Skip to main content

Full text of "Srpski knjizevni glasnik"

See other formats."*.■■ 


'-^ V %^- 

y^. M' 


'1 


^<^-t#H 


b-,' 


^■N| V 
/ - JV 4*^*^ 


V' -4' i.; r^ 


'■^"^n^' 


4 

4. - .t="1, Ml. « .«^' c p n c k M KI-bM>KEBHM 
rJlACHMK. ypEjtHHitH: 
Habjie nOnOBim n JIf. Jobah CKEPJIHTl. KHjHFA nKTHAECTA BEOrPAJl.: 
UlTAMnAPHJA Cbktosapa Hhkojh'ra, OEHJimiEB Behaii, bp. 2. 

yPBAHBniTBO B AAMBHHCTPUIHJA JUICTA '. 

CKonjbAHCKA yjinqA dp. 9. k»j- 15' p'- 108t:. ' 2 « 
Ml ^««-^' CAHP}KAJ KftHrE nETHAECTE. 

3 A J7JI, ABryCT, OEnrEMBAP, OKTOBAP, HOBEMBAP H ffEIJEMBAP 1905. CBECKA nPBA. 

CTPAHA 

Bat^HjE Be^e y Kacaphu. npnnoBexKa, on. MnjiyTHHa 

JoBRHOBiiha 1 

H.iCKA Behepa. ripnnoBeTKa. (Kpaj), o^ Ilpocnepa Me- 

pHMea 6 

En Plein Air. IlecMa, oji JI,yraaHa CuMnha ... 17 

Ahtoh Mexob. (Kpaj), oa JoBaea MaKCHMOBHha . . 18 

4>0JIKJI0PHE BeJIEUIKE. V. 

9. MapKO KauiHH ii Muja TajiaMdac, unrancKa Ba- 

'' pejaHTa cpncKe napojiHe riecMC. — 10. MapKO 

KpajLeBHh, Myca Keceijnja n ^T,eMa Ap6aHacHH, 

o;i; Jip. Tux. Taop^eBnfea 27 

Mehexmu. II, 0^ TiiTa MaKnaja IljayTa 32 

yMETHnqKH HpErjiE;!,: 

ripBa JyrocjioBeecKayMeTHHtiKa HsjiojK^a. (Kpaj), 

oji, BorjtaHa IlonoBaha 48 

.riojinTnqKH nPErjiE;i : 

CpncKe Here. — CpncKO-xypcKn Ciiop, oj{ Hho- 

CTpanor 68 

Bejieuike : 

KifcH^KeBHocT: 'BaqKa Pa;iocT a OjiaCpaHa Spnaa. 

— Pa;i H II.MeHHK MaxHae CpncKe ro;iHHe 1904. 

— ByrapcKa 36npKa. — CpncKa KanHceBHOCT 

y r. 1904. — HoBe KitHre 74 

/I,pymTBa n ycxanoBe : CpncKa Kpa.T>eBCKa Ana- 

,T,eMoja 7Q 

JInua : Jbv;ieBHx BvJinqeBnfe. — E.inse Pckjih . 77 IV otpaha 

CliECKA jiyyvA. 

Sy.i.v.M 3A Sy.iy.M. IIpiiiioBOTKa, oji IlenecinLCKor . . 81 
KpomiKA B.TAiABiiiiii Kapjia IX. I, 0,1 ripociiepa Me- 

piiMca 88 

11a llyry. FlecMa, oa nnjcTpa Kocopnta 97 

IIfcma ca Xbapa. IlecMa, o,t. JaKOca UlaFrralia . . J'8 

JyrOC.lOBEOCKA y.METHimKA FaJIEPIIJA y BEOrPA.Hy, Ofl. 

vlp. MiiJioja Baciiha 09 

lis C.lOBKHA'lKi; KlLUJKKBHOCTU H yMETHOCTU: 

1. IlBaH Il,aHKap. — 2. C.ioBeHaqKa .VMeTHOCT, 

o.T Jocniia Perajiii 109 

II3 lIJii ahime: 

Ci'Bu.i^a. IJl, 0,1, CBeT03apa 3opuiia 112 

Mehkxmu. Ill, 0,1 Tirra MaKUBJa Il.iajTa 121 

KlLIlJKKBHIl ripEr.iE,! : 

..BankaiK'KO IIiiTaiLe", oji, pasmix niicana, 0.1 J[\\. 

Mii.iana MujojcBiiha l'>1 

^'mkthuukii IIpeimk,! : 

JyCii.iapiia Il3noH;oa ..,l,pyinTBa yMJeTHOCTii'* y 

3arpcr»y. (Ki>aj), oji BpaiiKa TTniioBiiha . 141 

OiiKHK n IIpukasii : 

IIoj JKllBOTOM, 0,1 M. M. yCKOKOBIlha. OT. /l,p. .lo- 

Bana ('Fujjt.iniia 149 

llecMe ('BC'THCjaBa ('Te(l>aHOBnlia. Jlpyra KiLiira, 

o;i ,'l,p. Mn.iaiia 'loyp'nina 152 

lIocMe MapKy l»j)a.i>CBiiliy, oji A. II. .lauii.Miip- 

CKor. o.T, .loBana ToMiiha. 155 

Ue.ikiiikf, : 

l«n.iiH;r'BiiocT : „Ma'raK y iijtoiiuocTii". — j,II('"- 
xii'iKo cTy.Tiije*. — ,,(;o(|)njcKn r.iacunK". — 
..ByrapcKa Boj(•Ka'^ — „llKoiiorpa(piija „Jioa 
KiixoTa o.T Man'ic"". — MaiuiiriijcBa Mpe- 

itiicKa. ■— IIoBe Kijbiire 156 

IIosopniiiTi- : OBoroTiiiiiFLn TpaMCKii Konwypc . 159 
y>H'TnooT: Maf'Ka 11 Oncxa IIlTpocMajepoBa . 1<)() MI-- V _^- CTPAHA 

CBECKA TPEHA. 

Syji.vM 3A 3yjiyM. IIpunoBeTKa. (Kpaj), o;i HeBeciiitcKor 161 
Kpohuka Bjajiabhhu KapjIa IX. II, Oji. Ilpocnepa 

MepHAiea 169 

„ny«iuHA JE Ctoka Je;iha rp;iHA-. IlecMa oa Ap. Mn- 

jiana Tvyp»iuHa 186 

^* ITecMa, OA Jl^p. MnjiaHa TiypiHHa 187 

JjyBABHA Hecma. IlecMa, oa JI,p. Mnjiaea Tvyp'inHa . 188 

UItPOCMAJEP KAO Ilo-IHTII'IAF HPAMA HauIOJ HaPOJIHOJ 

Mucjiu. I, OJI, Jip. <I>paHKa IToTOiiitaKa . . . 189 

Jahko BECEJiHHOBnT^, 0,1, MnjiaHa Fpcia 199 

Hs IIInAHHJE : 

CeBHJta. IV, OJI, CBCTOsapa Sopnha .... 207 
Mehexmu. IV, oji THTa i\raKii,nja IIjiayTa .... 216 
KlLHH^EBHH ITpErjiEji; : 

PoMaHCKH MajcTopn ITpunoBe.Ta'iu, y u3;i,aH.y 
Jlp. <I>pn,i,puxa Kpayca, o;i, JcpeMiije }KuBa- 
HOBuha 220 

yMETHHMKII ITpEFJIE;!. : 

IIosopnmHH OpnecTap u MysHKa u3Mel)y HaHOBa, 

OA IleTpa KpcTuha 227 

TIojiuTHMKH TIPEr.iE;i : 

y ByrapcKoj. — .J^ydpoEaiKe 3,eM0HCTpauHJe, 

OJI IlHocxpaHor 230 

OuEHE u IIphkash : 

Mahe;i,OHHJau FbeHo XpHuifeaHCKO CxaHOBKHuiTBo, 

o;i. Jl. M. BpaHKOBa, oji JoBana M. JoBanoBflfea 234 
HcTO^Ho niixaite h HiepoB Ekobomckh KapaKxep. 

OA r. P. Fe^jiecKo, oji JoBana M. JoBauoBHfca 237 
TeMnepaMeHXH koa JXene, oa Bepxap;i,a XejiBHPa, 

OJI CxaHHine CxaHHiuHka ....... 238 

Bejieuike : 

KifcuateBHOcx : IlecMe Baa^ucjiaBa C. JlyHbeBHue. 

— „naKao" y dyxapcKOM npeBojiy. — Hoee 

Kifciire 239 \ I CTl-AHA 

(BECKA 'IKTBI'TA. 

lliKiir-AriiH IIm. lli>uiioBeTKa, O/i CeeTosapa IvopoBiiKii 241 
Ki'ouiiKA B.1AAABI1H11 Kaima IX. Ill, OA llpocncpa 

McpiiMea 251 

He B.iKryj. IlecMa, 0,1 Aaence lUauruha 259 

II3 KiLuiE ..MojA AJjiaaoct". riecMe, oa MiinyTuiia 

JoeauoBiita 260 

UIti'ocmajkp kao Ilo.-iiiTij'iAr iiPAMA IIaihoj HaI'OAHOJ 

Mucin. II, Oj\ ^'l,p. <I>paHKa lloTO'iiLaKa . . . 262 
My3iiKA u OiiKi'KTA y Hatojiuom riosoriimTy, o;i, Ilerpa 

KpcTuha 273 

Mehkxmu. \', OA TiiTa MaKuuja ITjiayra 291 

CuTiiu Ili'iJ.ioau : 

5. Ilpnaor Hu6jiiiorpa(|)uju CpiicKiix IlapoAuux 

IIpniioBiijeAaKa, oji, BjiaAUMiii»a TiopoBuKa . 304 
no-iiiTU'iKn llrKr.iEA : 

BocancKo-XepueroBa'iKU OraTyr, o.i, Iluocrpanoi' 308 
OuEiiK II IlriiKAiJu: 

MatcAOiiiija — jcAua Bojwo-iioJiiiTii'iKa cry/iiija, 

OA JoBaiia M. JoBanoBuha 314 

Bk.ikiiikk : 

Kjliijkcbhoct: CrcBaii CpCMan, ,,CKUue". — Caeo 
II. ByjicTuh, „IIpocTc Ayiiic". — Bi>aHKOBO K'ojio. 
— „Kiie;i 0,1 CeMOcimje". — ,,1'rosvjcta-. — 
jjCjioeau". — ,,8U{isIaviscljt's Novcllcnbutlr'. — 
.lyj .loKe, yciioMciic Je^uora CjioBciio(|>ii.ia. 

IIOBC KiLnrc . . . . '^. 316 

'luiy.i.a: ;I,p. rpcro[» KpcK. — Ahtoh A>k()C . 319 II CBECKA IIETA. 

Tryr.AM. lIpuiioucTKa, oj Mu.iyriiita JouanoBnl.a . . 321 
h'poniiKA o Bja lABuyji JIaima IX, I\' o.i II|M)(;nepa 

-Mfpn.Mca . . , . . . 327 

Mbhape. llerMa, oa .Mii.iaHa M. TaKiiha 340 

OniiMUA \\y<M.\. He. Ma. o,t Mn.iana M. TaKiiha . . . 341 « VII ^ V OrPAHA 

Jeaux iKE.LA. llecwa. o^i. MujiiiHa M. PaKuka . . 342 
UItpocmajep kao nojiuTU»iAP iiPAMA Haiuoj Hapoj.hoj 

Mucin. (Kpaj), oa 4p- ^paena IloToiitaKa . . 344 

JI,EMOKPATUJA, OA Jeoua BypHvoa 360 

Mehkxmu. (Kpaj), oa Tnxa MaKuaja njiayxa . . . 3GS 

CUTHH nPHJ103H : 

6. BpqeBuheBoj no.ijejiu cpiiCKiix iiapoAHux 

np0noBuje;i,aKa, o,t BjiaAUMupa TlopoBuha . 378 
riojinTU'iKu HpErjiE;!, : 

yrapcKa Kpoaa. — Pe(|)opMe y IJ,puoj Fopn. — 
ByrapcKa Kpasa, oji IlHocxpanor .... 384 

OlI,EHE H riPHKA.SH : 

OniuTHHe u ILoxoBe OueaHcnje y CpoHJu, oa 
^p, Boiviana It. MapKOBiiha, oj HnKoae Cxa- 

HapcBuka 392 

Be.ieiuke : 

KifciiHteBHOCT : IIcToyno iiHTafte h caBea oajiKaH- 
CKux Hapo3,a, oa J. IIpeAuba. — CpiicKu iipe- 
Boj.n iia TajiujaHCKU. — ynyTpamitu >kubot 
u paji y ;ipyiiiTBy, o;i, Faopnejia Ceaja . . 396 

^uxy.ta : ILiapHOH Pysapau. — Mujiopaji Ho- 

iiOBuii 397 (JBECKA niECTA. 

yxacmi /Kdboxa. npnnoBexKa, oji, JI. M 401 

Kpohdka Bkajabbhh Kapjia IX. V, oa Flpociiepa 

MepcMea 412 

Seconda prim aver a. IlecMa, o;; Mujiaaa BeroBotia 422 

IIjAq. IlecMa, o;i M. ycKOKOBHha 425 

.j^pyHvBHA ]M.iA4E>Kn Cpbcke', 0,1, ^p. JoBaHa Ch-ep.iHha 427 
IlExocxonHD (CpncKH) Tpoxej. I, OA Jlp- Mujiana Tiyp- 

HHHa 442 

KoHcyjiAPHA Kohbehuuja HSMExy Cpf.d.te u TypcKE. 1, 

OA ,l,p. MiiJiana MiiJiojeBaha 451 \III CTFAHA 

no3ornmnB FlrFrjiE,!: 

KeerDiba o.i Baoaja. o.i AaeKcaH.ipa J.uMt', o,\ 

iKoaa .leMCTpa -158 

riojiiTnqKn IlrEraEj : 

Mnp. — PycKB ycxae, 0,1 Iluoerpanor . . . 465 
OuEHE n IlrDKASn : 

Fexe : (Tpajaaa M.ia,T.ora Bepxepa. oj BpauKa 

MymnuKor, d Jp. Muaoina TpnevHua . . 470 
Bejeiuke : 

nptmepHOBa npoc.iaBa y ."byo.iaHa 474 

KiLU/FeBHOCT : ,lpysnna MjajeH^n Cpdcne . 480 

JpyiDTBa : JpyrnxBO 3a HCTopnjy peBonyunje 
i.S48 rojHHe \ .... 480 CBECKA CE;IMA. 

Ctfaxdj Ctpauiuh XAi.iyB. ,T|paMCKa necMa. o,t Ilexha 

Tciopooa 4>'l 

KroHiiKA H.iAjABnHii Kaija IX. \'l. 0.1 Ilpociu'pa 

MepiiMea • 508 

yrACBJ' IIociE.TiLA 3rAKA. OtcMa. 0,1 Ijo>Ka .loeputa 515 

0, Bpbo. rieoia, ox <^palbe Ilpeiiiepoa 517 

3r.or TEHE, rpE-RO... riecMa, oa <I>paiLe npemepea 518 

Kfaa. IlecMa, o,t <l>paibe ripeinepHa 51H 

ArxEo.ioiMKA III TPAH^noAifcA >' Cpr.nju. I, o,\ ,T,p. Mii- 

joja Bacnha o2<) 

TIktoctoiihu (C'pnrKB) Tpoxw. II, OA Ap- M»jana 

Tvypnuea 527 

<l»PAibA flpunKPH. I. o.T Haoja Ilonoeuha .... 532 
no.iOPmiiHH npKrjL>;,i: 

Xfia-inma. 0,1 ILiayxa I. o,t BeceaiiHa Majha- 

BOBuba 537 

IIo.mxn'{K»i IlpFrjE,!: 

FpTKO rVMVHCKU CJKOC. — XpBaXCKO-JlC.MOKpaX- 

CKa cxpaHKa y ,1aaMauoJH. 0,1 IlHOCxpaHor . 541 « 
Km-- IX CTI'AHA OiiEHE H nriiKA3u: 

IIcTopujcKu Pa3BHTaK ITo.icunjcKux BjiacTH y Cp- 
6hju (1793—1869), 0:1 X T^. AnuMnuha, oj 
,ipa Mnx. FaBpnjioBBha 549 

IIcTOiiHo nnxaifce, oji B, OpaHKa, oa M. M. M. 553 
BejIeiiike : 

KiLHH^eBHOCx: ..Hy^iHOBaxa IloBecT ITeTpa UJjie- 
Mn.ia •' y cpncKOM npeBOAj. — CxpaxHJi Cxpa- 
mnn XajjivK. — Cioooja 555 

HHTy.T>a : <I>pa Fpro Mapxnfe 559 CBECKA OCMA. 

Venus Victiix. KoMe.inja. I, oa MiinaHa BeroBoha 561 
Kpohuka B.iA.TABuiin Kapja TX. yu, o,t TTpociicpa 

]\JapuMea 575 

Ckhh. ITpniioBexKa, oj, BoaecJiaBa Opyca .... 587 

IIa J\au H)EUor Beh»iaila. TTecMa, 0;i M. H 590 

II3 ..MnrruqKUX Cohexa ^ IlecMa, oa MnjyxuHa JoBa- 

uoBufea • 592 

ArxEciouTKA IIcxPAHCDBAibA y Cpbhju. IJ, o;i, JI,p. Mh- 

,ioja Bacuha 593 

riEXocxonen (Cpiickii) Tfoxej. ( Kpaj), o;i; Jl,p. Mnjana 

TvypqQiia 604 

CuxHU ITpHJiosn : 

7. ripeuiepHOBa Cjiuna oa Maxuje JlaHpyca . . 631 
ITosoPULUHH Hpefjiea: 

XsajiHraa, oa Iljiayxa. (Kpaj), oj BecejiuHa Haj- 

KaHOBnha 615 

TTonuxuMKH IIpEr.iEA: 

HoBa eBponcKa (pnHaHcujcKa Koexpojia y Typ- 
CKoj. — ApHayxcKn ynaj Ha cpiiCKO-xypcKoj 
rpaHuun, oj IlHocxpaHor ....... 621 

Ouehe h npiiKASH : 

3a,T.aiin h MexojH ^Jojepne ExHOJioruje, oj ^p. 

C. FnHxepa, oj ^T,p. Tux. Toop^eBiiha . . . 627 X OTI'AHA 

Bejikiiikk : 

KiLii/iceBHOCT: „^'I,aH", — Autoh MexoB. — Tpn 
iipcAaeaiLa. — HapoAua npiiiioBCTKa o ,,lIJa- 
pauy". — lleKo.iiiKo iipii.iora .iiiTcpapHOJ iipo- 
iujIoctu ;iy6poBa>iKoj. — IIcropHJa cjioBeHa«i[;o 

KlbUHCeBlIOCTH. - — IIOBIIJC CTyjlUJe 113 MOAcpuc 
CJlOBCHaUKe KlbllHtCBHOCTU, — ToOO/KlI.lI cciia- 

paiii3aM Ma))apa u <l>paHuycKa. — - Uobc Kibiire G33 
Jl,pyiiiTBa: TjiaBua ('KyiiuiTiiHa .,MaTUUc CpiicKe**. 

— 'Jia'iKe ;ipyHxiiHe. — CaoBcua'iKii yiiuBep- 
aiiTCT y .hy6.i.aHu • 637 

MiiTy.i.a: jT,para I'yJKuliKa. — BeHuec.iaB HoBaK. 

— /Koae Mapua ac Xepe^ua 031) 

CBECKA ;i.EBETA. 

V c u u s \ ictrix. KoMc;vuja. ( Kpaj), oa Miiaaua Be- 

roBiiha , . • Oil 

h'j'oiiuKA Bjia,t.abuiiii Kai'Jia IX. \111, OA IIpociiej»a 

Mei)H.Mea 0G3 

IIpka 11,1'kbom. IIccMa, oa ^^l,p. Mu.iaua liyp'iima . . 672 
II3 Kiniri; ,,MoJA Mjiaaoct". Ilccwe oa Mujiyniua Jo- 

BaiioBiiha 678 

ArxEo.ioiiiKA IIcTrAHvUBAibA .V Ci'iiuju. (Kpaj), OA ;lp. 

Mii.ioja Baciilia 675 

<I>i'AibA I1pi:iiii:pii. (Kpaj', o.i IhiBJia lIoiioBiiha . 6<S.S 

II3 UIiiaimije: /- 

CeBii.i.a. \ , OA (Jueroaapa 3opiilia 693 

IlA.v'ilill IlrEl'JlKA: 

M('t,yHai(OAUii KoiMpec 3a Ty6cpKy;io3y, oa ,-lp- 

EAyapAa Mux.ia . 704 

no.iuTii'iKii IIpkimka: 

.VrapcKa h'pinja 11 Cpou n XpHani, oa IIuo< Tpanor 712 

OllRFIK U IIPMKA3I1: 

Ay<Tpoyraj»cKii l»oMiipoMiic oa 1''^67, oa ^- Aj- 

scHMaiia, oA IIiiKo.ie llerpoBnha . . 716 Ml ► XI BOEUIKK : 

KiLUHceBUOcT: IIojieMHKa o .,Cp^)y". — Musicalia. 

— HoBC KHiiire 717 CBECKA 3.ECETA. 

OrprHyxu Hvubot. rTpBiioBexKa. 1, 0,1 Ilea TiuuuKa . 721 i 
KroiiDKA Bjiaaabuhu Kai'jia JX. IX, o,t, Ilpociiepa i 

MepHMea , 730 

IIajibjiau iia <I>Apy. IIpHiioBexKa. J, oa XeHpuna Cjeu- ; 

KJeBHia , . . 74L 

/Ketbu. EecMa oj, AjieKce inaHTuha 748 

npoxn'iy X^eu. TlecMa, 0,1 Be.iKa TlexpoBuha . . . 749 • 

Cbexhuu. IlecMa, o,t, Be.i>Ka llexpoBaha 751 i 

CrAH>E JIahaihile Xi'Baxcke Kilq;ki:buocxu, oa ;l.p. Mn- 

jinBoja Jle^KMana . . 753 ] 

ILvyyuu IIpeimej,: ' 

Mel)ynapoAHii Koiirpec 3a Tyoeph-yjiosy. (^Kpaj), 

OA /l,p. E.iyapAa Mux.ia , . 751) 

Ilosopummi Dpep-ika: : 

JyrocaoBeiicKO Beye, o.t, IIpoBHSopHor .... 768 

y Al E 1 U II 'I KU n PEPJI E4 : " 

j 

EMaHyHJio OHjipu'ieK, 0,1, XXX 772 I 

IIoauxuiKii Hpepjie;!, : 

I'y.MyHU upoxuB Cpda y ypapcKoj. — Byrapcicii 

Kfles y napiJ3y h Beiy. oji, IlHocxpaHor . . 773 '' 

OUEHE U riPHKASU : i 

AHxpoiio(J)nxea, 0,1, ;i,p. <l>pu4pnxa C. Kpayca, ] 

o;i, FepacDMa llBesata 779 ! 

BEJIiiUIKE : '] 

CacxanaK jyrocaoBeHCKUX KH>u>KeBHUKa u ny- 

6jHuucxa 781 \ 

KifcHHjeBHOcx: ^uajieKxojiomKa Kapxa CpncKor je- j 

3HKa. — Sta smo i kako cenio. — JaHKO Bece- 

.IBHOBM^i. ("pilCKa KftHHCeBHOCX y 1904. — j 

Malie;i.0Hnja n iJahejoHUH. — Hose Kibure . 796 ' XII CTPA H A 

/ipyuiTua II .VcTauoiJc: CpiicKa Kpa-teBCKa Awa- 
AeMiija. — Ko.iap'icBa SaviyjKoiiHa. — Cxa- 
ibe Ko.iap'ieBa <l>oiLT.a 798 CBKCKA je;i,aiiai<:cta. 

Driin^Tii iKiiBOT, IIpHiionexKa. 11, oji, Ilea TuimiKa . 
liromiKA B.iA;iABnnii Kap.ia IX. X. o,t, Ilpociiepa 

MepiiMca 

IIa.iii.iau ha *l>Ary. ilpuiioBCTKa. (Kpaj), o,i XenpiiKa 

("jenKnjcBiiHa 

II3 liibori: „Mo.TA MjiAiOf t''. IlecMC, o;i Mu-iyxuHa Jo- 

BaHOBIlha . . , 

Ctah>k ^Uhaidili: ByrArcKi: Kilhjkebooctii, oa Ben.. 

Jop.TauoBa 

II3 IlliiAiiii.Ti; : 

CcBn.i>a. \ I, OA CBerosapa oopiilia . . . . 
CiiTflii Ili'ii.io3n : 

i^. rincMa 113 llapiiaa .l>y6oMiipa 11. lleiiaioBiiba, 
0,1 ;T.p. JoBana CKep-iuLa 

.^ M KTHII M KII I IpEI'JI IvT, : 

l»OMa,T.ii e iieeaibe.M y l». C llajto^iiiOM II030- 

piiiiiTy, o.T. IlcTpa l^pcTuha 

llo.iiiTii'ii.n IIi'ei'je;! : 

(),iJiyKa /I^a-iMaTUHCKora Cauopa. — IIobii cko- 
iia.TjC'Kii MiiTpono.iur. — llyTOBaihc rp'iKora 
Kj)a.ha no Enpoiin, oji, IlHOCTp:i>for . . . . 
( )iiKiif II llpiii.Aiiii : 

Ay<Tpo-> rapcKo lIuiaiLc 11 IIcto'iho IliiTaiLc, o.i 
PcHea XanpH. oa IlnKOJie neT])OBiilia . 

I»K.1KIIIKK : 

Kii.nvi.eBHOc T : . llpoTii'iy jaiiH" 11 ..("BorHiin" 

— lioMa.TIf C MCBaifce.M . 

. Ipymrna h > cTanoBc: Marnua ( pncKa — F-iaBHii 

npocBOTHii CaBei 

WiiTV.Tia : A.i(t)pfM PaMoo 801 
812 
S-20 
829 
883 
841 Slio m>< .S7;5 S75 

875 

877 


Xlll „%t^' CTPAHA ■ 

CBECKA ;i,BAHAECTA. : 

OTiTnyxn jKnBOT. npimoBeTKa. (Kpaj), o;i Ilea TiunnKa 881 
KpoHiih'A B.-iA,T,ABnun Kap.ia TX. XI, oji Ilpocnepa 

MepiiMea 903 \ 

IIcTHBHTA Decma. EccMa, 0,1, BejiHMDpa PajaLa . . 916 ; 

JKk.t>a. HecMa, o;t M. H 917 

CtAH>E ,H,AHA[niLE CPHCKE KlfcUyKEBHOCTII, OJl HaB^a \ 

ITorioBuka 918 | 

Us IIIlIAHlIJE : 1 

CeBH.ta. (Kpaj), oji, CBeT03apa 3opnLa . . . 930 

no30pnmHH nPEr.iEji, : i 

Hama HyTHnqKa IIosopuiiiHa ,T,pymTBa, o.i, JI,pa- J 

roMupa JaHKOBnha 944 J 

yMETHuqKD Hpefjie;!, : I 

KBapxex ..IIIeBquK-", o,t, X. X. X 949 ; 

no.inxnqKn Hpepjieji : i 

KoHrpec Mahe.ioHCKnx PeBOJiynnoiiapa. — <I>h- • 

HaHcnjcKa KoHxpo.ia y Mahe;i,onnjn, o,t lino- ■' 

cxpaHor 951 

OUEHE n IIl'nKASQ : • 

EnrjecKa II.iaBa KfLiira, o;i; Mojiana T>. Mh- 

aojeBuha 956 \ 

Ke.xeiiike : , j 

KftD^KeBHOcx : Typuu ii rpiui npoxiiBy Byrapa 

y MaKejiOHHJu 959 \ 

Jl,pyinxBa H ycxanoBe: FjiaBHii UpocBexnn CaBex. 960 « ^%z^' « ■J^,>^' c p n c k H 

KFbM)KEBHH FJIACHMK. 

KifcurA XV, BPOJ 1. — 1 jyji, 1905. BA^HbE BE^IE V KACAPHH. 

Cxy^ieHH BeTap ^xybho je ca chchckhx orpaHaKa 6aji- 
icaiicKiix n (|)njyKao noMawHO nsnavT, Kyhniix Kpoeoea Miipee, 
sacna.ie n y Oeo nonpoB saMOxaHe najiaHKe ; dujia je iioh, 
snMCKa xjia;iiia Hoh. Ilo Hana;ia.ioM CHery yxBaTii.ia ce ;ie- 
6ejia Jie^ieea Kopa o.a cnjine CTy;i.eH0:, n MHJiHJap;i,e CHejKoux 
Kpucrajia iipe.iuBaaii cy ce y CBHMa 6ojaMa ea MeceqeBOJ 
cpedpnacToj cbctjiocth. 3Be3;i,e cy ;KMHpr;ajie no craKJia- 
CTOM, Be.ipoM He6y, — Bejiprma Koja je naroBeiriTaBajia 
jom CTpaiiiHujy nuny a mpas. 

0;i,aBuo cy saMyKJia KpTir n nocKaBn SByuii „noBe- 
qepja" y KacapncKOM ;i.BopDfnTy, ii ns npocxpannx BoJHHq- 
KDx coda Bcfa je ,T,ornipajio OAMcpeno u mohotoho xpKaH>e; 
;iyri]M, Mpa'iHUM xo,T,HrmuMa, sacTpxHM Be«iepac cJia.MOM, oji:- 
jeKHBajin cy xcidku Kopauu iiOHtapHHX, kojh cy, jipeMOBHH 
n Ma:iaKcajiu, MJinxaBo bj^kjih Hore, yHinBajyhH BRibji,^ y 
luymxaifcy Hcyxe, MupucaBe cjiaMC. 

rinaqe je CBe 6njio Miipno n xhxo y xiim npocxpanHM, 
cjiado ocBexjteHHM cxapBM 3rpa;iaMa. Cxoxune M.xa;i,rix h 
sjipaBiix JLyAn Beqepac cy, HCKynjteHH oko saje^tHH^Kor 
6aji,itaKa y ,T,BopHmxy, c xyroM u 're;KH>OM noMnm.Xiajin Ha 
Majieee ;i0M0Be, saBejane CHeroM, y KOJuMa je caji xano 
xoiijo u xaKo Bccejio; ;iyinoM cy 6hjih xawo r;i,e ys cbc- 
xjiocx Baxpe ca cxapHHCKor orftnuixa, cejia oxaii jipxxaBOM 
pyKOM nocuna ;khxom h3 njiannHe ^oaexo ;ipBO ; y ymHMa 

1 CpIICKH KlfcUJKEBHn rjIACHHk. Tjojiini-a Cpyja.in cy rnacoBii nccejie ;ieHime Koja cy cKa- 
KyTiKia. .i|»/KeKii cc 3a MaT(|iiiii CKyx, iiiijyKajybH TaHKiiM 
T.Tac'iiKii.Ma. II cti,\, yciiaHami ca iioko-thko ryTvi.aja Bpyhe 
ItaKiije. Kojy je 113 Ka:5aiia ra.iaiiriio .aeiiiio iiyKOBCKii ko- 
M€rap. oiiii o.iaiKo caii.ajy o 3a0aMeHii.M 11 epchmiM Kyro- 
RUMa y KojiiMa cy iipoRo.iiinu ,iaiio .i,0TnTF>crBa 11 npBO 

M.ta.lOCTII. 

y fouiimi ^leHjypFiiix o(j»iiiinpa 'iKiL-Liijia je Ma.iciia .la.M- 
iiniia II f'BOJOM ciaooM. ipxiaBOM oBOTnoiiiliy odacjanajia 
Ccjie .ivBapoBO 11 ( i.p():\inii nojiiii'iKii na.Meinraj: iBp^iy 110- 
I'TOJby. ('TO saoTpr .niCTOBiiMn !i3 ,,.T,e.ioBOAHor nporoKona", 
CTa|ty. paf'K.iiiMaTaHy CTo.muy 11 iiei.o.ini.o c:inKa iiOBeiiiainix 
iro SHjioEuiva ues pe;ia 11 ciiMeTpiijo. 

^ yi'Jiy co6une Becejio je iiym.apa.ia saxpa y iLiixa- 
iioj (j)ypyuimn. 11 jejian .acOeo iiaib — kojii je aa Be'iepac 
n.Mao ;ia siiami Oixmlrk — paaropeBajyliii cv imipiio je 
iij)iijaTny Tori.ioT}' no ooOn. 

Bho ca.M .le/Kypmi xe iiohn. 11 ce;ieo ca.M iiajiaKteH na 
CTO, iiyiiieliu Bell ue snaM Kojy iinrapery. IIiicaM xreo jia 
ciiaBa.M, II OAuiijajyhw AUMOBe, sarae^ao ca.\i ce y c.iuKy 
Kojy jo cBCTJiocT 113 iK'iiii Hajja'ic ocBer.LaBa.ia, — c.uii.a 
KaKBe ce 0611M110 niiljajy no noJHnMKini i:anue.iapiijaMa ii 
ceocKUM MCxaiia.Ma, ,.1)0J na Tpii-> iiiir", — ca ohum boj- 
imuiiMa oOyMimM Kao ;T.a cy iioiu.iii <|)OTorpa(l)y, y4)nTii- 
.T,eniix 11 ^lynix opKOBa. jeanaKiix Jiiiua ca jyiia'iKUM ns- 
pa3oM. ca onuM >KyTii.M roiioBUMa 11 sejiennM Kapa.Ma, rpa- 
naxaMa Koje iipiirre y Basjiyxy. 

Cejeliii laho, .larano caM 3aK.iaiiao o'lu, 11 xrcjox ;ia 
ce ii|»eiiece.M y iierioBpaTHo ao6^ ^TeTiiibCTea icavT, caM y 
po;iiiTe.i.cKoj icyliii obc cbcto Beuepn Bece.io cKaKyrao oko 
aana-i.cne ,,jejiKe" n iiorabao c r»pali0M y opaje „jino-TaK0"'. 
Can HOMO ,ia mc XBaxa. no Oar nory n oiipeaiio KyiiaiLC 
na BparnMa, Tproinc mg hs aanoca. 

.Vl,e BojniiK ca CTpance ^a mii jaBii: ;ia je Beh BpcMC 
;ia u>ieM ca narito.iOM 11 oOnljCM Bapoin. 

Bno je TO noJHHK n3 Mojc Mcre, neiai CranKO Fle- 
•rpiiKiiI. ; |iacT()M Ma.iii. 11 c rora je ojpel^en y Moj. McrBpTii Ba;ih>e Beie 7 KACArHn. 3 

BO,T. 3aiia3uo crm ra jom y iioierKv jep je nas^ia npeji; 
=-^»**Tio.ia3aK Ha yieite npaBiio nepej rypajyliu ce .vel; 11 pee 
pe;i,OBe u npoTecTByjyfen: luto ^la oh uvac uaiii Ha sa'iojby 
Here?! Bo.ieo caM ra Heonucauo, xor H^uBaxuor, OwcTpor 
•n naMexHor ;ie4Ka ,,o;i Kiba;KeBa«ii.u''. Bo.ieo ca.M ra jep jc 
6no ;ipjKqujn ho ocra.in bojhiiiui n ho cbojoj CHOxaiuHo- 
cxn H HO ;iyum; 6no je HeH^Hor rejia, Majicnnx, ysanux 
pvKy, Kao ,i,a nuje motukom HHKaj pyKOBao. IfceroBe o'lu 
6n.ie cy oho iuto Bae je na npBii nor.TCT iipnenaiiujio: 
6.iare, rpaopacre, HxCHCKe onu ca mckiim, AexuitCKUM u 6e- 
sasaeHBM napasoM. Ko.ihko caM ce iiyxa Ha.-byxHo na iLcra 
35or HeBemxHHe Ha yqeH.3% ajiH Kaj Me oh uorjie^ia xvikho 
u HCKaKO Moaetu, Mene iipo^e BO-ta ,T.a ra KasnUiM. A uno 
je Ba3,T,a Beceo u pasroBapao ; 3axo mc u saTV-H' uaxMV- 
penocx aeroBa jnua, Ka;i y^e 1; Menn y co6y ^a mc nsse- 
cxH 3a naxpo.iy. 

Huje noMuifcao nnKawaB pasroBop, Kao mxo My je 6uo 
o6uqaj y ,.npnBaxHUM" npu.iuKaMa. uouixo je HpeMa mchh 

6U0 CJ10(50,T,HUJU, 

„KaKO je, CxaHKO, je .1 npnjaxHO na cxpaacQ?'' — y- 
Huxax ra, xen jia sanonne pasroBop. 

„E, roenoH' Hoxnopyqui.-, ja^Ho naM jioOpo ! MaJio npe 
jieatHM na onoj xBpjoj ,,;iyiiiCMu-"', xaMO y cxpaiKapii, na 
ce MHCiDM : BoH\e, mxo HHcaM caj koj, Aioje K\'he?! A 
3Bam KaKO je aeno xaMO? Majia naM je Kyhuua, aMa je y 
H.OJ ca;i xoH.io H Bcce-io. He.iy Hoii ca^i xaMo 'lynajy OaAH>aK 
u HHJyuKajy Bpyhy paKojy ; .voja 6a6a — oqeBa mh Majj.a 
— npHMa one cxpamne npnie ByKO,T,JiaiJ,UMa, >Ta naM npo^e 
BpeMe u ;ia He ;ipeMaMO, a mh cc 3rpqn.iH oko orauiuxa 
na He xpenhcMo, a Koca naM cc ^uyKe oa cxpaxa. Da xck 
cyxpa ! Exo, xaico ce mhcjiom, na occxhm KaKO mh ce obac 
y rpjiy Kynn nenixo, na ohe jin, Me yjiaBu, a o'ln mii ce 
nyne cy3aMa," — roBopno jc xynuio CxaHKO. 

Ocehao caM jin copOMax MJja,T.uh HMa npaBo, jep xo 
Hcxo je n MfSHB MyqHJio. 

Hape;inx My ,T.a mh iioiu.i.e ,T.Ba BOJHUKa ns 'lexe sa CpncKH KanjKEBHH Fjiachhk. iiaxpojiy, a iteMy ;io3bojiux ;ia ocTane y Mojoj co6h ii ;i,a 
nasii na Barpy jiok ce ja ne BpnTnM. 

..Ta.Man ji'd ce orpejeM ^xoopo, ii iinaqe mh je pc;i laic 
npej 3opy jia CTpa>Kapii\j. Ka^ je suMa uaJBeha," — roBo- 
paiiie OH iisjiaseLii. 

riornj-Te r.iaBe, ca riOAHrHVTOM jaKOM oji iniiibCJia, iiiiijiu 
c.Mo Hac TpoJMna Kpo3 Tecne n iieocBeT.teHe yjinue. Bexap 
iia.M je ;iyBao y mine ii Occho pasrprao Kpajeue naiiiiix 
uuiFbejia. yr.ia'iaiiD 1)ohob» nainnx 'iiisaMa. KJinsajiii cy no 
;?aMp:iHyTOM cnery, n mh cmo uocpxajiH jicbo h ,iecHO. 

Bn.io je MpxBo cBy^a, caMO na Ka(|)aHe „ko;i TnMOKa"' 
Aonnpa.ia je neoia n SByr; nurancKHX BHOJinna. ynyxHMO 
ce Ta.MO. 

BoJHHKe nouixcM Aa OKoao yh}' y Ka4)any, a ja, npe- 
rpnyo oj 3nMe. oTBopnM -/Kypno Bj)ara. Oxy;!. Me saiiaxny 
y Jinne aiim 04 jiyBana. Mnpnc npocyxor Bnna n necnocna 
n 3aryiu.i.nBa napa. 

3a ;iyrnM cxojiom ce;ie:io je neKOJiHKO noxnopyinuKa, 
Mojnx ApyroBa, Kojn ;i,o}^oine 0B;ie nocjie oCjinraxnc 3a- 
jfMHn'iKo BC'iepe, ;ia npoBe;i3' y hhxhmhom jipyiuxB}' ocxa- 
xaK liajiber Benepa. 

Ha cxojiy cy Jiewca.ie no.iyiiane n ucnpexypane 'laiiie, 
ocxaiui o,T je.ia, a qapiiiaB je Oho caB no-iiiBCH bhhom. 

ria unai; je Cujio jieno y xoj sarymiioj n xoii.Toj 
axMO((^epn M.ia;i.ocxn n Bece.i>a. 

Iliiiirra-TP cy uurancKe bho.ihuo. a neBa'iniia Jejia ne- 
Ba.ia jf MajiKo npoMyKJiHM rjiacoM oho: 

„Moia je waJKa ropa ne^ena, 
Crojane, Boinoaol --" 

Meiic oOyJMii cxpacna n :iy;ia >Ke.ba ,i,a ce^neM y xo 
OesOpHJKHo H Bece-10 ;ipymxBo, ;i,a y sauocy o;i nnna n 
necMe ocpxhmo cnacx n jienoxy obc CBexe Bciepn. 

30aHHM iiinn.e.i ea ce6e, eniapny rypncM hciioji Cjiyae, 
iia ,ioxnaxnM npny 'laiiiy i.oja je Oujia HCiipe;t mchc. 

KaA caM Hoinao naxpar y Kacapny, bcIi je cBHxajio. « 
Kit BA;iaF Be^e y Kacaphh. 5 

Bapoiii je noiejia ;i,a ce 6yj\.u ; c jiynoM ce oxBapajin te- 
ncHUH 04 nei.apHuua, na qeom je Cajia rpaja, caJienijHJe 
cy Beh noqene CBojy MOHOToey necRiy. CpeTajiii cmo no 
HCKy norj'peny Cany, Koja je, saopa^ena y orpowaH inaa, 
XQTajia y iipKBy ca kdtom cyea 6ocu.iKa y cxapa^iKoj pyun. 

Fjiasa Mu je 6y«iajia o;i Bana. necMe n jiyBaHa. jKypno 
caM Afi CTiirHeM ,t,ok ce join cacBHM niije pas^iannjio. 

Ha KanuJH KacapncKOJ ;i,oqeKa Me ycnjiaxupenn noAna- 
pejiiiuK, KOMaii;iup cxpaHce, u jaBn mo ji,a cy jyrpoc nauiau 
CMp.snyTor TlexpuKHha na cxpaHcapcKOM Mccxy koji, Marau,nHa. 

Kao ;i.a Me je neKO Jiynuo y rjiaBy, xaKO mh 6h Ka;i, 
qyx xy Be ex. 

jjCnrypno ra npeBapuo can, xe ce 3axo CMpaao, a 6uo 
je 6am na najropeM Mecxy," — oSjamitaBao mh nojvna- 
pe.aHDK. — „TpjfcajiH cmo ra cneroM, rpejaau, n nixa join 
ne, na ne MoracMO HHLQxa ji'a yqiiHUMO. ' 

Hojiexex cxpaacapu, ko;i, Koje ce 6exy ncKynnjiQ Boj- 
HHu,u ca cxpa/Ke. 

Ha yraacenoM n npjbaBOM ceery Jie^tao je Moj CxanKo, 
oxKonqaHe 6jiy3e nano cy ra xp-taim, xjia^an h yKoqen. 
Jlane My noMo.ipujio, a Koaca na ycnaMa npcjia o;i; SHMe. 
HieroBe d.iare, BeanKe oqn, yKoqene n cxaKJiacxe, rjiejiajie 
cy y Mene pasporaqeno n Kao xpaHvehn KanaB 03,roBop. 

yxBaxnx ra sa pyKy. KOJa je onjia xjia^Huja no onaj 
cner oko ubera n nnnnyx My SiJJio. Bho je MpxaB. 

Cxajao caM xy npaj xor MpxBana, kojq mo jom cneoh 
npaqame CBoje ja3,e n xyry cBoje 6e3a.3Jieue Ayme, n saneo 
ce rjie;i,ajyfcH y one H>eroBe oxBopene u rojiySnje oqn. 

A xaMo U3 yrjia KacapncKor ;],Bopuinxa pasjieroine ce 
jipxxaBH u cnxHU SBynu xpy6e, kojh nosnBaxy na ycxa- 
jafte. H i;ao o;ijeK sadpyja npocxpanoM, MpaqeuM xo,t,hh- 
UHMa 113 CHa/KHHX BOJHHqKHX rpy;i.H : 

,Po»:AecTBO TBOje !..." 

MnjiyxHH JoBAHOBrnv. H JI C K A B E H E P A. 

(Kpaj.) 

EiMii CMO y ITnjrapnry, h CBa;i,6a je Befe xrena ;ia ce 
Kpene y oimrrany, Ka.i. mu T. Aji(|)ohc pe«ie cacBHM iio.iaKO, 
jiyiiiiRiiiu cc no 'iGjiy : 

— Aja caM yqiiHiio rjiyiiocx ! 3a6opaBno caM iipcxen. 
OcTao je Ha iipeiy Benr-piiHOM, ji?i je ^aBO eocH ! HeMojxe 
6ap Ka3aTu Mojoj Majiui. Ona MOH;,T,a nehe nuuixa nii iipn- 
MeTnm. 

— MoiMu oiicre iiocjiaru Kora, pewox My. 

— IlrMoryhno. Cjiyra mii je ocxao y Iljiy. Ha obc 
.iy;ic oner lie cmcm ;ia ce ocjiohjim. XiuLa^y n ABecra 
;iHHapa Aiiavaiiara! to 6ii mofjio MHore ;i,a .lOBCAe y 
iiCKyiiicii.e. yocTa.iOM. una fin mhcjihjiii OB,T.e o MOJoj pa- 
cejaHocTny TcpaJiu on iicnpccTaHO iiiajiy ca mhom. Ilpo3ua;iii 
6h Me MyHfOM cTaTyniiii>f. . CaMO ;ia mii ra ne yicpaAy! 
Cpeha itiTO ce omi Mojii HeBa.i>ajmH iijiaine oa iiAOJia. He 
CMCJy ,T.a My ripiihy na .loxBax. yocTajioM, ne Mapu iimiiTa; 
uMaM ;ipyi'u npcren. 

Ofta odpe;ia, rpa^aFicKii ii iii)i:Beiin, u3B|)iiiiiiiie cc 
c ;ipiii;.iaAM0M ifomiiom : w rofriol^ima oji. Thijrapiira npiiMii 
npcTen hckc iia|)ncKe MOAiicKHH>e, n^e cayTehii ^aa joj ilch 
Bcjx'imK iipiinocn na >i;pTBy je;iny ."LyCaBHy 3a.iory. 3aTnM 
ce 3acc,ie 3a cto, ivic ce iiu.io, je.io. 'faK u iieBajio, ;io 
Mii-ie Boxe. Mcnn je r)ii.io >Kao M.ia,T.e iiito je Bece-T>e dujio 
Ma.io paaysAiHio : ajiii ce ona iiiiai; uo.i.c jipHJajia no iriTO 
caM ce ja Hajrao, ii y ihenoj safjynii Huje dujio hh HCciipeT- 
iiocTH MM n3Beinfa'K'iiocTii. 

MoHMa xpar»pocT ao;ia3n 3aje;ino c TeirirniM npii-inKaMa. 

[loinTO ce ;i.opy'iaK cBpiniio Ka.x je mhjiom iJory 6nJio 
yroAHo, y nernpH caxa, .i.y.T,u iisiil^oine ;ia ce iipomeTajy 
no napi.-y, Koju je oho ABBari. n.in cy rjieAB,jm cejbaHKC H3 MTU Hjicka Behepa. Ilejrapura, ojieBene y npasHoqeo pyeo, KaKO nrpajy na 
pyjiHBH npe.i saMKOM. Ha raj cmo Ha>iiiH npoBe.m HeKOJiHKo 
caxH. ^GHe cy ce, Mel)yT0M, THCKajie oko MJiajie h jiuBnjie 
ce MJiajioHieituHDM .lapoenMa Koje hm je oea iioKasueajia. 
SaxiiM ce npecByKJia, n ja Bu^ex KaKo je rionpHJia CBojy 
jieny Kocy KanoM ii memupoM c nepjew, jep je JKeHajia npsa 
dpura ,ia Mexny, mdm Mory, ynpace KOJe Kao ;i,eBOJKe joui 
He CAiejy ;i,a Hoce. 

Bnjio je CKopo oeaM Ka;i, cmo ce cnpcMUju ,T,a ce Kpe- 
HCMO 3a Hji. Ajih ce Hajiipe o;inrpajia je^iua naTexHiea 
cueea. TexKa rocno^ime o;i. Ilujrapura, Koja joj je 6HJia 
Mecxo MaJKe, aieaa Beh cacBUM y rojiuHaMa u Bp.io iio- 
doHcea, nnje uMa.ia Aa u^e c naMa y Bapom Ilpn nojacKy 
ona je nsroBopn.ia cBojoj chhobhuu je^iey .inpjbHBy npo- 
noBeji jT,y}KnocxuMa cynpyre, n xa nporioBeji dn nsBop 
dyjuiiH cysa Kojoj cy cjiejioBajia decKpajaa rp^teaa. F. oj, 
tlejpexopajia nopejiuo je osaj pacxaeaK c oxmhuom Cada- 
H>aHaKa. Haj3a;i; cmo ce Kpeayjin, h ycriyx ce CBaKH xpy^iio 
;T.a pasBecejin MJiaviy a jia je HacMeje; aau ysajiy^. 

y ILiy Hac je qenajia Behepa, xe KaKBa Beiepa ! Ako 
Me je OHO jyxpomH>e pasys^annje Bece.-be Bpe^ajio, ca^ cy 
Me jom Bume Bpe^a.ie ;iBOCMucjieHe peqn u lua.ie npaBJBeHe 
HapoqHxo Ha pa^iyn MJia;i,0/KeH>e h MJiaji.e. Mjiajioateifca, Kora 
je aa xpenyxaK Hecxa.io npe Hero mxo ce ceao aa cxo, dno 
je djieji H aadpneyxo oadu.ijaH CBaKor »iaca niio je cxapo 
KOJHJypcKo BDHO, I'oxoBO ucxo xaKo jaKO Kao paKHJa. Ja 
caM ceieo nopeji, aera, n cMaxpao caM aa ;iya;Hocx jia ra 
OHOMeneM : 

— Daanxe; Kaacy ,ia buho... 

He anaM KaKy caM My rjiynocx peKao, ;Ta ce ne dnx 
HSjiBajao OA ocxajHX rocxajy. 

Oh Me rypny y kojicho, n peqe mh cacBHM nojiaKo : 

— Ka.i; ycxancMo 0,1 cxojia.. , penao dnx BaM jise peqn. 
HseroB d3dn.T.aH xoh iisaeHajn Me. Horjiejiax ra na- 

Hc.T>«Bnje, H BH^ex ;i,a cy My npxe neodnqno npoMettene. 

— BaMa HBJe jiodpo ? saiinxax ra. 

— Haje. CrilCKD KlbII}KEBHD TjIACHnK. II on ex cTa;ie ja iiuje. 

y TO, ycpe;i bukg h ii.tccKapta, je;iHo jeAanaecToro- 
AMiiiH.e Aes're, Koje ce 60:10 yeyKJio no;i cto, CTa;i,e iiOKasu- 
naru SBaHnnuMa eeKaKBy .iciiy 6e-iy u pyjKHqacTy iiaHTJbUKy 
JDTO jy je cKiiHy-io c MJiaAUHora 'i.iaHKa. To ce 30Be „iteHa 
iiOABeamia'. 0;T.Max cy je nceKjiii na KOMa,i.e u paa^ajiH 
M.iajnliUMa kojh ce iLii.Ma saKurnine, no je;iuoM CTapoM 
oOii'iajy KOJM ce join iiysa y hckojiuko narpuapxajinox 110- 
po^TUiui. .M.iaaa je tom upH.'iUKOM iioupncHejia ao jiniijy... 
A.iii je iteua sadyiia .locrnrjia Bpxyiiau uavi joj je F. ojt. 
Hejpexopa.ia, saMOJiuBiiiu sa Tuiiinny, OTiieBao HCKOjinKO 
KarajioHCKHX cnixoBa, uMiipoBusoRanHX, Kaho je roBopuo. 
Obo ii.M je cMucao, aKo caM ra ;i.o6po pasyjieo : 

,,111 ra je to. iipujaTejbuV JI,a Jin 36or Biina KOJe caM 
lino ja CBe boaum no ABOje? K.Ma jibc BeHei)e OB^e. .•' 

Mja;io<KeH>a najejiaHiiyT oKpeTe r.iaBy npenjiaineuo, 
II cBii ce TOMe nacMejame. 

,.,T,a, npo.iyjKH F. oji ITejpexopaAa, uwa jise Bcaepe 
noA MojiiM KpoBOM. JcjiHy caM Haniao y aeM.tn nao ne^ypny; 
,Tpyra, cHniaBinn c ncoeca, ca;i. je Mel)y nac pasAejinjia 
CBoj 11 a c' 

Xtco je ;ia Ka>Ke : CBOjy no,T.8e3uuy. 

..CiiHe Moj. n3a(5epu Kojy Biiine BOJium : njin Beiiepy 
piiMChy ii.in KaTa.ioHCKy. Oh, OKa'ieibaK jcian, ysuMa KaTa- 
.loiicKy. It n.rroB je u36op oo.i.ii. TuMCKa je upna, i.axa- 
-loncKa je Oe.ia. I'n.McKa je xjia.uia, KaTa-ioncKa nam CBe 
inro joj ce iipiio.iiiJKU." 

OBaj ('|»(4)Hii 3aBpiiieiai; iio.i,u;Ke xai.y Bni.y, TaKO 
r»ypHo ii.i.ecKuiLe n Taico ypneOecan cMcj, ^a ca.M noMiicJino 
,VA lie iiaM lariaiiiiua iiacTU ua r.iaBy. iia cto.iom je 611:10 
cBcia Tpn o36u.i.iia .iiiiia, .mna M.iaAenana 11 Moje. F.'iaBa 
Me je jai.o 6o.ie.ia ; a iiocne. ne aiia.M aaini o, MeH<! cBa.i.6a 
yecK o>iJa.iocTii. . ()n.\ mh jf>, ociim rm ,1. un.ia iiOMa-no n 

OTV/KHa. 

lIoinTO je IIOMohlMIK KMCTOB OTHCBao nocjuijuuv iie- 

c.Miine, a one cy 6u.i(' Bpjio uecTainue, Moj»aM ;ia i.ajKCM, 
npcm.iu cMo y cajon ja ^JIe;^aMo i.aj o.uasii M.ia^a, Koja « ITjicka Behepa. 9 

je ycKopo xpeCajia jia 6yjie ojiBeACHa y jio^KHtiuy, iioiiito 
je 6iJ.ia CKopo noHoL. 

r. Aji4)ohc Me oAByie ao je;iBor iiposopa u peqe mh 
o;iBpat]ajjfeu omi : 

— Bh here repaxn iiia.iy ca mhom... A.iu ja He 3HaM 
mra mii je... ja caM 0Mal)iijaHl %'abo ,Ta Me hoco ! 

IlpBo uiTo Mn je najio Ha naMex dnjo je Aa ce ibeMv 
qoHH ;i,a wy npexu KBKBa necpeta y po;iy ohdx o KOJnMa 
KOJDMa roBope MoHxeit n rocno^a o;i CeBnite : 

— IJ,ejio .T^yOaBno uapcxBO je nyno xparniiHHX ncxo- 
pnja, nx;i. 

Ja caM MHCJiuo ji,a ce xanse necpete jiemaeaj}' caMo 
yMHHM iy^inwa. peKOX y cedn. 

— CyBDiue cxe nnjiH KO.iHJypcKora BHHa, jipaxH moj 
rocno;iHHe Aji(})OHce, petn fey My ja Ja caM sa.M join yna- 
npe;i Kasao. 

— Jecx, MOH\;ia. Ajih je obo neinxo mhoio cxpaiuHuje. 
Fjiac My je Cno ncnpeKujian. Ja homhcjiux ji.a je Mp- 

xaB HDJaH. 

— Snaxe onaj MOJ npcxen? npo;i.y/Kn oji iioiuxo je 
nohyxao. 

— Ha? ;i.a ra sncy yKpajin? 

— Hacy. 

— OH^a je y Bac? 

— Hiije... He .. He Mory ;i,a ra ckhhcm c npcxa one 
t)aBo.T>e Benepe. 

— Bpara! na Hucxe hobj-kjih ji,ocxa jaKO. 

— JecaM... Aju Benepa... cxerjia je npcx. 

Oh ynpe y Mene ynesBepeH norjie,^, HacjioHUBina ce 
Ha nposopcK}' 3anuK>aqy jis, He uajine. 

— Kojeinxa! penox My ja. CyBHuie cxe saoHJH npcxen. 
Cyxpa fcexe ra cKUHyxn KJiemxaMa. Ajih naanxe ^a ne no- 
KBapnxe cxaxyy 

— Hflje, Ka;; saM KaaceM. IIpcx je Benepnn srpqen, 
caBHJen ; ona je cxerjia pyny, pasywexe jiu Me?... To je 
cnrypHO Moja a^ena, nouixo caM joj ;iao npcxen... Hehe 
BHiue Aa ra Bpaxu. 10 Cpuckh Kilu/Kebhh Fjiachhk. Mene najejiaHnyx yxBarn jesa, n 3a TpeHyraK iipo- 
})Oiiie Me /KMapmi. SariiM jeAan iberoB ;iy6oK ys.^ax AOHCce 
MU BHUCKU sa^ax, ii cbc ysoyh^Hie Miu'iese. 

Be^iHUK, iioMHCJiiix, TpciuTGH je iiujaH. 

— Bu ce daBiiTC cxapimaMa, rociiOAiiHC, Aojiajic MJia- 
AOHveiba TVHvHnM rjiacoM ; bii snaxe re CTarye... inia Moac;i,a 
HeKii iia'iiiH, HeKa qapoanja, 3a Kojy ja ne siiaM .. Ka^ ducxe 

BH OTDin-lU jia BU^lUTC? 

— JI,pare BOJLe, peKox ja. Uo^utb a Bn ca mhom. 

— HeKa, Biiiiie bojium ;i:a u;ieTe caMH. 
Ja ii3ul)ox 113 cajiona. 

BpCiMe ce Ohjio iipoMeuHJio ;iok cmo Beqepajin, ii Kniua 
je iio'iujLajia ;T,a Jiuje Kao n3 Kad:ia. Xxeo ca.M Aa 3a- 
TpaHvHM Kiimo^paH, Ka^ Me je^na Mucao sa.ipH^a. Biio 6ux 
iipasa Cj^ajia, pcKox, ^a hagm ;T,a rjie^aM je jih iicTuua 
OHO iDTO MH upii4a je^aH niijaH lOBei;! MojK^a je, yocrajioM, 
xxeo A'A ce KaKOM pi)aBOM uiajioM uaiuajiu ca miiom, ^a iia- 
CMeje OBC 'lecTiiTe iiaaaH'iane; ii naJMaiLc mro mu ce MOHte 
,iecHTii, TO je A'A iioKiicecM jio rojie KOH?e h ^a naByicM 
KaKBy Aoopy ,KnjaBimy. 

Ja c Bpara Cauux je^an hoimca Ha cxaxyy c Koje je 
Hypii.ia Bo^a, ii nonex ce y CBojy cody n ne CBpaKajyhn 
y canon. .leiHeM; ajiu mu can ^yro Hiije xreo na o'ih. (Jbii 
Aanaiinhij Aoral^aJH cthjiii cy mu ce oner jan.i.aTU y na- 
MfTU. Mnc.ino caM na OBy raKo .leny u raho '[ucry ji.g- 
BoJKy Koja je Aonana inana je^noj cypoBoj nnjanuun. Kaico 
cy pyH^na cTBap, lOBopuo caM ce6u, hi ()pai.oBU Ce3 .i.y- 
6aBn! Kmct iipnname rpoOojuy eniapny, cBenncHUK HaByuc 
cniiTpaxu I. n f-ro r^e ce naj'iecTHTHJa .leBojua na cHcry 
npe.ia y jtyi.-f i.ai.BOM MiijtoTaypy! lIlTa Moiy ABa 6nha 
Koja ce Hc Bo.ie ja Kanjy jc^Ho ;ipyroM y rawBOM Tpe- 
HVTKy aa Kojn r»n abojc .i^yfiaBUHKa ,T,a;iH CBoj h^ubot ? Sap 
Hcena mo>kc uhaA ^a no.iii 'joBCKa Kora je jeAannvT BU^ejia 
rpyCor n rypoBor? IlpBu yxucmi ce ne 6pniiiy, n ja caM 
CHrypan. onaj T. A.ift>0Hc sacjiy/KHbe jjn ra menu 0Mj»3He... 

,T,0K je Tpnjao Moj Monojior, Koju ja MHoro CKpafeyjeM, 
qyo caM Kawo ce cee no KyLu ycxyMapa.io, KaKO ce npaxa 


HaCKA Beuepa. 11 

OTBapajy h saTBapajy, Ko:ia o^Jiase; saTHM mh ce yiHHHJio 
;ia ca.M qyo Ha cTeiieHnuaMa jiaKe icopaKe HeKOJiHKO acena 
Koje cy Hinjie Ha cynpoTHn Kpaj xo,i,HnKa oa Moje code. 
To je BepoBaxHo dnjia iipaxfta T. Aji(|)0HC0Be MJia;i.e Kojy 
cy Bojinjin y jioacHiiuy. SaxHM cy onex cnui.in hh3 cxene- 
HHue. Bpaxa rocnoi^e oa TIejpexopa;;a cy ce saxBopnjia. 
KaKO OBa capoxa ^eBoJKa, peKox y ce6u, Mopa 6hxh ysSy- 
^ena h KaKO joj xMopa 6nxn nearo.iHO. [IpeBpxao caM ce y 
nocxe."bu sjiobojlho. Behap ii3rjie;i,a rjiyn y kj'Kh r;i,e ce 
npaBH CBa;i6a. 

HeKo BpeMe BJia;tajia je xHrnnna ji,ok je ne Hapymiime 
xemKii Kopaija Kojn cy ce nejin y3 cxencHHue. JI,pBeHa 
cxencHD jaKo aauiKpHname. 

— Il,enaHHiia je;i,Ha ! ysBHKHyx. K^iajino 6ux ce ;i,a fee 
nacxH Ha cxeneHimaMa. 

Cbc ce oriex yxauia. Ja ,T,oxBaxnx je;i,Hy i.ittiry, jia 
6ux noqeo MncjiaxH o len jipyroM. To je dujia ik i.a oi.pyncHa 
cxaxHcxriKa, ouorafeena je^HOM cxyjtnjoai F. o,i Ilejpc'xo- 
pa;ia o ^npyn^icKHM cnoMenniinMa y npa^cKOM cpcsy. 3acnao 
caM Ha xpefeoj cxpann. 

CnaBao caM pJ^aBo u 6yfl,uo ce hckojidko iiyxa. Morjio 
je dnxH nex caxn y jyxpy, h ja caivi oho 6y;iaH Bet Buiue 
o;i ;iBa;iecex MHHyxa, Kaji, ce saqyme nexjiH. J['ar je CBnxao. 
OH;ia jacHo qyx one ncxe xeiuKe KopaKC n ncxo iiiKpuriaite 
cxencHHua Kao luxo caM lyo npc nero uixo caM sacnao. 
To MH ce yHHHH uy;i,HOBaxo. DoKymax, aeBajytn, ;T,a ce ao- 
cexHM saiHxo je T. Aji(|)ohc xaKo ypanuo. Hnje mh najiajio 
Ha naMex Hnnixa BepoBaxHo Xxeo caM onex ;i,a ckjiohum 
01H Kavi Mu naH{H>y HanoBO upuByie hckh qy,T,HOBax 6ax 
c KOJHM ce y6p3o uaMema 3B0H>eH>e 3B0HHa;i,H u uiKpunaH>e 
Bpaxa mxo cy ce c jiynoM oxsapajia; saxHM saiyx hckc 
36yH>eHe- y3BUKe. 

Ona HHJaHHua Mopa ;;a je sanajiHJia neuixo! homhcjihx 
CKO^EBuin c" nocxea>e. 

OoyqcM ce 6p/Ke 6ojte h y^CM y xo;i,hhk. C npoxHBHor 
Kpaja jionnpa.ia je BpncKa a sanesKa, h je/i,an rjac kojh 
je cpuc pa3AHpao qyo ce jaqe 0;t, CBujy ocxajinx: „CuHe 12 Cpuckh Kh>h»cebhh Fjiachhk. Moj I cuHe Moj !" Bujio je OMeBn^aeo ;i,a ce T. Aji(|)ohcj ac- 
ciiJia ueKa uecpeha. Otpmhm y MJiavieHaqKy co6y ii iiahcM 
je nyny CBcra. IlpBO ieto mh je ■ iiajio y onii (iiio jo F. 
Aji(J)oiic. nojiy-odyqcH, Hcnpy/KCH iioiipeHKc iipeKO nocrejte 
Ha Kojoj je CBe ,T.pBO 611J10 nojioMJLeHo. Buo je Mo^ap i.ao 
'JUBUT II HenoMU'iaH. Iberoea Maxii je njiahajia n KyKajia 
iiopCA ibera. F. o;i, nejpexopa;i.a ce ycxyAiapao, Tp.tao My 
c.ieiie onn kojiohjCKO.m boaom hjih My ivieTao iioa hoc cojiii 
Aa Miipuuie ABaj ! ilctob chh dno je MpraB seh o^anHa. 
Ha jeAHOM KaHaOexy, Ha ApyroM Kpajy co6e, .iC/KaJia je 
M-iaaa. y crpaiiiuiiM ip'ieBUMa Ona je uyuixajia hckc hc- 
apTUKy-iHcaHe jayne, u Aoe cnajKHe cjiy/KasKe uMajie cy 
I'pAHe MyKe ^a je saAp/Ke. 

— BoHtc MOJ ! noBUKax, luxa ce xo acchjio? 
ni'uO.iujKiJM ce nocxejtH u noAHrHCM xCjIO HecpehHora 

Mjajiiha : oho je 6u.io set yKO'ieuo u jia^uo. EberoBii cxii- 
CHvxi! 3yun n iioxaMiie.io :]uii.e u3pa/KaBaiiu cy najcxpani- 
Huje iiaxibe 11 cxpax. Oo Muoro »ieMy ii3rjiej.ajio je ^a My 
je CMpx Cii.ia HacujHa u jtonau cxpaxoBux. MeljyxHM, uii 
xpaia o;i i.pBu Ha o^e-iy. Ja My pa3Ap.i>iix KOiuyji»y u na 
rpyABMa nnjex jcAHy Mo.ipy Gejiery Koja je uiojia 11 npcKo 
pe()aj)a 11 .leha. PcKao Cu HOBeK ^a je 6no cxernyT i;aKBUM 
rB03ACHHM o6py'ieM. y xo arasux hoiom na neuiTO xBp^o 
Hixo je Oh.io Ha hn.iBMv ; carox ce n Bii^ex AHaMaaxcKu 
tiytrxen. 

0,TByMeM F. OA Ilejpfxopaja 11 iberoBv meny y ibii- 
xoBy cor>y : 3axuM Hape^UM Aa " Moa/iy iipeuecy xaMo. 

— Mm join iiMaxe je.iHy licj)Ky, pei.ox iim, xp«'fia 3a 
iLv Mi ce ojujHcxe. Onja ux ocxaBiix caMc. 

IIsi'.icAajio Mil jf B('j)ouarHO Aa je I' Aji(t)0Hc iiao 
MyjKii y6ujeH: 3.io>innuu cy Mam.iii hci.ii iiamiH Aa ce 
Hohv VBVKV V M.iaAniiv eoov. A.iii cy Me mhoto 36vibiiBajic 
OHC MoApiinc iia r]>yAiiMa u ibiixoB KpyncHii iipaBaii, jep xo 
nnjf Mor.io AoJiasiixn oa Gaxime imii waKBe rBosACHc 110- 
jyre. HajcAaniiyx mm ceiiy y r.iaBii Aa caM cjiyiuao I'Ae ce 
n[)iina Kaho y Ba.icHcnjii HaJM.T>eHe y6uue y3HMajy AyraqKe 
KOHvHe Bpcte iiyue cuxHor iiecna u ibHMa iipeMJiahyjy .i^yAC .^ * Hjicka Behepa. 13 

sdr'trniy DM ce CMpr njiaTiiJio. Oji,Max ce cerux aparoHCKor 

;»l§t5*'^p3, H H>eroBe npeTH.e ; ajin caw je;i,Ba CMeo ;i,a itomhcjum 

;i,a Ou ce oh xaKO cTpaxoBHTo ocBexuo 3a je;i,Hy Majiy maay. 

Iluiao caM no Kyfen h CBy^a xpajKiio xparoBe o;i, o6h- 
jaH>a, ajiH nx HHcaM Hamao Hnrjie. Cut^ox y Bpx ;ta bhjidm 
;ia ce HHcy Morjie jCmixe yByhn c xe cxpaee ; ajia HHcaM 
Hamao HiiKaKaB curypan snaK. CHHohna KHiua je, yocxajiOM, 
xaKO pacKaxajia seMJby ;ia ce na itoj HHcy motjih caqyBaxn 
cacBHM jacHu xparoBu oji, Hory. MnaK caM npnMexno hcko- 
jiuKO cxoria ;i;5^6oKO yxHcnyxnx y seiviJLy; Onjio ux je y ;iBa 
cynpoxna npaBua, ajiu na hcxoj jiiihhju, noiieB oa yrjia 
iKHBe orpa^e ys Jionxaiiixe ;i,o KyLuHX spaxa. To cy Morjie 
6uxH cxone F. Aji4)ouca Ka^ je uiuao ;i;a cKiine npcxen ca 
cxaxj'HHor npcxa. C jipyre cxpane, acHBa orpa;i,a, na xom 
Aiecxy, 6iiJia je npope^cHuja nero ueaqe; pasdoJHHUH cy 
je, no CBOJ npQjinuu, xyji,a npecKoynjiH. H;iyhH xaMO-aMO 
OKO cxaxye, ja 3acxaj,ox qacoM ;ia je iiorjie;i,aM. OBaj nyx, 
npDsnahy, ca cxpaxoM caM rjie;iao onaj H>en nspas npo- 
nnqne nahocxn ; u KaKO mh je rjiasa 6njia nj'Ha cxpaxo- 
Buxnx jiora^aja kojh cy ce Ma:iio lac na Moje omi oah- 
rpajiH, yqnHDJio mh ce jiii bhjihm HeKO naKJieno 6o5KaHCXBo 
KaKO ce pa.iyje Hecpehn rnxo je aajiecojia osy KyLy. 

Bpaxux ce y CBOJy co6y n ocxaji,ox y H>oj .no nojine. 
OH;i,a Hsnhox u sanuxax KaKO je mojhm ji,OMatiUHDMa. Bojih 
cy Majio MopHnju. rocnol>uu,a oji, IlnjrapHra, 6o.i>e pehn y- 
;i,0Bima T. Aji(|)0Hca, ,T,oiujia je k cc6n. HaK je h roBopnjia 
c KpajLCBCKHM sacxynHHKOM U3 IIepnHH>aHa, kojh ce xajta 
cjiyntdeHUM hocjiom OaBHO y Hjiy, n OBaj qHHOBHHK je 3a- 
6e2iemno H>eH HCKa3. Oh saxpa^KH jia My ra h ja ;iaM. Ja 
My peKOX mxo caM SHao, n ne caKpHX My ;;a cyMH>aM na 
aparoHCKor Masrapa. Oh napejiH jta ra 0Ji,Max yxance. 

— Jecxe jiH jiosnajiH luxoroj oa rocnol^e Aji(|)ohco- 
BHu,e? sanaxax upajteBCKor sacxyHHHKa, Ka.x mh je HCKas 
6ho 3anHcaH h noxnuean. 

— Hecpehna jieBOJKa je nojiyjieaa, peie mh oh cmc- 
raehn ce xy)K'HO. nojiy;i,ejia! cacBHM noayAejia. Ebo mxa 
ona npHqa: 14 CpncKH Kn.iia^EBHn FjiAcnnK. 

— Bn.Tji je .lerjia, KajKe, hckojiiiko MnHyxa panaje, ii 
cnycTnaa saeece na KpeBery, Ka,i, ce Bpaxa oa ibcnc code 
oTBopiimc. II iicKo }!)€*. On,i,a je rociio^a Aji^JOiicoBnua .ic- 
jKajia na cjoioj iibiiiiii iiocre-^e, Jiimew OKpcuvTa 3iM.y- Ona 
ce u He Mane, yH/^|u'na ;ia je to ihen mv/K. TpeHyTaK iiocJie, 
iiocTe.i>a 3amK|miia icao ,T.a je Ha iby naBa.i.eH KaKaB orpo- 
Man Tcper. Ona ce jaKO yiiJiauiii, ajiu ho ORM.e ;ia OKpeee 
r.iany. Her .Miiiiyra. jiecer Mrmyra iMO/K;T,a... hii ona ne 3Ha 
i:o.inKo. iipoTeKoiuc raKo. 3aTnM je ce Hexornue iioMaKJia, 
u.in ce TO MOMiiKJio OHO JiHue uito je 6n;io y nocTej,n, n 
oceTH rje je ;io,iupny neiiiTo xjiaji,HO Kao .'ie;i, to cy itene 
pcMu. OH;ia ce aaribypii y nocTe.'hy, ;ipxLyKii ueniiM tcjiom. 
Majio nocjie, BpaTa ce oTcopuine no .ipyru iiyT, h neKO 
y^e n pene: ,,;lo6po BCie, JKenuue". 0;i.Max saTUM ;inrouie 
ce sasece Ona 4v ie^ian vrvnien Bj)ncaK Ono :iuue nno 
je oH.io y nocTejhu, nope^ HjG, ,T,u>Ke ce u. Kai.o je iiarjie- 
,iajio, onpyHcri pywe naiipe^. Ona OH.ia oicpSTe r.iaBV... ii 
BH;ie, icawe, CBora Mynta iM,e KJiemi Hope;i uocTe.i.e, c r.ia- 
BOM iia iicioj nncnnu na Kojoj je ysrjaB.'bc;, y iiapyujuMa 
HCKaKBora scjicHKacTora ynna kojh ra je cHa>KHo c i eaao. Oua 
KaHie, H noHOBH.ia mh je to ;iBa;ieceT iiyTa, cupoTa /Kciia!... 
Kaate ;ia je nosnajia... noral7aTe an? BpoHsaiiy BeHcpy, 
CTaTyy V. oa nejpcxopaAfi..- OTKawo je OB^e, H(;o cbct o 
iboj caiba A-in ^a HacTaBiiM niTa upn'ia osa HccpetiHa ^e- 
BoJKa. [{a,T, je Bn^eJia to, ona u;}ryOii CBecT, a BepoBaTHO 
OA npe HeKo.iHKo MnnyTw Onjia je nsryGn.ia n naMCT. IIii- 
KaKo He MOHvC Aa na/Ke ko.thko je BjteMeHa Jievnajia one- 
cBeiuhena Ka^i je Aoin.ia k ce6n, Bu^ejia je yTBapy, iuh 
CTaTyy, Kaico ona nenpecTano roBO[yu, nenoMn'iny, nury n 
;ioH.er Ac.ia To.ia y nocTe.i.n, rpyAi'i n pyi.v on])yH{ennx na- 
npcA. n y u.chh.m napyuJHMa cBOia MyH^a, yKO'ienor. riiTao 
sancBa Onja craTya cnhe c KpescTa, ucnycTH jieninny n 
H3Hi>e Pociioha AwKJioncoBnna CTa;ie i.ao CecoMynia ^a 
Byie 3a 3boh nc. n octr.io ijnaTe. 

^loBCAonie Illnaibo.ina ; on je 6ho Mnpan, n Cpanno 
ce c mhoio x.ia,THoi.pBnocTn ii npucyTnocTH jiyxa. .VcTa-ioM, 
iioje OApnnao ^a je pcKao one pe'in Koje caw ja Ono 'jyo; Km. PIjicka Behepa. 15 ajin iix je oCjamitaBao, TBpAehe ;i,a je caMo xxeo jir Kaace 
''^''Tltyi he, cjTpa, onaKO OAMopaH, ji,o6HTn je;iHy urpy oa CBor 
no6e;iuona. Ccha.M ce ,T,a je Ao^ao : 

— AparoHau. Kaa je yepet^eu, He 'leKa ,t,o cyrpa jia 
re CBCTU. ^a caM muciuo ^a je i\ Aji4)ohc XTeo ;T.a Me 
VBpoAn. ja 6nx ra o;i,Max HOiKeiM y rpOyx. 

CpaBriHuie tbcroBo umie.ic c xparoBiiMa o;i cxona y 
Bitxy: FheroBe uune.ie ey Oiiae Miioro Bete. 

ITajsaj, rocxuoHimap ko;i Kora je obaj HOBeK oho Ha 
cxaiiy xBp,THO je ,T,a je oh npoBeo nc.iy Hoh xp.i>ajyhH h 
jie'ichu je,T,ny CBOJy GoaecHy Masry. 

y oexa.ioM, xaj Aparonaii ouo je HOBeK .i,o6pa rjiaca, 
np.io H03Hax y ue.ioM Kpajy, r^e je jiOwiasuo ceaKe roAHHe 
pa,T.n xproBUHe 3Sor xora ra nycxuine uouixo ey My ce 
usBunnjin. 

SaOopaBuo caM ucKas je^Hora cjiyre kojh je nocjiejian 
Bu;u'0 r. Aji(][)OHea aajBor. To je 6hjio y xpeeyxKy Ka^ ce 
iieo cBojoj /KeHn, n. soBHyBiuu oeora qoBena, aaauxao ra 
je safipiiHvxo Aa jIh sua r^e caM ja. Caj^ra My je o;iroBo- 
pHo j.a Me HHJe Bu^eo On;i,a je F. A.x4)ohc ys^axHyo u 
cxajao je Buiue o.t je.THor Manyxa ne npo36opuBuiQ hh 
peuu, saxHM je penao : Ho, Mopa 4a je u weza ^aso 04Heo! 

3anuxax OBor MOBeKa ;ia Jin je y T. Aji(|)OHca 6ho 
iLcroB jinaMauxcKU npcxen Ka^i, jc c ituM roBopno. Cjiyra 
ce ycxesao jia mu OAroBopu ; Hajsa.i md peqe ;i,a ne Bepyje, 
,aa. yocxa.ioM, Huje uu oopahno najKibe na xo 

— /'I,a My je Oho npcxen na npcxy, ;i0Aa;ie oh ho- 
npaBUBiun ce, ja 6nx ra curypno npnMexno, jep caM mh- 
CJiHO ji'd ra je ;i.ao rocno})n AjI(|)ohcobhuh. 

J\oK caM ncHuxuBao oBor 'lOBCKa, h mchc je oGysHMao 
noMa.io OHaj npasHOBepna cxpax kojh je HCi:a3 rocno^e 
A.i4>0HC0BUue pairmpno no ucjioj Kyhu. Kpa.teBCKH sacxynnuK 
Me norjie;T,a CMeineha ce, h ja ne CMe;iox xo mhoto ;ia xBp;i.nM. 

HeKOJiuKO caxH nocjie norpeda F. Aji(|)0Hca, ja ce 
cnpeMHX ;i.a H;ieM h3 ILia. Kojia F. oj, nejpesopa;i,a xpe- 
6ajia cy jia Me o;iBe3y y IlepnnibaH. H aKO je 6ho cjia6, 
uecpehHH cxapau xxeo je ,T.a Me oxnpaxn ;i.o Kannje Ha 16 CpnCKH KitU/KEBHn rjIACHIIK. CBO.M np'iy. lIpel)0CM0 iipeKO ibcra LvTehii ; oh ce je^Ba 
HVKao, ocjiaibajvhn ce na mojv py^y. Ka.i je ;ioinao qac 
pacranKa. ja iiocjieviftn iiyx norjie;i,ax Boiiepy. HpejiBn^ao 
caM (• pas.ToroM ;ia Le ce Moj ;i,OMalinH, n ano inije oceLao 
nn CTpax mi Mp>KH.y ko]}' je oua yjiiiBa.ia jejHOM ;iejiy HjC- 
roBe riopoAniie, pa,T,o onpocxuTn npe^Mexa Kojii 6u ra hc- 
npecTauo iiojccfeao na crpairiHy iiecpehy. Moja naMcpa je 
OoJia .la ra iijiiinoJiuM jia je jia y neKii Mysej. ycresao caM 
ce ;ia oxnoqHCM roBopuxn o xom, Ka;i F. o^, nejpexopa^a 
MexaHHUHo OKpexe rjiasy na oiiy cxpany Ha Kojy je Bii;ieo 
;ia caM ja ynpo CBOJ norjie;i. On cnasu cxaxyy h o^Max 
6pn3Hy y njiaq. Ja ra sarpjiiiM, u. ne ycy^yjyhu ce ;ia My 
KaHJCM Hii jejiHy jejiHxy pe'i, nonex cc y KOJia. 

Oji Mor ojiJiacKa HHcaM nyo ;ia je KaKBa Hona cBex.iocx 
oCacjaji'a obv xajaHcxBCHy Kaxacxpo(|)y. 

r. o.T. nejpexopa,T,a yMpo je HCKOJiniJO Meecuii uocjie 
(Bora cuHa. recxaMCHXOM mh je saBt.'iuxao cBoje jiyi.oniice, 
i.oje hy ja MO/K^a ii3^iaxii je;i,Hor ,iana. Me})y H>ii\ia niicaM 
iiaiiiao paciipaBv o aanuciiMa BcHepinniM. 

P. S. Moj iipHJaxe.i. F. oj PI. iiiiine mij 113 lit |iiiiHbaiia 
na f'xaxyf ne.Ma Rtiiiic. Hocic oipxii iLCHor hi\ ;i;a, Jipiia 
ftpma rocnol)ii o,;i IIcjpexopa,;ia GiKia je ;ia je iipexoiiu y 
3B0H0, u y XOM noBOM oC.uiKv oua je ca^ y iiJici.oj iipKBu. 
A.m, ;io,iaje F. ot. n., ii3rjieAa ;i.a Hecpehna ey^ioa roHH 
oHe 'iiija je ona 0poH3a. OxKauo xo sboho jbohii y IlJiy, 
BUHoipa>iu cy iip0Mp3.iii ;iBanyxa. 

rii'OcnEi' Mkph.mr. 
(llpiHro r (fipnxuijr.KOt Cbkx. A. Ill- XPOBiiT..') « 
Ml ^^«-^' EN PLE(N AIR. 

Kajl CTaee rpajCKH Bas.iyx ;T,a Me ryinn 
II Kaji Ha Aiene ko poj oca jbyth' 
HacpHy upHe mhcjih, a y jymH 
Boa CHJiaH njiane h norje;; noMyxu, 

Ja 6e3o63Hpiie 6eyKHM nsBan rpajta 
y mnpoK npocTop kojh cynue njiasn, 
r^e THXo my.MH OMopoKa M.iaxa 
H nonau UBpqn y bhcokoj xpaBn. 

H xy, y iiBehy mxo chjho Mnpuuie, 
y rycxoM xjajiy cxoro;iHniH>e rope, 
Kpaj spejior Htnxa mxo ce xnxo ttHme 
Ha Bpe.iOM cyHny Kao sjiaxno Mope, 

C ynpxHM OKOM y neSeca naasa, 
C xyniOM mxo dy^^na caitapn n CHHBa 
Ja acy^HO cjiymaM rayMopeae xpasa 
II Htydop peKe n rayM xyqHHX H>HBa. 

}Ky^H0 MX cjiymaM H ocehaM KaKO 
Hpo^mpe cynae y ^ho aioje Jiyme, 
H cxape Htyja 6yjie, ce nojano, 
II cxapn CHOBn .xaraHo neByine, 

II Aia.iaKcajia cnara Moja cHOBa 
y MGHH pacxe, H 6yja, a jaqa, 
J\?i oriex naxHM n jia cxpa;i:a."M ceosa 
Kao Ilpo.Mexej, rop;i.o n 6es njiaqa. 

H 3axo Ka;i Me upna mhco CBjia;ta, 
II ooji KpBenqKH cxane j,a Me ;i;aBn, 
Ja desooanpue deacHM nsBaH rpajta 
y ranpoK npocxop kojh cynue naaBH. 

JJ,ymAH Chmhti. AHTOH qEXOB. 

(Kpai.) 

nj)e.M<i iipupoju CBora y.MPTHiiiKora ra.ieHTa, MexoB 
CO Hii iia oBOM no.i.y i;Bora iiciiiiTHBaH>a mije Morao 3aA0- 
Bo.i.irni caMo KOHcraTOBaii.eM HeraTHBunx riojaBa, iiecuMH- 
cTii'iKii.M rjie.Taif.e.M na ;j<nBOT, no cc Tpy^ino ;ia y caMOM 
HrnBo'iv Kojii ra oKpyncaBa, j .iii'iiux riiMa Koje je nocMa- 
rpao. ii]»0Hcit)t^ K.iniie caanaBaiba ;ia je raKo craifce CTBapii 
l>l)aBo II ne.MoryliHo, ;ia yo»iii >Ke.T>y 3a iipoMCHOM na uo-i^e 
II j:\ VKayKo iia iivt Koiii bojii iioooJLiiiaiLV. 

riiMiiasiijcKu y'liiic.t, ByphiiH, nciipifiaBinii KaKo cy 
cax|»aiiiMii ,.MOBt'Ka y (Jiyrponii^. HjoLUKOBa. ii iiajiasehH 
ja raj MOBeK Hiije caMo ooiiMiia .iiimhoct. ho y iieKy 
pyi.y ii|»('i,cT:vBnnK 'iirraBor je;iiior mroTnor jkhbothot na- 
'H'.ia. Bc.iti : ..llpii3HajcM BaM, caxpainiBaTii raKe Jbyjie, Kao 
lino ucmc IJje.i.iii.oB. Be.inKO jo yvKiiBaii.e". /l,axe iipuia, KaKO 
ce IK' f'aMo OH. HO II iicia Ba|>oiii pajoBa.ia, uito raj mobck 
jfH.ii y r|>o uy. 

,,Ka,T CMO fe ppalia.m c rpo().i>a, — bcjih yniTe.!., 
— y cniix iiac ^tiiic oceliaii.c, HaJiiiK na oiio iiiro cmo 
ra occta.iH AaBiio-AanHo. join y .-loriiibt TBy. Ka;i Cu 
crapHJH OTiim.iii o,i KyKe, a mii Tm ce jypii.iii no 6a- 
1IITH car ana. y;KHBajyliii y lioTiiyiioj (mooo.th. Ax, 
cioOoia. cionoia! Ta ii cava pec. n caMa iia^ia na 
Moi vl.HotT iiciM" (•.^ouo^v ;iaj«! jvinn K|»ii.ia...'' 

/loBpiHyjyliH 'nojy npii'iy. yiiiTe.i. liypiciiii ('criinM 
r.iacoM iipiiMcliyje, .la y h.mxoboj Baponm nii iiof.ie cMpTB 
lij(M,iii.()i!a •/KiiBjd imjf iiocrao r»o;i-ii. 

..Ill' iip()l,c MM iKMe-i^a jana. bc.iii oh. a ;khbot 
Horr'ie Kao ii iipc. ntro oHai.o cypoB. rcroOan. occmh- 
<M«'H. a.iiiMtr HiipKv.iapHo iici^anpaii.fii. a ii no ojioupeH: 
H»' OH na.M oo.'be. 11 ;ioiiCTa, Uje.LHKOBa cmo caxi)a- Ahtoh ^exob. 19 

f _^ 

^^^'Eunu, HO KOAUKO je jom ranux Jby4u y ^i/TpoAu ocraAo, 
u noAUKo f^e ux jom 6utu ! 

— J,a, jia, TO je oho, — pe'ie MapBeen JieKap 
Hsas IlBanuh. — A sap to, inxo mh schbiimo j sa- 
pomu y cM{»a,T,y ii sajajy, y TecKo6n: nnineMO neno- 
TpeOpia aKxa, urpa.MO Kapaxa — sap to nnje (()yTpo.ia? 
A to. mxo caB hcobot npoBo;iQMO nocpej ireBajLa.iaua, 
napHu^iapa, rjiynnx, nepajinnx atena, roBopn.MO n cjiy- 
inaMo pasee rjiynocxn — sap to nnje (^yTpojia?..." 
„Bu;ieTii n ciyinaTH KaKO Jiaacy, — saBpinyje Jienap, 
— u Teoe HCTor HasoBajy Ojjta.iOM saTO uito Tpnnni 
TV jiaHvj nojiHOCHTH yBpe.ne, noHUH\aBaH>a, He CMeTn 
OTBopeHO nsjaBHTH j.a ca na CTpaau nacHnx, cjio- 
6o,iHiix .T>yjK, Te u ca.M JiaraTn ; CMemKaTn ce h to 
CBe 36or uap»ieTa xje6a, sdor Ton.ior CK.iQHnrnTa, 
s6or HeKor aBansMaHqufea, Kojn ne Bpe;iH iipB.i.nBa 
opa', — He xaKO ce Bume ne xMO/Ke HcuBeTn!'' 

Kao inTO ce JiaKO Moate BH;ieTn, y ropanM ce pe;i0- 
BHMa ca;i.pHvn ne cawo o;ipHn,aH>e ca;i,auiH>nx ycjiOBa ;KHB0Ta, 
HO T ncTH Max n TKasHBaae na Heonxojian nsjias ns h.hx. 
^lexoB HCKOJDKO iivTa y CBOJQM npoH3Bo;inMa naacTnqno n 
jacHO jioKasyje, ;ia cbc TodoHv^e npejiacTu cyBpeaieHor 
Ky.TTypHor, BapouiKor, KaHueviapiijcKor, cajioHCKor ht;i. h^h- 
BOTa He Bpejte ,.HpB.T>nBa opa*'; Heo je jkhbot, bcih oh, 
yAGuieH n JbyxcKH ce o;iHOcn saHJicin TaKO HenoJM.T.nBO, jia 
qoBCKa CTpax xBaTa, Kaji, na CBe to noMnc.iu, — u c Tora 
Haw caBBTyje ;ia ce o;iJiy»THo ojipeiCMO tdx avHBOTHHX y- 
cJioBa n ,T,a noTpaHxHMO npiipo;iHnJH, iicthhhtdjh naquH 
HvHBOTa. Ho Kojn je to HaqnH H^nBOTa? HexoB n Ha to 
;iaje onmnpan u ncHpnan o^roBop y mhotdm cbojhm ;i,ejinMa, 
(„Moj 3CHB0T", „^eHCKo HapcTBo'' H „TpH cecTpc"), n npe- 
nopyqyje naji ;ia ce jiaTHMO q[)n3nqKor pajia, kojh 6h 6no 
npafceii cpasMepnoM, noTpeSnoM KOJinqnnoM jtyxoBHor, mh- 
caoHor paja. 

„Ka,T; caM ce jyTpoc npo6y;iHJia, ycTajia h yjinjia 
ce, — eeJH IIpuHa y „Tpn cecTpe", — mchh ce Ha- 
je,Tape;i vhuhu ;ia je sa Mene cee jacHO na obom 
CBCTy, H ja ca^ SHaM KaKO Tpe6a hiubcth. Muan llBane 

> Co^.- T. XII. 142 — 143. 

2» 20 CpiICKn KlLIKKEBHII FjIACHflK. PoMaHiiLy, ja snaM cee. 4oBeK Tpe6a jir ce Tpy.iH, 
;ia pajii y 3Hojy .iiium cnor. .va ko na je oh. h y tom 
ce je;inoM cacTojii (.'Mucao u cBpxa H>eroBa /KiiBora, 
HitMOBa cpctia. iLeroBo o;iyiiieB:heite. Kai>o je Jieiio 
OiiTii paAHiiK Kojn yi-raje iipe 3ope u ryua Ha yjumii 
Ka.MCH. II.1II iiacTUp, ujiii ywirre.i. koJh ymi ;T.euy, ujiii 
MaiiiiiHiicT na H^'e.iesHnun .. }>o>Ke Moj, He caMO ^a je 
oicbe OHTU <ioBeK, HO je uo.te outu bo, Oo;ije Outh 
npocT koHj, caMO jia ce pajin, Hero MJia^a jKeua, Koja 
ycTaje y jiBanaecT caTH, saxuM y hoctclh iiHJe Ka4)y, 
na ce iiocie MuxaBa ABa cara oonaHU... 0, Kawo je 
TO cTjJaiKHo I TaKO iKv^THM 3a paAOM, Kao hito ce y 
BdUKc KjtyliHHe ;Ky;iii sa bottom !.. Pa^HTn xpeOa, 
pa.anrii. 3aT0 cmo xaKo nepacnojioH^eHH n rjie;iaM0 
Ha H<uB()r xaho MpaMHO nrio He nosnajeMO paA- Mh 
CMO ce pOAHJiH 0.1 Jbyjiii kojh cy npe3npajin pa;i..." 

y npHHOBexiiH ,.Moj /Kubox-'. Koja je cBa nocBehena 
inixaii.y o nauiew yqcinhy y (|)n3n»ii:oM pa;iy, jyuaw npiino- 
BexKe ii3pa;KaBa oBany Mncao: „xpe6a ;ia cujihii ne nopaGo- 
fcyjy cjiaue. ;ia MajLnna ne Oyje 3a Behnny napasnx u.iu up- 
najbKa, Koja h3 ilc xponunKii ncncaBa Haj6o.T>e cokobc, to 
jecT. TpeCa ia cbh 0e3 BsyscTha — n cnjinii n ciaGir. Go- 
raTH n cnjien fiu, nojijeAHaKo yMecxByjy y GopGii aa oiicxanaK, 
CBaKH caM 3a ceGc, a y xom nomcAy HOMa Go.'ber nuBejiH- 
Miyter cpe,TcxBa oji (j)n3n'iKor pajia, i:ojn 6h xa;ia Mopao 
Ct\iri\ :i;\ chaKor uoBe^aH"*. 

Mi'XOB nepyje ;ia Le xo njtCMe Jiohn, a M0>Ke to bc- 
pOBaxii XHM Hpe. iiixo ce bcL jianac y iLeroBoj oxayGnuH 
ocelia jai: noKpcx 3a onnixe yienilie y (l)iJ3n"iK0M i)a;iy, u 
noje,T,iMiun Hounrby ;ia nanynjxajy Heiipnpojine, JiaHvne n 
cBecxjiaiio iuxcxhc ycJioBe cyB|xTMeHor >KnBoxa u o;iJia3e y 
ceaa xe /Khbc iipHpojiHUM na>niH0M /KUBOxa. .Je;iHa oa xaKHX 
.th'ifioctm r.iaBHo je Jinue y necHMKonoj nj).io 3aHHM.ijUB0J 
noBchoj npniioMcxun „\Joj hhibox". Iheii jynaK, chh Ooraxor 
iiHHMiH.t'pa. paci.iLia ca .iir/i.nMa u Bap.i.iiB0M .tchotom cy- 
BpeMf'Hor •luiioMFiii'iKdi'. KaHue.Tapnjcfcor, ,,rocHo.icKor" HvH- 
H'>r:» II 11(11 T.ijc Mo.iepCKH |)aAHiiir. ('xynnninn y hosh 

' Com., t XIV, hi-S-i, 'J7. « 

ML Ahtoh ^exob. 21 

pa,"iHHqKu jKobot, H>era je cee saenMa.io, cee My deine hobo, 
Kao ;ia ce HaHOBo pojuo. 

,.Morao caM eejin ciiaBaxn na seMJbn, Morao caM 
uhii 6oc, a TO je BaHpejiHo iipujaxHo : Morao ca.M cxa- 
jaxn y roMHJiii npocxor CBexa, He 6y,\vhu hdkom na 
CMexHjU, H KaA 6n Ha yjiniiH nao (|)ajaKepcKn koh>. ja 
caM npnxpqaBao n noMarao ^a ra noAiirny, ne 60- 
jebii ce .ia hy ynp.T>aTH CBOje xa.i>HHe. A luxo je naj- 
rjiaBHuje, ja caM h^ubco Ha CBoj concxBCHH paivH h 
HUKOMe HccaM 6ao na xepexy''.' 

H^exoB.T>eB je jynaK, ucTynnBiun us HHxe.iHreHXHe cpe.ie 
n cxynnBiun y pej pa^HUKa, HsasBao quxaBy 6ypy ocyha- 
Bafta, HCMCBaHia na yaK n 3BaHn^iHor roH>efba npoxHBy cede. 
Ho cBe My xo fluje cMexajio ,vd ce ca ojiymeB.XjeaeM nefte 
na H{e.x,e3He Kyhne KpoBOBe a ;ia hx 4>ap6a ^anac upBCHOM, 
cyxpa MacjDHacxoM oojoM („ojih^om"), 

„ycTajao caw, — Be.in jynaK npuqe, — npe 
3ope, a jierao caM ^a cnaeaM pano. Mu cmo, MOJiepii, 
jeau Bpjo MHoro n Kpenno cmo cnaeajiH... Ca ;i.pyro- 
BHRia ce HHcaM caahao. Fp^ufce. cxpauiHe hcobkc h 
ate.TaC, Kao na npnMep obc : ohopaeuo ,T,a 6or ;].a! h: 
upnao o,T KOJiepe ! nncy npecxajaje neo ^an, ho, Kpaj 
cBera xoia, mh cmo AiaBeaa cjiovkho'. 

H jynaK npaqe na CBa HaBa.T,HBaHja nopo;T,nae n no- 
SHaHHKa, Ha cBe roHjCfte oji, cxpane ;ipH;aBHe BJiacxQ, He 
nanymxa upupo^Hn n c:iaxKn pa;i,HuqKH jkhbox n ocxaje My 
BepaH .10 Kpaja. Oh je Ha xaj naqoH ajeropujcKH npe;i- 
cxaBHUK je,T,He ejicMenxapHo jaKC cxpyje y cyBpeMCHOM py- 
CKOM jpyraxBy. Koja xe/Ku ;i,a )Khbox qoBCKOB cxaBH na 
SApase npupo,T,He ochobc u Koja oxuMa CBe Bnuie Maxa y 
PycHJH. HnxejinreHxaH qoBCK kojh ce 6aBu ({)n3nqKUM pa;ioM 
(KOJOHDJe ToJicTojeBHX cjie,T,6eHUKa) h pa^HnK kojh ysHMa 
yqeuiha y HHxejieKxyajiHOM a^uBoxy, Bpjio cy qecxa nojaBa 
y PycuJH, H KO 3Ha enepraqHocx n ucKpenocx pycKor ;iyxa, 
TOMe Hete xeiuKO Ohth BepoBaxM, ;i,a ke npHHunu aiuBoxa, 
HCxaKHyx y OBOJ Bpcxu HexoB.x,eBnx ;i.ejia, y oyjiyhnocxn 
6nxn 11 npaKxnqKH ocxBapen. 

• CoH, T. XI, 141 142. 22 CpIICKH KiLH/KEBHH raACHHK. Kao nspas Bepe MexoB.teBC y no6ejij Tora iipiiHi^niia, 

MO/KCMO CMarpaxH oBaj KapaKxepnu mohojiot y jipaMu „TpH 

cecrpe" : 

^HemiLn 3a pa;ioM, o BojKe Moj, KaKO mh je ona 
noJM.i.iiBa. Ja HucaM pa,i,no HujcAaHnyT y HtHBoxy, — 
Be.Tii iiopymuK TyseHOax. — ro,T,no caM co y IlcTpo- 
rpa^iy, x.'ia;iHOM n jieiLOM, y iiopojHun Koja hokuji 
Huje 3Hajia sa pa;i hiitu aa KaKBe opure. MeHe cy 
wyBa.iu OA pa;ia, no toiiiko ;ia qm je to iioiujio 3a 
pyKOM, TeiJiKo! JI,omjio je Bpeine, AHHce ce na cbc Hac 
rpjocuja, ciipeMa ce 3ApaBa, oujina 6ypa, KOJa ;io."ia3n, 
Beti je 6.iB3y n Spso tie s^yBaTu c iiaiiier jipyiiiTBa 
jieH>ocT, paBiiojiyiiiHocT, u iipejiyCeheibe iipeaia pa;iy, 
Tpyjiy ;ioca;iy. Ja fey paAUTH, a aa KaKBux 25 — 80 
roAHua pa.iuLe BeK CBann qoBeK. CBaKu!''' 

VI 1. 

Us ,i,oea,i,auiJbui paoMaTpaita 4exoB:huBux xBopeBnea, 
Mirraouu cy, Ha,T,a.M ce, uMajiii npioHKe ynoaHaxH ce ca 
r.iaBiiiiM .Maxepiijajinii.M ii iMiicaoHiiM MoxiiBHMa neciiuKOBe 
Ae.iaxiiocxii, ca itejOBiiM iioivie;iniMa Ha paane o6aacxH cy- 
BpcMcuor pycKor Hapo;uior, .ipymxeeHor, HapaBcxBCHor n 
VHei.o.iiiKo II iio.inxii'iKor HJiiBoxa. A umc OHor BiicoKor 
u>iea.ia. Ha oi^HOBy Kora iicchuk iicimxyje ii oueibyje 
ryBpcMCHii jKiiBox, OH OApn'ic, ocyhjvje je^ny no jOAHy 
nojacy ucxora n cxBapa na xaj Ha>iiin ko;!, cbojhx 'iu- 
xa.iaua casHaibe o xo.m, ,T.a cyBpcMCHu pycKH h?hbox 
ci.opo y cBii.M cBojii.M c(|)cpaMa cxojn Ha hhckom cxyniby u 
Ail TOMc Tjicua urio npc u Ma my kojh iia'iiiH xpancnxH 
.i»'[;a. IIo. y wcxo BpcMe, mcchhk He aaCopaB.ta nu cbcxjih- 
jiix nojai'.a y HuiBoxy u hshoch n\)v.\ 'luxaoua iiopxpexe 
xahiix ,in'iH»)cxu Koje UHcy iioxHajie no,i BJiacx /Khboxhhx 
ra,THocTH, HO cy cryiFUJie y hiubox uaopyncaHe MBpcxoM 
jMjto.M y iiAca-ie n KpeiiKOM bo.lom aa Copoy. 3a xaha o6- 
-iiiMJa Ho.iiiTnBHr iipHpo^c McxoBy je, Kao n Typi'eH>eBy, 
ciyHiu.io Kao mo;t,cji bcLhhom pycKO /KencKnifcc. H ko;i, He- 
xoBa je, Kao u ko;i TyprefteBa, /Jichckuilc noya.iauHJH ny- 

' Com., t. XIV, 86. MU- Ahtoh ^Iexob. 23 '-Bftf u ojidpana h^ubothhx H;ieajia, cnpeMHHJe na acpxee h 
HSApJKJfcDBnje y 6op6ii oji MyinKHx. IIpnMep cy 3a to, Me^y 
ocTa.inM, npeKpacHH /KencKH nopTpexn Snnan.ie OjojiopoBHe 
H3 „IIpnnoBeTKe HenosHaxor qoBCKa" ii BepoqKe us npnqe 
HCTor HMeea, o;i kojhx npsa ceha na Jejieey h3 „JI,aH npe", 
a ;ipyra Ha Haxajinjy h3 „Py})nHa" TypreaeB.teBa. 

JI,p/KefeH ce CBOJflx yxnjinxapncxnqKHX norjie;ia na 3a- 
;iaxaK yMexnaqKe KitH/KeBHOcxn, ^lexoB ce He 3a.T,0B0JbaBa 
caMO yKaSHBaftCM na He^ocxaxKe /KUBoxa, ho n.xacxHqHHM 
n CBarjia Heodmno JKUBaxHOM n npnMaM.iiHBOM odjinuHwa 
cjiHKa H n;ieaji OHor atHBOxa komc caM xchxH h komc h 
CBoje qHxaoue ynyhyje. IlecHHK-ecxexnK TpuropHH y H^e- 
xoB.T>eBoj .ipaMH „ra.ic6" (HafiKa), BejiH jis. je sa necHHKa 
HejioBo.x.Ho jta ce caMo ycxahyje jienoxaMa npHpojie, jia 
dy^xe caMO nejsaHcncx (cjiHKap npenejiCKUX cjiHKa), ho ce 
o;i, H>era jom xpaniH jia 6jji,e rpa^annn cBora Hapo;ia h 
BpeMCHa, ;ia bojih CBojy oxai^diiny, cboj Hapo;i. 

„Ja ocehaM, — bcjih hcxh TpnropQH o ce6n, — 
,ia, aKO caM ja nacau, OH^a caM o^Besaa roBopuxn o 
napojiy, o aeroBHM naxH>aMa, o HieroBoj dyjiytnocxH, 

HayuH, o npaBowa qoBCKOBBM."' 

Ilnmyhn CBOJe hobcjic h ;ipaMe, HexoB je CBar;;a nwao 
Ha yMy saxxeB kojh je rope HCxaKao y cbom nponsBojiy 
H iipeaia H>eMy je yjieinaBao cas CBoj pa;t. Y xom norjiejy 
HexoB je y HajcxpoHvHJeM cMHCJiy peqn, Buiiie ho na np. 
FoHqapoB h TypreftCB, iincau one aHxepapne uiKOJie Kojy 
cy CBOJHM noexuqKMM xBopeBunaMa n KpaxuKOM sacHOBajin 
Torojt H BjejLUHCKH, u Koja je xpa^Knaa ;i,a yMexHuqKe npo- 
H3Bo;i Oyjie opran exnqKor a nojinxuqKor ca3HaH>a Apy- 
mxBenor. 

„HeKa je pjcKa npunoBexKa kojihko-xojihko ;to6pa, 
a rjiaBHo: hck je CTnapua — ja ne ;i,a je qnxaM, ho 
je ryxaM, — bcjih BjeJtHHCKH y cbom hhcmv jipyry Box- 
KHHy 1847 roA- „Th ch, — npojiyjKyje BjejbHHCKH, — 
MeKymau", rypMan, xedn caMO ;ia je noesnje n yMex- 
HocxH... A MCHH HoesHJc H yMexHocxH He xpeOa BHuie, 

1 XIII, 162. 24 CpIICKH KlbUHCEBRH FjIAfUnK. 110 KOJiUKO jc uajaojpeoHujc ;ia 6a npiiiioBeTKa 6ujia 
HCTHHHTa, T.j. AS, He naja y ajieropnjy, ;i,a He no;t- 
nelia na xiicepTaunjy... Mchh je rjiaBHO ^a ona iisa- 
3iiBa nuraiba, jia na ,ipyinTBO Bpmn Mopaaan ynicaK. 
A UKO onn (T.j. npuuoBeTKa) raj S'lAaraK uocTU3a6a 
u cac8HM 6(3 uoesuie u TsopanKOz cACMCHTa, — m-hu 
je OHn u Taj,a sanuM^'^ea...^'^ 

PoBopehii ocTOJ TeMU, ;ipyrH TBopau pycKor yMCT- 
Hii'iKor pea.io3Ma, Foro.!., ncKaayje OBauaB iiorae;i,: 

„y CBaKOM Tioexii'iKOM npoH3Bo;iy Tpe6a jia je 
jacHO Kao ,T,an, aaiirro je oh iipe.iyseT n HaniicaH; Ky^ 
CMepa OH, 'leMy narnite, lura noao xoKe oh co6om 4a 
40Ka.M-e/''' 

IIcTux ce TaKux irorjie;ia na hoctcko CTBapaH>e ;ipH{H 
u MexoB. Ihu.MR ce oh cxajiHO pyKOBo;i,H u xa^a, Kaji CTBapa 
CBoje HOBe.iie h jipaMC, n raAa vaji ^inpeKTUo roBopa aa- 
^laTUHMa y.\ieTHH4Kc KiLUHieBHocTii (Ha np. y ,,JKciich*o.M 
uapcTBy' n „l"'a,ie6y"). 

Ilo THMe ja ue 6i\\ xreo a;» wavKCM a'a je 4exoB iipH 
uapaAii cBojiix ^lejia rydno ns Bu^a n iipcne6peraBao ecre- 
Tii'iKy cTpaFiy. MexoB jc o^iyincBxeHH hokjiohuk jieno're, Ma 
r.ie ;T,a ce ona iiojaBii n iLeroBH ouucu iipupo;ie, cTapnx 
..n-it'MiiiiCKnx rHe3;T.a", npehpacHux HteecKiix .lUKOBa, Kpe- 
raH.a mobckobo ;iynje ; iberoBe curypne KapaKTcpiiCTHKe 
.in'mocrn, cuTyauuja, rpenyTHnx pacnojiOHCCiba — o.iajy y 
«»e.My ne-iiiKor yMexHriKa. On pcTKo CTBapa noBcKe npe;i,eji- 
CK«' c.iiiKe (noJ3a>Ke, Jiau i,ina(J)Te) k4o IlyuiKiiH, TypreH>eB, 
FoHMapoB ii.in ToncToj npBc, ecTCTUMKc eiioxe, ho ;iaje 
KpaTKc, 3('njeiic, dcimto aanaHcene neoOii'iHO jacne h cxBar- 
.^iiB(; ( '.inMimc, Kojc Ba.M Kao 6jiecaK Myibe, y TjteHyTy OKa, 
pacBer.i*' cxBap n ciirypno buc npenaitjajy xaMO i\\e ce 
36iiBa jiajrha 'l(xoB.i.eBe HOBC.ie. 

y cnoMCHy'roj 3Ha'iaJHoj McxoB.i.fiBoj ii[)eiioBexii,M 
..llncxvii". — Han.ia.TirMo Ha oBanao onuc npBora cnera: 

'A. II. IlMntiHi.. Dh.'iHHCKiii. Ero >kh3hi. h iipeniicKa. Ca6. 
'87*^. T. II, cvp. Ml. 

' Com. H. B. Toro.T.i IIu^. 12, t. HI, 362. „Pacn-ieT PcBnaopa-, ^ ■ S* Ahtoh Hexob. 25 

,.He,T.aBno je na;iao iipeu cHer n cbg ce y npn- 
poj,n Hanasn.To no.i BJiainhy Tor M,ia,i,or cnera. Basjyx 
je Mnpiicao hr cner. iio.i iioraMa ce jieKO rpymno 
L'Her. seM-ia. KpoeoBn. K.iyne Ha 6ynBapii.Ma — CBe je 
Ohjo MeKo, oe.io, M.iaAO, n o.i, Tora cy Kvhe H3r.ie- 
jiajie ^ipyK'iuje ho jyne, (|)eH>epu cy rope.m jacnnje, 
Basjyx je 6uo npospaTanjn, Koqaje cy K.ionapaae 
r.iyB.ie. y .lyiuy ce 3aje,T,H0 ca cBeacaM ."lawuM siimckiim 
Ba3,iyxoM Hyanao ocehaibe. nancK na 6eo. M.ia,!. pac- 
TpecflT CHer...- 

CTy^ieHTy Bacii.ieBy, kojh nocMaxpa Ty jiiiBory 
6o<Knjy, Beoia ce y raj Max ;iona;ia Basjyx ii ,,na- 
po'mxo OHaj npospaqun, neajHH, HanBHn, percao 6h 
qoBCK. ,ieBU'iaHCKn toh kojh ce y iipupoja MOHve no- 
CMarpaxii caMO jiBanyx y roAOHii: Ka.aa je CBe noKpn- 
BeHO CHeroM u c npo.ieha y jacne .lane. njn y Me- 
ceine Beiepn, Kaj na cMpanyTOJ pemi iiyua ne;i..."' 

TaKHM .lenuM, bucoko y.McTiiniiKUM onncu.Ma. yiiopei)C- 
H>HMa, KapaKxepncxnKaMa o6n.iaxo cy CHaSj^ecciio cbg xbo- 
pcBUFie ^lexoB.T>eBe. Mel)y ocxanuMa, cnoMnae.M OBje napo- 
•iHxo npniioBexKe: ..IlpBn woHax'', ,.Cxeiia-, ...'lenoxnae". 
,,CBexe ijohu-"', ,.OAe.i.eHje op. 6"'. Ho MHcaonii, ^TpyinxBenti. 
exD'iKc, jejHo.M pe'ju: Kpnxu'iKu .MOMcnax ^lexon.ijeBux xbo- 
peBUHa xo.iHKo je a?uBaxaH, cvBpeMeH, xoanKo sac Aupa y 
HtDBau, ja BehnHo.M ii ne ona>Kaxe yMexHrnne ocodnne ne- 
CHHKOBa xa.ieHxa, ouaico iicxo Kao mxo y nojaBii .leiior, 
Miiaor a^eucKor cxBopa ;iyro BpcMe ocum r.iaca u oiajy 
Hiiiuxa -ipyro ne onaa^axe. Bp.io je BepoBaxHo ^a y ^Ic- 
xoB-ieBDM npnnoBexi.aMa „Moj h^hbox'', „CnaBa joj ce", 
„H.MeH;].aH", „M^OBeK y (|)yxpo.iD" ujia oj.iinFiHX yMexHoiKHX 
napxuja, aan ce ja ;i,aHac, h aKO caM cbc xo ne je^aH nyx 
unxao, He cefeaM Huje;iHe. CehaM ce caMO ,ia je cyA6a y 
XHM npn^aMa nsHecennx jnu,a Beoiia saHnM.iuBa, ,T,a onu- 
caHa JHua roBope o cxBapnMa n npu.inKa.Ma Koje mc Kao 
qoBeKa j^anainifcer BpcMCHa y HaJBeboj .Mepu saHUMajy n 
cefeaM ce ;i,a ce u y no3a;inHU uejie npnnoBexKC n y uen- 
xpyMy CBane ojBOJeHe cacKe oceha u bu.ih »HBaxHii, 

• COH., T. YIl 121. 26 Ci'ncKH KifcHatEBHH Tjiachhk. oceTJbHBu, jofipii n jmhh HexoB, kojh je raKO cbojckh npe- 
;iaH ;i,o6pv, iipaB;i,ii, ucthhu. 

BopOii 3a xa xpn ii;i,ea:ia nocBeheea je uejiOKynna 
jiejiaxHocT HexoB.i,eBa. Bo jv jytn 3a no6ejij u TpnyM(|) ,no6pa, 
npaBAC u ncTiiHe na seM.'Lu, MexoB je HCMUJiocp^iHO iiCiMeBao 
H iiporoHao Jiaatne, HenpupoAHC, HcxyMane nojaBe JKHBOxa 
II ocxaBUBuin orpoMHy rajiepajy Mpa'iHHM 6ojaMa ucnuca- 
Hiix cniiKa. ou nac je, CBexjinjtiM cxpannuaMa CBoje noe- 
3iije, CBar^a xpaopwo u xeinno, jir cyBpeMeHH o6jiiik hvh- 
Boxa jom Hiije iiocjie^iba pei y KyjixypnoM pasBiixKy »io- 
BeqaHtxBa, ,T,a lie jiohii 6o.'hu jiauu, ^a lOBena 'lena Jienina 
6y,T,yfeHocx. 

.jTpaHtehn ucxiiny. — BCJin jc^ihom npujiuKOM MexoB, 
— .T>yAu yMHHe ^ibh Kopana Haiipeji, je^aH nasaji. llaxite, 
norpeiiJKe u HiueoxHa j.oca,ia 6auajy hx naxpar, ho 5Ky;iH>a 
sa ucxuHOM u yiiopaa BO.T>a rone ux Harrpe.i ii naiipevi. H 
Ko 3Ha? Mo/Kjia he ce jejiHOM u ^onjiuBaxu ,t,o npase ucxHHe?" 

FoBopebif ucxoM iipe,T,Mexy, CHMriaxu'iHH cry;T,eHax 
Tpo({)UMOB H3 ,,BHiniLeBor Bpxa" Bejiii: ,,MoBeqaiicxBO oie 

K HaJBIllIloj UCXIIHU, KaKBa CC CaMO 3aMUC.lUXH MO/KC Ha 

se.M.i.u. II ja caM y iipoiiM pejioBUMa". A Ka.i ra npejicxaBHHK 
cBaKiLiamibe hciiboxhc By.irapHOcro, xproBau .loiiaxuH, 
cy.MihajyKH. iiiixa: „A xohein jih cxhLu ouaMO?", jaKU h 
iroHMOiiru Tjtofjm.MOB OyiroBapa: 

,,Cxuliii hy... CxuLii hy, ii.in ty ynasaxu jtpyniMa 
iiyx, KHKO xd cxurny..." 

II y TOM yKa3HBaFLy iiyxa Ka fraJBiiiiioj cpeLH noBe- 
'laHcTBa, Ka kohumhoj iiooeAH AoOpa, iipaB.ie u ucxHne Ha 
3eM.i,H rarxoJH ce caB oiHcao 'lexoB-teBnx noexu4KHX 
TB0|)eB»»a. 

JOBAU MaKCIIMOBUTv. 


v«. OOJIKJI^PHE BEJlELUkE. 

9. 
Mapko Kaiuhh u MnjA Ta.tambac, uhtahcfaA bapuahta 

CPnCKK HAPOJIHE DECME. 

MoTHB noseaxe cpncKe napojiHe necMe „iMajiu Pa- 
jionna"' ;kdbh koj, IJ,HraHa KJiHH'iapa y A^eKCBHiiy y ibH- 
xoBoj Hapo;xHoj npHuoBeTuu Kojy cy ohh jionejiu ns epaifc- 
CKor OKpyra na je na CBOMe jesoKy h jianac Hysajy n Kojy 
caM ja HasBao „MapKo KauiHH h Maja TajiaM6ac". Ja xy 
iipuiiOBexKy OB;ie caonmxaBaM Kao npujior sajejiBHitn HeKHX 
MoxoBa y eapojiHOM npe;i,aH>y OajiKaacKHX Hapo,T,a. 
Ta npnuoBexKa na cpncKoaie jesHKy rjiacii : 
ripaBno Mapi.-o Kainnn cBa;i6y, Ha Kojy je nosBao 
MHoro Hapo;ia, na nsMe^y ocxaaux Hapej,no jia ce nosoBe 
H qcxpjiecex xaJAyKa. Ka;; xaj;iyii,H ^.o^ome, nape^n INJapKO 
;i.a nx uoxeaxaj}', owyjy u oaiie y xaMHHuy. Y xaMHuiiH 
npoBe;i,y xajjiyua ;i,eBex rojiima. Ka;^ hm jiojinja xaMHOBaite, 
itnxoB apaM6aina Mnja Ta.iaMCac peKHe ^ipyacunn : Ja hy 
ce yiDHHxn wpxaB, a bii :iynajxe jya. ^yje MapKO KainHH, 
na KRji BaM ce o;i,a30Be, Ka>Knxe My ja caM yiwpo u ;i,a ne 
MOJKexe nopo.i, ce6e Tpnexu MpxBa qoBena. H Maja ce j^^qana 
MpxBHM, jipyroBH MY cxaHy JiynaxH, xe MapKO cn^e Me^y 
HjHx, na KaA iy mxa je n Kaji BHjie ^a Maja .xeacB, peie: 
Obo je npcBapa, on nnje MpxaB. ^l,pyrora ^.ana onex xaj- 
;iyu,H Jiynajy cnni^npuMa j Bpaxa a Buqy. — MapKO onex 
cn^e y xaBHnny, na k&ji haji,G ,T,a Mnja join aeajii, napejin 
;ia My ce BC/Ky ajiwe oko Bpaxa, na aane Jia ce Beacy 3a 

* ByK C. RafayuK, CpncKe HapoflHe njecMe, kh>. III, Beorpajx 
1894, cxp. 346 — 351. — Bnan jom: H. C. /I c t p e 6 o b b, OSH^an h 
ntcHn xypeuKiixT. CepSoBt, 1889, cxp. 264 — :i68; Dr. F. S. Krauss, 
Der Yoga-Schlaf bei den Siidslaven (Separat-Abdruck aus dem Archiv fiir 
Religionswissenschaft) cxp. 884 — 287, 2^ CrnCKH KffcHJKEBHH rjIACHHK. japMOBe y Koje yiiporHy jBa 'iiiBra 6nB0-ia ;ia rn nsByicy 

U3 Ta.MniiHO. CiiBo.iii cy creftajiii ,iok cy ra nSByKJiii Kaji 

cy ra iiSByKJiu, iJ3i"Jie;iao je TaKO ^a je u sa Bora CujIo 

.loiue u 3a se.MJby tciiiko. ajiii MapKo KamnH u ^a-te He 

B^Pyje ;ia je AipxaB, Beh ra Aiery na iiyr ;ia npeKo H.era 

npe.iasn BOJCKa, tohobii ii Ko.ia. Cbc je to iipewo Mnje 

iipe.ia3uao, a oh hutu pynoM Mp^Hy hiitii okom xpeny. 

MapKo oner Kance: Obo je rypcxa npcBapa, jia nape^Tii ;ia 

Ha Mojy nycTe SMHJe u 3BepoBe ;ia ra yje;iajy. Ajiii Muja 

oneT HC Mp^Hy. Mapwo onex ne Bepyje, Bet» napeAH ;ia ce 

OKO Mnje sana.ie .iBoja icojia xpuba. Muja oiiex hc Mp;^H3^ 

Ta^ia MapKo Hapcin ,T,a ce oko Muje ch-yiie cpw.Ke. jieBoJKe 

iia Aa nrpajy opo, jep je TypquH MHoro MepaKJiuja Ha 

cpiiCKC ACBOJKe na he hx iiorjieAaTii. Opo ce onioiHe. Ko- 

.lOBoha je oii.ia k!iii Mai)Ka KaniuHa. Mum ona iipo})e nope^ 

Mnje, on oTBOpu jeano oko u norjieja je. Cnasu to ag- 

BoJKa iia joj ou JKao xe ra y^apu MapaMOM no qejiy n peKHe 

ony: lilxo xpnuiu oBor >jpTBana Te ra He 6auHUi y Mope 

.,ia ra noje.iy 3.Muj(; u piiSe. MapKo nocayma whep 6auu 

Miijy y Mopc. Muja je nauBao tj»u hoLu u Tpu ^ana h 

iipeljc y KapaB.iaiiiKy. Ty ee npeooyie y BJianiKO o^ejio h 

uoeeAU Heho Bpesie, aok je Jiuiie aoouo, ua onjia ysMC 'laMan 

11 iiolte njx'ho Mopa ^a npocn KKep Mapwa Kauiuna. ITyTeM 

(peTHe on naiuunor cnna, Koju je TaKohe nouiao uuo ^a 

je iipocu, Te TaKO nol>y ooojuua. Ka^i, Aot^y npe^ MapKa 

wa/Ky My saniTO cy aoiu.tu. ^lapKO iim ojiroBopu ^a je nu- 

jcAHOMc nc MO/Ke AaTii, eeh HCKa u:^y y Bapoui na ncKa 

y3My no j<'.rny jaOyKy n neKa ^ouecy, na unjy jaoywy ^e- 

noJKa caMa ysMe, tterona Le Ciitu. Ilaniun cuu Kynu jadyKy 

0.1 3.iaia, a Muja oji cpedpa. Ka^ cy ce.iu 3a pyian, Aol)e 

AeeoJKa .i.a um no.tyCiu pyny h OAMax ysc cpeOpay jaoyny. 

Muja ()H,ia peKHc ^a je chh Kpa.i.eB 03 Apyre KpajLeBUHC. 

Tata MajM.o Hanuine nucMO tomc Kpa.T>y h yuHTa ra UMa 

nil riina 11 je nii n.eroB cnn Aoniao ^a npocii .leBOJKy. Ka^ 

Kpa.i. npuMu inuMo, no'iHc ra 'lUTaTu 11 KaA bhac urra y 

H.eMy niinic, nac.Meja ce. Kpa.T>una ra ynuTa nrro ce CMeje 

a OH joj Kancc KaKo hcko npocH nhep Mapna KaniuHa h * • 

-■^ ' OojiKjoPUE Bejeiuke. 29 *^ii3iaje (-V 3a ifciixoBor onRa. a ohii it HeMajv ;ieue. Kpa- 
J?„-^iiii,a Ha TO peKHe: Iluiiiu Mapwv n Kanai My .la je to Haiti 
C'HH, MOHJia je Brr to na joOpo napeAiio. Kpa.i. TaKo u 
j'Mnnii II Ka.T, Mapi;o iipo'iiiTa ojroBop, 6u My mujio ihto he 
ce opo.TiiTu c KpajLCM, Te Jia.ie MnJH cBojy Ktep. Ta,T.a ra 
Mnja yniiTa: IlMain nu KaKBUX Typana y TaMHuua? — IlMao 
caM 'leTp^eceT xaJAVKa: jejian je yMpo, ocTaju ocTarae, ho 
3HaM ,T,a .Tu cy joui /Khbh, o.TroBopn MapKo. — Ja join 
HDKaji HucaM BH.ieo TypqnHa, na 6ux BOJieo jia hx bhjhm, 
peKHe Mnja. MapKO ra Ta.ia nycxn xajjiyijnMa a oh dm 
peKHe : Cyxpa fey Bac ESBecxn us TaMHniie y no.te, na Ka;i 
ce BpaTDMo, j,a saua.inMo Bapora n CBe jia noSnjeMo. Ka;i 
ce Muja Bpaxn d3 xaMHoue, saMoan MapKa aa My ojoSpu 
;ia cyTpa y no.i>y noy6nja one TypcKe xajjyKe. ?vIapK0 My 
TO o,T.o6pii. Cyxpa jan y.iapn jioSom n o6jaBn ;i.a fee Map- 
KOB 3eT D3BecTn y no.T>e qeTp,ieceT xaj.iyKa h cBe hs noy- 
6njaTii. ll,e.Ta sapoiu nsafee na to y no.T>e. Mnja ysMe KaM- 
ijujy iia Tepa xajjiyice npe.i co6om u 6aje ux. y iio.i.y hx 
no'Hie HCKO BpcMe Kao 6ajarn My^oTn, na iim 0H,Ta peKee: 
AJAe ca;i bd c jieBa, a ja fey c jtecna, na inTo roji BnjiHTe 
CBe K0.T>nTe. Kai cy cse noKjajiu, Muja oTnjne Mapny na 
ra yuuTa : IlosHajeiii .lu Me? Ja caM Muja Ta.iaMoac: ;i,oi)e 
BpcMe >T,a Tu 3ajaM BpaTUM, ;T,aj mu cbojv caS.ty ;ia th 
ftOMe T.iaBy ojceiesi. 3aTUM My ysMC cad.ij' u saKo.^e ra, 
na My uoKynu cBe uMaite u Kfeep mj ojBe.ie u oTujne 
npaBo oHOMe Kpajby iuto ra je npusnao 3a cuea. Kaj Kpa-i. 
Myje uiTa je Mnja ypa;ino, npuMu ra sa cuna u Benqa ra 
ca MapKOBOM feepKOM. CBa,T.6a je Tpaja.ia »ieTp;i,eceT ;i;aHa 
H qeTp^eccT nofeu. 

10. 
Mapko Kpa.'lebhti, MycA Keceijuja u 3^ema APBABAcnn. 

Kao npujior 3ajejunuu hckux MOTUBa y napojnoM 
npejiaifcy CaaKaHCKux napoja caonuiTaBaM u OBy nurancKy 
Hapoj,Hy npunoBCTKy Kojy caM saoeae/Kuo o,t Il,uraHa k.iuh- 
qapa y A.ieKCUHny. a Kojy cy ohh jioeeau us BpaitcKor 
OKpyra, 30 CpncKH Kflh/Keboh FjiAcnHK. 

npiinoBCTKa Ha cpiiCKOM jeanKy rjiacii: 
MapKo Kpa.-LeBiih uuo je qodamiH n q^^nao je oeue y 
ii.iaHiiHii. y Toj ii.iaHiiHu OiiJie cy rpu cecxpe cawoBUJie h 
CBana je uMajia uo je;iHO Ma:io jiexe: Jleuy cy ocTaB.-Lajie 
caMy AOK cy one uiiiae no iiJiaHiiiiii Jc;i,nora ;i,aHa HaHl)e 
MapKO Kpa.T>eBnL Ha ibHxoBy ;i,euy rjie HJiany ria nx cTane 
jby-taxij ij saGaBJLaTH. Ka^ ce ca.MOBHJie Bparnme jieixu, 
iiaboHie ^lapKa r;ie hx Jtyjta, na My pe'ie Hajcxapuja ca- 
MOBu.ia: K-dA CH Mu Jbyjbao jiexe, a th xaj;i,e uocHcaj Majio 
113 Moje cuce. MapKo je nocjiyina u nocnca Majio MJierca h3 
H.eHe cuce. OH,T,a My caMOBH.Ta peivHe: JJ,e;tep ca;i noAnruii 
onaj KaMCH. KaMen je Ouo Bp.io bcjihkh, ajiii ra MapKO uo- 
jlii/Ke ;io KOjiena. On^ia my peKne jipyra caMOBH.ia: Xaj;i,e 
nocHcaj Ma.io n H3 Moje cuce. MapKo cucny, a caMOBUJia 
My pe'ie ;ia oner jiurne onaj KaMCH. MapKO yse KaMen n 
noAu>Ke ra ,10 nojaca. OH;ia My peKuc rpeiia caMOBUJia: 
CucHU Ma.io u U3 Moje cnco. MapKO cncny. II ona My pe'ie 
fl.n no.aurHO onaj KaMen. MapKO je nocjiyma, ;i,0;Ke KaMen 
n npeOauu ra npCKo rjiane. Kaji, MapKO nn^ie ji.a jr. iiocrao 
Be.iUKU jynaK, pene caMOBUJiaMa: Mujie cecrpe, ja xoLy ;ia 
HjieM ;i.a ce Ohjcm ca MycoM KeceyujoM. CaMoanjic 1 a crtniy 
o;i Toia o/iBpaharu, ajin KaA on ocTa;ie npu tomc, one My 
pcKOMic: Ka^ Hclicni ,ia ocxauein, on;ia uau, ajiu ce iie luajiu 
aa no;ieBaiM Kanry y He;^e.'Ly, jep hem iiorunyTU. TopA ca 
cBora jynauiTBa, oh u hc nocjiyma mxa My caMonujie pe- 
Konie, neli ce jiiiH^e ;ia Tpa>KH Mycy Keceyiijy n naf^e ra 
fiain y neje.iy. I\a>i, My iipnhe, nasone My IJora u peKne My 
;ia je Aoniao .la ce Ouje c n>nM. Myca My npuxBaxu Bora 
H pcKue : n|iol,n ce, MapKo K|)n.i,eBuli3', ncMoj .la mu Oy;uiin 
rHe3,io coKo.;ioBo. xn Jincn aa xo ;ia ce Gujeni ca .mhom. — 
MopaM ,ia (;(' finjcM. jep caM uo.T>n jyuaK o/i, xeOe, pci.Hc 
My Mapi.o. Myca cc onja yxBaxn c h.um w o.i.Max ra oOopu 
no.ia ce. HiiAfliu i;i l.r iiorniiy rn. .Ma|»K<) nornejia y neOo 
n cianc Biiiraxii c;im()Hii;ic, .la My no.Moniy. (>iic mv ce jane 
ii:t iM'ua II |i''i,ny .mv : Mii r.Mu rii lonopujie ;i,a iic iio'iiiH>eiii 
KaBiy y iif i» M.y, a 111 iiac unci; noc.iyiiiao; ca.T rii niiinra 
Apyro lie ocxjijc 110 .i;i ysMem U3 yciia c]»e6pny "laiaijy u OOJIKIIIOPHE BE:iEinKE. 31 H.OM0^ Mjcy ;ia pacnopniii. MapKo noc-iyma caMOBHJie, d3- 
Ba;i,H H3 ijena cpeopHy laKB]}- ii FbOMe npoeajiH MycuBj 
6ejiy MemHHv (xpOyx). Myca oa Tora o;i,Max HSjiane h na;iHe 
Mpxae Ha MapKa, xe ce MapKo, noMoby cBora KOH>a, je;i,Ba 
iiSByqe ncnoji H>era. Tajia MapKo paciiopn MycH jipyro cpue 
H ;i,o^e jio xpefeer Koje My pe'ie : Mojih Bora iiixo ja HocaM 
6hjio dy^Ho, a ji,a ca.M ce pa36y;i,njio, oa xe6e He 6a hh 
KOMa;i ocxao. MapKo ce 3a xum Bpaxn caMOBiiJiawa na hm 
peKHe: Ca;i xofey ,ia n;ieM ;ia nory^HM JleiMy' ApOanacHHa, 
dpaxa ^JycBHa^. CaMOBHJie ra oiiex cxany o;iBpahaxn, jep 
je ^cMa cxpaiuaH jjHaK, HMa dpKOBe Kao Mus^pauu na ra 
MO/Ke iioryCiixH. Ajih MapKO hx ne nocjij-ina neh oxH;ie ji,a 
xpajKH ^T,eMy. IlocJie ^yrora xpa5KeH>a jio^e jio H>eroBnx 
jtBopoBa Ha ^XynaBy.^ Ty na^e JI,eMy h HasBa My Bora 
JI,eMa My npuxsaxn Bora. MapKo My OH;ia peKHe : Mnoro 
TH ]e jiodap KOH>. ^a ra iiycxiiin ;ia Majio noHrpa no Jly- 
HaBy. JI,eMa saarpa KOH>a no JlynaBy, ajiH MapKO He mo/KC 
;ia ra bhjih oa xajiaca, Koju 6h jy o,i, Opera na 6per. MapKO 
My OH;i,a peKne : ^e;iep neKa aanrpa joui jejian nyx, jep ja 
KOH>a HHcaM HH BH^eo Beh caMO xajiace. Jl,eMa onex ys- 
janiH Koiba n naxepa ra na JlynaB. Ajih onex 6e hcxo 
onaKo Kao h npBn iiyx. MapKO naxepa ^CMy ,i;a sanrpa 
c KOH>eM no /I,yHaBy n xpehH nyx. JI,eMa naxepa KOfta, h 
TCK ca,i MapKO BH^e KaKO KOfb nrpa no JtynaBy. — ^l,a mh 
npojiaui xora KOH>a, peh-ne My MapKo, — Huje mh koh> sa 

J ^eMa je seMHHyTiiB o^, JleMnp, rypcKO nsie nnm, a snaMH 

TB01fK\)e. 

- H y cpncKOJ naponHoi necMH r, MapKO KpajteBnh ii "BeMO 
BphaHRH" BeJiH TbcMO 3a MapKa Kpa.T>eBHha : 

pHaBHO Mil je Gpaxa nory6fio, 

riorySiio Mycy Keceyniy". (ByK C. Kapai^nh, Cpn- 
CKe Haponne niecMe, kHj. II ISilo, cxp. 402). 

* Ja He 3HaM aaiuTO je OBne y ORoi npHnoBexnn JlynaR, kojh 
Hurami necTO ynoTpe6.T>aBajy y cbojhm npnnoBeTKaMa, ajin mh ce 
MHHH arojiHO ga noMeneM na caM y cejiy Cy6oTHHuy (cpes a:aeK- 
cHHaMKnj nooaar.HO 3a6e.Te»no BapnaHxy Hapojj,He necMe y Kojoj 
cu uena: „A ja ne 3uaM o,'> Ky^ JI,> naB xe^ie, HyHaB xeMc ca 6aHax- 
CKC cipaHe" y Kojoi y Mecxo xora crojn: „^Ji/Hae rue 04 (JpnAc. ipa^a'. 32 CpncKH KitnwEBHH Fjiachhk. iipo.iajy, o.iroBopii My /I,eMa. MnpKo My noxpajKH KOH>a join 
,iBa iivT. a Ka,T My ^T,eMa oCa nyra peqe jia My koil HHJe 
3a iipo;iajy, OH.aa My pene: ;\ko He ,iaiii Miipwo, ja ty xii 
ra yacTH ch.tom. Jl,eMa re Ha obo HajLyrii, 3aiiiii.T>H opKOBe 
II jvpiie Ha MapKa; ajin MapKO CKomi y JlyeaB u noOerne. 

Tux. P. ToOP-BEBUTv. M E H E X M H. l2) A p y r H H H H. 

lip 8a rioj<itin. 

Mehexmo II. Mecehuje. 

Meukx.mo. 
Ja Miicjin.M, MeceHiije. ,Tia HCMa Behera yHJiinaiba sa 
6po,i.ape Hero na^a us jia.ieKa ca iivMiine yrjiejiajy aeM.'by. 

Mecehhje. 
BeLe je, 6y.iH yBepeu, najia yrjie.iain cBof iiu^yS.i^enQ 
saBii'iaj. A.iu. mojjiim tc, aainro cmo caj^a ;i,oni.iii y ,I,pa'i? 
,I,a JH u Mil, i.ao Mope, oCiuiaau.MO cBa ocrpBar' 

MfiHKXMO. 

;I,a Tpa>KUMo Mora pohenora upara Ojinsaima. 

Mecehu.ie. 

Ha jiOKJic hcMO ra Beli TpaHUiTW ? Ebo je Bet inecTa 
ro.Tiina KaKo ce oi.o rora MyiiiMO : o6iiiii.in cmo ue.io IIo- 
AyHaB.i>e, Illiiaimjy, Mapcejb, ILiiipnjy, a y:? to join n uejio 
j'lApnucKo Mope II CTj)aHy rpMKy, ii cee oGajc nraniijaHCKe. 
Ta mviy, 'mini mii ce. jia cu rpaTituo, ii n.y 6ii Beh o;iaBHO 
uafiiao, Ka,ia dii jo Ou.io. TpaHcinio MpxBor 'lOBeKa Mel;y 
/KiiBiiMa: la je hciib, Haiii.iii Oiicmo ra bcIi o.iiaBHO. 

Mehexmo. 

II n ja oain n TjtaHtHM Aa Me ko o roMe yeepii, ii ;ia 
Mil pf'ic i.aKo .3Ha .la je yMjto, a nii y OyAylie nety iiowa- 
.iiiTH 3a TO Tpy.ia Ilnaqe HHKH.ia, ^iok caM >f{HB, nehy npe- 
CTaTU ,ia ra T])a>KiiM jfp aiMo ja siiaM KaKO mii je oh ;ipar. M E H E X M H. 38 ;. Mecehhje. 

M.iaTiiui npasHy cjiaMy. SauiTo ce mh ne 6ncM0 Bpa- 
THJiH o;iaBAe Kvhn, ocam aKO ne mocjidmo nncaTn ncTopnjy?' 

Mehexmo. 
Jl,a MH HHcn npaBHO npnMe;i6e! Tvjth h ivsaj ce ;i:a 
TH He npece;i,He ! He 6yjia 6e3o6pa3aH — nehe obo dnTn 

no TBOJOJ BO.'hVL ! 

Mecehhje (3a ce6e). 
Xm, no OHOJ je4Hoj peiH bh^ihm ji.a caM po6: nnje 
Morao j,a y Maae peiH Bnuie najKe. HnaK ce ne Mory ysjip- 
ataTH ;i,a He roBopHM. (FjiacHO.) Hyjem jih, MenexMe ? Ka^a 
norjicAaM y Kec}', XepKyjia am, Beh caio ca uyxHEM TpoiuKOM 
jiOTcpajin jio naca''. Cbc mh ce, Bora mh, qHHH j,a feeni, 
aKO ce He BpaxDm Kyfen, uMaru tipentena 4a KyKam, Kaji,a, 
Tpa/KcKn Spaxa, cnHCKara cbc. Ta xaKBa je oBa nozaua 
copxa .T>y;iH! Me^y ^T,paqaHnMa cy HaJBefen pasBpaxHEHH h 
HHJaHnue, a ochm xora, y obom rpa;i.y HMa Bpjio MHoro 
CHKo4)aHxa n Kecapouia; Kaaty join h xo 3,a na hcjiom CBexy 
HHr;i;e hhcv xexepe xaKO yMH.T.axe. Ta saxo je obomc rpa^iy 
H Aaxo D.Me rlpai raxo ce roxoBO hhko h3 H.era ne Bpaha 
a ^a ra HHcy o^ipajin. 

Mehexmo. 
Ja h}' ce xora qynaxn. JI,ejia mh jtaj OBaMO Kccy! 

Mecehhje. 
3amxo he xh? 

Mehexmo. 
Jep xe ce njianiHM 36or xbojhx CMHnajinn,a. 

Mecehhje. 
^lera ce njiaranm? 

Mehexmo. 
Jl,a Me y Jlpaiy He o;^epem. Th, Mecennje, jaKO bojhui 

1 IIo Brix-Nioin. obo 6n 6110 „nyTonHc", a He ncTOpnja. Ja 
nnaK wncJinM fla Ba:i>a npcBecTH ca ncTopnia", jep je y BpeMe Ilnay- 
TOBO 6ho peji, Aa ncxopHMap, npe ho uito dohhc nHcarn, o6n^e CBa 
SoJHniTa. " Up. 

^ y JiatHHCKOM: aestive viaticati, rj. HMaMO nyxHor xpomKa Kao 
pa fccMO jIcth nyTOBaxH. Cf. HeM. .Soraraerlich gokleidef . 

5 34 ClMICKU KlI>U-/KKBnH fjlACHtiLK. 

jKene. n ja cum qoBeK naiipaoiiT. iiaKpnBO iiaea})eH, iia hy 
ce, AOK iiMa.M HOBaua, ii jciiior n .^pyror 'iyBaxu : xn ^a 
He rpeimiin. a ja ,ia ce na xeOe iic JtyTHM. 

MKf'Kiinji:. 
Imio III. iia jc 'ivnaj. Menu je npaBO. 

Apyin uojaHn. 

II,ii:iiin,TAP. Mfiiexmo ii. Mkckiiiuk. 

H,n:iiin.iAP. 

iC, uam ca.M isn.i.ano ii no cromc IjC(|)3' iiaKviiOBao; 

iisncfiv iipcT rocre jiouap jivMaK. Ajiu vjie, eno MeHCXMa! 

Tciiii.o MojiiM .iel)nMa! Fla to ce rocTii iipe oO.iiisyjy oko 

Bpaiii HO iiiTO caM c<' ja B[»aTno c iiiijane! /I,a mv iipnl,eM 

II ;Ta iio'iiicM pasroBop. (rjiacHo.) 3;ipaB0, McHexwe! 

MionKyjio. 
BoroBii III ,ioGpo Aa.iii, Ma i;o jvix cii ! 

1 1,11.1 HH,T.AP. 

[IliiM if oy.Tiiin y li'o caiifiiiM in; siiaiii] ko c'.im ja"? 

Mehexmo. 
Xepicy.ia mm, sOii.i.a lie shi.v. 

HiMIIH.lAr. 

r^ie cy ocTa.iu rocru? 

Mf:fikxmo. 
KaKBc TO rocTe Tpa>Kniii ? 

Uii.tuh;i,ap. 
Iia TBoi'a iia|)a3nTa. 

Mkiikxmo. 
Mni.i iiapa;{iiTa? 

HiiJiiiii.TAr. 
I'aijyMf cf ! -^ 

Mkhkxmo. 
Oeaj jc -ly.i! 

MiiiK( ii.jK (iio.iai.o McHcxMy). 
I3ap HI HiuaM pcKao ;ia pB^e iiwa Bp.io Miioro cn- 
KO(j)anTa? 

IMiaiRXMo. 
KaKBoi Tii 10 Mora iiapasina Tpa;i:iiiii, M.ia^iuhy? * • 

M E n E X M n. 35 ; I],njiHHAAP. 

lla „qeTKy". 

Mecehhje. 
Ebo je HocnM 3;i,paBy y Top6H. 

I],njiHH;iAP. 
MesexMe, cyBBrae en nopaHHO Ha pyiiai:: tbk ce ca;i:a 
BpahaM c nnjaue. 

Mehexmo. 
Peun MH, M.ia;inhy. nomxo ce OB;ie npojiajy incxe 
acpTBene CBiiite? 

Il,n.inH;iAP. 
3a ;ipaxMy. 

Mehexmo. 
Ebo th o.^ Mene jipaxMe, na rjie;iaj jia ce o mom TpomKy 
o'lucTnm. Ta ja ;ioOpo BH;inM jia th hhch qaxaB Ka;ia ch, 
Kojn 6no ;ia 6no, desodpasan npeMa mchh, HenosnaTOM 
lOBeKy. 

UnjinHjlAP. 
Ha ja caM LI,HJinH;iap ! Sap ne snam Moje hmc ? 

Mehexmo. 
Bho th IJ,HJiHH;iep, 6ho jiHJaHjvep, 3jio Keiii npohn! 
Ja xe He nosnajeM, a 6ara h ne jKeanM ;T,a xe snaM. 

IJ,n.7HHJtAP. 

3ap xc;6h HHJe hmc MenexMO? 

Mehexmo. 
Ako ce He eapaM. Kajia Me soBera no HMeny, roBopnni 
Kao iiaMexaH qoBCK. Ajih rjie ch mc xh xo nosnao? 

TlnJIHHAAP. 

r^e caM xe nosnao? Ila sap Moja rocno^a, Epoxnja, 
HHJe TBOja .-tySasnnna? 

Mehexmo. 
Bora MH, hhxh mh je ona .T>y6a3HHna, nnxn ja xe6e 

3HaM KO CH. 

I],HjinHji;AP. 
He snam ko caM ja? Ila ja xn yseK nyHHM qame Ka.ia 
Ko;i; Hac nnjera ! 

3* S6 CpnCKH KiLir/KEBHH t'jIACHJiK. Meceiuije (3a ce6e). 
Jaox MCHo. iiiTo Ht'.Ma Mii'iera v<\ pacuoiia.M r.iaBy OBoj 
iJvmiOaruiin ! 

.Mkukxnjo. 
3a]> Tii iiyiimii 'lariie mchii, koJii Jio ;iaHac HnKa^a 
Hlica.M nil Rii;ieo /ipa'ia, niini Gno y itexiy? 

11,11.1 Hii;iAP. 
lie iipii3Hajein y 

Mfc-HEXMO. 

Tla jia:iyMe co ;T.a iic lipiiSHajeM. 

IJ,IMIIII,j'lAP, 

ria 3np TII H<' OTaHyjoiii y OBOj Kyhn ? 

MiCHEXMO. 

IleKa OoroBii CKjtyiiie cbc one i.oju ry cxauyjy! 

HiijiuHAAP (3a ceoe). 
Boia Mil je oBaj ;iyj, Ka;i,a caM cede npoKJioite. (FjiacHO.) 
Myjoiii nil. MtuiexMo! 

Mf;iii:xmo. 
Tllra L<'iii? 

II,njiiiH;iap. 
Ai.o <ii iia.MCTan, ii awo xoLem ;ia Me iiocjiyiuaiii, a to 
r.TCiaj ,ia, 3a oiiaj noBau mxo ch mh ra Majio'iac ooehao, 
caM ceGii HaoaBiiiii iijtaceiiue, jep th, Xepnyjia mii, iieMaui 
'leTBpTP KaAa caM ceOe pesiiJiiiin. 

Mkhexmo (iiyOjiuuu). 
E, .i.y^iii, ja iiacpT.i.HBa ii OesoOpasiia 'loecKa! 

1 1,11.1 iiH^iAP (iiy6jiiinii). 
On ce oBaKo mccto ca mhom iii^.iii. Kauo je caMO bhu- 
KacT KaAa My /Kciia nuje ry! (MeaexMy.) lllTa Ka/Keiii ? 

Mkhkxmo. 
IJlTa lioin y. KawfM tii. 

UlI.lIIHAAP. 

^T.a .III (aM OBAC AocTa HaKyiiOBao 3a Bac xpoje, sa 
reCe. iiapasirra. ji .la iby, iijIII jia KyiiiiM join? 

MKnKXMO. 

i.aKRiiM to HuiiaMa. o laKBHM TO iiapa3iiTnMa npii'iani? Km 

M E H E X M H. 37 -;- Mecehbje. 

KoJH xe dec xepa ;ia .loca^yjein obom noeeKij ? 

lI,u.inH;i;AP. 
nixa Tii DMain ca mhom? Ja xe He nosHajew. ja ro- 
BopHM ca oBiiM Kora 3HaM. 

Mecehhje. 
Bora MU, ja bcK ;io6po bd^hm ;ia rn encn »iHTaB. 

IJ,n.lHH,TAP. 

Ja hy OBO ojiJiax sroxoBnxn ; nehj hh qaca qacnxn, 
na 3axo hcmoj ,T,a n;i,ein jia.ieKO. ^a He Htejinm mxoroA? 

Mehexmo. 
3\e.xuM iia o;i,em 6ecxpara ! 

II,H.inHJlAP. 

XepKjjia MH, 6o.T>e je ja xn sa ca;ia o.xein — h ;ia 
ce HaMecxHm, jiok ja obo npe;i,aM ua muaoct h HeMOJiocx 
By.iKaHy. Hjicm jHyxpa, na fcy pehn Epoxujii la en 0B,T;e; 
6o.T>e ^a xe yBejie ynyxpa, ho ;ia cxojoin nanojLy. (O^e.) 

Mehexmo. 
J].a an je oxnniao? — Oxninao je. IIojiyKa mh bu;i,hm 
;i;a ch roBopno cynixy Hcxnny. 

Mecehhjb. 
MyBaj ce caMo ji,o6po, jep mh ce qnan ^la oB^e cxa- 
HYJe xexepa: xano je 6ap pcKao onaj jiy^aK mxo je ca^a 
OAaBie oxHiuao. 

Mehexmo. 
A.xn He Mory ;ia ce Haiy;inM oxKyj,a mu sna hmc! 

Mecehhje. 
To, XypKy.xa mh, nnje hu HaJMaae qy;i,HO. Xexepe 
HMajy o6nqaj jia y npncxaHumxe maiv ponqnke h cjiymqaji, 
na aKO je xy ;iomjia KaKBa cxpana jiaJ^a, nnxajy o;tMax 
qnja je n KaKo joj ce soBe rasjia. A nocje, ^o/t cu okom 
Tpeuijo, Bet xn ce npnKpne n sajiene sa xe6e : aKo xe caMo 
;i,OMaMe, najype xe omypenor KyLn Ca;ia je y npncxannnixy 
pasSoJHnqKa Jia^a, u ja MncjinM ;ia naM ce oa H>e Ba.i.a 
;i,o6po lyBaxH. 

Mehexmo. 
XepKyjia mh, xBoja je onOxMena na cbom Mecxy. 38 Cpiicku KibnHCEBen rjiACHHK, 

^MErEHlIJE. 

TeK hy Ta;ia SHaru ah je na cbomc Mecry aKO ce 
Oy jiem kuo uito rpeua nyBao. 

iNlEHEXiMO. 

Tiyni 3a Kojii TpcHyTaK : eno je 3aiiiKpmia.ia Kaiinja. 
JI,a BU.iBMO \<o be na iLy H3a^u. 

Mi:;cr;HHJE. 

Ja hy MCJ^yTHM cKimyTH obo. (CKH;i,a iipxjLar.) IlasHxe 
M0.1IIM Bac, Ha cbb jiofipo, Bu MopcKe Hore. 

TpeKa nojaaa. 
Epothja. Mehkxmo 11. Mecehhje. 

Epothja. 
OcTiiBu Bpara xaKo KaKo cxoje. 0;i,jia3u, — nefey ;i,a 
iix oxnapam! TaAio yeyxpa ciipeMaj, opiiBii ce ii Haji,rjie;;aj 
CBe ; nena ce ypa^n cBe luxa xpeOa. llaMccxnxe M0H;i.ep- 
.lyKe, OKaAnre: HaKHheHocx je MaMaii, na .by6aBHUKa, — xo 
je iLeMy iia inxexy, a nawa ua Kopncx. Ajih r^e je OHaj 
3a Kora je wyBap penao ,T,a je npe;i KyhoM ? Axa, eeo ra 
BiMiiM, rhcea koju mm jf xaico Ba.iban ii xaKo KopacxaH 
II join Biiiiic o;i, xora, na 3axo h sacjiyjKyje ;i,a y iiamoj 
Kytu 6y;i,e hhj.miijiujh rocx. II;ieM ca;i,a k fbCMy, iia hy »/'«« 
iio'iexii pasroBoji. /I,ymune Moja, 'ly^nM ce iiixo cxojnm na- 
iio.'by Ka^a cy xii Bpaxa oxBopena 60.116 ho ii na iBojoj 
Kyhu, jep je obo xBOJa nyha Cee je ciii»CM.i.eiio Kao iiixo 
cu saiiOBejiiio n jkcjico ; ncheui ynyxpa Mopaxii 11 11 .Ma.io 
XA 'RM.am. FyiaK je, no rnojoj jkc'lii, Beh roxoB : Ka;i,roA 
XII Ayma 3aH<e.iii MOHieni iiha ;i,a cp HaMecxtiiu. 

Mehexmo (iMecennjy). 
KoMe XO roBopu oBa JKena? 

Epoxhja. 
Iia xe6ii. 

Mehkxmo. 
Illxa caM ja iniao HKa^a c xo6om, h iiixa ca,Ji.a UMaM? 

Epoxiija. 
.lep je, Ilo.iyi.a mu, Benepa xxejia ;ia xe o;i. cbhx 060- 
^caBa.iana najncIiMa iiennM, a xo en xu sancxa h sacjiyacHO. « M E H E X iM H. 39 

la, xaKo Mu hacTopa, je^nHn Me th cbojhm KaBa.iepcTBOM 
nHHum cpefeHOM. 

Mehexmo. 

Eo2 u Aijuia, MeceHHJe, oea je /Keea hjiii Jiyjia hjih 
nHJaea, Kajia mchh, HeiiosHaxoM qoeeKy, xaKo cjiaxKo roeopn. 

Mecehhje. 

Sap XH HQcaM peKao ;ia 0Bji,e yBen xano 6nBa. Ca;ia 
join najia caMo aumhe, a ano ocxaeeMO cimo xpn jiaea 0B;i,e, 
nayiahe na xede h ;i,pBa. Ta xaKse cy OBjie xexepe, — CBe 
cy 04 pcA I MaMonape. ^T,onycxH mh, mojicm xe, ji,a ca obom 
Kojy nporoBopHM. (FjiacHO.) Xej, ateuo, xofey ,na roBopnivi 

c X06OM. 

Epoxhja. 
Illxa je ? 

Mecehhje. 
r^ie CH ce XH yno3Ha-ia c obhm qoBeKOM ? 

Epoxhja. 
Ha OH;i,e rji,e h oh Mene Befe o;i,aBno ma — y jl,paqy. 

Mecehhje. 
y ^Ipaiy? Ha oh y OBaj rpa^ Ao ,T.anac HHKaa hotom 

HHJe KpOMHO ! 

Epoxhja. 
Xaxa! IIlajiHm ce! (MeHexMy.) MenexMO Moj, y})H, 
dojian, ynyxpa ! Ty he xh dnxn cjia^e ! 

Mehexmo. 
Ha H oBa Me atena sobc mojhm npaBHM hmghom! E, 
dam ce lyjiHM raxa je obo OB;i,e. 

Mecehhje. 
HaMHpHcajia je xy Kecj^ mxo je hochiu. 

Mehexmo. 
Axa, sdnjba ch Me ,thbho onoMenyo. ysMH je, Bora 
xh: BH^efey jia jih bojih Mene hjih H>y. 

Epoxhja. 
Xaj^CMO ynyxpa ;i,a pyqaMO. 

Mehexmo. 
Jleno Me nosHBara, ajiH ja xh Aeao 3axBaa>yjeM. 40 CpncKn KftnatEEnH Fjiachhk. Epothji. 
Ila aaiuTo ch md OHAa Hape;i,Ho Majioqac ^a th cKysaM 
pyiaK? 

^Ikhkxmo'. 
Ja Te6u Hape;ino jia. CKjBamV 

Epothja. 
PasyMe ce, sa xede h tbot napasHxa. 

Mehi<:xmo. 
KaKBor iiapaanra, jio J)aBOJia ! E, oBa Hjena 6aiii HHJe 
Ha CBOM MecTy ! 

Epothja. 
Ha 3a „qeTKy". 

Mehkxmo. 
KaKBa je to MeTica? JeJiu oHa kojom ce iHCTe uHiieae? 

Epotuja. 
ria OHaj Koju je Majioqac c to6om ;T,oiiiao, Ka;i,a ch mb 
Aoueo orpTjiq iuto ch ra oji JKCHe npuAHrao. 

Mkhf.xmo. 
Illxa Ka/KcmV 3ap ja tcCh ^ao orpTaq kojh caM ynpao 
OA cBojc /KCHe? Jecu .in tu 'lUTaBa? Osa Hcena 36n.T>a 
CTOJcLi.ii caiLa, Kao Ta-turaiuKH koh>! 

Epothja. 
KaKBo TU je to 3a,i,0B0.i.cTB0 Aa ce cupjiaui ca mhom 
u Mi HHJ)a[»Hiii OHO HiTo jecTe! 

Mkhkxmo. 
ria peun mh uiTa je to iuto caMyqueuo, na ca^a nehapHM. 

Epothja. 
,T.a CH MH ,T.anac ,T,ao /KeHHH drpTa'i. 

Mehkxmo. 
E, TO 36uj,(i He HpH3HajeM! Ta ja HHcaM HHKa;ia hh 
HMao Hccne. huth jc C(t4,a uMaM, a OB;i,e nncaM, OTKaKO caiw 
>KHB, iipcKojia'iuo npara. Pyiao caM y Jial^n, ory.ua caM 
Aomao oBje h iiaiiiao Te6e. 

Epothja. 
KvKy! TciiiFU) .mchh! KaicBoj mh to ca;i,a-iaf)H npH'iani? 

Mluexmo. 
rin () A|>r;»noj, Koja jc 'lecTO crpyiaua, Kyuana, h 


M E B E X AI H. 41 ioTepuBRHa leKflfeeM, Koja je Kao jejiHK y hypqeje — cbc 
Koaau ,10 Koua. 

El'OTBJA. 

E ca;ia, ;iparn Moj. npecxaHH je;iaHnyT c tom komgh- 
;i.iijoM, na xaj.i,e ca xMhom. 

Mehesmo. 

Tu, Hceno, xpaa^nm ne snaM Kora ;ipyror qoBeija, a 
He Mene. 

EPOTHJA. 

Ta sap ja He nosnajeM xeSe, MenexMa, kojh je po^en 
o;i oiia Mocxa, y CiipaKysii, Kaaty, na Chudjihjh, rjte je 
B.ia;iao Kpa.ij AraxoKJie, iia on;i,a IloHTHJa, na sa anM Jn- 
napoH. KOJH je aa cawpxH npej.ao BJia;iy XnjepoHy, h caji;a 
Bja;i,a XiijepoH ? 

Mehexmo. 
Eoia .u'/, aceno roeopHin cyinxy ncxHHy. 

Mecehoje. 
3a nMe JyriHxepoBa! Ha ,ia Jin je OBa aceaa jioiujia 
oj.ae;i,e, Kaaa Te xaKo ,T,o6po nosnaje? 

Mehexmo. 
TaKo MH XepKyjia, BHine ce Beh ne MOJKe onnpaxa! 

Mecehhje. 
^a ce HDCH raa.iHO I ITponao en, ano ca.uo npe^em 
npeKO npara ! 

Mehexmo. 
Th Jia CH caMO kyxao! CxBap ;i,o6po Hji,e! O^odpaBafey 
OBOJ dyAajiH CBe mxo rojv Kaace, ne 6hx jih joj Kano Morao 
6hxu rocx. (MeceHHJe Me^yxHM ce^a Ha npx.T>ar; MenexMo 
uojiaKo EpoxHJH.) IlMaao je cBora pas-iora, >KeHo, mxo crm 
XH ce xaKo ;iyro oiiupao : naamuo caM ce OBora oB^ie ji,a 
He ojie H He ucnpuia Mojoj /Kchu o orpxaqy n rosdn. A 
caj,a, Ka;ia Beh xoticiu, mohvCmo ynyxpa. 

Epoxhja. 
XoLeiH- jin a napaaaxa 'lenaxn ! 

Mehexmo. 
Hhxh fey ra iCKaxH, hhxh Me ce xime, hdxh ra ny- 
mxajxe ynyxpa, aKo ;i,o^e. 42 CpnCKH KffcHHCEBHH FjIACHnK, Epotii.ta. 
KacTopa mh, to mh je Bpjio mhjio. Ajim, SHain jih sa 
uiTa hy ,T,a xe mojihm ? 

Mkhexmo. 
3anoBe;iaj caMo ! 

Epotbja. 
/I,a oHaj orpxa'i uito ch mh ra, iviajioiipe ;iao, o;ineceiu 
Opo/KaHimy .la ra Jioiipaeii ii ;iojia ono iiito peKHCM. 

Mehexmo. 
XepKyjia bih, naMCTUo roBopHiii: na raj he ce Ha'iHH 
nsMeHHTH, na Hcena Hete no3HaTU jia je y xeCe, aKO 6h 
re Ha yjinitH yrjie^iajia. 

Epothja. 
0;i,HecH ra ;i,aK.ie codoM Ka;i oji,ein. 

Mehexmo. 
Bpjio pajio. 

EpOTOJi. 

Xaj;i,eM0 cq4'i yHyxpa. 

Merexmo. 
Ebo Me o;iMax 3a to6om: xofcy coaw ;ia ca obum hciiito 
paaroBapaM. (Epornja o^e). - Xej, Mcceniije, xo;i,u OBaMO. 

Mecehuje (ne MU'ie cc). 
Ulxa je 6njo ? 

Mehexmo. 
,T,n>KH ce! 

Mec'ehu.ie. 
lUxa he xH MeccHuje? 

Mehexmo. 
TpcOanj mu ! 3uaM Beh aa KaKBor heui Me MOBCKa 
CMaxpaxii.. . 

MEf'EHH.IE 

y xojiiiKo rope. 

Mehexmo. 

Tl.i,eH je Moj: xck cam oxno'ieo nocao. H;i,n uixo 6p/Ke 
MOH^em na OABe.an obo OAMax y xan, a rn r.ie;i,aj ;i,a npe 
sa.iacKa cyH'ieBoi' ;iol>eiii no Mene. 


M E H E X M H. 43 Jit»^' Mecehhjk. 

He 3naiu tu, rocitojiapy, oee xexepe! 

Mehexmo. 
TxvTD, Be.iuM TD. Moja he ^e^a crpaiari a He xBoja, 
aKO yqnHOM iiito ay;io. Oea je /Keea Jiyji,a n 6y;i.a.ia: KaKO 
Mu ce qnHD, 6nhe 3a nac feapa. 

Mecehhje. 
Ilponao caM ! 3ap o;ina3niii? - Sancra je nponao! 
Ham qaMau boju pasSoJHUHKa Jia})a 6ecTpara. Ajiu ja caM 
6y;ia:ia Ka;ia Mncnn.M ,T,a yiipaB.T,aM rocnoj.apoM: oh Me je 
Kynno ,ia ra ciyinaM a ne ,ia my sanoB^aM. (HocJiysH.) 
Xajjiexe 3a mhom j,a 6nx, Kao mro je sanoBejno, Morao 
Ha BpeMe ;i,ohu no aera. 

WeTepra nojaea. 
nEHHKyao. 

IlEHHKyjIO. 

HMa MH BHine oj xpH^iecex rojinHa, n 3a xo BpeMe 
HUKa>ia HHcaM yqnHno ropn h y/KacHHJH s.xoiun Hero jianac, 
Kaj,a caM ce, HecpehnnK, yuiyitao ycpe^ 36opa: ;iok caM 
xy apoAaeao sjana, MeHexMO mh ce ncKpaje, o;i,e, 'iiinn mh 
ce, xexepn, a mchc ne xxe;i,e noeecxn. Hena u^e j\.o t)a- 
BOJia GHaj KOMe je npBOMe na-io Ha naMex jia ;ip>Kn CKvn- 
mxnHy, na ja ua H,oj janryde .x.y.T.n Kojn QMajy Apyrora 
nocjia. Sap ne 6n 6n.xo naMexnnje ^.a ce 3a osaj iiocao 
ysHMajy 6ecnoc.xmapn, na ano nncy xy Ka.ia ce Hpo30By. 
j,a Dx CMecxa y.iape no Keen. HMa nyno Jbyja Kojn jejy 
ceaKora ;iaHa, n KOJn ncMajy HnnaKBa nocxa, a na pyqaK 
HHXH nx Ko nosuBa, hhxh ohu ,ipyre nosnBajy: exo, xh 
xpe6a ;ia Bo;i,e 6pnry o cKynmxnnaMa n KOMDUujaMa! ^T,a 
je xo xaKO, ne 6nx ja ;i,aHac HSrj'Cno ceoj pyiiaK, 3a kojh 
caM Beh cajia xaKo cnrypan j,a je upKao Kao mxo bh^idm 
cede /KHBora. Ouct n.TeM : xa n oji; noMHc.in na caMe 
ocxaxKe oqehaM y cpuy Mnjinny. A.xn mxa ja bujihm ? Me- 
nexMO nsjiasn ca BenneM: rosda je ,TaKMe CBpraenal Ha xo 
ja jojiasHM joHKanl ^a bhjdm Hajnpe uixa aoja pa.in, na 
fcy My OH;i,a npuKn n noiexn pa3roBop. 44 CrncKH Ku>Q/kebhh Fjiachhk. IleTa noja6a. 
Mehkxmo II. IIehuk.vjio. 

Mehkxmo. 

Xajjie cajia, jiocTa : jionefey th ra jiaaac Ha Bpoie, 
jHBHO u neno iionpaB.T>eHor; nefceuj ra Mohn iio3HaTH — 
TaKo he ce npoMennxn. 

riEHHKyjio (3a cede). 

Hocn orpxaH ^>piiH^annHy ca4o Kajia je pyqaK cBpmuo, 
BUQO iionuo, a iiapaBuxa ucxepao iianojLe. E, ne 600 kojh 
caM, aKO ce sa OBaj yrypcysjijK He ocbcthm Kao mxo xpeda! 
Bn;iefeein KaKBa fey xh nocjia Ha^HHuxn ! 

Mehexmo. 

0, decMpxHH doroBH, komc cxe iiKa;ia je;tuora jiana 
y'lUHUJH Buiue ,T.o6pa, a ;ia ce oh xomc MaH>e Ha^iao ! Pyqao 
ca.M, nuo ca.M, upoBeo ce ca xexepoM, 11 o;iHeo oBaj Apo- 
ttnK Koju o;i viauac HHKa;ia nefee iiMaxH raa.ie. 

IlEHDKyjio (3a cede). 

He Mory Miipno ;ia cjiymaM uixa oaaj roBopn: oh ca.ia 
CHx iipuqa MCHii u momc ;iC'Jiy. 

Mehkxmo. 

Be.iH Aa caM joj obo ja ,T,ao u ;ia caM ynpao o;i CBoje 
H^ene Ka,ia ca.M bhaco ;ia je y 3adJiy;iH, o.iMax caM joj 
noqeo OAodpaBaxH, Kao ;ia caM joj sOnJba JbydaeHiiK: mxo- 
roA je, dyjia.ia, roBopnjia, roBopao caM u ja. YocxaaoM, 
Hjxo ;ia iipu'iaM mhoio: HOKaAa ce HHcaM 6oJbe npoBeo 

MaHjCM XpOlUKV. 

IIkhuk.vjio (sa cc^e). 
^l,a .My iiiml^cM, jcp dam iiMaM BO-i^e ;ia Haiij»aBHM 
pycBaj. 

Mehkxmo. 
Ko ,111 je OBaj nixo mu iipujiasH? 

riEHUKyjio. 

lUxa Bc.iurn xn, koju cu JiaKiuir ofl. nepa, xh najropn 

H HajnoKBapcHHJH 'lOBCMC, pyrodo Jby;icKa, Ho;i.MyK.TH u npo- 

na.iu cTtsopc ? Illxa caM xh cKpHBuo ,i,a Me yiiponacxHvn? 

KaKo CH MD cc cafAo MajoHpe usByKao ca (|)opyMa, na ;tOK « 

MS M E H E X M n. 45 -^ft-^ncaM 6uo c .to6om, cnnpuo sa Ayuiy ohomc pyqKj! KaKO 
CH ce ycy.ino ;ia to yminuiii, Ka;i,a caM Towe p3yKy n ja 
6uo rasja Kao i* tu '(' 

Mrhexmo. 
Mo.iiiM xe, AKiaAiib}'. KaKBa xc iiocjia nMam ca mhom, 
;ia Me rpAHiii, weHe. Kojii hiixu xeOe nosaaje hhxh xh 
H>era SHaui. Xoheiii .m ;i.a xu ce ca;i,a HaiiJiaxuM sa xe 6e- 
soopasHC penn? 

riEHUKy.io. 
Ha sieHH ce ihhh ;ia ch mh ce Beh u HanjaxHo. 

Mehexmo. 
Peuu MB, MJiajiuiiy, mo.ium xe, KaKO ce xii soeem? 

riEHUKyjio. 
Ila 3ap ce xn jom h inera»inin, Kao ;ia mh He SHaui HMCHa? 

Mehexmo. 
HucaM xe, nana, kojicko ce cehaM, nnKa;ia ;to jiaeac 
HB BH^eo H0 noseao. Ajiu, Bora mii, wa ko ;ia cu, hcmoj 
6hxu OesoCpaaaH, aKO UMam naMexn y r.iaBo. 

nEHHKyjio. 
MeaexMo, pa36y;iH ce ! 

Mehexmo. 
ITa 6y;iaH caM, aKo ce ne sapaM. 

IlEHHKyjlO. 

He nosHajeiu Me? 

Mehexmo. 
He 6hx ojipnuao, Kajia Onx xe nosnaBao. 

nEHOKy.10. 

CBora napasHxa ne nosHajera ? 

Mehexmo. 
MeHH ce qHHH, M.ia;i,nhy, ,ia xeoii Hiijc y rjiasa cee 
Ha CBOM Mecxy. 

riEHHKyao. 
PeuH Me, sap hhch ;iaHac yKpao xaj orpxai o;i CBOje 
HJCHe na ra ;iao EpoxHJH? 

Mehexmo. 
Ba.ia, Hiixn iiMa.M jkchc. hhxh caM ^lao EpoxuJH, huxh 
caM yKpao orpxaq. 46 Opiickd Kh.ujkebhh Fjiachhk. 

IlEHUKyJIO. 

Jecu .in Tu MuraB? Teoj je MapH4>GTJiyK iiponao. Sap 
Te ja HiicaM Biijeo ji'd usjiasuui Hauo-te ca orpxaHeM Ha 
paMCHUMay 

Mehexmo. 

11,111 oecrpara! 3ap xu miic-iuiii ^a cy cbh Knaejia, 
KaAa cu xu xawaB? Tu BeJiuin ;i,a caM ja UMao orpxa'i na 
paMenuMa. 

IlEUUKyjIO. 

ria paayMe ce. 

Mehkxmo. 
Xohem an uhu xaMO r;ie xu je mccxo, hjih rjiejaxu 
;aa ce oiiucxuiii, najjiyl^u MOBeye! 

niiHiiKyjio. 
E. xaKO Mu DojiyKa, hii xa noAenuMa Me uhko HUKa^a 
uete iiaMo.inxH ,!i.a ue uciipu'iaM xBojoj H^euH cue KaKO je 
Oujio! Csa Le xa Opyna ua xeOc ^a iia;i,He. HaiiJiaxuhy xh 
ce ja Beh sa xaj iiojeacHu pyqaK ! 

Mehkxmo. 
Kai.Ba cy obo iiocaa? lla ja 4um Kora HorjcAaM, Bek 
xepa ca mhom i.oMCHjiHJy! Ajiu cho, spaxa cy Bet saiiiKpuiiaaa. 

UlecTa aojaea. 
CjiyiiiKniLA, Mi:hi:xmo JT. 

CjiymKHiLA, 

McHcxMO, .i.yOu xe Epoxuja, o;ihccu yarpoyi, oBy rpoBHy 
3.iaxapy, na ;i,o,i.aj joni je;iHy ynuy SJiaxa, ,T,a ce nojrpaBU. 

Mkhexmo. ^- 

IV'iiii ,i,a Ly yuuHHXu ii to u aKO join iiixo >kcjiu. 

CjiyiJIKHIhA. 

3naiii an Koja je xo rpuBHa? 

Mehexmo. 
He 3HaM. SnaM caMo ,ia je sjiaxna. 

CjiyiiiKniLA. 
To jc oua 3a Kojy cu joui npe roBopno ^a ch je 
yKpao HU'HU n.i oj).MaHa. .^ * M E H E X M H. 47 Mehexmo. 
^^.^aKo Mil XepKjJia, HHJe to HHKaAa 6hjio. 

CjiyinKHH>A. 
3ap ce He cetam, MOJinM xe ? Ha epaxH mu OH;i,a 
rpHBHy, ano ce ne cehaiu. 

Mehexmo. 
HeKaj. cetaM ce, Bora mh, jiodpo : sfiHJta je to ona 
iiiTO caM joj jiao. Ila Ka^a cmo Beh xy, r^e je OHa Apyza 

rpHBHa UlTO CaM joj IIOhMOHUO? 

CjiyiUKUFbA. 

To HHCU HHKa;ia dokjiohho. 

Mehexmo. 
Ta jiao caM u to y hcto BpeMe. 

CjiyUlKUHjA. 

J\2i Jiu ^a KRHteM jia feem ypa^HTH? 

Mehexmo. 
KaH^u, cBe he 6hth ho /Ke.T>H : r.ieAafey ;ia y hcto 
epcMe Ao6nje u orpxaq h rpHsny. 

CjiymKUH>A. 
MenexMo, jiparn Moj, jiaj, Oojan, ;i;Be jipaxMe jia mh 
ce naqiiHe MHHl>ynie, ua ;va mh HsrjieAam cjia^n Ka;i koji; 
Hac jio^em ! 

Mehexmo. 
^o6po. jl^aj oBaMO saaTo; ja hy njiaxHTH pyne. 

CjiyUlKUHjA. 

no;i,aj, MOJiHM Te, h to tu; ja fey th iiocae BpaTHTH 

Mehexmo. 
HeMOJ, Hero th ;iaj, a ja fey th nocjie ;i,B0CTpyK0 

HaKHaj,HTH. 

CjiymKHftA. 
HeMaM. 

Mehexmo. 
A TH MH ^aj OH;i,a Ka;i, ysHMara. 

C.xymKQiLA (xofee ji,a n^e). 
JI,a He Hcejinin uiToro;t? 

Mehexmo. 
PeuE Aa fey ce no6punyTu — (3a cede) ;i,a oeo uito 48 CpncKH Kh,H/Kebhh Fjiachbk. iipe iioiiiTO oiMo jiK 6hjio iipoAaM. Jl,a Jiir je Beh yinaa 
yiijTpa? yiiiJia je — saTBopii.ia je Bpaxa, E, dam mc cbc 
CoroBii 'lyBajy, iioMan^y, Bo:ie ! Ajiii ihto ja uK.ieBaM ;iok 
Mil ce join ;i.aje 3ro;iHa iipiiJiuKa ;ia CTpynieM ca OBor pa3- 
(5ay;i.Hor MecTa? Bp3o, MeiiexMo, oiiyiii, no>KypH ce! OBaj 
fey Benau CKUHyrii ii OamiTU Ha «ieBy CTpany, naKO 6n 
MucMUJiu e ca.M thm iipaeueM OTiiiiiao, aKO Me Oy^iy roiiujiH. 
ILieM JIB, ce, aKO Mory, Ha^eM ca cbojhm po6oM, iia ;ia mj 
ucupuqaM OBy cpetiy ujto cy mh je 6oroBH Jiiijiii. 

(HacxaBPihe ce.) 

Tut Makuhje IIjiAyT. 
(Ilpetieo c AUTiAHCKOz Bkce.ihh HaJKAHOBUTx). VMETHUqKlI nPEFJlEH. 

ril'BA JyrOCJlOBEHCKA yMETHll'IKA HsJlOiKBA.' 

(KP-'J.) 

0,T,aBHO je CiiJio Ka^T cmo iiocjie;iiLH nyT ronopujiii o 
Jyroe-ioBCHCKoj iis.ioh^Oh. BpcMe Koje je Tpe6ajio yTpomirni 
Ha pasroBop o H,oj oTuniJio je na ;ipyre, HeoA-io^Kue no- 
c.ioBe. ,I,aHac heMO, y jeviHOM Cpojy, ;i,OHeTH cee iiito join 
MMa ;T,a ce KaiKO o ftoj, naiiMC oueny c.iOBeHanKor cjiiiKap- 
cTBa, H QueHy BajapcTBa oBa 'leTnpu jyrocjioBeHCKa Hapo^a, 
11 oGeLaHe aaBpnine uanoMCHe. 

r <l>ep;io Beceji je cjiiiKap „cBaKu;i,ainifaHii,c", — Jtcanpa, 
KaKO ce TO Ka/Ke (|»pann,ycKOM pc'ijy: oh cjinKa JLy^e h iipn- 
3opp 113 ooii'iHor /KHBora, 11 cinifa hx npocTo, HeyjieHiuaHo, 
onai.o Kai.Rii onii y oOhmhom jKiiBory ii n3rJie;iajy. ;I,a je 
I. BeccJi npiiiioBO.TaM. ja ()\\\ ra nasBao peajiHCTOM ; ajiH 
jcAHiiM o.T oniix peajincTa ^, 'injiiM jie.iHMa, iiope.i, nocMa- 
Tpaiha. iiMa iicto to.iuko noesiije n ocehaiLa ko.thko h y 
Haj'MicTiijcM mcn.nic rifico.M nccimniTBy. Pea.incTH ce o;; 

' BiiaiT .r K. r-iacHHK., XIV, M. .^*- yMETHHIKH IIPErJIBJi;. 49 

Hep^TajiiicTa He pasjiMKyjy cjia6njiiM ocehaJHnw oco5unaMa, 
iy?K44^CTO BeliOM vMHoinhy. Ko;i r. Becejia TpeOa napo- 
qiiTO ucTahn jia cy iLcroBe yjine ii ;iyineBHe ocoCnue, Kano 
ce Bii^e Ha iLeroBHM cjinKawa, na ncToj biichhh c iLnxoBUM 
npoKpacHOM yace yMeTHii'iKHM ocoOimaMa. IlpeAMeTn Koje 
cjiiiKa (BUAHTe ,.Mujiocphe", „BaJKe", ^CBajidy"); thhobii 
KOJe 6H])a 3a CBoje c.iriKe — ohh meroBn jiyuioM .lenn, ii3- 
pasHTH, n CTBapiin tiijiobh (BHJinxe j.BaJKe", ,,CBa;i,6y", 
jjCaoBeHKy", ,.CBeTHTejLi;y", „PyMHJi;T.3'"); H>eroBa npucna n 
jiydoKa ocexjLHBocx; H.eroB jiap nocMarpaita n nenxojomKe 
npoHHu,jLnBOCTu : iLeroBO Bpjio pasBnjeHO KpuTiiMF;o ocehaH>e, 
n yKyc — CBe noivasyje r. Becejia kro BemxaKa Bpjio yMHor, 
n c Bp.xo oxMCHOM yMCxuMUKOM jiyiiioM. Hanope.io c obhm 
ocoCHHaMa cxoJH H>eroBO BejiHKo SHaite ri cjiHKapcKH ;tap: 
r. Beceji uiwa decnpeKopny xexnany, noyaAan, caBprnen up- 
Te>K roxoBor BemxaKa, ii Bpjio xaHKo oceiiaite Coje n xo- 
noBa ; y OBOJ nocjie,TH>oj ocoShbh je, cjinKapcKii roBopehn, 
H,eroBa raaBHa januea. T. Beceji roBopn no;i.je;iHaKO OKy, 
cpuy. II yjiy xJiejiaoMeBy. Oji iLeroBHX cjiiiKa, .,BaJKe" u 
j.CBa^iOa" cy CTy;inje cbgxjiocxh, xa'iHuje cBexJiocnnx xo- 
HOBa, y h>uxobom pasJiuBafby no ynyxpamifcocxn co6e, h 
FbnxoBHM rpaj,amijaMa. V. Beccji yaie neoSaqHo Benixo jia. 
npaxH je;i.aH MJiaa cBexjiocxH kojh yna;ia y co6y Kpos npo- 
aop ii.iu oxBopena Bpaxa, pasjiHBa ce no co6n, xpenepn 
OKO .lima n npe^iMCxa y pasHHM ja^HHaMa, oji,6HJa ce o;i 
3ii;t0Ba, ,TOK ce ne vracH v nojiyxaMU u xaain Kyxosa. Y 
„BaJKaMa" obr pacyxa u cxenenoBaHa cbcxjiocx Bpjio cicjiajiHO 
noxnoMa}Ke moxub cjiukc, xpenepehu (jJiaro, u CKopo xajan- 
cxBCHo. OKO ce.T>aKa kojh npnqa jesoBHxe OaJKe, n ;i,eB0JaKa 
Koje ra naa^JbUBO cjiyniajy. 3' ,,CBa.T,uH'" je ncxH npoCjiCM pe- 
lucH joui caBpuiennje, y ifceroBUM HajcnxHUJHM h najxejKHM 
HojeinHocxHiMa. IIcxHii,aH>e h noMupeHjC Bpjio jaKHx cbcxjioc- 
HHX KOHxpacxa, 6oraxo cxeneHOBana jiecxBHua u xaqnocx xo- 
HOBa, H>nxoBo Bcuixo yje;iF{a'ieFbe, xo cy oco<5HHe obc Bpjio Jiene 
cjiHKe. Ys xo xpe6a napo'iHxo HanoMenyxH ;ia je cjiHKa Jieuo h 
HCXHHUxo KOMHOHOBana H ospe^HO upxana. Bn;nHxe xejia ohhx 
MOMaKa raxo y jiyOoKoj xa^m nsa Bpaxa, ne jisijiy MJiajio- 

4 bo C'PnCKH KFfcHJKEBHH FjIACHHR. •/Keitu ;ia yl»e y co6y ; oua ct- Bii;T,e crmo Kao Heo;ipcl>eHO 
oiiBiiijCHe iiere, iia uiiac Kaico cy Ta>iuo ii noysAaiio iia- 
uj>Tana II KapaKTcpiieaua y cbom HanpernyxoM iiOKpery! 
OCe CMUKc, MehvTUM, iioKasyjy OHe oeoCniHe yMuora pea- 
.iii3Ma Koje ca.M y iioMeTKy narjiacHO. lloKpexu, cTaooBn, 
H3pa3 .iiina, iiaopann tiiiiobii, pacnopeji jiiiuiiocrn y iipu- 
KasanoM iipiisopy, .Taw u 3;ipaB xysiop (y ,,C'Ba>i(jir"), cse 
je ucTiiHUTO, iipiipo;iHo, II Hal^eiio oiirrpoyMHO ii c oceha- 
ifcCM. y „Baji>aMa", iiOKpeTii pyKy jicBojaKa bcL cy caMn 
3a ce6e MiiraBa CTVAuja. Buautc join KaKo jc ynicaK kojh 
ji'SOBiiTa CaJKa Mnmi Ha ;ieBOJKe oinxpoyMHO CTCiiciioBau, 
- HaJMaibii Ko;i one iipocTuje .icBojhe uito ctoj'u u CMeuin 
ce, uaJBeliii koa oho Bp.io iieiKue ^leeoJKe, OBe CKopo do- 
.iem.i.nBe ..ccncnTiiBe'', c mhjum ce tiiiiom cperaMO ii y 
„CBeTnTe:i.u,n", ii Koja iioTpecciio, ii cKopo iioiiJiamoeo 
r.ie.ia y iipmioBejiawa. ci.viaiiajyiiu pyKc. y .,CBaAOii" cy iio- 
Kjiciii .iii'iHOCTii Hal;CHii ca xaKO MHoro iiocMarpawKe ii 
iiciixojioinKc ;voceT.T3iiBOCTif, xaKo naiBu, h raKO iictiihhtii, 
jia je uejia cjiiina jipawaruMHa wao iipiisop 113 Kai:Bor 
Bece.Tor napo.Tnor KOMa;ia, oj ^.paMaxii'iapa c bcjiukhm 
nocMarpaMKiiM 11 iicuxo.ioiuKini jiapoM. Te cy ocoOiine 
Ko.T. r. Becc.ia lai.o pasBiijeHC ^a ce Mopajy OBaKO napo- 
'iiiTo Hcrafcii. „!\hiJiocph;c" crojo c obum >i,BeMa cjinnaMa 
iia iicToj Biicnmi. C.iiiKa je Bpjio iipocra: y jejVHOM Kyry 
OojiHiiMKe code, MUJiocp.iiia cecTpa uarjia ce c .tckom y pyuH 
iiaA paifceiiiiKa. X cjiumi iicMa mi'iora MCJiojpaMaTUHHor, 
lui'iera iiito 611 OiiJio cpauynaro na e(|)CKT ; ue.Ma JieKapa 
ca cKa-iiie,ioM y pyuii, iiii cro.ioBa c .iCKapiijaMa 11 iincxpy- 
MCHTHMa. Mil jiyi'iix iinsoBa iiocT^.a y bcjiiikoj Oo.ihumkoj 
;iBopHnuii : ca.Mo .MiiJiocp,i,iia cccrpa 11 Cojicchhk, y je.inoM 
h-yry fin.imi'iKc coCic. Iia iiiiaK. ko.tuko iiMa naxoca y ce- 
crpimoM .iiiiiy iiyiioM cnyicmlia, 11 (jono saxBopcniiM o«inMa 
paii.cHiTKa ! ..MiinocpV'" joiij (mumomii Bp-io hokhom kojio- 
pucxii'iHOM .aapy: iipcKpacnw cy onn x.Ta;iiin cnBKacxii 11 
n.iaBJiMacxii xohobii 111x0 ce iia cjiiiiui, y Bp.io pa3HOBpcnoj 
iirpif oAfi.iecaKa, o;i,Meii.yjy c xoiijiiim xonoBiiMa iiJiaMCHa 
o,T naMiHiu*'. Hero jr. xairo Bpjio Jieiia cxBap, ii3pa30.\i 11 ^* * • yjiETHHiKn ITpErjiK;!:. 51 

KoaopuTOM, ,.CjioBenF>-a", r.iaBa MJia.T,e ce.i>aHKe y sjaxuoj 
^•aiift. ILeno hch^ho, .lyinoAi iipo/Kexo aaue, ducepnn kojio- 
''puT ue.ie cjDKe, u xap.MOHuja cubux, py>KuqacTiix, u sjiaxHux 
TOHoea. Hune je jcahom o^ HaJHeHvHnjux cjiuwa r. Bece- 
.lOBnx. ^PyjiujiAa" je, HaiipoTHB, ^.esoj'ie oa Bo:i>e, c BeauKHJi 
omiMa, u3pa3UTHM ycTUMa, uspa^eHO y CKjaaHO caoKeHiiM 
CojaMa, OTBopeHO MpKoj, 6e.ioj, u seJieHoj. Ako join no- 
MGHCM „OcBeTy", sarnM je;iau oa-tu^iho upxaH n cjinnaH 
jiuK, II najsaji, je;iaH nemao yjeAHaqenn npe;i,eo, Bu;i,eKe ce 
;!i,a je r. Bece.i ncxo xdjioko pasooBpcxaa u odnjiax KoaiiKo 
u AoOap cjiDKap, u, yKpaxKO peneHo, ;i,a muhu qacx cxone- 
naqKOM o;i,e.T>eity. 

r. Pflxapji, JaKoniiL je jejian oji, ohbx cjiHKapa Koje 

caM Ma.io npe noMcnyo Kao cjinnape qaje cjiukc nMajy ysBn- 

iiiCHnje u.xn ;iy6jLe tcmg o,t r. BecejioBQX. F. JaKOiinh je, 

Ha CioBeHCKOM jyry, yjiexHUK uaJBehiia noByqen — naj- 

BehMa y;i.yC.i.en y ee6e. 3,ok cy cbh iteroBii seM.tau.u pea- 

aucxu, Besaiin 3a 3eM.T,y ii CBaKU;T,aiiitt.er lOBeKa, oh, oxojo 

nsjiBojeu o;i Jby;i.CKe xiiuiMe, hihbh Hajpa;i,iije y ;ipyroM CBexy, 

nopeji, OBora, ujin buiiic iLera, y ohhm oOjiacxHMa Kojii cxoje 

Ha rpannuu nsMct^y cxeapHOCXu n cuoBa, Ojiujkc cHOBUMa 

HO cxBapnocxH. ¥■ iLoroBOJ yMexHU'iKOJ (J)n3uoHOMuju uwa 

ne^era o,t. ghof bhcokoi'. saMumjteHor qoBCKa Ha je;i,HOJ 

H>eroBOJ cjinuu, kojii, y Jiyroj. Oejioj, CBexnxejtCKOJ o^opu, 

c omiMa Ha ohom iiixo iteroBa Tiyiua bhah, oGBUJen mh- 

CTH1K0M cBexjiouihj, Kopana ,;ycaM.T>eHDM cxasaMa". Cbc 

xpn Hajeehe ciukc r. JauonnlieBe, KOJe cy u y Kaxa.iory 

npBe 3a6ejie>Kene, xora cy poxa. „ycaMJteHe cxase" caA 

caM noMenyo. ;i,pyra ce sobc „y xaMHOM cjajy". Tpefea je 

^ITpe.T OAvXyKOM" („iipe;i, o.iJiyKOM" sna^u ,,npo;i, caMoyCn- 

ctbom"). Osa MH ce mhhh naJBaiKHUja Mel)y r. JaKonnheBHM 

cjiHKaMa, OHa y Kojoj je najnoxnyHiije ycneo ,na Kame CBOjy 

MHcao. Taj MJia,xuti kojh, Kao KaKBO npnBn^eiLe, n3Jia3u h3 

TaMe, ca cbojom oSopenoM rjiaBOM, ca iimpoKiiM upHHM ine- 

ranpoM KOJH My noKpiiBa iio-ioBnny Jinua, y ja7^HHM iipncM 

xaJLUHawa, ca cbojum cKpymeHiiM u ojiaGaB.'beHHM tcjiom h 

HoraMa, c pyuaMa y uenoBHMa, sancxa je 6eAHHK komc ne 

4* b2 CpnCKO KftHJKKBHH TTjIACnHK. ocTaje iinrnxa ,ipvro ji,o cavoyoiicxBo. CjiHKa je yciie.ia n 

KonopiicTii'iKii. llope.T TUX cjiuKa. r. JaKOiinh UMa imai; ii 

Apyry JCAHV 3pcTV cjiiiKa: iiMiipccnoiiucTuqKii pal)ene ripe- 

;iejie. IIsMchy itiix n Majioiipel)aiiiiLnx cjinKa cjiiimitoct je 

je.iiuHo ra iiito ce Bn;i,ii ;ia je ii je^He ii ;ipyre cjiHKajia 

KiiMiiua cjiHKapa KOJiopiicxa. 0;i trx npe.iejia HaJBiiiiie am 

ce (•Bii;iejia jciiia .Majia, ajiii cjajua cjiii'iima, „no;i, OpesaMa". 

UiiiuTa Hiije ;KnB.T>o hii cjajnnjo 0,1 tiix upesa iia rpeOcHy 

()p;i,a!iiua, y .LiixaBoj 11 SJianioj BCMcpiLOJ cbctjiocth ; xpc- 

nepeiLC CBCTJiocxn je BanpejiHO n3Be;iciio. Ha JKajiocx, xa 

cnii'iiiua je ocxajia CKima, Kao u MFiore ;ipyre iisJiOH^eiie 

cjiHKe r. JaKOiiiiheBe. Mehy obiim noejie;nLiiM nx inia Kojc 

Hiicy Hiimxa .ip3'ro jio ,,paAnoHii'iKc' cxyAHJe, kojc shaobc 

c.iiiKapc Kiix pa^iiOHuna micy xpeOajie iiiikjiko hh ;i,a ocxaB- 

.i.ajy. y c.ioBCHaMKOM ojicjLCiLy Cujio je yoiiiiixe CKima Biiiue 

110 iirro je iioxpeOno. IIoMa cyMFLO, cmme iiMajy cBora 

iiHxepcca : ofio cy mccxo Bp.io .Tone cxBapii, Kao, iia npiiMcp, 

oBa o Kojoj je caji, Onjia pen ; u Mory 6iixu HcuB.te oji U3pa- 

heiie cjiHKe. Ajih cKiiua ocxajc cKima; y itoj Hiije Moryhe 

y"iKUBax» Kao y ^TOBpiiieiiiiM pa;i,0BnMa CaMO Ha obiim iio- 

CJiciiLiiM Mo>Ke OKO jiyjKo jia ce saycxaB.iia, caMO ce na ilux 

'lOBf'i; .MO>Ke BiMiie iiyxa BpaKaxu. IIaJ3a,i, Ha cjiuKapy je 

la lOBpiiiCHoj cjimui o'lyBa CBeHcno}' Kojy on UMajia Kao 

cKHHa... f),T ocxajiijx npe^ejia r. JaKOiniheBiix noMonyhy join 

Bpjio xon<iy n CK.Ta;iHy cKHuy „Ha npary'', — CKHny „IIoa 

iip()3opo>r'. H Haj3a,a .lony, BCJinKy, n jionpineny cjihkv „Ha 

Tipery ■, Kojoj hii oHaj rpo:?nn paM oa cxapor orne;ia.Ta HHJe 

Moi-ao niiiina ,ia nayjii. 

CyHuc H iLoroBO spaKO c-iUKa 11 r./^Iaxiija Java; cyn'rana 
cBfxJiorx je f'Kopo iicK.iiyinB iipe;iMex ibcroBa cjiiiKapcxBa. 
r. .]'.\y\i\ (Miii.a OHO 3,ipaBo cBejKe 11 jacHO .jryH'iaiLc'' jyxpa 
u ,\aua. llapo'iiiTo je cpohaH Kaji cjiuKa jyxapiLe cynne, 
c iberoBOM Haj)o.M, c ilptobom cjaJHOM, ycxpciixajioM nsMa- 
r.iimoM Koja iioi.pHBa 11 oOaBuja hojIjC u iipc;i,Mcxe na itewy. 
> TOM HoiMCjiy. iLrroB ..Co.i.aK" je je^na oi najGojbC ycrie- 
.THX. HajcBe>Knjiix 11 najiicxnHirrnJHX cjiin.a Tora po;ia Ha 
JyrorjioBencKOJ II3j1oh;«ju. Huiirra Hujo cjajuiijc hu 3jipa- « yMETHH^KH IIPErJIE;];. 53 Bilje o;i, Tora „CejLaKa'' HacnoiLena na 6aTUHy ycpe,i nojba, 
no cpe^D jyTapfte cyH'iane ceeTJiocTU, Koja, Kao cjaJHa npa- 
mima, rpenepn CBy,T,a oko-io itera, no nejioj c.iiiiui, xricyhoM 
HCKpiiiia n o;i6jiecaKa. 0,i noeejinKor 6poja MaH>nx cjiuKa 
r. JaMe, iioMeHytiy „CeocKy Kyhy", o i.ojoj je 6ujo roBopa 
paHuje, y yBo.iy; — „JyTapfte cyeue^S y Kojoj je Tpene- 
peite jyrapifce cBexjiocTU y xAaAl) spjio neajHo nsBejieHo; — 
„Ceoue", c H>eroBnM chbo cpe6pHacTUM n Bpao xa^HHM ko- 
jiopuTOM ; n — y Mnpenjoj hoth, u npujaxno no;i,emeHe y 
TOHy — „JaceHe-' n ^Ila Awiiepn". IIlTexa je inxo cy a 
r. JaMune cjinKe Hajieinhe cKnue n cxyAHJe, a ne npaBe 
cJiHKe KOHaqno ;i,OBpmeHe. 

nocjie3,Bbu, ajiH He eaJMaite cHMnaxiiqaH y obom KBap- 
xexy j-CaBDHaua", r. IIsaH Fpoxap, xaKO^e je cjiHKap npe- 
jT,ejia pa^ennx y oxBopenoM nojby, — iiJiaHUHCKDX Koca, 
cejia y 6p;inMa, nponaaHaKa, KOJiBonua na na^anHaMa, o6a- 
cjaHDX cyHueiM, njin ocBex-tennx jacBOM cBex:ioinhy jiana. 
Ho OH BHuie oopata na/KH.y na Basjiyx no na cbcxjiocx; 
xo jecx Bome 6ejie;KD one npoMene Koje onaataMO na npe^- 
MexHwa y ,T,a.x>HHn ycjie^ Bas^iyuiHor cjioja kojh nac 0,1 H>nx 
pasjiBaja, Bnme ee xpy^n .T.a Hain noKan^e npncycxBO Basjiyxa 
y cjiHun, HO luxo npoyiaBa nrpy CBexJiocxn Ha npe^eJinMa 
H npejiMexDMa. y „ropeHChOJ Kpajnnn" h „IIpojieiiy", ^.Bewa 
HCKpeHHM H ;io6po uocMaxpanuM c.inKaMa, ;ierpaAannja jio- 
hajiHux xoHOBa n Ba3;iymHa nepcneKxuBa Bpjio cy xaine h 
ydeAJbHBO nsBeiene. Y „Cejiy OKyjincy". r. Tpoxap je y- 
cneo ;i,a naM npe,T,cxaBH. na najsehoj cBex.iocxn, 6e3 no- 
Mohn ceaaKa, Ha incxoM, iipospa'iHOM naannHCKOM Bas^yxy, 
KoJH Hpe;i,Mexe jano npH6jiH>KaBa, je,T,Hy Bpjio Ayry, ;a.y6oKy 
paBHHuy, ca y.iajtenHM ccjiom u 6p;iuMa y iiosa^nnnn. Ona 
;TBa napajiejina pe^a ;ipBexa na pasHUUH, jejxaH 6jihh{h HaMa, 
jipyrn ;i.a.T>H, napo^inxo cy xaMHo sadejieaceHa u Bpjio jieno 
ynoxpe6.i>eHa. Tu npoojieMn HHcy JiaKH, u r. Fpoxap hx 
pemaBa c bcjiukum ycnexoM. Ajih c:iiuKa r. Fpoxaposa KOJa 
MH ce Hajenme jiona.ia, xo je jejina Maaa CJOKa — „Ha 
namn". xoj cjinun je xeujKO cysauie ;i;o6po roBopnxn. 
IteH ueooDiHO cBCxau, cpedpHacxn, cbcxjio njiasu hjir 54 CniCKII KlLIIHCKBHH rjIACIIHK. cBeT.10 scicHii KOJiopuT ; ILCHU Banpevino xatiHO sadevie- 
>Kemi Ba3;iymHn tohobu, Kojiiwa jc uejia cjiuKa iipejiQ- 
BCHa, II i.ojii uenoj cjihuii jinjy fleoGiiuHO Miioro MCKoxe ii 
iioesiije ; Bp.TO cjiO/Kena iirpa CBexjiocTH n cenawa; onaj 
CoKop ApBGTa na cpe;i,nHu .iiiBaAe can iipocnjaH cyHneai, 
iiyn ycTpoiiTa.iiix ii iiayKpiiiTaHnx cenaKa; Cj'^uueM oOacjaHa 
,iiiBa,i.«i Koja ee rh;iii oko ii naa jipBoha; ii najaaji, neCo Koje 
ce iiaA uGjTnM iipe;iejioM uaKJin cboj'om luiaBOM CBerjioinhy 
(jcp iiedo, 'lOBCK 6ii pcKao, y oBaKBe ."tanc Hiije cBer.io ii.ia- 
nc'THii.io, HO iiJiaBa CRerjiocT), — CBe ce to y.ipyJKyje ;ia 
OA OBC cjiiiKG iia'iHHii jc^Hy cuaHCHy II Bejipy necMy cbc- 
T.iocTD ij cJioooAHOM Ba3;T,yxy, aaiiCBany y jyxpy je.iHor 
.icTiLer cyii'iaiior ,i,ana. IIIto ce Tora He6ecKor iiJiaBeTHiiJia 
TU'ie, oho, KaKO ce nuHii, niije tojiuko iiocTiiruyro tohom 
6oje KOfliiKo ojiaro,i,apeliH ijapo'iinoj Texiiiiu,H r. Tpoxapa. 
r. rpoxaj) He Ma>Ke Oojy, ho je cjia>Ke y iipujin'iHO iia- 

CTOBHII.M, K01)nTaCTHM, HU Jiyi'BiM IIH i;[)aTI.HM, HU lUUpOKHM 

Fin yaanii.M ii0T<'3iiMa, o;i 'lujnx ce y3,i,iirHyTiix CTpaiia oa- 
6iijajy o.ioJiecHH cBerjiociu Kao o^ ctotuhc iijih rucyhe 
Kpncra.iiilia. I la Mecxy Koje je r. JaKOiioli ^ao roj cimui 
(U3BecHo He cJiyiiaJHo; r. JaKoiinh je h ima'ie ype^uo 

OBO OACLCILC C BpJIO MHOl'O BeillTIIHe II pasyMCBJULa, u 

c iicK|teiiiiM ciiMnji'iiijaMa iipcMa cbojiim jpyroBiiMa), — na 
Meery, bciiim, i;oje je r. JaKOimK aao roj cjiuhh, iipe.Ma 
iij)03()j)HMa, Kojii cBOJy cBCTJiocT Caiiajy iipaBO iin n.y, oiia 
nooiija cBojy nyiiy npeAHOCT. Ileica 6n raicBa TexiiiiKa (itoja 
y oHOM iiapoMMTOM oojiHKy nsTJieAfT r. PpoxapoBa, ii aico 
ce iiac.iaH.a n:i ])aHiije tcxhiikc rora jJO^a) oiiJia U3 ^pyi'HX 
|)a3.ioi'a Ii3;i0/Heua saMepijaMn. \' onai.noM cjiyiajy, Ka^ Aaje 
oBaKBC ((lioi.Tc, oiia iiMa cBora HCiioCnTHor yMCTini'iKor 
oHpanAau.a. Ta (Mnna, ochm rora, saysuAia iipBy BiicHHy 
3n,\a. Hnj6;iii/Ky ii HaJ3io.iHnjy r.iCAaoiiy, ii 3ny3HMa cpe- 
,niniHo MccTO na cpeAiiniiioM sii^y coCe. II a raKBa ce Mccra, 
ho MyscjiiMa u ra.iepnja.Ma, Bciiiajy najGo.i.e cjiukc. Ja caM 
yBrpcH Aa hh to mccto c.itiKa Hiije ^oonjia cayiajno. Ja 
ca.i H<'hy HHHiTa Biiine ,T.a Ka/Ke.M ho hito KaH?CM ; cjiHKa 
r TpoxapoBa iinje hu HajsaMaiiiHuja mi najuo.-La v obqm 


yMETHHqKH HPErjIE^t. 55 

OACTieifc}'; ajin oHa CBoje Mecxo sacjiyHcyje. 3a xy cjiukj — 
nope;i r. BeccjioBC „CBa;ide'' u „CjiOBeHKe" — naJBehma 
MH je }Kao lUTo HHJe ocTajia y Beorpa;iy. HeKa r. Tpoxap 
paau : HeF;a ii j,ajbe rjiejia iipapo^iy; Hena ce y H>y yn^iiBjtyje, 
HCiiocpe;iHO, u;iyhn sa cboj'um JinqaiiM, januM ii He>KHHM 
yTucuQMa; nena je boju; oua fee aiy, aKO je cy;i,HTii no OBOJ 
cjinmi, xy jLy6aB odiiaaxo Bpaxuxn. 

y ncxoM pe;iy ca OBa 'lexupu qjiana jbyoJbaHCKe „CaBe", 
Ba.i,a noMeHyxn, us jpyror je,T,Hor o;i;e;i>eH>a cjioBenaqKor, 
r. Anxona AavSea, iiiju .iuk ,,Il,pHnii,e" noKaayje qoBena Kojn 
o;iJinqHO sna CBoj nocao, o;i,jmyHO upxa, u oji^anuo cjiUKa. 

0;i, ocxajiiix nsjiaraqa cJioBCHaqKor o;iejLeH>a, nowe- 
Hyfey r. Maxeja CxepHena, r. Jocu^-d FepMa, r^y Posy 
K.iaJH, rl)nuy Xenpnicy lllaHxejB; 3a xhm, nsMehy qjianoBa 
„BecHe'', r.r. FBU^ia Biipojiy n MaKcnaia Facnapn, c auxo- 
BUM sanuM.ijHBUM KapnKaxypawa h npe^ejiuMa; r. AjieKcaH;ipa 
IIIaHxe.T,a; r. ABiycxa Bepxoji;i,a, c H.eroBHM (|)Oxoi'pa(|)njaMa; 
r^aii,e Pyaiuiiy CeBep, 3ajiKy HoBaKOBy, ABiycxy UlaHxejL, 
C H>UXOBUM VKyCHDM, u EO Hapo;iHUM MOXnBIJMa uuiapaHMM 
sahMoenMa, aHCHHu,aMa, u sacxopuMa; n xaKo Aa.i.e. Cbh 
OHH pa;ie, nope;i CBojux jaqux n cxapnjnx jipyrosa, na 
naoAuoM iiojby qiicxe u npHMeiLene yMexHOcxii, a na «jacx 
cBora cuMnaximHor n jiapoBuxor napo^ia. Mii cmo 0B;T,e 
CBojy 6pafey CaoBeHue ,T,oca,T. Bp.io Majio nosHaBajiH ; y xo- 
JHKO CMC pa;i,ocHuje 6u3^ii u3HeHal)eHH oxKpnfeeM H.HXOBnx 
cjajuux u COJUAHUX oco6uHa. 

II. Bajapcxbo. 

BajapcxBO je, Kao yBCK na usjiOH^daMa, n na OBOj 
6Hv10 MaiLe sacxyn.'beHO no cjiunapcxBO. A spoK xoMe jiokh 
y caMoj npnpoAH sajapcxBa. BajapcxBO je waifce cnMna- 
xoqeo uyS.iHnn: ono neMa one pasnojiuKocxn y saSaBnnM 
H JiaKO paayM.'LnBnM MOxuBUMa, nn onor mapennjia cjuwap- 
CKor, Koje 3aSaB.T>a omh Befeiine rjie;iajiau,a ; nySjinnn ono 
H3rJie;ia cysnuie jeAHOJinKO, npocxo, n HesannM.'LUBO, c H>e- 
roBHM nojejiBHaynnM, yc'aivLi.eHHM (()HrypaMa, y aeroBoj 
rnncanoj, McpMepnoj, ujh dponsanoj 6e36oJHOcxn. IlySjiHKa 56 CriICKU KibUHfBBUa rjlACHCK. 

ce, napaBHO, sapa; aeu Kiin je j^mctuhmkh hcto raKO sa- 
hiim-IjIib Kao Jieiia cjiHKa; rko wy uejiocrajc cjaj u iiiape- 
Hii.io c.iuKe, OH riwa ne'ier ;iy6.'ber, iiyHHJer y ce6u, y cbom 
puTMv II cBojiiM (|)opMaMa, iiiTO y36yl)yje hcto To:iinKo ko- 
.lUKo u Hajjiennia cjiHKa. Ajiu iiyo.iUKa, dap y iio'ierKy CBora 
yiioauaBaiLa c yMexHouiKy, jicHory BajapcTBa tc/KC oceha 
HO Jieiiory cjiuKapcTBa. Jl,ou,HHJe ce oahoc hsmcuh ; iipo- 
TiiBHO j)aiiinpeHOM, h deswajio yTB})l)eH0M MDiii.i>cH>y, cjih- 
KapcTBo y CBUMa iLcroBHM MaHH(|)ecTaHnjaMa tchcc je pa- 
syMCTu HO BajapcTBo. CjiuKapcTBO je CAOJivenuje y cbojum 
e({)eKTnMa. Oucau obhx pc^ioBa ceKa ce ji,a je n kuhobc Kao 
lUTO je .'Iii3UH0B ^At.ict" y Ba-ruKany, „Mjia;T,nli na KOJie- 
Huwa'' y IlapoAHOM Myaejy y I'uMy, „yM0pun MepKvp" y 
Haiio.'by, u, o,i, Mo,i,epHHx, ,,lleiiTyu'*' VKana ByjioiLcKora y 
BojioiLu, iipe ycHco pasy.Mexn u BOJieni iiu I'yOeHcoBe „ajie- 
ropiije'' ri .,ucToj)nje', rewopaHTOBe ..cohctbchc jiHKOBe", 
BejiacKecoBe ..^>H.'iuHe" u .5lIuf[)aiiTi.iiii,e', ujih HMiipecHO- 
HucTU'iKc iipe,ae;ie Kjio^a Monea ii Kajieu;i,ocKOHCKe cjiukc 
BeHapoBe. Ajiu y noHCTKij yMCTHUMKor BaciiUTaBaiba, Bajap- 
CTBo je TOKe paayMeni no (-.iiiKapcTBo. IlyoJiuKa, Rie^yruM, 
KaA HeiiiTo Aiaii.(! bo.th, ona to Maibe u Tpa^KU A c MaibOM 
Ti)a;KibOM (Maouja je ii HOHy;i,a; jei>, y yMCTHOCTH hcto Tauo 
Kao u y jpyruM npoH3Bo;i,ibaMa, Ma una i>o pewao, iipo- 
ii3Bol)a'ni pa,T,e 3a iiyCjiiiKy, sa uoTpoiiia'ie, 3a Kyime, n ja 
He Bcpyje.M y oiiy pc'i no i>«)joj ou iipaBii yMeTiiiiK j)a;vHO 
..n Aa ;kiibii iia I'oduHcoHOBOiM ocrpBy. I»' tomc .i.0Jia3B ^la 
II iipuii3Bo;uba BajapcKux pa.i.oBa^cTajc siiarno biiiiic ho 
ii3pa.\a r.'iiiKa; aok je cjinKai)y, 3a bcjiukh ;i.eo iberoBHX pa- 
;ioBa. AOBo.i.Ho iiap'ie iijiaTiia u Ma;io jeBTimiix ooja, ;iOT.ie 
Bajap .MOpa .linii cBoj paa y riiiic ii CpoH3y, u:ih peaaTH 
y McpMcpy, u lie .MOJKe HijKa^i ohtii oe3 /Khbot h cicyiior 
Mo;ie;ia. ilaJ3a,T, je Kao ^jictiioct, BajapcTBo rc/Ke o;i, cjih- 
Kapcrna ; iipoce'iiio ^oopy c.niKy jiaKiiie je ii3j)aAuiH ho 
iipoceMiio looajt khii. 

(bii th y3pOH» •HiHC ,ia BajapcTBa iia H3JioH<da.\ia iiMa 
yBci." Maibc HO (■.inKa|)r'TRa ; Ha OBOJ u3Jio>Knn i.;)o ii na 
ocTa.iuMa. « yMKrHuiKU IlpErjiEA. o7 Ajiu, u ano ra je no kojui'iiihu dujio MaiLe, BajapcTBO 
ce Ha JyrocJioBeHCKoj llsao/icoii iipe;i,CTaB.ija ncro Taico 
Ao6po Kao 11 cJiHKapcTBo. Bajapcino, ko;i iiojeAuunx napo^ia 
CTOJii, y rjiaBUOM, iia ucroj biiciiiiii iia i>ojoj n cjiuKapcTBo. 
Ha JyrocjioBeHCKOj ce ii'sjiojkoii obo iipaBUJio iioTBpJ^yje. 
XpBaicKa H3JiOH{6a, Koja je naia.ia HajiiOTiiyuBJe c.ioKapcTBo, 
HMa u HajnoTiiyiiHJe BajapcTSo; ByrapcKa usjioacda iiMa 
najocKyvT.uuje BajapcTBo, Kao iiixo je u.Majia n HajocKy;i,uujc 
cjiHKapcTBo. CpncKa u CjioBenauKa usJioHtda (aKO ysMCMo y 
paiyH II r. Bepueixepa, o ko.mc Majio iiiiH^e) iiOKasyjy o5e 
yMCTHOCTn y rjiaBuoM iia iieroj bccuhii. OuiuTa KapaKxe- 
piicTUKa iioje;i,uHux BajapcKux u3Jio}Ka6a TaKot^e je ciniHa 
KapaKTcpucTimu Kojy cmo ;i.a.iii o nsjioHcoawa cjiuKapcKHM. 
CpncKO je BajapcTBo pOj^oxyouBO, u Majio o^ncrpaibeHO oa 
najwoAepHiijer BajapcTBa XpBaxcKo je i.ocMonojiUTCKO, npa- 
BHJiHO, anil y cxajiHOM jio^upy c HaJMo,\epHiijnM cxpyjaAia. 
CjiOBeHa»iKO, KOJiuKO ce na OBOj hsjioh^ou moijo Bu;i,exii, 
caMO je HaJMo;iepiiiJJe : peajincxu'iKo, couuajiQcxii'iKo, cumoo- 

.IHCXUqKO. 

Ja fey ce, roBopefeii o BajapcxBy iioje;i,uiiux o^ejteita, 
;ipH(axn oiiex pe;i,a koju je ycBojeH y Kaxajiorv- 

y CpacKOM 04e^bCHij iisaoH^eHU cy pa;i0BU qexiipu naiua 
Bajapa, rr. Ih. JoBaHOBuha, II. ydaBKuiia, C. PoKcau>i,ulia, 
H B. Kapai)opi>eBuha. 

r. Ih. JoBaHOBali je Hajja>iii Bajap y nameM o;i,e.i>eH>y, 
n je;i,aH o,\ xpii ii:iii yexapu iiajja»ia Bajapa iia Jyrocjio- 
BCHCKOJ llsJiOHJOH. IIIxo Koji, H>era xpe6a napo'iaxo iicxaLu, 
xo je ifceroBa ojiJiiiMua sajapcKa xexHnKa. Ha pa.ioBHMa Kao 
inxo cy „H,puoropau na cxpaHCH", ,,Be.iuKa Cp6nja", ..BpaHKo 
PaAHieBnh" (cBa xpu y 6poH3n) ripaBO je 3a;i,0B0Ji>cxB0 
nocwaxpaxu naKO cy f|)opMe noySAano KapaKxepucane, y 
ibHXOBOj MacH, II no iBUXOBOj iiOBpuiHHU. Ha „[J,pHoropu,y", 
Ha iipHMep, 6hjio ^a noiMCAaxe KaKO je pai)eHa rjaBa, oljio 
jia ce saycxaBuxe oqiuia na o^ejiy, iia Maxcpujn oji Kojo 
je OACJio Haijnifceno, na mnpoKiiM 'laKiiinpaMa, na saxeruyxHM 
^ npHJLy6.x>eHnM xo3Jiyu,uMa, Onjio ^a no^, oagjiom uoxpa- 58 CrilCKO KlLUH^EBHU FjIACHnK. 

HtoTC Tejio — paMeiia n rpy^iu no;i, .lOJiaMOM, ucBaiiiiiiy n 
jiiiCTOBC noji T03JiyiuiMa — nas^ia here n (|)opMy ir iionp- 
iiiimy iiatin iisBpcuo oKapainepneaiie. 11 to Bpe,i,» aa cBe 
iberoBc pa.aoBe, u Bpe^u yoiiiuTe mhoto. IIIto r. JoBauo- 
Biihy HCiocxaje, .locra 3airiiM.i>iiBo ko^t. ,T.o6pa Bajapa, to 
je neiiiTO Biune ManiTe, iicmTo Buiiie iiocsuje; ii saTUM iiemTo 
Biiiiie riiiiKOCTH, piiTMa, y CKJioiiy ilctobiix ({)Hrypa. MoBeK 
6n pewao ;ia wy oaiii iLerosa Bejiiiwa BeinTiina y KOiicTpy- 
iicaity u Mo;ienupaH>y ^eaoBa cMexa cJio6oAHiijeM usBol^eiby 
UCJiune. TaKO h na noHCKHM iLcroBiiM, yBCK spjio npeiiKO 
u BeuiTO u3pal>eiiuM niiKOBUMa, rpaHfei&e cjinyHocTii H3rjie;ia 
iioApel^eiio nojeainia'iHOJ iispajiu (|)opaMa. V. JoBaiioBuli, 
penao oiix, oiioMuibe iia one iio3HaTe iiiicue ;i.paMa u po- 
Maiia Koju vMCJy BeuiTa'iKii ji-a oOpajic 3na'iaJHe eiiu3o;ie, 
a K0Mii03uiui.iy uejior ;iejia ocTaB.tajy jiaCaBv, HecaB;ia;i,aHy. 
[lapaBHo. Kau iiu i.oa thx iiucaua, TaKo mi koa i". JoBa- 
HOBiihaTii He^ocTauii hc cMaibyjy BpeAHocT H>eroBHx Aodpnx 
ocouuiia. II BajapcTBO r. JoBauoBuha ocrraje ouo speAno 
BajapcTBo Koje chm .Ma;io ii|)e iioMOHyo, BajapcTBo ji.0Bp- 
inenoia yMeTiiiiKa, MyiiiKO, ii Bpjio sjpaBo. 

Oa pa;iOBa r. TleTpa yuaBKiilia, jeAnor oa iiaiiiiix 
ii|)Biix yMCTiiiiKa, iiajGo.i.n jc .,ll,nraiiKa", Koja jo jeAHHii 
Bchii paj y M('i)Mej)y y cpiicKOM OAejbeiLy. Jleii ucTO'iiLa'iKii 
Tim MJia^e ii ciia/Kiie ACBojice, Jieno JKeHCKo iioiipcje, ca 
jKMBonncno oobiijijiiom .Mai)aM0M oko Bpara, Koja ce oceka 
Aa jc iiiapciia, ca >irnBo iisnajaiiiiM iipTajia, — „II,iirauKa" 
je 0A.in"nia cTBap. OcTa;iii pa,T.0Bir r. y6aBKniia iiiicy cbu 
IK re Bpc.TiiocTii. r. ^'CaBi.Tili, i.oju jc y cbom „JI,aiJii 'hi ky" 
iioKasao Kai.o y.Mc ,ia naje, usrjiCAa Aa lie Aaje ceon yBCK 
lUTii TpyA. FI>croB ,;h'apaboj)t;e ', Ha iii)HMep, Hsocxaje 
3HaTHo, 11 no i.oHCTpyi.uiijii u 110 MOACJiiipaiLV (ftopa.Ma, Hsa 
,,,l,anii"iiilia". ./PaBopina' TaKobe He Aaje oiio saAOBo.tcTBO 
KOJe fill 'lOBci.- Morao o'icKiiBaTH oa OBaKO aaMaimior h Ao6po 
3aMniiiA.cHor paAa. > arpcA (5yAn pcieiio, IwIko je iiocxaB- 
A.cHa, ,,<I>aBopiiTa'*- iisr.ieAa Ban paBHOTcnce. Ajih u y „Oa- 
BopuTii", Kao 11 y ocTajiiiM paAOBinia r. y6aBKnLa (h y 
OHUM Kojii cy y ApyroM iioiMeAy Maibe yciie-iu), y KuiioBUMa 


-; yMKTuiiqKn TTpErjii:;!. 59 

u y iionpcjuMa, iiMa nener iniiper, CHaa^Hor, idto jbqk qimn 
iipujaraH yrucaK, ii sacjiyacyjo ;i,a ce iiapoiuTO iiOMene. 
0;i, auKOBa, iiOMCiiyty Kao iinj6o.i.e ycne.ie : .iukobc Dan- 
Muha, r. MuJiaHa JoeaHOBnha, n r^ue CiiMuheBe. 

Oa r. C. PoKcaHAuKa iiMajin cmo na u^.t^othoh ,.Po6a-', 

Kojii je KpacHa, npeKpacna CTBap, ii Kora Mojn 'iiixaomi 

usBecHo ;i.o6po SHajy ns Hapo.tHor Myseja. iteaiy jc ,ioii- 

era xeiiTKO cyBuine ;io6po roBopurn. HpBa aawncao n craB 

Kiina ono.MUH>e na ohc pasne „paH>eHe" n „yMnpyhe Fajie 

u r.iaj,naTope" no CTapiiM MysejnMa. A.in je r. PoKcaH^Tuh 

TO „oniriTe mccto" BajapcKO, usMeenBuiH ra BpJio cumo- 

CTajiiio, yiuHiio cbojum. Ilpe CBera, inie Koje je ji,?iO Knny, 

— xe iipcMa xoMe u motus Kiina, - ilctob je nseajasaK, 

II Bpjo Ao6ap iiSHajiasaK; iipe;i,CTaBHxn po6a cxaBOM Koju 

je nsaOpao r. PoKcaH;iuIi, 6ujia je Bpao cpehHa Mucao; 

iLcroB je „Po6" Bpjio ApaAiaTU'iaii u naxexuMair. IIcxo cy 

xaKo u iioje,i.uHOCXu Kuiia caMOCxajiHo u epjio c()etiHO sa- 

MuuiJLeHe u iiSBejiene. Ciijiyexa je iiperjie;ina, ;io6po ko.m- 

iioHOBaHa, iiojioHcaj rjiaBe, xpyiia, pyny, u Hory ncxnHux 

II nyn cMiicia u uspasa, iioje;iime jinHujc Kiiiia iiyue jku- 

Boxa u .leiioxe, aaaxoMnja u Mo^e-iupaiLc 6eciipeKopHii (sa 

aenory nuenje ii xayHO Mo^eJiupaifce Bii^iiTe Kao npn.Mep, 

ii3Mehy ocxajiora. ony oiipyHteny .lecny Hory), penjy, ii,e- 

.mna n acxobu, CBe je iio;ijeAnaKo jieiio. F. I'oKcaii.anh je 

ca cBOJuM „Po6om" Bpao MHoro o6eliaBao. OiieBH,T.no My 

npu.iukc iiQcy AOiiymxaae ;i.a CBOja o6et>aif.a iiCKyiin; hh y 

Beorpa,T,y nuje .xaKo paAuxii, a naMO jiu y KparvjeBuy; hu 

y Beqy nuje xaKo aaKO pa;iurH Kao y riapiisy. Ox\'^;ia je, 

6e3 cyMiLe, ,ipyru usJiOHxeuu pa,i r. PoKcaH;i,0ka, .,<I>ujinii 

BumiLnfc, cpncKii O.Miip^', snaxHO cjiadiijii oa npBor. Y nspajiu 

je xia.io iipoyycH. y KOMiiosnju Heiuxo 36yH>en, saii.iexeH. 

^o6ap je, Me})yxuM, noKpex uaBume Ha^axHyxe rJiaBe cjie- 

nora iiecHUKa. 

F. BojKiTAap Kapal^op^eBHt, Kora cmo nosinuu ii Kao 
cjtiKapa, ir3.io>Kno je .iBa noKa y biicokom pe.'I>o(|)^^ 06a cy 
pa,T,0Bn ;iapoBirror .i>y6iixejba. 60 CrriCKii KiLUHtKBHH Fjiachuk. 

y Ei/eapcKOM OAejbem/ ii3;iarao jc ca.Mo je.iaii Bajap, 
1'. M. BaciiJbeB (jcaiio ,.IIoiii)cje Ih. II,. B. Kncaa oyrap- 
cKOf', II jt'/iaii iiucKii pca>e(j) ,;IIa "jccmii"); iiito iiO!.-a3\'je 
Aa jo BajapcTBO y HyraixKor join y iiOBOJy; a.iu, y ucxo 
BpeMC. n ,ia ra naia. To je Beh uciuto, u buluc ho uito ce 
ooii'iHo .Miic.iii. Joviua iiCTUHura jiariiiiCKa iiocjioBima bcjiii: 
„no.ioBUHy je liocjia ypa;i,no ko iio'ihc ;ia pa.iu". 

XpearcKO dajapcno OAe^bCfhc, HaiipoxiiB, CBe^o'iii, iwio 
iLiJXOBO cnuKapcKO ojtejbeme, jin je yMcreocT y XpBaTCKoj 
yxBarujia Kopeiia. ii ;i,a je xaftio uei'yjy Opu/H.LiiBO u chctc- 
jiaxuMHo. Oho cBe;i,o'iii joui ii o .lapoBiixoexu xpsaxcKux 
Bajapa. 

Mehy OBUMa, r. Podei)x <I>paHreiii-MuxaHOBnK, u no 
opojy II !io Bpe^HOcxu u3J0H;eHux j»a,i.ona, sayairMa iipBO 
Mecxo. H>eroB iipujior ouo je, iia ue.iOKyiiHoj JyrocjiOBCH- 
CKOJ iis.iO/Kon, je^iau o;v riajsaMamimjiix. P. <l>paHreui HMa 
u xcxHiiKV ;i.oBpiiieuora Beuixana, ii xBopauKy Mamxy, a 
Miioio ocehaiLa. ^ 3 xo je r. <l>paureui Bajaj) o;i. rjiaBe ao 
iiexe, |)ol»eH Bajap, ouaj Koju apupoAHO oceha Bajapcicii, u 
Kojii cBe uno iiva ja iwUKe Kasyje Ha ouxho sajapcKU 
Hawiiii. Mai; y ohiim pe.Le(t)n.Ma cbojiim Koje je pa;i.no CKopo 
c.iuKaptKH, c iie])CiieKXHBHnM yoJiaiKaBaiLeM H03a,T,UHe, yMeo 
je yBeK ^a oiyBa BajapcKy npocxoxy n Hperjic,Ji,Hoex; y 
cBHMa cy iMaBHe ajixe, n raaBae iioBpiiiuHe. jacHo ucxaK- 
nyxe. Mucxe, uensMeniaHe, HesaMp.tane; biiahxo ,,^'l,nnjiOiMy 
3a Cxo'iapcxBO', HJiahexy „liHHOf j»aAapci'BO", u yupace y 
KOCH AeBojaKa Koje iipe;iexaBxajy ,, Mexupii roAmniba ;io6a". 
Iherony iiHBenuiijy n Beinxuiiy i.oMiiosiiniije iioivasyjy cKopo 
cBH irj.ioHieiin j>a;ioBU, bj»jio pa3H0BpcHU no MoxHBUMa, cbh 
^a.MHiii.i.eHii e iiyniiM pasy.MeBaihc.M 3a,'iaxKa, ii uspah^eiiH 
BOOMa 1 uiiKo It iipiiMa.M.hHBO. ..MeAUiinHa" je je^an o.i. naj- 
KpyiiHtijnx. Hp.io jaciio, Miipno, n c miioio ocehaiba, u spjio 
Hpocro y iicxo Bpe.Me, r. <l>paHrciH je y xom ,,OKpyrjiOM 
pe.'bef|)y' i ronde bosse) y 6poH3H, nciipipiao 'ioBeKO.fay6nBy 
H ciiafOHOCHv y.iory MeAUUHHe. CxaBOBii ii iioKpexH .in-iiio- 
cxu, H3j)a3u .iHua, jtinaM wiuniija, KOMHoawHuja (Bu,.T,uxe Kano « ■^ yMETHHIKH HPErJIE;!,. 61 c\' p*yKO.M JieKapeBOM, Kojn nuiia 6njio Cojicchom jicrcry, 
Bft||fyi»-'oOe iiojioBiiiio pe.r,e(|ja), ;iy6oKa osohxhoct n qoee- 
K0.T.y6uB0 ocehaibe koj'u.m jvniiie ueo npusop, caepiueHa no- 
je,T,iiuaMua HSpa^ia, cbc je nyiio ssaiba ii ocehaita. Ocefeare, 
iia HajneH^Haje.M, na najoo.i.e usaCpaHOM iipuMcpy — na 
6onecHOM .^eTCTV — cee .Todpq Koje Mejinurnia MOHce ynm- 
mrni 'ioBe»iancTBj: ciirypnn ctc ;i,a he Taj osCu.lhh cxapau 
ii3.TequTii TO .leiro jieTe. Taj xapMonnqeu saBpmeTaK — 
„;io6ap CBpinexaK KOMa,T.a" — Ono je OB,i,e y npnpo;T,n 
CTBapii ; ajin je join ii KapaKTepiiCTiiqaH 3a r. <I>paHreiiioBy 
yineTHOCT: r. (I^paHreiii je Jieri u uencan. ncTOJ BeiiiTueu 
CBe;io'ie, icao uito penox, h ocTa.iii pajioBU r. <I>paHreiua. 
Cbh aacjiyjKyjy nowena; iieKa, Rie^yTnai, 6y;iy napotinTO ifo- 
MeHyTii OBU : ^Atjict kojii caBiija rBOHch^e", na komc CBaKii 
Mniimt II jie.nuh, oa naJMaiLe upTe na .iimy ao Manor iipcTa 
Ha HoraMa, cy.iejiyjy y uanopy ; — „BnK", Kojii iispe.ieo 
CTOJU y CBOJOJ MHpHOfcH II CHasu, — 

.. solenno come iin monument), 
Kao iiiTo ce BO.Tii y KapjyqujeBOM coneTy; — „Cb. JI,omii- 
huk". c HjCroBUM acKeTCKiiM ;i,o cuTHOua „ucnnTauuM" jinueM; 

— „llcyc npnjaTeji ;i,eMJu", nj'H o36djlhoctu ii ue'AiEOCTu; 

— II nonpcje nauier JLyCasiior 'JBajiCKor, BaHpe;i,H0 M0,T,e- 
nnpaHo, u xaKO ikhbo ;ia naM ce ^nieHJio ^a je TiajicKU Mel)y 
Hawa ;ioro,T, je obo nonpcje Oujio y Keorpajiy. Haj3a>i, y 
„BjiaroBecTHMa", oOopena rjiaBa u CKJionxene pyne Mapn- 
june u;iy y najneiKfluje CTBapn Koje ca.M Bujieo. V. Opanrein 
je je,n,an oji. HajxapMoenMHiijux u najnoTnyenjox y.MeTnm.a 
na CjioBencKOM jyry. 

r. Py,io.T(|) Baji^en je, u no napaBu n no Haiuny pa;i,a, 
CKopo npoTOBnocT r. Opaureiny. F. Baji,i,en je CKopo cys, 
KpT, n Kao yoacT u 6e3 oGjinne ; a.in Ta KpTOCT u o;icycTBO 
oC.TQHe Hucy 6e3 CBOje ;ipa;Kn. Ihia ,i,aHa Kax TOBeny jie- 
noTa n3r.ie;i;a cjiaxKa (ja 3HaM ;ia xyjiHM!), Ka;i, My yrjiacTe, 
Mpniane (j|)opMe ro;t€, Ka,;i My CTBapu „ca ,T;o6pnM CBpincT- 
kom" U3rjie;iajy cyBume onTnMncTnqne, yAemene, neiipn- 
KJia;a.He pacnojiOHceity jianora TpeHyTKa. V TaKBe cy jxaue 
;i,ncoHaHunje, necnMncTuqKa onopocT, nepBOsna u yrjiacTa 62 (^HiroKiT KiLiiJKEBnn Pjiacuhk. 

cvBoha, 'lOBt'i.y iipiijaTJic. Mobck y tdm TpeHyuiiMa TpajKH 
yMCTHnqKa jieaa Koja Le My ;i,aTu yMCTHU'iKO ysOyl^eiLe n 
Ce3 „.ieiiiix"' (})0paMa. ii 6e3 j.jierior CBpmcTKa". Y Taj pe;i 
,ie.7a H;ie ii r. Ba:iAenoB „CijyTaHu reuDJe" — aaeropuja 
HeiiocTuruyrnx u,T,ea.ia, y oOjiiiKy MJia;i.ora renuja Besanora 
3a .laeopoFO ^ipBO, ca Kojeia je Jiniiiiie iioiia;iajio na scMJby. 
r. Baji,T,on CO Hiijc orpaiiu'ino Ha to ;i,a iicMofc, Tyry, ii 
ii3i'yO.'Leny na;iy iioKa>Ke y oCopenoj iviaBii u ouaJHO rjio- 
iiyjiOM CTaBy MJia^ora renuja; oh My je o^iJiyino ^ao Mp- 
HiaBO, Hsnypeno tcjio, n CKopo ;i,u3rpauuo3Hy nosy cnyTanor 
n saneMorjior ^e^'Ka. IIcto ey TaKO Kpie u MpniaBe 4)Hrype 
Koje npe^T.CTaB.i.ajy ..BajapcTBo ii CnuKapcTBo", c h>uxobhm 
yrjiacTiiM n oniTpnM ciiJiyeTHMa, llo nauuHy pa.ia, r. BaJi- 
.n,eH n^e y one Bajape kojh ne Mo;i,ejiDpajy iiOTanKO, ne 
j.iiCHHTyjy" HOjipooHO oHy nrpy HajenTHnjnx iKiiyH'ieH>a h 
yjiyCjLeiba na uoBCujeM Jinny ii TCJiy; oh oGjiui.-c i;apaKTe- 
pnine HiH[>nM n yiipoiHheHHM iioBpiiiiiHaMa. Kojn je naqnu 
Co.i.n, TO HHTaiLe ocTaB.LaM Ha CTpany. Ja jih'iho bojium 
BajapCTBO Koje ce y,^yOjbyjc y (l)opMy, najapcTBO ( a cenicaMa 
H MHoncMHOM lUHiaix Hpe.'iasa. Ajih HMa iipnjini.a kht ee 
HOMoliy iiix yHponiliCHHX u innpHX n MnpHHX noi:|tuinHa, ea- 
jnpei.H yH0Tpeu.i.eHHX, Hocrnn.y b[»jio jienu etjHi.TH. OoMe- 
HHMo OA ocTn.iiix pajoBa r. Ba:iAeu,oBHX j.Ckhu}' 3a CHOMennK 
IIb. KvKvi.CBnLy CaKUHUcKOM-. Jieno saMnniJLeHv, c mhcthm 
nnHiijaMa, cjieranTHOM cnjiyeTOM, n npocTflM, ajin Bpjio 
yKycHiiM HiapaMa: n nanocjieTKy ,,jihk oncK^iia TlIrpocMa- 
jepa", y KOMe j(; i'. Bajijien HOKasao CBOJ .naji ra'inor no- 
(•MaTpaH>a n f'Bojy HiMHTHiiy MOicjinpaiba, 

l\ Ilnan MeniTpoBiih, HaJMJial)H najaji xpBaTciai, n;ie 
3a naJHOBHJOM mo;iom y najapcKoj yMeriiocTH, n (kojihko 
TO Moa;c ;ia ce rhjih h3 H.croBe Majie nsjiO/icOnHe) noceGnne 
sa PoiciioM, Miiin je na'inii Mo;K;i,a iio3Hao na eaMHM ;ie-inMa 
PojlCHOBHM, n;iH II a pa^oBUMa I'oAenoBHX cJie;i,6eHHKa. Ai.o 
yiH y IW-'fy, 0H;ia j(! n3BCCH0 ;ia ey jiiifjobh kojc usjiaiKc; 
nocTa.iii H0,i yTHHajc.M P()iii(|>opoBa npiipcja o;i Po;ieHa, 
Koje ee 'lyna y Mo;i,ej)Hoj ra.iej)nJH (cajiuB y iniicy). V. 
MeniTpoBiitf-na „iioHp(;ja iipoi}). h'ennra u Ihrrpa Bpanua" MP • yMETHnqKH npEr:iiE;i;. 63 oiTOMniLy Bp.io MHoro Ha to Po;ieiioBo nonpcje ; ..TleTap 
J^j)^iu" Maic jaKo .luqn na Pom4)opa. Tawo ii ocxajia jiea pajia 
r. MeiiixpoBuheBa, ,.Ha rpoOy MpxBrix u,aeajia" u ,,}Kubot-'', 
Hocc iia ce6ii o(5ejie>KJe HaJMo^iepnujux iiaBnKa. IlpBii 
cna;ia y oh}' Bpcxj KunoBa koju iisrjie.iajy i:ao jia cy 
riapacjiii us KaAiena, us neusBajane Mace, a jipyrii onoMiiibe 
Ha one Maite Buuie yBujene n irojioateHC, 3a KaMen cpacjie 
4)urype, icaKBe Po^ien us-iante o,\ ^ecex ncTHaecT rojiima 
Ha OBa.MO. ripBH je, ocum Tora — aKO caM ;i.o6po sanaMxiio, 
nocjie iiojia ro;iune — pa})eH join na Po;i;en-PocoB Ha'iiiH, 
uMnpecnoiiiicximKu, Mojiejiupan yO-ia>KeHo u Kao saMa- 
r.T>euo, u saMuiHjfceH xai.'o ,xa xpeOa ^a ce rjie;i,a cawo c jejine 
cxpanc. A .ipyru joai iioch ua ce6n xparoBe one, ysrpcji 
Gvjin pencHo, necuMnaxnqHe u njiiixKe pa3Mex.i.uBocxn n Bpno 
jeBXHue 4)u.io30(})nje usBecnnx MOxuBa xaKo 3Bane, neMa'iKe 
n oeMKe, ^ceuecDJe". O.Ji, jiBoje 3ajBy6jLeHnx kojh jiejKe je,xHo 
nopoA jipyror, HtCHa je Miioro neha, iipexepaHO Beha oji, 
Mjia;iufea. Oclm xora, rpyna ce soBe „iKHBox" (wecxo, na 
HpiiMep, ..JbyoaB'"); luxo Tai.oi^e xpeda jiu, iiMa cBor napo- 
mixor CMHCJia. F. MeuixpoBnL, Kao mxo ce Bn;tH, H.iuBa no 
cpe^H woAcpHHSMa. Ilncau obiix pejtOBa, koju bo.iu cbc 
yMexHUKKc MaHu4)ecxau,uje — u Mo;i.epHe (uapaBHo, Ka^ cy 
jloOpe) join Buiue ho cxape — H0CJie;iH>u je koju he My xo 
saMepuxn. Ajih je^HO ne 6u xpeCano un je,T,an yMexHUK ji,a 
cMefee c yMa, napoHuxo aKO uMa jiapa; a xo je: ;ia je MO.ia 
CBy;ia, h y yMexHocxu, ouo inxo HaJMaiLc xpaje, ;iaKjie oho 
mxo je HaJMafte 6uxho : n ,xa joj c xora mobck moh^c no- 
KJioHuxu caMO jdaH Aco, u xo HC HaJBcLn, cBora ji,apa. 
Ilhn 3a Mo;ioM, suaiu aoApn^cati int ; Mel)yxnM, Cuthu j'Cjiob 
iipaBe u BCJiuKC yMCxnocxu, xo je onxu ucKpen, xo jecx 
Ouxu caMOHUKao, Ouxu CBOJ. SaxoM obo: xpe6a 6oraxHTH 
CBojy jiyiuy, pasBujaxn n neroBaxn CBOj yHyxpaiJiFtn, hhtc- 
JieKXj'ajiHu u ocehajpiH h;ubox, na cbc nosiiaxe naiune ko- 
JHMa ce xo nocxH'/Ke, iuHpeH>eM CBora xopH3onxa, nocMa- 
xpaibCM, ;T.y6ji>nM u niupuM o6pa30BaH,eM, npexaftHBaiteM 
CBOjux yxuca'Ka. ,.TaKO ce u^e SBcs^aMa!" H OH^a ce mohcc 
urroro;i; ce xohe, Moace ce cjro6o;iHO ntu ua kojj" ce cxpany 64 CpncKn KH>H5KEBnH FjiAcnnK. xoLe, c Mo;ioM, mumo Mo.i.y, n jia.i.c oa moac, npano naiipeji 
V MO,iy cyTpainibY. Oca Majio MiiMOipcina pa3Mniii.i.aiLa 
na^ajy mii iia iiaMcr saxo iuto wit ce yiUHnjio ;ia r. Me- 
iiiTpoBiili uMa lapa, ii ,iocTa ;iapn. it hito cy mh ce ii>e- 
roBii pa,TOBn Aoiianii ii iiOKpaj obiix iiaiioMCiia Koje U3a3n- 
Bajy. HieroBa .T,Ba iioiipcja, napo'inro iipBO, Bpjio cy .7i,oOpo 
pal.eiia, a ,JIa rpoCy MpTBiix iiAcawia" je pa,!, n saMiiiu.i.eH 
n n3pal,eii c ep.io Muoro occhaiLa. CBa jc iipujiiiKa ;T,a ce oa 
r. MeuiTpoBuLa mohjcmo join sinoroM MCMy ;i.oOpoM iiaAaTH.' 

Join Mu ocTaje ;i,a KajKCM jiBe pe'iu o BajapcTBy cjo- 

HCHUHKOM. KaKO CaM BOL ic,T,IIOM IIpILllIKOM iipiiSHao ,^a caM, 

iipe OBC Il3Jio>K6e, jyvocjioBCHCKC yMCTiiiiKC, ocnM cpncKiix, 
Ma.TO iio3HaBao, ja hy Ce3 3a3opa pchii ;i,a caw tv.m obom 
npiiJiiiKOM ,Jio3Hao 3a cjioBena'iKor Bajapa v. KepnoKcpa, Kojn 
jc y Toj rpaiTii iliixob iiaJBcliii yMCTTiiiK. Ha iKa.iocT, ii 
;ianac to Mory TBp;inTH caMO no 'lyBoiM', jcp r. IxiiHeKop, 
Kao iiiTo je iio3HaTO, Huje iia JyrocjioBcncKOJ 1I3jiO/k6ii 
HiiiiiTa iia.iarao. (LioBenaMKo BajapcKo oicLeinc c ii.iim je, 
iiSBecHo, Miioro n3ry6iiJio. A:ih ocTajiii yMeTHiimi cjioneiia^KH 
i:ojn cy ii3.iara-in — iia iipiioM Mocry r. CBCTiicJian riepyuii 
c Hci.-o.iiiKO .loTipiix iioiipcja n ,. IIe3aK0HnT0M M.rrepoM": 
r. .lociKJ) Ajjieu c je,T,mi.M aaiiini.i.iiBiiM n jvoOpo ii:5|ia^eHHM 
,.<I>ayHOM"; ii r.r. II. licp^aiili ii II,. Miic. c hckojiitko pe.T,e4)a 
— cBe,io«i(^ u 6e3 r. HopneKcpa ,ia CioBeHmi pa to ii na 
BajapcTBv c ;i.or»piiM vciicxom. 

Ca obom iio(vi(',t,h>om mhmio.tom. mii cmo cBpiiiii.Tii iipe- 
ivir.T, nejie Jyroc-ioBCncKe IIs-'iO/itCe^CJiBKapcTBa h Bajap- 
cTBa. Il|)er.Te;i jc iioiiao Ayv, ajiii .ipyK'uije niijc Morjio nn 
TpeOa-10 la uyjie. Koi, nac cy yM«vrnii'n;e n3JiO/Kuo TaKO 
poTKP ,ia je irpiipoTuo 3a,Tp>TcaTn co na ibinia .lyjKe ho 

' lloc.Te Jy6ii.napii(; n:\no-Ac6e y .'iyrpcfiy, to ie r.miic no cii- 
rypHO. Fanofiii r. MeiiiTpor.nha KOJe cmo nnnenii na Toi u3no->K6a 
ii;nieiia;ui'i" cy nac n GpojcM h RpenHoinhy cboJom. y r. Meuirpo- 
Piihy KOJH. KaKO nnrnejict, HHJe npemao iin npKy nonoBimy aeaHece- 
Tiix roAHHa, XpRariTMa cc pa3Biiia bcjiukh aap. yMETHn^Kn TIPETJIE^t. 65 jipyr^eA 3aTnM je dpoj TMexHOKa Ono na oBoj nsnoHidn 
nj^.HTqHo BCJiiiKn, n CKopo cBaKn oj jMCTunKa nsjarao je 
noeetn 6poj pa,"ioBa, o KojuMa je Ba.T>ano 6ap .lean.Mime 
roBopirni. ,^ut>c cy yMexHciin Be^inKOM BehnHOM Ciijih iiy- 
Cjiijuu cacBUM HenosnaTD. Hajsa,!, obo je Onjia npsa eajK- 
HDJa iipunuKa ;i,a ee je;iHoj MJia^oj iiyd-iumi iiporoBopu 
oniDDpiiiije yMCTHOCTn, o iteHnM naMUHUMa, o iioje,T,uiinM 
yMCTimiiKUM lUKonaMa, o ocouuHaMa oa kojdx saBucn Matt.a 
Hju Beha yMCTuuqKa Bpe.iHOCT cjiuKapcKnx n Bajapcimx 
;i,ejia, o BpcTn SHaaa u ucKycTsa Kojy oueitnBaq n.in upu- 
jaTCvT, yMexHocxn xpeOa ja n.Ma ano yMexHocx /Kcjih ,T,a 
pasyMe. jipyrn.M peqiiMa ano y yMexHOCxu HxC-ih ^a y»aiBa. 
One KpaxKe yjiexunqKe ouene Koje o6unao Hncy Hcuixa 
jipyro jio cnncaK iiMena yAiexHUKa n H>nxoBux ;i,e.xa, c hg- 
Ko.inKO noxBa.iHHX u.iu iioKyAHOx npiueBa, 6HJie 6h y OBOJ 
II oBaKBoj npiijiimii waju yMecne. 

Ha saepuiexKv JKCieo 6nx ,ia KanceM join obo. 

npBa Jyroc.iOBeucKa y.MexHuqKa Il3.io;K6a iioKasa.ia 
je y HCoqeKHBaHoj Mepu ko-iiiko ce mo/Kc vha ce nperne 
n Ka^. ce ;i,oCpo xohe. ITpeKo CBaKe Ha;i,e, cxBopeno je Bpjio 
MHoro 113 HHMcra. Cexiixc cc KaKO cy cxaja.ie exeapu npe 
JyrocwioBCHCKe Us^omCe ; nnje dn-io Bnuie o;i jisa xpu 'lo- 
BeKa y ceaKOM jyrocjioBeHCKOM napo;iy Kojn cy nemxo SHa.iu 
cxBapiiMa Koji, CBOjnx HajC.iiiHrnx cyce^a ii cpo;i,nnKa. ^aaac 
n mupa nydjiHKa sea 3a yMCxnocx jyrocjioBeiiCKy, a npcKO 
H>e II 3a ;ipyre jyroc.ioBeiiCKe cxBapu ; saajy ce -'tyjin, 3Hajy 
ce Bapomn, cxBopcHe cy Be3e, .innua iipujaxexcxBa. npeno 
Kojnx ce n oinnxe Be3e jaie cxeiKy; ii yxnuajn ce no Hy- 
>KH0Cxu yKpinxajy. Ajin xo mxo jc xaKO cxa.THt). xpe6a o^y- 
Baxn. To ce, siei^yxuM, moh^c caMO ito;i oBa jisa, yc.ioBa: 
aKO uy,TC ncxpaJHOcxu u ucKpeHocxii, ^a je ncxpaJHOcx 
noxpeOna Ka.i. 'lOBeK xoLe ncKy cxBap jin,.i>e ;ia pa3Bnja h 
yHanpel)yje, xo je csaKOM jaceo. Ajiu Jty;iH pa;i,o saCiopaB- 
."Lajy ;i,a h oho mxo je set cxeqeao Moace ja ce o;i,p3;u caMO 
HOBUM u xpajnn.M nanopoMa, u jia o;i,Mopa HnKa;i HCMa ; OHairo 
Kao y OHOM qecxo HaBol)eHOM npuMepy .i^yAn Koju ByKy 

5 66 CpncKH "Kilhtkebhh rjiACHHk. jia^y ys Bo:iy, ii Kojn Mopajy ja nyny n Ka;i co o;iMapajy. 
rio xy je neuy Haiipe;iaK. Ty cy oa Majie iiOMohii ;iap, y- 
MeH>e, ciiocoOnocTii KojiiMa ce ciBapa; ry xpeCa ucxpaj- 
Hocx, iipernyiie, HenpeKinan pa;i, Koju je^HHO oSesGetjyjy 
ycnex. TpeOa ynaMxuTii ;ia ce y HcoBoxy yoiimxe »iHoro 
MaH>e iranpc;iyje iioMohy xaico seaHux cjaJHux ocoGnna, 
;i,apa II rcHiiajinocxH, a mhoto Biime iioAioLy xiix CKpoMnn- 
JHX, ueyrjiduiix ocoduna, Koje cjaJHujii jiapoBH Oanajy y 
saceiiaK, a.iii Oes kojijx uii obii iiocaeA»>» He On mofjih 
Ojiucxaxu. Ilnje ;iobo.i.ho cawo yMeme, xpe6a n pa.ia h Bpe- 
Aiena ;Ta ce, no pewuMa iiepcnjcKor iiecHOKa, „Ay,T,OB jihct 
ripexBopii y cBii.ieHy xajLuny". .Vsrpe;!, 6y;iH peqeno, xe 
„Heyrjic;i,He • ocoCuhc He3iMe;vne c\' caMO sa one kojh hb 
yMejy ^a Biue ; one cy hcxo xaKO iipoii3Bo;i Buiue Ky.ixype 
Kao u ,i,ap u reHOajiuocx; ohc cy, iiixa Bnmc, no3HiiJH npo- 
H3B0,T Kyjixype. Oxyjta cy one ko;i MJia;inx Hapojta pexKe, 
u pel>e HO nixo je ;i.ap. Ajiu xo je caMo pas.ior Buine jia, 
nx MJia^n Hapo^n hito upu;K.-LiiBiije nervjy, iiaMxeiiii cxajiHO 
;ia (5c3 JLHX ancojiyxno neivia ycnexa. y naiiioj jyrocjio- 
BCHCKoj 3ajeAunun. m" xpcCa .T,a ce ysajaMuo iio;icxHqeMO 
ua iiperuyLe ii ncxpajnocx, ;;a iionceLaMO ;)e;i,Hn .ipyro na 
;iy/KH0cxn, a cBawu oa cBoje cxpaHC. Ka;i ro,i mo/KC, ;i,a 
ySHMa niinnnaxnny. Jcahii iic xpeOa .T,a 'iCKaj^- ;ipyrc; He 
xpe6a ;i,a ;ipH;c ;i,a mi ohii iie MOpajy miiiixa iipc,T.y3HMaxH 
Ka;i xo .ipyrn He Huue. Ha iipoxiiB, Gam i.a i na ;ipyroj 
cxpauM ocexc 3acxoj, n.in Majiojiymny xpoMocx, hjih paB- 
nojiyinnocx nepasBujene csecxn, 0H;ia jexpeHyxaK;ia iiperHy, 
;i,a ;ipyre no^TCxawH}' ii nonyny 3a coOom. Y namoj 3aje;i,- 
nnun, i.ao imxo xo Onua n y jipyrii^a, xo he yinHnxH ohh 
Kojn Gy/iV naJKy.ixypnnjii. To je, y ocxanoM, iLuxoBa ;T,y- 
/KHOcx, Kao inxo je n n.nxona noBJiarxnna. 

lUxo re xH'ic ucKpenocxn. jacno je ;;a ona Hnje MaH>e 
noxpoGna. Hpe cBorn, vac the Hnje ncMa mm 'lOBena. Ko 
ceOe nonixyje, jic Moa;e ne Cnxn ncKpen. IJcnxjiMen Huje 
HUKa;i HcncKpen. Ilci.pcnocx je je^ina oji fuixunx ocoOnHa 
Kyjixypnora 'loneha n i^onxjiMeua. ITpeMa xomc, CBaKO jy- 
roc.ioBencKo n-ie.Mc MMa n|)aBa n pas.ioin j>a'?3'Haxn na H>y Ml yMETnniKH ITpErjIE;t. B7 

Ko;t CBDJHX ocTRjiiix canjieMeHiiKa. Ajiit... 3a CBana cjiyqaj... 
-^-^wftio SHTO ,T,a ciiacoHocHOM CKenximnsMj jiaMo ,T,eo kojh 
M}' npiiiia;i,a — neKa mu je jionj-inxeHo pehii ;ia ce OBjie, 
HaiiOKOH, lie xpaHcn niiKaKBa TpaHCueH;ieHTajiHa ncKpeHocx, 
iijHa BejiiiKor iioftpxBOBaita, ujiu caMonperopeH>a. OB;ie ce 
xpaHtu caMO xo\Jia jjrocjioBeHCKu Hapo^H cxsaxe CBOJ uh- 
xepec; OB,T,e je n KopncxojtyonBa ncKpcHocx ^OBOJbHa. Mh 
JyrocjioBeiiii, paciiapiianu je;i,HOM nexopujoM oji Koje hcmr 
jiyj^e nil Heopeliuuje, mu cmo ^aHac »iexnpii Maaa Hapo;ia y 
Mecxo ;i,a cmo je;i,aH BejiuKu. Me^yxuM, Majiu napojin neMajy 
yc:iiOBa ;i,a ;KnBe nymiM KyjixypHDM hjuboxom. Ohh, MO/K;i,a, 
HCMajy 3'CJioBa ;i,a JKiiBeyoiimxe; ajin ocxaBHMO xo na cxpaey. 
IIsBccuo je xojiuKO ;ia ohd neMajy ycjioBa sa nyn Kyji- 
xypHu jKiiBox. Ky.ixj'pa je Bpjio CKyiia cxBap; Majiii Hapo;iH 
iiewajy sa H>y ji,obo.i>ho cpc;tcxaBa. Ohm xpe6a jta nMajy 
CBe mxo HMajy n bcidkh Hapoji,H, a ne.Majy y cbojiim iipe- 
^tysehuMa ouaj bcidkii Opoj yqecHiiKa eejinKiix Hapo^a, kojh 
je;inHO OMoryhaBa yciieuiaH pavi. tLnxoBii iiaconncu ncMajy 
;i,OBOJbno iipexnaaxuHKa, H>uxoBe Kitare, cjinne, KHnoBH jio- 
BOJLHO Kyiiaua, itiixoBo iiosopuinxe ii Mysuua aobojbho rjie- 
Aajiana u cjiymajiaua, h>iixobo nenMapcxBo jiobojlho BejinKe 
Hapojine Oyvexe, iLHxoBe nayHHe n iipocBexne ycxanoBe — 
OiiojicoxeKe, Myseje, yHUBepcuxexu, n xaKO ;ia.i,e — j^obo.x>ho 
npujioHxHiiKa. Majio py^y, JuiJieua ii cnara. H>iixob je cnac 
y y;i,pyjKUBaH>y. Tano je ii koji, Hac JyrocjioBeua. TemKohe 
cy Maifce ho mxo Ou ii3rjie;iajio Ha npeii norjie^T (ja, na- 
paBHO, OBOMC Mory obac roBopnxu caMO cacBUM OBJiam; 
ajiH H y onuiDpHujoj paciipaBU ochobhc mucjih hc 6a hh y 
KOJiHKO Cnjie n3Meu.eHe). Je3Hu,H H3rjie;i,ajy Hajeeka cMexH,a 
3a Kyjixypny 3aje;i,Hiiuy. Ajih, npe CBera, HMa Befc 3eMa.i3a 
— npHMcpn cy CBaKOM y naMCXii — y KojriMa pasnn n naj- 
pasjiniiHHJu je3nu,n Hucy CMexH>a innpoKO sacHOBanoj n Bonioj 
KyjixypH. Ho, BMUie joni, nauiH jyrocJiOBencKH je3nu,H (a 
OBaKO, Oes u,enxpaaHor yximaja, h 0e3 3ajeAHHHKe KH.U/KeB- 
Hocxo) pa3JiuKyjy ce Majte Me])y co6om ho ceBepHa n jy>KHa 
Hapeqja BejiHKux Hapo;ta c jbahum je3iiK0M. Ka;i 6a hcko 
y je;iHoj xpaMaxuii,u ofl. nex cxpana, u je;i,H0M peiHHKy oji, 

5* 68 CpncKH KiLnjKEBnn rjIACHHK. 

ne^eceT cxpaHa, hoOcjic/Kiio pasjiiiKC y je3U4Koj ynoTpc6ii 
JyrocjioBeua, cBaKii JyrocjioBCiiiiH Oh sa Meceu, ;i,aHa ca- 
BJia^ao je3UKe ocTajia xpu (yiipaBO ^na) jyrocjioBeHCKa iiJie- 
Mt'na. y yMexHocTH uewa >iaK hii re cMexite; yMeTHOCxu 
roBope je^HHM jesiiKOM. Ako ce, ,T;aKJie, ncKpeno yApyatuMO, 
H iicxpajno nopa;iuMo na 3aje;iHii'iK0M uii.T>y — oriiiixoj Kyji- 
xypii, Koja je nseaA cbhx oOsiipa, ii Kojoj ii ca.M iiapoA 
Hocmi HiiiBox inia ;ia cjiynui y iiocjie;i,iLoj iiucxaHHUjii — 
MH heMO iiMaxH yciicxa, ii OApHjaxri h iiOBehaxu obo iiixo 
CMO jio ;ianac CTeKJiii. To xpeOa ;ia HaM je u,u.'i>, n to xpe6a 
;i,a DaM 6y;ie recjio. Kao iiixo je xy CKopo opraH cuMiia- 
TBMiie XpsaxKC Haiipe^rtaMKe OMJia;i,UHe ^.yxoBnxo u Jiauo- 
;i,apHo peauMOBao obc mdcjiu, — ..HcKpcno u ucTpajno!" xpe6a 
;ia je recjio jyiocjiOBCHCKux iiapo,T,a. Ileha to Cy;ie ii 
Moja norjie,aH>a pe»i, y obom iiperjie;ty y komc, roBopehu 
y.MexHMqKoj Bpe;iHoexu JyrocjioBeiiCKe IIsjiojKoe, HHcaM 
Morao a jia He iiomchcm ii iteH aea'iaj 3a omnxy, Be-iiiKy, 
H njiojiuy MHcao o JyrocjiOBeHCKoj 3aje;i.iruii,ii. 

BorMH rioiioBH'R. nojHiTiiqKai riPEniEA. 

Cpn( KE MEXE. — Ci-ncKO-xypfKn nior. 

^Iiioro ce roBopiiJio n roBopii Jiaiiac o epnfi.'HM '((^- 
xaMa y Cxapoj CpHnjii ii Mahertonnjii. ii.uMa ce Hajpa3- 
Jiii'iHuje iMiiiie no eBponcKiiM iioBimaMa. Tiyrapch'ii .iiictobh 
nojaBv cpricKiix "texa je;iHo,Tyinno atftixeMiimy, oriH sajejino 
ca OyrapcKiiM sBamiMmiM iipeconpoM oirapaKxepucaBajy xe 
qexe Kao opyha y pyKaMa Typawa 3a yiinrnTaBaiLe Dyrapa 
y CKOiia.i.cKOMc caHyaicy it Oiixo.-lckomc BiiJiajexy. ii, najsaA, 
CBH TBj».\e ;ia ce xe nexe Hapo'itixo ciijteMajy 113 CpOaje. 
OoaBeinxeif.a Koja iiMaMo 113 OcotiJba 11 liwxo.i.a o 'lexaiwa 
cpiH'KMM, o })a;iy ihiixoBy 11 ;ip/KaH.y iipe.Ma Hapo;tnocxH 
cacBHM cy fynpoxHa obiim riyrapcKini HHCunyannjaMa. Ebo 
KHKo naM iiiiiny o CBCMy: •■ TIojiHTuqKn RpErjiE;!.. 69 

'^^»>-^',y caHyaun.MaiipnspeHCKOMe, nefch-OMen npHinTeBCKOMe, 
roj,nHa>ia 4uiie CBaKojaha HacH.ta Ap6aHacn, ApeajTH h 
Typuu. Oa 1898 lojinHe ByrapoMaHn quHe CpduMa y bh- 
.lajeTii.Ma 6iiT0.T.CK0Me, cojiyHCKOAie, u CKoncKOMe caHijany, 
ccM cBaKOJaKflx cMerifcH y npocBCTHOJie pajiy, join a y- 
6ujcTBa HaJBD^eHnjux Cpda. SauiTuxe Hnje on.io hu ko,t 
TypcKux B.iacrn, un koji iipe^TCTaseuKa esponcKux jip/KaBa, 
u, iiiTo je uaJBajKHDJe, ko.t, cpncKux KOHcyjia. IlojiO/Kaj 
Cp6a je 6no necHom.T>nB; .laiLCKe ro;inHe iiocTao je join 
iiecHOiniUBuju. 1904 ro^inaa o6ejiejKaBa hu3 HeBOHux cpn- 
CKux H^praBa y caHijaiiniMa iietiKOM, a Hapoquxo CKoncKOMe 
n j.e6apcK0M, y Kasajia ku'icbckoj, npnjiencKoj, BeaecKoj h 
oxpn;i,CKOJ. Y nehhOMe, npDspeHCKOMe n npumxeBCKOMe, ne- 
MycjDMaHn cy quHnjiu sy^iyMC ns odnqaja, a y ohdm ocxa- 
jinM KpajeBUJia yonjcxBa cy qnHnan ByiapoMaHn ns napoji,- 
HOCHC nexpne.tuBocxn. Cp6n cy Mopaau ,-i,a opranaayjy 
oji6paHy. Ohu cy ce yApyncnjin; yjipyateffce HMa n cBoj 
HapoqnxH cxaxyx, ^nje cy rjiaBHe o;ipe.T,6e obc: 

1 nujb je y;ipy}KeH>y ,T,a, dobojom cyBuine yqecxaenx 
HenpnjaxexcKHX Hacpxaja Ha cbc inxo je cpncKO y Cx. 
Cpoujn c Matie,T,oHU]u, paan Ha o;i,6paHn hcxhm cpej,cxBHMa 
H uyxeM KojuM Cpoe HenpHJaxe.'bu Hana,T,ajy; 

2 y;ipy>Kepfce nope.T, dpnre o o;iopaHu, opnnpeMa napoj, 
Ha ocJo6ot)eH,e oj cajiaiuaera eecHocHor cxaaa n xo ny- 
xeM eBonyu,uje, — rioxnoMa>Ke n3B0^eH>e pe4)opa.Ma, cxajiHO 
paiH Ha rpynucaay cpncKora HJHB.ta u na H,eroBOMe Kyji- 
xypHOMe H CKOHOMCKOiMe HaupeAOBaH,y : 

3 Cp6H QtiCKyjy oa cy.ixaua n bcjiukux cojia nodo.i.- 
mafte CBora cxafta. He Mora^iny jih hm obh odesde^inxn 
MnpaH >KUBox n iipaBnjiHO c.io6o;i,ho nanpeAOBafte, y;ipy- 
H^eae he npn6ehH n peBOJiyuHJn Kao cpe;icxBy sa ocjio- 
6o^eH>e. 

CyKo6 nsMe^y cpncKe lexe h xypcKe pe,T,OBHe bojckc 
KO^T, ^leaoneKa y KyManoBCKOJ nasn y komc je naao BHrae 
oji cxoxnHO xypcKHX acKepa; cyKod y TTexpainun, y naaa- 
Ha^KOJ Ka3H, y komc je namjo CMpxn oko jsa^iecex cpn- 
CKHX qexHDKa n cxoxnHa nusaAia ; 6op6a ko,t, MoKpaaa y 70 CriICKH KlLU5KEBHH FjIACHHK. 

Bc.iL'CKoj Ka3H ; iioruoiija n cpncKa n TypcKa ii apdanacKa y 
BejiuKoj Xo'iu KOA rfpuspena, yTBpl)yjy ;i.a CpSn HHcy ryp- 
CKii usMcLapu. Cj^KoCu koa ^JejioiieKa, ko;i, lie^taKOBua, ko.t, 
rocTiipaHjana yTBp;iujiii cy join u to ;i,a cy ByrapoManu 
TypcKU iiSMctiapii. (Co(j)iijcKa ^Be^iepiLa noiiixa-', HaJBchu 
nenpnjaxc.'L Cp6a, Koju gbo iiiecTa rojiima iinuie us^Jiana 
y ,aaH iipoxoBy Cp6a, y cbomc Cpojy o;i 13 jyna o. r. o- 
KapaKTcpiicajia je pa^i, OBanaB Kao ii3;iaJHH«iKn — iiiimjyiicKii). 
ripcMa cBCMy OBOMC BHAH CG : ;i,a je CpiiCKa pcBOJiy- 
unoua opraHusaiuija miKJia ca.Ma, Kao iipuponna iioc.icjiima 
eaMooAopaee ; ;ia ona pa;i.ii onaKo KaKO je yTBp.TtiiJia ;i,a he 
pajliiTu. Ona 6paiiu cpiiCKii HviiBajb oji, CBanora HenpnjaTejba 
6e3 pas.iiiKc; oiia pa;in iia ocjiodo])eiLy iLeroBy; oua raj 
cBoj paA He MacKiipa; ona iinje Jiajiuin iiooopHHK iipriH- 
luiiia ..MaKcaoHuja sa MaKeAoime", Kao iuto cy mhotii Ma- 
feeAOHCKii peBOJiyiuioHapij y CyrapcKoj ; ona HHKora ne na- 
iia;ia, HUKora He ncK.i,y«iyje Aa sajejiHU'iKH pa;i.e na ocao- 
6o^eH>y HOTjaMeHHx. Ako je koju 113 Cpduje ;i,omao, ^a je 
y HOCJiy noMO/Ke, na Kps nnje Bo;ia..." 

IlepeAOBuo { laiLe, paexpojcTBO y aAMUuncTpamiJH, 
uecHpaBHocT He.Myc.iOMaHCKnx HapoAHOcrn n HejeAnaKoer 
xpnHihaHa n Mvciojiana y oroMaHCKOj HMHcpnJH, ys ipyie 
HeBo.te, 'lUHe le CBaKora Maca nn'iy cyKoon nSMel^}' Typtwe 
u Koje oji eBpoHCKUx ,T,p/KaBa. 3a nocjicAifce ;iBe roAuue 
6n.io HX je HCKOJinKO. CsaKo ce ceha cyKoOa ca <l»pauuy- 
ji.o.M 3oor Henen.ialieHux j)a«iy«a TyoHHHJy n .Io|>aH;iy, 
<|ipaHiiy<'KnM no;i,aHnnnMa n ojioKa,ii,e MuTHJieiic; sanaMrno 
ce H t'Hop ca TpuKOM 3uoi' Ap>Kaita B-iacTU npeMa rp'JKOMc 
Kt)Hcy.iy y AneKcanApujn ; 3aTHM ca Cjc;iHiLeHnM Jl,p}KaBaMa 
3601' HaKHa,Te iiiT(ne nocTp€a;ia.iiiM a.MepMKaHCKHM ApHcaB-iba- 
HHMa npH.ini.oM iioKO.-ba 1896 ro^inire, n uaj3a;i, ca Pywy- 
HMJoM 3n()i sarnapaH.a pyAiyncKnx hikojickhx na^sopHUKa 
y JaiLnnn. IIcKpcao je ry ckojjo u cnop ca CpdujoM. Ilu- 
BOA OBOMC cnopy jecxc obo. 

2!» anpH.ia 0. r. uo.iuuuja y Kn'icBy yxancu nacxaH- 
iniKa epiicKc MymKe ruMna3uje y Buxo.^y r. A- JoBanoBuha, « *^ nojmTU«iKn IlrErjiEA. 71 

36or cjMH>e ;ia uivia ceese ca cpiiCKDM qexaMa u iliixobhm 
pajvoM y riope'iy, u y KasaMa iipn.iencKOJ, kh^icbckoj, Be- 
jiecKoj, oxpn;icKOJ, y cauijaKy CKona-^CKOM. npo(|)ecop Jo- 
BaHOBnL je HacxaBao y jejiHOJ Kyta y BnTO.T>y ca nncapoM 
cpncKor rcHepajiHora Koncyjiaxa y BHxo.i>y, r. T. IIonoBHheM, 
u xo co6a AO co6e. KaKO cy ce OBa ;i.Ba qoBena na ;iaH 
paHHJe ycejiHJia y xy Kyhy, xo npn npenocy cxBapn, Hocaq 
ynece cxyiajso je;iaH JoBauoBiiheB cxo y co6y T. Ilono- 
Biiha. npe;i, ncmunjoM Koja ;i,0Be.T,e d3 KnieBa r. JoBaHOBnha 
iipaBO y iberoB cxaH y Euxo.iy, r. JoBaHOBuh ii3JaBH Aa je 
H>eroB caMO cxo y co6h rJT. IIonoBuha, a cbc ocxajio jia, Hoje 
BberoBo. nojuuaja } SMe xo Kao iioboa Aa iipexpary DSBpuiH 
nope^ cxcia u Ha^ cxBapujia IIoiioBuhcBux. F. OonoBDh ce 
ycnpoxDBn, noauBajytu ce Ha npaBa u npnBnjiernje Kojn npn- 
naj,ajy qnHOBHniiuMa KOHcyjaxa cxpaHux ^pntaBa y TypcKOJ. 
Ilo.iuiiuja ce xprne, ajiu He xxe^He nanynixaxn cxana nero 
caqeKa ynyxcxBa sajinjirHa Koja cy rjiacnjia ^a aaneqaxn cbc 
cxBapu a ^a HX qysa ao ^a.ije Hape^Se 03 LI,apnrpaAa, mxo 
OHa a n3Bpran, n nope^ 3BaHnqHor npoxecxa o^ cxpane 
FeHepajiHora KoHcyjiaxa Cp6HJe. Taaa je cpncKa Bja^a 
npoxecxBOBajia y IJ,apurpaAy n xpaa;n.ia jia ce o^Max ne- 
qaxH CKDHy, cxBapu nenoBpeAHe Bpaxe, ocHUBajyhn cBoj 
npoxecx a xpajKeH>e Ha q-ian 6 KOHcyjiapee KOHBCHunje 
HSMC^y Cpouje h TypcKe, kojh i\iacn : „reflepajiHH KoHcyjiH, 
KoHcyau, Buue-KoHcy.Tii n KoHcyjiapHH Arenxn Kao u Kan- 
HCJiapn n Cenpexapn yHiiiBahe Ha ocHOBy y3ajaMHocxn, y 
xepnxopnjaMa ooejy cxpana yroBopHuua. o^hocho cbojux 
jiaqnocxn, 3BaH>a h cxanoBa, cjio6oAUJe, npuBUJieruje u njiy- 
HHiexe KOJH ce npnsHajy KoHcy-iapnoM SBanuqHHuuMa ncxor 
qana jpyrnx jipa^aBa, — pasyaie ce y kojiuko ce xo ne 6a 
KOCHjio c OApe^^aMa obc KoHBCHunje". y3 xo je xpaa^njia 
^a ce HSBpmnjiaH noBpe^e cmchh. Hopxa ce usroBapajia 
HocJiaHcxBy Cpouje ja nejia n3Beinxaja oa Bajinje, ^a je 
OHa y npaBy, aokhc Hnje me(|) SnxoiCKe nojiuuuje ymao 
y cxaH r. ITonoBnha, noj H3roBopoM ^a co6a Mopa dnxn 
OHora qnjn je cxo, ir H3Bpmno npexpary. Hopxa je 6pa- 
HHja oBaj CBOj HocxynaK xhmc mxo je xsp^njia ^a koh- 72 CiMiCKn KiLnHCKBiiH Fjiachhk. 

cjjiapmi SBaini'iHHUH ue vHtuBajy npaeo nei[OBi)e;i,nocTu 
CTaHa, no3iiBajvhii ce oriCT iia ;ieKj]apanHJy Koja je ;i,OAaTa 
KOHcv-iapHoj KOHBeHuuju a y kojoj ce bcjih y njiany iipBOM: 
,..,,yroBopiniue ce ooBesyjy ji,a ce pyKOBo;ie iiCKxyiiiBo 
iipiiimuiiiiMa cBpoiicKora Mel)yHapo;iHora npaBa iipii lyMa- 
•leiby 11 iipoMCHU 'iJianoBa KOHBcnuuje; iipcMa Toaie laiKo y 
nocMOBiiMa CBOjiix KOHcyaa, xaKO ii y iiocjioBiiMa cBojiix 
noAanuKa ii iluxobux npiijaMHUKa iipaBa, one cc nehe nii 
y Me.My iiosiiBaTii na BaupcjiHU pc/KUM Kaiiuryjianuja..." 
B.iajia Kpa.-LeBHHe je CMarpajia ,\<\ ucMa Mccra iro3iiBan.y 
TypaKa iia OBy ACKJiapaiuijy, aaro imto 'iji. H KoiiBeuuuje 
Aaje 3Banii'inunnMa cpiKKiix Koncyjiara oiia iipasa Koja 
iiMajy KOHcyjiapuii SBauu'iuuim ;ipyrux Ap>KaBa; urro cc 
;ieKJiapau,ujoM ca.MO OApu'Je iipaBo jypucAHhuujc, asiiJia u 
cy;iCKor cKCTcpuTopujajiiiTeTa; u, Kaji, ce KoiicyjiapHiiM 'ni- 
iioBHiiiuiMa ;ipyrnx jipjKUBa y TypcKoj iipusnaje HeuoBpe.i.- 
HOCT ciaHa, TO je ii oiia iipusHaia u iiaiiiuM. C obum ce 
craHOBUiUTCM c:io>Kii.io u hOHcyjiapno tcjio y BuTciy, Koje 
je KO;T oQTO.ijCKora Bajinje iiporecTOBMJio iiporuB iiacujiHe 
iipcTpare craHa r. T. noiioBnta. JI saxo je cpiicKa Bjia^a 
Tpa>Ku.ia caTUC(|)ai:iinjy o,t TypcKc KOJa ce cacTOJajia y 
oBOMo: 1) ;ia ce yupaBiiiiK oiiTO-tcKe iioJinmijc cmchu ii 
i,a;'.nn. 2) ;i,a Ba;iiija SBaini'iiio iiOAnecc iiSBiiibciLe Tcue- 
jKi.iiio.Mc KoHcyjiary 3a OBaj ^oral^aj, 3) jin cbc to (5yji,e 
y i»oKy o;i iicTnaccT ,T,aHa. X osiiaHcuoMc poKy FIopTa je 
yKJioHii.ia caMo yiipaBMiii:a outojlckc iiojiiiuiijc. 

liicKyTOBaTn ce aio}Kc a'A an je obu.m cMeibUBaibcM 
;To6nBCHa caTnc(|)aKuiija, ,T,a jih je sarjialjcii yTiicaK iipon3- 
bctcu 3uor Hacii.iHc iipcTpare CTana jcAHor Koiicyjiapeor 
uuiioBimi.a cpiicKor ii ;i,a :ni je o'lynaFi yivie;i ii a^^TopirrcT 
iiaiiH ra rriicpa.inor liioiicyjiaTa y IjiiTo.Ly. (JBaKojai.o aKO 
imjc caTiK((>aKniija jioTiiyiia, diihc tomc yspoi; Koncyjiapiia 
lioiincniuija usMcby Cj>Cnjc ii TypcKc. luu ce iiopcAC ABa 
TCKCTa Kojc rope iieMCHycMO. m.i. 6 KOHBCHUHje u 'ijian 
iipBi! ACKJiapamije, oHja ce Mopa 6uru y HeAoy.Miimi Aa Jiii 
cc OHO iiiTo ce npBiiM Aaje jipyru.M hc OAyainia. 'Ijiaii 6 
Aajc irpaBa na uciioBpeAHOcT, a M.iait iipBU ji,eKJiapaii,nje « 

Ml nojinTH»iKn ripErjiE;!,. 73 

KaiKC „npu npHMCHU CBujy o;ipc;ia5a obc KOHBeiiuiije pyno- 
Bo;iuhe cc yroBopiiime nchM>y'iiiBO npiiiiuuiiuMa CBpoiiCKor 
Me^yijapo,T,Hora iipasa". EBpoiicKo Met>ynapoAHO iipaBo He 
iipiisuajc iieii0Bpe;T,H0CT crana KOHcyaapHiiM 'iniioBHimuMa. 
IIerioBpe;iHOCT craHa sa OBe 'iuhobhukg ripHaiiara je cajio 
ocoOuTDM pe>KUMOM Kaniixyjiaiin ja, a ,T,eKJiapanujoM, Ao;iaTOM 
upii Kpajy KOHcy.iapue KOUBCHunje, o;ipH'ie ce Cpoiija pe- 
}KUMa KaiiuTy.ianuja, iia ;i,aKJie u iipaBa Ha HcnoBpeAuocx. 
y TypcKOJ He Bpe.Te hh yroBopa hu KOHBeHUHJe ^najieKO 
60.1.U Hero HiTo je oBa naina, ajiH cBaKojaKo xpeCla hito 
npe OTKasarn obv p^aey KOUBeHuujy 3a Kojy je jeAaa 
nosnaTH iipo(|)ecop Mel^yHapo^Hor npana y na])H3y peKao 
;!,a je OHa ,,je;i,Ha cpaMoxa sa HeaaBUCHy Cp6njy'. 

IIpe,ice;iHHK rp^iKe BJia,T.e, T. JI,eanjaHnc, norunyo je 
Oji HOHta npeji, caMUM ii,OMOAi HapoAHora rTpe.iCTaBuuinTBa 
y Athhh. yOnjua je HCKaKaB cjiyra, ns HeKai>Be cyMftuBe 
Kyhe, KOJy je iiojinHoja arnncKa Mopajia ^a saTBopH. Cjiphy 
^ejinjannca necraje ca nojiuruMKora paTHmxa y FpqKOJ 
je.iHoi' 0,1 HaJMapKaHTHuJHx H Hajcxapujux nojmxn»iapa 
rpqKux. CjiyHtuo je napo^}' o,t, 1841 roAune, a ne^ecex ro- 
Auna ra je y3acxonu,c npeacxaB.-bao y HapoAQOMe IIpeA- 
cxaBHHuixBy. Ha sjia^y je AOJiasuo ABa^ecex nyxa n xo 
ACBexHaecx iiyxa noBepeH.eM rpuKoia najjOAa, a nocjie,T,H>ii 
nyx noBepeibCM Kpa.-beBiiM. JI,eJiujaHuc je ono naJBeiiH no- 
6opHnK naHJejiHHnSMa y eH0.i>H0J nojiHXUu,n a mxe^Hje y 
yHyxapiLOJ. Y nojiHxuuu Huje uMao BejiuKora ycuexa. Ha 
BJiacx je yBeK AO.iasHO iipeA KaKaB 3HaMeHiix Aoral)aj cnoA>a 
H.TU npeA KaKBy Kpynny pe^iopMy yHyxpa. 1878 3acryriao 
je rpm^y y Bepauny; 1885 ro^uHe npujinKOM naoBAuucKora 
npeBpaxa 6uo je MHHucxap ; 181)7 ro^HHe aapaxno ce ca 
TypcKOM. KpnxcKU oboiojuiuhjU Aorahaju iberoBO cy ^ejio, 
Kao n yexHHqKO Kpexaite rp'iKO y Mahe^OHUja. Cjipfey ite- 
roBOM pacnaiiiLe ce iteroBa napxnja, Kojy je yMeo Beinxo 
jipJKaxn y pvKaMa n ManeBpoBaxu ifcOMe. Kpa.ty T>opI)y 
je^Ba je noiuno sa pyKOM ^a ca^a Mel)y AcinjanncxHwa na])e 
npeAce^HUKa Baa^n rp'iKOJ, u xo y nnuy Faanca, HeKa^a- Cpiic'ku Kiluhcebhu Fjiachuk. itera iipoTUBHDKa /I,e.injaHncoB;\. IluraiLe o Boljcrny jiaau- 
jaHucoBc iiapTuje join uujc pemcuo; ouo he MopaTU csa- 
KojaKo ;i.0BecTii ;i,o pacueiia y .iloj ii ,t,o hobux H36opa y 
rp'iKoj. 

IIhoctpauh, B E JI E m K E. 

KHjH^KEBHOCT. 

T).\«£K.\ I'AAOC T II 0;i,ABPAHA SPHUA, JIBB KltUl'e ll^f ^l,a- 

puiiKe .leBpiiliKe, y'liiTCLUue. — KiLiire o;i, obiix mhopux 
Koje cacTaB.bajy y'lnxe.bH u ymixeJbHUe aa yMeHUKO u yie- 
iiime („3a yyenuKe-ue", KaKO to ohu ejieraHTHO chpahyjy), 
Hfl 6o.'Le HH pope o;i, ,ipyriix. OecMnue 3a At;uy, <iecTo ;i,e- 
TiiH.acTe, 0,1, HCKiix HeriosHaTiix n.in aHomiMHiix iiiicaua, ca 
(MUKOBUMa Kojii Jiajy 'lecro iiohicjictii. ca cruxoBiiMa kojh 
cy oqeBii,i,uo aoor cJiiiKa yrypaaii; no Koja iiecAia 3.MajeBa 
(hc SHa.M, y ocrajiOM, uixa 6ii pajiujiii cacTaB.i.aqu obiix 
KiLura „,T,a um .^Maja iiuje'); iipuiioBexKe Majie, K|)aTKe, ne- 
SHaxiic, Bp.io Mano saiiini-niBe, n ai.o, mojkc iim ce fi|)n3Haxn, 
.Tocxa jacno ii iipocxo iiiicanc, ko sua oji Kojcra iiuciia 
( jejliia je, oiia3iKiii cmo, iio;i iiacjionoM „lle iipucjiyiiiKyj", 
oiia iio3uaxa oj 11. .1. Kypucj)a: ..Faut-il ics tuer tons les 
deux?-' ajiii bj)jio cicpalicna ii ocjiao.i.eHa) ; hu je^na 6aJKa, 
mi .iciia (|»aiiTacxiiMHa ii|)ii'ia : cBy.ia Mopa.i, iipoRiiuiH, 
,.cx[>>ieliu- M0|)a:i, exo xo BaM je peiicpxoap obux kilii- 
HxHiia y KOJii.Macy c.iiiKe iiosaJM.i.cnc, ii Koje micy cjio6o,T,He 
0,1 ja'iiix inxa.Miia))CKnx iiorpciiiaKa. II a oap ^a je raj Mopaji 
oiiaj iipaBM i.ojii iiaJBiime xpeua I '^l.a je xo oiiaj Mopaji i.'oju 
iciiy yiii iiix(Mii.(i. pa,iy, bo.i,ii, iicxpajnocxii, odaspiiBocxii, 
uiio.Ar iiixo jc iiajr.iaBniijc y oupasoBaiLy Kapainepa, m ro 
je Majii|»cMe -.^n. nyAylie 'i.iaHOBe .ipyiiixBa! lie, iiero onaj 
ceirniMeiixa.iiiii ii jioca;iiiii Mopa.i Mii;iocriiihe iipeMa iipo- 
(janiiMa, hao ^a te MiuiocxHiLa iipoMeniixii ;ipyinxBO u 
pa:jBiriM ii{)anii iiaiipcjaK iheroB ! A 'iiixe .T,eny je;iaHiiyx 
oHo.M iiriu lie I'l.iixoB i.apaKxej) o'lBpcuyxu, mi o he um iio- 
Mohii ,ia MyAl»o I! iioiirreno npol)y wpos jkiibox, a ne yquxe 
nx cavo ah ce paciijia'iy Ka;i, bhag iipBor iipocjana, kojh 
V ocxa.ioM 'lecxo ne aac-iyntyje mi iiaJMaiLe iipuspeibe! 

U. « 
Ml-- B B ji E in K B. 75 

Paa u umehuk ^Jatuue CrncKE tojiuhe 1904. — Y obom 
usBCiiiTajv o pa,T.y Maxime Cpiicne y 1904 ro;i. na iipBOM 
MecT}' HsuiasiiMo u.Mena itenux ociiuBa'ia. saxuM saimceiiK 
rjiaBue CKynuiTDiie ipjKaHe 26 asrycxa 1904. lis .la.iux ce 
cnncKOBa Bn.iii jia je Maxima uMa.ia pejioBHiix yjianoBa 
1853 (HxUBux 1*212, yMp.iux 641), q.iaHOBa iipujioH^nuKa 452 
(a^uBux 425), iioiiacanx 90 (>kubux 25), i^nanoBa KH>u;KeBHor 
o;i,e.i>eii>a 137 (jkdbhx 75). Ilocjie cnncKa »iJiaHOBa .lojiaae 
cnncKOBD MacHiiKa, o,T,6opeiiKa ii 'iniiOBHinca, niixoMaua cxn- 
ncH.iujcKux sa^iyjKonHa Kojc cy no,T, Maxu'iuHOM yiipaBOM 
(ibux 39), u iioBcpeHUKa (73). Ha Kpajy cy jio;iaxu nsse- 
inxajn ynpaBiior u KitnHieBHor o.idopa nojiHecenu rjiaBHOj 
CKynmxuHu, Koju ;iexa.T.HO usHoce caB pa;i y npoiujioj 
roj,UHn. II. ByrAPCKA 3bupka. — Y nocjie;i,H.oj CBecuH ..ByrapcKe 
SocpKe", y pySpniin ,,Il3 cpncKe KH,u;KeBHOcrH", ype;iHnK 
r. C. Bon^ieB upe,T.cxaB.T>a 6yrapcKoj anxajiaMi:oj iiyojiimn 
namera npniioBejia'ia T. MaxaBy-i^a, jiajyfeii nperjieji, H>e- 
roBDX AGJia u KpaxKy KapaKxepucxiiKy. Ilajia y oin ;ia oji 
r. MaxaBy.teBux ^.ejia nncy CBa ciiOMeHyxa (unp. „BaKOtt.a 
Opa-Bpee'", „Beorpa,T,cKe Hpuqe-'). 3'3 to je usnmaa P. 
MaxaBy.i^eBa npunoBexKa ,,CuHOBn" („CuHOBe-\ y Ao6poM 
iipeBo.T.3' r. Ct. OaHCBa. y yBO.iHOM 'i.iaDKy (,.MajcKn ;i.anu 
y Sarpeoy") P. BoiiqeB jiajc ceoje yxncKe c iiyxa y 3arpe6, 
a saxnM P. JI,p. M. IIoiiobujiucb („<I>paHuycKa u JyiKnii 
CjiOBeHH") ii3Bo;i 113 roBopa kojh je y Co4)iijn o ropiLoj 
xeMH ApiKao P. Anaxoj Jepoa Bojije 24 aiipu.ia oBe ro;i,cHe. 

n. CpncKA KituiKEBHOCT y T. 1904. — y 9 opojy OBoro- 
AHLUH>er npaiBKor 'racoiiuca ,,Slovan«ky Pfchled" usaiiiao je 
qaanaK P. ,T,p. JoBaea CKcp.inha ,,Literat^^iiva Srbska r. 1904-'. 
y "iJiaHKy ce roBopii o MJia^TOJ iiecHHiKOJ iukoju : JoBany 
^yyuhy, Mujiauy Patcuhy, AjieKCu IlXanxuliy, Mujiopaiy Mn- 
xpoBuLy, Mu.iopa;iy nexpoBiiby, .'lenu CxeiiaHOBuh u Jl,a- 
Hunu MapKOBiih. O.i: ripurioBe,T,a'ia, xy je peq o CxeBaey 
Cpe.Muy, JaHKv BecejiiiHOBuhy, Pa,T.ojy Jl^oMaHOBnhy, Cse- 
xo3apy TiopoBuhy, BopncaBy CxaHKOBuhy, Ilexpy KoMnhy 
H IlBy llnimKy. Oa ,T.paMCKux niicaua noMnH>y ce Bpaeu- 
ciaB HymiiK ii ,T,paryxuH J. ILiujh, u i.oircxaxyje ce sacxoj 
u LfeiiJidaocT y cpncKOJ Apa.Mii. L. 76 Cpuckh KuoUiitEBUH Fjiacuhk. 

HoBK KH>HrE: MnuHcrapcrBo boj'ho, caHiiTcrcKO o^e- 
jieibe, v-ViiyT 3a \ae3nii(|>iiKTope" naiiucao ^^I,p. <I>pnn Knp- 
lUTajir, acucTGHT xariijeHCKor 3aB0;Ta y rnceHy, FipcBeo 
;lp. ^[.paryTiiH IlcTKOBiih, caiiuTer; KaiiexaH II KJiace, ynpae- 
HiiK riacTepoBor 3aB0jT,a. Beorpaji, inxaMnapcKa ])av'inonmia 
MunncxapcTBa Bojnor, 1905. Ilpijjior ,,1Jojhom .Ihctv^'. 
JIIT'*. 4652. Cxp. 40 y 8'>. — lis Kpa.heBCKO-CpiicKor OacTc- 
poBoi" 3aBo;ia y llniuy: „0 auTudapiniHOM Jicieiby y oiiuiTe 
II o jieueifcy y Kpa.teBCKO-CpiicKOM HacTopoBOM 3aB0Ay", 
c Tporo;i,uinn>OM CTarncTUKOM JI,p. ^I,par. C. IleTKOBiiha, ah- 
peKTopa riacTepoBor SaBOjia. Beorita;i, iirraMnaHO y ;i,pHUiB- 
Hoj inTa.Miiapiijii Kpa.T>t;BiiHC CpOuje, 1904. Cxp. 20 y 8", 
— IlpBii KoHrpcc CpriCKux JcKapa ii IIpupoAJbaKa iioa Haj- 
BuniOM saiJiTUTOM theroBor Bcjiii'iaHCTBa Kpa-iaa llerpa I 
y Beorpa,iy 5, 6 ii 7 cenxcMOpa 1904 roAune. ..0 xuriijeH- 
CKO.M iiperjie^y n oneiiw uiijalic Bo^ie" oa Jlp. /I,par. 0. Iler- 
KOBHLa, AupcKTopa IlacrepoBor SaBo^Ji y Huuiy. BeorpaA, 
inTaMiiaHO y Ap/KaBiioj mTaMiiapujii KpajbeBUHe Cp6HJe, 
1905. Cxp. 24 y 8". — llpeu KoHi'i)ec CpiicKux JIcKapa h 
DpiipoA'fcaKa noji HaJBiiinoM rjaiiiiirroM ILcroBor Bejiiiqan- 
CTBa Kpa-ta llerpa 1 y Beorpa.ay 5, 6 ii 7 ceiiTCMdpa 1904 
roAHee ,.Cu((ni:iiic y tiimo'ikoiM owpyry-' oji J(,pa JI,UMUTpiija 
Muiuiha. BeorpaA. iirraMiiaHo y ApHtaBnoj inTa.Miiapiijii 
Kpa.i,eBHHe Cp6iije. 1905. Cxp. 24 y 8". flPyUlTBA II yCTAHOBE. 

CrncKA KpA.bEBCKA Aka;i.k.muia iiMajia je 26 jyna o. p. 
cBC'iaHii CKyii 3a saAy/nOuHy iiok. IIuko-k; J. .Mapuuobiilia. 
CKyii je oTBopiio iipcACCAHUK AKaAeMHJe, F. C. Jlosamih, 
ii3HeBii!ii y i.pai'Kii.M iioieaiiMa saaaraK wao u jocaAainifcU 
paj OBC 3aAyH;()iiHe. IIIecHaccT je roAnna oa Kano jc OBa 
saAVHiOima t ryiiii.ia y hciibot, m 3a/CBe to Bpe.Me AOcyl^eno 
je 113 \uv ca.Mo iier naipaja, ii ai;o jo AKaAt!MHja cBaKe 
lOAHJie paciiiiciiBa.ia i.oiiKypc 3a iiaipa^y ii3 obg 3a.ay}K- 
6oHe. Ila iio3iin iipejceAiinKa V. Mo.m'iiijio IlBamiJi ripo- 
MiiTao je 3aiMicHMK oifjopa 3a;iyHt(5nH(! jMaimiioHnha o^ 
13 jyna OBC ioauhc. O^Oop je ^oOiio oa yiipase AKa^eMuje 
ocawiiaecT ciiiica o,i jeAanaecT uiicaua, Kojn c;y KOHKy- 
jnica.iii 3a iipoiij.ioro;iuiniLy narpa^y "3 OBe 3a;iyHj6nHC. 
Oa tiix f'liHca cy : accct noymie. xpiiiiiliaHcrre ii ijaTpiior- 
CKe caApH;iiHe (ce,T.aM y cTHXOBii.Ma ii t pn y ripo3H) ; xjni 
eiicKe iiecMe; ABe ni)inioBeTKe ; abg Apa.Me h je^Ha ApawcKa 
(MHKa. TiiM ciinf'iiMa o,i6op je joneo oBe OA-iiJKe: 1. a^ 
ce ca 480 jnuapa uarpaAC xpimihaHCKo-uoyquu h uarpw- 


B E ji E ra K IS. 77 OTCKH-ciincH Jby;ieBUTa ByjinucBnlia: „Cioa y caBJecTQ" 
^•>H<rtiuc), .;IIc3'C XpncTOC u nxinie" ii ,,Mo.inTBa na IIIii- 
iiaFiy" (iiiTaMfiaHu y ,.Cp^y 3a 1903.); 2. ,T,a ce nucutiMa 
iipiinoBe;i,aKa, F. F. Hukojiu KyKuhy u PajoBauy IlepoBuhy- 
HeBecnibCKOM, ucKa>Ke iioxBa.ia: iipnoMe pa,Tn .lene naxpn- 
OTCKe remihe y npnnoBemi ^OcBerniinn', a .ipyroAie na 
noje;iniinM ;i.o6po noro^eniiM e.iiiKa.Ma ii3 Hapo^nora aai- 
BOTa y iipniioBeun „Ha Bo/KJii nyx'' iiiTaMiiaHOJ y „JI,ejiy" 
3a 1904 H 1905 r.); 3. ^a F. Mom'hlio IlBaHQii Hannuie 
saiiQCHnK oBora cacxaHKa, peueHBiijy o narpal^eHHu ciiti- 
coMa n ;ia o^iaOepe HCKa Mecxa ns h>iix, Koja he ce npo- 
HHxaxn iia CBeqanoM cnyny AKa,T,eMHJe. HocJie peacHSHJe, 
F. llBaniili je iipoqiixao HeKo.inKa Mecxa ii3 cnnca ,.Cnjia 
y caBJecxn", iiocjie 'lera je npeAce^HUK saKJbyqno osaj 
ceeqann ckvii. M. Jll'IUA. 
.T>yAEBux By.intiEBQXv. — Jejian 'fOBeK Bp.xo ;i;ajeKO 
o;i, nac a koju Hac jaKO bo.iii, jeAaii Bpjio iioByiieu qoBCK, 
je;ian CKpoMan tobck c nyHo:M sac.iyro.M ,io6uo je OBe ro- 
jiune MapiiHOBiiheBy Harpa;iy Koja o^aBHa Huje hukom ao- 
jtejbnBaHa. Cxap, ce.T., yAajbee o;i. CBoje jiomobuhc, Hacxan>eH 
y JieiiOM Tapeux}^ Kpaj Mopa y jyntHoj Hxaiiiijii, JbyACBtix 
ByjiuqeBuh npBu nyx ;i,aHac ;i,oC)uja narpa^y Kojy je join 
iipe xpH;iecex rojiuna sacjiyjKiio, a mccxo Koje je jioca^; 
jlo6ajiio caMO raibaita. Kojihko mO/KCmo saaxu o HxHBOxy 
oBor qoBCKa Kojii HnKa;i, Huje c-iaBHO hh je.THy ro.Tnniffenuy, 
no ABa,T,ecex nexy hu Kojy Apyry, hh po^eiLa hu KH>nH^eB- 
Hor pa;ia, ii nuja 6uorpa([>uja ca c.iukom Huje H3uiujia hu 
y je;iHOM jiucxy, ByjinqeBiiL je, usrjieAa, pol)eH 1843 y 
IJ,aBxaxy Kpaj ^T.y6poBeiiKa, cBpiuno javiaqno iipse uiKOJie 
y Mecxy pol^eifca, yiuao y (|)paxapcKU pe^ Majie Bpahe n 
HcuBeo y iteMy ;io 1877. Tpojiccexe ro^uHe, y KOJHMa je oh 
xa;i,a 6uo, Kpnxuqne cy y jKiiBoxy 4)paxapa: cbu kojo nMajy 
jaqe HHAHBHjiyajinocxH Ce»ce us pe;i;a, y Koju cy yinjiu F»ao 
;iena u ne SHajyhu cxBapu. To ce u ca ByjiuqeBuhcM ;T,e- 
cujio. IBeroBa xpa6pocx y MuiH.teFby AOBe.ia ra je Bpjio 
6p3o jio norjiCAa koju ce Hucy c.iaraau c KanoHUMa u ,T.or- 
Ma.Ma Koju cnyxaBajy Karojiu'iKy upKBy, j[o uorjie;i,a CJio- 
()o;i,oyMBUJHX, caMocxajiuujux, buujg (J)ujiooo4)ckhx, ajiu koju 
nnaK iiucy u3Jia3ujin us OKBupa upase Bcpe u no6o>KHOCXu, 
ca.MO Bepe c bhiuc cpua u pa3yMa, u ByjinqeBuh, Kao ue- 
Kajta JI,ocuxnje, 6auu Manxujy o KpyuiKy u oj,e ca ;iy6po- 
paqKor npuMopja. Hacxana ce najupe y Tpcxy, noxoM y *78 CpnOKH Kh,H5KEBHH TjIACHttK. TapeHTv: iiocBexii ce KiLiiHteBHOCTii n CTa;i,e /KHBeTii caMO 

0;i, lb6'. IborORIIX KlI.UHUiBHIIX AC.Ta HCMa MEIOrO, 11 aKO OH 

o,T,aBiia iiimu'. llpBo ii najiiyBeinijo je „Moja Maru- (1S78 
II 1880\ oiia iJL'ii II HO ciio.LUoj ii3pa;i,u cn.MiiaTH»ina Kitii- 
/Kiiua, c ii.iaBiJM KopimaMa ii aubiiiim cjoBUMa iieHajvMaiuene 
iiriaMiiaimje jcpMcncicor ManacTupa y Be'iy, Kojy cmo mii, 
join Kao l>anii, pajo A'SiiManii y pvKe. He saro, HapaBrio, 
iiiTo HaM ce caMo iiiTaMiiapcKa rexHiiKa ;ioiiaAa;ia. Illxo je 
nac ocBajajio, to je oiia (|)ujiococ[)iija, 6.iara ii xywaHa 
xpiiiiihaHCKa (|)HJioco(l)HJa kojom ;i,iiiiie ne.ia Kibiira : to je 
oiia iioesnja, iienaia ii ccTiia., iipocTOAyuiiia u Oesasjiena 
iT0('3iija je;uior iipornanor CpSiina Kojii >Ka.iii 3a cbojom 
.lOMoniiHOM ; TO je oiiaj ctikt iipocT, jacan, oii6jihcku hiict, 
c iijHo i|)urypa ii iiapaOojia iieycajbeHiix u iipnjaTHiix, c iiyiio 
Be;ipiix II n;i,iiJiiiMHHX cjiHKa; to je OHaj jesnK, iiajiiocjio, 
MarucTpa.iiiii jesni;, BynoBCKii je.iap ii 3;TpaB, Koju je iipaBo 
>iy,T,o y CTai)iijoj iipnMopcKoj Kii>iiH;eBnocTir. /I,ouniije je 
By-Tn»i('Bi!h iiucao ,. Ilocjiaminc ^lyopoBaHKoj OM;ia,T.uHu" y 
,,^I,yupoBHiJKy", c ucTiiM CTijjicKiiM II jipvpiiM ocoGiiuaMa. 
Cxajiaii eapa^aiiUK ,.^\y6poBmiKa' ii o.;T, iipe ;i,bc ro;i,uHe 
„Cph;a'', oil je flanucao iiyiio c.iii'iiiiix KpaTKUx cTBapu y 
OBii.M jiiicTOBiiMa. ^I,Be iiocjie;iibe i.oje cy y ,.Cpl^y" iirraM- 
iiaiie (1!»03) ii Koje cy .My u Aone.ie Harpa;iy, jecy „U"yc 
XpiiCTOC II iiTHue" II ^MojiiiTBa iia llfiiiiaiiy'. llpBa je 
je^iiia iiapaOo.ia y GnCniiCKOM Jiyxy, xiiajior oiia ii ciiiia o 
Xpiicry, ToiLie ii iipejiaiie pe<ni iipBora o yi'Jie.iaiby iia bc- 
jiii.ora yinre.i.a, je.uia JiiipCKii iiainjcana iiec.Ma y iiposii 
i.oja On Mor.ia On ru jeAiia r.iaBa one ,T,iiBiie Kibiire HCiioaiia- 
Tora acKeTa Cpe;i,ibei'a HcKa, ..II.MiiTauiije Ilcycy Ximery". 
/ipyra je, oner y 4)op.Mn ^iiiajiora (OBora iiyTa, jvuajior 
jr.inoi' iioMopfi.oi' KaiieTana ii jcihop iiofniiKa iia ikmbo- 
iiiiciio.M ocipBv Jlliiiiaiiy yi.paj ;I,yripoBHiiKa), jeiiia iioooiKua 
Me;i,irramija. jcjna paiuiona.ina iiapa(|)pa3a o'lenaiiia, iiyiia 
iiojiCTa II cMomijc, Koja ce .■moikc cMaTparii i.-ao yBoh^eibe 
y jXMiiriijy. 

llnMa jf itpno MiMo inru jc ouaj o i.iii'iiiii i;ibii>KeBiiHK 
inriKi) MapimoBiilieBy iiarpa;i,y. II. E-1II3I: I'kiwIii. — .V Typyy, Baj)oiiiiiuii u-iii3y Upuc.ia, 
yMpo je oBiix ;ia»a c^iaBHH rcorpa(|) E.iiii3e Peiwiii, je^ao 
oji uaJKpN iiiiiijiix . .i.yiii iiaiiiera ;i.or>a, nayieitaK oa pace 
/lapBuiia ii.iii Ilacrcjia. 

E.Tii.U' I'cir.ni je pollen y CeH-'l»oa.:ia-rpan>U*, > ''K«'- 
pon.Tii, y <l>paniiycKnj. ir» Majrra 1S30. On au My je Oiio B E JI E m K E. 79 npoxecTaHTCKn nacxop. ^vBeir sCor CBOjux ReviiiKnx BpauHa. 
J^'^iii^i n Miiaocp^iHii iiacTop UMao je Hexupri cnna ii jeAHv 
Khep. Kojn cy cbh ctckjih nMeea y HayuH, ajiu oa kojhx 
Eanse je uaJBoiiie iipoc.iaBno ii.mc iiopo,i,iiu,e PeKJina. 

Joni Kao haK E.iu3e PeK.iu noiieo ce CaBnxii reorpa- 
(|)njoM, cjiyiuajyhu iipeaaBaita na npoxecxancKOM yeiiBep- 
cnxexy y MoHxooany i li^49 — l.'^50i, n y Bepauay, ko,i iio- 
snaxora neMaqnora reorpai^a Kap.Ta Pnxxepa. Y <E>paen.y- 
cKv ce Bpaxuo sa Bpe.Me ApHvaBiior yjiapa HanoaeoHa III, 
H Baxpeu pen\'C»-iuKaHan join oj 1848, on 6ii iipuMopaa ,Ta 
Dj,e U3 oxai^onue, i,T,e Huje onao Buiiie Mecxa 3a cioSojae 
.tyjie. Ta.Ta noquiLe iLeroB /Kiibox yqeifca u Jiyxaita no 
uejioM CBexy. y Eer.iecKoj, IIpcKOJ, CeBcpnoj n Jy>KH0J A- 
wepimn. BpaxnBinn ce y Tlapns 1857. oh no'ie jiasaxn BajKne 
reorpa(|)CKe M.ianKe. r,xe ce noKasnBa.io CBe aeroBo orpoMno 
snaibe u pexna cnara iteroBa cuHxexu4Kora .lyxa, y „La 
Kevue des deux niondes-, ,,Le Tour du uioude" n ,.La Re- 
vue de geo^rapliie-. Us xora ,T,o6a cy HieroBa Maita ;iena 
,.Le Guide a Londre8^, ,;Le A'oyage d' un ruisseau-', , La Terre" 
u ,.Les ^Icrs •. 

Ejnse PeKJin Huje uuo ca.Mo cvb Hay^eitaK, noByqea 
3' CBOJ Kaoneex u ceSuMHO HCMapan npcMa CopuaMa CBora 
;iooa. To je 6u.ia ii.ie.MCHUxa npupo^a, qspcxo yBepen ,ia 
cy c.io6o,xa n upaB;ia ^nn nuxa Ky.ixj'pHora tioBeqancxBa, 
II Beh 18(56 OH nocxa.ie qjian IlnxepnauuoHane. TIouixo 
ce J OHcaAH Ilapnsa oopiio Kao npocx bojhhk u Ba3;i.yxo- 
HJiOBau. OH yse.Te yiemha y KoMyna. SapoS.teH, on 6a o- 
cy})eH Ha ce,T,aM ro.inna poGujc u Aenopxaiinjy y HoBy Ka- 
jie/T,0Hnjy. U,e.ia yqeaa Espona y^uynn ce npoxoBy xe cy- 
poBe ocy,T.e. HaJBclin npejcxaBunnn nayKe u KiLM/KeBHOCxn 
ns ue.iora CBexa, ca JlapBOHOM na qeji}', noxHDcauie ane.i 
Ha 4)paHHycKy Bna,iy, n y (j)e6pyapy 1872 Beh saxoqenn 
PeK.iu Oy,T,e uporHan c<imo us Opaunycne. 

3a CBe BpeMe jio aMnecxuje KOMyuapai;a 1879, on je 
»:nBeo y Ilxa.injii, u y IIlBajuapcKOJ y .lyrany n na oda- 
Jia.Nia Jle.MaHCKora jesepa. y iKeneBn ce cnpnjaxe.x.uo ca 
BaKyHUHOM ii KponoxKHHOM u yuiao y aHapxiicxH'iKu noKpex. 
Oh je Oho anapxHCx ho CBOMe ysepeity ;ia je pasBiijao 
qoBeuaHcxo ne^a iioxpeCie sa saKone ij,ip;KaBe. a.in je yBCK 
6uo iipoxuB axenxaxa n Hacn^a. II uberoBC u^eje noxnyne 
cjiouojie nnc}' onjie caMo xo.ie xeopnje, oh nx je npn.Me- 
iLUBao y cBoj "/Khbox. IBexoBe Khepn Hucy ce BenqaBa.xe 
hh HpKBeHOM hh xpahaHCKUM opaKOM ; Ejinse Penan, Kao 
rjiaBa nopo,Tnne, ;iaBao dm je ca.MO cBoje o,xo6paBaH>e H>n- 
xoBoj ciodoAHOJ .tyoaBH. 80 CpnoKH KitnjKRBHn TjiAcnnK. ^T^eneTiiaecT Bejiiiwnx cneaaKa iLcroBora MoiiyMenTaji- 
nora ^^ena l^a Geographic univer.sclle j^THp.Tniiie iteroB 
r.iac nayuiinKa cacnriM npBora peja To nnje roao pel^aite 
ii.MCHa HUTU iipocra reojioiuKa ucrpajKucaiba Pckjiu je ce 
crapao ^a ;T,a nyey u xa'my cjniwy se.M.Le Kojy oiiiicyje, 
usyHaBajyLu ne caMO seMJbniure ii iLeroB yxnaaj, yxnuaje 
KJiuMO n aTMoc(J)epe. ho npoy<[aBajyhii Kao (J)ii.i030(|>, Kao 
VMeTHIIK, LMV/Keiill CG ncTopiijoM, eTHorpa(|)iijoM. .iiinrBii- 
CTiiKOM, TproBa'iKO.M CTaTiicTUKOM ,i,a iiiTO (50.136 Hanpra 
acM.'by II MOBCKa na iLoj. „CBy;ta, Bejiii on, iianasao caM ce 
Ko;i, CBOJe Kyfee, y cBojoj seMJLii, ko;t -"by.in, Moje dpaKc. He 
BopyjeM ,T,a caM ce ;iao iiobcctii iikojiim ^pyniM ocehaiteM 
COM ocehaFLCM ciiMiiaTuja ii iiomronaiba 3a cbc craiioBFinKC 
BOJiuKe 0Taij«5uHe. Ila xoj Kyr:iii Koja cc xaKO Opso OKpehe 
y npocTopy, spnuy necKa nocpeji. orpoMHOcrti. Bpe;i,u jih 
Tpy;i,a Mel)yc'oOHo ce MpaeTii?" Pckjiu je iiope,ji, CBcra xora 
Olio OAiii'iaii CTiiJincT, ii iroje.iiine crpaEie iLcroBa ;i,ejia uAiajy 

SFiaTHV KlbllHCCiBUy Bpe,T,HOCT. 

30or CBOJHX y6eh;('ii.a, iinjc Morao ;i,ounTii rcarcAp^ 
nil iia je;iH0M yHiiBepcHxeTy, n tck 1894 iiocTa.ie iipocj^ecop 
yiiopc;iHC rcorpac|)iije iia FIobom A'niiBepcirrery y IJpiicJiy. 
On jc JKiiBco Bpjio iipocTO, ,T,ajyIiii cbc ihto My jc Oilto 
cyBiiuiHo cupoMacnMa. Bcnii cc ;i,a miKa.T,a iiiije Biiiiie oi, 
jciHora jana 'lyBao ajiaxHe Me;i;a,Tje, kojc jc ;;o6iijao aa 
nayina ^eJia. To je y iicrii Max duo jkhbot ii je.xnora bc- 
Jiiihora iiayHHUKa ii jcAnor anocrojia. 

PciMii jc y CBOMC .icjiy iiiicao ca bcjiiikhm ii iiapo- 
MiniiM ciiMiiaTUJaMa 3a cpii('i;ii iiapo.i,, ooi^c no iirio on n 
je;ian CpOun Morao yMniinni. ll>croBa KiLiira „lljiannna" 
npcBC,i,ena j(! \i:\ c|»ii(i:n, ii n^iinijia y H3;iaii.y CpncKC 
KiLnHJcnne 3a;ipyro, a.Tii na /itajiocT nc;iocTojno u r.iyno 
uemypncana. F. H C n P A B K A. 

A nponiJioj (Bconn, na cTpaiiii 952, y „yMeTnn'iK0M 
llpcr.iciy". n()rKi>a.Ta cc jc,T.na rpyOji.a iiorpcniFca icoja KBapn 
cMiicao nc.ic pc'icnnnc .V npBoj Bpcrn o,i.o3ro ctojit „h 
r Kojnx ftyKcn'a-'. n rpcTta ..c irojiix uyi.rc n..." B.iAcnni;, ,[v. Bojhcjiab Uk-lkobht,. 
ypEAHiiim. IlAn.iK lloiioBnTv, n J\p. Jobah Ckepjiu'r. 


,%, c p n c K M 

KI-bH>KEBHM FJIACHMK. 

KanrA XV, bpoj 2. — 16 jyji, 1905. SyJIVM 3A SyJlVM. 

Bu.ia je Mpaqna jeceita Hofe ;ia nnjecn Morao pac- 
nosHaxn ;ipBo o;i KaMeaa. I],pHH odjiaiin npeKpnan ctj- 
jieuo HeCo, a us h>ux njtj^ceyjia Knma. na ce naroHn na 
caranaKe, sacniia xne n je^HcinKo jo6jje no Ba.ioBnxoM 
seiM.ijHmxy — Kao ;ia ce Hena najiseMaiCKa cnna naKannjia 
;ia pacTonn cea 6p;i,a u dperoee, Kojn joj Mn.injjHnMa ro- 
;;nHa xaKo rop^o npKoce h cbojdm joj KpinesHTUM rpede- 
H.eM n uuKv.xacxnM HoceBHMa Bucnuy rpe6v, o6.iaKe pas- 
,T:npy, MyH.e Kpine a rpoMOBe iinjenaj}-. 

Il3MeJ)y Kpynnnx Koinnnx nann Kao jia nojinjehy Mpasne 
iiranue n Co,T,y uito ro;i; iroro;ie. 3eM.x.a ce pasranOnna, Bpejia 
no;i,ycxa.ia, B0,T.e Haji,oiiiJie, iiyxoBu pacKaiKajo, — HnKy.i 
jl?i ce MaKHeui. lis CKpoBnxnx ce.ia qyje ce Ka.iraxo xpe- 
HyxHH .laBCiK naca, Kojn r.iyxo ojijcKHe o o(jan>Kn,e cxpan- 
qnne, Kao SByK npoiiSBeACH y^apoM dpemia y MOKpoM ^aK- 
xapy inyn.i.e jiyeapOBe Haxepene iiojaxe, na ce n3ry6u 
nesnano kv.t,, ^a My ce Apyrn c jipyror Kpaja o.iasoBC. 

lis lopnaxux xajiyra n jicdejie wpqaBe pa3.xe/Ke ce 
Ka;i,nKaji saBujaite r.ia.innx ByKOBa, Kao noKaJHnqKn jayn 
npody^ene caBJecxu naji, neBOHOM HcpxBOM pa3y3;iaHe no;i;- 
jiocxH. ri)er^e 3amKaMyie jiyKaBa Jincnua, npnKpa.iajyhn 
ce Kpo3 Mpa-K u rycxo iininpa>KJe k ccockum KOKoranaaunMa 
H nonyx MaqKe nnn nBaiL^iancKor CBnjexitaKa jarpekn My- 
;ipHM o'lDMa Kpo3 rycxc HeonHn.T>uBe c.iojeBe Aoca^ne no- 

6 82 Cphckh KiLnacEBHH Tjiachhk. .MpawHue. ripenjiaineea nan mijyhOM dypnux irnma, 3A3'xa, 
U3 o6aaKa, qac-iio lUMnriie y Kai.ny japyrj' u ry — qecro 
iiyxa Kao nesBaun rocr oKpexue KVHuue, MUJiOBu.iue Jia- 
cuue HJiu CMpA.T>iiBor TBopa — npiibykopu ce 3a qac, iia 
oiicT KvCauHe u3BaM u crane ce oiipesiio luyFtaxu k ua- 
roHOM oiipe.T.nje.'LeuoM joj uii;l} . 

Hii})e ;j%nBe JbyACKC ;iyine iiano.by. Ta ko 6n 6c3 
iipeine jiomiio npar no obom KiijaMCTy? A.ih iinaK no Ka- 
.T,aBOM nyxy 0,1 KacaCe npcho IleBecaiLCKor Ilojba reryuajy 
,Ti,Bnjc neoCnqne npu.inKe, y o^pnanoM n nenpaBnano unia- 
paHOM o,T.njejiy, iTOcarnyBiun ce ho.t, repeTOM nynux Topa6a 
oojemennx paMcnuMa. 

To ey npocjaun. Je;i,aH oj\. ilhx je iiopaB — a to ce 
no3HaBa 11 no Mpany : jep hopaBOM crpanoM Bnnie riyra 
jiynn KaKBv no3n;Ty nope^ iiyrJi, ^ Jipyni xpo.vi tojiuko 
;ia ce h y ncBuhejinuu MO/i;e onasirni ilctobo uoraite — 
jipHxciiH ce jcAau 3a jipyrora, KJiH3ajyiiu ce no r.iH()aBUM 
njo'iaMa, nenihe nocphyhii h rpa.nehn KajiyiniMa cbojrx 
.let^a OTHci.e na pacKa'iKanoj nyraiLu, OTpecajyhii cc, ox- 
Kajyl.u, y3;inniyliii u n^ xajyLn y oseo.ie npcre, xnrnjy kv- 
KaBnn ao oCiM'-KiLcr ccjia, t,c ce na.najy ,io6nTn Konan u 
Be'iepy. 

II BcL Oujaxy nei.a ^loOa noLn, i.-a.i npocjaun crnrome 
y Kn(J)nH0 Cc.to. .V npBOJ i.yLn na Kojy Ha.i>eroine, 'lynie 
rjiacan pa3roBOi) n -lyny — 3naK Aa «ie.La;i, nujecy join 
nocna.'ia. ('Bpaxe n sanynajy na Bpara. 

Ihia JiH KO ;iOMa?... saBUha uoraBn. 

— 0... AOMaliune !... paa^pHJe ce hopann. 

— lio 30BC?... o;i,a3na ce je;iaH Kpynan rjiac H3HyT}»a; 
Bpara (-e oa Kyl.c OTBopnine, a na n.n.via yKa3a MJia^a ne- 
BJecTa c JiyicM y pynn. 

— ,[oC);\p nc'ie!... jaannie ce oOa npocjaica jeanorp- 
.iHue. n yl)0mc MnMO wy ynyjpa, Ao^aBinn nnine pa^u 0611- 
'laja : ,.Mo/i:e .in ce nanpnjeji?..." 

— ;I,o6pa BH cpeta!... Mo>Ke, i.aKo ^a ne?... o,T.a3Ba(nc 
ce Tpn MyuiKapna ncKpaj (»rjLHinTa. 

— npnBaTnre nM re cxpyKC, na hck ce npn^anny 3yjiyM 3A Syjiy.M. S3 ) j^oa^e Baxpii ,-ia c orpnjy — iioMe.in ey ce !... Hape;xn 
je,T.aH ocxapuju npocnje;i, cxpnqan, cnrj-pno ;iOMahnH KjTftii, 
npoKO qndjKa uewpaj npnjeKMa;ia H^eHaMa Koje cxojaxy u 
nocaoBaxy no Kyhn. 

Je;iHa bm Heejecxa npuxsaxn orpibaKo, U3 Kojnx ce 
y MJiasoBDAia uuje^auie KniuHHua, ii oojecn sa Bpaxa ; a 
;ipTra dm na SHaK jiOMahuaoB CMJecxn nope,!, orituinxa ;iBa 
cxoynfea Aa cje;iuy. 

Hpocjami, oxupyhu pyKaBUMa arpen^SaHa u .xaavjioM 
yjiujcn.xeHa ue-ia, iiocnjejiajy jejian ;i,o jipyrora, n najinn- 
jeiue ce Ha.i Baxpy, y qaJH njiaMCH CBoje 03e6jie inaKe 
cxa^ome qeiuhe yiiocnxir. OraH> nx noqe nocxeiieHo Kpa- 
Bnxu u Y npnMJexHOM npaMeity nape Kynuxn hm B.iary 
c .mna, noKnciiix K0.x.eHa, npcn n nejxenraha, jiok ce Jieljy- 
xuM no,T, H>EMa na no^v najin qnxnsa aoKBa oji. ncnnjel)ene 
iiM B0,ie U3 CKBarneHux jT,poH>a. HaJM.iaJ^a neBJecxa, no na- 
jiory CBora ^esepa, npnbe xe nay oSojnny: oiipiijeqane 
oiianKe o,T.BOjn 03, cpoaannx lapanmma n oOojqnna: OBe 
Mexny ys oraa ,ia ce cyuie, a onanqune o6jecn aa Bpaxa. 

Tocua Bet Cnjaxy nojiujerajia y ropiLii nsjinrnyxn Kpaj 
0,1 Kyhe nsna.T, npnjeK.ia,ia n xpKaxy ncno^T, Bynenux ry- 
6epa. HcKa ce 11 npody;iHme. Kifceaehn ce, eaxxnjeBaxy 
Bo.ie luin ;i,a je,iy ; na, BR;i,ehn ys orH>uiuxe ;iBHJe neno- 
suaxe HaKapa;T.e. cjinqne OaoapyraMa Kojn.Ma nx Hcene n.iarae, 
yMyiconie, mhyhopume ce onex no;i. iioibaBy n yxajrauie ;i,ok 
nx onex ne ocBojn Cjia/iceHii Ijeqiijn can. 

y ,T,pyroM npenepl)eHOM Kpajy Kyhe q.yjein KaKO kohjII 
4)pKty n rpnsy 306 a roBe^a npe»;iiB.T>y. Haji Barpo.M ncno.x 
FrpoBa, KOJH yje.T.no cjiy>Ku n sa xasau, BHce rB03;iene bc- 
pnre a H>UMa koxjiobh nynu npuaxn ncKpecanor Meca, a 
)KHOKaMa, nope;i jtyraqKBX hMonoBa 0,1; qaj^e, MHore 6e;ipnii,e 
H noayxKe cyxa Meca n neKOJiEKe rpoBne npnor Jiyna. Ha 
rpe^aMa ce ynpiijeqn.ia ncKO.iaKa qa^aBa Koma, nyna acnxa 
H jaja, a sn.iy nsnaji ^lo.MabnHOBor .lora oOjeiuene rycje 
n ce;i,e(|)Jin fle"(})ep;iap — je.iuo ncnoA Apyi'ora. Y ^ay Kyfee, 
y nperpabenoj hnnjexn, CMJernxenn MJexoBn cnpa h CKopyna, 
Kap.xnne, KadjioBU, cnnuja. nanxap, inKnn, nemxo Kyxni&CKor 

6* 84 CpncKH 'KH.nacEBHH FjiACHnk. 

nocy})a, neKO.inKo Bpefea Byne n nahBe sa kojiim ce npe- 
rudaiue HajcTapHJa HeBJecra, ;i.OMaliima, aaMJeiuyjyhu xjlc- 
doBe 3a cjyxpaiufLa C.iar ,T^aH. 

— A KaKO cxe mii cbh?... .sannxa xpoMii, wajio noBpa- 
heH u O.'LeHyT. 

— ^l,o6po, (l^^-Ji^ l^ory !... ojiroBopu .lOMaiian cp.iafiHO. 

— ria join KaKO cxe mh ?... 3aY^nH>e hopaBii, xck ;ia ce 
iieuixo peye, a ncKeBejLH ohiim je;i,uHM okom na cbc vokojio. 

— 3;ipaB0, (|)ajia jaKowe Bory !... o^roBopn M.xal^ii 6pax 

^XOMahuHOB. 

— A OKjic ca;i, no Bor}^ SpaKo ?... 3anuxa jiOMahim. 

— II3 Kacade, 6paxe. Ha nac exe ^e aaxeue rpjino 
BpBJCMe — KO-HO xn : ^e he ryOa ho na jape. A Kpenyjia 
CMO, Bora md, iio;iaBno - o.iMa' ne^e nocjiHJe no;i,He. Fla 
OoxMe, dpaxe, ja,T,ii ra ne SHa.in, k'o inxo Bu;iHrn : cxapo 
ce, c.iaoo ce,.... CaBpjbaj o;i ce.xa ;io cejia, iiocphH o,t Kyhe 
^0 Kyhe, noxyuaj ce o;i jipBCxa jio KaMeaa — ay xo.tuko 
ocy OBH 6o7Ku THtj jcB II lasaii, k'o n hhj'c 'iy;io : jeceita 
cy ;i,oCa, a iipiih'jioiiii noL 11 KapaMJiyK. Mil raBC.'Laj, a ouo 
iiysaj II iiaviaj. pcKo 611: neCo je iiajio n 3a 3e\LT>y iipii- 
pacjio, — xc VMaao iie norn6ocMo k'o hhko nam, u je;i,Ba 
;KiinH Ha cbc jajic ^lorepe.i.acMO ;i.OBJie. Oa.ia xu, 6paxc 
AOMahiiHC, Hixo en iiaM oxBopno, ,ia ce Baxpe ;iaj6y;iu o- 
rpiijcMO II HpcnaMHiba.Mo iiohec — 11 Bor xh ;i'o CBaKy 
cpefey II Ha(j)aKy xcCn 11 CBaKOMe xdomc: h uixo lol; oa 
Bora noHtenno, Bor xe ne o.iCno no xn CBojy CBexy ;i,e- 
CHiiuy Ba3;ie MnjiocxnBeno iipyjKno — jin Car la!... sa.ipoOn 
jiyKano j)acHnnaB.i>enH K.hacxu BaKcxunK. 

- I>or 11 xeOii iioMor'o, naMJepnii'ie !... sal^c na xo 
lOMaliiiH, 0M(i;n;ino pa3.ii)aran caKaxniiKOBiiM .TacnaiLCM n 
OjiarocnonoM : KaKO ;ia naM ne oxBopnM. OoHcn onjin? 

IlnwaA HiiKora niijecaM oa6ho ca CBora iipara, na ne Oiik 
HH Bac — ne ;i'o Bor ! Any, Hfeno, ry paKiijy BaMO, ^a 
c' OKpHJene oBu .T>y;iii !... lluxe, OpaLo! Cjyxpa mh je Kpciro 
HMC, CBexn oxan /(.iiMiixpnje — ;i,a My je cjiana h mhjioc'! 
ria y cnasy iLcroBy. 3a sjipaB.i.e jkhbiijo' n npe;T ji yiiiy 
MpxBiije' jiere Jia ucKanuMO Kojy! CBcxaii ^lonno, CBCxai; 


3yjiyAi 3A 3yjiyM. 85 •fi^i**^ HOCH !... Ta jia.,... roBopaine Moj iioKojim hata: 
„CflHKO, Ko iipocu Aa KpjHj Hocu, no.iaj My!"... E, ,T,a!.. 
riocjiyHv' ur Tii, To.iope ! He Mory Hcene — y nocjiy cy; 
CBC'Tau je ua KyTiteM iipary. Ohe ce, doiwie iiSMCTa, n ihemy, 
u Bory — mojhm hm ce 3a mmjioc' ii>b osy, — a ii 3BaHU- 
uaMa, KyMOBBMa h npujaTe.T>0Ma u ko ce naMJepii, no Jinje- 
iioM cpncKOM a^exy u PncTOBy 3aK0Hy... y3MU, opaTC, iiuj!... 
CaKaxu yse us To;iopoBe pyKe 'lauiy c panujoM, jinjKe 
je npewa 6pa;i,u it, onjtyuKvjyhH h iioa^yjino iiH/Kjipehn y 
H>y a Kpoaa ihj, cxajie Ha3;ipaBJLaTii: 

— 3;ipaB CH, 6paTe ;ioMahnHe ! Th mchh ji;odpoM bojlom 
H jiecHOM maKOM, a Bor xeOu cpehoii oojlom u nynoM KanoM 

— ;i.a 6or ;ia ! C 'lecTuxDJeM ii 6oryMnjiiijeM ce ;ipy/KH0, 
Cbcxom ^HMHxpnjy cjiya^iio, Bory ce mo.iho, cpncKy cjiaBy 
cjiaBiio — nyne hece, cxape cpefee, cBujexjia odpasa, y 
3,T.paB.i.y u paxjiyK}'.... a JiOMar'o xu Bor n cjiasa doH^nja 

— jia dor ;i,a ! Kyha xb Cnjia nyna depntexa u CBaKor h3o- 
dfljta, a saiiaJBHiDe cJiore u MyiiiKBJe' raaBa, u ;i,oqeKao jia, 
xn npe;i itoM sampa h kojio „6HJejinje' lejia-' k'o HeSecne 
xo'iHue npo UBBJeha npo3 ropy o BujioByAany — ^a 6or 
Aa ! A ca.ne : s.ipaB, ;i,pyjKe, na ,T,ecHO — ouao HaM CBe na 
cpexHo ; 3;ipaB, ;ipy/Ke, Ha jiujeBo — 6hjio naM cbc Ha jih- 
jeno — ;ia 6or ^a !... 

— Bor XH ;i.ao ii jkhbox h sjipaB^x^e ; h H36aBno xe 
Aa He H;i,em Bnnie no xom uyxy u ,T.a ce noxyuam o;i, He- 
MHJia jio He.Tpara, ho x' ynyxHO cpehn a ciunpa — jia dor 
;i,a!... o;i,Bpaxn My jioMafcinH, a ynytaHH ;i,OAa;i,ouie: „Amhh, 
Aa 6or ;i,a!..." 

^lama ^o^e jio hopaBor. Oh je cnoA^u Kao ja3aBaH 
Kjiac, 3ayKn.T>n, u3,T,p.'bH oho 3;i,paB0 oko Kao uoaycjioMJBeHO 
upBCHo ycKprnite jaju,e, n nann: 

— TaKo MH Pucxa — nonuhy je jio Ma.iora npcxa! 
Cbh 3;ipaBH, H ja c BaMn!... 

II npcBpny je y ncKan. 

— SjipaBo 6uo!... IIh, opaxe, ne acajiu!... noBHKame 

JOMaliH. 86 CpIICKH KlLlIHtEBHII TjIACHHK. rioiiiTO ce o6pe;iuLue hckojihko iiyra HteajeiiniioM, Koja 
UM OTno})ii hcui]) II yiiinii iix .paxar, pehn fee AOMafeiiii : 

— A aKo Bor .la? II nyji cxe 6ujih HanacTEian nofeec'?... 

— Oho, KaKO jia tu KajKCM, Cpaxe! Ta.MO kja, Jio y 
Ty HoBpiii, ;io ;i,odpuje' .T>y;'i,u. Myna u HeBo.T,a sa npaTOM, 
iia kepa ii KaKO tii ce nefee. A iiuko iie Ojeniii o;i; iie'iene 
iiora'ie, uirrn 6e3 HyHvTe jiomii opar o BaKoj BujaBiiiui. A 
Mil Ko Be.iiiMo : cjyxpa je xaMO ropje ;i.octii KpmitaKa, iia... 

— E, ere Biijiuin ! A h ja Tair hcto iMopaM nofeec ^a 

u\)CM ;io y Bapom — Kaca6y. Hiije mu joiu cxurjio iiiifee, 

iia Mil ra xpeda jiofeepax'. To;i,ope, oiipeMii koilc u Mexiiu 

MJciiiuHC, iia ;i,a iiI^cmo iiojiarauo, iiOMOJiefeii Bora iic Gii 

nu uixo paHiije cxnrjiu ! Cjyxpa fee u rocxii n 3Bannu,o 

oaHyx , iia je cpaMoxa Aa iiae u3ueHa;i,e. — A Bac ,t,bo- 

jima iiaMJepmii.a cje.aiixc ii oiuhiixc ccpoes k'o ^a cxe y 

cBojoj Kyfeii! — 'lyjxe bit, Mteiie,.. iicMojxe Aa obh .i.yAH 

iioiiecy JKaoBiiuy iia Bac, no iim CKyiiaxopuxe luxo ,i,a sa- 

.io>Ke iia iiM iipocxpnxe iiewa iio'iiiiiy! 3iiaM : r.iaAmi cy ii 

VMopuu -i.yAii, i> U3J10MIIJ1U cc 11113 xe l>a Bo.be paciiyxnn,e; 

iiiije "ivAo 11 Aa ey MJia^ii u s^paBii, a uckmo :hi cxapii — 

l^yxypyMii. Ka,a iir je iiaMJepa iiauiijejia iia Mojy Kyliy iiohec 

yo'iii cjyxpaiiiiLcra ro^exa, iicMOJxc Aa nr ce orjiyiiinxe, a 

Aa Mil ce iiixo oopasa xai.iie, xe Aa nac Bor ii cjyxpaiiiibii 

roA iioicapal To BaM Kpii'iiiM no CBaicii na«iiiii, a'^ jaA»t3 

Hiijecxe, — II ucMojxe pefe' e BaM Kas'o nujecaMl... A xii, 

Caua, iiAii I'opje y cxaje, oojiaii ! Ilpii'ia mii i>yM Kpcxo Aa 

je 3a iiei.o.iiiK(^ iioiiii ciyiiiao l)e saBiijajy Bymi — ycxa 

MM ct/ cicaMCHiKia! iia cc 6ojax' Aa hc 6iiAne i;ai>Ba 3iijaMa. 

— JJ,0Aaj Mil, AMJexe, xy Kafiamiuy, iia Aa ce Kpefee Biiiue!... 

saBpinii AOMafeiiii ILiiija. 

— h'oihii cy asyp. AJACMOxe!... iioniiKa ToAop, cpeAifcH 
()|tai ILiiijii, MOMoniiBiiiii iJiaBy Kpo3 Kj'xiba Bpaxa. 

— Ivro Me caA. AJAC, (,'aBa!... Bii, H^eHC, naairre xe 
Myca(|nip«', i,"o iirro caM BaM waao! II Ao6pa lui iiofe!... 

— liii.ia BII na iioMofe !... rjiaciiyiiie ce rpn /KeifCKa 
rp.ia y iicxii Max, a iiaJMJialja iicBJecxa c .lyiCM y i>yiui 
iiciipaTit oua fecBcpa ii MVH.a ao iia Bpaxa, oaJ'kjic um cxaAC 


3yjiyM 3A 3yjiyM. 87 ""^^f^jcTJiUTU ;ioK yajauiy. ILiuja ii To^op oiiKpo4ULue ,T,na 
jajeKaKa ii o,aje3.T,Hiue Kacaou, a Caea OKpeuy iijeuiKH 
K opaeuMa y nojare, Koje 6njaxy ,T,ajieKO ojaxjie je;i.Ho 
nojia caxa xo;i,a. Ilpn usjacKy yjiyqii 3ro;iy Te iisa jioBpaxKa 
yiuTUHy CBojy M.ia;iy 3a jejtpy, HaOpeKJiy aiumHuy, u peqe 
nojiyraacHO : „0'jih jioh' ?'• 

— Iloinxo nojiHJeHty, aKO Mor6yji.HeM oa Kiiiiie,.. o^- 
roBopn luaiiaxoM HeBJecxa, n npoHCMa je Kpo3 cpiie ii i^a- 
rapHii,e na joj y;iapH y cjinjene o'ih Hena MyH>eBHHa ji,a ce 
CBa 3a/Karpii ii sajanypii Kao KpMes. 3axBopuBiiiu Bpaxa, 
BpH} ce K orifciiinxy, na, ;i,a 6ii oji ceojux jexpBa 3a6ainy- 
pHJia Harjio yz6yi)eibe h Bpnojb, y3;i,axHy : 

— Ox, mxo je pyiKHO BpujcMe Ha3,Bopy ! IloMemhe ce 
„3jiaxo'' H ,,Bpaxo" (xaKo je 3Bajia ^CBepa Iljiiijy n To;i,opa).., 

— Bor HCK HM 6n;i,He y noMoli ii cjyxpaiiiH>H 3JiaxHH 
CBexau ,l,QMHxpuje — 3a sejiuKy mhjioc' ii cjiasy aiioBy!. . 
3aM0jiiixBa HjiuJHuua, upeKpcxiiBiDii ce xano HCBJeuixo Kao 
;i,a roHii MYxe ca ce6e. A 3a run iipHHece npe.T, npocjane 
jej.Hy HaqexBopouoHceHy cnHujexcHy n Ha H>y iim MexHy 
npoccHa xjbeda, Maao cojiii, neKOJiuKO qMaiLKa Kpxojie h xpn 
'lexiipH r.iaBime .uyna. 

— Exo, iia H^AepHxe, ii hc 'pitajxe mh ce xy ;i,a mh 
ce ^eu,a cxpaiue h 6jiaH>yjy. yuubHee HaKa3e ;i,a 6h jih — 
— u Kaa Bac ^aBO Haeece Hofeec Aa naM ji,oca^yjexe !... 
iipoApnje ce oinxpoKOHiia nadycHxo na ja,T,HiiKe, a aiel^y 
oqiiMa joj ce nadpa ryna kojiuko mhih uyBah — 6yryMBe3n 
Kao y Bjeinxuue. 

ITpocjauH ce 3rjieAame y ^yAy, na, ^incxo He BJepy- 
jyhn Aa Ao6po lyjy Ha yiun, npeKpcxnnie ce, npujiaKome 
K jaji,o-xpne3n n cxame jecxH. y3ajiyA ce ocspxarne : e ^a 
jom raxo n3 sch^hji -AOMa yo^iii KpcHor HMena. JKBaKaine, 
H;BaKaine ; HaxyKome 3a3yfiune, na a npecxame. floHOBa ce 
npeKpcxHme : „^a Box noMO>Ke n an^ejin 6oma \" na ce 
n3MaK0iue ; a. CaBnenua jo^e xe ahikc cnHHJy n noKynn 

iMpBe HCnpCA ItHX. 

(CBpmiiKe ce.) 

Hebechh>ckh. KPOHIIKA O BJIAHABIIHII KAPJIA IX. 
n p E A r o B o p. 

Ilpo'inxao caM obhx Aaea BejiuKii 6poj MCMoapa a 
iiaM(|)JicTa Kojii ce Tu>iy Kpaja X\ I BCKa. II3 CBcra iiixo 
caw iipo'iurao xxeo caM ;ia Ha'iunuM jciaii u3bo,t,, n obo 

JC Taj U3B0,1. 

Ja y iiCTopuju bo.ium caMO anerjioTC, a Mct^y aiieivTO- 
TaMa Hajpa;i.iije 'iiixaM one y KOJHMa miicjiiim ;i,a fey jiafeii 
iicTUHUTy c.TUKy /KiiBora u KapaKxepa je^ne uSBecne eiioxe. 
OBaj ynyc Huje Bp.io OTMeu: ajiu, iipiiBHajcM iia CBojy cpa- 
MOTy, ja uiix pa;i,o ^ao TyKU^u^aa sa ayTenTU'iiie Mesioape 
AciiasujiiHc u.iu Kora po6a riepuLMOBor; jcp MCMoapii, fjojh 
cy iiOBt'p.'LnBii })a3roBopu imcua c iLeroBUM "iirraoucM, jc- 
,1111111 jajy iK'])nc cjiiikc ho6ik<i, kojc Me 3a6aB.iba.jy u Koje 
Me 3ainiMajy. Iloja.M (ppfiHuysy us X\'l Bena neluric ,1,0- 
uiiTii "iiiTajyliii Mesepeja, iicro 'lurajyliii MoimuKa, Bpau- 
TOMJi, o.\ OoiiiLea, 'I'aBaiia, .la Ily, iit;i. Ctili obux iincaua 
caBp(!MenuKa Kasyje BaM kojiiiko h ibuxoBa iipuMaiLa. 

Ha iiiniMep. MirraM y Secsxu oBy KpaxKy CcjioiiiKy: 

„rociiof;iiua o;i, lIIaTone(|)a, je^iia o.t, .byoasiinua 
Kpa-tcBux iipe iLeroBor o.uacKa y IIojbCKy, yAa;i,c oe 
113 .i.ydaBii 3a AHTunoTuja, <l>.iopeHTiiHU,a, crapemiiHy 
Bccjia'ia iia ra.iujaMa y Mapce^y, 11 uaj bii,i.o ;ia jc 
pa3BparHnK, \fn\ ra MyiiiKii cbojum pol^cniiM pyi.aMa." 

IIoMoby OBe aHeivioxe 11 to.iiikiix ,ipyrux, Kojiix jc 
UpaiiTOM iiyir, ja caM cxBopiio y CBojoj iiaMexn jejiaii ica- 
paKxej) u uH.iiBeo jc^iuy Hccuy ca ABopa Xcnpuna III. 

.Menu ce 'iiinii ,ia je saiiriM.ijHBo riopduxii OBaj hcubot 
c iiamiiM, II saiiasirni y obom iiocJiejiibCM oiia;iaibC jaKiix 
cxpacTii y Kopncx Miipa a MO/K^a 11 cpcfee. Ocxaje joui ^a 
ce 3na, jecMo an mii oo.lii oa Haiiiiix npe,T.aKa, 11 to hh- « 
MP ^^'^ KroHUKA Bjia;iabhhh Kapjia IX. 89 

"raifce Hcje xaKo jiaKO pemnxn; jep, npeMa BpeMCHUMa, noj- 
MOBu cy ce MHoro nsMeHHJiu o iictiim ;i,ejiHMa. 

TaKO, OKO 1500 j6ncTB0 ii xpoBaifce nncy iisasnBann 
HCTO rHyuiaiLe Koje usasuBajy ;i,aiiac. HjieMufe je yonjao 
CBora Henpujaxejta HaripeBapu; mojiuo je 3a noMHJioBaH>e, 
;i,ooujao ra je, uohobo je cxynao y jipymxBO, n hhko HHJe 
HH noimm.'Bao ;i,a ra saxo rjie;ia nonpeno. noKa,T,uixo, raxa 
Biime, aKo je ydncxBO dnjio nocjiejiHua npasejiHe ocBexe, 
y6uuu ce roBopiiJio Kao iiixo ce ;i.aHac roBopn o hckom 
;i,o6po BacniixaHOM qoBeiry, unji y ,T,Bo6ojy ydnje KaKBy xy.T,y 
Koja ra je Jbyxo yBpe;iujia. 

3a MCHe je jiaKje jacHO, .m o ^cinMa Jty;i,u h3 XVI BCKa 
He xpeoa cy;;nxn no iianiuM no MOBOMa h3 XIX BeKa. IIIto 
je sjioyuH y ;io6a ycaBpraene u,uBUjn3aunje, xo je caMO 
npxa CMejiocxn y jioda n,uBnau3anuje Man>e naiipe;i,He, a 
M0Ht;ia uoxBajeo ^.ejo y ;i,o6a BapsapcxBa. Cy;i Kojn je 
npaBO ,Ti,oHexu o uctom AeMj Mopa ce, xo je jacno, Mcitaxu 
u appMa 3eMjhaMa, jep nsMeJ^y Hapo;i,a n napo^ia ii.Ma xojidko 
pasJiHKe KO.iiiKO u3Me^y je,T,uor BCKa u ;ipyror.' 

MexMe;i-Ajiuja, komc cy- MaMe.iyuKn 6ejoBu enopnan 
BJiacx y Eruuxy, no30Be je;i,Hora jiana rjiaBne npsaKe OBe 
napojine bojckc na rosdy y CBOJ ,i,Bop. Ka;i, cy yuijin, Bpaxa 
ce 3axBopHnie, Apnayxu ux as 3aKJiOHa na xepacajia no- 
onmc U3 nyuiaKa, n o.\ xa,i,a Mexaie^-Ajiuja Bjia.T,a caw y 
Erunxy. 

Mil uuaK ojipH^aBaMo Bese c MexMeA-A.injoM ; H>era 
EBpon.x.aHn mxa BHUie ysaa^aBajy, a y CBUMa noBunaMa 
Ha3UBajy ra BejinKUM iiobckom : Beae ;i,a je ^lOopoxBop 
Ernnxa. Mehyxn.M, nMa nn yera oj,BpaxHHJer ho no6nxu 
.ty^ie 6e3 OA^pane. Ilcxana, saMKc oBe spcxe j,on3auxajy 
odnqaJH 3eMJfce n ncMoryliHocx ;ia ce hho. nocxurHe j.pyK- 
^mje. y XHM ce upujinKaMa npHMCftyje <I>urapoBO na'iejio: 
Ma, per Dio laitilita! 

• 3ap ce OBO npaBiuio ne 6u mofjio npouiEipiiTii ii na noje- 
HHHi;e ? II 3ap je cnn jeaHora nonoBa, kojh Kpa^e, TO.inKO ucto kphb 
KOJIHKO H BaCnilTaH MOBCK KOJH Jia»CHO 6aHKpoTiipa ? 90 CPlICKll lutUJKKBlIII r.!lACHHK. 

/l,a je jcAHH MiimicTap, Kora iicKy iiMeHOBani, iiauiao 
Apiiayie iotobc ^a yoiijajv na iberoBy 3anoBecT, ii ui jc 
KaKBOM CBO'iano.M pvHK}- OTiipaBuo iia OHaj cbct yrjie;iiie 
M.iaHonc .icnciiie, iLeroB iiocrynaK '6uo Cm CTsapno uctii i.ao 
II iiocxyiraF^ cruiiaTCKora name, a y uoije^y MOpaAa cxo 
iiyxa ropii. .VdacTBO hhjo nuiiie y nainiiM oou'iajuMa. A.iii 
Taj MiiHucxap oxriycxu us cjiyn^Se Miiore .iiioepa.iue dupa'ie, 
iiesiiaxne 4UH0BHUh-e BJia.iniie; Apyre saii.xaimr, it xawo joou 
ii36ope KaKBe je Hcejieo. Jl,a je ^lexMe^-Ajiiija 6110 Miiniicxap 
y <T>paimycKOJ, oh ne 611 yqiiinio Hiiinxa Biiine; a 4^^'^*^' 
uycKii MiiHuryrap y Erimxy 6110 611 6c3 c^^Mite npiiMopan 
;i,a npiideriie n} iiiKapaihy, iiomxo oxnj'inxaiLe 113 cjiy/K6e 
lie oil Mor.io iiMaxir ,tobo.i.ho ;iejt'XBa iia Mopaji MaMejiyKa'. 

lia[)xo.iu.MnjcKa uok oiiJia je BejiiiKii 3jio'iiui, «iaK u sa 
OHO BpuMc ; a:iii, iioHaBJbaw, noKO.i. y XW neicy iiiije ucxu 
3Jioqmi Kao noKo.i. y BCKy XlX. ^'!,o,T,aJMo ,T,a je iiaJBehii ,T,eo 
Hapo,xa y3eo y iLeMv yieiiiLa, ;i,e.ioM iiJiii ojioopaBaiLeiM ; oh 
ee HaopvHca ;ia iiaiia^He na xyrenoxe, Koje je CMaxpao Kao 
crj)aHue 11 Heiipiijaxc.i.e 

Bapxojio.MiijeKa hoIi oiuia je Kao iieKa Ha])0Ana oyna, 
cJiiiWHa imiaiLOJieKoj dyiiu rojiuHe 18(10, ii uapucKii rpahtauii, 
ydiijajyliu jepexoKe, Chjih cy ydel^enu jT,a ce iioKopaBajy 
r.iacy c neda. 

lliije Moje, Kao iij)uiiOBe;ia'ia, ;ui y oBoj hibiisu u3Jia- 
/Ke.M iipeiMCT. iioxopiijcKHX .aorahaja y roAiiiiii 1572; a.iii, 
Ka;i, caM BeL iioMenyo Bapxoao.MiijcKy iioh, ho Mory a ;i,a 
He ii3HeccM ob;i,c iieKOjJiiKe mhcjiii kojo cy mii iia.ie na iiaMex 
JIOK CHM Miirao oBaj iq)BaBH Jiiicx name ucxopiije. 

Jecy .III Aodpo ('XBalieiiii yspouii i;ojii cy usaaBanH 
OBaj iioKo.i. y Je ;iii o ibeMy ;iyro iipeMiimjbaiio hjih je no- 
c*ie,inua i.aKBe n3iieHa;i.He o;ii,i3^Ke iijiu 'laK 11 cjiyyaja? 

Ha CBa OBa iiuxaii.a iiii jc lan m\i mnopiiK He ;i.aje 
o;iroBop Kojii dn Me Morao 3a;i.0B0Jtuxu, 

Ohii ii[»ii.Majy i.ao AOKasc yjiu'ine rjiacoBe u rodonabe 

• Ouaj je iipcAroBop niicaH roAiiHe ibii'J. • KroHUKA Bjiambhhh Kapjia IX. 91 1 )a3roBoj)e, Kojn iniaj}- Bpjio wajio Bpe^nHocxn Ka.T, rpeoa 
pacBexjiuTu je^Ho iicxopujcKo iinTaae o;i, xaKBe BajKHOCTH. 
Je;i,Hii oiincyjv Kap.ia IX Kao uyAO o;i, .ibo-tuiihocth, 
;ipyru ra iipe,T,CTaB.ijajy Kao MOBCKa ocopHa, hy;i,.i>nBa u 
npraBa. Ako je, mhoto npe '24 aBrycxa, ocyo npexiLaMa 
npoxuB npoxecxanaxa, xo je ,T,0Ka3 ^a je CMnuiJiao ituxoBy 
nponacx o.iaBHo; aKO hx je yBepaBao o CBojoj HaK.iOHocxii, 
xo je AOKas a'a ce npexBapao. 

Jla HanejieM caMO je;i,Hy iipuiiy Koja ce najiasn CByjia 
n Koja je jioKas c KaKBOM ce .laKohoM npujiajy n HaJHCBe- 
poBaxHujii raacoBu. 

Oa npBJDKe roAiiHy .T,aua npe BapxcioMujcKo aohu 
6uo je, Bc.ie, Beh naiiniteu ii.iaH sa iioico.t. 

Ebo xora iiJiaHa. 

Ha Tja^iKoj JJiioaAu xpe6a.ia je ;i,a 6y;i,e carpal^eHa 
je;iHa jipBena nyjia: y ity 6a HaMecxnjiu Bojnojy o,t, Fu-sa 
c ujiesinhnMa u Bojuumnia Kaxojin'iKUM, a A;i,.Mnj)a.i c iipo- 
xecxauxHMa u3Bpiuno 6u Ha ity iipnBu;i,aH nana,!,, Kao ;i,a 
Aajiy Kpa.T.y cjinny je;i,He oiica;i,e. Y xoKy OBe BuxeiuKe iirpe 
Kaxo.iumi 6u, na yroBopenu snaK, Haiiyunjin riyiuKe n noy- 
(onja.in cBoje Heiipnjaxejte npe ho inxo 6n, oBai;o usHena- 
^enu, nMa.in BpeMena ;T,a ce cxaBe y o;i6paH3-. 

^a 6u npnqa 6u.ia .xenina, ji.o^i.aj}'^ ;ia je je;iae .T>y- 
duMau, Kapjia IX, no HMeny ,luH,epo.i, nepasSopuxo oxnpuo 
u,ejy saBcpy, peKaBum Kpa.T.y Koju ce pe^inMa okomuo oho 
na npoxccxaHCKC njCMnte : 

— Ax! rocuo4apii, apuneKAJre jom hcko epcue. Rmum^ 
Mu Tsp^aey KOja fc uac oceeruTu Ha4 ceuMa jepeTuuuMo. 

lljiajxe na jmj, mojihm Bac, ;ia join nn je,T,Ha ;i.acKa 
OA xe xBp^aBe nnje 6njia no^inrnyxa, 

Ha xo ce Kpa.x nocxapa, ;i,a OBaj 6p6.T>UBau, 6jjie 
y6njeH. 

OBaj n.iaH cmucjho je, ecie, KaHu,ejiap Bupar, komc 
MeijyxHM npnnucyjy obc pein Koje Kasyjy cacBUM jipyKunje 
HaMepe: 4a mare cumo hckoauko Kyeapa, na An oapocTu 
KpaJba 04 fbceoeux ueapujaTejba, Obo nocje;iH>e cpe^cxBO 6hwI0 02 CrucKu KiLUJKEBHH Fjiachok. JO jiajie.KO ocTBap.bnBiije oa ohot iipoor, Koje jc iLeroBa 
iicoCu'iuocT 'jiiHiina roTOBo HeiMoryiiuiiM. 

II AOiicxa, KaKO koa iipOTecxaHara He 6h i(po6y;iujie 
cyMH>y iipiiiipe-Me sa ob}- iipiiBUAny Cop6y, y i.ojoj 6a ce 
;i,Be crpaiie, jio CKopa HeiipiijaTe.T>CKe, tia oBaj iiaMuii yxBa- 
Tu;ic y KOiurau? 

Ilocjie, ^a Ch ce xyreHoru 6e3 Myne caBJia^ia.iri, diiJio 
je pI^UBo cpeACTBo iicKyiinTu iix u naopyjKaxii. Ako je y 
TO BpcMc enoBaua saBepa ,v\. cbii oy.iy iioonjeiiu, o'icbuaho 
jc ,T,a je Oii.io Mnoro oo.i.e HaiiacTii ux ycawjbeHe ii iie- 
HaopyiKaHC. 

LQto ce MCHc TUMc, ja ca.M iBpAO ydel)CH ^a osaj 
iioKo.T> Huje 6110 ynaiipcA CMuiujLcn, u ho Mory ^a pasyMCM 

KaKO Cy lipOTIJBHO MlimJbeitC MOIMU yCBOJHXH IIIICIUI KOJU 

ce y ucTO BpcMC cjiancy npcACxaBxajyliii Kaxapimy Kao 
Hicuy Bpno 3ny, xo je ucxuHa, a.in 11 Kao je;uiy 0,1 HaJBcKux 
iio-iiixii'ii;ux rjiaBa iLCHora BCKa. 

OcxaBU.MO 3a "lacaK ua cxpany .Mopa.i, 11 iicimxaj.MO 
OBaj xoooiKJLn iiJiaii > iioivicAy iberose Kopucxii. Ja CMa- 
xpaM ,Ta OH Hiijc OHO i.opncxaH no ;iBop, a ys xo ^a je 
H3BpiiieH (' xo.iiiKo HCBeiuxiiiie, Aa xpeCa iipexiiocxaBuxii 
Aa cy OHU i.ojii cy ra cmiic-hiah Oiijiii cacBUM 6e3 iiaMCxu. 

,"I,a BUAiiMo Aa jiii jc Kpa.i>eB yrjicA Morao Aa Aoouje 
ii.in Aa ii3ry6ii obii.m iioKo.i.eM, u Aa .in je y iberoBOM uhtc- 
pecy 011.10 Aa la xpiiii. 

'l>paiiuycKa jc Oiuia iiOACTjCHa y xpn Be.iHKe cxpanire: 
cxi)aiiKy iipoxecxauaxa, 'iiijii jc boIjK'Giio aAMiipaji iiocne 
c.MpxH Knc3a OA KoHAea; cxpauwy Kpa.LCBy, Koja je 6mia 
Fiajc.iaOuja, 11 cxpam.y rii30Bux ii.iii yjixpa-poajajjucxa oiiora 
Bpe.Mcua. 

CncrcM oAp/icaBaiba paBiioxc/Hc Mcl^y uapxHJaMa 6110 
jc join y ono Aooa AOBo.hUo iio3Hax 11 ynoxpcO.'baBan. Join 
.'lyj XI pcKao jr: Fu34eojuTu an eAaA^iTu. 

,1a BUAIIMO caA Aa .iH je Kap.io )X 6110 iiodoHtaH; jep 
ripcxepaua iio6o;khocx Morjia ra je naBccxii ua Mepe npo- 
TiiBirc TbcroBiiM nnTf"|tffiiMa. A;ni ua iipoxiin, cbc Kasyje Km KpOHHKA BjlAjlABOHH KaPJIA IX. 9B v^^L'OH, aKo HHJe 6no oco6nTa naMex, HHJe Oiio hd 4)aHaTnK. 
y ocrajiOM iLeroBa Marii, Koja ra je ynyhuBawia, He 6u ce 
HDKaA )-CTC3a.7a jia Hvpreyje CBoje BepcKe cKpjnyjie, aKo 
nx je joiiinxe n uMaaa, CBojoj ."bydaBH iipeMa BJiacxn.^ 

Aan npexiiocxaBDMo ,T,a c}' Kapao u.in iteroBa Jiaxn, 
ejiii, aKO xohexe, iLeroBa Bjiavia, npoxueao csnMa o6uqajnMa 
no.inxnKe, peiuiun ja vHuuixenpoxecxaHxe y <E>panuycKoj; 
iioc.ie OBe o;i,.iyKe, BepoBaxno je jia 6ii oiiu spe.io npoMn- 
cjinnu o iiajnoro,T,nnjnM cpe;icxBnMa 3a noy3j,aH ycnex. II 
iiixo npBO iia,ia qoBCKy na najjex, kro Hajnoy3,T,aenjn ua^iHH, 
xo je jya. ce noKo.i. nsBpmu no cBUMa BapoinnMa Kpa.x.eBHHe 
3" ncxn Max, xaKO ,ia ce npoxecxaHxn, Hana.T,eyxn cByjia 
Ha;T,.MOnHnjoM2 cHaroM, lie Mory HHr^e dpannxn. Jejian je.T,nHH 
;iaH Ono Cn ;iOBO.T>aH ;i,a 6jjiy ynnnixeHH. 

TaKo je AxacBep cMiic.ino noKo.x. JeBpeja. 

Me^yxHM MH inxaMo ,T,a cy upse Kpa.i.eBe sanoBecxn 
3a iioKOx npoxecxanaxa n3Aaiie 28 aBrycxa, xo jecx na 
qexupii jiaiia noc.ie BapxojioMHjcKe Hohu, ;iaK.ie Ka,T,a je 
r.iac OBOM Be.iuKOM iioKO.xy cBanaKO npexxo;ino Kpa.teBoj 
iiopyuu, n onoMiiitao na onacHocx cbc npoxecxanxe. 

Hapoquxo 6n 6ii:io iioxpeOiio ;i;oqenaxii ce npoxe- 
cxaexcKiJX xBp^aBa. ,T,ok cy one Srj.ie y H>nxoBn.M pyKaMa, 
BJiacx Kpa.T>eBa iinje 6una ocinypaHa. II xaKO, npexno- 
cxaB.-Lajyhn ;ia je nocxoja.ia 3aBepa Kaxonnwa, oqeBiiAHO 
je ;i,a On je;i,Ba oa naJBa>KHuj[ix Mcpa unaa ,TO«ienaxu ce 

' HaBOjxe, Kao upry Kpaj -e iibojihmhoctii, HSBCCHe pe^n 
Kapjia IX, Koje ce mchh miihc na npoxiin caMO Kao Hearpanan ncnaji; 
HOucKa cacBUM paBUo;iymHa npcMa BepcKiiM nnraiinMa. Hana ce 
ycTeaauic Aaxii noipeoHO aonyuireH.e jta ce Maprepnia 03; Banoa, 
cecxpa Kap;ia IX, yna aa XenpnKa IV Koin je Ta3,a 6110 npoxecraHT. 
„Ako cbcxii oxau He 6yae ;iao cboj npucxanaK, pe^e Kpa.i., ja hy 
yaexH cecxpy no;; py^y " oaBeuiKy je na Ben^atbe ycpea npoxe- 
cxaHxcKe GoroMOJie. 

- y <I>paHuycKoj je oino xajja 03; npnjiHKe nBanecex MHjiHOHa 
ayraa. Mhcjiii ce js^a. y BpeMc apyror rpaljaHCKor paxa npoxecxanaxa 
HHJe 6ii,io Bnrae 03 jeaHor Mnjinona n nex cxoxnna xn^taaa ; aJiH 
OHH cy HMa.TH cpaawepHO Bnine SoTaxciBn, Bntne BOJHiiKa n Bunie 
renepa.xa. 94 CrncKH KHbHJKEBun TjiAcunK. .la Pouie.ie 24 aBrycxa, ii y iicro epeMc uMaTii iia jyry 
<I>pauuych-c jeviny BojcKy, ;i.a Ou ce cnpe'injio CBaKo cje;iu- 
iLaeaibe iipoTecTanara.' 

Huiiira o;i, CBera Tora mijc oilio yqiiiteHO. 

Ja nc Mory ,i.a npexriocTaEnM ,T.a cy ucni jlvau Mor^m 
CMucjiiiTii jcjvaii sjiOMHH, Mujc cy riocJie;iuue xpedajie ;ia 
Cy^y T0.1UK0 3ua»fajue, u usBpiiiuTu ra TaKO pi)aBO. JI,OHCTa, 
iMepe cy Cn.ie iipe;iy3eTe Tano pl^aBO, ;i,a je na neKOJioKO 
Meceua iioc.ie BapTOJioMujcKC Hohii pax iioiiobo njiauyo, .na 
je cBa cjaBa y tomc pary Hccy.MiLUBo nponajia iipoTCcxaH- 
TUMa, II Jia cy ohij, una oume, iiSByKjm h3 ibera hobg 
Kopncxn. 

HaiiocjioxKy, My^KO ySucxBo Ko:iniLiija, i.oje jo iioKy- 
iiiaiio iia ,TBa Aana iipe BapxojiOMiijcKe iioliu, iie oGapa Jiu 
cBaKy iipexiiocxaBKy saBope? 3amxo yOiixii Bol>y iipc oiimxcr 
noKOJba? Hnje in xo Ouo iiaiimi 3anjiaiiiirrn xyrcHOxe ii 
iiaxepaxii iix ;i,a Oy;iy iia oiipcan? 

Ja 3HaM jiti iieKOJiiiKii iiuciui iipiiniicyjy jcunio Boj- 
Bojiii OA Tiisa axeiixax ii3BpiiieH naji, a;i.Mnpajio.M ; ajiii, 6c3 
ofiaiipa na to iiixo jc jaBiio milcilc onry>KiiBajio Kpa.i.a 3a 
oBaj s.io'iiiii", II uixo jc yOimy Harpa;iiio Kp'i.^, ja ii y OBOJ 
cTBapii Hu;iUiM ;i,0Ka3 Jia aancpa iinjc nocxoja.ia. ,'I,oiicxa, 
,T.a je iiociojajia, bojbo;ui o,i. Tiisa Mopao Cii homiihobiio 
HMaxii y n>oj yACJia; ii oii.aa, namxo jia iie o,ji,jio}kii aa ;iBa 
.laiia cnojy nopoAH'iiiy ocBCxy, ;i,a On je y'liinuo ii3BecH0M? 
3aiirro ;ia iia OBaj iia-iiin ;i,OBc;i,e y nirraij.e yciicx uejiora 
iipejiysclia. jfvamio y iiann ,7ia 3a ;iBa .Jiaiia yfipsa cMpx 
cBora iiciipiijaxe-ija? 

II xaKO, cne. 'riiiiiT mh co, ;iOKa3yj(', ;ia oBaj bojiiikii 
iioKo.i. Hiijc HiiKaKO nocjie,aiina saBcpc jcAHora Kpaxa iipo- 
riiii j(',inora ,ie:ia iboroBor iiapo,;ia. Bapxo.iOMiijcKa iioli, 
Kaico ja MiicTiiM, iioc.ie,fi.nua jc jc.inc iiaj>o;iiie iioGyiie Koja 
Hiije Moivia nimi iij>c,iniil;ena, ii i.oja jc jioiii.ia neo'ieKiiBaito. 

' 3a r.pe.Me npyi or ipaljaHCKor para, nporecTaHTU ocROJimie 
HCTora aaiia, iiniicnaaHiiM iiananoM, bhiiic oj\ no;ioi;niTf Ti'.j)},ar,a y 
'l>paHuyci.oj. KaToniiiui cy mopjiii yminnxii to hcto 

^ MopcBen On iiannan ijou.iav, Kpa.i,pn. BnA"Te DpaiiTOMa. « 
MP Kpohhra Bjiaaabiihu Kapjia IX. 95 A J a hy ;iaTH, ca iiaJBehoM cKpoMHoiufey, oojaiuHjcae 
"""^jTSe saronexKe. 

Kojiuitii je y xpu Maxa iiperoeapao ca CBojini BJia- 
;iaoueM nao ca ceCn paBHiiM : to jc 6ho pas^ior ;ia ra KpaJi> 
Mp3H. Ho cMpTu JoBanKe OA Ajiopexa, nomxo cy ;iBa MJia,i,a 
BJiajapa, Kpa.t Hasape h khcs o;i Koiiji,ea, 6u:iu u cyBnme 
MJia^HH ;i.a 6y;i,y o;i yxniiaja, Kojiuilii je cxsapHo 6no je;iiiHii 
Bo^a npoxeexanaxa Ha cayinj iberoBe cjipxu, o6a BJiajiapa, 
ycpe;i Henpnjaxe.T>cKor .loropa, ii xaKO pehu sapoS.i.emmii, 
Ghjih cy y Bjiacxu Kpa.i>eBoj. H xano KojiniLujcBa cjipx, 
KojiHifcujcBa jejiuuo, 6u.ia je o,t, Ba>Knocxu sa yxBp^HBaifce 
Mohu Kap.ioBe, Koju MoacAa He deiue sadopaBno peiu Boj- 
BOAe o;i, Aji6e: Aa jeAua puojba zAaea epe^u emue ho ^ecer 
ru.^a^a jieaoa. 

Aau aKO 6n ce jejiHiiM y^apucM Morao oirpocxnxn n 
a;i,Mupa.ia ii BOJBo;ie o^i, Fiisa, Kpa.h Cu oiicbu^tho iiocxao 
Heorpaunqenn rocno.iap. 

Ebo iia iiixa ce wopao pciiuixn: ^a iiapcuu ,T.a yonjy 
a^iMijpajia, ujiu, ai.-o xohexe, ;ia Hanpn'm obo ydncxBO Boj- 
Bo;i,u o;i Fiisa, a saxn.M ^a oiixj'jKn BOJBO.iy Kao yOauy, 
oGjaB.T>yjytu ;i,a he ra iipe;i.aTii ocBexn xyreiioxa. Sna ce 
;i,a ce BOJBojta oa Fiisa, npuB iijin ne sa iioKymaj Mape- 
BCJiOB, narjjo yKJiOHiio 113 ITapHsn, 11 ^a cy iipoxecxaHXH, 
Koje je Kpa.b iipnBHAno inxiixno, ocynii iipex^baMa upoxiiB 
Kue/KCBa H3 ;i,OMa JIopencKor. 

Hapo;i napucKH 6no je y xo ;io6a cxpaiimo (|)atiaxii- 
'laii. Fpa^anii, ype})6Hn BOJHinKn. oOpasoBa.TH cy Kao HCKy 
Hapojiey rap,ay, Koja je iworjia Jiaxnxn ce opyjKJa na npBu 
3naK 3a ysGyny. Kojiiiko je BOJBojia 0,1. Fusa Cno ,ipar Ila- 
pnacaHUMa 36or cBora ou,a 11 ca CBOjux coiicxBeHnx oco- 
6una, xo.iuKO cy om xyrenoxu, Kojii cy nx ,ii,Ba nyx onca- 
ijiiBajiu, 6d3h MpcKH. HaKJioHOCT Kojy cy obii iiocjie'iiLn 
yHuiBajin na ;iBopy, y xpeuyxKy Kajia ce je;i.Ha KpaxcBa 
cecxpa yjiaBana 3a je,T,Hor B.ia;iapa itnxoBe Bcpe, y.iBO- 
JHJia je itHXOBv oxojiocx h MpH{«>y ibnxoBux HCiipnjaxeJta. 
J^KpaxKO, xoBo.x>HO jc 6hjio ;i,a ce jejtan Boi>a cxaBH na 96 CpncKn KH>n)KEBnn fiAcniiK. 'lejio oBiix (|)anaTnKa ii .T,a iim biif^hc: Yaputc, iia ^a f^Bn 
CKO^e ;ia Ko.T>y CBOje seMjtaKe jepexiiKe. 

Oxcpaii ca jiBopa, roFLeii iipexibaMa Kpa.teBHM ii iipo- 
TecxaHTCKiiM, BOJBo;ia je Mopao TpanrnTii ociOHua j Hapo;i,y. 
Oh je ncKvniio cxapemiiHe HapojiHC rap,ie, Kasao ini je Aa no- 
cxojn ncKa saBcpa jepexiiKa. HaroBopno hx je ;ia hx Hcxpe6e 
iipe HO nrro saBepa OyKHC, n Ten xa;i,a CMHHiJLeH jc hokOjI:.. 
KaKo jc HSMe^y n.iaua ii iisBpmeiLa npoxeKJio caMO Majio 
'lacoBa, xo je Jiawo oOjacnuxii xajaucxBCHOcx Koja je saBcpy 
npaxHjia u xajny Kojy cy xojirkh jlvjih xano ;io6po oiy- 
Ba.in mxo f»n inia»ie HsrjieAajio Bp.io qyjieoBaxo, jep ce rajue 
viupe epAo 6p30 y flapmy.^ 

TeiHKO je ojpe.inxH KaKsa je y;i,ejia nMao Kpa-Tj y no- 
KOJby; aKO ra iinje ojioopaBao, hsbocho je jia ra HHJe cnpe- 
'laBao. Hoc-ie jisa ^aiia yOnjajta ii Hacu.-ba, oh re iisjacnn 
npoxHB cBera luxo je no'inn.cno u x■vv^.Q oOycxaBnru noKO.t."'' 
A.iH ftecHH.io uapo;i,a 6cme pacHa-ijeHo, n oho ce ne cxh- 
masa ca wa.io KpBu. IfceMy je xpeoa.io iipeKo me3;iecex 
xH.Tja;ia >KpxaBa. Hjiajiajiau On iipHMopan ;ia co npejia 6y- 
jnuH KOJa ra je nonejia. Oh onosBa cBoje sanosecxn sa 
npecxanaK noKo.'ba, n ycKopo na^aje ,ipyre ^n ce yCnjaifce 
HacxaBM HO Hcioj <l>panHycK()j. 

To jc Moje MHHi.'LeiLe o IJapTOJioMnjcKOJ nohn, n h3ho- 
ccLh la ja hy ])clin c Jiop;ioM CajpoHOM: 

I on'y .s.'iy, suppose, tliis supposition. 

(Il,OH >KyaH, necMa I, crp. LXXXV). 

(HacTannhe ce.) 

" llrocHEr jNIkphmr. (llpcseo c ffipanuycKOz ,\. .1. 'looian;;. ' HanoneoHOBc peMit 

' On je npiinncnnao y6iicTno KoJiHH.HJa n noKO.T. nojeoAu 04 
Piiia H Krie'^cBHMa H3 ;;oMa JIopencKor. MP mX^ HA n y T y. 

Sajjjiy, cxaso, niTo Me trmo MaMniii 
y rjcTj ceHRy dpcHOMe jipeety, 
y MGKy TaMy JincHaTnje' ropa, — 
Ja Hehy iiiipa, 6jiaroBaH>a nehy, 
Hii Tpy;iHOM Tejiy Mnpa n o;iMopa. 

Ja H^eM npaBo. neK Me cyHi^e npjKH ! 
ITpnneKa hck Me onao^yje, iieqe, 
Ho J japoM orita neK y^OBii runy, 
HcK c Bpe-ior 4e.ia snoj hotokom xeqe, 
He MapuM, HCKa, ja hy na bhcuhj > » J^ajiCKO join je un.T> Mojnjex Hve.ta, 
CxpM je n MytiaH nyr Kojn Me Bo^n, 
Aji' 3aHoc ;iyme rnxo Bncnne Hy;ie 
n miipoK nor.ie;!, rope y cjiodo/iH, 
Harpaanfee Me 3a naxEbe n xpyjie. 

C BHca ty rjiejtax bhcobc njiaHnna 
y cjaJHOM n.iainxy, noHOcne n neMe, 
IIoji coooM MpxBe rpajioBC y xMnHti, 
A nsHaji cede o6jiaKe rjie cxpcMe, 
H BeqHo njiaBo He6o na Bncnen. 

y jiyinn he ce pacnajinxn Mojoj 
IIcKpa no3HaH>a CBexoBa u BCKa; 
A Besate Me 3a Hedeca nnasa 
Mene 6e36o3{Ha h xpoinHa lOBena 
Bepa mxo na-xe ^inate n ciiacaBa. 

Te Ka;ia cynue sa uperoBe sai^e, 
ri Mnp ce cnycxn y jiyCoKoj hoLu 
Cahu be noKoj n xumriHa na Me, 
H ja ty MHpHO ocxax y caMohn 
y xjiaji,Hoj ceHaH BeqHOCxu u xaMe. 

IIhjexpo Kocophh. MECMA CA XBAPA. 

Mnpnnie Ba3;iyx, nyn cxpacxn u 6ojia ; 
Mopiime Mope. CBy;ia MeceiHHa, 
A saBa.injia ce cpedpeHa iiyquea, 
Ko MJia;ta aceHa ycnaeaHa rojia. 

lUyMope BajiH !... KaKBe cy to pemi ? 
0, KO fee 3HaTu ! Ilo, ocjiyinHH : jacHO 
He qoHH Ji' TH ce, ;i,a tv iiaxn cxpacHo, 
CKpHBCHo Her;i:je, ;iyina ii 6oa iieqii!?.., 

Hji' je TO Moja jKiiBOTHa iioTpe6a, 

JXr y CBCM feyTUM j\co jiyme woje 

Da n inyM MopcKir, Mopnc, mhcjium to je 

T)Hfee iJiTo CTpajia, iuto qesne, uito TpeCa ! .. 
...4yj onex!... Jeua oko xpa^a rojiii' ; 
A Basjiyx Miipniue y CTpacTH h Oojih!. . 

Jakob IUahthtv. « ^««<^' jyrOCnOBEHCKA VMETH^qKA FAJIEPHJA 

y BEorpAAy. 

Bn;iaH n xpajan cnoMen na IIpB}' JyrocjioBeecKy J^jviex- 
Hn^iKy Usjo-jkCj y Beorpa.iy 1904 ro;inHe oqyBahe ce y 
ocHOBanoj JyiocAOsenaoj YMeTHUHKoj FaAepuju y Beorpa;i,y, 
Kojoj }KejiiiMo nporoBopnxH HeKO-inKO peqii na obom Mecxy, 
;i,a d'ncMO, ynosHajyfen mnpj' ny6.iHKy ca obom hobom ycxa- 
HOBOM, y HCTO ,T;o6a sanHxepecoBajin KaKO caMy ny6jriKy 
TaKO H cBe ocTajie pojiojtyde sa xy Kynxypey xeKOBHHy. 

HnxH je BpeMe huxh Mecxo sa xo noro;aHO ^a obom 
npnjinKOM roBopnMO o cBiiMa xeinKohaMa Kpos Koje je npo- 
jiasHJio ocHHBaite OBe Fajiepnje ; rjiaBHO je, jyn, xa Tajie- 
puja ;i,aHac nocxuju, Kao HOBa Kyjixypna xeKOBuna CpncKor 
Hapo.ia, Koja y ;ioBo.T>eoj Mepn oSjaiuitaBa CBe n.ieMenHxe 
xeaiae H>eroBe. Ilpe Hero mxo Ka/KeMo hokojidko pein o 
snaqajy oBe ycxanoBe, Hena HaM je ;ionyrnxeHO na obom 
Mecxy oOjaBoxn npBH nyx 

OCHOBHA IIPABUJIA 
JyroaiOBEHCKE JMEXEnqKE Fajiephje y B^o^PAA5'. 

HjiaH 1. 
y cnoMeH cxoro;inmH,nite CpncKor J'cxaHKa ocnnBa ce 
y Beorpa^iy JyrocjioBeHCKa ywexHnqKa FajiepDJa, Koja je 
iipcKO cBOJe ynpaBe iioxinffcena MnuiicxapcxBy npocBexe n 
upKBCHux noc:iOBa. 

Hjian 2. 
JyrocJioBencKOJ yMexBH^KOJ FajiepnJH nujb je n 3a- 
jiaxaK ;ia neryje jyrocjioBencKy yMexHocx h iipaCHpa yMex- 
HnqKa jieaa jyrocjioBeHCKHX (x.j. cpncKHX, 6yrapcKiix, xp- 
BaxcKnx n cxoBenaqKHX yMexnnKa), Koja he ce y FajiepHJH 
ns.xaraTH n 'lyBaxn. 3a JyrocjiOBeHCKy yMexHR^Ky Fajie- 
pnjy Ha6aB.T,ajy ce h y aoj qyBajy caMO ;i,ejia jyrocjioBCH- 

7* 1(K) CpnCKH KitHHCEBHH FjIACHHK. 

CKux 3'MeTHUKa oj] BejiHKG Heociiopne yMeTHH'iKe Bpe;^HOCTn, 
anu 6c3 o63upa aa iipe^MeT n HaqnH npeACTane. 

Hjian 3. . 

3a JyrocJioBeHCKj' .VMexHaqKy Fajiepujy uaoaBJbajy ce 
iipBCHCTBeHO ona AGJia Koja cy nsjiaraHa na jyrocjioBeH- 
CKHM yMexHURKHM DSJioHcGaMa ; ajiu y HejiocxaTKy thx h3- 
jioHtaCa, a cpasMcpno MaTcpujajiniiM cpeACTBiiMa caMe Fajie- 
pHJe, Mory ce ycjioBHO HapyiueaTu vMeTHuiiKa ;i,ejia y ohdx 
jyrociOBeHCKUx vMeTniiKa kojh ce cbojiim pajiOM n Kao y- 
MCTHUun II Kao npnBaTHD JBy;i,u Cyjiy o;i,jiiiKOBa-iii nao iipn- 
jaTe.T>H nAeje jyroc.ioBeiicKe KyjiTypne sajejvonue; ny n 
xaKBa yMexiiii'iKa jicjia ;i,e4)nHnTiiBH0 ce oxKyiiJi^yjy ii y 
Fajiepuju ii3Jia/Ky xeK nomxo cy npexxo.iHo ()iiJia ii3.io;KeHa 
y Ma Koja jiBa o;i, qexiipii iijiiseaxa jyrocjiOBeHCKa Kyjixypna 
UCHxpa (x.j. y r>eorpa;iy, Co(|)njn, 3arpe6y u .bydjLaeii), 
KaKO 6ii ce o iliixoboj yMexHiiMKoj BpcAnocxu Morjia uspa- 
3HTH II jaBna KpuxnKa. 

Ujiau 4. 

Maxepujajina ope;icxBa JyrocjiOBOHCKe .V.MexHnMKe Fa- 
jiepHJe jecy: 

a.) Maxepiijajina iiOMoh cpncite ;ip/KaBC, Koja siOHce 
OiixH y oOjiHKy pc;i,oBHor po;i,nniH>er Cyyexa hjih noBpcMC- 
nnx iijtH.iora; 

0.) pe;i,0Bna luiii noBpe.Mena noB'iana iioMoh nojejiiinux 
iipaBiiiix ycxaHOBa, Koja ce cYnpaBH Fajiepuje cxaBJLa Ha 
paciiojioHteH.e pajin oxKyna yMexiiH'iKnx .lejia; 

B.) npH.io3n iiojejiHHHX Ky:iiTypniix .ipyinxaBa KOJa 
6y;iy xxe.ia iioMaraxii jyrocjioBCHCKc jmcxhokc u HeroBaxn 
jyrocjiOBPHCK}' yMexHocx ; 

r.) 3aBonixaiba iioj(Mnnaua, KojuAia Lo. ce pyKOBaxu h 
KOJa he ce ynoxpeO.i.aBaxii 3a oxKyii yMcxHH'iKiix ;iejia 
onaKo KaKO saBcmxa'i r»y;ie nocJic;iiLOM cbojom bo.f.om o;i- 
pe;iHO : y HCAOCxaxKy obc o;ipe;i6e .ViipaBa FajiepHJo ojimrx 
be, no npiijcMy saBciiixaiba, n.ipa.iiixM iipaBiiJia o yiioxpeOu 
iberoBoj, a xa he iipaBii.ia Ba/Kiixn xck no o;ioOpeiLy mh- 
HHCxpa iipocBexe h upKBcmix iioc.ioBa ; 

;i.) iipujio3n uoje;T.uHaii,a; ii 


^ JyrOCJIOBEHCKA yMETHH'IKA FajIEPHJA }' BK0rPA3,y. 101 

.jf:,^' e.) npiixo.in oji y^iaSHima (rko xaKBux 6y;ie), iiy6jiH- 
Kauuja u peiipo;iyKunja. 

HjiaH 5. 

PaAH TauHor Bpmeita CBOJera sajaxKa Kao u pa,T.H 
npaBu:iHor noMaraita jyrocjioBeHCKnx yMexHiiKa, iioniTO Jy- 
rocjioBeHCKa yMexHuqKa rajiepnia njia jia neryje n noxno- 
MaHve Hanpe^OBaite jyrocJioBeHCKe yMexHocxii, y Jyrocjio- 
BCHCKOJ J'iMexHniKoj FajiepnJH He Mory ce nsjiaraxn iiokjio- 
ifceiia yMexHuqKa ;iejia, aKo cy xa ;iejia naMeiteHa FaaepHJH 
6e3 ciiopasyMa ca yiipaBOM Fajiepiije n 6e3 npuaieue ojipe- 
;i,a6a ns «ijaHa 3 obhx npasHjia 

^IjiaH 6. 

CBa oxKynxeHa yMexHHiKa ^ejia sa JyrocjioBeHCKy 
yjiexHnqKy Fajiepnjy uMajy ce o;i,Max nsjiOHtnxii. Ha CBaKOM 
xaKBOM jiejiy npaxspjiBfee ce jej,Ha MexajiHa iMoqnii,a, Ha 
Kojoj fee 6uxH HCuncaHO : HMe y.MexHUKa, naSHB yMexHnqKor 
;iejia u kojhm je cpejicxBHMa Ha6aBjLeH0. Obo osHaiiaBaite 
cpe;i,cxaBa KojnMa je jioxaquo yMexHCMKo agjio HaSaBJbeno, 
Mopa ytn h y cBe cnncKOBe n Kaxajiore, kojh ce 6y;iy xh- 
najiH JyrocjioBeHCKc yMexHaqne Fajiepnje, 

HjiaH 7. 

Cse ji,oxjie ,T,OKJie JyrocjioBeHCKa yMexHU'ina Faae- 
pHJa He 6y;te xojihko yBehana ;ii,a mojkc caMa sa ce Kao 
caMocxa.iHa Kyjixypna ycxanoBa nocxojaxn, ona ca'inifcaBa 
je^an ,ieo Hapojinor Myseja y Beorpa;iy. ITpeMa xoMe, ne- 
nocpe;iHo cxapafte o qyBan.}^ Befe oxKynjteHox yAiexnaqKHX 
;i.ejia, KynoBaH>e hobhx ;i,ejia n iipuoaB.ijaHje cpeji,cxaBa 3a 
yMHOH<aBaif.e Fajiepnje cxaB.i>a ce y ;iyH{Hocx 3'npaBe Ha- 
po;i,Hor Myseja. 

HjiaH 8. 

CBHMa npHMaHjHMa h HSAaBaftuMa sa JyrocjiOBeH- 
cicy yMexHU'jKy Fajiepnjy Bo;i,Hhe 3 npasa Hapo^iHor My- 
aeja napoiflxe. paqyncKe KitHre n nHBenxap ; saBpuuHH ro- 
jinm^vi paqyHH no;i,Hoce ce na Kpajy cbrkc lOjinne FjiaBHOj 
KoHxpoan, Koja he sa yxpoincHa HOBqana cpe^cxBa ;naBaxH 
HapoMHxy pasperaHDuy, uao mxo je xo saKouoM o;ipe^eHO 
u sa ocxajie jipjKaBHe ycxaHOBe, 1U2 CrncKH Kilhjkebhh Fjiachhk. 

^IjiaH 9. 

Cbd npnxo.in y je^iHOJ paiyHCKoj rojiunn Mory ce, 
a.iii ce He Mopajy n yTpoinuTH y ucroj panyHCKOj ro;iHHH. 
IlpcocTa.iu BiiiiiaK iipenocn ce nao roToeiina y n;iyfcy pa- 
MyHCKy ro,i,uHy. Osaj BiirnaK BOAube ce nao roxoBHua y 
pa»iyHCKoj KH>ii3n, a .laBate ce Ha HyBaH>e n npiiujio;i. y- 
npaBo fPoHjioBa. 

Hjian 10. 

OTKyn.i>eHa yMeTHU'iKa ;i.eJia sa JyrocJioBeiiCKy yjieT- 
HU»iKy Fajiepujy iipejiase oxKyiioM y MarcpHJa.iHy cbojuhv 
cajie FajiepHJe ; ajiu upaBO ;iyxoBHe CBojuue saapHxaBajy 
iLUXOBH ayTopn (xBopun) ne caMO sa cBe Bpewe CBOjera 
;iaiBOTa, Hero n nocjie CMpxn 3a jiecex (10) rojiuna. Obo 
npaBo ;iyxoBHe cBojuiie nocjie CMpxn ayxopa npcjiasH Ha 
iteroBe saKounxe nacjie;T,HUKe. C xora ce u Kouiipaibe nao 
H peiipoayKOBaiLe iiojeAuuiix yMexHuqKux ,aejia Ban cHiicKa 
n Kaxajora Fajiepuje MOHte ii3BpiiJirni caMo no o,T.o6pefty 
ayxopa, 03,hocho ilciobiix saKOHUxiix Hacjie;i,uiiKa. 

TcK iioc.ie iicxcKa rope oBnaucHor powa upejiasu y- 
MexHiinico ;ie;io y jiyxoBny CBOjuny iipBeHCXBcuo Jyrocjio- 
Bena, a saxuM ii cbux Kyjixypuux napo^a ; ny, ii y obom 
cjiyiajy pciipo^iyKocaHje xaKBiix yMexH»»iKHx ;T,eJia y iiy6jiu- 
KaniijaMa, Ban jyrocjioBencKor KyjixypHor oCHMa, MOJKe ce 
ii3BpiMiixii ca.MO no o.ioopoiLy ynpaBe Jviocjiobciickc yMex- 
uii'iKe rajiepnje. 

'Lian 11. 

y un.7>y iioja'iaBaiLa ii neroBaiba uaiuioiia.iuux oco- 
unua II iiinpeiba ynyca sa iipasy J^exHOCx, yiipaua Jyro- 
c.iOBcucKe yMcxHiiMKC Faacpuje mohjc caMa 11.111 iipcKo na- 
poMirnix iipejiyaexHHKa peiipo;iyKOBaxii yMcxmi'iKa ;i,ena h3 
Fa.iepiije, a.iu cawo uoa ycjiOBHMa iioopojaniiM y cjie;ieliHM 
i.iauoBiiMa OBiix iijiaEHjia. 

'LiaH 12. 

yiipaBa Jyr-oc.ioBCHCKe y.MexHU'iKe Fajiej)iij(^ mohcc no- 
je;iHHa ;ie.ia 03 Fajiepuje na pasne na«iune peiipo,T.yKOBaxii; 
a.iii ca.Mo no iipexxoAHOAi ciropasywy ca ayxopoM djih H>e- 
roBiiM HpaBHH.M Hac.ie,T.unuii.Ma. Ako je xai.Ba penpo;iyKU,uja « Jj rOCJIOBEHCKA y.METHUqKA FaJIEPUJA y BEOlTA^iy. 103 

HRMeiteHa npoj,aju, oH^ia ce ayxopy nan iteroBHM npaBHHM 

Hacje;iHHunMa ;i,aje npaeo jjieaa na qncxy ;i,o6ht no no- 

ro;i6H ; ny, Taj y;ieo He Moate Shtu Befen oji. 25''/o qncxe 

;ioduTn. 

Mjian 13. 

y cjiyuajy Aa ce npnjaBn Koje npnBaxHO Jinue Koje 
6a nojejHHa yMexHHqKa ;i,ejia h3 FaaepHJe xtcjio peupojiy- 
KOBaxH y ii,n-T,y npo;iaje, Mopahe xaKBO Jinii,e na noys^aH 
HaqHH aajeMHnxn ynpaBu TaaepHJe HaJMaite 25% qncxe 
:3,o6uTu 6e3 o63Hpa na xo ;ia jih je to jinue ayxopy hjh 
H>eroBDM saKoenxDM Hacjie;iHuiinMa ;i,ajio KaKBy cyMy Ha hmc 
oxKjna npaBa penpo;iyKUHJe djih hc. 

HaaH 14. 

Cbh npHXo;i,H FajiepHJe kojh 6yjij noxeKJiH h3 H3Bopa 
no6pojaHux y qjiany 12 h 13 obhx npaBDja n.Majy ce no 
qjiany 4 xaqKe e) cjiaxpaxn Kao npnxojin JyrocjioBencKe 
yMexHoqKe FajiepHJe, Kojn ce Mory ynoxpeOnxn ca.Mo na 
KynoBHHy hjh nopyi}[6nHy hobhx yjuexnaqKHX ^ejia. 

H^jiaH 15. 

OBa npaBDjia cxynajy y aiHBOx Kaj hx ojiodpn Mh- 
HHCxap IlpocBexe n npKBennx uocaoBa, a nomxo ce oSjane 
y „CpncKHM HoBHHaMa'". 

FopH>a npaBu.xa 0;T,o6puo je F. Mnnncxap IIpocBexe 
19 H0Be.M6pa 1904 ro^Hne ; oxKynjbCHa yMCXHuqKa ;i,ejia, o ko- 
JHMa 3a ca.ia netcMO roBopuxu Hapoqnxo, Beh cy Dcn-iafeena, 
xe ce ;i.aHac MO/Ke pehn, ;i,a y Beorpa;iy nocxojn noea Kyji- 
xypna ycxanoBa, qnjn he nocxanaK h ojipacaBaite HMaxn 
Be.xHKora snaqaja 3a ocxBapeH>e n^eje Kyjixypne 3aje,i,HHne 
JyrocjoBeHa. 

IIorpeniHo oh 6ojio mhcjhxh ;i,a cy ochobhr npaBDJia 
Fajiepuje npeABu^ejia cBe eBenxyajiHOCxn Koje ce Mory y 
xoKy BpeMena nojannxu, n aKO BepyjcMO ;ia cy y raaBHOMO 
npe;i,BB^eHe Hajr.iaBenje cxBapn Koje Mory yxnnaxn na 
pasBuxaK caMe Fajiepujr. ITpujuKe n Bpe.Me nonasahe cbc 
ee.iocxaxKe kojh te ce y cnenuja-iHHM ciyqajeBuiwa Mohn 104 CrucKH Kif>n»EBHn Fjiachhk. noiipaBJLaTU n jioiiyiLaBaTii. lIpaBHJia cy rpa^eiia sa ,T,a- 
iiaiiiibe Hamc iipiiJiuKe, tc cc c Tora Tpy;i,iiJio ,T,a y tomg 
UG 6y;ic iiorpeinaKa. 

IIpeMa HameM iviHniJteiLy, npii ocHiiBaifcy oBaKBO je;i,iie 

ycTaHOBe Ba.T>a HMaTU Ha yjiy norjiaBDTo to ;i,a TaKBa y- 

craHosa Hiije u He CMe 6htii caMO 'iucto KyaxypHor na- 

paKTepa ; OHa Mopa iiMaxn join ii CBOJ nojiiiTuuKH sna'iaj, 

Kojii, Ma KOJiHKO Aa je y no3a})y, nnaK Mopa 6htii jacau 

II iipcmiaan. Oeaj itojihthmkh KapaKxep Fa.iepHJe nspaiKCH 

jc o;ipeA6oM qjiaua 3, y kojcm ce ojpe^yje, ;ia cc y Fa- 

Jiepujy Mory iipnMaTu caMO .lejia ohux yMCTHUKa, „Kojn ce 

cBojuM pa;i,0M n Kao yMeTHHun u Kao npiiBaTHH jLy;i,n 6y,\y 

OA^iuKOBajiH Kao npnjaTejbii ujieje jyrocjiOBeHCKe icyjiTypne 

3aje,T,Hnue". To ce Mopa.io yiiiniiTii oaiii c Tora iuto je 

iiosiiaro KaKo je join .Mano iipaBiix ii ncKpenux iipujarcjLa 

jyrocJioBCHCKe KyjiTypiie 3ajeji,uime, h i.aKO ce joiu Miioro 

Mopa pa;uiTii Ha tomc ;i,a ce ;i,ocaAainiLH iipujare.hn re 

u;i,eje y tom cbojcm yBepeity yTBp;i,e, a iiobu iipujaTe.i>ii 

TCKy. MeltyTHM, ocTBapeiLe CBanc nose lueje, a oee iiAeje 

o KyjirypBoj 3aje,i,iiimii jyrocJioBeiia n\\ no ce, Tpanm ee- 

.lUKUx n Mopa-iunx n Marepuja^jinnx iKpraBa. Ako oner 

c ;ipyre crpane norjic;i,aMO na ;i,pynrrBenn nojioyuaj ;uiiia- 

iniLux oopaua 3a oBy ii;iejy, na Ma ivie ohu Chjiii, to Kcmo 

ce 6p3o yBepuTii KO.iiiKa jc oujia noTpeOa 3a jejiuy TaKBy 

OApe;i,0y Kao iuto je OHa ropn,a. ]\hi ncMaMO npana hutii 

cMeMo TpajKUTH jin, iiojeAiinii npnjaTC.r.n ose iijieje jKpxnyjy 

cBc, a ;T,a 3a to ncMajy nii 3}ra'iKa na^ie ;ia sdor rora cbo- 

jera yfieljciLa nehe MopaTU ucniijaTii .\o jna Maniy rop'inne 

H luiJiLe. A KOJiiiKo nx je ;i,o6pHX ii Ba.'LanHX yMeTiiiiKa, 

0,1.1 II M II nx iii)iijaTe.i3a n iieycTpaniiiBiix dopaua obc ii^eje 

Mcby ;iaiianiiLnM jyroc-JioBencKiiM yMCTniiunMa, Kojii oSor 

Tora CBojrra yOel^ciba Mopajy naTiitii ii mciibctu rope iiero 

win MHorii jpyrii Kojn cy y CBaKOM norjie;iy ropii o;i iliix. 

CniiMa THMa Jyroc.ioBCHCKa Fajiepiija y Beorpajiy 6niie y- 

3;iaiLe, Koje, ii ano hm Hcfee Mohii noTiiyiio o6e36e;i,nTH 

ifciixoB oiicTanaK, a oho he Moliii 6ap kojihi.o tojiiiko CpaT- 

CKOM iioMoLu yrojiuTu. MyKe h iniTiLe. « 
Ml JJ. JyrocjioBi:ut'KA yMETHiiiKA Fajiepe.ta y BKorp.\;iy. 105 

C ;ipyre CTpaee Mopajio ce o;i,Max ii to npe;i,BH;i,eTn, 
,T,a oHa vMeTHnqKa ;i,ejia Koja yjiase y Fajiepnjj xpeda ;i,a 
iiMajy iipaBY yMeTnii»iKy Bpejinocx. 3a luxa ce rapanunja 
Tpa;i{u.ia y jaBHOJ Kpiixriuu y pasnuii ii,enxpuMa Jyrocjio- 
BCHa. ^' OBOM DsnaraBby y ;i.BaMa uenxpuMa HaJBehivia je 
OTeaxRHo cpncKUM yMexHHUOMa, Kojn cBOJa ;T,e;ia Mopajy 
cjiaxu Ban Beoipa;ia; jokjc ocxajin yMexnnun ns-xaraiteM 
y CBOjeM ueHxpy n y Beorpa;iy njiajy Beknx o-iaKimma. 
Ha TO] jaBHOj KpiixDUH .leiKahe o;i,roBopHocx sa yMerHuiKy 
Bpe;iH0CT noje^nHux ^xewia; jep fee ce ns Tora Mofen Bn,T,eTn 
oniuTD HiiBo He ca.MO y-MeTHn^iKor CTBapaita, Hero n ysieT- 
HUiKe KpuTHKe y JyrocJiOBeHa. Ohu fee ;io6njaTU oHaKBa 
,iejia KaKBa n sacjiyaiyjy. 

Mn He cyjiftaMo ,T,a fee Ta^iHO u npaBHJiHO ofiaBemTeHn 
po,Ti,o.x.y6n xtcth cbojiim npujiosiiMa noMofen OBy noBy ycTa- 
HOBy : a:iu, u aho hhko o;i uac ne.Ma npasa pacnojiaraTn 
TyJ)UM UMaifcCM, nnaK Ba.T>a HMaxii na yMy casi sa^aTai^ Fa- 
.lepuje, na tck c Tora iMe,T.iiiiiTa npoucibUBaxu o;i.peAoy 
"uaHa 5. II y nyijjiuun Muoro pasBujennjcra yicyca n .lajieno 
ysBnuiCHDJera noJDSiau.a yMeTHocTn mot}^ ce uafen noje- 
,iDHmi KojcMa fee ce AonacTH ^eaa mhoto Maibe yMexHuqKe 
BjiCAHOCTH Hero Jiu inTO je npocciHu hobo yMeTHnqnor 
CTBapaita ilhxobux cyBpeMennKa. 0,1, TaicBux ;i,ejia h noKJiona 
Mopajio caqyBaTH rajitpiijy; jep fee caMO thm HaqimoM ona 
HOCTaTU u Ky.TTypHOM ycTanoBOM, xpaMOM yMeTHOCTn. 

y TOMe xpdMv ECMa MecTa 3a cTpaHC yivieTHnKe, na 
Ma H.nxoBa ,T,ejia 5n.ia HajnpHSHaTiija y uejiOKynnoj qoBC- 
qaHCKoj yMCTHOCTU. JyrocjioBCHCKa ^MCTHnqKa Faaepaja y 
Beorpaay Tpeda ;ia 6}\iG Jyroc.iOBeHCKn IlaHTeoH y KojeM 
feeMO ce cpcTaTH caMO ca npiijaTcmMa n 6opuniMa sa Jy- 
rocJioBeHCh-y KyaTypuy 3ajej,HnH3'. y Fa.iepnjn Tpe6a ^a ce ^ 
yHoanajeMo ca yaicTUUHUMa npeico u,uxoBnx ,T,ejia, a ca jy- 
rocaoBCHCKUM pojo-tyoHMa npeKO h>uxobiix MaxepHJajiHux 
HjpxaBa sa ocxBapeite xe u;i,eje. yMexnunu fee y xaj xpaai 
yaasuTU cBojuM pa^OM ; a po;xo.T>y6n cxBaTaiteM CBOJe 
jiyatHOCTH u aipTBaiMa sa CBOJ Hapo;i,. Jenmux u rpaJHujux 
caoMCHUKa He Tpeoa hh je;i,HnMa hh ;ipyrnMa. 106 CriicKu KiLHacEBHu Fjiachhk. 

Kulie ux Mo>K,T,a u xaKBnx Kojii he pehn ;ia je oeaKBO 
cxearaibe Haiiiiix vMexnu'iirux iipn.iUKa, caMO je;i,Ha caMoo6- 
Mana II ,T,a je saMucao o ocHiiBaiby jejine yMerHH'iKe Fajie^iuje 
y Beorpa.iy caMO je^ian jieii h HeocTBapji^HB can. II aih cmo 
iiOTiiyno yOe^eiiu ,T,a FajiepHJa 3' Beorpa;iy neKe HUKa^a 
6uTH y CTaH>y ^.a ojiroBopn CBUMa iiorpeOaMa, iihtii ;ia 
CTurue n ydjian^n 11 naJMaiby naxiL}' CBaKora jyrocjioBCHCKor 
yMexuuKa. 3a to 6n 6ujia noTpe^Ha orpoMna cpe;iCTBa, Koja 
He 6ei Moivia ;i,aTn Cpouja. Ajiri hmr ;ipyro aeuiTO luro fee 
Fanepiija y Beorpa;iy 11 6e3 bcjibkhx HOB'iaHiix cpe;iCTaBa 
nocTiifeii, a iiiTO fee 6uth oji, BejioKe KopncTH 3a jjrocjio- 
BeHCKe yMCTHriKe u yMexHOCT. Ha npBOM Mecry mh oqeKy- 
jeMO ycTaHOB.i,aBaifce cjia'iuiix Faaepnja h y ocxajiuM jy- 
rocaoeeHCKiiM uenxpuMa, Koje, ano MO'A\ji,'d iie 00 xxejia 
ocxBapoxii jijyoaB iipewa yMexHocxii, a oho BepooaxHo njie- 
MeHHxa yxaKMuua HSMei^y nojcAUHnx jyrocaoBeHCKux ii,en- 
xapa. Hexa Ca nope,!. OBe Fajiepnje y Beorpa;i.y nocxojajia 
Manap cawo jom jCviHa je;i,uHa Ha CjioBencKOM Jyry, n HCKa 
611 xe ABC FajiepD je Mawap ii ca MaiLHM cyMaMa cBaKe ro- 
Aune HSJjasH.ie Ha ^MexHUMKu rpr, — iia je thmc mhofo 
noMoauHO yMCxnunuMa, Kojn Aanac c.ni'iHux iipujiiiKa He- 
Majy. Jk*j>oBaxHoha ^a fee ce wapa^eno ^ejio Mofeu iipo^aTB, 
AftBafee yMexHHHH.Ma Bo.be u cnare 3a iiciipeKUAaH HcxpajaH 
pa^ ; a ca.MiiM tiim iiojinafee ce 11 hiibo jyiocjioBeiicKe 
Kynxype. 

A.iii X'\ iiaBCAc.Mo join jcAJiu KoiiKpexan iipuMop Koju 
11,10 y iipii.ior HaifiiiM iia^aMa. y 3arp€6y nocxojn nyinix 
ABa,T,ccex n iicx roAuna yMexiiu'iKO ApyinTBo : y 3arpe6y 
CO iiyuiix ABaAocex 11 iiex roAuna nirresuBHO paAu "a 
yMexHocxn; a.iii ce, xck nocne JyrocjioBeHCKC yMcxHH'iKe 
Il3.io;K6e y Beor|)aAy n iioc.ic cBora ouora iiixo ce na xoj 
hs.io/kCii AoiOAii.To, xpBaxcKa „3Baini'niocx" cexujia u xp- 
BaxcKiix yMCTiiiiKa n y OHOJ Mepw oxKyiiHJia yMexiiH'iKHX 
At'.ia K0.11IK0 HUKaAa iipe xora. He xpe6a Chxh Bor 3Ha 
KaKo oinxpoyMaH iia ynuACXH y3poKe xaKBOJ iiojaBii; a 
He xpoSa Hii xciUKor fipopa'iyFbaBaH,a na ah ce npoHa})e Ml ► JyrOCJIOBEHCKA yMls.THI11KA FajIEPDJA y BE01TA,T,y. 107 

jjU-»fe.iBKa KopncT 3a jyrocJiOBeHCKj jMexHOCT o;i, trko ctbo-- 
pennx npuanKa. Ako, ,T,ahMe, Fanepnja j Beorpa^iy cbojom 
pe^OBHOM KynoBunoM na jyrocjioBencKUM ns.ioHxdaMa 6yj;e 
«ieiuhe npoyspoKOBajia ciuqae nocje;iuu,e, ona he BpuiHTn 
CBOJ 3a;i,aTaK y mhoto BehcM n luupeM o6iimj, nero iuto 
ce TO jianac cmg n iipeTnocTaB.iaTn. Y xaKBUM nojasaMa 
jiejKH OHaj MopaaHH ocjioHaii kojh he jyrocjiOBencKH yjiex- 
Hiiuu UMaxn y Tajepiiju y Beorpa^iy. 

IIsanuiHO je HaSpajaxn cse OHe Kopncxu, Koje he o;i 
OBaKBe je;iHe ycxanoBe n iLeeora pa^a HMaxn pa;i na ocxBa- 
peity Kyaxypne jyrocioBeHCKe sajeAHuue. HanpoxuB iio- 
TpedEO je Ma y naJKpahuM iioxesuMa nsHexn one KopncxH 
Koje he Beorpa^T, h Cpdaja 3a xe CBoje Bejinne acpxBe Kao 
HaKHa;iy njiaxn. 

CaMHM CTHitajeM iipii.iHKa Beorpa.i, u CpSnja yiiyhcnu 
cy Aa npeAH>aye y upueomeifcy HjpxaBa sa ocxeapeite Hjteje 
K^MxypHe 3aje;iBHue JyrocjiOBeHa. IlpuHoiueifce.M xhx n^pxasa 
MH 'lUHUMo caMO CBojy ;iya{Hocx, a Ha;i,axa cc ^a oupas- 
;i,aHa u oqeKueaHa Harpa.ia nehe nsocxaxH. Ha ri y naj- 
ropeM caynajy, ano 6a ce, ne ^aj Bonce, Je;i,Hor Aana mo- 
pajio ;i.o xora yBepeita ji,ohH, ,T,a je H;teja Kyaxypne jyro- 
cjoBcucKe 3aje,T,Huu,e oujia caMO je^aH iiaxpuoxcKH can, 
jejiaH Mexyp canyHHu,e, Koju ce h naJMaituM ;i,OAHpoM pac- 
iipcHyo, u Ta,T,a, MncJiHMo, mh He cmcmo Haiiyinxaxu oBaj 
iiyx, He CMCMO saneMapuBaxn CBOJy jiyjKHocx oam c xora, 
mxo je xo y namcM onuixeM HHxepecy. 

L],eo ,T,oca;i,ainH>n paji, na ocxBapeH.y n;i,eje 3aje;i,HUHe 
JyrocaoBeHa 6uo je c Haine cxpaHe ncKpen, 6paxcKn ii ciio- 
pasyaiaH ca ocxa.iiiM HJieMenHMa. Il,eo xaj pa.i; npahen je 
HaiuuM ;KpxBaMa, kojhx ce hhcmo njianiujin. Ajih ano je^aor 
jiana 6y;i,e ji,o xora ;iouiJio ;i.a ce hcko oji jyrocjioBCHCKnx 
HJieMena 6jjie xxejio h3;i,bojuxu hs xe 3aje,n.Huij,e, OH,i,a je 
naina n ocxavXnx HJieAiena ^.j-AxRoct ,i.a ra chjiom cxBopenux 
HpnjHKa HaraaMO y sajeAHnqKu q cnopasyMan pa;i; sa Kya- 
xypny 3ajen,Hnuy. IIpexnocxaB.'bajyhu xaKBe, npnsHajeMO, 
HCMiLie nojaBe, mh MopaMo xeHcnxH ;ia Beorpa.iy n Cp6uju 
Ha KyjixypHOM noxy cxBopuMO h oiynaMo npecxnac. Cbh 108 CrUCKU KlLUHvEBHn fjIACHHK. cy 3nami ,i,aHac iioBOJheu 3a to, n uaAaxu ce ;ia he y 
naiiHix po;i,ojLy6a u Ap>KaBniiK-a ourn tojiuko yBiil)aBnocTif, 
;ia he xtctu u moIid iiojmutii cuxyaunjy, to iipcMa toaic 
npiuiiTii cBojy .TyJKHOCT iipe.Ma 0Tay6iiiiir IIujcAaH iiapo.T, 
Hiije Ao ca,7a uMao lUTexe o.x iia.MCTiiux u KopucHux Kyji- 
Tvpiiiix ycranoBa, iia nekcMO iiuKaKBC iiiTexe uu mh oa 
iLBX n.MaTii. 

ycxauoBa FajiepHJe y Beorpa^Ty UMa join ii xaj SHa'iaj, 
iiixo ho ce y H>oj Ham iiapoji, yiiosuaBaxu ca ocxajio.M jyro- 
cJOBCHCKOM CpahoM, a iiosnaBiiiu iix saBo.iexii. y ncxo BpcMC 
.-LyfiaB iipcMa iipaBoj yMexHocxu nopamhe, a ynyc iiyOjiiiKe 
he ce yxaH'iaxii u pasBnxu — ycJiOBH 6e3 kojux hh je;tHa, 
iia Hu Miicxo cpiicKa yMexHocx Hchc Mohii iiaiipe,T,OBaxu. 
llajiiocac 3a no3iraBaifcc u iipoyiaBaiLe KyjixypHiix iipujiiiKa 
JyrocjioBCua, Fa^iepiija he 6utu je;iaH .iparoneiiu usBop, 
Kojt'M nehe paBiia duxu iia ocxajioM CjioseiicKOM Jyry. 

Iliijc Buiiie AajiCKO jiaii Ka^ia he cpncKii Hayiniiuii ii 
ucinixiiBaouu Mopaxn CBOJ xopu30HaT iipoiuiipiixii, a ceoje 
110.1.6 pa;ia ynciiiMaxu iipe.iasehu us ycKiix rpaimua cBoje 
seMJbe u iiapo,T,a iia iipoyqaBaiLc u ocxa.iux 6paxcKHX ii.ie- 
Meiia. Tora xpeiiyxKa krjih ce xaj iij)eoKpeT 6y;ic u3Bpiijuo, 
iioJMuhe ce II cBCKOJiuKa Bancnocx OBe hobc KyjirypHe ycxa- 
uoBc, Jyi'oc.ioBeucKe yMexiiii'ine Fa-iepuje y Bcorpa;iy. JyrocjiOBeHCKa yMcxHO'ina Fajiepuja y Beorpa;iy say- 
3iiMa Aanac je;iHy cKpoMHv coGiiiiy y sipaAii IIa{)o;i,Hora 
Myseja. Oa oyrapcKiix vMexiiiiKaf'sacryii.teH je caMO Ha. 
AmeAoe: o,\ xpBaxcKHX yMexniiha: Ka. M. LlpuHui, E. Bu- 
406ufi, T. KpusMan, H. MemTpoaufi, P. BaAAcn, B. UuKom, 
0. llHCKoauf\ II 7j. MeAOiiuK] oa c:iOBeua>ii;iix yMcxiiUKa: A. 
Bdaju, J. ^iojjtt, F. JatioauH, H. Fpoxap, M. Ja.ua u 0. 
Bccca: a oa cj>iickux ca.Mo J. ^aHUAoaan ii Ct. ToAopoau^. 
CBcra y.M<Tini'iKiix At-ia UMa 18, a y lipeAHOcru oji iipCKO 
8(XX) ;iiiHapa. 

CBa cy oBa acui HaoaB.-beHa cjx.vicxBUMa Koja je y 
ijaBHOMc .la.ia Cpacna ^p.wiea, saxuM 3aAijotc6uHa Haujc Ml 

JrrocjioBEHCKA yMETHnqh'A Fajiepoja y BEorPA;i,y. 109 

'^.'^^OAupua (y cpm o;i, 2000 ;i,uHapa;, 3. Ct. ToAopoeu^ 
(Kojn je iioKjoHHO Fa.iepHJn CBOJ pa;t nopxpe <I>. Kannua) 
n r. Jt/Ka HeAoeu^, Tproeau [j cjmu o;i, 150 ^.nnapa). 

ripii iisoopj vMexHnqKux ;i,ejia sa oxKyn Mopaviii cy ce 
uMaiu HapoiruTii oSsnpu, Koje hc MO/KeMO OB,i,e HaBo,T,HTn. 
Ce.M Tora, caM nsSop je 6ho oxe/KaH Beh u xn.Me mxo je 
on nsepmcH iiocMe3,«>era ;iaHa npeji; naKOBame j^MexHniKnx 
;tejia pa,iu noBpahaita h,hxobiim concxseHuuuMa, a Hapo- 
quxo c xora inxo cy pannje 3a Behe cywe 6HJia oxKyn.i.eHa 
6am oHa ,ie.ia Koje dir CBanu pa^io nosjpaBno y rawxepiijn. 
Hajuocjie, na xaKO je^noj Be:iiJi.oj h3johv6ii, ca xaKo MajxoM 
cyMOM, a xaKO pasHOBpcHUM ouanpuMa u na.MepaMa, Huje 
ce Moacjia Morao yqrranxn oo.tn iisoop nero mxo je. Bn.io 
KaKO My ,T,paro, rih cmo unaK noxiiyno yde^enn ;i,a fee no- 
cexnouQ JyrocjiOBeHCKe Fa-iepuje yHCHBaxn y yMexHn«iKii.M 
;iejinMa ii ^a fee ce npnjaxiio ocefeaxu no;i, ocBeaceHUJi yxnc- 
miMa n ycnoMena.Ma ca iipse JyrocaoBeHCKe yMCxanqKe 
II3.10/K0C y Beorpajiy, Kojoj aa CBoj irocxaeaK uMa jia 3a- 
XBaau n caMa Fa-iepoja. 

JIf. Mhjioje M. Bach-r. H3 jyrOCJIOBEHCKE KHbH^EBHOCTH H 

y METRO CTH. 

1. HbAH l^AHKAr. 

CioBenaqKa Mo.iepna KH>u>KeBH0cx nMa xeK neKOJioKo 
roAUHa KaKO nocxojn, Hapoiiixo OHa Mo;i,epHa Kojy cy hckh 
Ha3Bajin Majio aacKaBUM hmchom: AeKaAenuHJa nocxanKy 
II npcicxaBHnnn.Ma xe M.ia;i,e cxpyje nacao ca.M y qjiaHKy 
„0 CjioBenaMKoj Mo^iepnoj Kitun^eBHOCxQ'', kojh je naMeiLCH 
„JyrocJiOBeHCKOM AjiManaxy", n 36or xora 6a 6njo cyBnmno 
;ia noHaB.TiaM sefe oopal^eny cxBap Ha obom Mecxy ; ajin 
xofey ,T,a nporoBopHM HCKOjnKO peiu caMo o naJHOBojeM 
.Te.iy liBana IJ,aHKapa, koju je, xaKO pefen, ;iyxoBHn oxau; 
Mo;i,epHor KH>Q/KeBHor noKpexa y CjioBenaua, ii najsHaxHuje 110 CpnCKH KftnJKEBHH rjI.VCHHK. 

ca,T,aiLn nam nposiiii nncau. HaHKap pa.^n na KitH/KeBnoM 
no.ty TeK jiecer roAnna, na je niiaK neh nao qiixaB Hn3 
upTiiua. HOBena, u pojiana, nanncao jc rpn ;ipaMe, u ns.iao 
sOiipKy necaMa Koja je naqnHiiJia npaBy 6jpy j cJOBCHaiKoj 
jaBHOcxn. UoBCK o.T. 6opoe, oh je o>ipunao cbc iiito no- 
CTOJii, npo/Keo je MpannnM necHMusMOM CBOja ;T,e.ia, y KojuMa 
je 6e3ou3upue iiindao OiiroTepHJy, 3Jio6y, peaKunonapcTBO, 
u (|)njiHCTapcTBO. ^ 3Heo ce Ha;i jipymTBO, h ca.MO je iipn- 
3HaBao JintiHOCT. 3a coCom Huje uMao roMiiJiy, jep je o;i,Beh 
ecTCTU'iap, noe'ra ca (|)UHnM oceLajoMa, u (})iiJincTpn n o- 
rpanuqcHu .i^yAH diinii cy, u join cy, iteroBu oxBopeen 
npoTUBn0ii,H. Ka;i, je nanncao poMan „^I,om Mapnje lloMoii- 
nnue", ycxa.in cy nenn Kpnxu'iapu n npo()annBajn cy My 
neMopa.iHocx n Hepa3yM.T>HBocx ; na xo je Il,aHKap y CBOjoj 
u;iyhoj kh>u3u ..rocnoha JyAwxa". y yBo;iy, nanncao Kao 
OAi'OBop npuqy o KOKoniKU, neMopajnoxi nexj[y, h ncMopaji- 
nnM jajnMa. A.in ,iok je Hsan Uani.ap ,ioca;ia HMao jiosnnKy: 
„J>yCaB y cpny, a y noraMa Kocxo6ojLa", n ;i,ok je oxbo- 
peno 3acxynao anco:n[yxHocx cnare n Mohn, Kojoj c.iaOnju 
neMnnoBno Mopajy no;i-ieiiu, pasBuo jc y npnmi v^"»pcT y 
n.iaHHHH ', Koja jc nsnnijia y JiaibCKOJ „Kho3oboj KihnH{nnnu" 
Maxnne CjioBcnaMKe, sacxaBy .LyoaBn, n nspcKao je ne- 
nnfi'v pe'i: Jbydan je cec, Jhyoae je oicuoot u ffMerno^T. HanKap 
je pannje o'lajanao o QVAOnuu oxai^Onne, y poMany ^T}'- 
liHHuu". u y AnBHOM CBOM jicjiy „lla KJianny" Koncxaxosao 
jc ja je cBahii ncxnncKH cjio6o;i.aH mobck, CBaiai BennKn 
,iyx i.ojn nelie Jia nsCcrasa npJLaBmxnny cBaKu;iaiLera jkh- 
Boxa, joni npe nero inxo pasMaxnc (fsojnM opjiOBCKUM npu- 
nn.Ma. yOnjen n ynponamhen ; ajin y ^.T^yOaBHOJ ncxopnjn", 
Kao iirro jc nasBao „Kpcx y nnanunu", Kpo3 xaMne cenhc 
nojaBHJio ce n cbcxjio na.iaiLC ;ia he n y oxaySunn ncKa;i 
aacjaxn cyniie, u paaarnaxn Marjiy Koja je npnxncKj'je. To 
je BaHcan xpenyxaK y pasBnxKy H,anKapoBor KibH/KCBHor 
pa.ia, n 'innn mh ce ;ia nnje oa Manor sna-iaja 3a cjiobch- 
CKV npxy itcroBC .lyinH. „Kpcx y n.iannnn" je .i.y()aBna 
ncropnja MJia;ior c.iHKapa Maxa n ncBnnc Xanue. Cno- 
.iianiFLc pa;i,ii>e ncMa cKopo HHMajio. Maxe ce, joni nao ^¥ H3 JyrOCJIOBEHCKE KlfcHJKBBHOCTH H yWRTHOCTH. Ill ;n;e«aK, sajLydno y Xaniij, oh j ce6n oceha jany naKJioHOCT 
-'-"ff^eMa YMeTHocTu, TaKO jta je oxninao y ceex n nocxao je 
ciHKap. Xaeua ra Boan npejtaHO, CBexoM, qncxoM .T,y6aBH, 
caaa o H>eMy, n noK.xoBnjia My je iieay CBojy ;T;eijy ^cyiny. 
Ilocjie HeKOJiHKo rojinna Maxe ce Bpaxuo y saBnqaj ; oh je 
no.ia rocnojinn, a XaHua je ceocKa ,T.eB0JKa. Maxe je join 
BOJin, ajin Xamia yBai^a ji,a j iheroBOM cpuy HCMa snine 
OHB HCKpeHOcxn Koja je dfljia xajia Ka;i; C}' odoje join Ohjih 
y cejiy, koji Kyhe. Maxe ]e noHOBa oxniuao y xy^imy, n 
Bpjio pexKo je o;],roBapao Ha nncMa CBOje ^iparane. Ca 
aenoM HennHOM .T>y6aBn xepao je raajiy. Ka;i ce nocjie 
HCKor Bpe.MeHa onex Bpaxno nyfen, caceiiM je 3a6opaBno 
XaHuy, n 3a.i>y6no ce y KOKexny yqoxejbnuy, rocnoj^iiuy; 
XaHua ra je h3 jianeKa BH^eJia Ha nenoj Hapo,T,HOJ cboxko- 
BHHU. Hnje xxeaa jta ce y;i.a, wajta je HMajia npocujiaaa, 
Majva jy je npocno hckh 6orax Mja,T,uh Kojn ce Bpaxno 
n3 AMcpuKc c MHoro HOBaua. Maxe HaJ3aa onex ojte y 
CBex, H npona;iHe cacBnM, na^He y oqajaite, nsrydn enep- 
rnjy, n pemu ce jia a"UBoxy nainnu Kpaj y xajiacHMa peKe. 
H rjie! Y xom xpenyxhy Ka;i je xxeo jta CKoqn c o6a.xe y 
peny, neinxo My jioBHKHe: xo je 6njia Xan^inna JbyOaB. 
Os^paBHO je. Bpaxno ce KyKn Kao noKaJHiiK, n ca XannoM 
je cejteo na nponaanKy c Kora cy xojiuko nyxa H>nx ;i,BOJe 
rjie;i.ajin 3ajia3aK cyHua. XaniiiiHa je :hj6<in nouejinjia, Be- 
jiHKa, 6ecKpajna, nyna no>KpxBOBaH>a. A BejiHKa JtydaB. 
c HOHvpxBOBaaeM, H0xpe6Ha je n 0Ta,i}6uau, 

Tom npocxoM pajiitOM I],aHKap je jiao Be.xnKO yMex- 
HH^KO jyejio. KojiiiKo je mhcjiu yujieo y pe(|)JieKCHJe, KaKO 
je BejiHK CHMBOJi uejia xa npnqa! A cdmbojic lJ,aHKap cxBapa 
y BnpxyoSHHM odjiHUHMa ; y ywexHuqKOM cxnjiy, ny jiyxo- 
BHxoj KOHuennnJH ,-f>pcT y njiannnn" nnje npnqa nyna 
capKa3Ma Kao mxo IlaHKap o6n»iHo nnme, nero je yMex- 
HHqKO ;i;ejio ca jinpcKOM noenxoM Kao Mano Koje. 

2. CjIOEEHAqKA yMEXHOCX. 

Ha npo.xexifcoj n3Ji0Hc6u, y aupnjiy, 6eqKe „CeHecHJe", 
H3JiOHinjiH cy CBoja ;i;ejia n xpn "ijiana ciOBCHaqKor yMex- 112 Cl'llCKH KltH/KEBnU rjIACHHK. nuHKor Kay6a ,,CaBa''', n trko cy ce nojaBUjiii nao npc;i,- 
CTaemmii CjioBenana t3 HeMa^KC yMeTiinKC U3 Aj'CTpnje u 
iiajsnaxnnje MO/iepHe no.T.CKe cjiiKape. Ka;i je 1904 ro;t. npBU 
iiVT II KopiiopariiBuo nsjiarajio CBOja Aejia ,ipyiiiTBo c-iobg- 
HaqKiJX vMeTHiiKa ..CaBa" _y Motkcoboj rajiepiijn, ii iioj}.- 
bhjio ce iipBii iijT Kao nocnjiau cjiOBeHauhe yMexiiocTH y 
Beiy, AaKJie y je^iHoj eenuKoj cBponcKoj Bapoinu, Ta;ia ce 
CTpora, CaoBeHiiMa nenpujare-'LCKa de'iKa KpuxnKa iispasujia 
ynpaBO .lacKaBO o iLOJ, n yCpojii.ia je CjioBCHue y napojie 
Kojii n.Majy CBOjy iianuoHaniiy yjiexiiocT. Ha nii OBe ro- 
Anne y ..Ceuecuju" Ma;ia cy iisjioHtujiu CBOje pa.iOBe ca.Mo 
Janonuf!, Fpoxap ix Jaua, Hiicy najCo.i.u Kpiixii'iapii, Kao 
imp. ^I,p. Xa6ept|)eji,x y Jiucxy „IJ,ajx", iiopnuajiii yrjie;i,iio 
Mccxo Koje cy sayacjiii iiOMeiiyxn cjiiiKapu na iHixepnau,iio- 
na.iHoj nsjioHcCii. ITpiipoja, cBexjiocx, cjaj, iioKpcxiiocx, ii 
CHajKHG Ooje, peqcHO je, jec}' ocoOniie cuoBeHa'iKiix yMCx- 
HUKa : y ilux HCMa Mamipa, Ha.Meiirrene ejeraiiiuije hh iiap- 
(})iiMa. a:ni ii.va iicKpcHOCxir, Mupuca 3eM.be y Kojoj cy 
po},eeii. J. PhTAJiH. H3 lUnAHIIJE. 

II. CEBHJIjA.' 

(3.) 

Jy;iH, 1901. 
II3 AariamiLHX ce noBiiiia bh.xii Aa je jy^e uii-ia waj- 
ueliii ;iccra y oBoj rojiiiiin: ira xon-xo^iepy jo oii.io iipeiiiJio 
AT) cx( iieiHi 110 H'MsujeBoj Mcpii, Mopeno y xjiaAOBiimi. Obo, 
iicxima, niijo iieoonnuo BfMiiKa xoii.ioxa, a;in Ka;t ce y pa'iyn 
y3Me cysa iwiinia Illiiaimjc 11 BejiiiKa Htera na cynny, on;ia 
je oBa xoii.ioxa 3a Miiore Jby;ie kojii hc yMejy ;ta ce qy- 
Bajy, Bj).io oiiacna. Kpo3 xaiiKe ii-iaTiiene xaxiiiio iipo,niipc 
oyn'iaiia JKCiia 11 'toBCKy ce Ha jiel)HMa oiia.Tii Ko>Ka, iiocxane 
M|)KO >Kyxf; Ooje 11 .i.yinxn cc y3 bo.tiii.'II cnpa6 11 Co.iOBC 

1 BpiAit „C. K. rjiacHHK", XIV, 1". « ► II3 ninAHnjE. 113 ■ « ^ •X^fft^'je CBaKojaKO Haj6.ia)Ka HeBO.Tia Koja Moate ;;a ce KOMe 
;i;oro;tii. Ohh Koje cynnana Tonjioxa y.iapn y rjiaey, Mory 
jta ;io6HJy cynqanuiiy h ;ta sa KpaxKO Bpe.Me yrnny. Jy^e 
ce ;ioro;iiio xanaB jejiaH cjnqaH cjiyqaj; ;iBa cejtaKa Kojn 
cy nyroBaan Ka CeBn.T.n nsHecenn cy MpTBH U3 HcejtesHHi- 
KHX KOJia. Hsrjie^ia ;ia cy ce yryinn-iH oji TRere n sanape 
y KoanMa : nomxo cy saciiaan npu saxBopennM nposopnMa, 
Hncy ce Bnrae hh npoSyAnan. 

IIpHMexHO caM ;i,a ce ob.tc CBex Heodaqno mhoto 6ojh 
oji npoMaje, na Ma dnjia h naJBeba Bpyhnna n yonmxe ce 
doje u Bexpa, Kojn narje^a ;ia je onacaH, cyjiekn no je,T,Hoj 
OB;ia[UH>oj nocjiOBHun : „Bexap ca FBaiiapawe He xMO/KC jia 
yracH cBehy, ajH yracn hcdbox qoBeiHJQ-'. Osa noc.xoBnua 
MOHce n ;i,a Ba/KH sa BapoinKe cxaHOBHHKe y EQnaHnjn; oho 
cy OMajenn, Heacen, c.xa6yH>aBn, MajiOKpBHii, ca ysaHHM 
rpy;iHUM koiucm, no CBoj npHJinun h HaKJiOffcenn nayhnuM 
6o.iecxnMa npn naJMaiBoj npoMenn n npoMajn: iiorao Cn 
CBaKc y iLDMa o;iMax nosnaxn noxoMKe Jon Knxoxa, caMO 
Ma.xo CMaiteee. Ce-Tjann cy MehyxHM ochuckh, nomnpnx 
njieta, nynoKpBHn, Komqaxn, saracnxHJa Macxn o;i, Bapo- 
raana; oqeBn^iHo je ^a cy cxo.iehnMa HcnBejin ;ipyraM, 6o.TjUM 
H yMepeHHJHM jkhboxom o,t ibnxoBe cydpahe no BapoiiiHMa, 
3(5or qera ce oBa jibr cxaaeiKa n no o6auKy pasanKyjy. 
Ko;i. OBaKe pasjane y .T>y;i;HMa Hcxor napo^ia, MOHJe ce n 
noJMHxn ona BenuKa pasJinKa nsMC^y napo^a n apncxoKpa- 
xHJe. Jtyrnai o;iBojeHnM h pasjinquxuM /Kdboxom, HCMeinaiteM 
KpBH Mei)y C060M, na n pasnnM ooH'iajnMa, yqnHH.xa je npn- 
po.ia na cy nocxaae noroxoBy abc paane pace: je.ina ijh- 
r-tacxa, 6jie;ia, MpmaBa, ca ocex.-BHBHM /KHBn,H.Ma h (|)nHHM, 
6jarHM n 6.iaropo;i;HnM npxaMa .xnna, npyra s^enacxa, ko- 
mqaxa n raaBaxa, npaBH xnn cejbaqKe nacMe n Henocpe;i,HO 
noxoMCXBo Canqa nance 

HsMctiy oBe ;iBe npoxnBHOcxu, y sjiaxnoj cpe^innn 
cxojn innaftOJiKa. Ona je, dnjia h3 Hapo;i,a, 6njia h3 Ba- 
poniii, noroxoBy yBCK jejna h ncxa : nynaiKa, OKpyrjia, 
y3 xo BHXKa H XHxpa, 6ejior -mna h.iu xaBno 3.xaxH0 Hcyxe 
MacxH, KOJa jomxe Jienrae cxojn y3 u^pne oqn, CBe;i;eHe o- 

8 114 CpHCKH Kh>H3KEBHH fjIACHHk. 6pBe Q ;iyre TpenaBime. IlIiiaiLoncKe cea,aHKe He pa;ie xeniKe 
iio.'LCKe nocjioee, Kao ibuue ^ipyre y HopBcmKUM n repMaH- 
CKiiM 3eM.T>aMa; /KeHCKHFte OB;ie Bnine mTe^e ho Ma r^e, a 
u one ce caMe iiiTej,e o,i. xeiiTKor u BejiuKor pa,na, Te ce 
6o."be n oij'Bajy. 

^T,aBHO caM npHMexno, a to ce y UliiaHHJn joiuTe jaie 
;iOKa3yje, ;ia y jiaxiiHCKOM cbctj^ HceHe 03,pHtaBajy iiacMy; 
OHe MH H3rjie;Tajy ii SApaBiije n OojLe carpal^eue h mhofo 
jiennie o;i .i>y.T,H, ;ia ae peqeM, uito 6a dnjio cyBnine XBajie, 
— ;i,yxoBiTTnje na ^laK ri iiaMeTHHJe. Kojihko noiiixoBafta 
ya^HBa y IIIiraHUJQ HvChcku cbgx Hajdoxe noKaayje osa 
H>uxoBa noc.ioBHua : ,,^KeHa Koja na xe6e 6au,ii je;i,aH no- 
rjie;i, sa xede je Kpa.T.Hij,a cBexa". Hnjejian napo^n nnje y 
cxaH>y ;ia OBO.ioKy n OBany xBajy h hohhshocx ynaH^e 

H{eHCKHH>y. 

Kaji caM jyye nnxao Mora ^tecnor cyce;ia, Eflrjiesa, o 
saGaBaMa u saHDMaiLv 3a ,T,0K0He y CeBH.-LH, oh mu je nopcA 
r.TaBHor o6aBeiuxaja iipi^aojiao n je;i.aH ;i.o6ap casex, ca 
npuro;iooM iipimoM o je;iHOM cbom npoinjiorojTniiiH>eM ao- 
jKiiB.i.ajy y Ccbu.i.h. Ilpaso jia Ka/KeM, OBaj mii jc chh Aji- 
Oiiona n3i;ie;iao Bp.TO cyMitiiB; jep HCicoaHKO Mojux nii- 
xaH>a, Koje caM, y3rpe;i Cyjvu peqeno, Bp^io na/K.-LBBo, iipu- 
po^Ho II roxoBO nenpuMexHO nocxaBOiao, ocxaBUJia cy Me 
y HejiovMiimi o ilciobom sauiiMaiLy, ii napo'iiixo o cspca 
iLeroBa riyxoBaiLa no JIIiiaHiijii ii OopaBJbeifca y CeBH.bH: 

— Pa^i: caM ;ia nocexnM, penox m}', join cxapHee a 
sCapKc pjiHKa y CeBn.!.!! ; Kano On xo Oiijio najGo-iie? Bh 
CBaKojaKo no3Hajexe Bp.io ;ioOpo^ cbc xo... 

— lie, na npoxuB, ja HnKa;i,a HncaM cxynno HoroM 
hh y je;taH Mysej hh rajiepnjy cnHira y CeBH.tH ; no rje- 
KOJH nyx yjiasHM y npKBe, aan caMO inexH>e pa;iH. 

— Bh cxe Ba.i>;ia exiiorpaij) n.iH reorpa^? 

— Iln xo ne, n aKO ce Huane pa;i,o saCaBJtaM ca 
HapoAOM. 

— ^1,a nncxe c.iyiajno (J^o.ii.viopucx ? 

— Hh naJMan.e ! 

Ja caM npecxao ca nnxaiLHMa, a Ohjio je h KpajiLC Ml lis ninAHnjE. 115 '^^'ejie. Hpe Tora y pasnnM npnanKaMa casnao caM ^a nnje 
HH TproBau, HH HH/Keitep, HO npaBHHK ; cawo ce Bn;ie."io ;ia 
je, niTO EHFJiesH eeae, yeHTJiMcn n odpasoBan qoBeK. Jl^yro 
6hx 6uo y He;i,oyAinuH a^ mh HHJe jejtHHM cbojum caBexoM, 
Koju MU je yofixajiOM 6no npnnnqHO nsjinman, penao: „yonniTe 
BaM Mory npeiiopyqnxii ;ia ce y CeBH.i.H qyBaxe IIInaifco.xaKa, 
HJiH 6o.T>e ;ii,a peqeM lllnaifco.xaaa, a noMajio n caMora ce6e, 
jep..." — ^lera pa;in, mucjho caM ce ja, Kaji ja Kao ,,6p30- 
xo^m" n „6p30Jiexn'' nyxeaK a ne .lOJiasnM MHoro y xo Bame 
onacHO ;i,pymxBo ? 

ITocxe OBora caBexa 6njio mh Je saenMaifce meroBO 
jacHO : ijeHXJMeH je luxao BajpoHOBor JI,oh Xyana, a a caw 
je ;i,oraao y CeBHJ>y, y Jierjio j,y6aBHnx maaa. Ten ca;; 
nosHa^ox y iteMy ,T,aHainEf>H npnMepaK JI,oh Xyaaa, c xora 
hy ra y HeKoaoKo noxesa h nacJinKaxH nnxaouy. Mo>Ke 
6nxH Aa cy cxapn ^oh Xyaen 6hjih Jienn, upHOMaBbacxu, 
BUXKD, ^lyxoBuxn H pachanaiuHH; ;iaHauiH>u cy jipyKinJH: 
OHD cy .xeninn o^ocxpar rjie;i;aHn, ho cnpe;ia; c xora fey ra 
c xe H>eroBe .xenine cxpane noraaBnxo n oirncaxn, a c xe 
ce cxpane qhh BeposaxHo n /KencKaMa Bnuie n ;i,ona;T,ajy. 
Ohh cy ocpejH>e BncHHe, nomupnx njieha h nojaier Bpaxa; 
Hore nM na npBn norjie;i, Hsr.xeAajy Majio KpnBe, ajin xo 
Huje y cxBapn: pasBHJeHH Mniunhn JincxoBa nune xaj yxH- 
caK, ajin ohu nMajy iipaBc Hore ii ^Bpcxo cy Hacahene na 
CBOMC nonpomxy, na seMjLH. Moj nosnaHnK uno je .iHua 
CpoLacxor, a.xK osSii.tHor: upxe omxpe, jiynaBe n nenpii- 
jaxHe: yocxajioM nehy Aa.te hh ;i,a roBopn.M, jep xh ce 
ji>y;i,H cBojoj cydpafeii MHoro Maae jionaAajy ho cbojhm ce- 
cxpaMa no Ebh, mxa BHine: .-byAHMa cy ohh qecxo n o;t- 
BpaxHH ; ajiH xo ne qonn HHinxa no caMy cxsap, mohcc 6hxh 
na npoxHB: n naMnryiue ce hh HaJMaite ne ;i;ona;i,ajy ace- 
naMa. HajwaHje Kaji, cy nope^ xora h Jiene. 

/I,a nycxHMO namer ^T,oh Xyana ;i,a npnia CBOJ npBH 
;i,0/KnBJLaj y CeBUJtH. Ja caM ra cacxymao Bpjo najK.TiHBo, 
HHcaM n3ry6flO hh je^xny pen o;i, H,eroBe npHqe, a cy^iehn 
no JiaKohn npniaaa u npHpojinocxn noje;i,HHHx cnxHHua, ne 
cyMaaM j!,a je cbc hcxhhhxo. 

8» 116 CpnCKH Kh>H5KEBHH rjIACHHK. „y Majy, iipinao je oh, cpeo caM IlaKHT}' y Kajte jie 
;i:u' Cuepnec. Jecxe :iu bh^icjih koj'h hjt y /KiiBoxy cbom 
iieooii'rHy u Heo;i,o.i.HBy jienoTHuy? Jecre Jiu ce cycpejin ca 
aemiM noriie;ioM? 11 ;iaHac, nqcjie iipoMHHyjie roAJine, Kaji 
TOji ua H>y iioMucjiuji, bu,t,hm je Ha hctom MecTy, y hctom 
o;;ejiy, hcto raKO oieuutany, KaKO joj ce Bpana Koca cnymxa 
Ka uoTUJiKy y mgkhm BHJyraMa npeKO "lejia ii cjieniix o'injy. 
JiHue joj je Onjio MHpno ii 3aMMinji>eH0, na H>eMy je jieC;ico 
HeKH HepaaroBexHn caiLajiaqKH uspas: ona je Miicjinjia na 
neniTO mTo 6m u .i^anac pa;i 6ho ;ia snaM... 3a xaj je,T;aH 
TpcHyr onaano caM Ha jiniiy ibCHOM xojtajie jipaHcu, Ha 
HjChom o;i,ejiy CBaKy CHXHHuy, ;i,o 3pHa npaniHHe aa H>eHnM 
Ma.iBM unnejinnaMa. 

„Tlo iteHOM saMHHiJLeHOM JiHuy cy;i;HO 6ux jia, Me HHJe 
HH oiiasDjia, It aKo Me je norjiejiajia. Ja no^eM necBecHO 
HCKOJiHKO KopaKa Hanpe;i, a saxuM ce ydp30 OKpeneM ncxo 
xaKO HecBecHO n hoI^cm sa itoM y npucxojuoj ;va.i>uHH. Y 
npBH Max 6ojao caM ce ;ia aji^M 3a h>om, Kao jir mc uejia 
CeBHjta no3Haje, a jom caM ce Bnine 6ojao ;ia joj ne 6y;i,eM 
;ioca;iaH; ajiH y6p30 caBJiajiaM xy Cojasan u noJ^CM Cp/KC 
3a JLOM ;i,a je npecxHrneM. Ona je nmjia JiaranHM, o,T.Mepe- 
HiiM KopaKOM, Kao HCKO KoJH H;ie AaJiCKo; npecxurHCM je 
u cxancM npe;i. je;ian nsjior, ;ia je Mory 6ojLe ;i,a yoiHM. 
Ona je onasojia xy Mojy jKypdy, norjiejiajia Me je ii yiiinn 
MH ce Kao ;ia joj ce na jihh}- yKa3a je;i,aH HenpnMexiiH 
ocMCJaK, ocMOJaK KoJH MH je Jinqno na hck^ rop;iy pasno- 
;iyniHocx. TaKO ce, mohcc Ohxh, nacMeine .lene Kpa.i,Hi;e Ka;i 
HM ce Ko xoKe ;ia y;iBapa. Kopa'i^ caM .aa.i.e 3a ilom, jep 
caM Mopao ;ia h.i.cm ibCHHM xparoM ; hhhh mh cc jia mc hh- 
KaKBa cHJia He Cu Morjia ;ia aaycxaBH h o;i. xora o;iBpaxH. 
MaJio !io Majio, ue.ia Moja nawiiLa TniJia je ynpaBJbena na 
H,y H ja caM caMO oiia/Kao neiipHiaH>e ilckhx cnyxosa h 
o,iMepeHH KopaK li.eHnx ^laKHX HOHtoua ; norjie;i ce Moj ne- 
npecxano ^nsao n cnynixao o,n if.ene rjiane jio nexe; Kyfee 
ca oOe cxpane yjinue nui'ie3.ie cy nocxynno, caMO ce 3a- 
jipHcajia nyxan.a no;i, H>enHM xaxpnM HoraMa. Ona xpKa, 
Kao xpKa aa cpchoM, H.3rjie;i,ajia mh je hcoGhiho ;ipara. 


Hs UlnAHHjE. 117 *Ttf^o caM ce iiooojaBao ;ia Moja Jienoxniia Her;ie ne y^e, 
H j^a ce Taj Jienn can ne npeKime : Hcejieo caM fl,R obo xpaje 
y He;iorjie;i. 

„KajLe ;i,e Jiac Ciiepnec jtyraqKa je, a.in ce mchh yqn- 
HHJia HeodniHO KpaTKa; jio^ocmo h na iteH Kpaj, n cajna 
TCK HacTa;i,e cxpaxoeaae ;i,a ne nsryduM Jienonmy. Ona 
noqe ;ta aanaasH y iionpeqHe yjiHi;e, h, npn yjiasy y cBaKy, 
Mopao caM ;ia ydpaasaM Moje KopaKe, 6ojefcn ce jib, be, 3a- 
iimaBinH nsa yrja yKuiie, ybn Herji,e r^e je Hehy Mohn o- 
nasHTH. Ona HanociexKy npuMexn to qy;i,HOBaTO y6p3aBaH>e 
KopaKa y nycxHM yjiHiiaMa, oKpexe ce n yiann mh ce ;i,a 
ce ocMexHy; obo mc Maao aanjiamn, jep iiomhcjihx ;;a mh 
ce ncMCBa, ajin onex HacxaBHM xpa6po MOJe roH>eH>e Kpo3 
KpHBe H ycKe yjiHue. Ilmao caM ca^^a nao onnjeH, CBe mxo 
caM Bujieo TO je Jiejij^jaite iteHHX CKyTOBa; y iiohckhm Tpe- 
HyuoMa D3rJiej:ajo mh je Kao ^a to -xeayjaite jiqiu na hckh 
Buxop oji. pa3Ho6oJHHX luapa Koje mh saspby MoaaK, H3- 
rjie^iajio mh je Kao ^a je o;i BaJKa^a iipaTHM, a ;i,a caM 
HCKHM TajaHCTBeHHM cHJiaMa Ha TO ocyJ^eH, n ;i,a to Mopa Be- 
1HT0 ;i,a Tpaje: Kaji dnx je ,T,HpHyo npcTOM, ihhhjio mh ce ;i,a 
6h CBe HecTa.10, n ona, h nyTaaa Hcno;i H>e, h ueaa CeBHJLa. 
^T,a caM y JoH,T.OHy, cacBHM 6h jipyK^nje hidjio ; naJMHO 
Chx Ha npBOM yrjiy jeAHora jaBHor nocjiy/KHTejba, dauno My 
jieceT HiHJinHra y raaKy, u Hape,T,HO My ;i,a mh jio cyTpa 
yjyTpy ;i,OHece a;ipecy ji,OTHqHe ;i,aMe. CyTpa;iaH 6nx Beh 
Hamao nocpe^aH hjih nenocpejian naqHH ,T,a ce ca aoMe 
yno3HaM, 6hjio ca h.om caMOM, 6hjio ca kojhm qjianoM H,eHe 
po,i6HHe, 6hjio ca Mya^oM, aKO ra HMa, 6hjio ca npnjaTe- 
JtHHOM HJIH npujaTejteM, dnjio.. . ht;i,.; ajiH y CeBHJBH... 

.,C HoqeTKa caM 6pojao HieHO CKpeTafte jieBo h ;iecHo: 
jejiannyT jieBo, saTHM noc-ie Tpn yjiHuc ,T,ecHO, 3a obhm 
Hocjie qcTHpH yjiHiie ohct .leBo, sa thm ;iBanyTa onex .xeBO, 
jlBa nyTa j,ecHO, na JieBO, jiecno, oiict ;i,ecHO...: y M03ry 
MH ce HaqHHH oneT jejtna HOBa 3dpKa, totobo mh h caMo 
jenpmaH.e CKyTOBa noqe ,T,a necTaje U3 oqujy, c.iHKa noqe 
;i,a ()Jie;iH, n yqnHH mh ce ;ia he cbc ^a Hniqe3He Kao y 
HCKy rycTy h upny Maray. Beb ce h cyTOH aoqe ^a xBaTa, 118 Cpiickii KhjHjkebhii Fjiachhk. a ja HeiipecTRHO ycujLaBaM CBOjc 04h h o6o,ipaBaM CBOje 
Hore u iipeSpajaM yjinue Kpo3 Koje caM npoiuao. 

y jejiaH Max ce xprox, y»iHHii mii ce ;i,a je ce iieuixo 
Heo6u«iHO jiorojiDJio ; ona je sacTajia, sajiyna.ia iia je;naH 
npo3op n Kao ;i.a je HeniTO iiporoBopujia. BpaTHuue ce 
OTBopuiiie, H y KOJH Max oHa xxe^ie jir y^e ynyxpa, ja 
npncKoqiix dJinay H>e y HaMepu jia je npe^eM h hjicm jinjbe 
y iipaBuy yjiHU,e. Obrj moj 6p3H noKpex xpn^e je, aanjiaum 
je, ann ce OHa 6p3o npiidpa, ocMexHy ce h KJioMny rjiaBOM. 
Taj Mu ocMCx iiospaTH cBy n3ry6jLeHy cmcjioct u y»iiiHn 
Mu ce Kao cacBHM npupo;i,HH no3HB ;i,a y^cM yHyrpa. HiicaM 
joj ;iao BpeMeoa hh jta saTBopii Bpaxa, ho xpadpo ytjCM 
n caM 3a-iynHM Bpaxa sa co6om h hc 3HajyLH mxa pajiHM y 
xoM o;icyjiHOM xpenyxKy. Cbc mxo caM mhcjiho xoje: „caji, 
caM ,Tomao r^e xpeCa, ;T,a bdjiiimo iiixa fee ;;ajLe ,na 6y;;e". 
yiiiaii CMO y je,T,aH npocxpaHH Jiaxuo; c ;i,ecHe cxpane oHJia 
je je^iHa .lOJKa, r^e je y nyxy ko;i iipo3op"iuKa ce^ejia jejiHa 
cxapiija JKcua, no cBoj upujiuuu Bpaxapwa; y 6p3uiiii caM 
iipiiMexno Aa je iiaxHo o6n«iHo naMcuixcH, a, yiipaBo iipcMa 
y.ia3y y ;ia.-Luuu iiaxaa, ii;iy cxeiiemme sa ropibu ciipax. 
Obo caM CBC HSMcpiio jciinBM xpcHOM oKa, Kao pasOojnuK 
Kojii ce Haxo;i,u y je,i,HOM 036u.i.iiom iiojioHtajy u o;iMepaBa 
iijUMiiKe 3a nana;!,. 

„Ha Moje Be-iHKo uancHaljeite, IlaKnxa ce 6HJia xojiiiko 
iioii.iaiiiu.ia ;ia je 3aneMejia; iioKa3iiBajia mh jc Ha 3axB0- 
peiia Bpaxa ii MOJiehuM nor:ie;iOM ,T.aBajia mii je shrk ^a 
uaa^CM; no'ieJia je bcL ii ;i,a Me rypa Hano.i.e. l>ada je y 
iipBii Max II caMa rjiciajia xy gtepasyMJi^nBy itojaBy, ajiH, 
Ka^a ce y6p3o pasadpa y icm je cxBap, ona iio'ie ;ia bhic 
yiipaB.i.ajyIiii cBoj rjiac Ka ropiLCM ciipaxy: ,,Socorro! So- 
corro!" (lIoMoh! iroMot!) 

„Ca ropiLcr ciipaxa sa'iymc ce Kopau,u ca hckum ne- 
Hosnaxii.M 3B«'KeT0M. ynpaBHM noiMeji Ka cxencHiiuaMa, h 
BHAUM Aa re cnyiuxajy hub cxencHiinG abc "ioBe«iHJe Hore 
H je^aH Bpx OA rBO/Kl;a, Bpx oa Ma'ia Koju ce CBCxjiyuao 
y cyMpaKy. Obo te ouxu, homhciiim y ce6ii, uckh ccBit- ^ H3 lilnAHHJE. 119 

^aj^oftn Topepo, dopau ca dnhOBUMa, cy;tehu no cuRjia a uo 
CHrypHOM KopaKy, hu3 cxeneHHiie. 

,,MeHe o6y3e cxpax, aan Henn Heodaimn cxpax. Ja 
HHcaM HHKa;i,a 6uo njiam.'LnB qoBen, a naJMaifce xajta Ka;i,a 
caM 6110 HaopyiKan ;i,o6puM eaTpenHM opyHtje.M, npoTney 
Kora CTO Maqesa He Bpe;i,e HHinxa, aan je OBaj cxpax MHoro 
HesrojlHnJH, cxpax sa Jipyrora, sa HenosHaxora qoBeKa, 
Kojn Moace hh KpoB hh ^y^Kan jta iiorime, y concxBeiioj 
Kyhii, oji p3'Ke dyjtajiacxor nacpxaqa. Ajih, HanocJiexKy, cBoj 
je 2CHB0X HajcKynjbH. n3Baji,nM cBoj peBOJiBep MHCJiefen ;i,a 
qeKaM jiok ce jiBe eore ca MaqeM ne cnycxe y naxHO h 
OH;ta ^a OKyiiiaM mojhx mecx MexaKa. IlaKHxa npHMexH pe- 
BOJiBep, BpncHe h cxyKey Haxpar. CxpauiHa OBa BpacKa 
nopasH Me, n ja BpaxHM opya^je y i^en h oKpeHCM ce Ka 
BpaxHjia jia HsaheM nanojbe. 

„Ca;i,a xen npHMexHM jia cy Bpaxa jiBoryda, jejiHa 
yHyxapaa, cacxaBJtena h3 jaKHx rB03,a,eHHx mxanoBa, Bpaxa 
naxHa, ca pemexKOM, Koje ce Jiexa jtpjKe oxBopena upeivia 
yjiHiiH, a Apyra ciiojtHa, ^ipBena Bpaxa, ca yjiHii,e. IIoKymaM 
,i,a oxBopDM rB03;ieHa Bpaxa, ajia y OpsHHU ne Morox Hafcn 
KaKO ce oxBapajy, no CBOJ npHJinnn ona ce npn 3aKJianaH>y 
caMa 3aKJi>yqajy, a Mory ce oxBopnxH caMO JianucM hs jioace. 
HeKajiafteiM upBOM eecjiaqy OKC(|)op;i,CKoryHHBepcHxexa npoi^e 
cxpyja Kpo3 HCHBne, Mumnhn y MnmnnaMa noqeme ;ii;a mh 
ce rpqe; ;;oqenax 3a ;i,Be nojiyre rB03;i,eHHX Bpaxa, 3axpe- 
cox Hx HCKOJiBKO nyxa, Kao ropnjia rBOH{})e na CBojoj Kp- 
jiexKH; raapKe nonycxnme, a innnoBH o;i, dpase nsa^onie h3 
;ipBeHe rpe;i,e, h Bpaxa ce oxBopume ca noxMyjiniw noxpe- 
coM. OxBopHM n cno.^na Bpaxa n nsa^cM Mopno Han0wX>e, 
Kao ;i.a nnnixa nnje nu dnjio n Kao ;i,a caM yqanHo najjby- 
6a3Hujy nocexy cbojhm po]^an,nMa; 3axBopHM onex Mnpno 
Bpaxa 3a co6om. TlpeKO nyxa dnjia je je^na KaBana; cnojba, 
na HeKOJiHKO KopaKa o^ OBor npH3opa, ce;i,ejm cy Mnpno 
rocxH n HHJiH CBOjy KaBy, rjie;i,ajyhn 3aqy^eH0 KaKBa je 
xa Jiyna nsnyxpa He BHjietn nnuixa ;ipyro ji,o je;i,Hor qo- 
BCKa KOJH MHpHo H;i,e cBOJHM nyxcM, OHH npo;i.y5KHme CBOj 
3a xpenyx npeKHnyxn pa3roBop. 120 CriICKH KiLIIHCEBHH FjIACHHK. ,,MiipHO caM Biiiao CBOjoj Kjhu, Bpe6ajyfcii, Me^yxHM, 
,ia JiH Me KO roHH U3a Jieha ; nocJie npBor caBujyxKa jmh- 
piiM ce cacBHM, Kao jir HHinxa Hiijo hh 6ujio, ^lyAefen ce 
OBOM HeoqcKCBanoM ;iora})ajy. 

IIciipu'iaM, oAMax Tor Beqepa, cbg obo jeAHOM mom 
scMJLaKy, Kojn je Bet neKOJiHKO ro;i,iiHa y Cgbh.IjH; oh ce 
3aqy;in Mojoj JiaKOMHCJieHOCTH h rjiyiiocTH. 3ap bh ne no- 
3HajeTe oCnqaje ceBHJbCKC h CeBiiJLaHKe? OcMex acencKH 
TO je yiTHBOCT Kojy BaM jiyryje cBaKa y^irnBa ,i,aMa Ka^ 
je 3Ha«iaJHiije norjie;i,aTe. Bn cxe Kao KaBa.tepo Ayncan 
>ia Jienoj jKeiiii iijih ;i,eBojuH jiodauirre h no Kojy rajiaHTHy 
pel ; jiy/KHii cxc ;ia ce sa.iiiBnxc ifcenoj JienoxH, rpauuJH h 
rH3;TaBocxH, a ona je o;i CBOje cxpane onex ^lyacna ;;a BaM 
3a CBC xo jcAHiiM iynKiJM ocMexoM ujiH K.iiiMaiLeM raaBe 
6jiaro;iapii. Aau cbc obo hc ;i,aje brm HunaKBa iipasa Aa 
6y;i,exe HacpxjLUBH h HcyMXHBH iipeMa iLoj. KaBa-T^epo 'luje 
ere ABe Hore ii npx Ma'ia Bii;iejiu, H3BecH0 oh sac Haiiao 
opyHvjeM a MOHte 6uru ii ydno. Oh je curypHO upiiMexHO 
Aa cxe cxpanan u ^a cxe cbc xo 113 JiaKOMUcjieHOcxH a 
He3Haifac yiuHiijiu: „H<eHa Koja 6aun norjiCA ua Bac, 3a Bac 
je Kpa.T.uu,a cBcxa", a bm cxe je yBpe;i,ujiH n hohiisujiu y 
oqiiMa iLCHoia My/Ka. Cpaxa hjih 3apy'iHUKa!" 

— Ha KaKo ce xo CBpiiiujio naiioc.icxKy yiiuxaM ra ja? 

— Bp.io iipocxo H oOhuho. Cycpeo caM hx nocjie hc- 
Ko.niKO Aana sajcAHo : oh je 6auno na mchc npc3pHB no- 
i\i«M,, Kao Ha npoxHBHHKa Kojii je KyKaBH'iKH no6erao ca 
Mciviaiia; ona mc je nor.ieAajia.i.y6onnx.i>nBO. IIocjic hckojiuko 
Aana, oh mc je nor-iCAao .T>ydonHXAnBO, a ona Jty()a3H0. 
.3axiiM caM ii.y cpeo caMy h hooixo mc jc norjie^aJia Bpjio 
.•by6a3H0, iipnCi.inHvHO caM joj ce, nosna.iH cmo ce 11 casnao 
caM CBC. Topepo je 6uo ilch 3apy'iuuK, Aom.ia jc ^a ysMC 
cBojy MaJKy Koja je dujia y iiocexH koji iberoBe Kylic. Ca,i,a 
je OH y Ma.TpH^y, I'AC ce ^ajy bcthkc npe^cxaBo u (>op6e 
ca Cin.oBUMa. Ha Kpajy Kpajcna yH03Ha;iM cmo ce usCniiTKe, 
u ona MC ynepaBa ^a ce H>eH xopcpo hhjc joiuxe Bpaxno 
JI3 Ma^puAa." ► lis UlnAHHJE. 121 

^i^w*"' — KaKO BHM ce qoHH oeaj aioj ceBHJLaHCKu poMaH? 
aannra ivie moJ noanaHiiK. 

— Bpjio Jieno, o;i,roBopHM My ja. JI>y;;H kojh Mory ab 
paaeajie rsos^ieHa epara, OTBopHhe yBCK u SJiaTne jiBepa 
raxo BO,T,e HtencKOM cpiiy. 

(HacTasiihe ce.) 

C. SOPHTI. M E H E X M H. (3) T P E -R H H H H, 
Ilpea uojaea. 

MaTPOHA. IlEHHKyjIO. 

Matpoha. 
Sap ja ;ia jkhbhm y tomc dpany rji,e MyjK no Kyfcn 
Kpa^e CBe mxo Ha^e, na hocu jLyda3HHu,u? 

riEHHKyjio. 
Th caMO fcyTHJ y;i,ecHhy ja ;i,a ra yxBaxaiu y cBe ie- 
THpH ; xaj;i,e caMo aa mhom. Ojiueo je TpeuixeH nujae, ca 
BGHUCM Ha rjiaBU, <I>puH:aHUHy orpxai kojh xu je ^anac 
KQji. Kyte npu;i,Hrao. A, rjie, eno Benua uixo ra je hocho! 
Sap He roBopnM ncxHHy? Exo, OBy;ta je oxnuiao, aKO xohein 
;ia ra jypnMo no xpary. A rjie, na cbo H>era caMora — 
6aui je noro.ino Ka;i, fee ;i,a .no^e! ajiH ne hoch orpxa^ia. 

Maxpoha. 
ria mxa fey ji,a pa;i,HM ca;i,a c h>hm ? 

IlEHHKyjIO. 

Oho mxo yBeK pa;i,Hm — o^Max 3a o'ln, xaico fee 6hxh 
Hajdojbe. ChMOHHMo ce ca;i,a OB;i,e, na ra xy h3 sacejie 
npiicJiyiuKyj. 

4pyia uojaea. 

Mehexmo I. Maxpoha. IlEHHKyjio. 

Mehexmo. 
E 6ani je y nac Jiyji, n noran odu'iaj, a H>era ce 122 CrncKH KanHtEBHH Tjiachhk. 

BeKnHOM ;ip/Ke 6ain ohh idto cy Hajdo.TiH: cbh xohe ji,a 
uMajy MHoro KJinjeHaxa, a ii ne nnTajy jecy jih ;io6pu hjih 
p^aBii ; BHine ce rjie.ia na DiMaiLe, nero nu na iioiiixeite: 
aKo je ciipoMauiau, na nena ii Hiije pt^aB, cMaxpa ce 3a 
HeBajLaJiua, a ano je 6oraT u HeiioinTee, cMarpa ce onex 
3a Ba.i.anor Kjinjenxa. Obox ce He xnny hu 3aK0HU, hiixu 
DM je cxajio ;io oHora mxo je npaBO n jio6^o na xuwe caMO 
6aii,ajy y Spnry cBoje iiaxpone : mxo cy npiiMiiJin, He npii- 
3Hajy ,Ta cy npuMn.in; .T>yxe cy KaBraijHJe, rpa6jLHBii,n, Be- 
po-xoMHUiiu; luxo UAiajy, cxeKJin cy KawaxoM hjih KpHBO- 
KJiexcxBOM; onyKajiH cy no cy;iOBHMa. Kajia ce H>HMa sanaa^e 
poqHHixe, xHMe je Befe saKasano h ilhxobhm naxpoHHMa; 
jep Hx OBH 6paHe sa jionoBjyKe Koje cy, CuxaHre, no»iH- 
HH.iH, H Bo;ie napHHHv npe;; Hapo;i,OM, hjih npe;i. cy;i0M, hjih 
iipe;i e^iHJioM. Tano je mchh ;i,aHac HCKaKaB KJiHJeHax ua- 
'iiiiiHo Ba.i.aHy KOMeH;i,HJy, na nncaM Morao pa;i.HXH mxo 
caM xxeo; xojiHKO Me je sadaBuo, xoauKO sa^ipacao ! o;i,ro- 
Bapao caM koa e^HJia 3a iteroBe CesOpojue yrypcysjiyKe, 
iiocxaB.tao caM spjio sanujena, He3iojHa nnxaita; roBopno 
caM, y o^iopaHu, u kojiuko je xpeOajio ii ko.iuko niije xpe- 
6a.io, caMO ^a Cn ce ;i,omjio ;i,o oiiKJia^e. ITa mxa je jiy^aK 
ypa,T,HO — MCHC, MCHe je o;ipejiHo ,T,a 3a itera jeM'iHM!' E, 
HUKa,i.a HiicaM BH;ieo ;i,a cy Kora onaKo y cse 'lexapii cne- 
x.ta-iu ; CBHMa ibcroBUM Mapn(j)erJi3aiHMa CBe;i,o«iHJia cy 
HexnpH naj/Kemtia cBe.TOKa. liena ra t,aBo dock! Ta u,eo mh 
je jianainiLn ash ynpoiiacxHO, a u mcuc saje^HO c h>hm, 
Ka;T,a caM h bhaco (jtopyM cnnia! IIILepjiao caM najjieimiH 
;iaH : 3aH0Be;iH0 caM ji.a ce cnpcM^ii ro3ua, u siuim ;i,a Me 
;iparana o'leKjje. Mhm caM caMO Morao, CMCcxa caM oxaa- 

1 iMcHexMQ je cbhm ciiJiaMa iioKyuianao y,a CBora kJinjcHia Ha- 
Tcpa ra npiiMii nponsio. Obo je 6hjio hciiito iiajinK Ha onKJia^y. 06e 
6n ce CTpaHe cnopaayiMcie jii ce y hckom nmavhy onK/jajie y wy- 
BecHy cyMy noBana ; OHaj Koiii on nyry6no onKJiajiy ryGno 6n tiimb 
n napHimy. Mchcxmo ce xpyAiio na caa nnTaH,a 6yAy „3aBvijeHa if 
HearoaHa", na Aa tbko cbomc KniijeHxy, kojh je Bpjio p^aBO crajao, 
fla npH.TiiKe ^a ce HaByne. Ajiii osaj CMCxeHjaK, yjiecTO a* npeffJio>KH 
onKJiaay, iiajaBii Ka^a ce Beh cacBHM aanjico, na ocTaB.ta — Me- 
Hex.Ma aa jcMua ! M E H E X M H. 123 ^ MHO ca (|)opyMa. IIsBecHO je OHa cajia Ha Mene Jtyxa, ajiH 
iie je Bet yMopHTn orpxaii inxo caM ra ;];aHac jKpao oji 
yKene na joj ra ;i,OHeo. 

nEHHKyjio (aceHH). 
nixa BejiHui Ha obo ? 

Matpoha. 
E, 3a noraHa jin caM ce ^lOBeKa y,T,ajia! 

IlEHHKyjIO. 

JecH JiH ;i,o6po qyaa mxa OBaj roBopn? 

Matpoha. 
CacBHM Ao6po. 

Mehexmo. 
Ako caM joui HaMeraH, ytn hy caji,a ynyrpa ;;a ce xy 
npoBe;i,eiM. 

IlEHHKyJIO. 

HeKaj caMO, HaonaKo hem ce iipoBecxn ! 

Maxpoha. 
TaKO MH Kacxopa, ;io6nheni join h eajban iiHxepec sa 
OHaj orpxai. 

IlEHnKyjio (MenexAiy). 
To XH je o;t Mene! 

Maxpoha. 
Sap CH XH MHCJiMO ;i,a MOH^em Kpnxn xojioKe .lonoBJiyKe? 

Mehexmo. 
nixa ie xo? 

•J 

Maxpoha, 
3ap Mene nnxam? 

Mehexmo. 
Ha sap xohem, Bajbajia, ^a nuxaM OBora 0B;i,e? 

Maxpoha. 
OcxaBH ce ca;i.a yjiarnsafta ! 

nEHHKyjio (aceHH). 
IIpo;iy}Kn caMO ! 

Mehexmo. 
3amxo CH mh xaKO xyjKHa? 

Maxpoha. 
To XH xpe6a ;ia anam. • 124 Ci'ncKH KhjHhjebhh Fjiachuk. nKHDhTJO. 

Sea, o^eraeiLaK, Hero ce npexBapa. 

Mehexmo. 
Amr niTa je to ? 

Matpoha. 
Orpxa'i... 

Mehkxmo. 
Orpxaq? 

Matpoha. 
HeKaKaB orpTai, — inTa ce njiamum? 

Me HEX mo. 
Ta HG HjaninM ce HD'iera, (nojiaKO iiapasnry) caMO ce 
6ojuM ;ia h3 orpTaia ne ncna;iHe uito ,ipyro.' 

nEHUKJ-HO. 

A Tu He dno nojecTH py^aK 6e3 MeHO. (jKchh.) ^ejia 
Tn caMo Hana;iaj ! 

Mehexmo (fleHHKyjiy). 
Xoheiu iiVTaTH ! 

rii,nnKyjo. 
Hehy 6am ;i,a iiyTiiM ! (jlveHU MeHexMOBoj.) HaMoryje 
MU xd He roBopuM. 

Meukxmo. 
lie Ha.Miiiyje.M tu, Xepnyjia mm, (5am Hniirra mrni tii 
Mame.M pjiaBOM. 

IIehuk.vjio. 
E, HiimTa o,T oBora Huje nomTennje! Ta cto y opK 
jiaHie 'lOBCKy ! ^ 

Mkhkxmo. 
Taho Mil JynuTepa ii cbux doroBa, HiicaM My uaMii- 
ruBao — je jih to to ^locTa? 

IlKHUKyjIO. 

Ta, xaJAe, eepyje tu to, a.iii BpaTii ce na oho. 

Mkhkxmo. 
Ha HiTa .ia ce BpaTiiM? 

' y .laTHHCKOM nrpa poii (palla-palloi), Kojy Hiica.M Morao 
npeBecTH. Mchcxmo roBopii nojiaraHO napaanry, jep joiu He 3Ha A* 
ra je OBaj npoKaaao. M E H E X M H. 125 V- riEHUKyjio. 

ITa Ha OpuHxaHnHa. Il^n aohccd miTpar orpxaq ! 

Mehexmo. 
KanaB je to orpxai? 

ITEHHKyJO. 

E na ca;; ja hy hjTaTO Ka;i,a ce oh caM ne ceha CBoje 
KOMeH;T,[ije. 

Matpoha. 
E, 6ain ca.M ja Hecpehna a^ena ! 

Mehexmo. 
SauiTO en necpehna? Peuu mh ;T,a jih je ko o;i, podoBa 
mTO srpemno ? ^T,a xn HHC3' cjijiiiKnH.e hjih podoBH o;i,ro- 
Bapaan? Kaacn mh: nehe dm xo npohn na-mjo, 

Maxpoha. 
IIIeraqBin ce. 

Mehexmo. 
O^BHine cu xj/KHa; xo mh ce 6aui ne ;ionaAa .. 

IlEHHKyJO. 

UleraqHm ce. 

Mehexmo. 
risBecHo cu Jbyxa Ha Koje 0,1 qe.T.a;iH? 

Maxpoha. 
lUera'niiu ce. 

Mehexmo. 
Ila BajLa;ia hhch tck na Mene .i,yTa? 

riEHHKyjio. 
E ca,T,a ce ne uieraqniii. 

Mehexmo. 
Ha ja HHcaM HHtnxa cKpneHO ! 

Maxpoha. 
Eho ra! Cajia ce ouex raeraqam. 

Mehexmo. 
PcHH MH, Ajmnjxe, raxa xe xo 6ojin? 

ITEHOKyao. 
KaKO XH- Jieno aacKa ! 

Mehexmo (xofee >ia ra y;iapH), 
XokeiH .XH ce xn oKanyxH o;i, Mene? Sap ja xedu roBopnM? 126 Cpiickh Kh>H/Kkbhh J'jiachbk. 

Matpoha. 
;i,o.ie pyKy! 

IlEHUKy.lO. 

To Tu je o;i, mchg! iKypn ce ;ia des Mene iiojeAem 
pyqaK, a nocjie mu ce ca bchugm, niijau upe^ KyhoM noji- 
CMeBaj. 

Medexmo. 
TaKo MU no.ij'Ka, hhth cam ;ianac pyiao, hiith caM 
noroM KpoMiio ynyTpa. 

IlEunKyjio. 
He iipHsnajeui ;T,ahMe? 

Mehexmo. 
Ha paayMe ce Aa He iipriSHajeM. 

IIehuk.vjio. 
E HHuiTa HHJe 6e3o6pa3Hiije oa oBora qoBena! lla 
3ap TC ja HHcaM ca;i Oaiii bhaco r^e CTOJnui irpe;i obom 
KyliOM ca BenueM oji UBeLa ua rjiaBH, iia cii join roBopao 
;i,a ja HCMaM 'leTBpxe, TBp^iiio ch ;i,a Me ne iiosnajciu, ii 
roBOpiio cu ;ia cii crpaHau,. 

Mehkxmo. 
Ta join OTKai.o caai ce pacraBiio o^ TeCe, tck co cajia 
Bpaha.M Kybu. 

IlEHIlKyjlO. 

^iiaM ja reOe: th ch mhcjiho ;i,a th ce ja HiMaM hmmc 
ocBeTHTii. Ta cbc caM penao hcchh! 

MllHKXMO. 

HI ra CII joj pcKao ? 

riKHHKy.io. 
He 3HaM. H;in na je caw iniTaj. 

Mkiiexmo. 
Illra je oBo, h^cho? IHxa th je to oBaj Haiipimao? 
Ulxa je TO? IHto LyTHm? Xoliciii jih peliH uiTa je ? 

Matpoha. 
Kao ja TH to He 3Haiii! [yKpa;veH mii je ko;i; Kyfee 
orpTaq ! 

Mehexmo. 
OrpTa'i TH je yKpajicH? Ml M E H E X M H. 127 jt,^ Matpoha.] 

3ap Tu Mene neTaai ? 

Mehexmo. 
Ha Aa 3HaM, ne 6dx tg nnxao. 

riEHnKy.io. 
0, ;ia noKBapena qoBCKa ! Kano ce caMO npexBapa! 
He MO/Kera Bnme jia KpHJeiii : sna ona ;i,o6po cbg, — CBe 
caM joj doFMe ncnpaqao ! 

Mebexmo. 
Am a mxa je to? 

Matpoha. 
Kaji, HeMain hh wajio cxn^ia, k Ka^ Heheiii ^a npaseam 
o;i, CBoje BOJte, cjiyraaj h nasH, pehn hy tii u sainxo caM 
Tj/KHa n mxa mu je OBaj penao : orpTa^ mh je ko.t, Kyhe 
yKpavieH. 

Mehexmo. 
MeHH yKpaxGH orpxaq? 

nEBHKyjlO (jKeHH). 

Bhabui jiD caMo KaKO Te, yrypcys, jipjKH 3a dyjiajiy. 
Ifcoj je yKpa.ien, a ne xedii, jep Aa je Te6H yKpa^eH, 6no 
6ii ca^a 3;i,paB a qnTaB 

Mehexmo (rienHKyjiy). 
Ja c T060M HeMaM Huiuxa. (/KeHH.) A mxa th KayKem? 

Maxpoha. 
PeKox XH, Hecxajio mu je ko;i, Kyhe orpxaqa. 

^Iehexmo. 
Ko ra je xo yKpao? 

Maxpoha. 
Da xo Haj6ojbe 3Ha onaj kojh ra je npn^iHrao. 

Mehexmo. 

Ko je xo? 

Maxpoha. 
HeKaKaB MenexMO. 

Mehexmo. 
JI,a HeBa.T>a.iora ;iejia! Ko je xaj MenexMO ? 

Maxpoha. 
Th caM. 1*28 CpncKH KfLiia^ERHH r.iAcnnR. Ja? 

Tn. 

Ko TO Ka>Ke? 

Ja caMa. Mehexmo. 
Matpoha. 
Meuexmo. 
Matpoha. IlEHHKyJIO. 

11 ja! TTa cii ra nocjie ;ioueo oboj xeTepn EpoTiijn. 

Mehexmo. 
Sap ja ;iao ! 

Matpoha. 
Tn. 

TiEnHKyjio. 
Bam Tii ! Xohcui jih ;i,a th ;;oucceM coey Koja he th 
roBopuTH neo jiau „th, th", jep cmo mh seh Ma.TaKcajiu. 

Mehexmo. 

SaKJIHILCM th CC, axCUO, JynHTOpOM U CBHMa OCTaJIHM 

OoroBiiMa — je jiu tu to ;iocTa'? — ;i,a BocaM ,^ao... 

IIehuk.vjio. 
A MM oiicT na roBopiiMO npany iicthhj. 

Mehexmo. 
Ajiii ja joj HHcaM hokjiohho, nero caM joj caMO raKO 
;iao Ha nocjiyry. 

Matpoha. 
A KaKo ja He ;iajcM hhkomc nsean KjLe tboj xjiaMHC hjih 
orpTa'i na iiocjiyrj? lIsnaH KyLe Tpe^a ;i,a ;iaje jKencKy xa- 
.T,BHy /Kona, a uoBeK MyniKy. Xoheni jih ;^0HeTH oppTaq Kj'feH? 

Mehexmo. 
Ca;i Ly ra o;iMax jiohcth. 

Matpoha. 
To je caMo no TcCe Co-i^c, jep aKO ra ne ;i,0Heceni, 
HctciH yl.n y Kyty. Ojiox ja ca^a ynyTpa. 

TTKHHKyJIO. 

A HiTa to CiiTii ca muom. kojh caM ce 3a Te6e obo- 
.lUKO TpyjiHO ! 


► M E H E X M H. 129 

" — y« ~~~~~~ 

i^^iz^ MlTfOHA. 

BpaTHhy th saja.M Ka;i.a xeda VKpajy inxo ii3 Kyfee. 

IlEHnKyjio. 

E TO, Ba.ia, Hefee HnKa;ia 6vna, jep ko;i, Kj'he HCMa 
HDuiTa ;i.a ce yKpa^f. HeKa Bac hoch j^aso u Myaca n /Keny! 
ILieM ca;T,a 6p3o na (J^opyM, jep Bn;i,nM ;ia caM ns oee Kyfee 
cacBUM nsOaien. 

Mehexmo. 

Mhcjih atena ;ta mh je yqnnnjia 3.io raxo Me je HCTe- 
pajia, Kao na ja HeaiaM ;i.pyror 6ojLer Mecxa, na Koje te 
MC 3ai],ejio nycTHxa. Ako ce xe6H ne ji,ona;i,aM, Mopara ;i.a 
xpniim : xa ja ce AonaaaM OBOJ Epoxujn, Koja aie nehe h3- 
rypaxH, eefc he Me ko;!, cede saxBopnxH. H;i,eM: 3aM0JiHhy 
je ji,a MH BpaxH orpxaq kojh caM joj Majionpe .tohco; 3aT0 
fey joj ;iOHexH Jipyrn, Jienmn. (Jlyna Ha EpoxnjuHy Kanajy.) 
Xej, HMa JiH OBjte Kora Bpaxapa? OxBopnxe Kojn n 30BHnTe 
Epoxnjy npe;i Kyfey. 

Tpefia nojasa. 
EpoxnjA. Mehexmo I. 

Epoxhja. 
Ko Me xo xpaHvH? 

Mehexmo. 
Onaj KoJH je Behn HenpHJaxe.i. ce6m nero jib tbojoj 
AeuoTu. 

Epoxhja. 
MenexMO Moj, saiuxo cxojnin npe;i, KytoM? y^n ynyxpa. 

Mehexmo. 
HeKa ca^a! Snam jih 36or qera jiojiasuM k xedn ? 

Epoxhja. 
SnaM : ;;a ce ca mhom npoBejiem. 

Mehexmo. 
A He, Hero xe mojihm ;;a mh BpaxHra onaj orpxaq kojh 
caM XH Ma.xoqae ,Tao : tkchr je caanajia cbc, cbc KaKo je 
ho pe;iy xeKJio. Ja hy xn onex ;i,axH ;i,BaHyxa CKynjbH, KaKaB 
caMO 3a/Ke.xnm. 130 CpnCKH KitHHtEBHH TjIACHa^f. Epotiija. 
ria ;ia.ia crm tu ra ja Ma.iunpe ;i,a ra ojineceiii ^l^pu- 
/KBHUHy, a c H>iiM II oHy rpuBH}' JIB je o;i,Heceui saaTapy 
jia. je noiipaBii ii Aorepa. 

Mehkxmo. 
Th Aieen jiajia orpxaq ii rpHBHy ? — Hehe 6hth, Ta 
OTKaKO caw th ra ja join jyxpoc ;iao ii OTOuiao iia (|)opyM, 
TeK ce cajia BpahaM, u cajia xeK u xeSe bii^um. 

EroTHJA. 
Bu;iHM ja mxa ch th no^eo. HuMe caM ja, Bora th, 
3acjiy5KOJia jia. cBe Ha to naBHJaui KaKo hem ce ca mhom 
meraqnTH '? 

Mehexmo. 
Ta, 3a Bora, ne TppiKiiM th ja to h3 mere: Ka>KeM 
TH ;i,a je JKewa casna.ia sa cse. 

Epothja. 
ITa ja Te HHcaiw hh MOJiHJia ah mh ra ;iain ; th ch ra 
oji cBeje BOJLe ;iOHeo. .^ao ch mh ra Ha ;iap, na ra ca^a 
Tpan^Hin naTpar. ,I,oOpo, npncTajeM, y3Mu ra, hoch ra, 3a- 
KHTu ce ifcHMe H TH, 11 TBoja jKCHa ; oCecHTG ra, aKO xo- 
fecTC H 3a HOC A Tii OJI ;iaHac ,ia wn hhch npeKopaqno 
npara, jep feein ce caMO y3any;i, My^iuTH : Ka^aa th ca mhom 
3a Mojy TO-THKy ^loCpory Tcpaui K0MeHAHJ3% yaCe feiein ce 
Tpy;iHTH... 

Mehkxmo. 
Ajia ce OBa Ha30J.HJia! Xej, th, leKaj Majio! BpaTH 
ce! Ta xohein jih CTaTH? Xoheni jin ce BpaTHTH ;5a MOJy 
.TjyCaB? — 0;ie YHyTpa, 3aKJi.y»ia, Kannjy. TaKO ! Ca^a caM 
CBy;ia ncTcpan : iicMaM bdihc hh Majio Kpe,iuTa hh koji, Kyte, 
HH Ko,T jiparaHc. H;ieM ca;i.a Aa o onoj CTBajtH iniTaM 3a 
caBCT HpHJaTCi^e, uiTa ohh mhcjic Aa Tpe6a pa^HTH. 

(HacraBHhe ce.) 

Tht Makhh.ir TTjiAyT. 
(Ilpeeeo c AaruncKoe BixkjThh Wajkahobhk). « KlhUyKEBHVi nPErjiEjt. 

The Balkan Question. 
The present condition of the Balkans and of European 
responsibilities. By varions writers. (Edited by Luigi A'illari, 
London, 1905. p. 350). 

C je^ne CTpane Mnnxaeo HcnyitaBaiLe odaeesa Ay- 
CTpuje n Pycnje, Kao nyHOMohnnua Eepone, a c jipyre 
cxpaHe cra.iHO anapxujcKo craae y Cxapoj Cp6iiJH h Ma- 
Ke^TOHBJn, u3a3Ba.io je y sana^HOX CHJia HeKy Bpcxy contra 
cnopasy.Ma eHrjiecKO-^)paeu,ycKO-xajinjancKor, ca sa^axKO.M 
jia, nyxeM uixajine h sCopona, npe;icxaBH y npanoj cnexjio- 
cxu cxaibe Xpumhana y TypcKoj. Beh noqexKOM 1903, janno 
MHuiJbeifce xpiijy xpa.iiimiOHa.xHo jindepajiHiix ;ip/KaBa xo- 
jiQKO je diiJio saimxepecoBaHO, ;i,a cy y cbum rjiaBHnJHM 
MecxHMa rixajiHJe, tJ^panuycKe u EnrjiecKC oOpasosaHii Ha- 
poMuxn OAdopn n npape^HBaaH MHoroOpoJHii CKynoeii, na 
KojiiMa cy HaJKpynHHJH npejicxaBHami Hayne n yMexHOCXH, 
HajncxaKHyxHJu ji,p>KaBHiiu,H h uonuxH>iapii jiosajiH CBOJ mac 
y o,T.6paHy csnjy yritexeHax Hapojiy y OxoMancKOJ IJ,ape- 
BHHH. Kao npBH pesj'Jixax sajeAHoqKor pa;i,a xpnjy 3ana,T,Hnx 
jip/Kaca 6njia je nsBpcna Kiinra ^Manifestations franco- 
anglo-italiennes. Pour lArmenie et la Macedoine"'. 

KaKo no.ioKaj paje y TypcKoj 6nBa cBaKor jiaua CBe 
HecHocHoJH, DHxepecoBaiLe 3ana;;Hor cBexa nocxaje cbc 
eehe. KitHroM Ea nancKO LLut in>e xxejio ce noeoBo riOKa- 
saxH y KOJiHKoj cy Mepn OpannycKa, EnrjiecKa h Hxajuja 
sanHxepecoBane npo6je.MOM MaKCAOHCKHM, Kao h CBOjy ro- 
xoBocx ;ia cnpeqe ocBajaqKC njiaaoBe Pycnje ii Aycxpnje. 
no6y;ia 3a H3;iaBaH>e OBor ^ejia CnJia je, Kao nixo ce y 
npe,T,roBopy BCJin : yno3HaBaH>e eurjiecKe nyojiuKe ca aKxy- 

' B. npnKaa T. Hiik. nexpoBHka y „C. K. IjiacKHKy" oa 1904 

9* 132 CpnCKH KitHHtBBHH FjIACHHK. ajiHomhy IIcToqaor HiiTaifc.i, OTv,T,a h ate.'ba ^a y tom iiocjiy 
v'lecTBvjy iiucuH pa3Hux Hapo;THOcrii. Ha Taj Haqna iipii- 
Kviiujia cy ce pasHOBpcua Mum.'LeiLa, Koja nMajy ;i,a iiocjiyace 
Kao KopucraH riyTOBoi; y jejiHOM TaKO saMpmeHOM upodjieMy 
Kao inTO je OajinaHCKii. 

BaAKGHCKo Iluratbc je sGiipKa HJianaKa, o;i kojqx CBaKii 
3a oe 'lUHii nennny, h3 nepa o.tjih'ihux iiosHaBajiaua iipii- 
jiHKa 6jiH/Ker HcTOKa. CeM iioseaxor (|)paHuycrior ny6an- 
uiiCTe r. B. Bepapa, F. JI,p. TarapqcBa, sacTynnnKa 6yrapcK0- 
Mah-e^TOHCKor KOMBxexa y niiocTpaHCTBy n jejiHor HenosHaxor 
iixajinjaHCKor iiocJiaHiiKa, ocxajiii nncuH cy EnrjieaH. Eu- 
rjiecKH je Hapo.i,, neocnopHO, sa speivie iiocJie;ii£>HX noKOJba 
y TypcKoj, riOKasao naJBuoie CHMnaxnja iipeMa yntexeHHM 
XpniuiiaHiiMa. ^I,0BOjtHo je ciiOMeHyxH ,Ti,a je caxio ,.Baji- 
KaHCKii KOMHxex • opraHH30Bao y .loH;i.oHy h y yHyxpainiLO- 
cxn (oA 1903 AO .Maja 1905) Biiiue oji jiBe cxoxune MHxunra, 
Dsnocehii H ocy^yjyiiii cna BapsapcxBa Apiiayxa, Typaica 
H Kyp;i.a Ha;i, ocxajiiiM napo^iiiMa. lie Mticjiehii j-Jiasuxn y 
C.TUJKy anajiuay CBHJy "iJiaHaKa, hshocumo caMO ncKOJa mo- 
in.i>eHja Koja 3a Hac iiMajy HapoHQxii siianaj. * y Bpjio KOHuuiJHOM yBo.iy, r. IJcMc Bpanc (James 
Bryccj npc;i,ce,iHUK „BajiKancKor KJiyOa" y JIoH.TOHy, F'OBopii 
;i,eKa;i,eHUHJu TypcKC ii o noxpedn HCiiB.-bc aKiuije xpiijy 
3ana>THux Cii.ia. IIo H>eroBy .Minn.i.eH.y ^Ba cy nyxa sa jie- 
finiHUTiiBHO peiiieiLe iicxo'iHor irpoOJieMa : jejian je, ;ia ce 
Manu 6a.iKancKH Hapo;iH onoje ca qbojiim BCJiiiKnivi cyce^HMa; 
;ipyrH, pasBiijaibe thx eapojia h cxBapaH>e ilmxobhx iio- 
ceomix .ipjKaBa. 3a ca;ia EnponcKy TypcKy Mo>Ke ocbojhxh 
H.iH caMa Pvciija, una ca AycxpajoM, h.ih MOH<,T,a h»hx ;iBe 
y;ipyjKeHe, .lajyliti nsBecee oCjiacxii IlTa.iiijii ii FpqKoj, By- 
rapinia, CpOiiMa n B.TaciiMa. AsnjcKa TypcKa xaKo^e moh^c 
r>iiTii iioTMiiihena Pyciiju, ii.iii iio;ie.T,eiia ii3Mel>y H.e h bhihc 
;ipyrnx cBpoiicKiix jipjKaBa. HshoccIih xoKiLy Ka Koimeo- 
xpaiuijii, Miicaii iipuMchyjc ,i,a ce, y Haiiie ;i,o6a, setiH na- 
pojiu pa3Bujajy iia pa'iyn ii iia pasBajiuHa.Ma wa-iux. .>'3aH, , Kh>hh{ebhh IIPErjiE;!;. 133 .l^ajaH iiaxpKOTnsaM, ca CBHMa ifceroBHM He3ro;i,aMa, nume- 
sasa. „OBaj ripouec j uuBUjinsoBaHoj EBponn je totobo 
saBpineH; u CpejioseMHH IIctok je, Monte ce pehii, jejioHH 
Aeo cBexa y KOMe cy ocTajie HapdHOCTH ca cnocoSHOCTHMa 
3a paSBujaifce y HeaaBncHe napojie, Kojn Mory cxBopnTH 
HOBe rniiOBe KapaKTepa n HOBe (|)opMe jiHTepaxype u yMex- 
HuqKor HCUBOTa.' Byrapu, Cp6ii, Fpuu n JepMCHu naiajy 
xaKBHx oco6nHa, KoJHMa 6u aa KpaxKo BpeMe y dyjiyhnocxii 
MorjiH aaysHMaxH nocxojno Mecxo y aaje^innun Hapo;ia (cxp. 
13). CyMEfce HGMa, Bean T. Bpanc, lOBeiaHcxBO ce nMa 
BHine Ha;i,axn o;i: cjioSojiHor pasBujaiba xhx eapojia nero 
o;i, H>nxoBor noxqnitaBaiBa yxHitajy FepMaHnixnHe hjih Py- 
CHJe. Jl,aKJie, n T. Bpauc, Kao h ocxaan cjie;i,6eHHi],H h j^e- 
Houu BejiHKor iipnjaxejta dajiKancKex napoja, T. FjieACxoHa, 
npenopyiyje 3aua,iHHM Cnjiawa noxnoMaraite Majiox napojia 
Ha JyroHcxoKy EBpone. 

r. E;i,BHH Ilnpc (Edvin Pears), noanax ca cboJhx pa- 
HHJDX pa;i,0Ba o hcxo^hdm cxBapnMa, jao je jocxa npe- 
rJie;i,Hy cjioKy o cbum He;iocxaii,HMa xypcne ynpaBC. ycpe^- 
cpej^ena BJiacx, ;iyxoBHa h cBexoBHa, y pynawa cyjixaHOBHM, 
.lyajinsaM y BpxoBHoj ynpasH (Ilopxa a JHJi;inc), jiBoryoa 
3aKOflo,TaBHn cucxeM (Kopan h aanoHH u3pai)eHH y ,iyxy 
(|)paHuycKor 3aKOHo;i.aBCXBa), Hecnrypnocx CBojnHe n HxH- 
Boxa, npexepaHa sjoynoxpeoa y HanjiahnBaH>y nopeae, 
paaHOBpcHox xaKca n 4eceTKa; Kopynnuja inHOBenmxBa n 
npoj.aBaibe nojioacaja ; CBeaiohHocx aanxHJa ( HvaH^apMa) h 
no.-bCKUx qysapa; xnpaHnja u oiiycxomaBaita apnayxcKa 
Kao H oxojiocx xypcKa, jionpnHoce, y itnxoBOM CKyny, j,a 
je oncxanaK paje ^j TypcKoj oHCMoryheH. Cbh pe(J)opMHn 
Hanopn, bcjh P. Ilnpc, ocxajin ey dea peayjixaxa, a Typun 
cy y jioBOiHoj Mepn noKaaajiH CBOJy necnoco^Hocx ;i,a npa- 
BuqHO ynpaB-tajy XpnuihaHnMa. * CBaKa oji da.xKaHCKHX ;ipHvaBBiia HMa.xa je CBOjy eiioxy 
XBajie n Be^iniaaa. LI,ejia aana;i,Ha Espona, cbh npnjaxea.H 
cjo6o;i;e h cxape rpqp;e Kyjixype n yMexnocxn, ca BajpoHOM 134 Cl'IICKH KlfcO)KEBHH FjIACHHK. Ha qejiy, BeJinqajiii cy npee ji^ne rp^Kor ycxaHKa. Jejia;i,a 

je Mopajia duxH cjioooxina n sancxa je, 6ap jejian iteH ;i.eo, 

Tpu;i,eceTux roAtiua iipomjiora CTOJieha, ocJIO(5o^)eH. .TaMap- 

THH, o'lapaH BejiH'iaHCTBeHoiiihy cpiiCKor riOKpcra sa ocjio- 

6ol>eH>e II JienoTOM cpncKiix iipeACJia penao je: ,,HcTopnjy 

CpCiijc Tpe6a neBaxii a He npniaTii. jep je OHa caMa iio- 

jesnja'. y naine ,T;oOa H3rjie;i,a ji,a ByrapcKa npe/KHBJtyje „Me- 

;i,eHe .lane". ^T,o6ap ;ieo aana.iHux niicaua o oajiKaHCKHM 

CTBapHMa ca noxBajioai ce HSpavKaBa o pa;iy h 6p30M Ha- 

npexKy dyrapcKor Hapo,T,a, o H.eroBHM KyjixypnuM cuo- 

cooHOCxuMa, Kao u o Moryhnocxii sa ocxBapeH^e iteroBHX 

HauuoHajiHiax H;i,eajia. II V. IJ. Bop'iep (James Bouvcliier), 

roBopetii 6ajiKaHCKnM ,T,pa{aBaMa ii HjHxobom ,T.p>KaiLy y 

MaKe;ioncKOM iiHxaH,y (TjaBa III), hcxhic MJia.iy Knente- 

BHHy Kao HaJBefc}^ noGopHuuy sa ocioOo^eite MaKeAoncKor 

cxauoBnuiuxBa. HcxuHa, u oh, Kao u .ipyrii iiyojiimiicxii, 

npuMehyje Aa je iinxaiLe MaKCAOHCKo sa Byrape jcauho 

HauHoua.1110 iiuxaiLe; aok Cpoli, rpmi ii PyMynn ceM Mawe- 

AOHUje uMajy join xojiiko ^pyrux oojiacxn iioa ry^uHOM. 

ripeyBCwiii'iaBaiLe,ip>KaBHU"iiciix ciiocouiio('XUi)ycofj)ooaCxaM- 

dyjioea oxKj>UBa xpaAnunoiiajiHy cypeBii,nBocx 6puxaiicKor 

Hapo^a iipeAia cjioBeHCKOj uapeBiiiiii. 

no.io>Kaj T\)K'A xaKol^e je, no iiiimueBy .Miim.i,eu.y, 6-ia- 
roAapehu ibuxoBOJ „bucokoj Kyjixypu", iioxiiyno ocurypau, 
6ap y jy>KHOM ^ejiy MaKe^OHuje. 

Ilaiiopu PyMyna HHcy ynyLemi iia xo ;T,a ce Mane- 
Aoiici.n BjiacH yjoAUHe ca 6pahoM c one cxpano ;l,yHaBa, 
Bt'li Aa, y 31'OAHOM xpcHyxKy, jipiuiiiKOM KOHaMnor peiiieiba 
ii|io6jieMa, II caMu 3axpa>Ke iiSBecHe HUAOKnaAe. y cxBapii, 
ii^eja pyMyncKoj npoiiaranAH y ^laKCAOuiiju cxBopeua je 
y Be'iy (uixo yBiil^ajy ii 03dii.i.nii no-inxn"tapn y ByKypciiixy), 
,T,a 6u ce iia>KiLa pyMyncKor Hapo^a cKpenyjia o,\ Tpaii- 
cii-inannjc. 

IIpe.Ma Cpoii.Ma Y. Bop'iep je HaJHCMiKiocxuBiiju. „IIa- 
npe,T,aK Cp6iije, Be.iu oh, cnpeuen je. Ocxa.ie HOBOcxBopene 
ApHtaBe no.iyofxpBa iisCerjc cy HeB0-T>e naiuioHajiiie Aiina- 
cxHJc, a Cp6uja je ynecpehena ca ABCMa, u cynapniiinxBO ^ KaHHtEBHH EpErjiE;;. 135 

.,jtj3jiW^y KvLa Kapa^opheenha u OdpenoBHiia saHiiMUJio je 
seM.Tj}' 3a CBe Bpejie HauuoHajHor Oyj^eita u npenopo^aja. 
HeiipecTaHu cjKoSn usMel)}' yxHuaja AycTpnje ii Pycnje, 
CMpTOHocno cynapHnmxBo no.iuTuqKnx rpyua n Hecpefena 
;iOMaha iicTopnja OopeHOBiifea, onan cy jipyrn (|)aKTopu aa 
saoyHv. C jipyre CTpane, HCMaite Mopcnor npucTaHamxa, 
4)ucKa.iHa xnpaHHJa Aycxpo-yrapcKe u npeBejiHKo pacuuaite 
y (|)nHaHcncKoj ynpaBn, cnpeqcxn cy eKOHOMCKo u xpro- 
Ba^iKO pa3Bute... Bnjie cy qecxe ycxaBHC npoMene : a xpn 
BJiajiaoua cpncKa cy ydnjena. ycpeji. xnx He;iata Cp6nja 
je u3ocxa.xa usa cboj'hx cycej,a PyMynnje n ByrapcKe" 
(cxp. 80—81). 

^: 

Bpe;i,aH q.iaH ,,Ba.iKaHCKor KOMHxexa-*. Focno^a Bhk- 
xopHJa BeKCXH (Victoria Buxton) nspavTHja je Hcxopnjy 
pe4)opaMa y TypcKoj o,t, depanHCKor yroBopa ;i,o ;i,aHac 
(FjaBa IV). HsHeBmn cee nponaae pe(j)opMHe noKyinaje 
y JepsieHCKOj, Ha Kpoxy n y MaKe;ioHnJH, T^a. BeKcxH sa- 
K.-byqyje, Aa je jejinnn nyx aa cxBapno nsBoi^eHje pe(J)opaMa: 
KoHxpojia EBpone. 

Je^aH o;i. HaJMap.T>uBHJe nspa^ennx qjianaKa je F. 
JIvHijH Bnjiapn-a (Luigi Villari): ,,Pace, PeAuiuje h Ilpoaa- 
eauAc^' (FnaBa V). Hope;!, CBe saMpmeHocxn niixaita o pa- 
ca.Ma, njeMeHDAia u MHoro6poJHnM BepcKUM u nojinxn'iKHM 
ceKTBMa, 3acxyn.i>eHUM na IIojyocxpBy, F. Bnaapn je hsjio- 
JKHO ca pexKDM no3HaBaH>eM n jocxa o6jeKxnBHo, npexen- 
snje CBHX oajiKaHCKHx ;ipH{aBa na cxaHOBHHmxBo MaKejio- 
HDJe. Kojy OH Jieno KapaKxepHme Kao „apa6u eTuoipa^cKU 
Mi/3PJ'\ Ta 36pKa oji, paca, BepS u pasHOBpcnnx yKpinxennx, 
noanxuqKHx acnnpaunja, iuhu ManejiOHCKn npoo-icM ne- 
cpaBacHO xean.M ho mxo je 6no cayiaj ca FpqKOM, Cp- 
CujoM. ByrapcKOM u KpaxoM. ITneaii xaqno iipuMehyje jia, 
no;xejia paca y MaKe,T,OHnjn nnje noxnyno sacnoBana na 
pa3.xnKaMa nocxaHKa u.in aHxpono-xomKOM xnncKHM ocodn- 
HaMa. IlMa cjyqajeBa rje ce neKn 30By FpunMa, Me^yxHM 
HHXH cy rpqKor nopeKJia hhxh BMajy rpqKH xnn. Y nsse- 136 CrncKn KitHHCEBHn FaACHnK. CHHM od.iacTUMa Ha.iase ce sacxynjbeHe xpn pasHp pace, ro- 
Bopefen CBana cbojum jesuKOM, ajiii cbg Bpjio cjiH«iHor xHiia. 
llpe.Ma TOMe, 3a KjiacH(|)HKaunjy MaKe;iOHCKor xpiirahaHCKor 
CTauoBHiuiiTBa He Mory nocjiyH?HTH Kao KpHTepujyM hu Bepa 
HH jeaoK, Beii upoumaHAa- CBaKn o^. qexnpu dajiKancKa 
Hapo;ia (Cp6n, PyMyHH, Fpun h Byrapn) cxapajy ce ji.a 3a- 
Aooujy 3a ce inxo Bnme iipHCxajiHua, nMajyhH cboj iiocefiHH 
HauHOHajHii u^ieaji. Oxy;i,a ce h ;i,emaBa ;i,a je Hcxa hh;iu- 
BD^ya jyie dnjia Fpn, jianac Byrapne a cyxpa CpOim 
(cxp. 122). 

BpejiHO je cKpenyxii najKity na HCKa nexaqna xBp- 
Jjeita r. BiiJiapii a. Tano oh bcjih ;ia ByrapnMa Aycxpiija 
CMCxa y iiojijevTHaKOJ wepn ca PycnjoM y ocxBapemy h.h- 
xoBnx HaniiOHajiHDX njianoBa (cxp. 148). Me^yxiiM, PycHJa 
cnpc'iaBa i)CBO.iyiuioHap]ni iiOKpex y MaKCTonnJH, CMarpa- 
jyfeu ra sa iipepan a MOHvia ii Ko6aH iio 6a.TiKaHCKe Hapo;i,e, 
KoJHMa je OHa „xpaaHuuoHa;iHH samxiiTHHK" ; Aycxpuja, Ha 
npoxHB, H3 cxa.iHHx Hepe;i,a Ha BajiKany, Koje ona xaKO 
Bemxo HO,ipH;aBa, ii3Bjia'ni MHorocxpyKc Kopucxu. O^pHJa- 
BaibCM cyiiapHiJiuxBa Me})y dajiKancKUM jipacaBnuaMa c je;i,ne 
cxpane, ona yeepaBa Eepoiiy c Apyre ^a je „MHcuja XaOc- 
6ypra, nacnocxaBJbajyIiH Mop Ha HcxoKy, y ucxo spcMe 
ynexu xaMO u 3ana;i,Hy uuBti.iusaiiujy". 

llpacehn aaysHJe na jioral^aje oji 29 Maja, V. Bajiapu 
Bejiu ;va je Kpa-tcBHHa Cp6HJa y cxaity Bpciba h pax 3a 
sa oc.iodol^eiLe Cxape Cpdaje ca.MO je bchixo yiJoxpedji>eH 
Hpe;iMex pasroBopa ;ta 6\\ ce o^cxpaniKTa na>KH.a o,t. yny- 
xapfhux xeuiKofca. H,eifceHu inican OB^e 'iiniii ucxoxuiho 
je,T.Hy HcnpaB.iy cpncKOM Hapo.iy. Ilpe MajcKe pcBOJiynuje 
y Cpoiijii ce Bo.TiiJia je^ina CMCxena xypKO(|)iJ.iCKO-aycxpujcKa 
no.iuTiiKa, Koja je mhoio jajia no'iiniH.ia naimiM cynapo;!,- 
HiiuiiMa y TypcKoj HapeBnnii. Ha iipoxuB, iiocie na;ia anco- 
.lyxncxH'iKor pcHiUMa. CpOuja 3ay3HMa cacBUM hob npasau 
y cBojoj cno.T,Hoj no.iuxnmi. 36nu/Keif.e ca ByrapcKOM, 
o^i.TUTHU OAHOCH HSMchy CpSBJc H H,pHe Fopc, Kojn cy, y 
ocxawiOM, yBCK o;ip>KaBaHu n3Mel)y Cp6a o6e nesaBHCHe 
cpncKe ;ip/KaBe; oxBopcHO npnjaxe.i.cxBO ca PycujoM, naj- KitnHtEBHH HpErjiE;!;. 137 

>■-• 

oi^^bu^jcycBACKu o;iHocH ca PvMyHHJOM, Kao a Harao no.iu- 
saite yrae.ia Cp6nje ko,i Cp6a Heocjio6oi)eHnx KpajeBa, 
HajoquTHJe noKasyjy ;ia je Cpdnja iisaraja ns one cwexeHe 
nojnxnKe ys^ipacaBaita ii Heo;ipe^eeocTH. 

Ma jia r. Bnjiapn xEpun ;ia je nojioHvaj Cp6a y Cxa- 
poj Cp6nju CBe xeacn, jep o6ecx apnayxcKa npeiiasn rpa- 
HHiie CHom.i>nBocxn, nnaK oh ne ncxnie y aobo.TjHoj Mepn 
BaatHocx cxapo-cp6njaHCKor nnxaita. To je jejtna sadjiy^a 
y 3ana;iHux nncaua, Koja ce .loneKJie odjamflbaBa nainnM 
nepajlOM na xoMe nojty'. C jipyre cxpane imcau xpaacH jia 
H jejipeHCKH BH.iajex, Kojri je y HecpaBaeno noBO.T>HnjeM 
noJiojKajy o,i; Cx. Cp6uje, y^e y pe(]^opMHy c4)epy. 3a pe- 
meae npoojiCMa T. Bnjapn ncxnqe Kao je^nHH jick no^ejiy 
jVJaKe,T.onHJe na xpn odjacxn — cpncKa, 6yrapcKa a rp^Ka 
(cxp, 165), Koje OH ce, napaBHo, UMajie vi,a ripucaje;iune 
ojiroBapajyhnM ;ipH{aBaMa. 

y K0.inK0 je oujio KopncHO jisltu Mecxa, y obom 
OHceiKHOM ;iejiy, h je^HOM 6yrapeK0M nncny, y xojihko je 
dflno yMecHHJe qyxu MnnijBeH.e Cp6a n FpKa, xe oh ce ji,ajio 
BHjiexH KaKO cy;i,6HHa Byrapa Hnje Hajxeaca, Kao n xo jia 
cpncKy iiponaran^iy Hur,ie He OAo6paBajy Typuu, Kao mxo 
xBpAH r. TaxapqeB, (FjiaBa VI). Ha npoxHB, cjiexae ca 
KOJHAia ce HMajy oopnxn cpiiCKu npocBexHU pa^HHUH y 
TypcKOJ lecxo cy HecaBjiaA.i>uBe. 

roBopnxu o nocjie;;H>eM peBOjyunoHapHOM noKpexy y 
EBponcKoj TypcKoj (1902—1903), a ne CHOMenyxn yjiory 
Apnayxa, snaqn ue ;iaxu hh Hpn6jHH?uy cjiHKy o naxaajia 
XpHrakana y Cx. Cpdnjn h MaKe;i,oHHJu. F. <1>. Myp (P. 
Moore), y Hoje;i,HHOcxHMa onncyje ype^eae ynyxapae Opra- 
HUsaHHJe, a(|)epy Mnc Cxohobc, cy^eae Capa^oBa Hocjie 
ydacxBa pyjiyHCKor npo(|)ect)pa Mnxaejiano, aHapxHCxnqKH 
Hcna;i y Cojiyny n KpymeBCKH hokoa. j\[el)yxnM, Huje^ina o;i, 
MHoroSpoJHHx apHayxcKHX nodyna nnje CHOMenyxa, a na- 
poqnxo saqy^aBa j:a ce u He CHOMnae xparuqna cMpx 

i ApxHMaHflpiiT flyviih ii T.T. J. IJ,bhjhK h Cr. CHMHh 6njiH cy 
npBH Koin cy 036H.T.Hnje nonciH roBopHxn o xoj KnacuHHoj cpn- 
CKOJ o6.iacTii, 13H Cpiickh Kilu/KKbhii Fjiachuk. 

lUqepouHe, lOBeKa icojii je ce6e JKpTBOBao pa,T.n ciiaca 
xu.T>a;ie CpOa. OT\-;ia q.-ianaK F. Myp-a u He sac^iymyje 
osoiKi.Hv iiaHtity. 

r. BajiaiiTUH 4[ajp;i (Valehtine Chiroi) je ;T.ao KparaK 
iiperjie;i pa^a Bcjihkhx Cujia na IIcto«ihom IloTaiLy o;i 
KaxapiiHe JI j\o ;iaiiac. CiiOMeeyBiiiii rpMKn par 3a ocjio- 
6ol)eiLe', yuKiiapcKCiecKH yroBop, hpiiMCKv boj'h}', naiicja- 
BU3aM Ha BaaKaHj, oji ITapiicKor Mupa ao PycKO-TypcKor 
Para u BepjiHHCKU yroBop, Hucau ce napouHTO saApataBa 
iia yapouuMa npoMena nojiiiTiiKe Pycnje n EnrjiecKe na 
IlojiyocTpBy u ocyjeheHOM noKymajy Pycii je ^a oji Byrap- 
cKe CTBopH CBOjy HOBy ry6epHiijy. Plajaa^i, nncau iishocu 
3aKy.incHy ce6u4Hy pa;i,iby HeMa'iKC n AycTpiije. 

r. BiiKTop Bepap je seh })aHnje u3Heo, y cbom ;i,cjiy 
Pro Macedonia'' luej}'^ o eBpoiicKoj KOHrpojin y MaKe- 
,aouHJn. Oh ii ca;ia eroju na tom scM.i.HmTy (Fjiasa IX) 
,i,a (-TaHOBHUuiTBO MaKejioHuje uuje Aopac;io aa HOTnyuy 
HeaaBucuocT^, hotu u je^na oajiKaHCKa jp/KaBa UMa tojiuko 
MOhH ,T.a je ceou iioTinuii. MaKe;ioHuu iiMajy Bepe ne y 
Pycujy u AycTpujy no y aaiia;iHe jiuoepajiHe Cwjie. Doa- 
ceLajyliH na Kpur, F. Bepap cAiaxpa jia cnopaayM Bet no- 
CTHrnyT uaMel)y Ilrajiuje, EiirjiecKe n <l>paHHycKe (^entente 
cordiale') MOKe je,ji,nHO GjiaroTBopHo AcjcTBoBaru Ha cTBapu 
6.iuH<er IIcTOKa. 

0^ ocoduTor je ana'iaja no iiac jioJiHTUKa rirajiuje 
iia BaiiKHHy, i.ojy je, y X rjiaBU, Bp.io KparKo, ajiu BeoMa 
jacHo uanco je;i,aH iten HenoaHaTH noc.iaHUK. Ilrajiuja H-va, 
BCJiH HHcau, orpoMHHx iiHTepeca y OTOMaHCKoj HapeBiiHH, 
KaKo Ho.iirrnMKiix xaKo u eKOHOMCKUX. Osdu.hHH eKonoMCKU 

' Kao II Miiorii jipyiii iiiicmi, ii F. 4ajp;i npejiaaH hyiKC npcKO 
o6a cpiiCKa yciauKa, wa;;a ohh no cbom 3HaHaiy HCTopHJCKO-no.Tii- 
TiiMKOM Hc iiaocTajy Hna rpMKor. 

2 P.iris, AU-fin 1904. 

•* To je, yocTa.'iOM, 3F!aHii>iHo MHULTiCifae y 'I'paHuycKoj. Bwyn 
acKJiapauiiiy F. JienKacea, 6HRuier MHHUcxpa cnojbHiix nocjiOBa, y 
IlapnaMCHTy 10 waja 1903 h noaHarti pe4)OpsiHH npojcKx T. Crura, 
6uBiuer Koucyna 'I^panuycKe PenyOjiHKe y Cojiyny (>KyTaKffcHra, 1902). MP ^ * KitUHiEBHH HPErJlEA- 139 

"pasjiosn ,T,uKTyjy joj ;ia TpaHvH o;ip;KaH>e st at lis quo, jep 

;iaHamita no;ijeAHaKa j'BOSHa Tapu(|)a qneii jir iteHa xpro- 

BUHa 3aAo6nBa CBaKHM ;i,aHOM CBe Bnme seMJLHuiTa na xyp- 

CKOJ nnjaun. Ako 6u, iiaK, MaKejiOHHJa iiajia j pyne Koje 

OA sanHTepecoBaHBx Cujia — PycDJe njin AycTpnje — njin 

6naa no;i,e.'LeHa nsMeJ^y Majiux dajiKaHCKQX JI,p}KaBa, rproBnea 

Hxajinje iipexpnejia 6a HeainHOBHO He;iorjiejiHe inrexe. Oxyjta 

CBH pa3Jio3n ADKxyjy Hxajnju jia cnpeqaBa pamheifce yxn- 

uaja Aycxpnje a Pycnje y Mafee;i,OHHJn (kojh Moate iipetu 

y cxBapHH condominium), Kao n o;ipjKaBaH>e, kojuko je 

ro;i; Moryhe Bnme, nenocpejiue cyBepene Bjacxn cj'JixaHOBe. 

Ilcxnna, HxajinjancKH nocjiannK npnanaje ;i,a 6a 3a cxa- 

HOBHnmxBo MaKejtOHDJe 6hjo 6ojte ;i,a npei^e noji. ynpaBy 

Koje BejiuKe Cnjie, aan, rjiejiajytn wajio ;i,ajLe y dy;iyhH0Cx, 

npejias no;i, BJiacx one hjih one Cnjie, 6no 6a Kooan 3a naiino- 

HajiHo yje;i,uifceH>e cBahor oajiKancKor Hapo,T,a nanoce ; a 

y Huxepecy je Ma.iux dajiKancKux Hapo^a, bcjih uncau, ,T,a 

MaKCjioHuja ocxaHe jom noji ynpaBOM cyjixaHOBOM, C Apyi'e 

cxpane, oh CAiaxpa Kao je;i,Hy o;i HajSuxHujnx pe4»opaMa 

mxo xatiHuje onpe^eJLeifce rpanuna napo^iHOcxn y MaKe;i,o- 

HHJu, nanoce iteno OABajaH>e oj Ajioanuje. Tum onpejie- 

.ijCfteM rpannna obux ;i.Bejy npoBunnuja n MaK6;i,0HCK0 nn- 

xaite on ce jaKO ynpocxn.io. Ilxaanja wopa, bcjih nncau, 

;iejiaTH Ha xomc ;i,a ce oa 6nxojLCKor h kocobckot nnjiajexa 

H3;i,Boje cee odaacxn qacxo apnayxcKc. TaKO nsABojena n 

xa'iHO onpe;].ejLeHa, Aaoanuja 6a HMaaa ;i.a ;i,o6nje 3ace6aH 

pcHxUM, cxo;iaH noxpedaMa apoanamKUM, Koje ce noxnyno 

pa3.xnKyjy o.i, Mafee;ioHCKnx. IIocxaBmn 3ace6Ha odacx, 

Ajidannja 6a nMajia ;ia nocjiyHtH je;iHOBpeMeHO npoxuB TTan- 

repMannsMa u IlaHc-iaBusMa (cxp. 290). ^unjioMaxcKH je3UK 

Hxa.mjaHCKor nocjiannKa, npeBe;i,eH, bcjiu ;ia ckohomcko- 

nojinxH'iKu pasaosH nxajujancKor Hapo;i,a saxxeBajy jia, a 

Hxaanja ysMe CBoj ;i.eo na ncxoiHoj odajin ^.laxnncKor 

Mopa". OBa aeHo incxo JiaxepnjajincxHqKa nojinxHKa Jien 

je HayK dajKancKUM Hapo3,nMa, jep aKO ce je;iHor ;i,aHa joi)e 

;i,o cncpasyMa nsMe^y KBnpnnajia n Ba.x-Il.xana, ocehafta 140 CpnCKU KlfcHHtKBHH TjlAOHnK. 

qoBCMHOcTH II Ha'ie.io Hapo,T.HOCTn urpate, CBHKaKO, hh- 
iirraBHy yjiory. 

y saBpiiiHOM qjianKj, F. Apxyp UeuGea6n (Arthur Pon- 
sonby), ;iyroro;iumibn »ijiaH eHrjiecKc aM6aca;i,e y Hapurpa^y, 

rOBOpU BCpOJIOMHOJ IIO.TUTUU,n CyjlTaHOBOJ, OCTaBJtajyJiH 

qecTO Oe3 ;iejcTBa MHorodpojue, ysoK iipoTDBpenne Hore 
BeJiDKUX CHJia. IUto ce Tuqe Pycnje h AycrpHJe. V. Uen- 
ceHdu Bean kro n jiop;i ILyxon: „OHe ce6e CMarpajy 3a 
Hac-ie,i.Hnue BonecHor MoBCKa". C jipyre cxpane Bu.teM II 
He iipecTaje ;iaBaTU .lOKase CBora iipHJaTCiiCTBa iipeMa 
A6;iya-XaMii;iy II 

/iaK.ie, ysiiMajyhu cBe oko.ihoctii y oSsHp, iiucaii 
CMaxpa Aa 6h Oho Haj6o.i.u jieK iiuxepBeHUHJa xpiijy 3a- 
iiajliiux Cujia. OBy imxepBeHUHJy He xpeda paayMCxii Kao 
HCKy Bpcxy ono3umije Aycxpnju ii Pycnju ; oHa HCMa hh- 
KaKBux ct'OHMHHX MOXHBa, Bcli HCKpeuy JKCJLy jia, ce cnpeiH 
jia.te H.'baqKaHje u noKO.t, u H3derHe MoryLnocx paxa na 
BajiKOHy. HpeMa xoMe, pa.T, 3anajHux C'HJia He HCKJtyqyje 
3aje,T,HU'iKy aKu.ujy F^Bpoiie, hhxii ra xpe6a upoxyMaiHxii 
Kao HenpujaxejbCKH aKX npeMa ocxajioM xpiiMa CujiaMa (cxp. 
340). Ilajaa.T. iiucau xaMHO n])UMeliyje, ,ia dain y obom Bpe- 
Meuy paxa na ,l,a;ieKOM WcxoKy, xpeda Hajosdu.tHHJe ;ie- 
.laxH, ;ia dii cr, usderjiu 3anjiexu na Ba.iKaHCKOM Hojiy- 
ocxpBy, MHoro xoku iio cbojiim iiocJie;i,unaMa. 

Cnopo y cBii.M MJiaHUHMa eHrjiecKHX iiucaiia oceha ce 
HCKa Bpcxa xja^THoiia npeMa Pycujii. To jc, yocxa.ioM, 
-laKo paayMcxu Ka;i ce 3Ha ja je Hjicja Bo;iu.i,a enrjiecKe 
iio.iiixuKe y ,'U'BexHaecxoiM Beny 6iwra : cysdnjaiLC PycHJe 
o;i Ba-iKana n II,apnrpa,i,a. Mel^yxHM, PycuJH ;i,auac Huje 
UH.1. saeojeBaiLc Ilo.iyocxpBa, bcK iiocxeneHo ocJio6a})aifce 
Xj>iirnhaTia'. -Jaysexa na Kj)aJ!f,eM IIcxoKy, ona iiocxaje cee 

' Ha onaKHy no;iHTHKy Pycniy ynyhyjc ca.Ma iipouiJiocT. V ;;Ba 
Maxa {\**bf} H li!78) sflpyvKCHa Espona ocy.ieTHjia. je hjChc ocBajanKe 
nnaHone Ha HcioKy. C npyre CTpane, Cp6iija h ByrapcKa flane cy 
nerporpaacKOJ B;ia;;n aoBO.i.HO noKaaa o vkcTjH aa ca.MOcrajTHHM >kh- 
BOTOM. rToMn-A-yhii, naic, cnoBCHCKe ap^aBe, OHa CTBapa o;; tbHx cBOJe 
npiipo^Hc cai.c3HiiKe. KftHfflEBHn nPErjiE;t. 141 

^ap»fi onacHa Ha BajiKany; aok je yxnuaj HeMaqKe, ^nja 
noJiHTHKa Huje aobojbho nsHecena y OBoj kh>h3h, ceaKor 
;iaHa cee Behn. 3()jn/KeH>e PycEJe ii EnrjiecKe pa;i,n cysdH- 
jaH>a FepMaHusMa MO>Ke 6nTH CTBap 6jiacKe 6y;i,yhH0CTH. 
H aKo y OBOJ kh>ii3u dm a npasHnaa n HexaqHOCTu, oj 
Kojnx MHore jiojiase 36or He;toBo.T>Hor nosnaBaifca chthhx 
.lOKajiHnx npnjiiiKa, ona unaK sacjiyHtyje 036nj>Hy na/KBby. 

M. T>. Mhjiojebii'r. YMETHH^IKH nPErJIEA. 

JyBHJIAPHA IISJIOyKBA j.^^PyiBTBA yMJETHOCTn"' y SArPERy.' 

(Kpaj.) 
KoeaufsuK 0ep4o je caBecxaH, ^apoBnT yMexHOK ca 
CKpoMHBM npexeE3iijaMa u npn.xnqHDM 6pojeM ^lodpnx pa- 
;i,OBa. H:)eroBu neJ3a>Kn ojtajy (|)HHy, MCKy jiymy n Majio 
iipeBHine npiijaxny, ^KencKy Kaqnuy. O.t, nex iteroBHX 03- 
OnjtHux pa;i,OBa jgaoho cmo ocxajin des yxncna koji one 
HeMnpne h Heiipnpo,T,He CjIhrc „Ilo;i Kpaj .ibexa", y Kojy je 
yMexHHK oqeBH;i,Ho yjioacno ji,ocxa xpy^a. Met^yxHM ocxajiH 
pa;ioBH H>eroBH, ue^y KojuMa ce iiapoqHxo HCXH'ie „JeceH" 
ca CBOJHM yjejinaqeHHM, CK:iia;i,HHM OojaMa u iimpuM noxesoM 
H „3HMCKn cyxoH" c JiaKOM, Ba3;iyiiiH0M nepcneKXHBOM neffiHHX 
Ooja mxo ce pa3niiBajy c xonjior sanajia no CHenteoM OKOJiy, 
qnne npojaxan, yMnpyjyha yxncaK. O.Haj pe;i iiOBDJennx 
;ipBa, y cjinura „3nMCKn cyxon", mxo ce n3 6ejie .lojinee 
upnn vMOxaH y Jiany, npoen.iHy soMCKy Maranuy ;iyro fee 
HaM ocxaxH y ycnoMeHn. Osa cjinna yoniiixe iiwa na ceSn 
Heqera Hapoqexora. .Y Hawa ce 6jjiu ocefeaite neKor qa- 
cxor, naKor pacnojiOHteita rjiciajyfea KaKO ce Kpo3 cxyAeeii, 
njiaBcxHH npe^ieo npoBJiaqe 6jie;io pyMeaeHH 3pauH shmckop 
cyHiia. yxncaK 6n HecyMftnBO 6uo n jaqn jia je canKa na- 
cxo3euje pa})e'Ha n jia cy 6oje jaqe cxBafeene h nenocpe^- 

1 Buffn „C. K. rjiacHHK", XIV, l2 142 CpncKn KiLHHCEBnn f jAcnnir. 

HHJe 3a6ene}KeHe. „JeceH>e jyTpo" je jiodpo upTano, n y 
TOHy je ;io6po. caMO cy doje ojiBeh c.ia;iyH.aBe. C ncTOM 
MaxHOM, y .vaitoj Mepu, n ncKpennJHM HarjacKOM pal)ena 
je c.iuKa ,.Bp(5e'', Ha H.oj je Bpjio Taqno na^CHa nepcncK- 
TDBa Ooja Ha miictom, Be.ipoM ;i,aHy. KoBaqeBiih je HiiaK 
ycneo .la npousBe.ie y naMa HapoqnTO paeriojioaveite. 

Joiu y no^eTKy oBor imeaita iiajaBiiJiu cmo CBoje aca- 
•iieifce uiTO BeAa Iuk )iu Cfoja4UH08u^ Hnje n3.ioHCHO hh 
jeaan Befen pa,T. PemeHH ;ia c Tora n He roBopuMO o obom 
o;iiinTmoM h Bpe;iHOM xpaxcKOM yMCTHHKy ne mo/KCmo a ,na 
caMO HeHanoMeneMo ;ia jc nope.i Tpn y.T,eHe cjoKe h3jio- 
/KHO je;iaH Sypan pes, ,.Il3 AnoKa.iHiice", kojh je npa.inqHO 
ycneo, ii je^iny xoii.iy aKBape.i cjinny .,JI,aHTe n MaTiiJiAa". 
To je 3ac-iyH<iio yMCTHOK Kojn je na jyrocjiOBeHCKOJ h3- 
jio/kSu npe;iBo;i.Ho xpBaTCKe c-innape.' 

Ilpe Hero idto 3aBpinnM0 CBOje pacMarpaiLc cjiuKap- 
CK0X pa.ioBa Ha OBOJ asjiomCn wopaMo jom nanoMOHyTH, Aa 
je KeJMoji BauAae ij3.ioh<ho npn-inqno ;i,oOpy c.iiii:y y xoey 
„npaoT;\u Mex" h abc CTy;inje; ;ta je 3opa II|iopa,iiOBHli 
HOHCJia HeKOJHKo npiijaxHiix, xonjinx c-iUKa nBcha; ;ia je 
BpnuKo lUenoa n oBora iiyxa Ono Bpe^an nejsavKiicx u ;ia 
je uMao Hpii.iu'iuo ycncxa; ;ia je dpazan McAKyc ca cbojhm 
nacxejiOM ,,IIpe,T.Beqepje'' npoH3Beo Jien yxncaK: ja oaM je 
<l>ujiua Ko>ipnA nao y o'lw ca H>eroBnx nejiDKHX cjiuKa; h 
;ia Jocuufi Bnyrpy n Po6(:pTy Ayepy iiocjIO one 03.io*/KOe 
MHC.iuMO ncxo OHai.o Kao ii iioonc JyrocjiOBcncKe. TpeGa 
MeljyxiiM iipiirjc.ieH^HXu ;ia jcian iipii.TiiqHO BciuKn Opoj 
(oKo ocaMuaecx) Maxo.M M.ial)nx H3Jiara>ia ocxaB.i.aMO h Oea 
HOMcna. ILdxobii na.M noqcTHii'iKii ^a,T,0Bn ncxHHa, nocjie 
naiuiix i.paxKHX ihcxh.h Kpo3 u3.T0'<Kuenn ca.ioH, Hiicy ocxajiH 
y o,iB<ti CBOHJoj ycnoMCHH ;ia Cm o ii.iiMa Morjin no;ipoOHHJe 
roBopuxn, a.iu cbojo.m Mnorofipojnomty onii pcnixo Ka3yjy 
KO.iMKO jf BP.ini.e pa3Mepe ysejio neronaFbe ^'mcxhocxh Ko;t 
Xpnaxa. 

BajapcKa ns.iO/Koa jc i\ oBora iiyxa oiKia Bp.io jana 

' „CnoBeHCK.u Jyr", opojemt 41 n 4'2 ria npoiiny ro;;nHy. yMETHHqKH tlpErjiE;!;. 143 H Bemia OoraTa. Ha aoj cmo ce cpejin c ohum ncxnivi 
Ib^P^^hm h AapoBHTHM YMeTHHuoMa Koju cy Ha ripBoj Jy- 
rocnoeeHCKoj Hsjioh^Ou OHaKO yciieiuHo sacxynaan xpeaxcKy 
CKyjinxypy. Po6epx <l>paHrem, Baji;i.eii n Ilean Meraxpoenh 
H OBOM npn^HKOM cy CBOJDM pa^OBOMa nvHnjH D3.xoH{6y. 
MjiajiH ^lernxpoBDh je Mei^yxnM HaJBHiue npHByKao namy 
nan^fty. Oh je n3.xojKno Be.iiiKn 6poj hobhx pa,T,OBa n mh 
CMO ra xeK oBora nyxa r-xeAaJiH jane 3acxynji>eHor. Oh je 
H 3a caMy xpBaxcKy yMexHOCx jomxe hob, n e xora hewo, 
;ia 6u ocxann jiocjiejnn pannjeM pejiy, c h>hm h noiexu. 

^MeiuTpoeiiK Hac je npn npBOM cpexaay 3aAOi3iio. 
IlHxe.TnreHxaH. ckjioh ;ia (|)H.xoco(t)nrae, nyn jiyme h xeMne- 
paMCHxa, cxBaxnBiHH ywexnocx c ftene najjienine cxpane 
yjiasu OH y xpnaxcKD ca.xoH Bnme c necMOM y rpy,T,nMa 
Hero c ,T;jexoM y pyu,n'\ TanaB caM yxncaK o.t. H>era aoOqo 
c JyrocaoBeHCKe ri3.xo}K(5e. Osora nyxa HMao caM jejiHO sa- 
;ioBO.T>cxBo BHine, — y yBepeay ;T,a ce nncaM 6no npeBapno. 
Jep ,Ti,eeex hobiix nsaoH^enox pa,T;oBa o^nrje^ano o,iajy jaK 
xajienax u 6yJHy ^lyin}' oBora MJiajior yMexnnKa. TTpejiMex 
H>eroBe yMCXHOcxn je ynyxpauiiBn :f;nBox HOse^JH, ,.MncJin- 
Jiau", ,,Maj<inHa 6pnra", „rocnot(nua Me.inuHHapKa", „Cxy- 
;iDJa 3a enoMennK JlyKe Boxuha"', na ..CKima 3a Bernn 
cnoMeHDK-' jecy pa.ioBn oBe Bpcxc. Cse cy (J)Hrype Ha H>HMa 
oKapaKxepacaHe hsbcchom jaKOM yHyxparaftOM saysexomhy, 
noxeHuupaHiiM ;iyraeBHnM ikuboxom. Oxyjia ohh qyjiHOBaxo 
UMnpecHBHH, opHrEHajiHH noKpexn h OHaj HaroMnaann n3pa3 
na jiHUHMa. „MHCJiH.iair' je y neoMa neoonqnoM a nnan 
xaKo npnpo,"iHOM noKpexy 3a lOBeKa kojh je ck.xoh ;i,a no- 
HHpe y ce6e. HaMa Oh 6h.io jiobo.x.ho cawa cnjiyexa H>eroBa 
Ha ;i.a noroAOMO jia je xy MHCJinjiaa. 06jihk JHiia aeroBa 
H cpehno Ha^eHH n3pa3 naroBemxaBa onaj n.ieMeHuxH coj 
."ByAH Kojn MHCJie cbojom ;iy6oKO HanahenoM, yneqaxj'LHBnM 
;i3'inoM. ]\IaJKa mxo r.ievxa y CBOje HOBopo})eHqe na Kpnjiy 
(„MajqHHa 6pnra-') HMa oco6hxo Heacan, neinxo Ma.iaKcao 
noKpex raaBe .y cxpany h nor^ie;!: nyn, HaxoH.Tjen xydaBJ.y 
n 6pHroM. II „rocuo^nna MdnuHnapKa" c 036H.x.enM, hchh- 
xBBaqKHM u3pa30M oqeBHjiHO He h^cih ji,a ce npenopyqa 144 CpnCKH KiLHSKEBHH FjIACHHK. 

CBojoM cno.baiuHouiLy. „CTjM.iija 3a cnoMeuHK JIjKe Boxuha" 
je cujiHO cMiipeciiBaH pa^i; nyn KapaKTepncTOKe, nyn noxesa, 
nyii TCMnepaMeuTa. Ha iteMj cmo ocexiLin o;iceB reaiijajiHa 
HajiaxHj'La. Oho KOiuxjiLaBo, ^srjiojaHO Jiiiue c jiydoKUM 
jaMaMa, oho ysBniueHO qejio h onaj usnypeHH, qy.iHH no- 
r-xe,T, roBopii o ueo6EmHnM ,iyineBHHM HaiiopoMa. Haj3a;i 
..Chima 3a BeruH cnoMeHnir', c jiyrnM noBopKaaia (|)Hrypa 
BesaHHX iipBOM, join H€vi,opaJ)eHOM Mnin.i>y, y jiyxy Po^e- 
HOBHX „Tpiijy cenaKa", ;iaje yxncaK Hene Heoupe;i,ejLeHe 
0op6e jiyxoBa, dopde luxo ce xaaaca h naBDpe. II na ocxa- 
.iDM MenixpoBuiieBHM pa;i,OBiiMa oiiaaca ce oea Hcxa xe/KH>a 
3a HHxeH3nBHnM, ;iydoKHM yHyxpamftn.M a;nB0X0M. ,,Puiictum 
iuteirogativum" je npe;icxaB;LeH je;iHOM orpoMHOM pyKOM 
Koja ce KOinxyiLaBUM npcxiiMa 3apnBa y cxeny. Hjch noKpex 
u (|)opMe e HaOyja.iHM, HanpcrnyxnM >KHjiaMa i.pos koj'c, 
'lUHii BaM ce, iiiyinxu Bpe.ia KpB, ,T,ajy BaM nyno iio;iaxaKa 
o ;iyiiin Koja jy roiiii. Ona Mopa 6uxn iiJieMeHiixa, Cyjna, 
oiejia. ,,KoHxe yro.iHHO'' je ocoOuxo D3pa3nxa 6ucxa no 
Kojoj On ja.MaqHO Morjin iio3Haxu moagji h MHora iLcroBa 
;iyiueBna cBOJcxBa. Ko.idko ihiijiiihc ii iipiiMaMJLiinocxti inia 
y OHOM nacjiOBy „Moja nyna-^ 3a oacxy yMexHiiFx'OBC ;ii)a- 
rauc. irKcHCKa Biiiiie unxepecaHXHa iicro Jiena, c OyjnoM. 
BejinKOM KOf'OM, cacMa jioKcpHa, ejieranxna, npecxaBJLa Me- 
iiixpoBiiliCB ynyc 3a /Keny. 

Tcxiini.a MeiiiTjtOBHheBa je BeoMancKpcna, iieiiocpcina. 
Ona HGMa HH«icra KOHBeHUiionajiHor uii iiSBOiirra'ieHor, h 
lie xpiin Htii.aKBo MaiinpnpaH.e. C xora nac n ne samapa; 
Mil je 'laK iipii iipBOM iiocMaxpaiby^H ue npuMchyjeMo. Me- 
iiixpOBiit Hc ii3pal;yje h iie rjia;in mhofo {|)o])Me na cbojhm 
<|)nryj»aMa Bcfc iix c Maao CHa>Kniix ii mckfix iioxesa caMO 
nar.iafM, oKapaKxepiiiiie. Obo oh pa,T,ii yBCK c xojihko no- 
ysjanofxji n xe.MnepaMeHxa ;ia nac H>eroBe cKyjinxype nocjie 
xaKo peliii Mana,i,ajy cbojom HMiipecHBHomhy. llapo'mxo 
(t)opMe Ha .iHuy n pynaMa n.Majy 3a MenixpoBniia bcjimkh 
snatiaj. Ilspasoxa, nepBHa .mna h KoinxyiLaBC, HuiJiaMa 
usMpeHxane pyKc, y Kojn.Ma oh iioraaBuxo y/KHBa, nonasyjy 
CBy ruHKOcx h MCKoxy H,eroBe xexHHKej y hcxo epeMe h yMETHnqKH IIPErJIE^. 145 ft^roB-y Heo6uqHo pasBujenv eMOTOBHOCT. Ajih MemTpoBiih 
nnliK HHJe join xexHu^Kn noxnyno pasBHJeH. BejiHKn 3a- 
XTCBD Koje OH nocTaB.T>a caMOM ceoH n iteroBa 6yJH0CT 
y pajiy ocxaBiajy norjer;i,e xparoBa HeAopa^eHOcxn, ne- 
CBpraeriocxn. Ho MemxpoBnheB je xajiCHax xojihko HecyM- 
H>UB n no^ToOan sa pasBHJaibe ;i,a cmo ckjiohh BepoBaxn y 
Bberopy caspuieny 6y;iyhHocx. 

Maffce pa;i;oBa h Maite y/KHuafta Hero MJia^n Meraxpo- 
bhIi upyaaio na.M je Pooepr <PpaHzem. IlnaK cefeajyhu ce 
HC.iaBue JyrocjioBeHCKe IIsjiOHcde, Ha Kojoj je osaj o;i,JiHqHH 
Bajap 6ho HecyM.xHBo najjaqe sacxynjbeH n no KOJinqaHn 
pa;iOBa h no Bpe;iHocxH H.nxoBoj, ne MOHce ce pefcn ;i;a je 
OH oBora nyxa 6ho Maae Bpe;i.aH h Maae ;to6ap. 0;i. mecx 
pa^oBa KOJe je dsjio/Kho, qexnpn cy sa nac cacBnM noBa; 
je;i,aH, Me^yxnM, o;i; obdx je BepoBaxno naJBehn My n naj- 
npexeHUHOsnnjn ji,o ca;i,a. aeiviy feeMO ojtwax u roBopnxn. 
To je BHCOK, OKpyrao pejbecj) no;i HMenoM „<[>n.iioco(j[)HJa". 
Ha oBOMe je pa;iy <l>paHrem ;i,ao Mepnjio CBOjux cnocotJHO- 
cxH. FjiaBHa yMexHrnna cnara H>eroBa ncnojBeHa je oB^e. 
A H Mane, Ces Kojnx je aiajio yiviexHOKa, OB;i,e cy My 6H:ie na- 
KjiOH>eHnje nero unaqe. CMnrajbena, saoKpyrjBena u CBpniena 
KOMHOsnuuja: npe(|)niteH, jien ynj-c; cojin;i,Ha o6pa;ia: BCOMa 
npnjaxHo, mcko Mo;i;e:!inpaH.e: BejinKO pasyMCBapfce noc.ia n 
pacnojiaraH>e xexonnoM, xo cy Bpanne Koje ce noHaBJtajy 
H Ha OBOM pa;iy. Me^yxHM, KOHBenunoHajiHocx saMncan; 
o6uqHocx (|)aHxa3nje n Ha;taxHyha : ocKyjinna npane, caMO- 
HHKJie (|)njioco(|)QJe H Xyxa; ocKy;i,HU,a noxpeOnor aKuenxa, 
qoHe xe naM OBaj pa^ Hsrjiejta MaiLe CBeiK n MaH.e ycneo 
Hero raxo je xo oomno y <I>paHrema. Ebo Kano ce tppae- 
rem xpy^in jia naM npejicxaBH (|)HJioco4)HJy. Je;i,aH cxapau 
c ;iyroM 6pa,T,0M, feejiaB, nadopana jini^a, saMnrajLena H3rJie;T;a, 
nojlHHMJten na jieBy pyny, y Maao axjiexcKOM Mannpy, ro 
;io nojaca a rp.THO MycKyjioaan, ;i,ao ce y (|)HJioco(|)ncaH>e. 
Oko H.era ce no je;i,Hoj o;incxa Jienoj KpnBoj -ihhhjh ko- 
BHXJia H o6jiefee jejina noBopKa MyinKHx h /KencKHX xejia, 
Koja CHMuojiHcxnqKn npe;i;cxaBJLa neKOJiuKo nojaBa h3 hch- 
Boxa. Hjomc je yMexnoK xxeo ;i,a usnece ca;ip;KnH3' n xok 146 CpncKH Kh>h3Kebhh Tjiachhk. 

MHCJiH ^Hjioco(|)OBiix. Ty BaM je Marn c ;ieTeTOM bhcoko na 
pVKaMa, TY .i>y6aBHHUu y JieT}-, iia Tpy;i6eHHii,n, na jejina 
iiaii}>eruyTa MyiiiKa (|)oiypa iiixo rpeCa Bajtia ;i,a nac uot- 
ceTH Ha y3a.iy;iHc uyue Cu3n(|)0Be, ii join 6or 3Ha KOJinKO 
;ipyriix. Bauornny c nyeo BO.T>e nocMarpaaH cmo OBaj pa;i. 
Bn;ieJiu cmo na iLCMy ;iocTa jieno nsBajamix TCJia r;ie o6jiehy 
;iona;i,.T>aBa no jejinoM Ao6po o^iMepenoM Jiyny, sarjiejtajia 
CMO c KOJinKo je pasyMeBaita Mo;i,ejinpano MycKyjiosHO xeao 
cxapqcBO ii aanaJKanu join nvHO ^pyrnx ;io6pHX CTBap»inii,a, 
ajin neKC (i)njioco(j[)iije Ty neual^ocMo. SancTa, raxa 6u ^aeac 
HMajia (|)njioco(J)CKor ;ia naM HCKa>Ke je.THa noTnyno Oes- 
jinqna (J)urypa Koja rypa KaMen ys 6p,T0? JI,a nocTOJe TaKO 
3BaHe MyKG Cn3ii(t)0BC? tomc je qoBCK tck 3nao n npe 
4)H.ioco(|)HJe II iipe yMCTHOCTu. Hehe Ba.t^i.a tppanreiii o,t: 
nac saxTCBaTu ;ta to CMaTpaMO 3a (|)n.ioco(|)CKn aKO naM 
ce ;iaHac TaKo hciuto tck caoiimTii. A on je caMO to 
ypa^ino. Hjin ono .iBoje y iipBOM njiany pa;ia, MyiiiKo ii 
JKencKO, mTO yxBahenn jictc. nira uMa (|)ii.Toco(|)CKor iia 
thm ;ioopo BajamiM Tc.inMa? Jliiua cy hm ue3n3pa3Fia, no- 
KpcTii Heonpe;i,e.T>eHii (MyiiiKapan je join iiesrojiiio ocpenyT). 
Mil H>nMa 3naM0 je^nno to ;ta jc jejino Myniifo a ;ipyro 
HceiicKo, ;i,a je npBo cuanxniije jipyro cjiaCiije, ;ia Hcejie 3a- 
je.iHimy ii, ;i,a jictc. Mh Oiicmo napaBHO Mor.iii ob,io Ha;i0Be- 
3aTn join Kojy MHcao, MOJKjia n samiMji.iiBHJy, ajin Ka.i. je 
yMeTiinK 6no y tomg TBp;iiiua aaiuTo mii .la pariinaMO. Fo- 
BopnhcMo caMO oHOMe iiiTO BiuDMO. Ilajsaji, ona oco6hto 
Jiena, nara nej^a y MJia;i,e MaTcpe Koja sauamiB rjiaBy (jinua 
joj He BHAHMo) jipH^n ;ieTe bhcoko na cbojhm o(5jiom, mjicihiim 
pynaMa. Ona iiaM rpynima bcjiii caMO to ;ia nocTOJe y 
CBeTy Jiene, 3,ipanc MaJKe c nynaMKOM ;ie«iHU0M. u ;i,a ce 
OHH i>a;iyjy HJiiBory. II HiiiiiTa Biiiiie. To je Ten Jiena necMa 
y nniey. A.iu inia jih tv >iera (j)n-io('0(|)(Mcor? A onaj cnancHH 
CTapaii iiiTo oHaico ,.(|)n.TOco(|)CKH" naMeiiiTCH ii sancT ctojh 
TeK Mopa hciiit-o (f)njioco(|)HcaTii. ^T,a My nncy npejiMCT moc.ih 
one ocTane MHore (|)iirype h (j>iirypime. Monte Cinii ; mh hx 
ne pasyMeMo. Join Ka;i ce cbp oBe ;iyxoBUTOCTu, Koje 6n 
Moat^a Mor.ie 3a;ioBo.T>nTH caMO ;i,eHHJy (jjjaHTasnjy, nope^ajy « 
^4« yMETHHqKn ITpErjiE;!. 147 ^V;|^Hy CMeiuaHj noBopKy, Kao mxo je to 0B;i,e yiiiiH.eno, 
0Hji,a TCK OBaKO 3aMum.i.eHa (|)UJioco(|)HJa nocTaje Ciecnpe;i- 
MCTHa. JI,a n He roBopiiwo je Jiu ona oBaKBa yoiiinTe ncH- 
xo.iomKH Moryfefia. Osa HeuspasnTa, CTapnHCKa (|)u.ioco(|)HJa 
join ce mojKB nojiHcxH y KaKBOJ CKpoMHuJoj KOMnosnunJH 
Kao uiTO je Ha npojiep BeKJiHHOBa ,,Vita somnium breve". 
Ajih xy HMa nyno ;iyxa u Hspasa y nainny. A n npexen- 
3HJe HHC}' uperojesie. Bes xora ona 6h nponaaa. ^o6ojin 
on KaKBy .,<I>u.ioeo(|)i]jy" 6e3 ({)HJioco(|)HJe. Mu cmo Me^yxoM 
DMajiH upaBa oieKHBaxn o;i OpanremoBa pajia nope;i, yaiex- 
HOCTH dap Heuixo caMonnKJie 4>HJioco(J)nje Jep yMexHHK kojh 
Kyma Aa npe^cxaBH 4)njioco(|)HJy Mopa dnxu n caai na hsbc- 
cxaH naiHH (|)njioco(|), n xo CBoj, caMOHnKao (|)njioco4), ncxo 
xaKO Kao u <|)njioco(|) Kojn xohe jir 4)HJioco4)nuie o yMexeo- 
cxn mxo Mopa onxn y nsBecHoj Mepu n yMexenK. A jin Jin 
je, npeMa ropaeM. <E>paHrem 4>nJioco4) yMexHHK? Mh cmo y 
xo Befe paHBJe 6nnn nocy.Maa.xn. Caji,a BHme ne cyMH>aM0, 
— OH xo HDJe. Oh je o;innqaH yMexHHK, Bajap c neodnqno 
npnjaxHOM, rnnKOM xcxhokom h jienoM, mckom jtyninHOM; 
Majia Ka.imxo odpa^^yje ii rpy6e n ne .lene npexMexe. 
To ce BHAU H Ha OBOMC pajiy. Iloje,xnHa xejia xy cy Ban- 
pejlHO Bajana. IIoMeHyxa Maxn c jiexexoM npaBH je u,Bex. 
H>eHa 43,/T,HO Jiena Jie^a h MJieiHe pyKe c HeacHH.M, cinseHnM 
(j^opMaMa Jiajy oco6nx yxncaK. CaM cxapn je xexHnqKH 6e3 
He;i,ocxaTKa. CaMO cc Ha jbydaBHHunMa oceha neuixo 3aM0- 

peHOCXH. 

Jl,a CBCjieMO. Hame je MnuiJi>eH>e ,na <E>paHreni, Kora 
Kao yMCTHHKa bhcoko hchdmo, xpe6a jia iisderaBa OBaKBC 
npe;i.Mexe. Oh xy hujc noKasao nu mhoio opnrHHajiHOCxn, 
hh MHoro jiyGHHC. Me^yxiiM, on n.Ma qncxo cBojy oojiacx 
y Kojoj je Heo6nqHO jaK n npBu na Cjiobchckom Jyry. Mh 
CMO xo Beh je,T,HOM HanoyenyjiH ,,IIcyc npHJaTe.i> ;i,eue", 
- „BjiaroBecxn", na one ocoCnxe jtnn.xoMe h njiaKCxe sa cto- 
qapcxBo, BDHorpajiapcxBO UTji-y na mhoth jiena nopxpexn, 
xo cy payiOBH kojh cbojhm bcthkhm ycnexoM Haj6ojLe yKa- 
syjy *I>paHreniy na npe.xeo Tjie 3a aera pacxy .xoBopoBir. 
„BiiK XepKyjiec", „Baua4 KaMcna", „Axjiex kojh caBnja 148 CrnCKH Kh>H5KEBHH rjIACflHK. 

. — .. - - ... I ■ ■ I ■■ I I ■ J w 

TBo:¥i})e" H j.ITypaH" cna^iajy TaKO^;e y kojo eeoMa ycnejiux 
pa^oBa. ^Ipyru hob tI>[)aHreiiioB paji, iioMeHVTn „Bana4 
Ka.Mcua", iioHOBo iiaM )(; iipy»cno ^OKasa kojiiiko ce mo/KB 
,i,ajieKo oTiiliii y 3Han.y (j>opaMa na pasBujenoM, MycKyjiosHOM 
MyiDKOM TCJiy, II KOJiHKO ce BeiHTo u yciiemHO OHe Mory 
BajaTii. OBa cna/KHa, rp^ooHa Jby;i,a inxo cxojii iipe^ HaMa 
Kao 113 KaMcea iispacia e HCTecana iiMa Heo6uqno mhoto 
CMucjia n HCKe rpy6e Jienoxe. jjTlj'paH" je xaKo^e Bpjio 3a- 
hhm.TjIib pa;i. Ha iLeMv ce, y pacKomeoj xexnunii, or.ieAa 
caB nonoc ii CBa komuihoct tux My^Tifcana „ji,peBHe'' JlH;i.HJe. 
„IIcycy iipujare.'Ly ,T,eu,e", pa;iy kojh HaM ce naJBetMa 
;i,ona,T,a, u ^Mexnpii ro;tHraH>a jio6r" Befe cmo roBopujiH pa- 
HHJe jejiHOM npnjiHKOM 

Ha BaBpinexKv o <I>paHremy ;i,a HanoMeHCMo join obo. 
Mil CMO y oBoj KpiixHUii Ha ibera j-seJiH HaJBiiiiie Mcpnjio, 
H noxpoiuu.iu HaJBuuie Macxii.ia, jc^tbho c xora loxo cmo 
;i,pHvajin jia xaKo xpe6a ;ta 6yjie, h h3 najjieniunx uaMepa. 
JI,a je on oOiimhiijii yMCXHUK, u mh Ch 3a ib y3ejiu oCuTHHJe 
MepiiJio. ,^J,a je ciixiinje cxBapii paAuo, ii mu Cii MaiLC roBO- 
pii.in H>('My. KoJiiiKO cmo 3a;i.y/KeHu, xo.ihko BpaLaMO. 

PyAO '^ JJaAAm jc ii3.iO/Kno ocaM hobhx pa^ioBa, Cncxa, 
nopxpeximx cxy^Tiija, pe.i>e(|)a. A o;i, cxapnjnx cmo pa;i.0Ba 
iioHOBo Bii;iejiu: ,,Oiicxy H). BejiHiiancxBa Kpa.'ba Flexpa'*, 
HJiaKCxy ,,Kapal»opl;CBiilin" ii Oncxy n n.iaKexy IHxpocMa- 
jcpoBy, KOJiiMa je na obom Mecxy Bch roBopeno. 0;i; 
HOBiix Ba.i.ienoBHX pa;ioBa Hai)0'i[ixo mii ce CBH;i,n nopxpex 
J\\\. Hca KjdriH.aBiija, na .JlBaii buxcs TpncKH' ii HaJ3a,i 
oHa oco^iiro ycne.ia rpiniaca ^Ca^ve criticum". Ja caM bcL 
je^HOM npujiUKOM paHHJc ncxanao ;ia BajiAcn HMa aapo'inxe 
nojiortnocxn sa nopxpex ii ;ia na xomc noji.y noKasyje naj- 
nnnie ycnexa. On jano KapaKxcpnanpa ii jiofipo npxa. FIop- 
xpex Kpmn.aniijoB xo najooAe CBc;i,o'in. Ccah npo())ecop je 
ocoOhxo ,ioOpo iiorol)on. H iinaMC je onaj nopxpex Bpjio 
AoCpo pa^cH. Ty je Ba.ijieu Gno n MCKniii n xonjinju n 
rnnKHJn Hero oHuwho. Bes mhjio hcxo je xaKO ;ioOap „HBan 
Buxes TpncKii". ,.;i,p. \ n.i. ^T,OMJaHnh" je Bcii c.iaCnjn 
nopxpex. On je npeonixap, Kao n „Jlp. *I>paH>o Pa'iKu'. , yMETHHHKH IIPEraE;!;. 149 '^*' ^4b*h KyKyibeBah" je Maite ;io6ap oj cimue iio;i dcthm 
UMCHOM, Koja je, K0.1HK0 ce cehaMO, 6naa Bpjio ;io6pa. Aju 
..Grave critieum" je pa;i Kojn mh je ocxaBHO Hapo»inTo npn- 
jaxHy yeiiOMeny. Ty ce jejiHOM noKpexoM Jinua, je;i,HOM 
MnHOM HanoMnite y.MexHnuHMa jia ce qyeajy Kpnxuiiapa. 
Je;iaH KpeayS. hocae nojiCMeBaao c KpuxniiapcKUM nepoM 
3a yBexoM Bpeda. Oh je join AOi5poKy;i,. Ho Ha6paH0M My 
ce JiHuy pasjiHBa npenpejieno cMejaite. A.xh, toxob je jin, 
npcHe y cxpaxoBuxo uepeKaite na npBy Bainy rjiynocx. 
IteroBO Bac caxancKO Jinae omxpo onoMnite. OHaj ycyKann, 
npeBpnyxu Dspas 3Ha 3a epaacja nocjia. HyBajxe ra ce! 
OBaj U3pa3 II OBo jiHi],e cna.iajy y ^eji naJBehnx Baji,ne- 
uoBux ycnexa. II xexHnqKH je Bajijieu OB;i,e OKpexHnjn, 
rnnKHJii, iipujaxHujti. Ha OBOJ rjiaBH HMa a<nBoxa, cBeavane, 
qaK, peKJin 6ncM0, n HCKor Hajiaxnyfea; ^iHMe ce Ba.x;ieu HHaqe 
He MOHvC paSMCxaxH. One HOKpexae, xHHKe 6ope oko hcmh- 
paBHx oqHJy h pasByiennx ycana neodnqno hcobo nsrjie- 
Aajy. Kao ;ia 6u xxejie pehu : qyBajxe ce Kpnxnqapa. Mh 
6hcmo h caMOM Baji;i,eiiy npenopyHHJin ;i,a hx noqeuifee 3a- 
r.iejia. He 6n an nac nomxejino pe.T>e(}ia cjih'ihhx ohom Haje 
JoBanoBiiha. 

BpAHKO nonoBHiv. 0]J,EHE M nPHKASH. 

M. M. ycKOKOBHTv: IIo;i a^HBoxoM. Beoipa;i. 1905. 

Cfie cxBapn Koje cy yinae y osy 36npKy inxaMnane 
cy paHHJe, no KH>B>KeBHnM n nojuxn^KOM .incxoBnMa Hainnai, 
y „CpncKOM KifcH2(eBH0M fjiacHHKy", „HoBOJ IIcKpu', ,. J,e.xy", 
„BpaHKOBy Kojiy ', ,,noauxHi],H" n „CaMoynpaBH''. 3a oBe 
;i,Be ro;inHe KaKo ce jaBuo, V, J'cKOKOBnh je mhoio nncao, 
Bume HO mxo xpeoa n icxo cmc ;ia ^hbh je;iaH Mwxaji. xa- 
jienax kojh jom xpaiKu nyx n nspaa. 

IBeroBa KH>nra, y Horpe^Ho upHHM KopnaaMa, ca ca- 
cxaBHMa KOJe Hoce nacaoB ..Morituri- n „PeKBneM", hoch loO Cpiickh KhjHjkebhh Fjiachhk. 

y ce(5H ;iBa e:iieMeeTa. Je;i,aH je kh>huikh, HHTeparypa, y 
p^aBOM CMHCJiy pe'iH. To cy OHa jiaKa oninxa Mecra „eBeT- 
CKora dojia" n „dojiecTii Bena", oCaBesan necnMDsaM, oho 
inTO M.ia^Tii .■Ly;tu npBO B0;ie KO^t eejiDKHX imcaua. IlMa ry 
n xaMHnx n ycH.'LeHux cnivioojia vjie ce h cyBDiiie bh^h 
npcT niJiu'ieB, ceHTHMeHTajiHOcxH AeBojuiiua h3 naircHOHara, 
yBGJiHx pyHva, iiBeha y .mcnnuaMa, cysa (les yspoKa: xy je 
cxapoMOAUH 6ajpoHH3aM, 6jie;i,H, (|)axajiHH .-LydaBHuun, 3a- 
Mpiuene Koce, cBejia jiuua, ca ;tyiiioM Koja ce caniUHie ; xy 
je cxapa pexopHKa, poMaHCKC q[)pa3e, iio3opnraue xnpavie h 
hMCXBe. KaxKa;i,a ii3rjie;i,a ji;a je ueja npxima Haiiiicana ;i.a 
ce nocne uBetcM KaKBo oauanno KituHveBHo ocehaiLC, ;i,a 
ce cMecxH naKBa 4)pa3a ca ef|)eKX0M. To cy cBe cxsapn 
Koje cy y chMa;ty ca ohom yo'LiLiiBOM upHOM 6ojoM iia ko- 
pBuaMa u ca ohum Jipiijiuimo upexcHmidseuM nacjioBOM. V. 
ycKOKOBuh, KOJH BOJiH Mo;i,cpiiocx, OB;i,e jc ocxao iipu BpjlO 
cxapiiM cxBapHMa. 

Koro;i, je no»ieo iiucaxn, imcao je yBCK ca xiim kjluiiikum 
AOMexuHMa H ca ueusdeHxiiOM cM(|>a30M, u F. ycKOKOBiiha He 
xpe6a iipcKopcBaxH afior OHora 6e3 icra ce roxoBo nc iio- 
•iiiH>e. TuM iipc, — II xo je ouaj Apyiu, Cojlu ejieMouax, — iiixo 
OH HMa xajiciixa. Ibia y iLeroBoj kiliisii ysiieMupeiie Ayiue, 
ca paiLCHOM noHHOiiiliv, ca 3a;ipjKaBaHHM cy3aMa 3a ohc 
Kojii cy cxpa^TRJiu oji cypoBocxu vKUBOxa, uapo'iHxo 3a .lOMny 
H Ocjiny >KCHy, „;i,o6por, wajior cxBopa", kojii iiaxii oa 
xiix rpyOocxii. IlMa xy Hocxajiruje iiyiiora >KiiBoxa, jkii- 
Boxa „y Jienoxu"; OMa jcAHa Ooaiia iipomija Koja je MO/KAa 
iiajCo.i.c mxo y OBoj Kibii3H iiwa. ^II.Ma neKo.iiiKo cxBapu 
Koje cy cacBUM ;io()pe, ca iispasoM, ca jauiiHOM, ca iiciiim 
Bpjo cyrocxiiBiiuM y xini uciipCKUAamiM pc'iciiimaMa ii y ohom 
xoHy ry;i:Hor iio^icMCxa, ca iie>iUM iiuxiimihim, iiixo oxBapa 
BUAMKC Muc.iu II occtaiba. TaKO cy ohc KpaxKe cxBapii o 
Hca.TocnoM ,,rocno,T,Hny Kojii 'iiiiiii ;i,o6pO"i«HcxBo", xaKo 
.,Il3Bo-i'xc*, y HeKo.uiKO pe,iu sCHnena xpare.Tuja MJia^e 
jlCBoJKc Koja je npo;i,aBa-ia nBcfee, xcjio ii Jiytiiy. H.Ma y 
En plein air je,i,Ha npii.ieii'niBa Mc.iaHXOJiiija .leiiora 
jeceifcera ^ana, Ka;^a noA cyHucM ii BcxpoM kojii MHJiyjy Mt 

OuEHE II Epukash. 151 


^^!!lf ocefea CTy;i.eH h ca.Mohy 3HMe Koja nacTyna. Mecxo 
OHHX onuiTHX, poMaHCKHx onoca, ;i,eKopauuja 3a MaHc|)peAa 
Ha AjinHMa, oh mo/KG ^a ,T,a upeunsau onnc, Har Kao shmcko 
iyxpo, ajiH cna/KaH q Jien : „Xyqu h sasHJa Kouiaea Kpo3 
cypo, rojio cxefte, Koje jiepe k nedy icao xpaMOBn .hubjlhx 
6oroBa. nor;ierAe n upHU KpHCJLaeH pyj, a no;i io.ihm jij- 
60KIIM TO«iujiHMa dejiu ce cyB upoccH ceer npoiuapan yBea- 
UHMa cacyineHor anmha". 

II MecTO poMancKHX peuH ,nojia3e KpuuH ca cpua. oa- 
BpaTHOCTH 0^1, xaBopefta y ^cubdm rpodHun,aMa, y „3a;i,axy 
Tpyjior HaMemxaja n OA^auennx KH>nra", acejLa 3a Ba3;iy- 
xoM H cno6o;i,OM. r. ycKOKOBHh HMa H cxujia, HMa H npase 
peqaxocxn, y noje;i,nHUM iMecxHMa: „Ja caM xaj yMopHH 
rajieS kojh na;i,a Ha cxeny, ;i,a ce na H.oj OAMopH, h, o;imo- 
paH, ^a pasMaHC KpujiuMa, ua noHOBa ;ia ce 3ajiexH noBpx 
xajiaca y 6ypy h Marjiy. A xn cu Mnpua MopcKa cxena, 
cyA6HH0M o,T,pe^eHa ji,a cxoJHin ca^Ma y uycxoM BH^nKy a 
fl,'A cnacaBam yMopHe rajiedoBe". IIjih: „Oih ce caMe oxBa- 
pajy n riie;iajy je;iHOJiHKy, oecKpajny nojEany, noKpnBeHy 
CHeroM H jiej,OM, no;i kojum xpyny Mojii chobu a HJiysnje. 

„ycHe MH H cpue jtpxxe o;i, shmc. 

.,Ko je ;;H3ao, ko je pa3»mu,ao saBece Ha mom npo- 
3opy? Ky.T, fcy ja y xaj 3umckh ;i.aH? IIIxo te mh xa xyna 
u,HraHCKa MysHKa? Illxa ce Mene xaqe uixo ce hcko pa^a, 
ajcHB HjiH yMHpe? Ja xofey ^a caaaM. 

,jAjm can Schch. Ha^iajy ujiysuje u Kpnjy ce hoa ;i,e- 
6ejiH, MCKH npBH CHer. 

.jOcehaM KaKo mh cpue jipxxu. Mchh je 3DMa". 

,,no;i a^uBoxoM" nnje ;i,e(|)nHHxuBHa Kttara, h ne no- 
Kasyje jacno h nnaqe neoApe^en xaaenax CBora nncua. Ha 
cxpany aene cjiadocxn KOJe cy ocodnHa KSBecnax rojinna, 
cnope;i,He n npojiasne, ona HMa h osdnjtHHX Bpanna, noKasyje 
xa.ienax, Kojn, 6e3 xepexa KH>ura, a ca Bume HCKpenocxH 
H npu6paHocxH, Moa^e cxBapaxu cnaacna ;i,ejia. CKnii,e y 
OBoj sdiipHH caMo cy „cxpHH<HHe nepa", mxo pcKao cxapa 
necHUK ; xo cy caMo nsrjie^H h naupxH. F. ycKOKOSHfe he ce 
a npe a nocjie orjie;i,axn na nponoBcxHw hjih dhxhmhom 152 CpncKo KitHHCEBHH Fjiachhk. 

poMftHy. Ca OHOM oinTpimoM ocehaja, jatiiiHOM ocehaiba 
II 3HarniiM ciioco6nocTHMa cruna oh ke ;i,aTii ;i,o6pa u 
TpaJHa AGJia. 

3a name KifciiaccBne npnjiuKe KapaKTepncTHtmo je .T,a 
cy iiSAaBaMii oee kiluic je;iaH M.ia;i, HacTaeHiiK u jejiaii 
^aK, r. r. Pa;i.oje /I,eAUHau h ]\lujiopa;i KypToeiit. Hero 
xaKo, rpehy KH>Hry npHiioBe,T,aKa Tlexpa KoqnLa, us^aJiH cy 
ouex je;i,aH Mjia,!, HacxaBHOK n je^aH ^aK, F. F. BejiHMup 
Pajuh u JoBaH TanoBiih. Jl,aHac MJiaAn lUKOJioBaHn Ji>y;i,H 
lie caMO jin cy imcuu u Kyiiuu, ohii no4UH>y OusaxH h 
u3AaBa«iii Kitiira. Hocjie cxo n iie;i,ecex roAuna KitH/KCBHO- 
cxu, .laiiac cmo ;i,ox;ic aouijih ;ia, nope;i, Soraxax KibUHcapa, 
ueMawo Biiiiie usjiaBa'ia. >' xaKnuM yciOBuwa, ca jcahom xaKo 
MpxBOM II MajioM nyoJiuKOM Kao inxo je uaiiia, 6y;i.yhHocx 
cpucKe KiLiiJKCBiiocxu HG u3rJie,T,a py/KH'iacxa. 

^^iaiiac, Ma KawaB cyMituB ,T,CMaror, Ma KanaB ceoci.n 
acJicHam, iiajiaua'jKu 6aKa.iiiH h.iu McxaHCKu iio.iuxiiyap cMa- 
xpa 3a CBoj jiHCBnii oopoK ^a h3jiujc inxo bhihc rjiyiie h-ie- 
Bexe iia oiiaj iipc3peHii pc;i urro ce 30Be UHXcJiurcHuuja. 
A xa iRxa inixejiurcHunja, uiiju cy MaxepiijaJiuii ycjioBH 
II HJUBox y iianioj aeM.i^H xano xciiiku, jc,t,iiho oiia ipHtii 
Kyjixypy ii Haiipc,T,aK y OBOJ scm.^lii, jcamiio oua huibii 3a 
cxBapu ;iyxa, sa Kifau>KeBH0cx, 3a oiio irixo "iiiiiii ubcx -ma- 
Boxa jc;iHoi'a iiapoAa. IlaJM.ial^ii ii HajocKVAimjii 'i.ianoBM 
iLCHU ca^a iio'iHity ii3AaBaxH h Kitiire! II y kojIiii.o je H<a- 
.locxau Hcxo'iiLa'iKU HCMap ii xyiia paBHOAyinuocx c jc;i,ue 
cxpane, y xo.iuko je yxcmiia HeKopucxo.i.yOiiBa Jipe;iaeocx 
u Mopa.iiiii u^ea.iiisaM c ;i])yre cxpaiic. Tianii ii3AaBa"iu y 
ijcxii Max cy u H^ajiocx u cpaMoxa ii iiouoc ii iia^a name 

KII.II>KCBH0CXI1. J. C. IIiKMK Cbkxhcviaba Cxei-ahobimva ;I,pyra Kihiira. 

TIpBa i.Mbiira inainna je KpajcM ,T.ei;eM6pa 1903 koji 
Ilaxepa n Kiiciiha y Mocxapy. II osa .ipyra Kibnra je yrje- 
;i,a.ia cBexa ko;i ucxnx ii3AaBa'ia, a.iii Kao 86 u 87 cBccKa 


OiiEHE H IIphkash. 153 '7.^jie Bn6nnoTeKe". To HHJe xpedajio ;ta 6yje : hhth npn- 
jinqn KH>ura .mpcKnx, oco6nTO MOjiepHHJnx, necaMa y OBaKo 
luapeHy 36npKy cBaKojaKHX cnnca, hdth je caMO ns^iaae 
H o6iinK CBesaKa Majie EndnnoTeKe yonte npHK.ia;iHo u 
yjiemeno 3a jinpcKe necwe. HeKa^a cy ce MHoro Tpyjin.in, 
jia Kitnry h cnoia yKyceo onpeMe, h jtaeac ce onex iio- 
jiasH c yMCTHHiKor r.ie,T,n[nTa y tom iiorjie;iy ; a ko;i Jiup- 
CKHX necaMa ce Mopa naaciia y.iBocTpyquTH. Hn OH.T;a, Ka;^ 
snaMO KOJiHKO MyKe uMa ko,t, nac necHHK ;i,a cnpeMn .lenme 
H3j,aH.e, He Mory ojioSpnTH OBaKy oaaKinnuy. — yxeiuHO 
je 3a r. CTe(|)aHOBBha, ;ia cnojbainitocT ns.iaita ca ca.ip- 
jKunaMa o<5ejy 36upaKa cxoje y odpaxHOM o;iHoniajy: ko- 
JDKO c}' 0;T,MaK.ie opnrnea.iHe necMe y oboj 36upu,n oa ohux 
y iipBOJ ! A.1U ja fcy u caji, (b. dejieniKy y 74 6pojy ,,Cpn- 
cKor KifcUHJCBHor r.iacHHKa), .T^a roBopuM caMo o iipeBo^uMn. 

3a ro;inHy ;i.aHa 6ao je r. CxeflmHOBuh Bpao BpejaH. 
Ako ycxpaje xaKo neKo BpcMe, n.MaheMo BejiuK opoj Mo;^ep- 
nnjnx a Boh^ennx necHuiKHX ;i,ejia y ,To6poM iipeeoAy. Oco- 
6nT0 EHrae3c. Y oBoj cy 36npiiu npeBo;iH cajio ns enrJiecKe 
.inpnKe : ys 75 UleKcnnpoB cohct y iipBoj kibhsu, ;i,o6hjiu 
CMO OB^e join 7 ;i,pyrnx conexa; y3 .T,Ba PocexujeBa npe 
H3 jjKj'ke /KnBoxa • ca.T, join 11. E;irapa A. Ho-a yMHO>Kuo 
je ca neCiMOM ,.E.x;iopa;i,o'', a nosa cy lexnpn conexa Jeau- 
caBexe BpaynnnroBe. Cse c}' xo cawe .leue cxBapu n r. 
Cxe4)aH0Bnfe nx xo.xnKo i!03Haje u yMe ;ia oi;eHn, ,T.a My 
Hsdopy MOHveMo sepoBaxn. IfceroBH ce npeBo;iu, xo caw Beh 
npe HacayKnBao, Mory Mepnxu ca Haj6o.T>nM npesojiuMa y 
nanioj KH>n/KeEHOcxn, n aKO cy, napaBHo, nspa^uBann jc,T,eu 
y MaH>e, ;xpyrH y Bnme cpehnoM «iacy. 

Ajin HaJBaHvHHJe u najnoBHJe je y nejioj soupnu Ba- 
jia;i.a o xaMHunn y Fn;i,HHry. Ty 6ajia;iy. noxnncany ca C. 
33 - — U3 hennje pnjiHuiuKe xaMnnne no,T xum dpojcM — , 
nanncao je OcKap Jajjia, loseK, koju jo ..Bnme ner je^ian 
H^HBox H^nseo", je.ian oj naJBefenx necnniKnx xa.ienaxa n 
najnHxepecanxHnjux JUHHOcxn y noBnjoj KH>n>KeBH0cxn. 
npepa4>aejHx ca cynnoKpexoM y pynnnn o,t Kanvxa, ca- 
jiOHCKH *iaB ocoSene spcxe, no Heaornqnoj pacno;i,e3H mh- 154 Ci'iu'Kn KhjU/Kkbhh Tjiachuk. 

jiocTH OTMCHora ceeTa y TOJinKo pjiAnje bh^ch y npeTCU- 
unjo3un.M KpyroBHMa CHrjiecKora ^ipyiUTBa, luxo je Hy3rpe;i 
y ;i.paMaMa u poMannMa HeMHJiocp,T,HO CKn;iao ofipasuHy ca 
jinua ucTor xor ;ipyuiTBa, saTHM/Ha rjiac ;T,a je OAaii iipo- 
xnBiipiipoAHHM cTpacTiiMa, Kao n3He6yxa iipornaH u Coj- 
KOTOBaH ca CBHM CBOJUM ciiHCUAia L3 eHrjiecit0x KyKa, no 
saKOFiy eiirjiecKor jipyinxBeHor Mopajia, ocxao je oa ^'jih^h 
n ;iocneo je, yBCK noHOCiix h OjiaaiipaH, ii c iiyHOM CBemhy 
o CBOjoj opHrHHajiHocxn ii Bpe;i,uocxu, y xaMHimy y Ph- 
jiuHT, ,T,a iicueBa OBy je;iHHCXBeHy Cajia^y, xaKO .lyry, a 
iiiiaK HciipecxaHO xawo CHa>KHy, Kao ,T.a jy je y je^HOM 
cpefcHOM »iacy CiauHo iia xapxnjy. 

ne.Muu, ca cBojiiM bhcxhhkxom 3a saHUM.LiiBOCxu y 
;ipyriix uapo^a, npoHaiujiii cy 6p30 YajjiAa, u Kopucxefeu 
ce cjiaooiiihy xejKita 3a MopajiOM cBoje repMaucKe opabe, 
ciiucajiu cy o iteAiy Aoca^ Bet MuxaBv wajiy Jiuxepaxypy. 
0x0 Xaysep, Kojii iipeBo^u cn.Jiii ocxajie iiecwe yajjiAoee 
3a HeMa«iKo u3;iaH>e cbux Jajji^ioBiix Ae.na, iipeBeo je Jiaoe 
3a HaconHc „Li(erarische Warte ' oBy oajia;T.y. Taj npeBOA 
o6paxuo je iiaiKiLy r. Cxe({»anoBiiiia na enrjiecKU opuruHaji, 
a.iii je y iipBU Max muc.iiio. ^a iipeeo^eibe OBora ciieBa iia 
cpiicKu iipe.Mauia n.eroBy cnary. Ilaopso .jaxHM iiiicao mii 
je jejiHOM, Aa je c iipeBojoM Cajia^e roxoB ; iipeBol^eifce je 
AaKJie Mopa.io nhii 6\)3o. MoHvia ii cyBiiiiie Op3o. Ja caM 
6iio yBcpCH, Aa y nac HOia Co.'Ler iipeBOAHoua 3a oBaicy 
paooxy o.i r. (.'xe(|)anoBntia; ajiu cy obo iioc.iobii Koje je- 
Aaiiiiyx iipeBCACiie xpefia ocxaBuxii ^a Jien^e neno BpeRie 
na cxo.iy 3a iiiicaihe, iia y paciio.TOHUijy iipo'iiixaBaxn h 
Aoxej)UBaxn oaaj luiii ouaj cxhx. Jep, ano Bijie, koa npe- 
BOAa OBaKux cyiixu.iHiix ii (jmnux iiecaMa je ua Mecxy xoa- 
CXOJCKIJ i.oHneiix, 

HeKii Cxe(f»aHOBijlieBn cxiixoBii cHaHiniiju cy ua up. 
Hero CXIIXOBII Xa\3epoBa iie.Ma'iKOi' iipeBo,i,a, a.iii je Xay- 
3epoB iipcBOA y ucwioM yrjiat;eHiJju n CBaivii iiojcahhh crux 
je c BHiiie na/Kibe o6paben. Ja 3HaM ^a Xay3ep cBOJe iipe- 
BCAeiie cxnxoBe ii y Beh iiixaiMiiainiM sOupnaMa join AOiiy- 
H>yje u usMeibyje, iia Le ux }' ^pyrow H3Aaiby yiioxpeCuxu. « 

KM- OlJEHE H nPUKA3H. 155 Cmcm jih xaj Haqnn, Cap ko;i; obot iipeeoAa, iipenopyqnxu 
H r. CTe(|)aHOBuhy ? 

M. TlypqHH. A. II. JAaDMDPCKH. IIeCME MaPFJ' KPAJtEBn-Ry. 

y qeTBpxoj CBeciiH IX Kiinre „Il3BicTii1 OTiineHiH 

pycKaro iiSLiKa n cnoBCHOCTn HMnep. AKa,T,. HavKt" na 

cxp. 203 — 229 A. H. JaiiuMnpcKn inTaMnao je CBOj q.iaBaK 

„He nsBicTHua ntcHH o Mapht KpajeBoyfe". y KOMe ns- 

HOCH ca,Tp}KUHy n pasjiaxpa ;i,eBeT pyMyncKux neeaMa o 

MapKy Buxesy, Me^y KoJHMa njia xaKO jacnnx BapujaHaxa 

cpncKux HapojiHnx necajia o MapKy Kpaj>eBnhy y BynoBy 

36opunKy, ;i,a ce nncau, Hnje ujiao mxa ycxesaxn ;i,a He 

ii3Be,T,e cyji, no KOMe cy pyaiyHCKe neoie npocx o;ijeK cpn- 

cKux, u 110 Kosie cc MapKo Kpa.x>eBoh jaB.ta xa.MO Kao jyuan 

Koju je, no necMu, caB cBoj Hvobox upoBeo y Sopdn ca 

Typu,DMa u MayapoMa, ucxo xawo nenpujaxcbUMa pyMyn- 

CKDM Kao u cpncKUM. Hapoquxo cy nnxepecaiixne npBa n 

;i,pyra necMa, npBa Koja je Bapujanax cpncKe napoji,He necwe 

„MapKO Kpa-TjeBuh u <I>ujiun Mayapun", a ;i.pyra one „MapKo 

Kpa.teBuh n Muna oj, Kocxypa". OBa caoiiuixenja r. Jauu- 

.MopcKor jecy Bpao nnrepecanxna, u xo c}' uexepecaHxne 

caMB necMe, Koje je join 1893 roA- caonuixuo npo(J)ecop 

^leucyninjany y 'laconncy ,,Revis!a critica-liteiara-, a.in ua 

H>ux AOca;i, huko nnje odpaxuo naatite. Mel)yxuM pas.iarafte 

iLeroBO, a napoquxo Ha.xa/Ken>e MapKa Kpa.bCBuha y MapKy 

Buxesy nnje xaKBo, jep nnje xa'ino, xe 36or xora norpeuian 

je u cyA Kpexaity napo^nux necajia n yxnnajy cpiiCKUx 

napo^nnx neeaMa o MapKy Kpa.T>eBflty na nocxanaK obux 

o pyMyncKOM jynaKy Bnxesy MapKy. Jep ^a je r. JamiMup- 

CKH naHx-tuBiije pa3i'Jie;i,ao ncxopnjy pyMyncKor Hapo;i,a, na- 

Qjao 6u ;],a je Bnxes MapKO ncxopnjcKa .ih'ihocx c Kpaja 

XVi cxo.ieha, je^ian Konjioxiijep y ciyHvdu pyMyncKor Knesa 

Mnxanaa Xpadpor n tecapeBana, inje je uMe dnao ^lyBeno, 

a 3a Typne n cxpaniHO, y no;iyflaB.T>y pyMyncKOM, 6yrap- 

CKOM n cpncKOM. nixo je naK HajnExepecanxHuje, on je 6iio 

nopeKJioM CpduH. 3axo, Ka;i ce sea ;i,a je no.te paxnuqKor 156 CpUCKU KibHHvEBHH TjIACHnK. pci;i,a BnTesa MapKa 6hjio iiorjiaBiiTO y PyMjHiiju, ouhe 
pa3yM.i.iiB0 OTKVJl H.eMy necaMa ko;i, PyMyna. Aaa uaji. ce 
3Ha H TO Aa je onaj duo Cpoim, Jia cy My 'lere dHJie ca- 
CTaBJ>eHe iiorjiaBUTO h3 Cpoa h ;i,a je oh 'lecTO, Bpjio 'lecTO, 
yna^ao npeKo JI,yHaBa y AaHaujiby IIctoihj^ CpOiijy ii no 
iboj ce TyKao ca TypuuMa, u join ya to CMa na yMy (|)aKaT 
Aa y cBiiMa iiecMaMa o MapFcv Kpa.TjeBufcy ne Tpeoa y .m- 
'jirocTii Mapi.oBoj rjiejiaTH ncTopiijcKor MapKa, ByKaiiiuHOBa 
cnna, jiii'ihoct XIV CTOJieta, Kao hu y oiiBMa ;ipyriiMa iiito 
ce Ta.MO noMHH>y H.eroBe caBpeMCHHKe, nero «iecT0 jiu«ihoctu 
MHoro KacHDJc, 6tthe jacHo KaKo fee OBe p3^MyHCKC Hapo,T,He 
iiecMe BuTcsy Mapny 6iitii Bpjio HHTepecaHTna rpa!)a 3a 
iipoyiaBaiLe Mapna KpajLCBiifea y napoAHUM iiecMasia cpii- 
CKU.M, Koje fee yTBp;inTu, jin hhc}' one yTHuajie na oiiCTauaic 
ouiix iiccaMa o BuTesy Mapwy, KaKo miicjih r. JauiiMiipcKii, 
aero ;ia je duao odpaTHO : .na je iipii'iaiLc ii iicBaite o Bii- 
Tesy ^lapKy U3 no;iyHaB.i.a iipeneceno y cpucne Kpajese 
,ia.^e ua aaiiaji n ;ia je pa;i, BaTesa MapKa iiorpeiuHO iipa- 
iiucaii Kpa^iiCBiifey MapKy y cpncKHM napdnuM necMaMa. 
} ocTajio.M, Towe fee duTu Biiiiie pe^u ipyroM iipiiJiiiKOM. 

J. H. T. B E JI E III K E. 

KlLH>R'EBHOCT. 

..Ma'iak y iiroiiiJiocTii". — Ha iiSHciMTaja Ma'iaHCKC 
ruMuasiije 3a 1904 — l!t(l5 iiiKo.icKy ro.T,iiuy oriii raMiiana je 
cBCTOcaBCKa dece;ia F. I'aAOMupa I\I. Il.iiifea, npo(|)ecopa, 
„MaMai.- y iipoiujiocTij", Koja siiaTHO ojcKauc o;i mhoihx 
deccAa ii 'i.iaHaKa. iirraMiiaHiix y OBoi"0;TiJimi.ii.M usBciiiTa- 
jiiMa cpciibiiM iiih-o.iaMa y ('j)uiiJH, KaKo iiadopoM iipe;i- 
Mera, Kojn jo oj\. ((iciuija.iHor iiiricpeca sa cpc;iHHy y Kojoj 
je roBopcHa dccejia, TaKO ii odpajioM iteroBOM. To jeyiipano 
je,T,aH iioKyinaj ncTopiije MaTKa, Her.iaiiuLer HeMawnfecKor 
Fpajua. nanejcH y naJKpaliMM iroTcsiiMa, no iio.iaun.Ma Koje 
je r. Il.infe Morao iiMaTii iipii pyuir y je;inoM aa oBanaB 
paA 3ada»ieno,M ^JaMKy. J'pa,TnBo y OBoj T0iiorpaf|)CK0HCT0- « fi E I E m K E. 157 ■^HJfKoj CKuuu rpa.ia Haqna ;iocTa je npoSpaao, ii iisjaraite 
y ifcoj jacuo Ca.Mo je ;Ka.iuTii iiito ce F. ILiuK, Kojii CBoje 
noc.ioBe pa.iu Map.T,uBo, 3a iispa^iy one MOHorpa(f)nje nnje 
Morao KopncTUTH n ^ipyruM rpajtiieoM ucxopnjcKHM, norjia- 
EUTO OHDM u3 X^'II H XMII CTO.ieha, Kora uAia npujinqeo, 
Hapoqnro H3 ;io6a paToeaita no Cp6njii. 

J. H. T. ..IIcnxHqKE CTy;i,HJE". — ITpojieTOC je usninaa KH>nra 
,,ncnxB»iKnx CTy;inja", r3,e cy 6ujia jiea cacTaBa: „IIlTa 
6HBa nocjie CMpxn?" n ..FjiacoBn c OHor cBCTa". Ca,T,a H3n- 
jiasH H ;ipyra CBecKa Te s^npne, y KOMe cy naaeiin npe- 
mxaMnaHn ns cnnpnTucxniKor ..HoBor Cynna". ILva y xoj 
inapeHoj aSiipun csera n CBaqera, n cxnxoBa neKor chjiho 
6ecnoc.ieHora nona, h o,T,JiOMaKa ri3 -HCopac Cas^ioBe, E,i- 
rapa Tloa, CoKpaxa, FoSecnjepa n — Ajiaea Kapjiena. n 
npnqa o ..cnucaxe.tuu y KpaxKOJ xaxunuuQ". o qy;i;ecHOM 
jiexexy „?IoBn Mouapx", Mnin.i.eH.e JToM6po3a ,,o Miicxn'iHiiM 
4)eH0MennMa". ,,Fexey ii enripriTaaaM-'. „E\iii.t 3ojia ii 
CMpx'", n CBe xaKBOx cxBapn : „pa3H0-' je;i,Hora ciinpH- 
xHcxuqhora Jincxa. Ciasa SjiaHJene naMexn CxeBana Kyhe- 
xniie Huje ;i,ajia cnucaxexnu OBe Kifcnre ;i;a cnaBa, n OHa 
ce no}Kypu.ia ,T,a uixaMoa ii ,i.pyry CBCCKy CBojux yKa.iocunx 
..cxy^inja". Osa KFtnra imje hu 6o.i>a nn ropa ho inro cy 
o6nuHO cimpnxiicxnuKe dpoiuypnue, Koje cneKy.inniy ca 
Jby;i.CK0M rjiynoinfey itjiu ypo^ennM MiicxuunsMOM. OojaBa 
caMe KiLure Hae mhoto He Synii : i.ao uixo luia (|)n3nqKn 
3,ipaBux n 6ojiecniix Jty;iu, ncxo xaKo uMa nx u ;i3-meBH0 
HopMa.iHux II nopcMeheHnx. Ajih On Oii.io HvajJocHo Ka,T,a 6u 
cxBapn OBaKBe Bpcxe Hawxa3UJie CBoje nyOjiHiie, n to y Bpe- 
Meny Ka;ia ,io6pe h naMexne Kiture koji nac ca rp;i,HOM 
MyKOM D30Jia3e na cbct. 

C. Co'tHJCKH FjAf'HnK (Coumcr de Sofia). — Iloji, thm 
DMCHOM Hoqeo je n3-ia3nxii na (|)paHHycKOMe jesoKy y Co- 
(|)ujn .iHcx, Kojn nxia sa 3a;iaxaK ;T,a CBponcKO MHeite o6a- 
BemxaBa o CBesiy OHOJie mxo ce ojihocu Ha ByrapcKy. JIncx 
sacxyna nojuxiiKy Mopa.iHora inirpeifca n npaBe.THHX acnn- 
pauoja 6yrapcKnx. Oo npBiiM OpojeBDMa buj,h ce Jia he 
My 6nxH rjiaBHii 3a;iaxaK ;ia 3acxyna dyrapcKe nnxepece j 
BnjiajexHMa jejipencKOM, 5uxo.i.cko.m, cojiyncKOMe u CKonjLaH- 
CKOMe caHi^aKv aa mxexy naxepeca ocxajinx napo^iHocxH. 158 CpncKH KhjHJkebhh Tjiachhk. Ono je Beh ,^pjrii oBaKae .iiict o;i Hoee ro.iuHe y Co4)HJn. 
IlpBii je (Correspondence, balkanique), nocjie neT mecx 6po- 
jesa, npecxao jia nsjiaaii. 

J. ..B.vrAPCKA BOJCKA". — y JJHCKGJ CBeCUII JIOHAOHCKOr 

Forliightly Preview iiiTaMiiao je B. (|)oh XepSepx CBOjy iio- 
xnajiy „ByrapcKe bojckc". Ilucan ncjiu ji,ii ccaKH 6yrapcKH 
BoJHiiK Bpe^ii KOJinKO ABa iiJiii TpuTypquna; ;ia je BejiiiKa 
Behiina SyrapcKora napo.ia paTodopna, ji-a. Hjejin hito npe 
;ia ce yxBaxu y Kouixau, ca iipoxnBHiiKOM, ydel^ena y CBOjy 
Ha,T,MohHocx u curypua y no6e,ay. HiiaK, (|)oh XepHepx 
MociH, jia 6n ByrapcKa, quM on ype^u-ia CBoje o,T,Hoce 
npe.Ma Typchoj n noBOJi,iio, no ceCe, pemnjia MaheAoncKO 
nuxaitc, ycBojnjia cucxeM npnoropcKO BojcKe, n.Tyhn 3a 
HjieajiOM niBajnapcKe napciHe bojckc: nixo MaH.a cxajafca 
BojcKa. ajin H3BeHx6ana n MHoroGpojna pesepea. 

M. ,.IlKOHorPA*HJA n3;iAH,A ,.,^0H KnxoxA o;i Manne"". — 
IIsjtaBaqha KH,uH<apa Xenpnx y BapneJionn noiejia je D.3;ia- 
Baxn ,.nKonorj)a(j)iijy n3„i,aiba „.T,oh Kiixoxa oji, ?»iaH<ie-'-', 
i.iLnry jcjinncxBcny y cfjomc po.iy. .V iloj ho Cnxii nacjionu 
CBHJy H3,iaH>a cjiaBnora poMaiia CepBanxecoBor, 661 na 
Cpojy o;i 1605 ro;-iwHe jio jiauac. Ty he Ohxh (J)aKCHMHJiH 
CBnjy Hviycxpaunja ,,;'I,oh Kiixoxa", naupxa n rpanypa, icao 
II oii(5.inorj)af|)('Kn no^iann o iipeBoiUMa, npepa,i,aMa ii ko- 
MenxapHMa ua cnn.Ma jeaniuiMa. CBaKaico, ;ia he xy iiahii 
Mecxa n cBa xpn us^aiLa cpncKa. 

F. MAiinnn.TCBA ni>F;ini(KA. — Hejia ca'iyBana npenncKa 
MannniijcBa. hokiix 8000 nncaMa. no'firii.e ce inxaMnaxii. ;i;o 
ca;Ta je n3nnM0 ,\nv, cnecKe, kojc ooyxnaxajy ,T.oOa o,\ ce^aM 
ro.Tiiiia, oj 1831 jyo 1837, Ka,T,a ce cxnapao jiyx BejiHi.or 
anocxo.ia xa.injancKora npeiiopoh;aja. Ba.i.ajio fin oCpaxnxii 
na>Kn,y na oBy npeniicKy, jep ona neiic Onxii Cos HHxepeca 
II 3a iiaf ('pr»(". Maunnii je iiMao ciiMiiaxnja aa Ma-ie ()aji- 
Kaiicice n Aynanci.*' napo;ie, ineccxnx loinna n.Mao je Cjih- 
CKHX Besa ca naniiiM .iiiOepa.iuHMa, ir fnaKaKo he o xomc 
CnxH xpara y iLeroBoj iipenHcun. 

C. ^ B E I[ E in K E. 159 

^*^^^.' HoBEKituTE: JoBRH Fp'ruk, ..HaJHOBHJnPeqHUK Cxpannx 
Peiu- Koje ce jaB.T>ajy j nac re hx Ba.i.a pasyMexu n ;i,0HeK.ie 
HX ce H KJOHHTii npupe.T,Ho iipo(J)ecop — . y H. Ca,T,y, n3,T;aH>e 
n uixaMna CpncKe Ktbnn^ape Bpahe M lIonoBuha. 1905. fJ,eHa 
3 Kpyne (3 ,iuh.). Cxp. 34U y ^''\ — Ueutscli-serbisclie Corre- 
spodenz. yiiyxcxBo sa xproBue n 3a csaKora KaKO ce nniny 
nncMa cpiicKU, Koja cy OBjie ojiMax npeBe^ieHa n Ha ne- 
MaqKii. Obrko ce nuiny nncMa cpriKii n HCMaqKu HaJHOBn- 
JDM npaBonncoM. Ca.ipiKaj: paseir.M xnxyjiaMa. TproBaqKa 
nncMa y CBaKo.M o6.iuKy. — - IlpiiBaxne u jaBHC ucnpaBe o 
CBaKOBpcHiiM cxBapn.Ma. Y IIobom C?Lj.y. Il3j.aH>e u mxaMna 
cpncKC KH>u>Kape Bjiahe M. IIoiioBnha, 1905, IJ^ena 1 Kp. 
40 nox. iiJiu 1 jiflH. 40 nap Cxp. 175 y 8". — ripBu Kou- 
rpec CpncKux JeKapa n IIpupoAifcaKa no;t naJBumoM saiiixn- 
xoM IberoBor BejiuiaHcxBa Kpa.T>a Hexpa I y Beorpa;!}' 
5, 6 n 7 cenxeMopa 1904 ro^Tuae, „0 SapasnuM BoaecxnMa 
y KpajbOBUHH CpOnjn sa nocjieAitux ^eBex ro,i,nHa, oj 1895 
jio Kpaja 1903 roAone, o,t ^T^pa M. 11. JenpeMOBnfea. Beorpa;i, 
mxa.Mnano y ;i,p/KaBHOJ mxaMnapnju Kpa.T.eBUHe Cponje. 
1905. Cxp. 13 y 8'\ — Ilsjiaite F-iaBHora Casesa CpncKHX 
3eM-T.opa,THUMKn^ 3a,ipyra. CsecKa xpujiecex ocwa. „CjiHKe 
n3 3a;i,pyHxeora /KUBOxa." I p^^KOBex. Beorpa,!, inxaMuano 
y JI,pHiaBnoj IIlxaMnapuju Kpa.T>eBUHe CpSnje, 1905. Cxp. 
I — VIII, 95 y 8'. — OjroBop T. Maxu JoBanoBahy na >te- 
roBC „npiiKa3e" o ^npasu Ooe^OBa. ripnaor ..CaMoyiipaBn". 
Bcorpa;! .,^'I,ocnxuje OopajoBnh" — mxaMnapnja Au,e M. 
CxanojeBnta. Mahe^OHCKa y-iuna 6p. 40. 1905. Cxp. 35 y 
8'. — 'BaKou ABaKVM, ncxopujcKa c.inKa y 2 quna, nanncao 
^lux. CpexeaoBnh. Beorpa^i,, nsjaifce KH>u>Kape Boace 0. ,I,a- 
qnha ko.t, Byna Cx. Kapai^uLa, 1905. Hena 40 n. ;i,uh. 
Cxp. 37 y 8". nOSOPHIHTE. 

OBoro;i.HuiH>n apamcku KOHKypc. — Ha oBorojinmitH 
KOHKypc sa ;ipaMy Koju je ynpasa Hapo;iHor no3opnmxa 
pacnucajia ca poi.oM ;io 1 Maja OBe roaune, npujaB>i>eHo 
je ce;iaM Jie-ia : ..Kpaj", KOMa^, y xpn qnua; „KocoBi;a ^e- 
BOJKa^, enn.Tor (y je.iHOM tjuny), y cxuxoBUMa; ..flocie 
npexnoc.ie,T,H>er bxKyuaja-, KOMa^i y jeAHOMe qnny n y uposn; 
..Hofe nsa Ky.inca", KOMe,inja y jCjIhom ^inny, (y nposn u 
cxaxoBHiMa); jjCBaAoeno jyxpo", .a;paMa y jej.HOM quny; „Ha 
xaaacuMa", KOMCAnja y nex MiiHOBa: ^Ha nusopAuuD", ,Tpa- 
x^jaxcKe ciuKe 03 a;uBoxa cpncKor ce.T>aKa, y nex qonoBa. 160 CpncKn Kh.h}kebhh Fjiachhr. 

0,1 ce^aM iipiijaB.-benux ;iejia KibnjKeBHO-yMeTHoqKii o^Sop 
Hapo.inor rioi^opiiuiTa iinje ouenim iinje;iHO 3a Harpa;iy, 
ajin je naiiiao jia ce, ca noTpeOiiHM nonpaBKaMa, Mory 
iipe;icTaB.i.aTii obdx nex jiejia: ..Kpaj", ..Hocjie nperno-, 
cjie^Jter oxKyuaja", „Ha HusGpAiiuu', ,, Hoh ii3a Kyjiuca" 
u „CBa;i,0eHO jyrpo". Oji iier iipuMjLCHnx jiejia je;iBO je 
(„Ha Hnsop.inuH") hs ceocKor H^uBora, ;iBa h3 ;iaHaiiifLer 
BapoiiiKor >KiiBOTa (,,Kpaj" ii „CBa.i,0eHO jyTpo"), je;teo 
(„rioc.Te iipeniocjiejliber OTKyuaja'") n3 iiajianaqKor, ii jejino 
je („Hoh ii3a Kyjinca") d3 nmBoxa CTapor ^T,y6poBniiKa. 
Behuna jiejia U3 OBorojiuiiiiLcr KoiiKvpca nay y peajiH- 
CTHqey ,T.paMy. 

r. yMETHOCT. 

Macka II BiicrA IIItpocmajepoba. — OosuaTn xpsaxcKU 
C'KyjiiiTop II nam ciiMnarnquii iipiijaxex F. Py;ioji4> Baji;i,eu, 
y3 npiiiioMoh iipujarcLa jyi'ocjOBcircKe yMCTiiocrii ii jyro- 
c-ioBencKC 3ajc;i,Hiine, iio^uHce Bu^au ii Tpajan criOMCii Iirrpo- 
CMajepy. Ofl mhcjih ;ia ii3pa;iii MacFcy IIlTpocMajcpoBy y 
cpe6py n CucTy 3a ibcroBy coOy y 3rpa;T,n JyrocjioBeiicKC 
AKa;ieMiije y 3arpeCy. V. Baji;i,eu iiosoBa cBe iioinxoBaoue 
CiicKyiioBC. Kojii ()ii xxcjiii ;ia miajy Macicy ii.iii Oiicxy y 
riiiic}'. MacKa ii.iii Cucxa mo;kc ce ;io(5nxii 3a 55 ;uiuapa, 
Ce3 naKOBaiba ii iipenoca. lIpiijaBiixii ce BajLa P. Baji^euy, 
y fiarpen. TIpiMas, HS a, ir xo 5 aBrycxa obc ro;Tiiiic. ^Incx 
iijiiixo,! uhii tie iia ropn.y uii.i,. Hosiib F. Baji;i,eua 3acjiy- 
;i:vje Hajjieiiinera o;i,3HBa Mcl^y CpGiiMa. 

B. BjiAcniiK, /I,p. Bojhcjiab Jjk.-lkobiixv. 
ypE;i,nHun, FIabjie FIoiioBnxv, n ^p. Jobam Ckepjihti. « JTitix-^'' c p n C K H 

KI-bM>KEBHH FJIACHMK. 

KiLHrA XV, BPOJ 3. — 1 ABrycT, 1905. syjIvm 3a syjiyM. 

(Kpaj.) 

— A-Hy, CHa'o — Bor xn ;i.o6po ;i,ao !... sa^e xpoMH 
Kao pequTDJH, Kao ;i,a uBJejtn Kposa 3y6e h yMHJbaBajyhn 
ce. — Snain, 6am cmo cycrajin, k'o ja;i.HO n 6ojiecno, a 
BpHJewe nac 3a cee yOujio, na 6a Maao xpenyjiH aKO c' HMa 
^e. Ho Haw 6au,HTe nperpui' cjiaMe 'ry })e y Kpaj, jir ce 
aepy cnyiDTHsio n ojiMopimo oey riLHJiaAHBy o;i ja;i.o-KOCTH 
inTO nr B.ia^iHMO ! 

— niTa, uoraBa wajLyro, mxa?!.. pa3;ipnje ce onaKa 
;tOMaliHn,a Kao paiteHa JieiKa. IloueK" cajiTe, ja ky th Kasax' 
i^e TH ce Tpe6a cnymhax ! Bain en noro;iHO : najioKO ce 
paKHJe ;i,o Koxaoua. nanpu'o ce xe MacoHHue An, x' h KOJiann 
nonynarae — rjCa r oji ite nonajia! — na xh ca;ie npo- 
cxpn ;ta nsBpnem pen k'o jyHHnna, je Jin? Amo ! Jl,p)K' xh 
oey tycKHJy, na o"})e, ;ia obh jeuaiM oxyqeinf Tpe6a 3apa- 
;i,Hx' nixo nojejiem u nonnjeni, ja naKo! Illxa en c' U3;i,e- 
reniHO, bojihho, HHJe;i,Ha bojiuho? Hyxn!... 

To pcKan, chuom My yxypn feycKHJy y pyKe, jtoxsaxn 
ra CBOJHM jaKHM ma^mnaMa sa pajiena, cno^^dn n .nohyuiKa 
;i,o KaMene cxyne y Kojy dnjaine cacyx jeiaM. To;iopoBHna 
najiQ y H>y Bpyhe Bo;i,e; na ce nsApnje na eeBOJtnuKa : 

— Cxynaj! Illxa en c' yKoquo k'o xoBapna coBa, 6ubo- 
jiHue H3Ba.Tjena? 3 .Jtpu, ..nnn xn jeqaM hjih fey ja xe6e ca;i!... 

11 sancxa, 6e3AyinHHn,a cxnmxe maKy h saMaxny KaKo 

11 162 CpncKH Kh>hjkkbhh Fjiachhk. he ja^iHor noxa n3Mei)y oGa OKa. CnpoMax 'iobjok uewaAe 
Ky;; KaMO, ho, BHAefcn ce ea mjuij, iipHxearn ce 3a hycKujy 
H cTa;;e CTynaxn u KaKO iwy ce Hcfee n KaKO My ce He mojkc. 
3hoj ra CBera cnonaAe Kao jeceH>a poca Kynyc HSJyTpa, 
jiOK ce Haj3a;i OTUcny KanaTn c H>era Kao 6ypHi;aK ca 
CTpexe Kajt ce CHHJer iiohhc KpaBOTH. TToKyiiia ji,a no- 
iHHe, ajiH /Kene ne ;iajy: ,.IIjih cxynaj, hjih hein ca^ie ji,o6aT' 
OK.iarHJy 03a yinn!..." 

— A xn, hopo, inxo ch ce npH.i.y6H0 3a 3eMJLy k'o ;i;a 
xn je pen 3a H>y npnpacx'o - a? Amo, na mcjl' obo, yioHHe 
HCBa^ajiH, ;i;a 6h jih yKJiiiee! Ako xh j" oko Hcnajio, HiMam 
pyKe jiR 6u Marapnay ncxerjiHO y3 6p;io. Amo 6pe, nacja 
ueKo npocjaqKa !... noBHKa onex HjiiiJHHua iiopuy, na npit- 
xp»ia c TojiopoBHUOM xe ra nsByKonie ,io /KpBaH.a h yKjie- 
name My nx y pyKe, ? CaBneuua 3acy nmennne y h.ox. 
TyjKHH feopo xoheiii-Hehera Mopa;ve ;;a )KpBH>a. 

IJ,6to je cxynao. a hopo JKpBHjao 3op-3opHj(ie. Pa;iHJiH 
cy Kao HH ce6n hh cbomc, — 3a ncBOJty -tyxy; yMapajin 
ce fl.0 3HJeBaH>a; noKyinaBajin ;i,a ce KaKo ro;t Gnjio oxpecy 
rpAHJia, ajin no^ Mopaii>eM n y oxpaxy o^i JKcna u onex ce 
npnxnaxaxy 3a nocao. Myqmne ce n MyMHnie, ;iok cacMa 
He MajiaKcaine. Cnna pynm acMJbe n rpajtone, a KaMO jih 
H>HX ;i,Bojnuy ja;ioBa u ip.i^OBa ;ia ne oCopn h caBJia;ia. 

Knnia jo uanojhy je;ieaKo n.-bynixa-ia, nao n3 Ka6jia. 
Bjexap je noMaMHO SBH/K^ao, mco u Ko.TOBpaxno na cara- 
HaKC, n 3a;fi,Hpao y cjiaMcnu i.poB na Iljinjnoj Kyhn, xe joj 
sanpxao ua^aBe pyKOBCxn no HcnoKaMa nonyx nepja na 
HaKocxpnjerneHoj nnxymn TaKH My^ jexan (|>njyK nanpnje 
Ha KyLeBna BjKira h3 cbc chjio, h, Majia fijexy 3aiiaraHa, 
nsBajiu nx u oxBopu, hobh n-iaMonoBC Baxpe no oriLnmxy Kao 
CMpx M-ia30BC rnen.e KpBn no pasOojy, yxy.iu Jiyu, pasnece 
neneo a a"m no Kyhn, xaKO ;ia y iboj 3aBna;ia noxnyna h 
necpcl;eua noMpa'inna n iracxa^e 'inxana saOyna h jiom. 

Il3H(3MorjinM n to 3Jia }>ora HSMyiciniM npocjannMa 
xo CBe fl.o\)0 Kao nopyieno: nnvajio ce ho cKaiLj^jyLe, Bjernxo 
ynoxpeCnnic xy npn.inKv xe iiiMnrnyine Kpo3 pa3Jan.F,eHa 
Bpaxa H3 Kytc ca ajior hm KonaKa n noGjeronie onaKo na « 3yjiyM 3A 3yjiyM. l63 '^^UBini no MpaF;y. Ko6 ux Hanece iia ueKC rpoMa;i,uc iiJia- 
CToee II CToroBe ciijena, xe ce y jejian o;i; ibkx saBjKome 
niTO cy MorJiH ;iy6.T>e, — je;i,HO, ri3 CTpaxa ;ia hx 3Jie /Keee 
He Ha^3'. a ;ipyro, ;i.a 6ii ce oa KHine ii Metaee saKJioiinjiH. 

— A.ia HaM nsaf^e Ha hoc ona ^aoojba paKoja u ona 
ojah^ena BCiepa, noGpaTHMKoenh}' Moj ceiijeTJiii!. . saj-qnae 
caKarn je;iBa iipe;iniiiytin y CBojoj Jiosn. 

— Bajiaj, HH CMaHJi-ara hh IlHJyjiuja hh IlpoKJieTa 
JepuHa Hu CBe Kpi^ajiHJe h jaitHqapn, nohepaj qaK o;i Je- 
;i,peHeTa na carnaj ji,o ;i,ho Bocne, nnjecy HHKa;; HHKOMe 
BHuin syjiyM yjiapajin ho ihto r' OBe BJeniTHue Hohec na 
Hac HaxypHioe na npaB;i,u BHuiaera Bora — rocnojiHHH or 
Bor j6ao, fl^si 6or ;ia!... OTHmxe kjicth feopaBH. 

— E, 6paTe, ko 6a ce Ha;t'o : onaKO jtodpn .'Ky^H, a 
TaKO p^aBC Hvene sa H>nMa. ^odpe cy jKene, 6nBa, jiodap 
TCMOJt Kyfen, a o;i sjiHJe roper HCKona HCMa. A ;i,aBHo ce 
Kasajio : ^e Maqi.e neaia, MnineBH kojio Bo;i,e. Te h xy. Ox, 
iHTG yqHHHme c naMa, Bor jaKOcnn naBuo : xe hm neKp- 
mxcHH neKcnjan n Kycn n penaxn h KJtacxn h cjinjenn 
nojeo u noHHo cbc raxo cBojujeM pyKaaia ynocjioBajie ii 
npupcTMJie — ;i,a 6or jal... 

— Amhh, ;iaj Borne !... 

y xojiHKo cy n Htene npiixBopiiJie Bpaxa na kojihOh. 
cxapnyjie Baxpy h sanajiHJie Jiyq. J\vim n nparanHa ce cxnraa; 
one ce ocBpny. Ka.i, ajin neivia npocjana. TlpeCHinxy cBy 
Kyhy. xe OBaMo, xe onaMO, — ncMa hx na ncMa. 

— 'BaBo HCKa 6' nr hochoI... sal^e naJMJial)a o;; ilhx, 
— Jl,a MopeMo oxajtax" Bac pa;i sa cjyxpa, — a ohh iiaM 
6je'y ,}io{>po jioinjiu. Jao, ccko, xojihko 'jLcCoBa, naxa n 
yuixiinaKa naM xpe6a nokec yMHJecHx', ocyKax' a ncnek'! 
KaKO teMO cbc xo caMC, na join n ;^a cxynaMO n J^a 

iKpBH>aMO ?... 

— MyqH, ccKO, doja!. . ;i,o;i,a;i,e ;iOMahHu;a. — He mo- 
peMO xo CBe caMC, na ;ia dn HaM oqn ucKoqnjie. A 6orMe 
xpe6a Majio u sacnax',.-- yKu;i,ocMO ce c nory. Ho cbc xh 
dejiaja, aKo qyjy ohu — a qyte desdejin, obo ce nefee ca- 
KpHx\ — mxa CMO yqnitejie c obdJcm BaKexnnjeM upBoiLaMa, 

ii» 164 Cphokh Kh.hjkkbhh rxiCHHir. CBe fee iiaM kocth iicripeCHJaT" ? Ja mjihm ;i,a npocjauii nn- 
jecy Morjiu .lOCJie yiiiKaMiiaT' Tai.o Afi-ieKo jia ur mh ne 
MopeMO CTHfe". Ila, anvTe ^a nr iiOBaraMo! ^OBeiiifeeMO ur 
jinjeiio nasa;!,, nannfeeMO nr paKnje — haBO hm ra iioiiho! 
— Ka;i Apyre niije,... iia ,T,aKO hrm u iiOMory, 6oHa! A ii 
iio;i,MiiTnfeeMO ur ;i,a ho 6b uito Ka3a:iiH jLy;iQMa cjyxpa, — 
jep OaAaBa: He Ba.i>a hh bra. khm iipeLepax'; a Jby^e h 
BOJiOBe xpeoa na nujeno yiipesax', — Apynquje o,^e cBe 
l>aBoii3\ KyKV, KyKy... mxa ynnitecMO ! Bejin hcMo obo hckh- 
jax' aa iiaMXHMO jio moxhkg. Ho 6pa\ajxe,... o;i,Be/Kiixe xe 
BaiiiKe .T,a iir iioxpaH^HMO qacKOM xy;i,HJe 1)6 oko pacKpmha!... 
Cpe;iH>a neBJecxa nporpHy wpHUHy, Jia oxp'ia xe o;ipn- 
jeuiH 113 HCCHcejLa ;i,Ba nca, ona ;iBa iiycxa xopiLaKa Kao 
;iBa jyHua. To;iopoBHUH ce npajvpyHcuiiie ii ocxajie ;iBHJe 
jexpBe, ILiuJHiiua c moxkom a CaBiiHima ca 3an{iJi.eH0M 
rjiaBPLOM jiyia y pyun. 

— A-a. sejbOBC ! A-a, rapoBc! A-a-a ! JI^tk ra, ;ip/K"! 
Xa, nycx ocx'o!... saxyxcKaiiie Hceiie ysneMiipcHe nee. 

ncHHC xaeii, a join iiymxeHe ii3 Jiaima n uanyj;i,aHe, 
na ce pa3;ipa/Knme, ysMOxaiiie ii cxa;i,e hx JiaBenc ;i,a cse 
cxpane jeMO. IIiioBHXJiaiiTe ce xaMO aMO ;iok Haifcyiimmc xpar 
oji jaOaiiaiiii. na oxHCHymc itHM xe iipaBo Mel^y cnjena, 
a iKeHe 3 a iLUMa. 

OnfeyTnonin npoejaKe y exory, Bainne ce ysBpnOv^nnre 
joni Bnnie n napnnyine na ono Mjecxo Ky;ia cy ce OnjejtHU 
Jby,Tin yByKJiH. Kujincaiue Kao na ncnpexynany By«nniy, a 
cxa;ie nx yiKacna nuF;a, pe}KaH,e, saBnjaibo n 3arjiyinHo 
Jiajan^e, .T,a ce rposnuja ^lepfbana nn sawncjinxH ne ^la. 
JesuBn 3ByuH yHtaca, cxpaxoxe li KpBOJKCAHor narona, 
noMnjeniann <■ jiim.iAm 3anHJeBafbeM pasjapene xo.iyjnne, 
je'iaxy m .ioM.T.axy ce nn3 rJinOaBc (Xp.Menn, Ba.iOBHxe ly- 
;iype n ncnpccahujana Op;ia, Kpo3 upny, nycxy noL. 

TIIxo naK Bainne Cnjaxy nacpx.i.nBnje KHAHcaBajyhn 
na |>yny },e ojcxy npocjauH cKpnBOHH, xo ce onn cbc ;iyOji>e 
yKouasaxy y cnj'eno. ^Konc hx onasnnie na sarpajaine: 

— Il3;inp" aMO ! Mnje nn mjeno ra3nxc, GesaKonnun 
je;iHH?... 3yjiyM 3A SyjiyM. 165 Majio HM cBera ja;i,a 6n, ho ^lo^euame Bp.i.HKe c orpaje 
o jypHyine c H>HMa ;i,a upocjaKe iioinTo noTo HSByKv. 

HeBo.iiHnitnMa ,no^oiiie Bnae oquMa. Haiio.i>y dnjecHe 
BamKe h jom 6jeiiiH>e JKCHe, a ,^y6.T>e ce HeMa Ky^- — 0, 
xa, cpaMOTHe nornonje!... jayKHyme, n Bet ce, neMajytn 
Ky;t, npejiajiome CBojoj iipHoj cy^iOHHH, na xaMan KaKo hm 
6y;Te. Ha ;io6po ce hh HayqnaH Hojecy, a 3jio hm He rnne 
CBaKaKo. 

Ho Bor cBoje hh no nohn He saoopaB.ia. 

Rcu ce Haje;iaHnyT ysBpnoinme : ca6ume ce y ro- 
Mu.iy, HaKocxpujeinnme, Hahyjiume ymn, na ce o;!.6nuie oji 
CTora u o^ijypnme ys nyx Kpo3 rycxy h BJiaiKHy noMpquHy, 
jom rjiacHuje JiajyLu u saBnjajyhn. Ma.io no ne 6h, j.ok 
HacpHyme na hckot, mxo ce Morame saKjfcyquxH no pasja- 
peHOM HM pejKaifcy ; na, oyesHjiHO naop^iajH, cA^sSnuie ce 
Hasajl HojiaBJeHnx penoBa, xy^vHO mhaMnqy^H, raxeKtyfen 
H jayqyhn ,i,a xe na cpne sa^ojin. A 3a H>nMa ce pa3;iia;i,e 
KOftCKH Xanax, SBena 6aKpaii.iHJa h opyjKJa h je3HBH ycKJinnn: 

— Om, npKO My!... He xynn, ^aBOJie, syde 6a;i,0JaBa!... 
Om. non xu ce npBH Hanuo a BJiajinna Mecanaoo!... Oui. npc' 
xu peny bhcho, a Mockob xh c MaJKOM cnaB'o! . Oml Om!... 

A s.MUJacxe KaMi^nje, Me^yxHM, rpqeBHxo ce yBHJaxy n 
caxancKu 3BHJyKaxy Kpo3 ji,aa<;iOM sacufccHu Bas^iyx, qac 
obJ^c lac OH^e y;i.ocxojaBa]yhH cboJhm mKopnnjoHCKHM no- 
.T>ynnBMa pyxasa njieha SecBJecno BJepHHx ncehnx qyBapa 
;i,0Ma H Maja ce.TjaKOBa. 

/Kene ce 3a6e3eKHyme, a y xowXHKo pynn npejia h>hx 
xpnjiecex xypcKHX nanjiypa oa Xoi^aKa Jby6oBuha n o6jihjk- 
H>HX Kapayjia na xpH;i,ecex dnjecnnx napnna. 

— KyKy !... Typnu... noBHKa npecxpaB.Tjena CaBHHnna 
3aK.ioHHBmn ycxa maKOM. na 6an,n ayi hchox syCyna y 
jiOKBy H yxeqe y Kyfey. 

— J^o6po HaM Beqei... He 6je/i<' Mope!... Cxan" dpe!... 
sarpajame Typun ca cBHJy cxpana, npnrname Koae ;i,o 
KyfceBHDx Bpaxa, ncKn ojijaxame na ce najaBHrae y Kjhj 
H cjie6yxame oko nojvesBujajinx oa cxpaxa >KeHa, a hckh 
ocxa;i,ome na KOftHMa nsBaH oko Kyhe n cnjena. 16fi CriicKH KfLUHJEBun Fjiacuuk. 

— Xej, BJiaxBito Mope ! Ulxa jc to, yanyM ? ysaepejic 
Ba.M eaiuKe, na ce noxacujie xe je^HaKO saBiijajy. Mopa 
6iit' Aa cy Hebe onhyxDae xajjiyne — jipyra He MOJKe Cut. 
KaayJTe 6pe jia nujecy \)e oByjiujeHa caKpuBeHH ! A KaMO 
BaM .T>y>iH, KaMO? Besde.iu ey u ohh hi iLUMa. — a? Jlyq 
aMo!..^ ocjene ce 6yjbyCama, jejiHa Kpynna .T>y;ia no;i cbhm 
KeceyujcKHM ca.TraHeTOM u ropu s.iuKOBau oj\ najroper y- 
CKOha CEora Ao6a. 

— KaKBH ajjiyuH, MecTHTH aro, 3a Bora, raxa sOopuni!... 
Mu CMO npaBa uapcKa paja a Bamn Hociymnu usMekapH, 
na oKJie fee out' voji. Hac sjiHJe' jby;iH ? Hojecy y nanie 
3Hatte 0TKa;i caM ja ;i0Be;ieHa y obu jiom jom obd npar 
HpenpaKajie HH'iuje Hore ,10 nouixeHnje" n MupHnje' Cp6a 
H Aoopuje' u,apcKuje' aaouxa k'o hixo je xBOJe cBujexjio 
juue u xHJe" OKO xe6e. A uaiuH cy .i^yAU y Kacady; oxuiujiu 
;i.a .aobepajy nnhe — k'o SHam, cjyxpa sa KpcHor UMena, 

— a HKo ne Bjepyjeni, ere iia nnxaj Kora roji ohein y 
cejy, BO-T," xu iij)meKaj ^o y jyTpy na keui ce odecnaxux' !... 
Ilo 0B«,' iipoKJiexe BaiH'iuHc — Byun r nsjejiu, jia oor ,T.a! 

— 3ap 0Ha:3njie nel^e 3BJcpa;i, na nanajic ;ia lUKawyMy. A 

iinje Hnirixa ;ipyro, xaKO mu iieda n seM.ie u cBUJe" 

Kj)euy ,ia ce Jiyna kjicxbom je3H'iHa cxoHannii,a, aau je 
Typ'iuH iipcKHAe Ha6ycnxo. 

— Jlyi a.Mo, Ope, KpMCKa pauo — Kpc xn B.iaiuKH... 
opeKuy cp,T.nxo ^y.^y^ania. iia ;i.o»iena ucKpaj oribunixa 'iii- 
xaBy i-.iaBfLy, pa>jcju je ne uixejiehu, iiperjie;ia Kyhy U3- 
nyTj»a na oko Kyfce, oduhe nojaxe na ,^ol;e u ,1,0 cujena. 
Ty naxyxcKa CBOje orape, u ohh, jrao ro.i, u jvoMahii xop- 
ibaim, Hacpnyine na oho bcxo Mjecxo f>e cy ce Mpocjau,n 
caKpn.in. 

Typnn ce ycKOMcniame, xuxunie 3a opyjKJe, uanepHme 
nyniKe u onpHJeuie Ha 3aieH.7,eHy pyny y cxoiy, a 6y.i,y- 
6aina noBHwa inxo ui„T,a Monte : 

— Kg j" ycHJCHy, HS.ias — e noruoe!... 

HeKii o;i naH.iypa 3a;ipHJeine y cxor cbojiim paK-XiaMa, 
KyKaMu n ijnjaMa. — „A jao !"... 'ly ce jayK n3 cnjena, 
Hao ,ia jo-ia3H c oHor csHJexa. Typim ce .ipHyine, na nag ► 3yjiyM 3 A 3yjiyM. 1H7 -<^Se^7ia Ka;i HaSpne Ha koct oa ctpbhhc, CTajie hx ;i,epH>aBa; 
Kao ;i,UB.'bn Buyop pasHHJeme CTor na nymKe n i^u;ie, h — 
Haxpanaiue Ha npocjaKe. KaKBO nSHena^eite ! 

y kojIhko 6u ce npeKpcxHo, H3ByKome ce h3 yxpo^e 
Hokec HeBHHO nocTpa3,ajor cxora ;iBHJe TaKo^e hcehho no- 
cxpajiajie rp;i,He, HanapajiHe, ,npoH,aBe h npeSjinje^eJie npn- 
jiuKe, uBOKohyfen sydnMa n xpecyhu ce Kao y xpojbexHoj 
rposHOHH. 4hm BHi^erae naH;iype, uajtouie na KOJLena, CKp- 
cxHHie pyKe na npcH h saBannrae : 

— AaiaH, 3a Bora h 6o)k'ii xajxep — ko j' obo HKa^ 
BH;i.no ;ia ce iuhh syjiyM K.i,acxy h cjiHJeny!.,. IIoMarajxe, 
aKO HJiaxe jiyrae ;taj6yji,H kojihko MyBa, oa 6e3;iyuiHHua u 
npoKJiexHHua Hokec !... 11 cxa;ie hx njiai u KyKftaBa, Aa 6a 
H KaMCH nyKao o;i; Hxajocxn, a hckmojih cpn,e y lOBJeKy 
na Ma xaj h Typqnn 6ho. 

— Illxa j oBo Hofcec, JbyAH, aKo Bora SH^xe ? Ulxa 
lo'jeK ;i,a xecann oa cBer oBora?... 3ayqnH>e 6yjty6ama y 
qy;iy, na^ce OKpeny 6ora.i.nMa. — Ko cxe bh? Okmc cxe? 
nixo cxe xy ? Illxa BaM je?... 

npocjai;u ce jiajio npn^paiue, n ncnpii'ianie My CBe 
xaHKO noxaHKo luxa je h Kano ohjio c H>nMa xe Hofew. 

— A, xo JiH je !... 3a^e 6y.'Ly6ama h HaMpna ce Kao 
upH ofijiaK c rpajioM, na nojiBHKny na naH;iype xe noxBa- 
xauie Hcene. IIjihjhhuh npecy;in ,Ta caMocaMa cxyna cBy 
doroBexHy Hoh, a qnivi du npecxajia o;i, yMopa, ^la je jejian 
jaK naH;iyp mnda MOKpuM yjKexoM no tojihm jie^nwa ; a xaKo 
Hcxo H To^iopoBEnn jia, a;pBH>a ,t,ok cy roji onn y nytiH, — 
HCKa BH;ie h HCKycc KaKo je xo. HaJMJia^oj naK n Hajjten- 
moj, CaBHHunH, nape^iH ;i.a My jiBopn naHjiype ii ji,a My cbh- 
jex.iH jyqeM ; a o ohom, Ka;i 6a ce j^erjia Jiyq yxy.iuo, mxa 
je Mopajio 5hxh, Moje nepo h nehe a n ne cMHJe hh upne 
HH dujejie npocjioBHXH. 

Ho HH Ha xoMe ce Mjecen, ne mujchu. Typnn ne 
xxje^Hy CH^exH 3ajiyAy, ho ycKoqe y o6op, saKO.^y xpn 
Hajj,e6jba oBHa npexojiHHKa u jej,Hor japua naMJbeqKa, h 
y6njy jiBHJe nqeae y yjinmry; na^y peuiexo jaja, Kany 
Macjia, no MHJex capa h CKopyna n Me.ioBHHe; HacxaBe 168 CrncKU Kilhjkkbhh rjiACHHK. jieco Ail tt! Kvxa a uehOJiiiKo Mepena npnepTe Ha paacau,; 
iiape;ie ;ia u.m ce ceapii uHuiiiipa ii uciicie iiHxa; iia 
oxypa'je djiaroBaru, a uu iipocjahe ho saoopaBo. yscjiy 
iix y Kjtiy, iioca;T.e ys Baxpy, u' iiaBajie upe^a ilux nuBa 
II jecTUBa — Aa cupoMacu y6p3o 3a6opaBume Majionpe- 
l)amibe My kg. 

KciKO JiH ce saupeuacTu ueepeiiiiu n ysajiy^i, ;io6pu 
ILinja e To;i,opoM, liaA ce cjyrpa a'ab. BpHy us Kaca6e a 
Biiljc 'luraB riaKao y KyKu ; ua Casa Ka;i, ;i,ol)e us eraja. h 
3Bauiiue Kaji, ce HajaBume U3 ojiHsa ii h3 ;i.a.ieKa. A rpehcr 
Aana, nomxo Typuu or.io;i,ame Kao iiauoBu cbc ihto 3aTe- 
Koiiie y Kyhu n xo,T,oine c iiyHiiM ducaiiiMa a npocjaiin 
c KpuaxHM iipiiiipxibaMaMa, IIjiHJa cxa^TC y cpe^ iipasiic Kyhe, 
iipeKpcxii pyKC, H, iioupuuo Kao r.iaBita, xyKHy u saBaiiu 
Mehy SBauiiuaMa: 

— Afiaj Memi, upnoMC KyicaBuy, uixa AO^eKax! KaKBa 
an m' obo, 6paIio, ciia^e oujejia uii KjtuBa hh ;iyHx'Ha — 
ja,T,aii XII caM ! /l,oBe;iox HjencKor l)aBo;ia y Kyky, iia m u 
Kvty HcKODa II oupmi o6pa3, a osaMo cc iipc;i,a mhom iipe- 
xBapa ,T,a joj uu aiiVo imje 6apa6ap. IlJxo xii je HteiicKO, 
hoc' My u>croB.... iia ra iie iipcxymi k o 3Mujy I... Aj;ii, iiixa 
je, xy je, — c ^aBojioM ch cc cbcso, na xc cbh CBeuu ue 
Mory o,T.piijcinHx'. lllxa je 6h.io, uii.io, — a bu Hcene, o;i 
caA ;ipyry iiaMex y maBy, h;ih hcMO iijieKnAax' nac, 60- 
ii;nja BaM Bjepa, iia naM ra Buuie cbc BJiaauKe 11 iiaxpuKe 
HeKe Moli' npcBesax! Jecxe "lyjie ? A hck 'lyjy u oBa 'lacna 
.luiia iiixo cy o'l^e!... Cbcxu /I,HMnxpuje, xii mh iiomosu 
HO MOMc iipaBOM cjjuy, H y rpiije'^MH He yiininu — mojium 
XII ce 3a jujeny mhjioc' XBOJy!... 

II AOK ce cnpoMax ILinja cKpyincHo iipeHeMarame a 
oiiaiie II iiaMcxu iiayieiie /KCHc HiKpuiiaxy ayOiiMa 11 Kynii- 
jaxy, Aox.ie ce uarpal^cHH npocjauH, repe.'baiyhu ys HoBpiri, 
HOAMyKJio ocMJexuBaxy u ycBexaxy wac-no : „TiIiiJio 3a 0- 
ribH.io!" ..'J'piLc CHJa.ie, qeMepUKe iim poAw-'iel' 11 ,.He 0- 
cxaBU, I3o>Ke, des Ha(|»aKe !•'... 


3yjiyM 3 A 3yjiyM. 169 ^^' y ucTo ,T,o6a u TypcKH iiaH^ypH, ijBJiiTajyhn ce Ha 
CBOJHM 6p30HoruM jajchanuMii npeKO HeBecHH>CKor no.ta, 
C'BaKy jipyiy I'ujt'i Kuhaxy h y CBaKOM ucKpcJioai pasroBopy 
CMOwaxy 3a,TOBO.i.no c n3pa30M: „3yjiyM 3a 3yjiyM!"... 

Hebechh>ckh. KPOHIIKA O BJIAAABHHH KAPJIA IX. 

(2.) 

]. 

KOhbAHMUW. 

The black bands came over 
The Alps and their snow, 
AVith Bourbon the rover 
They passed the broad Po. 

JlopA BajpoH. The deformed transformed. 

HejiajieKo o,i ExaHria, u^iyKu TlapH3y, biiau ce join h 
caj. jejea Bejinna 'lerBpTacxa 3rpaAa, c totckiim iiposopujia 
Koje Kpacu HeKOJiUKO uesrpanHux BajapcKHx pa;i,OBa. Il3Ha,T, 
Bpaxa je je^HO yAy6.i.Gihe y komg je neKa.T 6iiJia 6oropo- 
Auua oji KaMena; ajin 3a epeMe PeBOJiyuuje H>y je nocTnrjia 
cy.iduHa mhothx CBCTaua h CBeTHTe.T>aKa : npeAce^iHUK pe- 
BOjyunjoHapHor K.iy6a y JEapcnjy pa36n je CBcqaHO ^J,ou- 
uoje c}' MexuyjiH Ha .H>eHo MecTO Jipyry 6oropo,T,ouy. Koja 
je ncTHHa caMO o;i rauca, ajiH KOJa, ca oho HCKOJinKO cbii- 
.leHHx ;ipoH.aKa h hckojihko cxaKJiennx ynpaca, jom ;i,0CTa 
,T,o6po U3rjieja n ^aje cacBHM npncTOJae n3rjie;i, Kp'iMu 
K.io;ia /Knpo. 

Ilpe ABa BCKa u Hemro BHine, to jecx rojinne 1572, 
OBa je 3rpajT,a OiiJia HaweH>eHa, Kao h ca;i, ;i,a npHMa aje^ne 
jiyxHUKe; aan je y oho speMe nsrjiejiajia cacBuai jipyKinje. 
Shjiobh cy 6hjiu noKpnBeflH 3anHeHMa kojh cy cBeAo^njin 
o npoMCH-tHBoj cpetu jejiHor rpatjancKor paxa. nope,! peia: 
Mueeo Knes^ ! cxojaao je : Museo dojeo^a 04 Fusa! CMpr 

' Kaes o^ Konaea. 170 CrncKH KitHHCEBHn Fjiachhk. 

xyienoTUMa ! Maao ;iajLe, neKH bojhhk 6eiiie yr.ijeHOM naup- 
xao Bciiiajia h oSeiiienora, n, ;ia ce He 6u norpeiuHO pa- 
3yMeJio, oeiiie ;io;iao iicnoji oee cjiHKe : Facaap 04 UJaTu- 
Jboua. Me^yxHM, Kao ^a cy nporecTaeTH jiouHuje 6hjiu y 
npeBJiacTH y obum KpajeBDMa, jep HMe K>MxoBora Bo^e 6eme 
B36pncaHO h saMCfibeHo HMeeoM B0JB0;T,e o;i, Fiisa. Apyrn 
sanucn, yiioja nsdpucaBu, Koje je .locxa tcidko npoqiiraTH 
a joui xence HCKasaxH iipHcxoJHHM aapasHMa, ;ioKa3HBajiH 
cy ja cy Kpa:b h H>eroBa Maxii 6hjiu iicxo xaKO Majio no^ 
inxoBaHu Kao n obc bo^c cxpanaKa. A-th n3i.Jie;ia Jia je 
ja;i,Ha 6oropoAiiua HMana HaJBHiue ,T,a iip<:;naxu o.n 6eca 
rpa^aHCKor h BcpcKor. OKpH>eHa aa AsaAecex Mecxa nymqa- 
UHM spuHMa, cxaxya je CBe;io'iHJia peBHOcxH xyrenoxcKHX 
BoJHUha y yHiiiuxaBaH>y OHora mxo cy ohh Ha3HBajiu ..mhoto- 
6o>KaHKu .iDKOBu ■'. ,T,oK je noooHjan KaxoauK c nouixoBaiteM 
CKHjiao Kany Ka;i npot^e iiopcA cxaxye, iipoxecxaHCKU je 
KoifcaHHK cMaxpao 3a jiyH^aocx ,T.a Ha n>y nyua; u, aKO 6\i 
je norojHO. hohociio ce Kao .la je yduo 3Bep ii3 AiioKa- 
.iHiice u yHumxHo H;i,ojionoKJioHcxBo. 

0^. Hpe Bome Meceua 6euie yrjiaB.ijeH Map ii3Me^y o6e 
cynapHH'iKC ccKxe; ajiu ce na Miip 6exy 3aKjiejie ycnaMa a 
He cpueM. IleupHJaxcicxBO u3Me^y oCejy cxpaua nocxojajio 
je u jajte onaKo bcxo neyxo.iHBO. Cbc je onoMuiLajio ;ia 
je pax xeK Munyo, CBe je KasuBajio ,T.a Miip hc moh\c 611x11 
.lyra BCKa. 

Kp'i.Ma Ko;i 3.iaxHora .laBa OH-ia je iiyua BoJHUKa. IIo 
iLiixoBOM cxpaHOM HarjiacKy, no ibuxobom hcooiimhom o;iejiy, 
HosMaBajio cc jia cy xo ohh HeMaT'iKH KOibaHiiuii i.ojn cy 
.Tona3ii-iH Aa iioHy,Te CBOje ycjiyre iipoxecxaiicKoj cxpaniui, 
iiapo'iiixo Ka;i je 6HJia y cxaiby ;ta hm ,i,o6po njiaxu. Ca 
cBoje Beuixuiie a'a ynpaB.T>ajy KoibHMa h ca CBOjc cno- 
co6hocxh ,^a ce cay/Ke BaxpcHHM opyHijeai, obh cxpaHUB 
6hjih cy Bp.io oiiacHH 3a BpCMC 6HXKe, ajiH cy, c ,ipyre 
cxpane, Ch.tii na r.iacy, MO>K;ia join c BHine pa3Jiora, Kao 
DCKycHH n.-baqKaniH n HeMHJiocp^iiiH no6e;iHOua. y Boxy kcjh 
ce oeme cmcctuo y Kp'iMu 6hjio je oko nc;i,ecex KoibanuKa: 


y KPOHHKA BjIAJlABHHH KaPJIA iX. 171 

oetit^xy ;i,aH iipe noiiiJiu us IlapHsa, u niujiH cy y OpjieaH 
Ha cxaHOBaite. 

^'I,OK cy je,i,Hn THMapajin Koite npHBesaHe 3a 3h;i,, ,T,pyrH 
cy iiojicTUuajin eaTpy, OKpexajiu paatiteBe o totobbjih jejio. 
3jiocpehHu Kpqiviap, c KaiioM y pyuu n ca cyaawa y oqnMa, 
nocMaxpao je Bainap Kojii ce OAHrpaBao y iteroBoj KyJHH. 
rjie;iao je Kano My KOJ>y HCOBHHy, KaKO My iiJbaiKajy no- 
jipyM, KaKO ojiOnjajy rpjia hh aeroBHM douaMa cMaxpajyfeH 
uciiojl CBora ;i,ocTOJaHCTBa ;i,a hx oxBapajy; h raxo je naj- 
rope, BHao je spjio ,T,o6po ;i,a ce, nope;i cbhx cxpornx na- 
pe;iada Kpa.teBUX pa;i0 ;i,Hcii,HiiJiHHe BoJHOKa, He Moaje na- 
;T,axH HUKaKBOj HaKHaviH o:x OHHX KOJH cy ce HOHaiUaJIH 
npcMa iLewy Kao npeMa Henpnjaxejty. Bnjia je nosnaxa 
HCXHHa y XHM HecpeliHUM BpeMCHUMa, Aa je opyniaHa qexa, 
6ao Map 6no pax, HJHBejia yBCK 6ecnjiaxH0 cBy,i,a i\ne ce 
Hajiasujia. 

3a je^iHDM pacxoBHM cxojiom, koju deuie noupneo o;i 
MacxH n AHMa, cej,eo je Kanexan xhx KOftanni.a. To oeme 
BucoK u nyH qoBCK oa cbojux ne;iecex ro;i.nua oxupujiune, 
opjioBCKa Hoca, upennaHyjia auii,a, npoce;ie n pexne Koce 
Koja je y hckojiuko noKpHBa-ia bcjibkh o>Kn.ijaK, Koju je 
no»inibao 0;t, jeeora ysa h rydao ce y rycxiiM dpKOBUMa. 
Oh oeiue CKOHyo okmoh n uiJieM n sajp/Kao na cedu je^iHHO 
rpy;i.H>aK o;i MayapcKe kohcc, noupneo o;i, xpeita opyacja a 
ua BDme Mecxa 6pnH{j,uB0 saKpn.TjeH. Ca6.i.a u hhuixo.TjH 
jiejKajiH cy wy Ha je;i,Hoj Kjynn, npn pyH,H: yaa ce je HMao 
caMo uiHpoK Hoa\, opyjKJe Koje je odaspiiB qoBCK ocxaB.x,ao 
caMO Ka^T, Jieace y nocxe.x.y. 

C jieBC cxpane jio aera ce^eo je je^ian MJia;i 'joeeK, 
upBena .iiiua, bucok h ;i.ocxa aeno pasBHJeH. FpyAftaK My 
je ouo usBeacH, u y uejioM aeroBOM o;iej3^ ona/Kaao ce 
Majio BHme yr.ial)eHocxH ho y o^ejiy H>eroBora ;ipyra. Me- 
^yxHM, xo je 6ho crmo sacxaBHHK KanexaHOB. 

^Be MJia;i,e aiene oji ;i,Ba,-iecex 3,0 ;i,Ba,T,ecex h nex ro- 
jlHHa npaBHJie cy hm jipymxBo, ce,T,ehH 3a hcxhm cxojiom. 
HeKa MemaBHHa Kpajite cnpoxuae h pacKoran orjie^ajia ce 
Ha H>nxoBOM o;i,ejiy, Koje nnje dnao 3a h.hx HanpaBxeno h 172 CrucKH Kh>h)kebhh Fjiachhk. 

Koje paxua cpeta Kao ;i,a um je ;tajia y pyKC. Je;iHa je 
Hocujia HeKy Bpcxy crpyKa oj\, AaMacKe cBUJie iipoxKaHe 
3JiaT0M, ajiu cacBiiM iioxaoaHor, c iipocroM cyKJtoM o;i, 
iiJiaxHa. .ipyra je UMajia xajLHH}^ oa JbyouMacxe Ka;i,uBe u 
MyiuKu iiieiuHp, OA cype yBa.i.aHe jiJiaKe, ynparaeH nexjioBUM 
iiepoM. 06e cy 6uae Jieiie ; ajiii no iluxobuiM ^pcKUM no- 
rjie;iu.Ma ii no c:io6o;ih ibiixoBor roBopa bu,i,cjio ce ;ia cy 
HaBiiKJie ^a atHBe y ,T,pyiiiTBy c BoJHUuuMa. II3 IloMaiKe 
cy OTHiujie 6e3 ype;i,uor 3aHUMaiba. Ofia ijito je uMajia 
xa.i.Hny oa na^HBe 6ujia je U,HrauKa; ywejia je ji,a Oaua 
Kapxe H ,T,a cBHpa y MaH;i,ojiUHy. Oua ^ipyra pa3yMeBajia 
ce y Bn;i,apcxBy, u H>y Kao ;ia je 3acxaBHHK ocoOiixo 
iiomxoBao. 

Obc 'icxHpii jiH»iHocxu, o;i KO'ux je cBaKa ce;iejia 
iipeMa jc^Hoj BOJiuKoj 6ou0 u "laiiiu, pasrosapajie cy iipii- 
jaxeJtcKH n iiujie, qehajyliii ;T.a mm pyyaK dy^e roxoB. 

PasroBop je xenao xpoMO, Kao Mc^y ji>y;i,uMa Koju cy 
n3i'Jia;iHeju, k;\ji je^aH MJia;i 40BeK, BHcoKa pacxa u Aocxa 
jieno o6y'ieii. 3aycxaBii iipe.i. Kp'iMOM joopora aaaxa Kora 
je jaxao. HoibanuMKii Tpyoa'i ycxa^e ca KJiyiie Ha Kojoj je 
ce;i,eo, u, iipu.iaseLu cxpamiy, yxBaxu Koita 3a y3;iy. Cxpa- 
Hau ce ciipcMaiue ;ia My 3axBajiu iia ohomc iiixo jo cMaxj»ao 
wao yuxiiBocx; ajiM ce 0p3o pasyBepu, jep xpydai oxBopa 
Koihy ycxa u 3arjie;ia My 3y6e Kao 3HaaaiJ,; saxuw ce oSMa'ie 
HCKOJiuKO Kopawa, II rjie;i.ajyhii Hore u caiia obc iiJieMCHUxe 
H»HBOXHH>(', MaxHy T.iaBOM Kao 'lOBCK KoJH jc 3aA0B0.T>aH: 
— E nciior Koiba iiMaxc, rociio^^iie! pc'ie oh h ;i,o;ta;i,e 
HCMa'iKu HeKOJiHKo pc'iu Ha Koje ce uacMejauie jheroBH 
.ipyroBH, Mel)y Koje cen,e. 

Obo caMOBO.-LHO Hpei'Jie;i,aiLe HHJe ce jiona^ajio iiyxHUKy; 
McHyxuM, OH ce 3aA0B0.i>n .npe3piiBUM iioi'jie;iOM Koju je 
6aiuio Ha xpy6a«ia, 11 cjaxa 6e:i H'luje iioMoiiii. 

roCXHOHH'Kip. KOJII y xo II3u}>C H3 Kyhe, yxBaxH 3a 
\3Jiy c HoinxoBaiLCM u pe'ie My na yBO, cjiaouM raacoM ;ia 
ra Koinaiiiiun hc 'lyjy : 

— Hor HCKa BaM je y momoIiB, MJia^H BuxcHce! ajia 
cxe ;iouiJiu y Bp.io He3ro;i,aH 'lac; jep 'lexa obux KajiBUHu- Kpohhka o iBjiAMBHHH Kapjia IX. 173 CTa -- ..T,a Bor jin hm cBexn XpHCTO(|) saBpHjo mnjy! — 
fiP^e*'HH Majio npnjaTHa 3a ji,o6pe xpninhaHe, Kao bh h ja. 
Mjia^n qoBen ropKo ce HacMeiun. 

— Ta C}- rocno;i,a npoxecxaHTCKn KoifcaHHiiH? — peqe oh. 

— H oceM Tora join a HeMUH, nacTaBH KpqMap. Tlo- 
Mejia HX CBexa Boropo;inii,a ! 3a osaj je;iaH caxax oxKaKO 
cy OBjie, iiojiOMHJH cy mh no.ioBHHy naMenixaja. Cbh cy 
HeMHJiocpjtHH n.T>aqKainu, Kao h itnxoB eo^a V. oji. Illaxn- 
jBOHa, xaj caxancKH ajiMapaji. 

— Bn cxe Beh ce^H, o;i,roBopH MJiajiH loseK, a xaKo 
cxe Majio oda3pHBH. ^a cjiyqaJHo HMaxe iipe;i; co6om KaKBora 
iipoxecxaHxa, oh 6h BaM Morao o;iroBopexH KaKBOM ;io6pHM 
y^apneM. H roBopehn oBe peqa y.^apno je no cBojoj qasMH 
OJI 6ejie KOHce npyxoM kojom ce cjiyHCHO na KOH»y. 

— KaKol... inxa!... bh xyrenox!... npoxecxanx, xoLy 
pehn, ysBHKHy KpqMap npeHepaH^eH. Oh ce nsMaqe je^ian 
KopaK II cxa;ie nocMaxpaxn cxpaniia oa rjiaee ;io nexe, Kao 
;ia xpaatH na iteroBOM o;iejiy KaKas seaK no komc 6u Morao 
no3HaTH Kojoj Bepu npnna;i,a. KaKO ra je obo nocMaxpaifce 
H oxBopeno u bcccjio jiduc MJia;tora qoBCKa Ma.io no Majio 
yMBpnjio, OH nacxaBH xnme : 

— HpoxecxaHx y xajbHHH o,t, sejiene Ka;iuBe! xyrenox 
ca mnaHCKiiM OKOBpaxHHKOM ! o! xo nnje Moryhno ! Ax! 
MJia;in HnxeiKe, xaKO rocno.iCKO ojtejio ne sn^a ce na jepe- 
xHUHMa. Csexa Mapnjo ! rpy;i,H>aK o,t; (J)nHe KajinBe h cy- 
BDine je aena cxBap sa xe rajiose! 

Hpyx 3B03Hy y hxjxom xpenyxKy n yjiapn ja;i,Hora 
KpqMapa no o6pa3y Kao ncnoBCCx H>eroBora rocxa. 

— Be3o6pa3HO Sjiefiexano ! — ;i,a xe nayqnM ;^a feyTHni! 
Bojin KOH>a y raxajiy h ;i,o6po jir ra HaMnpnoi. 

KpqMap xy/KHO odopn rjiany h ojiBejte KOH>a y ncKy 
myny, MpM.tajytii Kpo3 3y6e xucyhy npoKJiexcxaBa npoxHB 
HCMaqKHx o (j)paHuycKnx jepexHKa; n jta MJiaj,H qoBCK nnje 
oxnmao 3a h>0m ;ia Bn;i,H KaKo fee mv KOH>a naMHpnxn, ja;i,Ha 
;KHBoxnH>a, Kao jepexnK, ocxajia On 3ai],e.io 6e3 CBora o6poKa. 

Cxpanau, y^e y Kyjny n iiosjipaBH jinqnocxn Koje cy 
cy xy 6HJie ncKyn.i,eHe, nojinraBinH Bpjio oxmcho o6o,t, CBora 174 CrncKH KanjKEBHH Tjiachhk. Be.inKor uieinnpa, kojii je noKpiiBano Hiyro ii npno nepo. 
HoinTo Mj je Kanerau o.iroeopno iia iio3,ipaB, oCojiiua cy 
ce r.ie;iajiii hcko BpeMC ne roBopehu HiiiiiTa. 

— KaiiCTaHe, peqe MJia.iii CTpanau, ja caM iipoxe- 
CTaHTCKu iiJieMHt, H pajiyjcM ce inro caM sareKao OBjie ne- 
KO.ioKo CBOje Cpate no sepn Ako BaM je npnjaTHo, seqe- 
pahcMO sajexno. 

KaiiexaH, Kora cy otmcho ApJKaibC n roeiio;icKO o^e-TO 
cxpaHqcBo 3a;io6njiii, ojiroBopu My jia je to sa H>era "lacx. 
Fociiol^ima Mnjia, MJIa;^a unraiiKa o Kojoj cmo roBopnjjn, 
OAMax My HaqHHii Mecxa na CBOjoj Kviynii, iiopeji, ce6e; n 
KaKO je iio ripupo.iH Onaa Bpjio ycjiy^xHa, ;ia;ie My 'laK n 
cBojy qaiiiy Kojy KanexaH cMccxa HanyHn. 

— Ja caM ^HTpnx XopHiuTaJH. peqe KancTan nyua- 
jyiiH cBoj}' qarny o qamy MJiajiora qoBewa. Bh ctc sauejio 
cjiyiiia.in o KaiiexaHy JI,nTpuxy XopHiiiTaJHy ? Ja caM ripe^i- 
BO.THO jioOpoBO.Tjue J CviTKo Koji Jlpca, H y 6htkh Ko;i Apue- 
-ie%T,yKa. 

Cxpanan paayMCjie OBaj oOiiJiasan naqiiH kojiim ra 
nnrajy 3a bmc; oh o;iroBopn: 

— ^ao MH je uiTO BaM ne mot}' pehn hmc raKO qy- 
Beno Kao name, Kanerane: mhcjihm na CBOje, jep je HMe 
Mora oua ;ioOpo no3HaTO y nainnM rpabanciniM jtaTOBHMa. 
Ja caM Ik'pnap o,n MepHie. 

■ — KaKO ,T,a ne 3naM to hmc! vsnnKnv KancTan n na- 
nynn CBOjy qainy ;i.o Bpxa. lloananao caM Baruera oua. ro- 
cnojnne o;i Mcp>Kn; nosnanao caM ra join y npBOM paTO- 
BHMa, Kao niTo qonoK nosnaje npnoiTa npnjaTc.i.a. A if.croBo 
a.TpaB.-Le ! rocno;inne liepnape. 

KaiicTan npy>Kn qamy n peqe ncKo.inKo pcqn na nc- 
MaqKOM cBojnAf .i.y.T,nMa. X TpenyxKy Ka;;a My je bhho ;io- 
;iupny,io ycnc, cnn Kon.annnn Oaunnie y bhc cbojc nieinnpc 
c ycK.TunnMa. rocTnonuqap noMncjin .;ia je to 3naK 3a noKO.i., 
H na;ie na Ko.icna. Ii caM IJcpnap Ono je Majio nsnenat^en 
OBOM HeoOnqnoM noManiLy: Mcl^yxnM CMaxpao je aa jiyjKuocT 
o;iroBopnTn na ony repMancKy yqTnsocT n ncnuTH qaniy 
y 3;ipaB.T,e KancTanoBo. ' ill RpoHHKA Bjia;i,abhhh Kapjia IX. 175 

1 — — _ 

^ _Boi],e, Ha Koje KoiBanuuH Oexy chjiho naB^i.iHJiH join 
npe H.eroBora .^tojiacKa, hhcj BHme Morjie Shth ;i,0B0JLHe 
sa 0B3' HOBj 3ApaBnuy. 

— ^T,ojKH ce, JiimeMepy, peqe KanexaH OKpenyBiiiH ce 
KpqMapy Kojn je join KJieqao; j,h5kh ce h ;i,OHecH Bnea. Sap 
He BH;i,nin jta cy 6on,e npasne ? 

H fl.ii 6u My TO ;i,oj;a3ao, sacxaBHHK My 6auH jejiny 
Ha rjiaBy. Kpiwap OTpqa y no;ipyM. 

— Taj je lOBCK HaJBehn 6e3o6pa3HUK, peie MepjKH, 
ajiH CTe My mofjih yqennxH Bnme 3.ia ho uito cxe xtcjih, 
;i,a ra je Coiia noro;iHJia. 

— He MapH HnmTa, peqe sacTaBHHK CMejyhn ce. 

— FjiaBa je^iHora nannHua, peqe Mnjia, xBp^a je 
ojl OBe doue, h aKO je join npa3H0Ja. 

3acTaBHHK ce joni jaqe sacMeja, n na aera ce yrjie- 
;;arae cbh npHcyxHH na h caM MepjKn, Kojn ce Me^yxHM 
BHme cMeniHO na .lena yexa n^araHqHHa ho na aeny cy- 
poBT maji}'. 

Bhho 6h .ToneTO, 3a h>hm jejio, h nocjie KpaxKor hy- 
xaaa KanexaH Hacxasn, c nynnM ycxHMa : 

— KaKO Jia HHcaM nosnaBao F. o;; Mepaca ! Bho je 
nema^KH h3'kobhhk 3a Bpewe npBor noAyseha T. Knesa. 
CnaBa-in cmo ,iBa Mecen,a y hcxom cxany, sa BpeMe onca^ie 
Op.ieaHa. A KaKO je ca;i; ca 3;i,paBJi>eM'? 

— Bory xBaaa, ;tocxa ;io6po, npeMa H,eroBHM ro;i;H- 
HaMa. On mh je ;i,ocxa qeexo roBopno HeMaqKOM KOH^a- 
HonHMa n .lennM jypninnMa Koje cy Bpinnjin y 6hxkh 
Ko;t Jlpea. 

— Ja caM nosnaBao n iLeroBora cxapnjer cnna... 
Bainera Opaxa, Kanexana 'Bop^a. Xofcy pehii npe... 

Mepatn ce adynn. 

— To je 6ho Bp.io xpa6ap qoBCK, nacxaBn Kanexan; 
ajiH, na ^anojia, seoMa npcK. ^ao mh je Bamera oi;a, ae- 
roBo MeH>aH>e sepe Mopa ;i.a ra je mhoto saoo.iejio. 

Mep/KH nonpBCHe jio yniajy; oh npoMyna neKOJiHKO 
peqn ji,a hsbdhh cBora 6paxa; ajH je .xano 6hjio Bn.i^exH 
.na ra on Bunie ocy^yje ho neMaqKo Kanexan. 176 CpnCKH KlLHJKEBHH TjIACHIlK. — Bnj.HM Jin BRM je TeinKo, peqe KanexaH ; aaxo, He 
roBopuMO Biiuie o TOMe. To je ryOnTRK 3a Bepy, u BejiHKa 
HoduT 3a Kpa.T.a kojii mj, BCJie, iiOKJiaiLa mholo najKiLC. 

— Bii lueTe ns Ilapusa, yiiajie My y pen MepiKH, 
rjie;iajyhH jia OKpene pa3roBop ; je jih ;iouiao V. A;i,Mupaji? 
Bes cyMHbe cxe ra BH;tejiu? KaKO je ca;i, ca 3;i.paB.-LeiM? 

— Bam linji CMO iiojiasHaii, jvoiaao je h3 Bjioa ca 
;i,BopoM. Ca 34paBJLeM je ne moh^c 6hth OojLe, huo u Beceo. 
Taj he BaM H3;ip>KaTH join .TiBa^eceT rpaJ^ancKHX paroBa! 
H>eroBO BeauqaHCXBo to:ihko ra o;iJiHKyje, jta cbu iiaiiiiuuii 
nyuajy oa wyKe. 

— HcTDHa! IlHKa;i ra Kpa.i. iiehe niohn ;iOBo.'Lno iia- 
rpa;i.uTn 3a iteroBC sacjiyre. 

— Jyie dam Biijieo caw Kpa.i.a iia CTcneHuuaMa JlyBpa, 
KaKo ce pyKyje c Aji,MupajioM. F. oji Vasa, koju je nmao 
3a KpajLeM, iisTJie^ao je Oejino Kao iiceTo Koje xyKy; a ja, 
seaxe jih mxa caM npeMnmjbao? Muhhjio mh ce .na rae,T.aM 
MOBeKa KOJH noKa3yje Jiasa Ha Bamapy; oh My ysiiMa many, 
Kao mxo HOBCK y3nMa many nceLy; ajiu h awo ce HnHH 
jLyCasan h cjioOo;iaH, 'A\u:i uu\;iiji, ne 3a6opaB.i.a ;i,a iiiana 
Kojy ;ipH{n HMa cxpamue hokxc. Jecx, 6pa;i.e mii! penao Ch 
MOBCK jia je Kpa.T. ocetao hokxc AjiMupajioBC. 

— A;iMHpaJi je cHJia "iobck, pewe sacxaBHiuc. (To je 
Onan Bpcxa iiocjiobduo y npoxecxaHxcKoj bojchh.) 

. — II Bp.To -Ten, n aKo cxap, nanoMcny i ocnol)Hua Mii.Ta. 

— Ja Ohx Bome BOJiejia itera sa .T>y6a3HHKa ho KaKBor 
MJia;ior Haiiiinua, Ao;ia;i,e r(5cirol;Hna Tpy.ixen, 3acxaBHHKona 
iipnjaxe.i.Hua. 

On je cxyO Bepc, peie Mepncn, xoxeta ;ia h oh 
He usocxane y iioxBajiaMa. 

Jlii, ajin je i,aB0JicKH cxpor, pcqe Kanexan Bpxcliir 
TJiaBOM. 3acxanniiF{ 3na'raJH0 HaMiirny, n iteroBO cypoBO 
JiHue HaMUFiii rpiiMacy 3a Kojy je mhc.iiio ;ia je ocMex. 

— HncaM ce Ha;iao, pe'ie MepjKn, ;i,a he je;ian cxapu 
BOJHHK Kao BH, KaiicxaHc, npcdauDBaxH Y. AjiMwpajiy mxo 
OApntaBa cxpoiy ;i.iicuniiJiHHy y CBojoj bojchh. 

— Oho, HCMa cyMiLe, xpeOa ;ia nwa ;i,HCUHiiJiHHe ; ajiK * * Kpohhka BflAjiABHHH Kapjia IX. 177 

ncTO' TRKO xpefia BOAnxn paqj-Ha n o cenMa HeBO.i.aMa Koje 
BOJHnic iJOAUocu n He OpauHTH My ,ia ce saOaBJba Kaji; My 
ce c.i^'HaJHO jKaHve npn.iuKa. yocxajioM, cBaKu qoBCK HMa 
CBOJux MaxHa: u. Maja Me je odecno, nuJMO y 3;ipaB.Tje 
r. A;iMnpa.xa. 

— A.iMDpa.i Bac je o6ecuo ! jsehkhv Mep>Kii ; bd cxe 
Bpao Becejji Kao 'iobck oCeinen. 

— Jecx, sacrameut ! o6ecHOMeje; anii ja nncaM 3.io- 
naxixnao ; iinJMO y aeroBo 3.T,paB.i>e. 

npe HO raxo je MepiKH Morao noHOBiixn CBOJe niixafte, 
KanexaH 6eine Hanynno one »iarae, CKHHyo uiemnp a sano- 
Bejino CBojuM KoitaHcuuMa jia BDKHy xpii nyxa ypa. Ka;i, 
cy Mauie ucnujene u rpaja ce cxnmaaa, Mep^xn HacxaBH: 

— Asa uixa cxe Cn.in odemeHu, Kanexane ? 

— Hh 3a mxa: inxo caM on.T>aMKao Manaexnp CenxoH»:, 
na ra nocjie ciyiajno sanajiuo. 

— JI,a, ajin cbu Kajy^epu ne oexy nsiimjiii, yna^e 
My y pe<i sacxaBiiiiK, CMejyhii ce 113 CBcr rp.ia na OBy 
CBojy majy. 

— A uixa xo quHH luxo he xaj ra,i, ropexn Ma.io 
paHDJe HJin Ma-io jtonnnje? MeJ^yxuw, A;iMDpaji — xohexe .in 
MH BepoBaxn, rocno;inHe MepjKH? — A;i.Mnpa-i ce o36u.t>ho 
Ha.T,yxn; oh 3aH0Be;iH ;ia Me saxBope, u, des Aa.i>ux iiepe- 
MOHuja, H>eroB BeanKH cy;i,HJa 6au,n oko Ha Mene. Ta;ia cbh 
fteroBH nncMuhH, cBa rocno.ia Koja cy dnjia oko H>era, na 
qaK n F. o^i, Ja Hy, Fojn, nao inxo je no3Haxo, He rae^ia 
MHoro Kpo3 upcxe BoJHuny, u cbu Kaiiexauu, cxaAome ra 
MOJinxH Ta Mu onpocxn ; a.iH oh o;iJiyqHO o^dn. ^0 Bparaf 
ajia je dao jLyx! caMo je rpnuKao oa rneBa CBOjy qaqna- 
JiHuy; a bh 3Haxe ony iroc.ioBnuy : IhKi tiuc Eoe mjaa 6pO' 
januua F. 04 MoHMopuHcuja u uauKaAuue F. A^MupaAa! — 
Bor HCKa mh onpocxn rpexe, peqe, ajiu xpeda ydnxn n.T.a>iKv 
jtOK je jom ;iexe; ano je nycxuMO ;ia nopacxe BejHKa ro- 
cnot^a, oHa he ydnxn nac. Ha xo ,T,ohe nponoBejHHK, c mo- 
JiHXBeHUKOM nojT, na3yxoM, u odojnuy nac o;iBea,ouie no;t 
jejian xpacx... qnHu mh ce ^a ra jom u caji bu;i.um, c jcahom 
onpyaceHOM rpauoM, Koja Kao ja je xy napoqnxo u3pac.ia; 

12 178 CpnCKH KHiH»CEBHH rjIAOOHK. HaMRKoine mii Konoiian iia BpaT... Ka;iro;i, homhcjium na xaj 
KOHOiiau, rp.io mu ce ocymii Kao ^a je o;i xpjMa. 

— Ebo ,T,a ra OBJia>KflTe, pu'ie Mn;ia ii HanyHii ;i,o 
Bpxa iipuiioBejiaqeBy «iaiiiy. 

KanexaH je nciipasHii ^a HCKaii, it HacxaBii oBairo: 

— CiMarpao eaM sefc cede na Buiiie hu Maii>e ho sa 
pacTOB iKap, Ka;t md najie Ha yM ;i,a ha/KCM A;i,MHpaJiy : 

— lUxa! rocno.iapy, 3ap ce xaKo Beiua mobbk koju 
je npe^aBojino ,T,o6poB0.i>ue koa JI,pea? Ou ncnjtyBa CBOJy 
'laqKajiHuy n yse noBy. Ja pcKOX y ceCu : — ;I,odpo je! obo 
je ;io6ap SHaK. Oh ,io3Ba Kanerana KopMiija n cxa^ie My 
HeioTo THXo roBopiiTo; 'saTHM pe<ie cy;iHJn: 

— J\,eji, ;iH»HTe ror "lOBeKa ! — II Ha to oCpny nexe. 
Meee Aoncxa jiuroinc, ajin qecxHXH Kopivinje yse aiaq y 
pyKy II o.TMax npecene KOHoriau, xaKO jia caM nao ca rpane 
npBeH Kao icyBan pan. 

— 'lecxHxaM BaM inxo cxe xaKO ojiano nponijiu, 
pe^e MepjKH. 

Oh jc naacjbHBO nooiaxpao Kanexaua, n Kao jia My 
Huje Oii.io najnpnjaxHiije iiixo ce najiasii y ;ipyinxBy c io- 
BCKOM KOJH je npaBe;i,H0 sacjiyjKHO Bemajia ; ajiii, y ona 
necpetHa BpoMeua, 3Jio'inHCXBa cy OiiJia xaKO 'lecxa jin, ce 
o ifcinia HHJe Morjio cy,T,Hxn c ohom cxporomLy c kojom Oh 
ce cyAH.io ;i,aHac CBHpeiiocxu je;i.He cTpauKe ,ioiiyiuxajie 
cy y neify pyKy ncxe Mepc, n BcpcKa Mp>KiLa Ocuie yryiiiujia 
roxoBO CBaKH occliaj napojine CHMiiaxiije. A ocxajioM, ;;a 
KaJKCMO ncxuHy, noxajua ;ipajKeH>a rociiol>iinc Mojie, Koja 
My ce caA bcL "MiHH.ia Bp.io jiena, ii biiiio Koje je ycne- 
niHHJe jiejcxBOBaJio na iLcroB Miia;in MoaaK ho na npcKa- 
.'bCHc r.iaBc KoiLanHi.a, cbc xo lonpiiHeJio je ;ia MepH(ii hh 
Ma^To oxporo ho cy;iH o cbojhm jipyroBHMa 3a cxo.iom. 

— Ja caM Kpu.ia Kaiiexaua Biiiue o,t. ocaM ;i,aHa y 
je;iHnM iioi;|>uBeHnM KOJiHMa, n nyinxajia caM ra caMO HoLy. 

— A ja, ;ioAa,ie Tpy^xeH, ja caM My Aonocnjia jia 
je;ie II mijcjxy je iia iieKa Ka/KC. 

— A^Miipa.! .je iipuBiiAHo 6110 Bp.io .i.yx iia KopMiija; 
aJiH CBC je TO OHJia KOMe^nja Kojy cy h>hx ABOjnua Hrpajin. • ■*. "^ Kpohoka Bjiaaarhhii Kap.ia IX. 179 

^ __^ — — ^ — — — -^■^^— — — ^— ^^— ^^^^^^^ 

itfTO. ce MeHe Tnqe, ja caM ;iyro Dinao 3a bojckom, ne y- 
.tS>%t'jyhn ce HunaKo ;T,a ce noKaa^e.M nptvT AjiMopajiOM ; iia- 
iiocieTKy, 3a epeMe oiica;i,e JoaaKa, ou mc cnasn y iiianuy 
n peqe mo: — ,,^T,HTpnrae, npajaTejbv, Ka;i nncii oCemeH, 
u^n ,ia Te CTpe.T,ajy". II noKa3a md 6peiny : pasyaieo ca.M 
lUTa je XTCO pefen, xpaopo caM noiiiao Ha jypuin, h cyrpa- 
jvaH nsnmao caM npe.i ibera, y bc.iukoj yjiuun, ^upa^efeu y 
pyuii uicmnp kojii 6eiue npoCyuino je.iaH nyiniiaHH MexaK. 

— rociio;iapy. pcKOx My, ja caM CTpe.i.aH Kao iiixo caM 6no 
o6euieH. On ce HacMeiim ii Aa;i.e mu ceojy Kecy pcKaBina: 

— ,.Ha, ;ia Kynnm hob meinnp". Oji rora BpeMeea 6n.in 
CMO yBBK ;io6pu npHJaTe.^Lii. Ax! inxo jc Ciua njtaqKa, Ka;i 
CMO ocBojnnn ty Bapom! Bo;i,a mu yjiapa na ycxa Ka^ caMO 

H nOMDCTUM Ha xo ! 

— HIxo Je6iino nennx cBOJiennx saxnna! ysBHKnyMuaa. 

— Ila OHO CDJIHO .leno py6.T>e! ysBHKHy Tpy^xen. 

— Ajia CMC ynajiH Me^y Kajiyhepnue y bbjibkom Ma- 
nacxnpy I peqe sacxaBHHK. ^T,Be cxoxHHe KOibannKa na cxany 
Koji, cxo Ka.iyhepuua !... 

— Bn.xo Hx je npcKO ;iBa;iecex Koje cy ce ojtpeKJie 
nancxBa, peie Mnna, xonnKo cy um ce xjtcuoxh ;ionajin. 

— Ty je, y3BiiKHy Kancxan, xy je Jieno 6n.xo BU;i,exn 
KaKO name hsbhahhuc ujiy na Bojonoj ca CBeinxennHKnM 
ojieHviaMa na Jiel>uMa, KaKO Hainn koilh je^y 3oO na ci- 
xapy, a mu nujoMO ;T,o6po Ka.iyi^epcKO bhho us ilhxobhx 
cpeupHHx uexapa! 

Oh oKpeny many ^a umxe ;ia nnje, ii yr-ie^a Kp'iMapa 
ca CK.ion.i.eHHM pynaMa n oMujy yiipaBjfcenux k neOy ca ns- 
pasoM HcncKasauor ruyinaH>a. 

— By;tajio ! pene tpaGpn Jl,uxpnx XopHuixaJH caeffiyhii 
paMCHDMa. KaKO mohjc jejian qoBCK onxii xaKO rjiyn ;i.a 
Bepyje y CBe He,T.oxynaBHocxn KOJe npnqajy nancKH cbc- 
mxeHDuu! Exo, rocnojiHHe Mepacn, y Chxkh ko;i Mohkoh- 
xypa y6no caM na numxojba jejiHora njieMHtia BoJBo;ie oji 
Anacya; n Ka^i caM My CKunyo rpy;iH.aK, snaxe jih rax a caM 
My Bu^eo y nojacy? bcjiuku K0Ma,i cBii.ie caB noKpoBCH 
CBexflM iiMeEHMa. Mhcjiho je ;i,a ra xo qyea oa nyraKC. Ja 

1S» 180 CpnCKH itlbHHCKBHH rjIACHHK. caM My, HapaBHO, jioKasao ah nesia re ocBetene CBHJie 
Kojv ne iipounja iipoTecxaHTCKO spHO. 

— Csujie, ;ia! yna;ie my y pen sacxaBHHK; ajiii y Mojoj 
iiocTojCnmi iipo;iajy ce nepraMCHTH kojh lyBajy u oji nymKe 
H Ojt Mana. 

— Ja 6nx Biiiiie BOJieo ;To6po cKOBaH okjioh oa Ao6pa 
'lejiiiKa, pe'ie Mep/KB, Kao uito cy okjiohh kojc npaBii JaKOB 
.leino y HiiAepjiaHjicKoj 

— CjiyiiiaJTe, HacxaBH KaiieTan, He xpeOa iiopuuaTH 
;ia ce MOBeK iMonte oqeiiiquTii ; ja Jiuqiio Bu,neo eaai ko;i 
^pea jejiHora njieMoha Kora je n3'iiiqaHn MeraK iioro.^iHO 
nocpe;i rpy.iii ; oh je 3Hao Kairo ce cnpaBJi.a Macx Koja «ie- 
jiHqa, II Oeiiie ce naMasao itoMC iicno;i, CBora rpy;i,H,aKa oa 
CnBO.i.e KOHxC ; xofcexe jh BepoBaTU, jir ce Ha iteiviy nuje 
BH;ieo qaK hh ouaj upmi n upBenn Tpar koju ocTaBJba yOoj. 

— A 3ap He MiicjiuTe npe ;i,a je ona OuBOJha KOH<a Kojy 
noMCHjCTe Oojia caMa AOBOJbna ;ia ocjiaOn nyniqaHn MCTah? 

— 0! BO <I>paHHy3H ueLexe jia BepyjcTc hu y inra. 
Ajiii iiixa Chctc peKJiii ;ia ctc Bn.iejiu Kao ja jc;iHora lUJiecKor 
KoiLaHHKa Kojn jo MCTHvo pyKV Ha CTO u HUKO Hiijc Morao 
Ail je npoOo^Tie ? Bii ce cMejexe n He Bepyjere ;i,a je to 
MoryKe ? IlnTajro iMujiy. Bhahtc jih ry ;ieBOJF»y? ona je 
113 3eM.T.e y Kojoj cy spa'iapu Taivo ofinHna cTBap Kao iuto 
cy Ka.TvIiepn }• OBOJ 3eM.T>u ; ra he Ba.M HaujHi'iaTH yatacHe 
cTBapii. lloKaaiiiTo, y ;i.yrHM jeceiLUM BCMepuMa, Ka;i. ce- 

AHMO HO;i OTBOpeHHM HCGOM OKO BaTpC, KOCa MH cc ;iH/Ke 

Ha rjiaBH o;i ni.cnnx iipn'ia. 

— Bant oHx bo.kso ^a qyjoM je^ny, peqe MepJKii: 
Jiena Mnjia. y'liiHirre mh to 3a;io|JOJi.cTBo. 

— JecT, Mii.ia, uacTaBn KanoTan, npii'iaj n.ni niTa, 
;ioK ue HcuHJeMO one Ooiie. 

— OH;i,a ( jiyniaJTc, pcMe MiiJia ; a mi, Mjia^H HJicMHty, 
KoJH no Bepyje/re hu y niTa, hh hcTc, mojihm sac, 3a;i,pHcaTH 
nanie cyMite aa ceCe. 

— l^aKo MOHJexe peliu ;ia He BepyjcM nii y niTa? ofl. 
roBO])» jnj .M(>j);i;ii thxiim rjiacoM; ;iynie mm, BepyjeM ;ia 
cxe MB OHHiiHii.in, jep ca.M Beh cacBUM 3aajyOjLeH y eac. « Kpohhka BjA;iABnHH Kapjia IX. 181 Mu.ia ra 6jiaro o;irypHy, jep cy joj ycxa Mep/KojeBa 
roTOBO ;i,oj.upuBa;ia o6pa3 : u, iiouixo je Kpaj,OM iiorjieji,ajia 
ACCHO H JieBO, ;ia ce yBepn 4a je cbh cayinajy, OHa noqe 
OBaKO : 

— KaneTaae, bh ctc 6e3 cyMite dnjin y XaMe.iHy ? 

— HuKaj. 

— A Bn, sacxaBHHqe ? 

— HucaM HH ja. 

— KaKO ! sap HOia OB;te HOKora kojh je 6ho y XaMe.iHy? 

— Ja caM npoBeo xaMO ro,i,nHy ;iaHa, peie jejian 
KOftRHUK cxyiiajrhn nanpe;];. 

— E Jieno, Opmie, xn en BH;i,eo xaMoiuay upKBy? 

— IIpeKo cxo nyxa. 

— H H>eHe pasHodojne nposope ? 

— Ha cBaKH HaquH. 

— A mxa en BHj,eo HacjioKaHo na xhm nposopHMa ? 

— Ha XHM nposopHMa?... Ha .icbom nposopy, qnnH mh 
ce ,Ta je HacjinKan BeiinKH npn qoBen Koju cBupa y 4)pyjy, 
H .leua Koja xpqe sa anM. 

— ynpaBo je xaKO ! E ;ieuo, npnqahy saM npniy 
xoMe npnoM qoBeny n xoj aghh. 

'..ripe MHoro n mhofo rojinna, cxaHOBHHiiuMa XaMCJina 
joca^HBaaa je Sesopojea MHOKuna nauoBa kojh cy ji,o.ia- 
SHJin ca ceBepa, y ro.MUjaMa xano rycxuM j,a ce seM-ta 
upnn.ia oj, H>nx, n ;ia Knpnynja HHJe CMeo ca cbojhm ko- 
H>nMa ntn uyxeM kojhm cy xe a^HBOxniLe npojiasnae. Cee 
je 6njio npoHijiepaHo sa tii:i.u. qacaK ; y awdapy nojecxu 
xoHy nmeHHuy on^io je sa xe uanoBe Kao sa Mene nounxH 
qaray ;i,oopora Bnna." 

Ona HCHH lauiy, yopuca ycxa n nacxaBH: 
.jMnmojioBKe, K.ionKe, saMKe, oxpOB, CBe xo HHJe HHraxa 
noMarajio. ^obcih cy as BpeMena je^ny .lal^y ca xe.Tja;iy 
H cxo MaiaKa : ajin hh xo hhjc 6h.io HHuixa. ydnjy xD.T>a;iy, 
a :xo\)Q HX j,ecex xH.T>a;!,a, n xo jom rjia,xHujnx. yKpaxKo, 
;ia ce nnje Hauj.io aena xoj nanacxn, hh spno iiuieHHue 
He on ocxaao y XaMeany, n cbh cxaHOBHnun noMp.m oh 
o;t riia;i,H, 182 CniCKII KitHiKEBHH FjIAC'HHK. 

„Je;iHor iierKa ;iol)e iipe;i. BapoiiiKor KMexa je^aH iio- 
BucoK qoBeK, iipenaanyaa jiuii,a, cjb, BeaoKHX oqujy, Be- 
niiKHX ycTa, y upBeHOM rpyjxitaK}-, ca uin.T>aTiiiM mcmnpoM, 
mupoKDM qaKiuiipaMa Koje cy 6DJie yKpameHC TpaKaaia, cbbhm 
'lapaiiaMa ii mniejiaMa ca upBennM pyHcaMa. 6e;ipHMa je 
iiMao HCKy Majiy KOiKHy Top6y. Uhcto ra h ckji rjiejiaM. 

Cbg omh iiorjie;iauie h nexoTuue y suji, Ha kojh Mojia 
6eiue yiipasHJia cBoj iiorjie;i. 

— Bh cxe ra jianjie Bn;ie.iuy yunxa MepncH. 

— He, ja HBcaM, ajiu ra je Bn;ieiia Moja 5a6a h ona 
ce TaKo .leno oiioMuiLajia itcroBora Jinua, a'<i 6h ra Morjia 
HacMUKarii. 

— TTa mxa je pcKao KMcry? 

„ — Oh My noHy;i,H ah. 3a ctotuhy ;iyKaTa. ocjiooojih 
Bapoiii 6e.T.e Koja ux je Cauajia y o'iajaH>e. MoHccTe mu- 
cjiUTU ;ia cy a kmct n rpahanii o;i,Max iipHCTa.ui. CrpaHau 
iia TO ii3BavT,n h3 cbojc Top6e jc;iHy (|)pyjiy oa Opoiiae, OAe 
Ha rpr, nj)e;i upitBOM, Kojoj je oKpenyo Jiel^a, UMajre to 
Ha yMy, h cTa^e ceapaTH HCKy nco6n'iuy apiijy, TaKBy 
KaKBy HUKaji, HCMauKH cBnpau HHJe cBupao. Ka;i, »iynie OBy 
apiijy, ns CBtijy aM6apa. h3 cBujy pyna y anjioBUMa, nci[o;i 
rpe;ia u upeiia na KpoBOBDMa, nauoBu h MiiuiCBn, ctotu- 
naftia, xii.i,a;iaMa, nojypnme k H>eMy, CsHpajyhH nenpecTano, 
cTpaHau ce ynyxn Besepy: xy cKHjie o6yhy h yl)e y Bojiy, 
a 3a ibUM CBH nau,OBH h3 XaMCJina Kojn ce o;iMax no;ia- 
BHuie. OcTao je oho je^aH jejiunn y ucjioj Bajtoiini, a bh- 
AeLexe saiino. Mal;HOHnqap, jep^TO je duo .Aial^noHH'iap, 
yiinxa jejiHora kojh hc fieme join yinao y Be3ep, 3aHiT0 
Hiijc join Aomao K.iayc, dejiu nauoB. 

„— rocHo;iapy, o;iroBopu nauoB, oh je Taico cxap ;ta 
He MOH^e ;ia H;T,e. 

„ — 11,111 caM H ;ioBe;iH ra, o;troBoi>H Ma})H0HH>iap. II 
iianoB ojie Haxpar y Baponi. o^aKJie ce y6p30 BpaxH c jc;i,hhm 
cxapuM oe.iUM iiauoBOM, xaKO crapnM, xaKO CTapn.M ^a HHJe 
Morao ;ia u;ie. 06a nauoBa, M.ia^H Byhytu cxapor sa pen, 
y^oine y Besep n noAaBuine ce nao u itnxoBH .ipyroBH. 
TaKo ux ce Baponi oc.ioOo.th. Ajiu Ka;i, cTpanau, ;^o^e y 


Kpohhka o Bjiambuhu Kapjia IX. 183 

ouinxHHCKy Kyfey, jia npHMH oSehany Harpa^iy, kmct h rpa- 
])aHii, paiyHajyLu ;ia ce HeMajy Bome 6ojaTH nauoBa, h 
MHcaeiiH ;ia he jiaKO nanhn na Kpaj c HOBeKOM de3 saoiTH- 
THHKa, HHcy ce CTii;iejin ;ia My noHy;i,e accct jiyKaxa, y 
MecTO CTO KOJiDKo My 6exy o6eKa.in. CxpaHau saxpaafH 
CBOje : OHH ra oxepaine. Ha to oh nonpexH ;ia he ce na- 
njiaxnxH CKyn.te, aKo oji pequ jio peiH ne Hcnyne ftoxoey 
noroA^y. Fpa^anH npcnyine y CMex na OBy upexity h h3- 
daunme ra Hano.T>e, HasuBajyta ra eeAunuM. ao8ucm nnnoea! 
yBpe^ia Kojy cy BapoiuKa ;ieiia iiOHaB.T>ajia, H^iyhn 3a h>hm 
yjiHuaMa ^o HoBe Kannje. ^pyrora iiexKa, y iio;iHe, cxpa- 
Hau ce noHOBo iiojaBn na Tpr}^ ajiH OBora nyxa ca ine- 
mapoM upBCHe 6oje, kojh je ea Bpao qy^aH naqim 6ho 
noBHJeH. Oh nsBajiH ns CBOje xop6e (l)pyjiy Koja ce y mho- 
roMe pasjiHKOBaja o;i one iipBe, h mhm no«ie y H>y CBapaxn, 
CBa BapotDKa ji,eu,a, o;i, raecx ;i.o nexnaecx ro^iana, no^orae 
aa H>DM H n3Ht)oine c ibUM ns Bapomn. 

— II cxanoBHiiuH XaMCJiHa iiycxHJiu cy ;ia nx 03,- 
Be;iey ynaxame y ucxh Max MepjKH n Kanexan. 

— Ohu cy HHUiii 3a H>HMa ao HJiannHe KorieHocpr, 
6jiH3y jcAHe nehune KOJa je caji, saTBopena. CBHpaq y^e y 
nehnHy, a c h>hm n cBa jteaa. HeKO BpeMe lyjiH cy ce 
3Byun fteroBC CBopajie ; ohu cy dnjia cbc ciaSuJH h cjia- 
OHJH, H HauocnexKy ce HHJe lyjio BHOie HHmxa. ^eue 6euie 
Hecxajio, II o;i xa;i;a ce HHJe sa h>dx HHKavi, Houixa j,o3Hajio. 

IJ,HraKKa 3acxa;i,e, ah Ha Jinuy cbojhx cjyiuajaua upo- 
qnxa KaKaB je yxHcan yqannjia H>eHa npaqa. 

KoHjaHHK KOJH jc 6ho y XaMCJiHy yse pe»i h peie: 

— Ta je npiiqa xaKO HCXHHiixa jia, Ka;ia y XaMCJiny 
roBope o KaKBOM HeodauHOM jiora^ajy, Kaaiy: „To je 611J10 
Ha ;iBaj,ecex rojHHa, na jiecex ro^Hna, no 04,jiacKy naine 
Jteue... Focno/Tap o;i, OajiKeHinxaJHa on.i.aHKao je naray 
Bapom Ha mesAecex ro^una no o;i,JiacKy name ;ieue". 

— Ajih mxo je najsaHUM.ijHBuje, peie Mnjia, y hcto 
BpeMe, ,T.aaeKo, ;iajieKO ojiaxjie, y TpaHcnjiBaHHJH, nojaBHJia 
cy ce HCKa ;ieii,a Koja cy roBopnja ji,o6po HCMa'iKH a Koja 
Hacy yMCja j,a Kaacy o;i,aKJie cy jiomjia. Ona ce aHvenainQ 1S4 Cl'llCKH KlfcUHCEBHH PjIACHHK. n HojAaBame y toj seMJLii, Haymmie CBOjy jieuy eeoMe 
jesQKy, II TaKO ce h ahh AaiiainitH roBopu neMauFfii y Tpae- 
cu.iBaHnju. 

— IT TO cy jieua us XaMejiHa Kojy je ^aso ra.MO iipe- 
Heo y peqe MepiKH CMemehH ce. 

— Bor MH je cBeji,OK ,ia je to ueaa ncTHHa! ysBHKHy 
KHJieTeH, jep caM 6uo y TpaHCDJiBaHHJH n 3HaM ;i,a ce y 
jboj roBopu Heivia'iKH, ;iok ce CBy^a ynaoKOJio roBopn hckhm 
iiaKjeHHM jesiiKOM kojh ce HumTa He pasyAie. 

llosHBaite KaneTaHOBo na Bora Bpe;iejio je kojiuko h 

,^0Ka3U KOJHX TOJieKO HMa. 

— Xofeere jih ,T,a BaM vaTaM ? yiiuTa Mnjia MepiKHJa. 

— Bp-io pa^o, ojiroBopn MepH^H h ooyxBaTU jieBOJKy 
.icBOM pyKOM OKO CTpyKa, ;i0K joj je ;i,ecHy iipy/Kuo OTBopen3\ 

Mu.ia jo je;iuo iiex MBHyxa pa3rjie;iaine hyxebH ii aa- 
MHiu.i.CHO MainyLii rjiaeoM c BpeMcua na BpcMe. 

— Ho, .iciia ,T,eBOJKo, xohe :ia mi outu .i.yoa3iiima 
H;cHa Kojy bojihm? 

Mii.ia Mv y^^apii 3B})'iKy no ;i..iaiiy : 

— C'pt'ta II Hccpeka, pe^e ; luaBc o'm aohocc h sjio 
u Aoopo. Ilajrope je idto heiu iipojiuTii CBOjy pol)eHy KpB. 

KaiiCTaH u 3acTaBiiuK He peKoiiie hii pcm, o6ojuua 
iiorpecemi 3.ioko6hiim KpajcM oBor iipopomTBa. 
Kp'iMap CO y npajy ca.MO KpcTHO. 

— BepoBahy ,ia ch ,aoHCTa Bpa'iapa, peie Mep/Ku, 
aho Mil MOHteiii peliH inxa hy yinHHTii Majio qac. 

— Ilo.i.yduhoiii MO, many My unranKa na yso. 

— Bjta'iapa jo! ysBHKHy Mep/Kii ii iiojLyOii je. Oh na- 
CTaBii pasroBop c jichom raTajiimoM, ii ilhxobo iipHJaTC.i.- 
CTBo i.ao ,T.a jo ohjio oBaKor TpoHyTica cbc boLg 

Tpy;ixoH y3c HCKy epc^ry MaH;i,ojiHue, Koja je iiAiaJia 
CKOpo eee cBoje jkhuo, h OTnoie je^ian HCMaMKH Mapm. 
oaTHM, Bii;ie{iH' oko ce6e Kpyr oji BoJHiiKa, 3aneBa Ha cbomo 
jo3HKy jo;iHy parny necMy, >iiiJH ii]»hiicb iipiixBaTinae ko- 
H>aHuuii H3 cBer rpjia. 06a;ipeH ilohum iipiiMopoM, KaiiexaH 
y3e noBaxu cTpamuuM raacoM je;i,Hy cxapy xyrcHorcKy « Kpohhka BjiA;iABnuH Kapja TX. 185 

necMy, 'iHJa je Mejiojioja 6flJia oap xoauKo ncTo 3,0B.i.aMKa 
KOJDKO 11 pequ : 

Khcs je KoHae nao, 
lIornHyo cjiasHO ; 
hnvi je Ha KOH.y 
Aj;Mnpa:ii KojiniiH, 
JIa PomiJjyKO c H>HMe, 
fla roHe nanHHu,e, 
nannnue. nannHue I 

Cbu KOH>aHnuH, sarpejaHH bdhom, noqetne iieBaxa 
CBahn .ipyrv f^pHJy- ^HHnje ii 6oue noKpHine noji; cbojhm 
ocxaTUHMa : Kyjea je cijeKHBana ncoBKaMa, CMexoM h na- 
noTHHuaMa. ycKopo Me^yxuM, noxnoMorHyx opaeancKHM 
BHHOM, cau iioKaaa cBojy Mofc Ha BetoHH rjiyMana OBor 
npnsopa niijaHqeH.a. 

BoJBnnu no.ierame aa KJiyiie; sacTaBHHK ocxaBH jiBa 
cxpajKapa upe;i spaTDMa, h ojisyqe ce y CBojy nocxejty 
noBoj.efcu ce; KanexaH, koju jom He 6eine Hsryono cbccx 
o npaBoj jDHHJu, Jione ce oes uieBp,T,aH>a ys cxencHHue 
mxo Bo^e y ra3;iHHy co6y Kojy Oeme nsadpao Kao Haj- 
6oiy y KpqMH. 

A MepHiu II uaraHKa y Ifcnx oeme Hecxajio iipe ho 
uixo je KanexaH noqeo ncBaxH. 

(HaciaBiihe ce.) 

IlrocHEP Mephme. 
(Ilpeeeo c ^panuycKoe ^. J. T)OKH'r). .IiyMMHA JK CTOKA JKAHA TPAHA." 

Ja ABMOKpar Hucaw DHrjia ouo, 
MaAa caM HeKa;i n chm ;ipH{o ,T,a caM ; 
Ajih TeK .lanac CiMesi irpHSnarii uixa caM, 
II peiiH iDTo cam u Oj\ cede KpHo: 

Ja cTpeiiHM oji Tor ;iHB.'ba'iHora iiyKa, 
H c ocetajeM bc^hum hctc Bpcre 
LLIto Aere HMa Ka^ jkomu iipcre 
lla iipyJKa pyne iiJiaiueli" ce dayua, 
J a 'jKyjiuhi caMO ji'a Me He AOAnpne. 

Ax, ;i,a Mil inije MJia^e ciiarc one, 
IIIto Mp3ii MJiaKii iiepa;!, jiyiiie Mujnie, 
Cbc onx Mv ;iao jia ne dyinni ciioBe. — 

Mii iiiitMO ucTO. IIii cpiie iMi rjiana : 

Moje cy Miicnii HecrajiHe ii none; 

Ja uMaM cHOBa, — a iivk MiipHo ciiasa. « 

Ml J5. * J,OK Me je MpKO yeTHua puBajia 
MepHJia OKOM cp;i,HTe HeMohn, 
HIto ch th mchh CBOjy Jby6aB ,iajia, 
Ihiao caM CHa h Mopee HofeH. 

Aji' oTKa^a th h 6pafea h Maxn 
Ceyji cypcBifcUBo npaxe HaM noKpere, 
He yMCM BDiue des neMupa cnaxn, 
Jep MH ucra Mnco y cHy cMexe: 

JI,a a' heMo Mohu y;i,n.t h ja h rii 
To.inKo BeiuTo ocehaje KpiiTn, 
J,a H0KO He 3Ha KaKo cxoje cxBapa, 
A ;i.a HnaK ocxaneMo exapn. 

M. TvypquH. JLVBABHA IIP:CMA. 

y SaBHCTH H y .i>y6oMopH 

K6 CIiyTRH /KOBHM Jl'AH DR OOeT JlSiH ] 

yaaay;!, iiohoc iipoxne roBopn, 
H c yrexoM 6a ;ia ce fl.OA^o\m 
CasHciH.y 'iHCTOM, jacHOM Kao ;iaH: 

He Tpiiu.M xd Tc H{y;i,uo iMe^ajy, 

II MpSU.M OUe Mp/KH>OM UCKpCHOM, 

J{o xeoe KoJH pa^io ce^ajy 

II Tedu, k6 ja, xhmhc iienajy, 

A.i He k6 ja ca ^tvuiom iicKpenoM. 

Aji' yiiopHO hy yA.u.1, fcyraTii. 

H cjiyTuhe a hcLc swaxu ceex, 

KaA Biijia Aa ce kjiohum c iiyxa th, 

JI,a 3a xoOoM hy uiiaK ayxaxe, 

II Hixhu <BC luxo He fee 3HaxH CBex. M. T\ji'«iuH. 


•^r,,^' lUTPOCMAJEP KAO nOJTHTMHAP OPAMA 
HAIIJOJ HAPOAHOJ MHCJIM. 

CMphy BJia;i,HKe niTpocMajepa camao je ca nosopHHue 
Hamera jaBuora avceoxa je;i,aH o^ SHaTHnjux qnnnjiana kojh 
cy jiejioBajiD nocjie cyjiSoHocne 1848 roAnne OBaaio ivie^y 
HaAia. Bnjio 6ii nauBHO, .la Oaiii ne KaHveMo CMeiuHO, He 
npnsaaBaTii ujiii nopuuaTn to, wao iuto qiiHH naKocT hsbc- 
CHe nojiQTflKe h pace, BoJ)eHa Te/KitaMa Koje cy ^HJaMe- 
xpajiHO onpeiHe npaBKM naiiiuM Hapo;iHriM cMepoBHMa. 

jXjtu HH3 ro;iHHa HtnBoxa IIlTpocMajepoBa ocxaBHo je 
;iy6oKiix xparoBa y nauieM jaBHOM HcuBory, jep mhmo to 
inTO je le.ioBao Kao apxnjepej y CBOjoj jiHJeuesH, ncno- 
JLyje ce jiejiosajte iteroBo u Kao iiojiiiTuqapa y XpBaTCKoj, 
II F.ao KyjiTvpHora pa;i,HUKa no iiajiimpiiM KpajeBHMa Cjio- 
BencKora Jyra. CsaKO to iteroBO ;i.e.ioBaH>c HMa^e ceoje 
noceOne KpuTepnje npcMa Kojujia iiMa Aa ce ouchh, ajiH 
3a cBa yjeAHO iiwa je^an KpiiTcpuj, CBUMa orihn, no kojcm 
ce Aa^e ouenHTH n OApe^nTn : y kojibko je thm cbojhm 
AeaoBaH>eM o,T,roBapao onoj mhcjiu mito nMa Ji,a dy.ie MHui.i>y 
BOA.u-'fcOM y CBUMa naniHM uoABnsuMa h pa^oBBMa, — na- 

pO^nOJ MHCJIU. 

Obum pcTUHMa Hiije n ne MO}Ke Shth cBpxa ^a y 
TOMe norjie^y npyjKe HCupn.T.nBy n oninnpHj' cjiHKy, ,/Khbot 
naM je IIlTpocMajepoB ca CBOMa cbojiim CHMnamjaMa n 
auTnnaTnja.Ma joui cysmne ojius a A,a 6hcmo ra motjih 
npoMaxpaTH c ohum MupoM n xjia^HohoM, uito ho cy npBH 
ycjioB sa noTuyno oSjeKTHBan cja, a y Apyry fee pyKy 
hctom BpeMe ^a usHece na bhacjio cbc one no^aTKe thto 
cy HeonxojtHO noTpeCnu 3a cTsapafte TaKOBa cy^a a ^anac 
joui HHcy uii npnOjiu>KHO nosnaxn. Kao CBaKa jana uhah- 
BHAyajiHOCT, H UIxpocMajcp je njiao cbojhx h uanernpHqapa 
u Ky^HJiaua, Kojn cy, n je^HU u ^pyiu, uiujiu y npaJHOCXH, 190 CpncKH Kh>hjkebhh Fjiachuk. cBaKH ca cBojux pasjiora, npejia ncMy cy u rpaJ)y 3a to 
ca6npa.iD. Kahea he ce Ty nonasaTii sjiarHa cpcAHHa, eajta 
iipenycTiiTii BpeMeuy ;ia ono CBOje H3Bpiun ; iiaiMa je xei; 
;io Tora ;ia obhm MajiuM npujioroM iiOMorncMo ocBexjiuTii, 
u aKO TCK (^jiadiiM spaKaMa, nonHTnuKy CTpauy IIlTpocMa- 
jepoBa ,T,ejioBaiba. A yiipaBO ce oko lora iiiiraiba naJBHine 
iiojioMHJio nepja, oko jidhboctii LLlTpocMajepoBe, jep aok 
cy je;i,Hii rjie;i,a.iH h rjie;iajy y ibcm jiy«i0H0uiy Hapo^Hora 
iipaBua name iiojuithkc, cnyuiTajy ra ;ipyrH aa naJHnjKu 
CTenen Hapo;i,Hora s.ioTBopa. 

HaMa HHJe cBpxa hii 3a;iaha ;i.a Ciijio iHJy, na nn 
lllTpocMajepoBy, both sacjiyjKCHy cjiaBy KpH>iiM0 hhth 
nesacjiyHceHy oCapaMO, — jep npBO iiujc Moryhe, a ;ipyro 
fee ce caMO oji ce6e zChtu, — Befe iiaM je ,n.o Tora ;ia no 
MoryfenocTH, Ha ochobh hckox o;iJiyMHiix it iiccyMH>nBHX 
(|)aKaTa, y kojihko je to Befe ;i,aHac Moryfee, ycTanoBiiMo 
MecTO Kojo npnna;va UlTpofiviajepy Kao pa;i,HHKy na iiojby 
napoAHc iioauTHKe. 

•■u 

TIojinTHMKii pa;; IllTpocMajepoB na^a y Hie3,TeceTC ro- 
;viiHe npoiiiJiora Bena. Mo/KG cc yiipaso Kasaxii, ;ia je CKopo 
caB oHaj ;i,euennj ncnyiLcn ilctobum iiojidthmkhm jio.ioBaFteM, 
Koje je y tomc ,T.eii,eHiijy iiaiiijio <'Bojy KyjiMiiHaunjy h na;i. 
Ma;ia je aotjc GucKyiioBao Beh cbojhx Onusy ,ii,BanaecTaK 
ro;i,HHa, 3a cbo BpeMe ancowiyTiiCTiiqKor Mpana hujo ce 
HCTimao liU'iuM iiiTo On Morjio jm ce Ma kojum ua>iHH0M 
noKa}Ke Kao CTBap iipiipojie iioniiTii'iKC, Befe je wuTaBO CBOjc 
AenoBaiho CBOAHO y rpanime yiipaBc cBoje CucKyniije h y 
jloxBax OiicKyiicKora cBora ;iejioBaiba. Ilpsa My je iio:*!!- 
Tii'iKa iiojaBa diijia yjias y nojanauo napeBHiicKO Befee (ver- 
stiirkter Keiclisrat) h ;ie.ioBaJte y itCMy ro;iiiHe 1860. 

.^ernc.TaTHBa u yiipasa xanc6ypiuKe Monapxiije OuJia 
je 3a BpeMe anco.iyTU3Ma pyKOBO^^eiia ;ipHvaBHHM BefeeM 
yTeMejbejiiiM i-o;i 1851. KaKas je ;i,yx B.ia^ao y tom Befey, 
;i,0Ka3yje Hajuo.'Le qmLetiima ;ia je ono ciyatHJib Kao no- 
KpiiBan cBaKoj aiico.iyTHCTUMKoj /Kc i.ii, a Knji.ii je Monap- ^4l^ IDpOCMAJEP KAO TIoJIHTHqAP. 191 xitja ^HJia iiOTVMeHa koa Mah^enxe n Coji(J)epnna, 6ujia je 
qpucii.'beHa ,T,a Tpaacn hr'hih KaKo du CapeM kojiqko tojioko 
3a.n.0B0.i>njia saxTeee He3a;ioBo.i.Hnx Hapo.ia. Y ry cspxy, 
,,,T,a ce nyjy JKe.'Le n reroOe iiapo;i,a", ;iOTavT,aiiiiteM 6pojy 
iJiaHoea Befea ;io,T,aRO je jom 38 BehnaKa ns cbhjv npoBHH- 
uiija Monapxiije, ;iaKaKo He usaOpaniix Hapo;i.[iMa Bet hmq- 
Honannx Bja^OM. To ce HasBajio iiojatraHo napeBiiHCKo Behe. 

TTpaBa cBpxa tomc Beby Siijia je ;T,a ce onnna Oi'iJio 
iioje;i,QHnM napoAHMa, ;i,a ce casHa^iy ibiixoBC mejbe n rejKifce, 
na OHja, no 6eqK0M o6nqajy, ne jia ce 3a;iOBOjfce, Beh ;i,a 
ce Hahe nanim KaKo he ce piapoAHMa jioSauoTn koct Kojy 
he rjio;i,aTu u oko Koje he ce CBal)aTH, ;i,ok he iix cbc cxapa 
rpemnnqa h jinjbe aa ce6e ncupn.TjHBaxn. BejicBJiacen no- 
Jioajaj, Buran jipHcaeHH nHxepecH, Mtip Espone, fijiarocxaite 
Hapo,T,a, HTji;., onpoSane cy (|)pa3e KojnMa ce ojt BeKOBa xyqe 
y rjiaBy paja, Koja, rjia.THa n Hce;i,Ha, ne 3Ha to ;i,a Kaace 
rjiacHo H jacHO, Beh ce 3a,T,0B0.i.aBa ;i,a na paqyH H>e ace^He 
n TJiRjiHe, CHTn n 3a;i,0B0Ji.HH je^y pasHOBpcHe ^aKOHHJe h 
iinjy ncKTap. 

Be^KC TCHciLe Kao yBCK 6HJie cy aiico.iyTHCT0iiKo-ii,eH- 
TpajincTH^Kc, y irew cy kojio bo.iij.ih HeiMiiH, ;iok cy ce 
ocTa.iH Hapo^H, ociiM Mavapa. 3aHocnjin H;iejaMa (|)e;i.epa- 
tiibhc Monapxnje. Mai^apn, jioOpu nojinTniiapn a jom 6o.T,e 
naxpHoxe, uncy xxejin ;i,a n^'jy ini o je;i,HOM nn o ;ipyroM, 
Bch cy ncxHu,a.in iiocedne cooje saxxeBc, kojh cy ce n 
HciiynnjiEf naKOH nopasa koi, Ca;i,0Be rpa^eaeM yrapcKC 
Ap>KaBHe noaoBHHe'. 

1 I'la noMCTKa cy n Mai^apii npncraja.in na 4)enepanii3aM, h 
H>nxoBii cy aacTynanun, CcMeftii ii AnoTtn, OTBopeno to npenopy- 
MHBaJiH. CcMefbH je naiieo y ceAHim,n oa 22 cenxcMopa 18G0, y hmc 
BeKiiHe KOMHxea. npcA-ior aa (J)eAepa.nn3aM a y ccahhuh oa 24 cen* 
TeM6pa I860 HsjaBiio ie Anottn, y hmc Mayapa, ^a nehe AyannsMa, 
Kojii je Bjianao no roA- )»48, Hero >Keiie noxnyny paBHonpaBHOcx 
CBHJy HapoAa. AnoH>H pe^e oa pcHtt ao peqii obo : „Wir \volleu rait 
eineni Worte ki-inen pvincipielleii Diuilisnms , ini Staate ; wir wollen nur 
eiu Regieruugsprinzip fiir die ganz j Mon irchie. Wir woUt-u gleiches Recht, 
glf i' lie rt'lichten hlr a!le Liindcr, Nationen iind Stamroe". Ajih 3a KpaxKO 
BpeMe Reh Hiicy hh xaKo mrcjih.tr hii xaKO roBopnjin 192 CpnCKH KH.nH{EBHH rjIACHHK. JCv^aH je oji HajoAJj'iHHJiix h Hajo;i,peinaTHJHX 3a- 
TOHHnKH (|)e>TepaTHBHe Monapxnje 6ao lUxpocMajep. Cbom 
dyjnuoM ejoKBenuaje, Koja je y H>era duaa Baupe;i,Ha, cbhm 
HvapoM BaxpeHora cpua cBora, cxyiiao je CBaKOM MoryhoM 
sroAOM y Behy Ha odpany xe CBoje Mnc.xu MHJLeeHue. Ha- 
jiaaehn ycxoBe iianpexKy Hapo,i,a h Mopy MonapxHJe y (^ejie- 
paxuBHOM H>e3Hoy ype^eifcy, ITIxpocMajep je nepxopecuapao 
aiiconyxusaM ii uenxpajiiisaM, ajiH ce je.iHaKO o;ipeiiiaxo 
HSJaB.'LUBao II npoxuB xejKiLe h saxxeBa Mai?apa. Koje cy 
MaijapcKn nosBainmii, AiiortH, Ce«£ciLii, BapKOiin ir Majjiax, 
c xpesBenoinky u MopoM iiojinximapa, c Hcxpajnoiiihy ii ;io- 
ciCAHomhy poAO.i.yOa, sacxyiiajin u opanujiu. 

IIo3HaBajyhu onpesHocx ii jiyhaBocx, c kojom Bei iio- 
cxyna, y^apa y oqu, mxo ce oh o;tJiyqiio y nojaMano BeKe 
no3Baxu ,ioxjie in p( liticis Heiiosnaxor CncKyna ^ai.OBaqKor, 
KOJH ce y KOH<j)epeHu,njaMa xora Beha iiota bene iiciio.T>yje 
Kao npoxnBFiHK xeiKita h JKCJta, uixo ux je in pelto HOCHjia 
Oeuh-a KaNiapiiJia. A ne MOHte ce Beponaxn ,i,a npenpcACHH h 
y iinxporii onpofianu Beq ne 6u 6uo no3HaBao MninjLeiLe 
lIIxpocMajepa, ncKaaaimtera ;iBopcKora nanejiana n no- 
cpcAUHKa y MHoi'BM xaJHHM u xyra.LunuM nocjioBUMa n3.Mel;y 
cxaHOBUxHX KpyroBa u oaua Jcjia'iaka. 

Ta, Ha npBH Max, 'iy;i,Ha saronexKa peinaBa re caisia 
o;i, ce6e, yBanaiMO jih Ah ce Beiy pa;i,HJio MaFte oko xora 
.n.h H3 uauiux KpajcBa HMa 3axoqHnKa CBOjux peaKunonapHnx 
xe>KiLa, Ko.inKO My je Buine Ciijio ;i.o xora ;ia uMa jlvah oji 
cnocooHocxH II nojio>Kaja, kojh he xxexii n yMCxu oiipexH 
re saxxeBHMa Mayapa. TaKBa je cnara 6ho UIxpocMajep, 
'lOBf'F; BHCoKe HHxejiiireHuujc, o0pa3OBau Kao MaJio ko, yMan 
n cjajan roBopHni;, nixo ce cbc na ABopy ,ioopo 3Hajio u 
o «ieM ce noceCHa pa«iyna Bojinjio". Beqy je Ouno ;i,o xora 

' CiteuoMancTBO aa to aaje hhm saiMamHO ne.no iuto ra je y 
noBOfly neacccToroaHiiiHjnue IllTpocMaicponor GiicKynonaH>a H3Aao 
K.THp fterorie eniicKoniije, a Haunca.in cy ra. na ochobh iianopa, 
.(KynHHK HaKOBawKR Mhjiko Hene;inli ii A^ynnnK ceMcjba^KH Maro 
riaBiih. Ihiix cy o6ojnua npoAcnRenn Jien hu3 roAHHa y HenocpcAHOj 
6,THr»iHH oHCKynoBOJ. CnoMCHHua iiocii fiarniic : „.Iisip Juraj Strosa- « niTPOCMA.TKP KAO IIoJIHTHT VP. 193 ;ia OKJfcainTpn BpxoBe iMavapcKHX cxaoajia niro cy My Beh 
np^HW^OKO cnaajin, a y tomc nociy ;io6po My je ;toiiiao 
CBaKo Ko he jia irx noji,ceiia. Ma^apcKii saxxeBii Beqy cy 
HaJHeMiiJiujn. Ca CBQMa ocTajiHMa Hapo;i,nMa Moryfee My je, 
KaKO xaKo, Ha Kpaj nsahu, ca MaijapuMa — bckobehm pe- 
BOJiyuuoHapuHMa — to xaKO JiaKO He ujie. Saxo je Ao6po 
;i.ouiao cBaKO ko ce Ma y kojihkoj n KaKBoj onpeun ca Ma- 
yapQMa najiasH. 

OcAepajiHCTHqKa ce Mocao BO,T,HJi>a IIlTpocMajepoBa 
pat^a 113 quH>eHHU,e ,,:na y AycTpnJH nMa pasjinqaxux Ha- 
po;ia u HapoiHOCTii" ii „mxo je y Aycxpnjn n HaJMaan 
II uajcjia6HJu Hapo.i; Hspcxora yBepeaa, ,na My je HapoA- 
Hocx BoroM jiapoBana, Kojy ne MOiKe hhko y ;i;p/KaBH onaKO 
nanpeqau nopehn; Haj3a;i., luxo 6u ce CBaKH Hapo;i, cacBHM 
npaBCjlHO ycnpoxDBHO cBaKOMe ko 6n My AnpHyo y jesHK h 
Hapo;i,HOCx, jep 6a xhmc npeqm) H,eroB ;iyineBHn pasBHxaK '' 
3axo „ce Mopa OBaKOMe, n naJMaacM, napojiy .TonycxnxH 
;ia ce no;i,nrHe, na ^a ce npaBOM xpniniiaHCKOM iipocBexoM 
HspaBHajy n nsje^iHaqe cbc onpeKe Koje join oncxoje.'- 
IlpcMa OBBM H>eroBHM MHCjiHMa, Aycxpnja ne Moace Ohxh „hii 
HCK.T.yqHBo HeMaiiKa. hh Mai^apcKa, iin cjioBCHCKa, hh py- 
MyHCKa ;ipH;aBa, nero ynpaBo aifCTpujancHa, a xo he ii 6ma.-- 
(25 eenxoMupa 1860.) 

TaKOBOj AycxpnJH ,naje on ijejiiiKo SHaqeiLe ii hckh 
noceOnn iioshb. 21 jynnja 1800 bcih: „lIoTppuiio je ;i.a 

mayer, hlskup bosausko-dJMkovacki i sriemski. G.)cl 1850 — 1900. Posvecuje 
rau svet'enstvo i stado pvigodorn n.jegove petdesetgodisnjice bisknpovanja n 
Djakovu 8 iiijna lOOD. U Zagrebu. Tisak Uioniike tiskare. 1900—1904". 
CxpaHHua 966 Ha cxp. 442 Tora ^ejia bcjih ce : „MnHticTap lo.iy 
XOBCKH, 3Hajyhn ra jora H3 ronHHa 1848 n 1849 HsepcHa roBopHHKa 
H iipoHHuaBa yMa, a SHajyhn ra k xoMy, 4a aaaupe c^ Maf^apa, npeji; 
novK-no ra ie uapy 3a nrjBaHpennora nnaHa noMHO>KeHor uapeBHHCKor 
BHjetia". A iia cxp. 443. ^ysoBHHUH (no3B3HnuH) yrapcKC ynosHa.nn 
cy y H>eM jaKy, a;in cbojhm acnnpaunjaMa cynpoxHy C0Jiy. Hncy BHme 
cnyxHJiH Hero cy snajia, na xora HOBJeKa 3a CBOJe ochobc, KaKBc cy 
HX OHH npuKpnBeHO" y nynin CBOJoj CHOBa.iH, Huua.xa ^oohxh Hefee. 
A Ben je 3a oho kpqtko ,(o6a pa^o npHK-xaiiao noaixy BCApoj rjiasH 
SncKyna ^aKOBaHKora". 

13 194 CpnCKH K[l.H>KEBHH TjIACHHK. AycTpnja Cyjie jejinucTBeiia, jep luia y EBpoiiii 3a;iaKy ;T,a 
Mel;y iinjto in.Mn Bpmii ysBiiiiieiiy Miicnjy, a 3a to wopa Mohna, 
jaKa D yrjie;ina 6iith". 

Hs iiix ce MHCJiH pa^a H>eroB aaxxcB „da8s Oester- 
reich in seiuer eiuheitlicben Gfestaltuog so eingeriehtet sein 
soil, dass jede Nation, jeder \'olksstanmi, er nioge dieser 
oder jener sein. eine sicbere BUrgschaff. seiuer nationalen, 
volkstlilimlicben Jnstitiition n tinden" — noroTOBO Ka;ia 
„alle Unterhanen, welchen Stammes sie aucb sein m{)gen, 
eines und desselben Herrn und Kaisers sind, und den Ge- 
boten Seiner Majestnt mit gleicher Liebe, rait gleicber An- 
hanglicbkeit und mit gleicber Opferwill'gkeit Folge leisten." 

y OBUM CK'pos jieruTHMDCTimKHM MHCJiHMa KpcTao ce 
'jiiTaB pa;i lUTpocMajepoB y nojaqanoM uapeBHiiCKOM Bchy. 
A Mopa ce npiisnaTn, ;ia je /Khbo cyjiejiosao, koa CBane 
CKopo npujiHKe ysuMao pe<r, ;ia upeMa cnoMeeyTiiM MaKcu- 
MaMa HCKaHxC CBOje mhcilc. TaKo npoxnB Mo'ioibHJa OpaiiH 
cpiiCKy BoJBo;inny n TaMiiniKii BanaT, Kao hito je ojiyinee- 
jLcno npucKaKHBao y iiomoIi ocTajiHM cjiobchckhm sacTyri- 

HHIlQAia. 

BiiJio Cn HenpaBCAHO ne BeponaTU y HOF^peHOCT lIlTpo- 
CMajepoBy, u.iii My HO,i,MeTaTH Jia je pa;i,uo Chjio no ko- 
MauAH 6nj!o y3 uarpa,!}- ca cTpauc Bc'ia, kojh ra je, naKO 
Bu^ecMO, ca CBoje crpane u na ociiobh cbojux panyna no- 
caao y noja'iaHo uapcBiiHCKo bcLc. H aKO je Oujio u xaKBox 
rjiacoBa iipoTHB UrrpocMajepa ca cxpaiie n.eroBnx nporuB- 
HUKa, (Kao iiiTO je to hcto TBpl^eno ii o oany Jcjiaquhy), 
no naiiicM jv. Mniii.'Len^y pajiiio III rpocAiajcp, h aKo hii naj- 
MaiLC He y nnTCHunjaMa napo;inO mucjiii ii y iipaBiiy 3;ipaBe 
name napo;iHe iiojiiiTHKe, to iiiiaK npeva cbomc ncKpenoM 
vBepcjby ;ta tom hojiuthkom pain y Kopiicr Hapo^nnx iiaiiinx 
nHTcpeca. 

/I.pyro je niiTaiLC, niije jin oh y tom cbojcm 3BcpeH.y 
no;iJicrao nsBecniiM yTcnaJHMa Bcia ii n.eroBiix iioMarana, 
H nnje .in ono.iiiKy ;i.ejiaTH0CT pasBno ii can Map ynoTpe- 
Oho y ^ToCpoj Bcpn — cTBopoHoj THM yTciiaJHMa — ;ia thm 
cBojnM pa;ioM n iipanneM boah pawyna n ACJiyje y KopncT IIItpocmajep kao TlojiuTHqAP. 195 

. t 

CB4xra,.-HapoAa. De internis noii indicat praetor, ua 6hjih 
MOTiiBii Tora H>eroBa pa;i,a ii npaeua KaKSH mj ;iparo; 
JIOK ce He nsaaJ)}' ii He ycTaHoee Jipyra Mepujia 3a nome;]; 
Ha iberoBO ;ie.ioBaH>e n sa npocy]^nBaH>e H>eroBiix HojiBura, 
He MO/Ke HaM ce saMepnTU ucKaH^e.vio jid cbojc Muin.-LeH.e, 
;i,a HaM ee IIlTpoe.Majep y lUTasoM ohom cbomc pa;iy npa- 
Kasyje iipaBo.M c.idkom u npojiuKOM nauiera qoBeKa — 
;;o6pa II njieMCHUTa y CBOMe cpuy, BOJtna ;io6pa CBojeiviy 
Hapo;iy, aan HaoBHa n .laKOBepfla, cnpeMHa ;i,a noBepyje 
CBaKOM Ko My ce caMo npnOnHHin HacMejana Jinua. Ka^ cy 
iiaK Ta anna xaKO BHCOKa h Ha o.nJiyiHHM nojiojKajnMa, 
Kajia iix join o6aBHJa iiSBecxan HHMoyc, je jih Hy;io ;i,a 
nocphy jLy^H Kao IltxpocMajep u Jejiaqah, ocoOhto Ka;ia 
HM ce Aajy CTaHOBnre asjaBe h oOehaiba, Koja dn HMajia 
SHainrn hoko aaAOBOJtefte acniipaunja itnxoBa Hapo;ia. 

TaKO ce to naMa npuKasyje, h mh ce He MoaccMO orexn 
Mucjiii jia cy nainn npexxojiHnuH 6HJin y.T.y.ijaHH hckhm 
Hajiawa, inxo cy nx y H.nMa iisaSBajia pasnoBpcna jioman- 
xaBaiba Oe^nnx KaMapnjiana, na cy ce na xhm nycxuM Ha- 
^T.aMH sa.iexajin xaMO KaMO hx Hnr;ta nnje Morjia hh o;i,Be- 
CTH HIT pa;i,o BHAexn a;HBa nauia saBexna Miicao, a r;te cy 
caMO nocjiyjKHJiii Kao cpe^cxco ncxopHJCKHM namuM jiyniMa- 
HBMa. II Ka,7i,a xaKO cxBap cxBaxaMO, OH;i,a ucxom n noj- 
MDMO ropiHHy pa3oqapaH>a xnx Hauiiix 6e;i.Hux pa;iHHKa na 
jaBHOMe no.T>y, o;i Kojnx CBaKn — aKO rinje y ce6n saxy- 
Kao CBOjy MopajiHy ceary — cBpuiaBa c dojiHHM yBepeitcM 
;i.a je y HajjieriiiiiiM cbojhm nnxeHHUJaMa npeBapen, a cBa 
My cnara ynoxpeSjbeHa y Kopiicx ohux kojh ee Hapo;],Ho.M 
HainoM ersucxcHHujoM noiirpaBajy sa cboj paqyn 3axo 
nac H ca;i,a jora oGysiiMa hoko noceCHO qy^HO ocehaae 
Ka;i,a ce cothmo uajaBe riOKOJHor oncKyna Kojy HaM je pe- 
Kao 3a BpeMC noxoji^ y iteroBOJ pe3n;ieHUHJii y liaKOBy 
Mcceua Maja 1898, BCJiefcii, y ajij'SuJH na CBOje oojiaxnqKO 
AeaoBaite, ;i,a ce „y AycxpiiJH npcBapuo''. A y qcMy ce 
Morao npeBapuxH nojinxuqap lUxpocMajep ochm y tomc ;i;a 
je sa Aycxpnjy pa.^no c na^tOM u yBepeiteM, ;ia he ncuy- 
Huxii oho inxo My ce ca cxaHOBaxe cxpane qapo.injcKii 

13* 196 CpncKH Kebhjkebhh rjIACHHK. 

;voinanTaBajio. MecTO Tora ;i,0/Kiiboo je Ha;ie pasopeHc, y- 
sepeibe VTyqcHO, Oara nao n Jejiamih, kojh je, iipewa Ka- 
3iiBaH>y o»ieBn;tau,a, y noMpaqcHOM ;iyineBHOM cxaay qeuihe 
iKjjnAao CBOjoj OKOJinnn jajie, 3a;i,aHe My c Hesepe ohhx 
Koju cy FfceroBOM nonyjiapHoinfey Hapo.iHe name CHare iicup- 
upnjbHBajin 3a cBoj paqyn a Ha Hamy inTeTv o cpaMory. 
CaMO ca Tora rjieAaanniTa Ha nojiHxnqKH xopHSOHax 
lIlTpocMajepoB Moryhe je iiojmiith h cxBaTHXH, ;i,a ce oh 
y cBojeM pa.iy. Kao „Hapo;i,HH" iiojiHTiiqap ;ia;^e bo;ihth 
HCKHM ITOCeCHHM ^BHUIHM ;ipHcaBHHM odsHpHMa".' ^a je 
niTpocMajep pa;tno Kao ihcth napo;iHH noJiHTHiap, Kao 
BOJHHK BCJiiiKe Hapo^He MHCJin, — H aKO 6n y TaKTHu,o 3a 
bo.TjV ycnexa 6ho ygnono Kojn noKper na jicbo hjih he 

' Hana 31 Maja 1860 6n;ia je npea ccAHHua noja^aiiora nape- 
BiiHCKor Bcha. Beh y npBOJ Toj ccahiiuh, Kojy je oxBopno n K-ao 
npeAce;^HHK pyKOBOAiio naABOJBOAa Pajiiep, Aajiii cy Mai.iapcKH no- 
3BaHnuii, rpo^OBn K>. A. Anoit.H n 1.). AHApauiH, OAny^iHy iiajaBy: ^a 
cy flOiunH y nojanaHO-uapeBUHCKO Behe hc Kao HaacjiaHHUii yrapcKe. 
Hero casio y CBOJe nMe. HpaBa Kpa.T>eBnHe yrapcKe, peKouie, He 
cjiavny ce HHKaKO c ypelieiteM xora Beha, a ohh nehe ,ia npejj'mi- 
itnpajy thm npaBUMa CBoje OTai,i6iiHe, luxo on CBaKaKO yMUHiinii Ka^a 
TO He 6n OB^e Harjiacdnii h Kan 6" hyxKe npcuiJiH Ha paciipaB.'baH>e. 
Ty MyinKy najaBy AaAome c MayapcKe crpane oim kojh cy y ce^- 
Himy A0ni:nii, a ociajin noanaHHun h3 yrapcKe, Kao : oapyH Joch(J) 
ErBeui, Tiapyn IliiKojia Baj, HaB-ie CoMimili, ipo(}) HnKo.na Ban(tiH n 
CapyH JoBaii HiiKOJinh Hucy y nehe hh jioinnH 6ain c loia pa3;iora. 

flpyra cenniina Oajia je 4 jyiia 1860. MyuiKo je jip^KaH^e Ma- 
yapa AejioBa:no n Ha ocxajie hckc MJianoBe Beha, kojh cy ce xaKohe" 
peuinnn aa ce y hmc cbojhx Jiapofla orpaAC npoxuB HcycxaBHor nocxy- 
naH>a ca cannEOM Beha, mccxo as cc HapoAHMa asap ycxaB. TaoKO- 
Hoca je KaMapii.Ta naHiymnjia Aa ce ^xa aKunja cnpeMa aa Apyry 
ceAHHiiy, na Aa to npeAycperne h xaKO naonnpa n ocjiaoH KopaK 
Mai.iapcKiix naxpHoxa, aaMOJiH npcAceAHHK HaA»oJBO la Pajnep, Aa ce 
HCKH M.TanoBH OApPKHy najapa y Kojnma Cm o3Ha'in;riH ceoje cxaja- 
.THuixe npoMa nojanaHOM uapeBUHCKOM Behy, J^p la 6u to ca.vo //<%• 
11,119a. >i> 4jiro»c. Ha xo ycxane lIlxpocMajep h najaBH, Aa ce ooKopana 
BHiHHM Ap>KaBHHM oGanpHMa, a aa h^hm ce OHAa noBCAome h Apyrii. 
IIIxpocMajepy cy.6nnn iipcMH hckh noce6ini nAP'-^aBHH oCanpn", 
KOJH cy H3BaH Hac n kojh nac caMO eKcnjioaxHuiy, nero .ih Hanui 
pohenn HapoAHU oOnnpn, Koin cy y Haivia n kojh cy npBH ycJiOB 
Hamer oncxaHKa ii nanpexKa. « IIItpocmajbp kao HojinTniAr. 197 

ji,ecHo, HJiH ;i.ao no r^teKojy u3JaBy, ynepeny na to a* ojiaKina 
H2U iioMOFHe Kojy ,T,Drpecujy c o^MepeHora ii iipopanyna- 
Hora npaBua, — anaK HnqnM oji CBera xora He 6ii 6ao hh 
xxeo HH CMeo yOnjaTH y noJMy h Kopeny BejiHKu Hapo;i,HH 
npHHHnn. A obo 6aui ^uuu onaj kojh ce caB aajia/Ke 3a 
„aycTpnjaHCKy AycTpnjy-", n bhuihm iteaoHUM jipjKaBHHM 
odaupoMa sa Bo.T.y ooapa cxoatep cBOJer Hapo^Hora iij)aBa 
y MOMGHTy Kaj, je 0;t, npene noTpe6e ;i,a ce oho HcxaKHe 
H upeMa ttCMY pa,T.H. Y OAcy.iHOM qacy Tpe6a peKn ojicy^ny 
pe«f, jep aKo ce to nponycTH, CBa nanpesafta h nacTojaaa, 
;"ia ce TO ;iouHHJe nonpaBH, He Mory jiobccth ;i,o OHora 
mxo je onaj oj,cyAHn MOMCHar jiorao ^oneTH. Perclutta una 
volta non ritorna mai, a u mh cmo caMH 3a6ejieiKHJiH Ha- 
po;iH3' HCTHHy, Aa ce »;ejte3o Kyje ;iok je spyke. 

HcTHHH 3a .T>y6aB Tpe6a cnoMenyTu ,T,a je IIlTpocMa- 
jepoBo uoj'3;iaH>e y npaBBAHOCT h qecTHTOCT 6eqKe BJiajie 
MOiJia y je;iey pyKy yqBpcTHTH a y ;ipyry no;i,pjKaBaTH 
qHH.eHuna, mTO je Beh c npna Maxa y jejiHoai norjie^iy y- 
qHH.eHa je,T,Ha Bpjio aaMamna o,ipe;i6a, Koja je y Hapo;ty 
BeoAia DOBoajHo npHMJECHa, a nonyjapHocTH UlTpocMaje- 
poBoj HocxaBnaa necjiORLTjUBe TeMejbe. Bnjia je to o;i,pe;T,6a 
KojoM ce y 3BaHHqeH>e yseo Hapo;iHH Ham je3HK, jep ra je 
CBe jtoxjie HCXHCKHBao HeMaqKH*. He Mapehn OBjie HCTHU,aTH, 

' y neioj cenHHuii 21 jyHHJa I860 bo^hjii ce pacnpaBa o ype- 
t)eH>y rpyHTOBHHue, na je tom npnjiHKOM ii lUxpocjiajep roeopuo o 
noTpe6n jia ce CBaKii Hapoa y 3BaHHHett>y cjiyjKH cbojhm jeaiiKOM: 
„So\vie von alien gleiche Li^be, glciche Treue unci glt-iches Gehorsain ver- 
langt werden konne, so milsse atih dnr Cileichst* llnog allcr Nationalitaten 
und aller Sprachen zur Rechnung getragen werden". Hana.te bcjih IIIxpoc- 
Majep, ;;a ce ua obo npaso oaiii y XpBarcKoi HaJMaH>e naan, jep He 
rjieaajyhn Ha uapcKe sanoBeAn. Hnrne Hnje napoaHii ^KHBa.t, y ucjiom 
jaBHOM -icHBOTy CBOM, HapoHiiTO uiTo ce jesHKa Time, xaKO 6e3o6- 
3HpHO yraeiaBaH, Kao niToje y XpsaTCKoj h CnaBOHHJH. Ocoohto je 
3.10 6atn Koa rpyHxoBHnua r;;e ce cjiOBCHCKa npe3Hy_eHa n Mecra 
roTOBO n He Jiory Haniicaxii HCMaMKiiM jeaiiKOM, a nnaK ce rpya- 

TOBHH«lKe KHiHre CaMO HCMaMKH BOne. 

OpeMa CnoAiennuu (op. cit. cxp. 434) „OBa 6HCKynoBa ojxnyH- 
Hocx, 6apeM rjie^e XpBaxcKe, Hiije ocxajia oea moaa. JI,ojmhjio ce 
je H HaJBHLUHx KpyroBa, mxo ce je xpsaxcKH je3HK OHaKO hcmbjio 198 CrilCKII KlfcUHCKBHH rjIACHHK. 

ajiH HH 0Ma.i0Ba>KHTn nHxaiLe. y ko.iiiko ce cee to sShjio 
caMO H je;T,uHo us uycTora paqyua deine KaMapnjie, xora 
cxapora u OKopeJiora KpaMapa c Hapo^HiiM npaBHuaMa, 
HHJe Ha o;iMeT Hcxahn 6p3HHy kojom ce y xoj cxBape iio- 
cxynajio Ka;ia ce pa^HJio o xoMe jia ce ;ioHeKJie o;i,o6po- 
BO.T.U Hapoji, iipcMa HOBOM 6aBy, noy3;iaHHKy de'iKHX HauHX 
,,iipiijaxejba". IlHaie ce Mopa KyKaxH 'inxaBC BeKOBe sa 
iiapo,T.HUM npaBHMa, a ;ia ysa cse xo hh Bpary ne iia;i,He 
ua na.Mex ;ia ce na xo Ma h ocepHC. OB;i,e ce nsepmujio 
CBo Ko.inKO 6ii ;iJiaHOM ;i,JiaH y;i.apuo. 

(CBpmiihe ce.) 

J\r. Ol'AHKO IloXOMIfcAK. upoiOHHo 11 ibcMimuHOM caKaiiio". (To, Oaiaiu, tii „ti.icM(jinnn'' 
KpyroBH nHcy j;ot;ic 3Ha;iM. Dam ca>KajbeH.a upe^Hii ! Han. niiui'icHa . 
nCpnuiB (jy»HJa) 11 yHH.naaii 6aH UJoKHCBuh (iiMCHOBau 10 jyiia 18fi0) 
y 3arpeo. Bcjiiikc Ha;;e no.uaiKe y hbera xpBarcKu napoy Ilosiiajc 
ra 3e.M:i,a ioiii 113 cpcMeHa kana je 33- '6aiiOBan.a noKOJHor Jejna-iiiha 
ja.MJcibiiRao oi'.ora y bojhii'ikoj ciyAon. HiiKao ie 113 napona, poAOM 
jc XpBai 113 lUiHKonaua. IlJipocMajep ra je ri03;;painio Kao nauie 
rope .THCT, a caM ie (24 jyHHJa) 113 Bena y chom npor.iacy ua Hapo^ 
H3Jani!o : KaKO My jc -yKHHa yce.'ha Aa notie nyrc.M c.uaBHiix iipexLua- 
ciiiiKa ci'.ojii.x. naB.iacTHTO :i,y6iiMua napoj;a, *5ecMpTMe ycnoMCHe Je- 
.Tauiiha 6aiia. ^o.^a3lI ^aK.ie illoKwcuiih y 3arpc6 n o^Max ii3jan.'uyjc: 
aa ra ie IheroBo IX. Kp / iiocTO.ncKO Be.nHvfaHCTBo oiiyHOBjiacTiiJio 
aa HapoaiiH jesHK .u""»- y ypc«c yBe^e, ;;a cy ype«H ;iy>KHH u ycMCHo 
w niiCMCHo ca CTpaHKaMa y jeaiiKy Hapona ypeaoBaiH. — Ohhto je, 
na OBa ;iiijen% aKonpe.M npaBcaud KOHueciija, ciojii y ycKOM CdBeay 
C OTBOpeHJiM II o^.iywHH.M ;ip>h:3H)e.M Hauler I ''iicKyna". « 
Km-- %.% i^' JAHKO BECEJIMHOBim. 

Oho qHMe Je o6ejieHieH n uito fee octrth iiope,i, HMCHa 
JaeKa BeceanHOBnfca y KanHveBHOCTu, to cy: ceocKa uj,HJia, 
n^eajiucaHe ciHKe n TunoBH h3 nocJie;i,H>nx jiaea naxpHJap- 
xajiHor ce.ia, n, HapoiiuTo h npeuMyfecTBCHO, HanuoHajiHH 
KapaKTep, n y cajipaiUHH h y o6jiHKy. To je xpoje y JaHKO- 
BUM cjiDKaMa ca ce^a, y JaHKOBUM npHnoBexKaMa, y JaH- 

KOBHM pOJiaEHMa. 

Ha npBOM je Mecxy ceocKa H^Haa naroMe Ma»iBe. 

,,^aH Jien. TvapjiHJa noBeTapan, ueBa xH^aja y 
qecTH, a He6oM ce raitajy HtoyHufen 0,1 oojiaKa. ,II,e- 
Bojqe ce^e no a xpemay, na raejia KaKO ce jaraaiiH 
Hipajy. Fjie^a h cjieje ce, na xTe;ie 11 caMa ;ia y- 
cxane ;i,a ce ca itHMa nrpa: mhjio joj Hemxo... 

Tlpojiexome rojiyd h rojiyoHua, na na;i,onie na 
rpad mxo je na yspaximaMa. Ot:pexonie ce je;iH0 
jpyroM, na noqeme rynaxH h .i>y6HXH ce. Fjie^a .T^y- 
OHua, TJie.ua, na ce CMeje... „inxo an ce .ijy6e "naKo!"... 
MHCJiH ce. 

II onex ux rjie^a, ajiu ce Bnme ne CMeje. JI,o^e 
u H.0J HeKaKo... ne yMCM ji^ xh KaateM... HCKaKo... no- 
cxaae uejaro^na... Riejia anx, a H.oj ce ;i.nH;y npca 
na sanpeHvy jejien: a y rpjiy je neraxo ryoiu... PI ne 
3Ha Ky;i, fee c pynaaia : a o6pa3H rope Kao Baxpa ; a 
cpue dnje, onje — a< no ce lyje KaKO dnje... 

Ona ycxa;ie, o^e jaraibnuMa, Mujyje ax ; rjie^a 
y neoo — aaia joj ce je^naKo oko oxoMa na rpa6... 
H noqe je npooujaxn anoj, a KpB caMO cxpyju no 
/Ku.iaMa, na .xeno saopeKne... 

— Bor c naMa ! Illxa je mchh y — noxa ce caMa." 

H — upnyfee rojiyd n rojiy6una, jieeojqe fee cecxn noj, 
xpemay, pacKoniaxn je.xeK ja ce HavHume, CKanyxu ^ep;iaHe 
H saneBaxH. 

Moj ^epg,aHe, Moje cyBO snaio ! 
— ,T,OK n3 lecxe ne o;^roBope ,T,BOJHHi;e.., 2(NJ CpIICKU KlfcUJKEBUU FjIACUUK. 

y Toiiaoj Jiexftoj hoLu „HeCio Be;i,po, Meceit cnja, 
3Be3;ie xpenxe, neBajy nTH'inue ; dJieje o;i,Jiy«ieHH jaranbua; 
jiajy iicn y Majin ; saKJioiiapajy no Heica KOJia Ha inopy — 
ocTa.10 hyxH"... CaMo ce y MHpHOM nociiaHOM nBopiiuixy 6e- 
jacajy 6ejia py6nHH jap ana ii japauHue. 

— ,.He roBopn xaKO !... IIlxo ce, oo.iaH, Kyuem 
oqHMa? — BHKiiy oiia iipenjianieHa. 

— TIa, Ka;i mh ne Bepyjeui — MopaMJ... IIx!... 
aji' cy XH o'ni — hoc' xh xboj !... 

— Ja — peie oHa, iia can^c oiicx rjiaoy h iio- 
upBene. 

— Awa, cejiu, mojiiim xe!... lUxo, oojian, ryjKBaiii 
xaj .leKCAOB, luxa xh je oh KpHB?... 

JbySuna ucHycxii jicKe^TOB. 

— Je Jiu? 

— Ay 

— lIJxo ryncBam jieKe;ioB? 

— He 3HaM ! .. 

— Ccah! 

— IleKa Me ! 

Oh je yxBaxH 3a p.VKV ; oh a sa^pxxa. 

— IleMoj-,T.e ! — peie u xpate pywy. 

— IIJxo Me, dojiau, xojiuko Mpsam? ^I,ejia, peua: 
Hixa caM xu yiuHHO? 

Ona iiyxu. 

— Bh.tuiu, J)y6HHe!... Ja, ku inxo Me bu.,t.uiii, 
KaKo Me je Bor cxBopuo, HucaM, jyR pcKHeni, KaKa Jie- 
Hoxa, ja 6oraxaiu, joK... Ja caM cupoxa km h xh, na, 
Ka Be.iuM, H pe;i je, n npaBO je : oeaj... xm .. ja !... 
II Hixa xy Basjian !... Ja, osaj... osaj... Kano ;ia peKHCM... 
Haj... ja Kii BejiHM — hiho 'onaj naso: — xh cnpoxa, 

ja cupoxa — ;ia jkhbumo 3a HuiBoxal... A, cynua 
Mu, jec'! .. 

— HjlH, cnaBe xh! nponiaHia ona, a carjia rjiasy, 
• iia MpcTHMa 'iHMKa pecc 0;T, nojaca 

Oh yOpnca 3Hoj pvKaBOM. na peue : 

— CjiaBe MH, jec !... II<' 3nain xh. — bo;ihm ja 
xe(5c Kao- o«iu !... 

- Jii! 

— II ;iao 6u' 3a xe cec: h CMH.i.eBa'jy (H.HBy), 
H KyKy. n iiJian, h o6a eojia, h xa.tHre u K0(5HJiy, u... 
CBe 6n jn 3a re .lao I..." « Jahko Becejiuhobu'b. 201 ys necMy cjiaeyja h uepqaite nonua, y seaenoj .ih- 
Bajo, cpe.a Mupnca Tpaee n ceester iioKOiuenor cend" y3 
CBHpKy ABoJHnua, ua ceAe.xmi, iia MOon, y kojij, Kpaj eaxpe 
y ;iyrHM jeceiLHM n 3UiMH>nM eeqepHMa — sa MJiajtocx ceocKe 
npHnoBexKe CBe xpenepn cxpamhy n ^y^n njinjiy... 

Ajih nope;!, caaie MJiajiocxH, xeinho 6a 6hjI0 nosnaxn 
H ceao H MayBy. Kao y cBanoj ApKa.injn, n y MauBaHCKOJ 
iiAn.iii cjiaByju neBajy, nainn>ami ce sejieee, MHJiorjiacno 
3B0He 3E0Hu,a,a ca cbiiohux ocjiux jaraitaua, n yseK iipu- 
jaxHO ojijeKvje r.iac cenxnMenxaJiHe iiacxnpcKe (|)pyjie, y 
MnpHoj nexHjOJ nohn... iiiuapauoj 3Be3AaMa... Tpe6a iiotn 
3.a.i>e ca MJiaAoiuhy, y 6y,iaH cBaKO,T,HeBHH HvUBOt, y ,t.bo- 
pHiDxa uuiapana KyhaMa h BajaxuMa, y iiyne h ooraxe 3a- 
;ipyjKHe aomobg, y ocaM.i^eHe UHOKocHe KyiiepKe, noKpneene 
cjiaMOM a KonpnBOM, iioiaha.ie, 3aAUM.T>eHe, ncKpn.ieHux npo- 
3opa n HaepeHux cxpeja, — y KojuMa ce Hacxae.ba n pe- 
masa n^aujiuiHa ucxopuja. 

4aK u y OBOM HjojinqHOM iipiinoBeji,a'iy npeaas je bc- 
.iHKH. y KyKn u y sajipysn ce i)aji,v. CaMa npHpoji,a 3a Hojy 
je cejbaK nenocpeAHHJc eesaH ho hko, onpoACJiujia My jc 
n,u.i>, noTpede u noro;i6e HiDBoxa, onpe^iejiDJia My HapasH, 
Haxypnjia mv jcaho Hapoqnxo orpaHuneHo Mepu.io y nocMa- 
xpaH>y u BepoBaifcy. Ta cy;i,duHa. Koja yiipaBxa iberoBiiM 
BpeMCHOM, pacnopeAuaa je, HaMcenjia a yxBp;iHaa ueupo- 
MeH.i>HB0 CBe jiora^aje y HxHBOxy, Aooa MJia^TocxH, }KeHH;i6e, 
no.insaifca no3,MaaxKa, pajta, y iiepBOjiaMa Hx'HBOxa, y ao- 
6nMa roAUue. y qacoBHMa ji,aHa; ona My je cje;icxBeHO xdm 
ocodcBHM iioro;i6aMa HJHBOxa yjiojia oco6eHO wepHJio cnare, 
aenoxc n BpjiiiHe. Ka^a cejio npeysHocn aenoxy ;ieB0JKe 
,Koja je 3;ipaBa nao o,t. opera oABajLeea', ujih Ka;i je pa3- 
.T,paraaoM ouy y Ccju npsa 5Ke.Tba „jia ;i,oqeKa ^a b0;ih cBora 
Boroja u Ubcjv. Kaho je;iaH ysuMa bojiobc sa nopoHcje,, a 
Apyru ysBDKyje: ajc, iiepoH>a !"..., naji, ce pasBnja oHa hc- 
cpefeHa H cypoBa ucxopnja y AAdMCKOM, KOAeny 3axo mxo ce 
;ioMafeuH oxiia;i,no o,t. HteHe nepoxKnHbe, — HeaasHKHyxoM 
norjie;i,y »iuhh ce y CBeMy xomc Hcqer cypoBor Maxepujaji- 
Hor. To je oho 36or qera qaK n noHCKn cpncKu ;teKa;ieHxcKa 202 Cpiickii KifcU/KHBUu Fjiacuhk. 

necHUK ne mo/KC .^a cxbrth Jieiiory ir iioesiijy cejia — y 
6jiaTH>aBn.M oiiaHUHMa h KouijjLawa yjieii.i>enHM oa snoja h 
iipainuue... 

Me^yxHM, TO je noesuja lipocTor u npiiMHTHBHor HtH- 
Boxa, iioesuja sjpaB.Tja, iipiipoAe, iioesnja eiiepruje ii pa.Ta, 
Kao ona y yo.iHHOM poMany : irpocra, cupoBa, orpaHiiqciia 
uspasa. a.iii nyua ueo6aHiiQ CBeHtniie ii jeApune, n c nc- 
o6nqHUM AaMapoM H\HBOTa ii KpsH, 

Csera rora HMa y imcua 'Buie h Cc^banKe, u ca jeA»HM 
oco6eHUM iiamioirajiHHM oSejiCHijeM. II3 tot cxapor iiarpH- 
japxaauor cpiicKor ceJia Kojc ce cBaKH.M ^aHOM MeH>a u 
ryou, ajiu iHJe rjiasHe upre joui 11 ^aaac upeo6jia})yjy y 
jaKUM u qucTHM HauHOHajiHHM Hace.tHMa, JaeKO je o'lysao 
a oBCKOBeiiHO y cbojum ripiirioBerKaMa Bp.io UHxepecauTHHx 
CJiHKa H TuuoBa. Oa crape naxpujapxajiHo ceocKe peny- 
6.iHKe Koja OHpa cxapemnHy, peiuaBa, cyAH n ampu, oa 
BpeMCHa ABaAecex a nex CaxHHa 11 iiopese Ha.padomy, oa 
OHUX iioHocuxHX naxpujapxajiHHx AOAiatHHa c bucokum (|)ecoM 
Ha FJiaBU, y 'loxauuM 'laKuiupaMa ca cbujichiim apueM, ko- 
iiopanoM, qepMOM neacHOM ca cpMOM, n kccom cbujighom 
rajxaHy Bpaxy, mxo cy 113 cxapux 3aApyva uacjie))eun y 
ooxnM AOMOBii.Ma 'laK ao BpcMcua JanKOBa, oa 036u.i,hiix 
II cxporHx 3aApy>KHux ayxoKpaxa c iimiixo.he.M 3a iiojaceM 11 
opojanHuaMa y pyh-aMa, Kojii cy y cbojum AOMOBUMa cvAnje, 
cBeiuxcHiiiui 11 xa3iiaAapn, ao Maciuix iioxKyiiiciiux (J)ccoBa, 
Ao I'Aacaiba 3a iia[» oiiaiiaKa 11 iniKJinh AyBaiia, ao Mcuuua, 
uHTcpcca IF oo.iuraiuija — cbc cy xe cjiukc y JauKy, 

IIiiiiiyKii oBawy ccockv iipiiiioBcxKy, no coiicxbchom 
iiocMaxpaiby, no yciioMciiaMa n iipu'iaH>n,Ma. .lanKO, i>nj» je, 
ca.M ceocKo acxc ii OApacxao hr ccjiy, 'laK 11 y kiliihccbhoj 
<^t><>pMii cBOJiix cjiiiKa ocxao jc 'lecxo npjio o.iHsaK HapoA- 

HOJ llpll'lll. 

CaM nn'iiiii iipiiMaii.a iiOKasyjc, iia iipiiMcp, kojihko 
cxporo xpe6a Mcpuxii JaHKOBC cthko anajiHSOM peajiiicxii'me 

lIplinOBCXKC. IIo HCKe OA H>UX II CBOJOM liailBHOIIlliy H CBOJOM 

(|>opMOM HMajy iioxiiyH xmi napOAne ii]»iinoBexKe: xo cy 
paaroBopii ca ceAciKc h iipeaa, jipimaiLa h iipciipH'iaBajLa Km IT-' * Jahko Becejihhobh'k. 203 ^SjtCIi Koju iiaMxe". Bpjio je KapaKTepHcxniHO uito bcjibkh 
;ieo 0,1 H>DX uoqnite ca: „Biio rarco HeKH CHivia CeKyjint..." 
„y CBCM HaineM ceji}^ HCMa fOBCKa cxapiijer o;i Mene..." — 
„Bhjiii, TaKo, cxapan h 6a6a..." — „B0o je xo, h npnqajy 
cxapii :hyjiia, jynaK KaKBor pexKO maJKa pal)a...' — ,;no- 
3HaBao caM ;TBa 40BeKa, jiea cyce;ia..." — „HHinxa xh neMa 
6o.i>e o;i, cjiore n Jiena acuBoxa.. ajiu npaiiahy saM Beh..." 
UTji. y^ xaj o6jiuk hjiv ii xoh h oiiuch h cjiHKe H nope^eita 
M jesuK. II uajdoraxHJH, HajpaSBHJeHHJa onuc Kao oHaj y 
FpuAy, KOJH he ocxaxH Kao jejian o;t, HajjaqHX y u,ejioj 
Haiiioj yMcxHnMKoj npo3u, o6u«iho je xora rpa;i,HBa h xora 
KapaKxepa. Ilpojiehe, cuara, acera, Mpa3, aenoxa, HspaiKeHH 
cy cjiHKaMa u noje;;uHocxiiMa h3 HapojiHHx (J)Hrypa, h na- 
poiHxo, CBe nojase y cejiy Besaae cy 3a cejio. Onuc npH- 
neKC y FpiHy, koju je Hepa3,iBojaH oa nojejQHOCxH cpe- 
;T,HHe y Kojoj ce cjiHKa, y xoaie norJie^y npnMep je naj- 
cnoHxaHHJer peajinsMa. lIopet)eH>a u (jturype, 'ihcxo cy 
Hapo;iHH. TaKo: ,,.IIena jieBojiniia. A mxo nehe h Ouxh? FaJHJia 
je MHJiocx MaxepuHa na je h caMa MHJioiiixa. /l,a je »oje- 
Aera Kao jaoyKv... 6ejia Kao cop, odpasa Kao ;ia ce pyHta 
Ha H>HMa pacuBaxajia, oqn rpaopKe, a xpeiiaBuue Ayre, upne, 
na rjie^a ucnoA HjHX Kao hchoa Ae6ejia xjiaAa"... „o6p- 
BHue Kao nujaBune", „BncoKo 'lejio 6ejio Kao jihcx apxnje", 
.jKoca MCKa Kao cenjia", „ABe Buxuue cnycxnjie ce hu3 Jiei^a 
Kao ABC ryje". JI>yAH cy „BpeAHH Kao KpxnueS .,ABe cy3e 
fiucxpc Kao poca, Kpyune Kao xpeuiiba", ujih iviaca noxnyao 
join CBC/KHX (^)urypa Kao ouo „AO^e Koca ao 6pyca", hxa-, uta- 
KoMHOSHnnja, o6ejieacaBaH>e an'mocxn, ncnxojioruja, 
peiuaBaibc sanjiexa, KaxKaA nasjiaui KaxKaA cnoHxano no 
nnmqeBoj sajiHcan nan Jiannpy, HAy 3a xom Kapa^KxepoM 
HaiiBHor ceocKor npnqaH,a u upenpu'iaBaita. Hnje xo ne- 
xoxuue HAU H3 najiepe Aa Aa laxo BHine AOKaane 6oje mxo 
je y BehnHH cbojhx cAUKa JanKo ocxanuo cupoBu ooahk 
cejtaKOBe npHie. Taj je o6ahk h hchoa xe cnoxne cxpane, 
Kao mxo CMO ^aBean, y nnany n y ncnxoAOi uJH. IlHcau 
ocxaBA^a cBOMe caroBopanKy, qecxo ne AOAajytu nuqer 
CBora, iieo naqHH nocMaxpaaa, o6jamftaBaifaa h ryMaqeH>a, 201 CpnCKH KltHHCEBHH TjIACHHK. — HDJa ce iicnxojiornja y rjiaBHOM hc o^Baja Meoro o;i 
0CTa.inx YMeTHO'iKiix iipHUOBevTaKa y KojuMa roeopn ii pas- 
MQin.i>a c.iM iipniioBeAaii. OdejieH^aBaibe KapaKxepa je y 
npeoj pein o jiiiifiocth, y abc xpii pe<iH; jiyiueBHe 6op(3e 
n npoMene TaKO ncTo; auiiHOcni ooejieajene ca ucKOJiriKO 
oiiiiiTUJnx KpynHujnx oanaKa, jm^iQ ce ripujin"iHO yiipouihcHO, 
ojicc'iHO, II Mejio;ipaMCKn HaiiBuo, Ha ;i,o6pe, p^ase, iiuroMe, 
jiyKaBC. — 3a caB Taj cbct hito huibii qj\ seMJbe ii paji,a, 
s.ipaBJbC II 4)U3U'iKa CHara iipBO cy iipeBMyhcTBO 'lOBPKa. 
II 3aT0 je xa upra iiCTaKHyTa ko;i cbhx caMiiaTHqnux jy- 
Hana iipunoBen.'e, 6e3 oosupa iia toh ocrajior cjiuKaiba. 
H;;ea.iHn Ceupan I'a,T.c kojh Ke, rjie,T,ajyKu y 3Be3Ae, jeua 
jyku ca CBOJBM /KanocHHM .aBOJiiuua.Ma, npecBiicHyTU oji 
HecpehHe .-LydaBu — ./ro je onaj Kpyuuii u SApasii MJia;iBh 
iDTO cTOTHHv OKa 3a6ami na pasie, na ce hc saupBcnii; 
iDTo ysMC ABa jioGpa MOMwa iio;i. ;iBa iia3yxa, iia hoch Kao 
jiea CHOiia aokjic xoheiii II... to je Hajja'iii 'iobck idto ra ja 
3HaM'*. Jlpyru luea.mu tiiii JauKOB Ceja HojaHa je ;i,eBOJKa 
„3;i,paBa nao oa 6pcra o^iBa.i.eua", ii ocTajie Jieiie ;ieBOJKe 
CBe cy „'iucTyHHue, ;i,o6pe, ;i,eBoji;e Kao TpecaK". IUto ce 
THHC ;i.ynic ii KapaKxepa, KaKO to iipuiiOBeAaq bcjiii : ^Ihia 
-lima Koja saBQ.niMO mum iix bujvhmo'S a UMa n ,,HapaBH 
My^HOBaTe. JIIto pewe ne iiopcic, na ,T.a dii rjiasy iisry- 
6uo... CBe HO cBojoj HaMCTH." TaKO cy IlcTap KpcMaHOBak 
u IIi'iLaT C'HMeyHOBuli iiocTa-iii J,iiiiiMaHu nii oko inTa. .,0j\ 
cxapnea Coraxn iia cc ociijiujin... Fin je;i,aH He casnajie 3a 
HeMaiuTHHv u iiHOKoinTiiuy ; Ba3^ cy iiMaJiu ihto iim je 
;iynja saa^cjiejia: ii iiyny Kyty, n iiyH koui, ii iiyn a.M^ap, 
11 nyny wecy, Iia ohct Uor um saca.ino 3aBUCT y cpiie, tc 
HUKaA hc Omihc sa^ioBO-TiHii." 'luna Tomij Hpe;icTaB.'ba iiHcau 
na npBoj cTpaHii oBaKo: „.I.huc My lie Oeiue Jieno, a.;iu 6eine 
HeuiTo na tom .ihhv, ii y ouo.m iioiJiejiy, hito tu je Hexo- 
TBue OTBapa.io cpue npcji, tiim "iobckom. II na jiuuy n y 
noiMC^iy or.iCAanie ce nena ;i.eTHiLCKa MiipHoha ii iioniTeiLe; 
'ihhh tu ce 'iBCTo, jia to niijc cTpaiiaii, iicro Kao Aa je 
c To(5oM oApacTao". McjioApaMCKH sao .lyx ^eiia y^oBBua 
riaB-iBJa Koja 3aBa^a Fpaf^y ..ko.tuko deuie Jiena — abo- -■^ 'JaHKO BEtKaUHOBOTv. 205 jnHdTM 6enie jiyKasHJa", a inxo ce TH4e ciipoxaHa Pa^a 
,.>4*HJii>^^*e TO je;THO cjaTKO cpue — iicsia ;iaHac Bume". 

C xaKBOM HauBHOM ncnxo.iornjoM u caoKaiteM, iipn- 
noBc^iai pasj'Me cc ne saapn^aBa ce mhoto na nojaeaMa 
3a Koje je Besaiio iiocMaTpaH>e rr np0Kyn.T>aH>e Mace cdthhx 
(J)aKaTa, aeajinsa u cuHxesa pasuanaenx noje^iimocTn Koje 
yjiase j noxnjHo peaaiicTiiiHO ciUKaite coii,uojiornKe cpe- 
.iQHe. RpeKo HaJKpynHnJHX MOMenara — aKO dm Henocpe;i,HO 
He npeTxo;ie ujiu He cjie.iyjy .lora^a'n Kojn Mory nociy- 
/KUTH 3a rpaj^y H.eroBe npnue a iteroBor cjiHKafta — nncan 
npejiasii 0p3o. Pacnavnaite doraTHx saapyra, nponacx no- 
po.inua, 3axupaH>e nMena, cupoMauixnna, jio6oiii, uHxepec 
u o6.iurauuje, nan cj' je^Ba rroMen^'XH djih cy enH3o,T,Hor 
3Ha»iaja u y ,ipyroM pe;iy. HaJBehn npejioMH u Kaxacxpo(|)e, 
HecTo npecyjHO sna'iaJHn sa pemaBaH>e ,T,ora})aja, odeae- 
iKenn cy najqeinhe npHpo;i,HUM He,T,ahaMa, oojiecxuMa ii 
CMphy, y neKoacKO pe^m : ,.A.iu... iio'ie Mopiixii KO.iepa, na 
Kao ujxo je n .apyre saxpe n oBy nyhy... ko fee Kao Bor!..." 
IlMa y XHM c-iHKaMa ca cejia u npejia nonenannx Konopana, 
o-inibaanx niydapa, UMa n Hecpehnnx Mejana, aJin ce y h.hx 
najqeiniic OAJiasn ns jiepxa. nMa 6e;i,HHX Kyhepana noKpn- 
BCHHX KonpnBOM, ajin ce y aujia — nesa. 

lla nnaK, xoj noBpinno yxBahenoj couho.ioiukoj cxpanu, 
xo.\i nanBHOM ()nxuMH3My n;iHau'iH0r npnnoBdaua, norpeinno 
dn Onjio xpan^nxn odjainibeaa caMO y ysaeocxn n je;iHO- 
cxpaHOCxH nocMaTpaH,a: Ftera xpeua y ncxo npewe xpaHvnxn 
Mnjio ,iyC.T>e n y KapaKxepy MopanHe Jiuqnocxn nninqeBe. Ha 
xoM pacKpmKy cxapor u noBor ce^ia, cxape naxpnjapxajiHe 
sa^ipyre u cejia ca MeHnuajia n KMCxoBUMa perenxnMa, sa 
OKO nncua IIiicaMa ca ce.m npnony.ie cy, n pannje a ^oix- 
Euje, n ,T.pyre cjidkc h Apyrn yxncn,H. Ajiu hh JaHKO npBux 
3,aRa, JaHKO 3,ipaB Kao 6op, .xen Kao Ano.ioH, o6acyx xBa- 
jiaMa n ycnecHMa o;i, n}iBor xpeeyxna, nvH noy3;iaH.a y 
cede, nyn necMe, desOpnre, nyn Ha;ia h Bepe y >KnBox, hh 
Hecpehen JaHKo nocjie/iHiUX ,T.ana. — unje nMao, KaKO 6n 
ce xo peKJio jcshkom .inqHOcxu h3 fteroBox npnnoBejiaKa, 
;;0B0.x,H0 JKyin. Y ypoi>eHOM onxnMH3My OBor Hjin.inqHor 206 Ol'nCKH KH>n3KBBHH rjIACHHK. npHiioBC^iaqa Ohjio je Aoopoxe ao cJia6ocTH, n jvodpore ;io 
iioeauje .. 

y JaHKOBUM 4o6pu.M .^i/AUMn Ma.io hexe natiH ohhx 
MnaKiix nHAn(t)cpeHTHiix ciBopeiba, OesooJHiix AoOpununa, 
jioOpiifinHa no peuenry iioy'iue' iipuuoBeTKe, ns cJiaSocTU 
H cnopxa. Cbd ohu uRiajy neqera CBora, UMajy eneprHJc 

C KOJOM Ce T3AH>Ky -^,0 HeKOT BCJlIlKOr 4Ufia nJieMCHHTOCTH, 

HAeajiHor iioH^pxBOBaita hjih peanrnauHJe. Oj{ Hucxe, Kao 
OA 3paKa n poce, npBe JtyCaBH y MoMHtTij n 4e60JHeTy, ;io 
OHC MiipHG n;i,HJinHHe ;ipaMe npe>KiiBeJinx 4(j6puHUHa, CBy^a 
iipoBejaBa jcAan ucxh s^paBii naron .T>yoaBu, Jieiioxe, o6hob- 
jbeiba II Bepe. Ty je oea Jieiia iicxopuja ,..-Ly6aBH o;i Koje 
ce yMHpe" y Cdupanyy y SaKAereu, y JyAOJ BeAunuu, xaKO 
iiyna KpBu ii cxpaexii, h onex xaKO riyea HentHOCXH, ao- 
Cpoxe u naviHOBeqaHCKor noHcpxBOBaiLa. Ty cy quqa Jera 
u r»a6a Mupjaea, xy je Hecpehnii ^una Ilepa, iMiixcko ojih- 
qenbc pojiiixeJLCKC JbyCaBu, Koju nyn iioKajaita, norypeii, y 
ApoiLunMa, cariiyxe rjiaBe u iioinxaiiajytn ce, Kpo3 Bexap 
u BejaBDuy, HcypHO Kopa'ia ;iOMy h3 Kora je. HSarnau, oa 
Hoee yBpejie n y^apue. Ty je najsaji. KJiacn'iua .lauKOBa 
Ceja, Koja je Bpanna h iioesiija oa iipBor ;i,o nocjie,T,ii>er 
pe;ia. .V xoj hc/Khoj ii pesurmipaHOJ Hcxopnjii je^ue ;ie- 
BOJKe KOJa je capaiiujia CBojy MJia;iocx ,.U3 jiy/KHOCxa'', 
Kojoj ce ./lOBCK Mopao cMejaxa rjie;iajyliH oBy Maxopy ;ie- 
BoJKy KUKO iiyiKe c ^lexexoM no coOn ii icawo ra yiH ;i,a 
Ka/Kc: daOa..." — pasBiijcn je je^aH moxhb wapoAne npime 
n iipCAaiLa. ,,.I>yA« cy joj Ohjiii na pyuii. MyBajiii cy oho 
iiMaiLc 11 MyBa.iH cxoKy oko iLcra KoMiiiHJe Oexy iipnja- 
T«'.T>n. Ojiy y noAeminy xe caMCJby^Majio jKirra iiJin AOByKy 
ipBa. Hojana ce iiiije Mor.ia na h>iix iioxyjKirni". Jep, u 
iipHpoAa, H .i.yAM " fJiyaj, cBe n^e na pyny xojinKoj Bp- 
.inmi: II naiino najt} nmxH xy lueajiHy axMoc4)epy oBaiiJio- 
li(!H«' cp.innc" II nc'HOiocxu! PehH he ce Mo;iua Aa Ou xaj 
Aorat^aj «'>iio xeiiiKo BepoBaxaii y Htimoxy, ajiii je on Jieii h 
iicxiinux y JaiiKOBoj iipii'iii, xo je Aocxa. 

KaA n KaA nal^e ce y xom oiixHMHcxnqKOM iipHiioBc- 
AaMV i.oja Kan rop'diHc na ycna.Ma, ajiu u ona je .laua 11 ■^ Jahko Beckjihhobhtv. 207 npciajBa. J[oi: je Mn.i.aHa ^npHMRjia oa ;ipyrora nape", 
e»4^h©^H Pa.ie, usAaHjo je c ABoJHimaMa y pyuu : 

,,3Be3;ie cy tuxo jpenTa-ie ; MiipHO cy a^MupKajie Kao 
caibuee o'ii]..«. 

Je;i,Ha cjaJHa seesjia nojiexe ii yracii ce. . H ;i,BOJHHue 
y.MyKHj'ine: — i!cna;i,oiiie ii3 pyne. 

lloBCTapau iiupKa, re cymu BCJinKe rpauine SHOja ca 
— joui Toujiora — qejia; a 3Be3;ie h jiajte xpenepe kro 
;ia 6h xxewie pehu : 

HpecTaine MyKc!"... 

Ka;T,a cy Hecpehnor 'in'ia ToMy Hauijiri cyrpa ^an, 
uBBajtena ua nojij, c nninTO.i,eM y pynn : 

...„CaMO jevTaa Kan i.-pen cjajaine My ce Ha ;i,on>oj 
VCHH, BBuie HuniTa. 

CBexa npaBoc-iaBiia upKBa 3a6paH0jia je CBeniTenHKy 
;ia My iiocMpxHy mojiutby oqaxa. CapannjiH cy ra Kao wp- 
UHoy y jejiHOM mcBapy H3a H>eroBor BohitaKa''... - 

II xa Majj'iuHa Kan rop^nne je^iBa te ce ocexnxn y 
Toj MnpHO n cxpnjLnBO ncnnjenoj Mainu H^uBoxa, npuxa- 
jaHor doaa u pesHrnanuje... 

Ako xaj onxuMnsaM Kora cnacaBa ncKpenocx nnmqeBa 
uuje yBCK Mana, dmr hx ;ipyrnx. To je npexepan jinpusaM, 
^ipaMaxucaibe cbux ceHxnweHxa.iiinx moxhbr, hccxo o;i,Beh 
npexepauo u HenoMnp.T>nBO y obom xony h cpe;inHn; saxHM 
Kaxwaji, cJiaOocx sa pe4)jieKCHJ0M ii noyKOM, ii, napoquxo kuji 
nucan. crm roBopa, yxuuaj .ancBHe noBiiHapcKe ({)pa3e. Haj- 
SRji, cMe.io OH ce MOH;va pehu — aayaeB ncKOJiuKO cpehHojnx 
jinprnnux Mecxa y Xaj;iyK CxanKy — - r,T,e rox je npn- 
noBe;T,aH xpaJKno napo'iuxnx yMexnnMKnx e())eKaxa, ycnex 
je 6no c.inMan ycnexy if.eroBnx BapoinKnx iipnnoeeAaKa n 
powana. 

JaHKOBa je cnara Cujia y ohom ;iy()0K0M - - He nosnaBaity 
HH nocMaxpaay — no occfeaH>y cejia, y iLcronoj nHcxHHKxnBHoj 
.T,yCaBH npeMa xom npuMHxuBnoM hjiibox}-, y ilcfobom ca- 
ocehaH.y u canniBJheiLy ca cpcAUnoM y Kojoj je nonnKao, 
Kojy BOJin n y KOJoj vkobh y xpeeyxKy Ka^i, je cJinKa, h — 208 CpncKn KiBnTREBHn FjiAcaHK. 

y H>eroBOM hcto trko ;iy6oKOM ii 3;ipaB0M OHCTHnKTHBuoM 
Haunona.iHOM ocehaH>y. 

JaHKO je 6no 04 pace. 

II Ka;ia niimeM o JaHFcy, noc.ic CMpni Hieroee, ja ho 
Mory ;ia ce ocjioCoahm VTiicaKa ca Eberoeor rpo6a. 

y iipocxpaHOM ceocKOM ;i,BopHmry, y xjia,T,OBHHH ;te- 
6cjiHX .ipBexa, Jiemu join 3a kojh qac necpeheii MpxBaqKH 
caH;iyK. ynaoKo.io iieo FjioroBau 11 Maqsa : Hceee iiJiaqy, 
nopo;i,nua napnqe, JLy;i,n feyie Kao OKaMeiteHH. CaMO ne- 
cpehHr oxan, 6jie;i, a noxaMHeo y j^Aj h cxapocxH, ajin 
join iioHOCHX u cxacnx, Kao iiaxpiijapx, y CBOjoj ;i,yroj ce;toj 
Cpa^u, H ca CBOJHM naMexHHM, xpesBeaiiM rior.ie;iOM, nyeuM 
niixoMocxD, CHare n pesinHaunje, Ha;i,Bncuo Li,eay roMiiJi^^ 
11 OH, iiaJHecpcfeiTiijjf oxan, xeinn 11 yMupyje Jtpyro... 

KaAa je npe,T, upKBOM, iipcM, xom OBOKOBeqenoM Jan- 
KOBOM iMoroBa'iKOM upKBOM, npe.T, MacoM Hapo;i,a u iiaacjiaH- 
cxBOM uowie 3Baiin>ine u ne3Baan'fne CpCnje, CoMa MaxaByjt 
usumao ;ia Kaace nocjie;ui>c sCoroM JaHKy BecejiiinoBiifey, 
xxejio je ce CKnoHHXH 113 oxpaxoBnxe iipiincKe y xjia;i,0Bnny 
;ipBeba, cpe;i. rj'cxe neiioKoiiieHe xpaBO y nopxii iipKBenoj. 

Oxan JaHKOB, ccocKu cBenixcHnK, yCnjen oji xyre, Ha,A 
caH;iyK0M cnna iinji kojh.m Le 3a Kojn xpenyx sa-iynaxn 
OKope.ie rpy^e seM-TjC, rojior.iaB, na npaxnMa npKBOHHM, 
saK.TaiLajyLii ouoje noxaftinejie, ynajie one oa xeinhc cyn- 
'laHe >Kere, coxho ce ;ia KajKC : 

— HeMojxe, rpexoxa je! Haje kohicho, a npKneno je!... 

Exo o;i xe je pace Cho ceocKU npnnoBe,Ta'i JaHKO 
BecejinnoBHh. 

Mh.tah Fpoji. 


jr..^' H3 ninAHHJE. 

II. CEBHJLA. 

(4.) 
JyjiH, 1901. 

Kaj caM TRKO cpehno n HeocexHO npeavneeo n npo- 
jKiieeo HaJTon.iuJH ,iaH y CeBn.i>H, 6no caM neodnqHO sa- 
^lOBO.T^aH, Kao OHH nyTHtimi Kojn npe^y eKBarop h nsjipa^e 
iiosnaTo KpiiiTejfce x.iajiHOM bojiom mxo ce na MopcKHM Jia- 
}»aMa 113 inane iiSHeHa.THiiM iio.inBaH>eM no rjiaBH Bprnn. 
MebyTOM, CeBii.ta je TaKO vieiio y,T,e[neHa 3a }KnBOBaH>e no 
Bpyhnnu ,ia ce Be.inKe Hcere qecxo n ne oeekajy, to-thko 
je Bapom y^Temeea sa 6opaB.-LeH>e npn BejinKOJ Bpyhnnn: 
pa3anehe n.iaTsa nospx y.inna. a cnpaBe sa npoMajy no Ka- 
BanaMa, Kvhnue y KojuAia ce npojiajy xjiajina noLa, no 
r;ieK0Jn bo.tockok, nanocneTKy mhoihtbo cBen^era useha niTO 
ra .TeBOJqQue n ;ieqaun npojiajy no yjinnaMa nnnu ;ia qoeeK 
M saCopaBH Ha JKery oKono coOe, mejiajyhn cByr.ie tojihko 
cBOKnEe. 

4y3,etn ce jyqepaitoj Bpyhnnn a MHC.ietn ;ta cBaKo- 
jaKo .lanao Huje Bor sna KaKO BCJinKa >Kera, ynyxoM ce 
jiarano Kaxe^ipann, dnpajyhn najpajinje KpnBe u ysane 
yjiHue, qeniyfen ce nonemfee y3 jiyBap ;ia ocraneM y xjia- 

;i0BBHII. 

Illnamojinn ce xBaje ;ia je ceBn.T>CKa Karejipajia no 
CBOMe npocTopy u BejiBqenn jipyra y CBCxy. IlpBO mccto 
no H.HXOBOM paqyny saysuMa ITeTpoBa npKBa y Phmv. Obo. 
MC^yrnM, nuje xaqno. FlexpoBa upKBa sancxa je no sanpe- 
MDHH naJBefea, x.j. Kaa ce nope;i noBprnnne na Kojoj je 
sipajia y3Me y paqyn n Bncnna, jTaK.xe Ka^ ce paqyea ae- 
noKynna wydaxypa srpaAC, nao inxo reoMexpnja yqn. 06e 
npKBe. TIexpoBy y PnMy n CeBnjbCKy Kaxejipa.xy npeBasa- 
.ia3H y npocxopy Kop^oBCKa ,,MecKnxa", — HeKaAaH.a ciaBna 

14 210 CpncKH RmnacEEHn FjiACHftK. MaBapCKa Moraeja, Koja je ^loiuiiije npexBopeua 3' xpumLan- 
CKV OoroMO.TiV. Kop;T.oBCKa Mouicja 6iihe 110 CBOJ iipiiJiimu 11 
HajnpocTpaHiija OoroMO.i>a y CBery, ajiii CBaKaF^o najiipo- 
crpaniija y Eeponn. Ofla ima saje^ano ca cbojhm iiaxnoM, 
qyBeHiiM „Patio de los Naranjos", 175 MeTapa AyHCHHC 11 
120 Mcxapa inupjjue, saysiiMa ;iaKJie iiciiito Buinc oa ;iBa 
xeKxapa npoexopa; ceBnjbCFva nMa ca cbojhm nariiOM, Koju 
Hocn ucTO nMC Kao h KopjioBCKH, 130 MCTapa jij'H^He ii 
npnd.iH/KHo HCTO TOJiHKo II iiiiipiiHe, saysnMa jiaKJie je;i,aH 
H jiBe xpehuHc xeKxapa. IlexpoBa upKsa y PiiMy, aKo ce 
o;iy3Me tt.eHa Be.iiiKa KOJiona;ia, Koja y cxBapn h ne npH- 
najia upKBOHoj 3rpa,T,H ho iipe,Ji,cxaB.T>a Buiiie orpaviy H>eHe 
iiopxe, noKpiiBa Maity noBpinnny ho Kap.iOBCKa aiecKHxa. 

CeBHJLCKa Kaxe;ipajia nojiiirnyxa je na xeMejLDMa jejiHO 
MaBapcKe Moineje, a saHHMxiiBo je jia, je 3a;ip>Kajia h ocho- 
BHuy MaBapcKHX MOiiioja y ninannjn : npaBoyraoniii:. UpKsa 
je rpa^ena oji 1402 ,?io 1517, jtaKJie npeKO cxo ro.iHHa, u 
3a xo BpcMe nsMeniiJio ce mhoto neoMapa, on. kojiix cy 
MHorB ocxajiH Heno3Haxn. Hmc iio'iexoHKa H.enor ocxa.io 
je iicxo xaKO Heno3Haxo. Y roAnna 1462 no3Haxo je ;ia je 
Ha ifcoj pa;iH0 Kao rjiaBHii nenMap neKii Xyan IlopMan, Kao 
Hixo ce Bn;iH no cBoj iipiiJiimn hckh (j)paHny3 n3 ITopMan- 
Tiijo. CeBn.-LCKa je Kaxe,ipajia 3n;taHa y toxckomc cxiiJiy 
iJ03Hiij<;r aoCr, a roxHKa je ii])eiiuTa y Illiiannjy h3 <I>paH- 
uycKc, iiixo y ocxajioM CBejio'ie n panujc roxcKC upKBe y 
niiiamijiT, Kao 11. np. y B3'procy, KOJa noKa3yjy 'iHcxe oG- 
.MiKu (|)paHuycKe roxiiKe. Ilosnnjji neiiMa|)n, kojh cy dnjiii 
Illnaibo.Tiiu, CBaKojaKo cy Majio ojicxyniiJin 0,1, 'ihcxo (|)paii- 
uycKux oC-iiiKa. .V 1490 r. ^•npaB.'Lat^ je iiocJiOBUMa „Maecxpo 
XnMoii" (^.limon), 3axnM hckii FoHcajio ;ie Poxac, «iuje ce 
KyOe cj>ynin.io y vox 1511, ;ioK nanocjiexKy HHJe .loiriao 
c.iaBHH HOMMap iiiiiaifco.icKii Xyan Xiiji ;ie OaxaiLOH, kojh 
je carpa;iHo 'lyBene Kaxe,npajie y CajiaMaHKu n Cci'obhjh; 
oh je 1517 ro;i. ccBU.-LCKy Kaxe;ipa;iy u ;ioBpiiino. 

Oa .Moineje, Kojy je E.MHp Jycy<|) y ro,i,HHn 1184 uo- 
^IHiao C)Ho Ha xoM mccx}', 3a;i,pHcaxa je caMo BHcoKa Kyjia: 
„XHpajixa''. naxHo napanija (Patio dc los Naranjos\ ca HS UlnAHHJE. ^^li CBOJjiM po;i.ocKOKOM „Fuente" ii nanocjieTKy jiiiBHa MaeapcKa 
Kaiinja ..Puerta del perdon*. Cy^^iehH no saocTaBiiixnHn, 
Momeja je Mopajia dHTn BejinKa u Kpacua; sa XHpaji;iy Be^in 
iipe;iaiLe ji,a jy je sajiao caM Aji TeOp, MaBapcKn Maxewa- 
Timap, Kojn je npoHaiuao, no ;i.pyroM je^noM npe;i,aH>y, no 
jbGMy HasBany nayny Ajire6py. XHpaji;;a je n ;i,aHac, Ma^a 
cy je xpnuiKaHCKH HenAiapn ynaKasHJiH, y ropiteM cbom ;i,ejiy, 
iinai: HaJBehe snaMeite ceBH.T>eKO, OHaKO Kao ibto je TopoH> 
CTe4)aH0Be upKoe y Beqy, hjih MapKOBa SBOHapa y Beneanju. 

BejiHKa je HeBOJta idto je KaTe;ipajia Ha HeKOJiHKO 
MecTa ypacia y ysane yjini^e h Kyfee, xaKO ;i,a ce pexKO 
rjie cnojLa MOH\e nperje;i,aTn H>eH cno.T>H>n o6ruk; u onaKo 
je Bpjio Heo;i,pel)eH, a ycjie^ OBe npnTeiiiiteHOCTH upKBa ce 
cnojLa pasjiDBa y HeoSaqaH xaoc. HensMepan 6poj Kyjia h 
Ky.inua, cTydau,a, noaynnpaqa, iniijLaTnx TopaeBa n Top- 
ibflha, H3.:iHrHyTnx ;i,ejioBa KpoBa, uiH.T>K0Ba nr.iacTnx n nn- 
paMD;i,acTHx, rajiepnja n totckhx .lyKOBa n ,T,pyr0X rpa^e- 
BDHCKHX ,T,e.iOBa, — cBe je OBO HenperjieiHO n no cbomc 
wHouiTBy n3rjie;i,a n nenpasHJiHO, nepaayMJtnBO h nejacno. 
IJ,eo OBaj xaoc Ha;iBnrayje npocTa, Jiena h jiHima Xflpajijia, 
HeKa;i.aH>e .vyeape ;inque MaBapcKO Moineje. lUnaao.inn 
xofce Bp.10 .leno ^a ncKa^y caB oBaj nenoJMJLHBH cnojtHii 
yTDcaK ceBnjLCKC KaTe;i,pajie, cpaBH.yjyhn je ca „niyM0M oji 
KaxajiaKe'* MHCJiehn Baj.;ii,a na HeKa;iaH>y cpedpny (j^jioxy 
Koja je H3 jiajieKc AMepnKe ;ioB03HJia HeiiSMepno 6jiaro na 
oCajie rBaaajiKHBiipa h ncxoBapuBajia ra y ,,3jiaTHy Kyjiy" 
eeBBJbCKy. Meh>yTnM, Menu oBa KaMena srpa^a ca xH.ita,T,y 
BpxoBa, inn.Tjaxnx, saxydacxnx h paannx, jinqa BHiue na 
Hcnpenyuany n paspnBeny cxenoBnxy njiannny. 

^T,yro caM odnjiasno okojio upKBe, nperjicAao naxno 
Kojn je cjiyHcuo Apanuwa sa npnnpaxy MomejcKy, nperjie;iao 
yjiase upKBene kojhx n.Ma ;i,eBex, nex rjiaBnnx n qexnpn 
cnopejina, ne oCsnpyhu ce na nonyjte Mnorodpojnnx qnqe- 
pona, KOJH MD nyhaxy CBOJe ycjiyre Kao nyxoBoi^e n xy- 
MaiH, nanocjiexKy, cyMiLajyhn ynanpeji, ^a he n ceBHjtcKa, 
Kao n CBe roxcKe npKBe, dnxn Jienuia cnojia ho nsnyxpa, 
ynyxHM ce Kpo3 „HapaHi^nHa Bpaxa" u y caMy ynyxpamftocx. 212 CpnCKH KlLHH^EBHH rjIACHHK. „H3B0.Tre ynyrpa, oB^e je HaJBeha xjiaAOBnna y ucjioj 
CeBn.'bu", iipiiMOTn mii jo^aH 'iiPiopoH, Kojn mc jc BpcCao 
iipejl BpaTiiMa. 

yTHcaK je Olio Hy;i,HOBaT ii nesaOopaB-'hiiB. II3 cynncM 
orpejaiior iiaxua, mhjh cy MasapcKH cxydoBii u xo;i,nuuii 
ca cBojriM OjianiM mapcHnjioM Tperiepejiii iia BpejiOM ce- 
BiiJbCKOM cymiy y xiubajiy jacnux n BarpeHux Ooja yiiiao 
caM Kpo3 j(vuia BejiiiqaHCTBeHa Bpaxa j Mpa'iny nehiiHy. 
Moje MaaoMac sacenyTe onu iipeuijie cy hs iieaaMepHe CBe- 
T.iocTU y CKopo iioTnyen Mpan: ;i,eBe;ieceT iipoaopa, ynpa- 
raeHHx c.iiiKaMa oa pasHoOoJHor CTaK.ia nncy jioBo.i.nii jia 
ocBeTJie rpAHe iipocTopuje upKBCne. y cpeARHU cawe upKBe 
nojiHTHyTe cy abc jipyre 3rpa;i,c, Kopo u KaniLia Majop, 
TaKO ;ia je iLnivia n iipocTop 11 CBeTJiocT npece'iena. J{y- 
CflHit upKHc je ncjiiiKa. a rawo ucto h iniipHna, Koja jc 
no;ieji.e)ia na ii'"J' Jia})a. C;iiiKaiiii 11 Cojeun iipo3opn iipoii}'- 
inxajy Bp.in Ma:io cbctjioctii, a 30or Miiorux o.rrapa 11 Ka- 
neaa. Koje aaysiiMajy cuopo cbc jivBapcKC upocxope — iiMa 
Hx OKOJio rpii;ieceT Behox 11 Bpjio mhoto MaiLiix — Hsrjicia 
HaM AH ce HaxoAHMO 110,1, scM.TbOM y flCKoj qapoGnoj 3rpa,iii 
113 Koje ce Kpo3 aaMpnicBii naBopHHar oa crydoBa, Kanejia, 
OJiTapa, CesCpoj Bpaxa, HiiKaji,a ne mojkc U3ahii na Bu;ie;io, 
y ropifcu CBCT. A roj rpoCnoj Tiiiiiunn iipo.Ma.bajy co Kpo3 
MpaK ouojemi kiiiiobii cBcrana ca pa3;ipjLeHiiM tcjiom h Kp- 
BaBiiM paHaMa iia yioBiiMa; paeneni, ory-i.-cim 11 yiiaKa- 
/Kenn MyncHuuH ca Kao CKCJier MpiiiaBUM, ucKpoB-'LcunM 11 
n;ijepoiinM tcjiom. lIIiiancKii cB(;nn, CoroyroAHiiuu 11 My«ie- 
nniin, najcTpainnnjii cy y ucjIOmc XpiiinhaHciBy ; iiMa iix h 
Tai.uiix Ha Miijy j«! iJiaBy iiacahdia iipnpo;ina ."LyjiCKa Koca, 
a 3a HCKC Bc.ie ;ia cy odyieini n y irpaBy .^.y;^crcy KO>Ky, 

Cbc obo mdhh iia rjiejaona crpaxoBUTu yrncaK. O^Max 
Lexe iipiiMc TiiTii ,T.a ce naxo,T,iiTe y scmjlh y Kojoj je iie- 
Ka;ia h caM Bor 600 CTpaxoBiir, a cbchh n My'ieHimw crpa- 
xoBDTii ocBCTHniui 3a ^aBHo HM HaHCTc sjiomiHC H yBpe;i,e. 
Osa CTpamnaOcBCTa iia^ajia je ;iyro n ,T,yro Ha HendHii 
II 6e3a3JieHn iiinancKii iiapo^T, kojii je ii iiopeji rora jiho 
CBOJy KpB no fBMMa cBercKHM iioiipminnMa, Opanelin inn- « H3 UIUAHHJE. 213 poKe ,T,pH<aBe pasunx Kapjia o OnjiHiia. ca qnJHX ;ip>KaBa 
HHJe cjHue HDKajia aajiasiiJio. FIonoBu y cbojum npe;i,HKaMa 
TYpaau cy npcT y npBaBe pane MyyeHUKa, iioKasyjyhH 6e- 
sasaeHOM napo^iy SJioiHHe Ha;i cBeitHMa Koje cy 6e36oH{Hnii,H 
H HeBepHuan nsBpuiiiJiH, yjiHBajyha y Hapo;i, Bepy ;i,a cy th 
sjioquHD u3BpiueHH H ^a ce Bpine y ;iaHamH>e jiane : tojihko 
iiM je cBe OBO /KUBO npe;i,cTaBJi>eHO. HoSHaT je onaj ycKJiHK 
KaTOJiBHKe doroMO.T>Ke, Koja je nocjie CBpincHe iipejiHKe na 
BejiHKU HeTBpraK iJiacHO y u,pKBn nojiBiiKHyjia: „A aauixo 
je XpucToc n OBe roj.HHe Hiuao y MacjiOHOB Bpx ^a ra 
yxBaxe u Myie, na^ cy ra jiaHe bcK je^HOM yxBaTHJiu h 

KaxojiHqKH nonoBH n Kaay^epn y ILInaHHJH ohjih cy 
nsepmnouH h yejiaxii cxpamee oceexe Ha.T^ cyMH,uBHM xpnin- 
feaHHMa u cvMifcUBUM KaxojiuuHMa. ripBO cy cxpa;i,ajiH oa 
HHKBDsnuHJe caMo MaBpu Kao wycaoMaHu hjiu Kao cy.MitHBH 
xpumfeaHu, aho cy chjiom npnMUJiu XpBiutaHCXBo. J],oii,Hnje 
ce npeiuao na cbc 6e3 pa3JiiiKe. Jiyuie cy itexoBe Hinjie 
j^aBOJiy, a HMaite iiaHacxapHMa u upKBaMa. Cbcx je no^ 
yxHuajeM xnx sjiokoShhx yqHxe.ta Bcpe u3ry6HO nojaM o 
irpomjiOM H ca;i.aH>eM, Mncaehu ,T.a cy newe h usMyqene 
iKpxBe Koje ce neity na ciiajiHinxe saiacxa h npaen KpoBita 
KOJH cy CBCue n MyqcHUKe OHaKO HCMnjiocxuBo D3MpuBapHJiu. 
HanocjiexKy cy cna.T>HBajiii .T>y;ie u 3a naJMaibe cyMH>uqeH.e, 
na laK h oieBH.mo lipase, ocjiaibajyku ce na iipocxn pasjior: 
MH cna.ijyjeMO h KpHBe h iipaBe, a Bor he OAadpaxH cBoje! 

.leiioj CeBOJbH iipuiia;ia xa cyMH>nBa qacx ;i,a je y 
H.OJ iiOAHrHyxo iipBo cnaaumxe nHKBii3miuje, n xo y 6jih- 
3HHH caMe Kaxe;ipaJie. 

Oa CBnjy 3a6jiy;ia n HeBa.x.aJicxaBa KoJHMa cy JtyAH 
iiajiajiH Kao >KpxBe, HaJBHiue ce rHymaM uinaHCKe HHHBii3H- 
aHJe u xepopa U3 (|>paHuycKe peBOJiyuuje, a xo cy 6am 
cjiyiaJHo jiBa HajupoxHBHuja yspoKa sa sjioqnne, inibeHe 
uo;i Bn,T,0M cnacaBaiba ji>y;i,CKora ;ipyuixBa. Je;i,HH cy ry- 
ranaa cjio6o;iy u Haupe^aK y KpBH h y ;i,0My srapnuixa, a 
jipyiH cy noji, bh^om pacnpocxapaae cjiodojie n nanpexKa 
ryraajiH y Kpsn xoKopce H>eHe Henpnjaxe.i>e n cyMH>nBe 214 CrUCKH KlLLlJKEBHH PjlACUUK. 

irpijjaxo.-be. Te cy sjio'iuhc Bpuiium : eepa ii cjioOo.aa ; y 
TOMe cy OHC rpeinnjie y CBoje cuMBoae. OcHOBa xpuin- 
liancKe Bepe je npocxa n jacna: .tyfia CBora 6jin/KH>era 
Kao caMora cede, :bj6n h Hen'pHJare-'be CBOje; a ocHOBa 
c;io6o;ie je: iioniTyj xyj^e MnuiJbeite h He qiiHH HUKaKBa na- 
cu.i.a. Kao iirro ce boah, oBe ;T,Be BCJHKe npoTHBHOCin Bp- 
iiiHJie cy cjiH«iHe sjio'iuHe, a h>ux je po^iHo hcth Jty^CKH 
iiopoK: (|)aHaTU3aM h HeBa.T>ajicTBO, y;ipy}KeHo h ysjiniHyTO 
Kao jipHjaBUU cy.T. ii Ap>ivaEua BJiacx. J'ocxaJiOM, obo je jc- 
;Tan ,ioKa3 BHnic, ;i,a ce KpaJHOcxn AOjiwpyjy. 

i^ nyxpaiiJiLocx ceBUJLcue Kaxe;ipaJie ca cbojhm oesdpoj- 
niiM KaiicjiaMa, oJixapiiMa, Kpci HOHuuaMa, .aBepiiMa, BpaxHii- 
uaMa, cxyooBJiMa, uKonaMa u iiocytjCM, iipaoH je Myaej, u 
oii.To on npjio ^lyroBJiaqeo ii Jioca^Ho, ;ia ce cBe xo 0B;i.e 
onuuie. Mil u He mucjiumo ;ia imuicMo nyxoBohy Kpos CeenjLy 
u ceBn.i.cKy Kaxe,apajiy, ho Biime JiexuMu^uc yxucKe nyx- 
HBKa KOMC je BitcMe KpaxKo u Kojn xuxa ^i,a mxo bhuic h 
inxo opjice biiah oko cede. HcjioKyiiHH ynyxpauiH^H H3rjie;i, 
je BOJiuMancxBcu. a Cuo on uecpaBibOHo dojtii vd ra He 
CMCxajy noMenyxu Kopo ii Kaiiuxa Majop (Bcinha Kariejia), 
Koju cy y cpc;T,iiiin mn.Bi' nojinnyxii n sawjiaibajy iiepcneK- 
xiiBv iLcne ropocxacHc yHyxpamibocxn. Kao mxo cmo uaiio- 
MCHyjin, H caMa cnoxamiLOCx upKBC aaKJioibena je; u ya 
upKBy cy yanjiaHc mhoxc Kyhe; a n xaMo r;i^c je upKBa c.io- 
6o,T.Ha, yjiuuc cy Bpjo ycKe, xaKO ;i,a cc n o^axjic HoMa dor 
3Ha iwiKaB ii3iMe;i. Cbc xo muhii jVA cxpanau, Mopa crmo 
AH Hta.iu saiiixo ce obojihko dnaro n jenoxa decMHCJieno 
caKpuBa, II ;ia ne HaiioMii^beMO Mpai; koju B-Ta.ia y yHyxpam- 
ibocxn, H xeK ;iy/KUM daB.teibeM Mome 'iobck jia iioneiuxo, n 
xo HejacHO, npeMcxH n bhjih. Mhofu yKpacHW npe;iMexH u 
yxBapH npKBCHe nsHoce ce h3 pn3Hnue caMo Be^riiKe Ile- 
;ie.T>e u iioKasyjy Hapo;iy. Ta;ia ce ;ipHte u MHorc JiHXHJe 
y HpKBii II ibCHOj oKOJiHHH, Bpuic cBC'iaHe cjiyHcdc ca Bch 
HOMCHyxuM HxpaH.eM y upi.BH. Cbc obc CBe»iaHocxH na- 
MaM.T^yjy y CcBii-Ly XH.T.a;ie cxpanana, oji kojhx EnrjiesH 
MUHC HaJBehu ,i,eo. IUmukc HejieJbe narpa^iH ce y upKBu h 
BejHKii i/upaK, MOHte dnxu naJBetiH 'inpaK kojh hocxojh: oh « 
Ml II3 IllnAHUJE. 215 iiMa iipeKo 2o Merapa BucHHe, yKpauieH je 6e36pojeM cseha, 
iicnyiteH BajapcKiiM pa.iOBOMa, KHnoeoMa. OBaj qupaK jhuh 
Buiue na KaKBy rpai)eBnHy: uMa ^eBex cnpaxoBa, a y aeMy 
ce Haxo;i,n XpacxoB rpod, yKpaiiien cpeSpoM n iio3JiaTaMa 
u ocBeT.teH XHj>a;iaMa CBeha h dojeHux KaH;i,HJia. Ilpn 
cBpmexKy Cxpacne He^ejte, ys nyuaasy xonoBa h rjiac cbhx 
BapouiKox 3B0Ha, pa3;iepe ce 3aBeca npe;i rjiaBHHM ojixapoM 
(el velo) H ojiAiax ce 3aiiajiu BCJUKa Bomxana BacKpinH>a 
CBeha, BeJiHKa Kao cxapH 6op h xemKa npcKO xnjfca^y KHJia, 
Ii[naH.o.mH yoninxe, a napoqiixo CeBu.i.aHi;H, Heodaqno 
BOJie upKBCHe iiapa^ie, JiuxHJe u upKBene CBeiaHocxa yoninxe. 
Obc cBeqanocxH Besane cy odnimo n c BainapHMa h ;i;py- 
roM Hapo,i,eHM cBexKOBHnaMa. uixo cbc npHBJiaqn ne caMo 
ninaH>oau,e no a cxpanne. Ta,na ce MJia^n cBex oSjiaqn y 
cBoje cBeyano pyxo, xa;i.a ce BH^e KHXH.acxe Hapo;i,He nomite, 
napoAHe nrpe n Bece.T>e. Cbc je xo ji,ocKopa huijio .xeno, 
laK je H BojcKa yHoxpe6-T.aBaHa ^a, ojpjKaBajyhn pe^. ihhh 
a caaia napajiy; ajin, cajia je cacBHM jipyrqnje: conajajin- 
cxe. penyGjiHKaHUH, cjioooahh sn.aapn, CvIoooahh mhcjihoiih, 
anapxHcxe, noqejiH cy ;ia nana^iajy na .inxuje a ji,a 6anajy 
noran n .ipyry HeqHCxofcy na „XpHcxoBo xejio" (Corpus 
Domini); jvoaasujio je ;to 6uxKe H3Me]^y Ha^a;^aqa h nana^i- 
HyxHX, Te je noannnja, 3apaA pe.ia, MopaJia cse upKBene 
cBeqanocxH Ban upKBennx 3HA0Ba, na ^J^e^;^e qaK u y 
caMOJ upKBu, ;ia aaCpanu. ^^ojiasaK cxpanaua je npecxao, 
ncxo xaKo n A0ja3aK cejLaKa y Bapoui CKyqen je ; n ueo 
CBex, a napoqnxo 3aHaxH n xproBun, noqejn cy ;ia ce xynce 
na mxexy ycjie,T xora. Hapo^i;, kojh je xpan^uo pa3rajie h 
y2{HBaH>a 3a oqn, noqeo je ;ia oji je;iHor cyMH>nBor SJia, 
BepcKC CBeqanocxH, xpaa?H 3a6aBe no MexanaMa, a mccxo 
npKBCHHx necawa, necaie ko;i, KaBancKnx nesaqoua. Mecxo 
npKBennx Jinxnja, anapxncxe, counjajiacxe, penydJinKannn, 
Kapancxe n ocxaan Henpnjaxej.H ohjio npKBC hjih jtpacaBHor 
pe;ia, noce CBoje jinxHJe. Mecxo npRBennx, ca;ia ce noce 
npBene sacxaBe y3 ;i,peKy, npexH>y n necwy KapMaaoje h 
Mapce.Tjese, a Ka,^ ona anxnja, opyjKana KaMenonaMa, npo^e 
Kpo3 Bapom, xproBUH onex, Kao u npei)e, 3axBapajy CBoje 216 CrUCKH KUjHHtEBHH FjIACHHK. Aykaiie, ;uH iic ii3 iiooojkiiocth ho h3 ciicbiim aP} i'hx 
iio63M.a. 

Kityima puoa iii)0JK3.Hpc cuxHy, Beka Tupaanja ^aBii 

MaiLV. 

(HaciaBiiKe ce.) 

C. SoriiTv. M E H E X M H. 

M E T I> V T II 4 H H. 

Ilpea uojdtia. 
Mkhkxmo 11. Matpoua 

Mkukxmo. 
.Vmiihuo ca.M Ma.ioiipe Bpjio Jiyjio mro ca.M Meceuujy 
iioBtpiio Kecy c uoBHUMa. Cnrypuo ce ca^a saouo y KiiKBy 
Mcxau'iiiHy. 

Mati'oha. 
Uacm Aa BU,i,iiM xohe -in mh cc My;K CKOpo BpaTHTU h^yKu. 
A, I'Jic, euo ra bu^thm I CiiaceHa caM : nocu or[»TaM. 

Mehexmo. 
;i,a Mu jc 3HaTir vjie mu ce ca^a Byua raj MeccHnje! 

Matpoua. 
lIjie.M K ibCMy, iia Ly ce iiOHaiiiaTU onaico uaKO je 
3ac.iy>i:iio. (FjiacHO.) 3ap ce, ra.ie cbctcku, hc ctiiaiiih xa 
MU u3al;eiii iia o'lii raKo HaKuliCH^ 

Mkhexmo. 
Ulra 'n'.'? Kojii tu je 6ec, >Kenoy 

Matpoha. 
;5;i|t It; ytyl^yjeiii, 6e3o6pa3nnMr. la ii je^ny pe4 
iiiicHciii II A'^ '•;« MHOM roBopmuV 

Mkhexmo. 
Iia iiira raM to cKpHBHO ;ia hc c.mcm roBopHra? 

Matpoha. 
Joiu Me HHTaiii! 0, ;ia rp.iHora 6e3o6pa3JiyKa! 


M K H E X M H. 217 ■*X«^ Mehexmo. 

3Hain .in xn, jKeno, 360 r yera cy Fpua sa XcKv^y 
roBopu.iu >ia je KyiKa ? 

MAXrOHA. 

He 3HaM oorMe! 

Mehexmo. 
Jep je n Xeny^a hcto pa;i,Hiia inxo th ca^a pa^uui. 
Kora 104 je BUjiejia, rp.iHJia ra je Ha nacja ycxa, iia cy 
je 36or xora c npaeoM no'iejiu nasHBaxu KyiKOM. 

Maxpoha. 
E xy 6pyKy ja He Mory ;ia npexpnaM! Ta BOJiCJia 6hx 
,i,a caM uejior Bena pacnymxeHOiia, Hero jih ;ia noAHOCHM 
xa XBOJa yy^a ! 

Mehexmo. 
Illxa ce Mene xiiie ,aa Jiu xb MOHxem j,a no;iHocHm 
y;iaxa, aau hem nooehn 04. cBora MyH<a? IIjib jc 0B,T.e xawaB 
odu'iaj ,i.a cxpaHuy, Ka;i,a j.o^e, Hpu4ajyKojeKai.cc jyAopoje? 

Maxfoha. 
KaKBe Jiyjiopnje ? Ta ja xu KaaceM ah bojium iKHBexu 
Kao pacnymxeHHHa, nero nu hoahocuxu xeoje te(t)OBe. 

Mehexmo. 
Oa Moje cxpaue a^uBn Kao pacnyiuxeHuiia, aKO xoheui, 
,ioK-ie roji, Bja;ia Jynuxep. 

Maxpoha. 
A .Majionac ch ojipuuao jia cu ra yKpao, a ca;ia ra 
ApH\Uiu i[pe.i oquMa. Sap xe naje crn;i,? 

Mebexmo. 
E, ajeno, e 6aui cu npcKO Mepe oesoopasna u noraua! 
3ap xu cMeui ^a Ka/Keiu ;i,a caM xu ra ja yKpao, Kajia ra 
je mchh Aa.ia ,ipyra acena ;ia ra ,T,aM ,T,a ce oupaBU ? 

Maxpoha. 
TaKo M« Kacxopa. SBahy oua, na fey H>eMy ucupu'iaxB 
KaKBe xu K0MeH;inje npaBBiu. Xej, /l,eHUJe, saMo.iu Mora oua 
j,a ;io'^e saje^HO. c xo6om obrmo : peuu ;i,a xaKO rpe6a. Ja 
fey My BeK Ka3axu xBOJe yrypcysnyKe. 

Mehexmo. 
Jecu au xu HuxaBa! KaKBe MOJe yrypcysJiyKe ? 218 CrilCKH Ku>HJKKBHH FjlACHHK. Mattoha. 
Kpa;i,eui ko;i Kyfec orpxaue u Swiaxo ; ^iiiKeiu oji cBoje 
iKene, iia iiociiui jLydasuiiuu. Sap ee I'OBopUM Kao iuto jecTe? 

^JEHEXMO. 

MojiiiM Te, HteHo, KaHtn mh, aKo SHaiii, mxa ;ia iiHJeM 
iia jia Mory uoA^&Tn tboj 6e3o6pa3JiyK ! 3a Kora Me th 
,ip>iiuui, He 3Hai\i: ja caM xede iio3Hao 3aje;i,ao c IIopraonoM! 

Matpoha. 
Ako ce ca mhom uiera'mui, 6orMe ce hc mohxCiu c ilum, 
c MojuM oucM, Koju he ca;ia OB;i,e ji,ohu. IIIto ce oKpefcein? 
lIosHajeiii JiH ifcera? 

Mehexmo. 
IIosHao caw ra aaje^xHo c KaaxaeTOM': oHora caM ra 
HCTor ,T,aHa BUAeo Ka.ia h Te6e. 

Matpoha. 
3ap TH He upusHajeui ,ia nosHajeiu aieHe? ah uosaa- 
jeui Mora oiia? 

Mehexmo. 
IlcTo ty io lOBopuTu awo teiu a jia^y AOseuTH. 

Matpoha. 
iJuje nil "lyAo : tu ch u caA,a ucth oHanaB Kao iuto 
cu yBeK Olio. 

Ap!/^^ uoja6a. 

Ctapah. Matpoha. Mbukxmo 11. 

Ctapau. 
MopaM, Ka^a je seh xaKO, ^a yopsaM Kopane h ^a 
iioHiypHM. KOJiiiKo Mil TO jioHyiiiTajy lojiaue, ajiu BeK Ao6po 

BIIAUM KO.IBI.O MH jC TO TeUlKO. C'TajKl MC je XHTpiIHa OCTa- 

BHJia, cTapocT oCopujia ; j ejio mii je TeiiiKo, a cnara Me 
u3Aa.ia. ThaBe ioahhc — pJjaBa poda! /I,0H0ce th one co6om 
CHJaceT Myna ; ha^a 6hx o CBHMa iipnuao, ii cyBHine 6h ce 
oTcrao roBop. A/iii mh oBa CTBap Myui Ayniy h cpue: nrra 
je TO 36or »iera Me je kKh TaKo n3HeHaAa no3Bajia ^a joj 

' IIopraoH (oTau eTo.iCKor Kpa;i>a EHeja, a jxen XepKynoBC 
flejaHHHe), » Kaji.xaHT (nyBCHH npopOK h3 xpojaHCKor paxa), o6oJHua 

JJIITCKC nHMHOCTH H3 aaJICKC npOUI.J10CTII. « M E H E X M H. 219 ioleM, a Hiije mti HaroBecxHJia inxa xote h uixa fey joj. 
Oho, ucTUHa, OTnpujHKe Beh Hara^aia raxa je : 6ecyMH>e ce 
iiiTO cnopeqKa.ia ca MyniCM. TaKO to pa3,e cee one Koje, 
6ecHe H HajiyseHe 36or cBoia Mupasa, xpa/Ke ;i,a hm My- 
meuu podyjy. A, oorMc, n jio obdx je qecxo KpHBcua, h 
HMa rpaHHue jioKJie CMe /Keea ,T.a xpnn. SGn.ita, iiHKa;i,a 
KfcH He 6h 3Bajia oua Ka;ia ne 6a 6ujio djih KaKBe komch- 
;i,0Je HJH CBa^o. yocxajiOM, ;i03Hahy Beh mxa je. A rjie, 
eno BUAHM upe;i KyfeoM u iby h H>eHora Myata; OBaj je Heuixo 
KHceo, jiaK.xe mb ce o6HCXHHUJia cyMH>a. ^a joj npn^cM. 

Maxpoha (yrjie^a on,a). 
HjcM My Ha cycpex. (FjiacHO.) 3;ipaB0, jiparuoie! 

CXAPAU. 

By;iH MH SApaBa ! ^a jih caM .^oopo ^oinao? JecH Jiu 
xMe Ha .loopo nosBajia? Saiiixo en xyaina? 3amxo ce oh 
onaKo .tyx oa xe6e o;i,MaKao? Peu,u mh ko je cKpuBHo, ajiii 
yKpaxKO, — HCMOJ Bas^aH ;i,a npHiain. 

Maxpoha. 

Ta HHiDxa HBcaM cKpHBHJia, xo XB, oqe, joni yHanpd 
Ka/KGM ; ajiu OB;i,e Beh ne Mory bhuic HxHBexH hhxh obo hs- 
jip/KaxH. Saxo ji'A mc tu boahui o^aBjie. 

CXAPAU. 

Illxa je TO dujio? 

Maxpoha. 
Oa MHO.M, oqe, xepajy K0MeHjT,HJy. 

CxAPAU. 

Ko XO? 

Maxpoha. 
Onaj KOMe ch m^ xh j,ao : Moj Myac. 

CxAPAU,. 

Exo TH oneT cBa^e ! Ha KoanKO caM th ja nyTa po- 

Bopuo ,ia ce qyBam, u ji^ mh hhko o;i oac ne ,T,o^e ca 

Ty}K6oM ! 

(HaciaBHfee ce.) 

Tot Makhhje RjiAyx. 
(Ilpeeeo c jiaruucKoi Becejihh Majkahobhti). KH3H>KEBHII riPErJlEfl. 

R o m a n i s c h e M e i s t c r e r z a li 1 e i herausgegcbcD von 
Dr. Fried rich S. Krauss. 1 Band. Die hundert alten 
F^rzahiungcn. Deutscli von .) ako b Uriicli. I-eipzig 1905. 
Deutsche \erlag8actienge.sellscliaft, H, L — 141. 

*I>. Kpajc oner otuomhilc B3.i,aBaiLC Hiisa i.iLura o;i 

KOJHX fee MHOre OHTH KOpUCHe II cpnCKUM KH>M>KeBHyM pa.T,- 

HHuiiiMa, HapoMUTO oHUMa lUTo iipoyiaBajy jcMeifv Hapo.Tey 
khjUHxCBhoct. Bell iipsa esecKa Tora iinsa, Koja je npe 
KpaxKor Bpesiena nauin.ia u3 luraMiie, iipyHiii.ia je Moryfeno- 
CTU u mupeM MUTajiaMKOM Kpyry, ;ia ce ynosna ca jcvIHom 
cTapoM iipunoBe^aaMKOM aoupKOM. y Kojoj je mhofo MOTiiea 
iMTo cy, n.Tii Henpo.MCiLeHU n.iu ca neiiiTO iiSMene loiipjin 
11 ,10 Haiiiiix npiinoBe^iaKa. 

Ako je Koju napo;i ouo yBei; nsJiO/Keii ryl^uucKOM yru- 
uajy, OH.T,a je saue.io cpncKn Hapo;i y iipBOMe pe;iy una tc 
cy;i6iiHC. Bopii ce ca pa3H0.iHi.n.M ocTaun.Ma crapuju.K na- 
ce.-ha o ,10-iacKy, iio^T.iCH^e yxHuajiiMa, ii luisaurnjcKOM ii 
HTa-iujaiicKOM u yrapcKOM, iipoiiyinra cujIuc K|)CTaiiiKC Boj- 
HUKe n xaMO ii a.MO, nnaBii ra Maca ucro'iiha'rKa h ua.Mcfec 
.My CBOje rociio,T.apcTBo aa BCKOBe. Cee obc npiiJiHKC hcmu- 
HOBHo cy Mopaae yTiiuaTii ua cBawy^'pany napojinora >kii- 
Bora u CBy;ia je ocra-io enAHiix nocjie,T,niia. II ycMena Kitn- 
/KCBua paAfba, Kao oiviciajio iipoMcua ua .lyniu ua]»o>iHoj, 
iio.iJiera.ia je Tw.M.CBaKOBpcHUM upoMenaMa; ua u.oj je muoio 
yKpinreHiix, nciipenjieTaHiix yrucaKa paanux Bpe.Meiia, csa- 
KojaKiix Hapo^inocTii. llosHaTit. iia iipBU iiO)'Jie;i, 'ruja je 
fiejiera h us Kora .BpcMciia, mccto je tciiiko ii sa OHora kg 
Bpao Ao6po ana ycMCHy KibUHveBiiocT Mnorux napo.aa ; y 
ToanKo Te>Ke aa OHe. Kojii iiucy yiiosnaTii mi ca caBpcMC- 
HU.M aGupwaMa eapoAHora O.iara, a KaMo jh ca oHUMa h3 
cxapHHe. « "^ KlfcHHtKBHH ITpErjiE;!. 221 

* 

J. yjipnx npeseo je je^nj o.i Bpjio cxapux s^npaKa, 
4?SJ^'^e join II ador pexKocTU Gn.ia hgaobct^ho iipucxyiiaiBa 
KiLiiHvCDuoM cBeTT. H aKo jc D THAI caMiiM yquibGHa Jiena 
ycjiyra, .Vjipux je Hanucao u no;i3'HxH npe;iroBop, j komc 
je MHoro iTojeAUHOCTii o SHanaJHUM npuiioBeAaiKUM sCnp- 
KaMa upoiujiux Bpe.MeHa 

II3 Tora npcAioBopa n ja ushochm Hemxo iio;;aTaKa. 

Ha Kpajj TpimaecTora BCKa nocxa.ie cj abc nyBeHC 
npHnoBe;iaqKe sdupne, o6e Ba naTneeKOMe jesHKy. Je^na je 
Disci pi ill a el eric a lis iioKpurreHora JeBpeJHHa Ilexpa 
Aji(]^oii3a. OBa 4''CUiia mna cacxaB.T>eHa je 113 apancKHX 
n3Bopa, a cf.Ai npiinoBe;i,aKa iiMa }■ iboj u Myjipiix HspeKa. 
PaiiiupiiJia ce ySpao, na je iiocne KpaxKor BpeMena npese- 
;iena u na cxapo (|)paHuycKii. yapnx hshocii oumnpHHJe 11 
ca^TpHJiiiiy MHoriix npma 113 oee 36iipKe, no 'leMy caM sa- 
na3no n iicne moxabc kojh cy oOpa^^enH y eaninM Hapo;iH0M 
iipn'iaMa. Tawo nnp. npii'ia XX, o .t,bojuu,u rpah^ana Koju 
C)u xxejiH npeBapuxii ce.'LaKa, jin x.ie6 noje;ie oHaj uixo 
nemnn can yciiii, na nx cejLai; Ha;iMy;ipuo, cinina je Bp- 
MCBiiheBoj X.(ri,ia u uuiohuh (npunoBiijexKe, 128 crp.); y XXlT 
npniu xxe.iii cj- conpaua j\i\ ocpaMoxe nojiMexHj^Biuu cBe 
Kooxu ca cxojia npe^a it., a on OAMa3Ano OAroBopoM ^a 
caMO ncu nojejy n Kocxn, — a xa ce ;iocKoquiia n ^lanac 
Bp.io qecxo no Hapo.iy npuia; XXX, jejina o;i; HajrjiaBnnjnx, 
nauocu hcbojlc Koje rocnoAap xpnii o.;i 3Jiora cjiyre Maj- 
Myn.ia, Ha Kora nc oie jia ce na.T,yxu, jep je xaKBa no- 
ro;i6a, a-in na npajy. cxpa.ia (y nac mhopux BapnaHaxa 
CBera OBora y no3HaxoMe MoxnBy noa u ueioe CAyia), mji.. 

HajGoite npii«ie h3 obc 30HpKe ynecene cy u y rjiaBnn 
MarauHH eBponcKe uoBejincxnKe — y Gesta Rom anoruni'. 
y ibHMa je, ceM ncxowiLaqKux npnqa n ncKux Kojiiaia je 
xeniKO o^ipe^HXH nopcKJio, joui n ivmoro cehaifca n3 KJia- 
CQ'iue cxapnne, Kao h ocxaxana repaiancKHx npeAaaa. Gesta 
cy nosnaxa y ;iBe Bepsnje: enrjiecKa (cxapnja) h kohxh- 
Heuxaana ; cacxaB.T,eHa cy Kpajew 13 hjih 14 BeKa, na ydpso 

' .laxHHCKH Hx ii3Aao Oesterley y Bepjinny 1872 , Attk y Ep- 
nanreHy 189<> roa- 222 CpncKH Ki£.iiJKEBHn I^achhk. 

npOBejlCHa ii na HeftiaMKn h Ha (|)paHuycKH. He caMO iirro 
ce Me^y coOom pasjiUKyjy npcBojio, seh ii JiaxuHCKU pyKO- 
niicH o;icTyiiajy je^an o;i ;ipyrora. (TlpBo iis^aite iiMa 283 
iipnqe, jipyro 290, a y iipBOMe iinaK HMa hckux Koje ce y 
;ipyroMe 03;i,aiLy He Haxo;i,e.) 11 y OBOJ BejiHKoj 36npmi 
MHoro je noje;iHuocTH KOje ce jaB.T>ajy ii y HaioHM HapojinoM 
HpH«iaMa. Ta je Besa, yocTa.ioM, joui u paniije HarjiamcHa, 
ajiH HH ;i,o ;ianac HHJe CBecTpano HcnHTana. yarpeji, homh- 
H>eM, jia, je npH«ia o uapy Senuny u (|)HJio30(|)y cjiHiHa je;i,Hoj 
Hauioj Bepsiijii MOTUBa iuto ko huhu, cse ceou; upuna o 
napcBy coHy, kojh je 14 rojiuHa qyBan y icyjiH, na na^ je 
nyniTCH, o;tMax nHxa aa HCCHe, cacBUM je HCTOBexna ca 
OHOM Ko.T, Byna KaAij^ep u ^ok; hb iipH'ra iJeeTux Orana, 
OHa an^eji}' h nycTHibUKy uMa mhoto je;i,HaKnx noje;iH- 
HOCTH ca npnqoM o Cb. CaBH, KaKO je mojiho Bora ;ia My 
;ia BH;i,('ru npas^y, iia je BH;i.eo ;T,ejia Koja My ce ymHHJia 
cyiHTOM HenpaB;i.OM, cbc ;i,0KJie My ux aH})eo nnje npoxy- 
Maioo (Boc. BuAa — sa 1895 ro^.)- 

Join Biiine B03a ca npBOM cbcckom Pomuhckc Bu6auo- 
Tene HMa mnancKa sOapKa ,'1,oh Xyana MaHyejia (1282 — 1349) 
El libro de los enxieniplos del contle Lucanoret 
do Patronio (H3;i,aH.e X. "KHycTa, JIajiiunr 1900). y H>oj 
HMa Oacana, Oajana, anerjioTa, cappeMCHHX npu'ia h npa- 
bhx HOBCJia. H o;T, iLHX MHOTC HMajy CBOJHX uHa'iHHa y cpn- 
CKoj ({)OJiKnopH. llo.T, Op. 2. Haxo;i.H ce no3HaTa npu'ia o 
ony, cHHy n Marapuy u CBery KOMy hhjc no Bojtn Ma KaKo 
OBO rpoje Jia ce iioro;i,H (BpncBHLeBa sdnpKa, cxp. 75; koa 
IJyKa y ^n^^mKy); noAyjKa npnwa 6p. 32, Koja je y npcA- 
roBopy y ucinnn n3Heceua, UMa 3a npcAwer upcBapy o 

<J)HHOJ Kpa-TjeBCKOJ TKaHHHH, BH^JfeHBOJ 3a OKO caMO OHora 

Ko je saKOHHTH CHH ou,a cBora, a roMy HMa ^OBO-bHo rpa- 
roBa H KOA HRc — Oa HHTepeca je noMeuyxH Aa je obag 
H npcAMCT (Cp. 1^5) KOJH je lIIeKCiuip ApaMaxncao y Jlpn- 
nuTOM.haenfhy JAof>e. 

■ Cento Novo lie naxoAe ce y hokojihi.o pyKonnca. 
Oa HjHX ho, oBaKaro, rinin naj6o.i h Gualtoruzzis-OB xckcx v» ftiLHjKEBHH flpErjiE;!;. 22^ c Kpaj,% TpHHciecTora BCKa (iis^iaH y Boaoim 1525 ro;i..). 
^T:{^rTTf'je Bepsnja 0,1 Biagi-a (Onpeaua 1880), Tpeha o,t 
Borghini-a (<I>. 1572). He 3Ha ce ko je Oho npeu cacraejLaq; 
no CBOJ npn.iimn 6nKe Jia je Koja OnpeHTHHau. HeiviaqKH 
npeBO,T,HJiau ;T,pHxao cc iipBora xeKCTa, KOMy je Ao;i,ao Ha 
Kpajy HCKOJUKO KOMa;i,a H3 ocxa.inx pyKoiiaca, xe xano 
sOupna UAia 119 Koje ;iyH\Hx Koje Kpahax npuqa. 

KH>n>i:eBHa BpejiHOcx obux HOBeaa HesHaxHa je. Meore 
cy oji H>HX epjio neBeinxo ncnpuqase, ji,orai)aJH ncnpexy- 
paHH, Hei\T,e Her^e nejacHH, Hene cy qaK nosnaxe caMO y 
o;;jiOMU,nMa. ITnaK nMa a .lenux iviecxa, a Hapoqaxo Ayxo- 
BHxnx ;i,ocexaKa. Hena mh 6y;i,e Aonyraxeeo ;ia H3HeceM 
caMo je,T,aH npuMep. 

AEBETA nPHHA. 

OBji,e ce U3H0CII napeniia h npecy;i;a, mxo ce y AjieK- 

jipuJH ;iecHaa. 

y AjieKcan,T,pHJii, Koja ;ieiKH y KpajeBUMa PoMa- 
BDJe — jep HMa ,i,BaHaecx AjieKcan.ipnja, mxo hx je 
AjieKcaH^ap y Mapxy iipejt CBojy CMpx carpa;i,no — y 
xoj AjieKcaHjipujii nMa y;iHii,a r;ie cxaH\'jy Capauenn 
Koju je.io upo^ajy, iia ce xpa/Ke y.xaue c HajoMHJbe- 
uujuM H HajyKycHQJUM jejiHMa, Kao koa nac one c eaj- 
jieniuuM MapaMaMa. Cxojao xaKO je.iHor iioHe;i,eoHHKa 
HCKH capaueHCKii Kysap, no inieay OaSpaK, y CBOjoj 
Kyxuitn, a exo xn k H.eM_v jeAHor cnpoMainHor Capa- 
ueaa c xjcSom y pyun ; Hnje nwao Hosaua jia 6h 
nixoroj^ Kynno, xe Ap?Kauie xjie6 na^i; cy;i,OBHMa, jia 
y H> y^e uapa oji jejia. n xaKO, Majio no iMajio, noje;te 
ueo xjie6. He no^e xora ^ana pa;;Fta fPaQpaKy Kawo 
xpeOa, ysMC xo sa oiuxexy u yBpe;iy, ui'iena cnpoxor 
Capanena, na my Kaace: „njiaxa mh, mxo en yseo". 
Onaj jaji.H0K o^roBopn: „Ja U3 XBOJe Kyxnae HHcaM 
Humxa ;ipyro y3eo Bet caMo napy". „Oho mxo en 
yseo HMa n ^a njiaxnm", peqe <&a6paK. Xohe onxn, 
Hehe 6hxh, ,io^e xa npennpKa n ,1,0 cy-ixana. Caj'qaj 
je 6ho qy^iaH, xe OBaj Hape^ia ;ia ;to^y My^pann h3 
HCJie seMjbe. Cnyne ce ohh n ne cjiojKe ce. Jejian 
xBpjiH ;ia napa nnjc KyeapoBa: ^Hapa ce hc mojkc 
yxBaxHxu, ona ne city/KU 3a xpany, hhxh je yonraxe 
Kopucna cxBap; ne Mopa ^a njiaxu". Jlpyru KaiKe ;T,a 224 CpncKH Kflhhcebhh rjIACBUK. 

je iiapa join y Besii c jejiom, ;ia c je.iOM upuiiajia 
KyBapy, ^a oh ry ceojy poCy upoAajc u jia My ce 
Mopa njiaTHTii. HanocjieTK}^ nocJie ;iy)Ker caeexoBaHia, 
iipecy^H ce: ,,nomTO je oh ry jia. CBojy poOy iipo- 
jVAJa, a oBaj H Apyni ^la je wynyjy, yqiiHn, iipaBe.iHii 
rociio;iapy, ;ia ce Ha upaBU'iaH Ha^oH njiaru H>eroBa 
pooa no Bpe,T,HOCTH. X KyxuH>H y Kojoj Hpo;i,aje, HMa 
OH KopQCHHx CTBapH H 3a H>HX Ao6uBa CTBapaH HOBau, 
a Kaji je npojiao napy, Koja je BasjiyiiiacTH jieo Ky- 
XHiLe, TO Aaj. rociio^apy, iieKa SBCKHe je;iaH HOBau, 
HCKa ce THAI 3BeK0M HaiiJiaTn'. II cjMiaH Hape^TH ;ia 
TaKO Cyjie. 

TIpejiMeTD. oopa^eHH y oBoj 36upuH, Bpjio ey pasHO- 
jiuKH. ri.Ma MOTima ii3 KJiacu'ine cxapnHe, nao o CoKpary 
lf)l), Jiuorcny (66), ApucTOTejiy (68), Tpajany (69), Xe- 
paKJiy (70), CeneKH, Karony btji ; HCKe je ;ia.ia ii BnCjinja: 
o jl^aBHJiy (6 H 12), CojioMony (7), KojiiMa najba iipHjipy- 
HvHTH II npnire ns HtuBora Bniimx CROinTennx .iima .laTiiH- 
CKC npKBC ; naJBHHie nx je naK 113 rpe;i,H>eBeKOBHoia piirep- 
CKora JKHBora, c tom caMO nanoMCHOM, iirro ce qecTO y 
MHoriiM iipu'iaMa Koje Oh Tpcdano aa nMajy dap nernxo 
ocTopBJCKora, wpnje KawaB CTapnjn mothb. 

SOnpiui oBoj ;i.o;iaHe cy h naaoMeHc (125 cxp.), >';ie je 
yh-paTKo nsneccHO nopcKJio cBaice noBCJie, y kojiiii.o ce ao 
FLera Morjio ;i,oIih, a y;{ to cy HOMenyTC h snaiajmije nua- 
«iHUe, xe cy Te CeJieHiMniie np.To jiparouene 3a Jby;ie kojh 
npaxe KpexaiLC npnnoBe;i,aqKHX MOXHBa ko;i, paannx napo;i,a. 

OpncKy KiLH/KCBHy iiyOjinKy, ncMa c3'MH>e, Hajnnine he 
nirrepecoBaxn OBa KiLuia c xe cxpaue nixo je n y iboj 
Aocxa je.-iiiaKHX hjiu cjihmhux npxa ca OHU.Ma y iiacnuM na- 
po.THMM iipH'ruMa. H aho to ue 3naqn ;ia je osa Be3a ne- 
iiocpe;ina, iinah* ce yKa^nnaibCM na iLy Befe nenrro noMawe 
0Apel;nRaii.y noi)eK.ia tiix Fipnua. 

Eno Kpyrunijoia iio.iy;iapaiLa. 

Ilpn'ia Oj». 14 je Kpajtesy CHiiy kojh je accct rojinna 
lyBaH na TaMiioM MecTy, ;ia namTa lie bhah, na Ka;i, je 
nsBcuen na bhac.io, o^Max je nnxao 3a Htene h xpa/Kno KHbHHCEBHH IIpErjiK;i;. 2^0 HX^n aKO cy My peKJin ;i,a cy to ^rbojih. Obo je, kro iuto 
pann_ie noMenyx, ucto ii y BpqeBnheBoj npinii (75) n ko;; 
BjKa (Kajiy^t'p u ^axj. — Ilpnqa dp. 74 nwa OBaj npejiAiex. 
MoBeK neKH nMao .leiinx CMOKRBa, one ce ^onaae rocno- 
,Tapy xe acM.-be, xe My nx n ojiaece Ha ;i;ap, ajin iix je oHaj 
xajia Beh nMao u ojiBHine, xe, najtyheH, napeAu ;ia ;iapo- 
;iaBua ra^ajy cMOKBaMa. Hy quM 611 ra j^apujiH, oh 6a 
peKao : ..XBana Bory!- ynoxan xomc, peqe: „Mhcjiho caM, 
rocnojiapy, ,ia xn 11 dpecana jtoneceM. Xsajia Bory, xe He 
yqnniix, .to ca;ia 6hx Beh 6ho cjien". Oe^ia mv onpocxe h 
Harpajie ra. OsaKaB iipeAMex, c neaixo Majio nsMene, qecx 
je n y HamoM napojiHUM npnqaMa. — Y 75 HOBeau je peq 
Bory II je.nHOMC CBnpaqy Kojn je yBCK ckjioh na npeBape. 
Kynnjin cy jape h jiok ce neKJio, CBiipaq nojejie SyOpere. 
KavT. je sa xo Hana,T,Hyx, dpanii ce xhm inxo cy, Bejin, CBa 
japa;i oBora Kpaja 6ei 6y6pera, — onaKO hcxo, kro y hrc 
nacpa;iDH Xoya, Kax je uapy hokjiohho rycKy, a Beh Ono 
uojeo je,T,Hy Hory. — Ilanioj npnqii ueeoJhHuKy ko^ ce ne 
MC-Mce noMofiu (Mchy My noBaiia y x.ied, oh ra npo;ta; Mety 
Ha Mocx. oh H;ie npcKO Mocxa ajMypehn, nx;i.) ojiroBapa 
ona o CBnpaqy Koju o6o)KaBa CBora rocuo;i,apa (79). — 
MoxuB KOity, Ha qnJHM njioqaMa byk xofee ;ia qnxa nMe, 
najiasn ce 0B;i,e y npaqn o jiucuun n Masrn (94). — Y 105 
npnqn hmr nemxo Majio oji nosnaxora MoxnBa E;i,Hny, 
Kojii je no3Hax 11 HaiiiHM npnqaMa. LUajty MOMKa c hhcmom 
y KOMC My je cMpxna npecy;i,a, aaii oh cjiyqaJHO sajiounn, 
xe nponajia onaj rnxo My je cnpeMao 3Jio 

O.J1; HHxepeca je iipnqa 111. Pnxep ^nanes caxpann 
HaiiyinxeHa MpxBana, kojh je 3dor ;iyroBa Jieacao nenorpe- 
den, aan xy yxpomn n CBe iiixo je UMao. Ha nyxy aa xypnap 
npHjipy/KH My ce je.ian xproBau, ;i,a My HOBaua, ajiH yro- 
Bope ;ia jiejie CBe mxo Jl,oaHe3 jiodnje na xypHnpy. ^T,naHe3 
^.odnje KpajfcCBy Khep, xproBau xpaacH ceoj ;ieo n pnxep 
odeha. Ha npajy My xproBaa cBe noKJiaita, jep je oh caMO 
;iyx OHora caxpaiteHora MpxBaua. Moxhb oBaj ;i,ocxa je 
pe,T,aK y namoj ycMCHoj KibUHCCBHOCxn. Ko;i, ByKa je caMO 
y npnqn Jloopn 4J€ja ue vponnjiajy. HajonmHpHHJn Bapnanax 226 CpnCKH KftHyKEBHR TjIACHHft. 

iDxaMiiao ca.M npe 4--^) voauhh y Aeronucit Mar'iue Cparue 
u ;iOAao ;i,OBOJLHO dejiOKana o ciiTHiijnM noje;inHOCTHMa oee 
HeoOimHC xeMc' 

KaKO cy CTape iioje;iHHe .aneivioTHue inxo /Khbg h y 
Haiiie BpeMC, MOHte noKaaaxn OBaj upHMep. y ycMCiiOM npn- 
qaifcY MCCTO ce noMniLe jij'xobdt, aan Ma.io ryrajLiiB o;iro- 
Bop KojuM je HCKU BOJBHK oOjacHHO aycTpiijcKOM uapy 
OTKy;ia H3Mel)y itux TOJiiiKa cjiihihoct. .V ca.Moj cxBapn obo 
je Bp.io crapa ;ioceTKa. He caMO iiixo je uy Cento No- 
vel 1 e, Beh ce Haxo;iu qaK n koa Bajiepnja MancnMa (9, 14, 3) 

HiMa, napaBHO, jiocxa ii ciixiinjiix cjih^hocxu. TaKO 
HFip. ynoxpeCa qexnpu HOBunha : jc;ihiim ce njiata nyr, 
;ipyrn ce noKjiaita, xpehii 6aua, qexBpxn xpoinn (101); 
uapeBa k^h na Marapuy (103): odH'iaj ;i,a ce cbh cxapn 
jLy^H y6njajy (y 107 npnqn); jiyatHHK bojih jia usryCm oqa, 
Hero ;i,a ra ;iyra ocjio6oao py>KHa H^ena (115), hx;i;. 

HcKH MOX0BH oBe 3(>HpKe o.Ji, HHxepeca cy h c xora 
inxo cy, OiiJio kojiim iivxcm, cji^^h^hjih Kao no;i;jiora sa HeKe 
pajloBC qyBCHBX csexcKHX nncaiia. y 82 je iicnpiiqaea ne- 
cpetna .T>yOaB „Khcpii je;i,Hor BojiiiKor rocno;i,Hna* npewa 
tHaHuejioxy, o,^ qera je, roxoBO ninvie ue o;icxynajyhii, 
pa3BH0 ToHHcn ;i,iiBHy Kpa.i.eBCKy H;i,iiJiy K Mina (Kpyr npuqa 
o Apxycy ii OnpyrjioMe Cxojiy, bu^w ce n nnaqo, diio je 
;i,o6po nosnax cacxaBJtaqy obc 36npKe); oBjfie je n npiiqa 
o IJnpnury (112—117 cxp.), iicxHea Bpjio janoBexHO ncnpH- 
qaiia, ricxo xaKO n o HarnHy MijApom (73.). HaJ3aA ;ia no- 
MCHCM KaKO je 21 iipnqa (o qapoGnurfv na .iBopy iiapa 
<I>pH,ipnxa) y MHoro.Mc HajiHK iva npiiqy o q3';iy Koje ce 
Kajiyhepy ,T,ecHJio: Aa 3a qacaK nponniBu hckojibko BCKOBa, 
xeMa Koja ce. ce.M na ;ipyrHM MecxHMa. naxojta b y 
Beru(4aMa M. JI,nBKOBHha. 

3(5opnuK R ni a n i .s c h e .M (; i s 1 c r o r z ii h 1 e r 3acno- 
Ban je na Bp.io innpoKoj ocnoBH. y iLCMy he nahu Mecxa 
npeBo;iH us cBnx rj)ana poMancjcc jinxcpaxype, Koja ce na- 

' OniiiiipHHJe <> laxHu.iHOM Mprfi(i\ii y Ke/iepoBUM K I e i u <" r e 
8 c h r i f t e n ^* ■ 

KlLnJKEBHH IIPErjIE^. 227 poqBTO o;;jnKOBajia iipHnoBeTKaMa. b moj je noHiiKao ce- 
Bep'Sii'^paHuycKii Hapo.THn en, rajiCKn je ;iyx ;i,ao lapo^as 
ceeT o Kpa.T>j Apxycy, U3 iicxora cy Bpejia u ,T,yxoBnTH 

(J)a6jI0-U, U CU.IHU CpeAH>eBeKOBHH pHTCpCEfO liyCTOJIOBHD 

poMaHH, Kao II 40X K^^xoT, najomxpiija nopyra na k.iix. H 
jianac je <I>paHuycKa y iipnnoBe;^aiiKoj JinTeparypn na qeJiy. 
Ho npnBaxHOMe yBepasaifcy DS^aaBaMeBy, npeBo;ia he 
6nTH OKO 300 cBesaKa. JrKe.ieo Onx ;ia uocao ji.o Kpaja 
n3Be,T.e, a cBUMa iA)ju 6h xxeJiH ^a doJi>e ynosnajy n cxa- 
pcjy II HOBujy poMaHCh-y npnnoBCXKy — a cjiyate ee caMO 
HeMaqKHM jesiiKOM — HCKa cy R o ra a n i s c b e M e i s t e r- 
erzahler najxoiiJiHJe iipenopy^eHH. CeM o;iJinqHnx npe- 
BOjia, J' XDM he KaiiraMa Hahii CBanajta ii SHajiaqKn nspa- 
^ene npe;i,roBope h CBaKOBpcHe cxpyqne nanoMeHC. 

JeP. iKlIBAHOBnXx. VMETHUHKII nPErjiEA. 

lIoSOPHinnn OPKErXAP H MySHKA HSMEIiy qHHOBA. 

y MHoriiM ;ipaMCKHM nosopHiuxHMa HeMa yodnqajeHe 
MyaoKe Hsxie^y qnnoBa, h yonmxe neMa opKecxpa. Tlpe xpii- 
qexHpn rojinHe 6ho je y CeqKOM Dentsches-Volks-Theater cnop 
OKO xora ;ia jih ;i,a ce sajipacn nosopniimn opnecxap ujih ;i,a ce 
cacBBM DSoauH Cnop je cBpraen xnMe mxo je CBe ocxajio 
no cxapoM. Beq.iuja ne MOiKe j\'a ce;in y nosopnmxy naweby 
quHOBa a ;ia My ne cBiipa MysnKa. IIcxo je xo cjiyqaj h 
ca HainoM ny6jiuK0M. 

J1,0K je nocxojao BeorpajiCKn Bojhh OpKecxap, cbh- 
pajio je y nosopomxy 25 .T.y;i,H. Iloinxo je ou yKiinyx, no- 
Kyraajio ce ;ia ce ojipacii opKecxap oa 22 qoBewa. KaKO je 
xo naK oxeiKaBano iiosopHinHn Cyijex, CMaiLen je opKecxap 
na 18 .T>y;in. Ako npii obom nnxaity opKecxapcKOM, y no- 
rjiejiy na MysoKy .nsMeh^y qnnoBa, no^eMO ca rjie^xiiinxa ca 
Kora ce nojiasn y OeqKOM Burg-,Raimund-,Volks-Theater-y, 
OHAa 6h snaqnjio ^a je oBaj opKecxap 3a name nosopnnixe 228 Cphckh KanjKEBHH Tjiachhr. 

;ioBo.T>aH, jep hh trmo usMeh^}- iinHOBa ne CBiipajy ewine 
OA 20 — 25 JbyAH. Ajih Ka;i, ce jsMe y oCsHp ;j,a je Taj nam 
opnecTap ofl, 18 Jty;i,u ii je;iHHii u iiaJBehii y KpaxeBHUH, 
OH,T,a je TO cacBHM ;ipyra CTBap. JXou MyaiiKajiHn BciJiiija 
iiope.T, TUX MaiLux iiosopiiiiiHrix opKecTapa, iiMa onepy, op- 
KecTap Conccl•t-^'orein-a (70 .T>y;iH) h join 6e36poj BajLannx 
BOJHiix H iiuBUJiiiux iiiTpajx-opi^'ecTapa, ;i.0TJie ce nama 
MyanKa.iHa iiyujinKa Mopa 3a;i,oBO.T>nTH opKecrpoM Koju HHJe 
HH TOJiiiKu Ko^iHKn cy OHu 110 cajioHiJMa 3a iirpaibc y 
6eqK0M ITpaTepy, r;i,e ce 3a6aBJLajy OeiKe KyBapuue, Koqii- 
jamu H nocJiy/KiiTe.ijii. 3uaqu ;i,a y tomc norjie;iy ctojiimo 
Bpjio 6e;i,H0. 

Met)yTUM, HGMa cyMH>c ;i.a je BeorpaAy iiOTpeOHO ;i,a 
iiMa je^aH iiOTiiyn BeTOBCHOB opwecTap 0,1, 40 — 45 .i,y;i.ii. 
H aKO cy iiCKti MOinjbeita ;i,a ce MysHKa hc Moace naTy- 
paTu 0310 na CHJiy, Beli caMO 03;i,o h3 inKOJie, Moje je mh- 
lujLCiLe ;ia jv iioTpeGno ;ia ce ;^ejcTByje ca ooe CTpane, 
o osro H 03A0. ("aMUM na.Ma My3u>iapiiMa GiiJio 6n oji ko- 
pucTH HSBol^eiLe Kjiac.iMHHX n Mo^iepuHX My3HqKHX opKe- 
CTapcKHX jie.ia, iia Manap Ta ii3Bo})eiLa 11 ne Oajia iipBor 
KBajinTCTa. JI,pyro je Ka;i,a qoBOK iiMa HtHBy CTBap iipe^i 
coOoM a ne MpTsa cjiosa iia xapTHJii. FTaiuoj, wa KaKo 
Ma.ioj, MysoqKoj nyGjinun je^an Ba.T.aii no3opnuinH opKecTap 
;ioOpo fin loinao. A 0,1^ napoquTC Cn i;opncTH 6no naniCM 
MyanqKo.M iio.TM.iaTKy, na Kojn MopaMO paq^naTH, a CuLe 
ra join bumh-. ai.o MysnqKa inhojia 6y;ie ii]>oninpeHa n npebe 
y ;tpH;aBHe pvKo. 

Huje MH 0B;i,e uhjl ^a n3MHin.i.aM u npciJiaHCCM naqnn 
ea Kojn Cn xpeOao ;ia ce nsipntaBa TanaB opKccTap. Mory 
caMo TO ;ia KajKeM, ;i.a Ka;i 6h cc xtcjio, moimo Oh ce uahn 
cpejicxana h kct, ,i,p/KaBe n ko^t. npnBaTHHx Jinua. Ha aca- 
jiocT, MH HMaMO jiocTa OoraTHX Jby,iH i.ojn ;iajy n sase- 
niTRBajy 11 na Mnore nesnaqajne cTBapn, a ncMa hh je- 
;iHora Kojn je hito ocTanno na KaKBy yMeTHuqKV CTBap, 
Ha OHO niTo nac KapaKTepmne u Kao .i>y;ie n Kao Cp6e. 
no3opHinTe HHaqe n.Ma cBojnx 'ix .i.vAn y opKecTpy, Koje 
MOpn ;ip/KaTn n n.iahaTH ; anaqn ;^a Gh rpeOajio npoHabn « yMETHHqKH TTpErjiE;!,. 229 

HauiiH Q3;ipH;aBaH>a sa join 20—25 Jbjjiu na ;i,a ce ao no- 
MenyTor opKecrpa jio^e. 

KaA on ce neKOM HenpeABai)eHHM HaiHHOM raKae op- 
Kecrap y Beorpa;iy CTBopno, u Hapojno ITosopuinTe ao- 
6ii20 ra Ha pacnojioateitc 3a CBOJe noTpe6e, OH,T,a 6u Morjia 
II iioMeHyra MysnKa usMeby »iHHOBa ;i,a ce u3;iHrHe Ha 
iipaey yMCTHHiKy BHcuny. Ta^a 6u ce Morjie cBHpaxH y 
iiyHOM ,.BesetzuDg-"y incxe opKecxapcKe CTsapn, Kao cBHxe, 
HHTepMeu,H, cepeHa;i,e, yBepxiipe, n x. cji.. h nsSer.ia oBa Jiana 
„xaHH-My3HKa". 

JeAHO HenoxnyHocx ca;i,aiiiH>er no3opnmHor opKecxpa 
3a KJiacniHY My3nKy, a Apyro inxo je no3opHiiiHa apxHBa 
y norjiejiy jiysHKe m^^ehy tiHHOBa Bpjio Majia. yspoK je xe 
ce Mopa cBHpaxH xa jxana MysoKa : Bajin,ep, nojiKa, noxnypn 
H3 ouepexe, Ka^piiJi, h x. cji. KaKo cy nan ose cxBapn MaxoM 
u y;i,eniaBaHe 3a aiajie opnecxpe kojh CBnpajy no arpan- 
KaMa, no Qaraxawa y KOJOMa ce xo^m hhbo, hx.t,., xo one y 
BanieM nosopHinnoM opKecxpy Haj6ojte u SByie. Je;i,H0M 
pe»ijy, ycjie.T, MaxepnjajiHux He;i,aba, cBe cKyna ii^e y npn- 
jior ^a no3opnmxe usMC^y lUHOBa HMa xy MySHKy naj- 
HH/Ke Bpcxe. J\o jiyine nocjieAu>Hx roji,UHa o6patajia' ce 
naiKH>a, y kojiiko je xo 6njio Moryhe, ,na MysHKa kojihko 
xojioKo ojiroBopn Stimmung-y KOMa;i,a, hjih ;ia ce na xajin- 
jaHCKOM KOMajiy cnnpa xajinjancKa MysuKa, na pycKOM pycKa, 
H X. cji., ajin mxa xo cse Bpejin Ka^ je apxnsa xano cnpo- 
Mamna .la ce ne mo/KC oji (|)panuycKnx cxeapu, na npHRiep, 
HH je^JiH qecxHx nporpaw cacxaBnxii. 

Ako ce nan xoj Mysnun n3Me^y qnnoBa He jiaje onaj 
3Haqaj Kojn ja saMuiiuLaM jia xpe6a ,T,a HMa, Bet ce CMaxpa 
;ia je ona caMO sa xo jia 3a6amypu ony Jiyny u aapMy npn 
HaMemxaity jiCKopaunja na nosopHHiin, oH^a Mory ,]i,a KajKCM 
;ia ona, hh no nadopy nporpaMa, hh no BejiuqnHH opnecxpa, 
KH no H3B0^eH.y, ne ycxyna xoj My3nu,H cbox 3HaxHHJHX 
deiKHx no3opnmxa." 

n. J. Kpcxhtv. nOJIHTMqRH nPEFJIEA. 

y ByrAPCKOJ. — ^'iycPOBAiKi; jtEMOHCxrAun.iB. 
yHyTpauiH>a iio:3nTnKa .laHamite dyrapcKC BJiavie, a 
Hapo'iuTO ifceua (|)iiHaHCHJCKa iiojinruKa, — ;i,o ca^a cy h- 
3a3Ba.ie ko;i, oiiosuunje oyrapcKe Hajoiurpuje iiana^Te. 1903 
ro;iHHe Ao6ap ;i,eo nocjiaHHKa oiiosHniioHapa iisaiuao jc h3 
HapojiHoia CoOpaiLa u imje ^oJiasHo Ha cejiuuue 3a Bpoie 
'luraBe jejiHe cecHJe 3<5or p^aBa nocrynaFba oa cTpaiic 
BJiajiuiie BetuHe iipcMa itiiMa. lOfM ro;iHiie iipiipel)HBaHH 
cy MHTI1H3U o;i, crpaiic oiiosimuje no yHyTpaiiiiLOCTii Hy- 
rapcKe ;ia cc ocj'ah BJia;ia 36or 3aJM0Ba. Obc roAinie je 
jlCMOKpaTCKa iiapruja ;ip/Kajia jaBue CKyiioBC 3' ByrapcKoj 
3a ocyAy ucjioKyimc iiojiiithkc CraMdyjioBucTa. Obg rojinne 
je yiHiLCH iioKyiiiaj ,T,a cc crpaHKe ACMOKparcica, nporpe- 
cuBH0-jiu6cpajiHa h napo,T.iba>iKa ciiopasyMCJy 3a sajcAHUMKy 
aKiuijy iipoTiiB caAamifac 6yrapcKc B.ia^ic a hobojiom Jimin- 
xaiiuja 3a rpaljCJhC JKc.T>e3nnKa TpHOBO-TpeBua-Boi)ymTUua, 
Koju 611, 110 MiniiJLeiLy oiiosunuje, rpcoao a^ iiol^c oa Tp- 
HOBa jipcKO AC(t»u;iea „XaHii-BoacKii" iia Crapy 3aropy, jcp 
611 Koinrao MaiLc. a bhiiic 611 oxroBapao iiOTpeCawa cko- 
HOMCKiiM u CTpaTcrnjcKUM. OBaj iioKyuiaj yApyJKcue oiio- 
aiinnjc Kao ^a je UMao cBora .•vejcxBa, Bjia^a ByrapcKa Koja 
je xxeiiji Aa ca30BC llapojuo Co6paiLe y BanpeAnn ca3HB 
oBoi a .icra pa^u pemaBaita iiHTaiba KOHuecujaMa 3a rpa- 
l)efbc ropiber /Ke.TjCSUUKa h /Kejbe3HMKa PaAOMiip llycxenAHJi- 
TypcKa rpaHHua, o^ycxajia je oa xe naMcpe. 

IhjaBo Koje je mhhiio 6yrapcKH Encapx Jociif(» 1, n]>H- 
jiuKOM cBojfjia npo.iacKa Kpo3 ByrapcKy 3a nHocxpaircxBO 
a o MaheAoucKoj iiojIHxuuh ca^afbc ByrapcKC BJia^e, iipe- 
HCJie cy iiariaAe oiio3imuje Ha Apyio seM.iumxe. ByrapcKH 
Ehcapx je iisjaBiio ,T,a je dyrapcKO agjio yuo.ia irpoiiajio, 
Aa he ce Mynio iroiipaBnxn, u ^a je cBCMy y3poi.* xo uixo *' IIOJIHTH'IKH IIPErJIE^. 231 ("e^slSje paji,HJio no neKOM yxEpljeHOM njianj, Hero je oh h3 
IJ,apurpa;i,a pa;ieo je;iHO a BJia^e y ByrapcKoj Hapel>iiBajie 
;ipyro. Oiioaimnja je jiiictom ysejia to h pacneii Mei^y Ma- 
fee;iOHCKHM peBOjyuHOHapuMa sa iiobo^i Jia na ca;i,aH.y BJia;i,y 
HajoiuTpuje Haiia;i,a u OKpHBn je 3a cbc ne^afee y Mahe- 
;i.oHCKoj nOvTUTHuu 0,1. oBe ABe rojinne. y tomc onosnuHJa 
HCMa npaBo. 3a ueycnex y Mafce^ioHCKOJ hojiuthiih KpaBe 
cy cee Baa;ic Koje cy sa nocjieAH>ux ji,eceT roAuna ynpaB- 
.taae cy;i6uH0M ByrapcKe. 11 Ctohjob, u KapaBejioB, u Pa- 
jiocJiaBOB, n P. rTexpoB, u II^aHKOB, h ^HaHCB u FleTKOB, Ha 
lejiy ca kucsom <I>ep;T,nHaH;i,OM, iMoace dnTH, hcku h ne- 
bo.TjHO, iiocTaBJLajiH cy cBojy Mabe;ioHCKy hojihtfik}' na o- 
CHOBy peBOJiyuuje — ;i,0KJie je EKcapx 6yrapcKH, 3aje;i,H0 ca 
ca;iau>nM ByrapcKUM npeACTaBHHKOM y LI,apmpajiy Haie- 
BDhciV, duo sa qncTO eBOJiyuaoHncTU'iKy nojiurui.y y Mahe- 
AOHHJH, Koja je Byrapniia ;i,OHejia neocnopuo BejiHKUx ko- 
pHCTu. JocHc)) I je ysyqen 6ho y Bprjior ycTaHna, y quJH je 
yciiex Hajsaji a caM noieo BepoBaxH. 1903 ro^HHa je no- 
Kasajia ^a peBOJiyunona HO-ioTDKa uaje ji.o6pa. 

Bjia;T,a Pa^ie rierpoBa iioxuxajia je ;i.a ce jasHO no- 
Bpaxu mxo npe Ha nyx nojiHXHKe Cx. CxaMdyjioBa, Koja ce 
cacxojajia y oBoaie: nyxeM npHBHJiernja 3a oyrapcKe uiKOJie 
H upKBC 3a;!,o6nBeHHx npHJaxe.i.cxBOM c TypcKOM jaiaxa 
6yrapcKy napo^iny cBecx y BQjiajexnMa dnxo^tcKOMe, cojiyH- 
CKOMe, H cKonjLaHCKOMe canqaK}'; nyxeM uixaMne CBponcKe 
u dporaapa na cxpaHUM jesnuHMa yqiixu Espony ;ia je y 
esponcKUM BOJiajexuMa Typcne 6yrapcK0 Haee.T>e naJMot- 
HHJe. JlaffcCKo 6yrapcK0-xypcK0 carjiauieae h OBoroAHoiftH 
noKyuiaj HOBora cnopasj'MeBaaa ca TypcKOM, one CHJiHe 
6poiUHpe ua (J)paHuycKOM, enrjiecKOM jesHKy, ohh qjiaHUH 
no KftUHvCBKHM nperjie;inMa CBponcKHM, h qjianuu no bc- 
jiBKHM eBponcKHM JiBcxoBOMa, HacxojaBaH,e eHeprH'iHo na 
IlopxH n y cBponcKoj uixaMnn ;ia ce AHCKpe;i0xyje noKy- 
manu nonnc cxaHOBHuuixBa y 6uxo.T>CKOMe n cojiyHCKoaie 
BHJiajexy, — y ;iyxy cy xe eBOJiynnoHncxHqKe nojinxeKe 
HSBO^CHH. ys xy uojinxnKy, noMarajyhn xaJHO n nojtpacaBajyfcn 
peBOJiyuuoHapHH KOMnxexu, dyrapcKa je BJia^a rjie;i,ajia j,a 232 CrucKn Kiluhcebuh Fjiachuk. TciiocxaBH u iipaBiuiHe nojinTiiUKC o^Hoce c ocTanHM ;ipH{a- 
BaMa, a napoMiiTO iiojaqa ohc ca cyce.iHUM .ipasaBaMa. IIo- 
Kyiiiaj ca CpCujoM iiosHax je, Kao n Kpaj Tora iiOKyiuaja. 
Ca;i,a ce 'iiihu noKyuiaj sCjiuiKeiLa ca PywyHiijoM. HtviiiH 
je y Uyrapa oeaj iipocxn u cxapu nauim. IIsMeiLajiii cy 
cc cp.T,a'iiiu TCierpaMU usMct^y hckhx Kopiiopaunja, iipaBe 
ce 11 Bpaliajy iiocere, numy cc jieiiH 'iJiaHUH, Tpii/Ke ce 
3aje,iini'iKu uinepecn, AO.iDpHe raqKe, Kyjirypna cpc^CTBa, 
3a6opaB.i,ajy crape pasMiipuue, ocy^yjy iiiobhuuctc Cpou, 
a napoHHTO ce Fpnu iipiiKaayjy nao 3ajeAHU4Ku neiipuja- 
Te.i.ii, a JI,apurpa,T,CKa llarpujapiuHJa Kao ucTnunrn sjioTBop 
Bjiaxa u Byrapa y MaKejioHujii. IIoKyiiiaj je napaKTcpu- 
cTii'iaH, Kaji cc 3Ha Aa KHcsa <l>ep,T.uuan,Ta iiepa.io iJicAajy 
y ByKypeiiiiy, ,Ta 36or ;i,o6pyije Byrapu iie xpiie F'yMyHe, 
Aa ce Byrapu 3a obc ,t,bc nocjie,T,ii>e ro;T.une iiarjio opy- 
;Hajy caMO saro iiiTO cy PyMyuii Aoopo iiaopyHvami, ,ia, 
Hajaa.i. n TyMyHii, 36or paauiix imii;aiia oyrapcKux ua ^[y- 
HaBy, Ha i])aHnuii iipcMa ;i,oCpyi;H u y cawoj Byiapci.oj, 
HC Tpiic Byrape iiiiKaKo. ycaMJi.eea ByrapcKa y MaKe;io- 
Hiijii 11 jom caaua PyMynuja y BiiJiajeruMa 6uto.i.ckomc, 
jaiLiiHCKOMC II co.iyncKOMC — iiMajy caB uHxepec ji,a cc 3a 
caAa cjioHte ii ciiopasy.My. 3a ca;i,a saxo iiito raj ciiopa- 
3yM He MOH^e 6nTH Ayror BCKa. Mam ;i,ol)e jio KaKBa curyp- 
HHJera ocjionua, ByiapcKa he ce nHHurii cueMy HCBCHiTa. 
A aKO ce ca;iaH,e Mnpo.byOnBe nsjaBc pywyHCKc uaoKpeny 
y .leno saoKpyr.tcHe, h jacHO o6eJie>KeHe npereHSiijc, oh-pe- 
Hyhe ce OHaj .iuct koju j-' cajia CpOnju n T'p'iKoj OKpenyr 
IloKyinaj 3<5.in/Keifaa u3.Me^y PyMynfije h I^yrapcKe rjiejabe 
ce jeiio y Bep-iHuy, a MoryliHO ^f- wy j« oryji u ;iaT HMiiyjic. 
Vu'M II II,npiirpa>i nepajio rjie;iajy csaicu cnopa3yM Metjy oa.i- 
i.aHuiiMa. .[oHAona ce to ne Tune uapo'MiTO. Fhm h ITapus he 
iioMaraTu aa ca;ia 36jin>KeH>e. IleTporpa,! inia iipeua iiocjia 
Hero AH ce o tomc CpBHe. Cpr)HJa ii Hpna Fopa Mory ce 
l)ajoBaTii aKO ce nocrnrne Kanas ciio])a3yM. pa;iy ca,ji 
Bch KOHa'iHO yTBphcHe pyMyncKe iiponaraH,ie y Maiie;i,0HHJH, 
inia.io 6u ce Muoro pa3Muui.baTU, Aocxa roBOpuxH, ajiu na 


HoJiuTHqKH EIPErjiE;!,. 233 -*:, je.iHOMC ciiopasvMy ii3Me^y Cp6nje, U,pHc Tope u PjiMyHuje 
Tpeon.io on jiito npe no'iexa pa;iuTu. 

CxapH II TDXH /lyopoBHiiK ce norpecao. y ,T,y6poBHHKy 
cy ce quHuae jibr ^.ana ysacxoime ,i,eMOHCTpauuje iipoxuB 
noKpaJDHCKora iukojickot Ha3.3opiiuKa SanaA-iajia ii ynpa- 
BnTO.Tja riiMuasuje jiySpoBaiKe Jl,p. IloceAejia. IIoboj jo 
ynoMuiiM ;ieMOHCTpauujaMa no ce6n Bp.io HesHaxaH. JejiaH 
;io6ap ^aK, Jeauh, ;i,o6pa ^ySpoByaHUHa chh, 6ejauie o.i,- 
6HJeH Ha rojiHHy oji iiciiuxa speaocxH, u ano je pamije 
npo(|)ecopcKU caBcx, o.i,JiyqHO jia soor ;i,odpor yquita no- 
.lajKc caMo xpu ycMefla iicnuxa. EberoBu jipyroBo, Ka;i, qm 
je caoHUJxeHO ,T,a je Jeaah o;i6iijeH na ro,T,uHy jana, ojiMax 
cy upoxecxBOBajBi] y caMoj rHMnasujn. Hjhxob iipoxecx saxuM 
saxBaxH u ueo ^ydpoBHHK, ;ia je HMa.ia ii nojinuiija nocaa. 

OBaj iieiyBeH n HeBni)eH Aorat)aj y ^l,y6poBHCKy je 
ii3pa3 ;iaBHO npuKyn.T,aHora uesaAOBO.tcxBa ^J.) opoBiaua 
iipoxiiBy CHCxeMa riijiHasujcKe yiipaee Koju je yBeo y ,T,aji- 
MauDJy 3aBa,i.aaci, ca;i,an>u noupajimcKU iukojicku HaA3opHtiK, 
a HeKa;iaH>n ,T.upeKxop ;iy6poBaqKe ruMHasnje. OcHOBa xoj cti- 
cxeMH je HaJBeta exporocx h toxobo iio-iniiaJHu Haj3op u rhj. 
yqeHuuDMa ii npo4)ecopuMa cpejiifcux 3aB0/ia. — 0;i, OBaKBora 
CHCxeMa cxpaj,ajiH cy i^auH ajiH h HCKOJinKii .loopu npo(|)e- 
copn (ByqexHfe naiip.). Me^y ^aucva ii npo(|)ecopuMa pa- 
hajio ce HenoBepeifce, pa3BHJa.ie cy ce upxe Koje jano oa- 
aflKyjj je3yuxe. II npoxDBy xora je ycxajao noKOJHn A. 
<I>a6pHC y „/ly6poBHUKyS niicao npoxiiBy xaKBora o6pa3o- 
Baita Jia.TMaxDHCKe MJia;ie}Ku, keo ii npoxuBy 3'Boi)eH>a cxpa- 
Haua y cpejiae iDKOJie. Onjia cy ra onxya^uBaau ,T,a iiume 
113 iiojHTnqKnx, cxpaHaqKux paqyna, j,a nnine caMo saxo 
inxo cy iipo(|)ecopii cxpaHnu. ^eMOHCxpauHJe oji, 24 h 25 
jyna yxBp;i,Dme j,a xaKo Kao Oa6piic cbii ^yopoBqaHE MHCJie. 

Hhocxpahh. OUEHE H nPHKASH. 

Ma'1vE;I,0HII.IA H ILKHO XririHTvAUCKO Cl AHOliHIIIIITBO (La 

Macedoine et sa population chietieone, D. M; Branc otf, Plon, 
Noiinit ct Cie, Paris, 1905). 

OBoj KiLui^u roBopeHO je h y nainHM u y (5yrapcKHM 
;iHeBHUM jiucTOBiiiia. Cbh jiiictobh dyrapcKM, 6c3 j)a3.iiuKe 
iiojiHTii'iKora 11 anTcpapiiora iipaBua, noxBa.iiiJiH ay oey 
KfbHry. Cbii cpricKii jiiictobh, kojh cy o itoj roBopujiH, ocy- 
jiBJiu cy oBy KiLury. Byrapu jo XBaae, jcp ce y H>oj, join 
jeaHo.M, Kasyjc: 1, ,i.a jc Mahcjioiiuja cBa ona o^Jiacx Kojy 
ooyxBaraj}- BHJiajern cojiyiiCKii, 6iito.:i.ckii ii kocobcku (com 
iipiiinTeBCKora caiiijaKa o;i, Kora iipeineBCKy Ka3y, — Koja 
rpaHD'in npcMa BpaibCKOM oKpyry, — iipii;i,ajc Matejioiiiijii; 
ce.M netiKora cani,iai.a: ccm iipiispeiicKora caHqana oa i»ora 
;i,o;i,aje Malie;ioHiijii xcTOBCKy wasy; ii, iiaj3a;i, com hobo- 
iia3apcK0ia caiiijaKa); 2, ;i,a y raKBOj Mahcjioniijii, ccm Ty- 
pana, u hciiito Tpua, KyuoBJiaxa, EBpcja ii Apoaiiaca, jkhbc 
CBC caMU Byrapu. Cp6ii ocyJ^yjy ony Kibury: 1, saro iino 
je y MatejioHiijy chjiom yeyqeiio ii iuto cc yB.ia'iii oho iuto 
Crapoj Cp6ujn curypiio iipuiiaAa, r.j. Ka3e cKoiiajbCKa, iipc- 
ineBCKa. KyMaiioBCKa, K|niBO-iia.iaiia"iKa, KparoBCKa, inrun- 
CKa, KO'iaHCKa, BCJiecKa ii TcroBCKa, 2, 3aro iiiro Cp6e 
iiriioj)iipa iioTiiyuo. 

Ona Kibiira jc Hspabciia jia cy36ujc rp'ihy Ka.Miiaiby 
iipoiiiB Byrapa, ;ia oCecHaHiii pasJiaraiba TpKa Kojii cy cc 

AHrJIIf lia Kp03 CBpOnCKC IIO.IUTH'IKC II MI.IIJKCBHC .lUCTOBC, 

6poiiiypc. Kfbiii'c, jaBiia iipe;i,aBaifaa, ooapajy CyrapcKc iipe- 
Teuanjf iia Mahcioiinjy. noOiijajyliii to y OBOJ y KibH3n, 
iipehyTHo cy o;ipuuana ii CpoHMa cBana iipaBa na ry o6jiacT. 
McTOii, yii0Tpc6.'bcii iipii nspajii obc icibure, HCUo.'baBa Ha- 
Mepy Aa joj cbct ihto bmiiic iioBepyje, Ilsjiarana cy KpaTKa, 
3aoKpyrJteHa h noTrtpeii.T>aBaiia MacoM chuoiithukhx xadjiima 


OllEHE H HPHKASa. 235 H cTaTncTH'iKHX noAaxaKR o KOHcpHrypaiiHjH seMJbHniTa, o 
Hapo;i,HOCTHMa, o inKOJiaMa. Il3pa,T,H je jiax xaKaB KapaKxep 
jlR 6u ce H He desasjien qoBeK jiao .laKO saeecTH. CxaTH- 
CTHMKe xadjuiie cy jBeK h HaJHenoBepjLHBHJHM iiMnoHOBajie; 
Ka.i, ce one TH»iy nenosiiaTHX oCjiacxn, Kao inxo je oB^e 
cjiyMaj. OHe jiodnjajy cacBHM BepoBaxan o6jidk. FjiaBBn jieo 
OBe Kft-Qie xo cy cxaxHcxnyKe xa6jiHD,e, HaBHJeHC, iiaMe- 
uixene n iipepa^ene na pasae HaqoHe, — ii yAeiuene Kao 
cxaxiicxHiKu roAUuiifcauH cBponcKux ;ipiKaBa. 3a H3JiaraH>a 
y;veiuaBa'i obc cxaxucxHKe nainao je nncue Koje te iiosh- 
BaxH ;ia My noxBp;i,e oho mxo naace, sa cxaxncxn^KO no- 
,T,axKe ysHAiao je 6yrapcKe nsBope. Ka^ je xpe6ajio npa- 
BHXH ynope^He cxaxHcxDKc, r. JI,. M. BpanKOB je ysumao 
ca.MO OHC icoje cy najuoBOxunje 3a ByrapcKe npexencnjc, 
caMO OHC KOJe cy xEp^u-ie ,T,a y Mahe;ioHUJii uMa npeKO 
MU.iujyH Byrapa, oko ISO.OCKJ rpna, 70.000 KyiioBJiaxa, u 
300.000 TypaKa. Cbc ocxajie cy aa r. Jl,. M. BpauKOBa ujih 
Hexaqne ujiu iDOBnnncxH'iKc. OBaKBa paAH>a iLcroBa ii Morjia 
je H3a3Baxu .,TaH" ;ia My y cbomc 16044 Opojy Kaate: ,,By- 
rapn cy KitiiroM r. BpauKOBa npunejiu caMO hob ii3Bop 3a 
HencHpHHH CHop Met)y napoAHOcxuMa y MaKe;JioHHJH... Ohh, 
u aKo He c ancojiyxHOM Henpucxpacuoiiih}' a oho 6ap ca 
XBajie ;iocxoJHUM nairopoM sa xa'iHomfey n jacHoKoM, yxBp- 
^yjy ,,npaBa" Koja xpa}Ke y MahcAOHoJH F. BpaHKOB ce 
nosuBa n ua u3JaBe r. SojioxoBuLa, 6yrapcKor ;i,unjiOMax- 
CKor arenxa y Ilapiisy, mxawnane y „TaHy"... a xo cy cbc 
xaKO npoxHBypeqHH apryMCHXH... cbc je xo Heu3BecH0CT, 
K0H(j)y3HJa, xaMa..." Cjiaquo obomc Kftsyje u ype;iHHK Jiucxa 
„La Macedoine" — 3Cop/K Fojihc — y Qpojy 9 OBora anxn- 
jejiHHCKora ancxa. Ka;i My. ;iaKJie, 3a oho inxo xpe6a ;ia 
je HajxaqHHJe, HajcarypHuje, 3a cxaxHcxnqKC no^axKe Kaace 
OBaKo OBaj BCJiuKH (|)paHnycKH jiqcx 'iHJe cy cuMiiaxuje 6ujie 
yBCK Ha cxpaHu ByrapcKe, Ka;i, Kaa^e „TaH" qnJH cy ca- 
pajlHHiiH nyxoBajiH no Mahe,T,oHUJH pa;i,H aHKexa o hcxom 
nnxaftHMa o KOJHwa iiiirae r. BpaHKOB, on^a je JiaKO o6ja- 
CHUxu 3amxo uucau 3a CBoja u3JiaraH>a o reorpa(^nJH, ex- 
porpa(|)uJH u ncxopuju Maiie,i,0HHJe, ne ynoxpe^JbaBa BejiHKy 236 CriiCKn Kilh;kebuii Tjiachhk. 

jiriTcpaTypy o MaLeAOHCKOMe iiiiTaiby Beh crmo cxape nucue 
(HaJBiiiiie OHc 113 1826 -1838 ro;i,nHe); a o;i, hobhx niicaua 
ca.Mo one 'iiijii ayTopurer y MahcMOucKHM iiocjiOBiiMa inijc 
uecyMiLUB, a o,i cbhx CKyiia caMO one Koju roBope y iipu- 
aor iLeroBoj xeaH. 

Obom KiLiiroM ce xxejio ,T,a ;i,OKa>Ke cyBiiuie iia ce uujc 
jOKasajio Huiiixa. IIjih 6o.T>e ^OKasajia ce aiicyp.iHocr osaKBux 
Kibura. OBaKBe KH>ure cy y cxBapii oiio iicxo uixo ii oue 
Mexe y Mafee^ioiiuJH. OiiaMO cc yoHJa nyiiiKOM u waMOM, 
Maxo.M Ha iipeBapy, a 0B,i,e, oncx na iipesapy, KFburoM ii 
iiepoM. Kao iiixo uexe HcKe Mobii yqniiirru ;ia ce o6e36e;iH 
y MateAOHiiju ,ie(|)uiiirriiBna iijtcBjiacx OBoj hjih ohoj Ha- 
po,T.eocxu, xaKo uu OBaKse Kibure neke o^pjiaxiixu ;i,pH{aB- 
HUKe II MiicaeHe ."byjie y EBpoiiu, xc ;T,a Bcpyjy e je oBa 
una ona iiaj)o,aHoex y Mahe;i,OHuju y Ha^iMohuocxu na.T. 
ApyroM. To je 0]>y;KJe sapJjajio OBaKBiiM KiburaMa ce oun 
Kojii iix iio,ap>i:aBajy H3Jia>Ky ncicwexy ii iiii'icm bhibc. 
JcAaH (xpaFiii auiLioMaxa y ]>eorpajiy, koju jc iipeACxaBHiii; 
je,T,ne bc.iiikc jipntaBc iio;ije,T,HaKo iipujaxcbCKU iiaKJioibcue 
n Cp6uMa ii ByrapiiMa, nasao je Ka.i. je iipcrjiCAao Kibury 
V. BpauKOBa, (labura niijc cjiyiajuo AoniJia j\,o pyK}' xora 
,T.iiu.io.Maxe) Aa jc oiia 'lucxa iiixexa sa Byrape u 3a 
MatcAOHiijy. u ja cxBapa ca.MO Beh}' saOyiiy iiSMehy 6aji- 
KaHCKux Haj)o,ia, iia dyrapcKy n ibiixoBv necpety. Ii 
jiMahe iipaBO. 

Xs OBy Kibury iipu;iO/itCHe cy ii .inv exuoi pa(j)CKe wapxc. 
J<M.Ha iipcAcxaB.i.a cpasMcpy cxanoBHiijj^ixBa dyiapcKor. rp'i- 
Kor II Kyuo-BJiaiiiKor y Mate;ioiiiijn y iipoiii.ioj roAHini, a 
,Tpyi a iipcAcxaBjba cj)a3Mepy iipcMa iiiKO-iaMa xjniiiitancKiiM 
y Mahr,T.o}iiijii. Iln ua jejinoj iiii na ;ij)yroj ncMa iioMcna 
Cpfiinia. 

Kibura je xexmi'iKu Bpjio Jieiio iispaljCHa a Monte co 
Ha6aBnxn yBei; kq;i,. ceKpexapa 5yrapCKor Eh'capxaxa y ll,a- 
purpa,iy r. XavM-MiiiiicBa, uau y Co{f)wjn. 

Job. M. Jobahobuk. MP OiiEHE H Hphkash. 237 „La question d' Orient et son caractere econo- 
'^^•Hflie. C. R. Gebiesco, Paris, Perriu & C-ie. 

OcMaibajyhH ce na xeopiijy Kapjia MapKca, Poi^epca 
u .Topiija, Kojii c}' ncTopiiCKa ii iioaHxnqKa (|)aKTa 113 qo- 
BeqancKora HtoBoxa xyMaqnaii Kao nocJie;^Huy gkohomckhx 
npnjinKa, onaj nenosnaxii PyMVH xxeo je ncxy xeopnjy ;i,a 
upuMCHu iia IIcxo'iHO nnxafte, ynpaeo Ha dajiKaHCKO nn- 
xaH>e. ycaepineHa u noeehana npesosHa cpe^icxna, Me^y- 
HapoAna TproBuna, uanpejiaK nn^Tycxpuje Jioeejia cy jio 
npucHujiix jio,T,iipa n jaqux CBesa Me^y napciBMa. Cynep- 
npo;iyKiiDJa, xpaavu HOBa xp/T<umxa, cupoMauiHHJn aaJMe oji 
doraxujnx ;ia 6h ce iio;i.nrjin ; — CBy^a ca.MO xprosaqKH 
iiexepee, no Mnni.i.ei£.y nHuiqesy, Kpehy 11 ynpae.tajy ^.a- 
nnoMtaxcKOM ah-u,ojoM BciriKrix Cnjia. 3a itera caMO no- 
exoje CKOHOMCKn pasjioari, a HUKaKBH jipyrn. HexopnjcKa 
4)axanHocx 11 axaBusaM, Jinqne no6yAe jipHiaBHHKa u BJia- 
,Tiapa, uamionajiea naAMenocx, aMonuuja, eyjexa napoita, 
3a iiHCua ne nocxoje, ii aF>o cy onn uppa.in u urpajy y 
KpynHHM ncxopajcKHM ;iora])ajnMa BejiHKy yjiory. TlInaHnja 
u XoJianAuja, HauoaeoHOBa paxoBaita, cbh pycKo-xypcKii 
paxoBu, 4)paHuycK0-npycKn pax, janancKO-pycKii pax. Cbc 
cy xo npiiMCpn Koju Kasyjy ,T,a Hiicy cawo eKonoMCKii pasjiosn 
KOJH Kpeiiy ;i,nn.ioMaxcKe pa,^tt.e na saBojcBaiby. Exo sap 
HeMauKa bo;i,u 0Bar»y ^laHainiby iiexoqHy noJiaxHKy cnoxny 
caMO pa^TH CKOHOMCKHX pasjiora? He, ity Bojie napoqnxo no- 
6e,ia r(>;i0Ha 1866 u 1870 — 71. 3ap ce CjeAan>eHe ^'^pacane ne 
Meniajv y ncxoqno nnxaibe iiocjie Ky6e u <I>HJunnHa? 3ap 
ByrapcKa ^ajiu ckohomckhx pas.iora bo;;h cbojv Mafee;toHCKy 
no.iHXHKy? He H>y E0>T.n JiaKO sajoQuBenacaMOCxajXHOCx, joni 
jiaKine AodnBena Hcxoqna PyMCJinja u cpncK0-6yrapcKa pax. 
HocxaBKa ;ia CKOHOMCKe npnjinKe nrpajy Bejinny yjiory y 
no.inxiiun xaqna je, 11 Moace ce JiaKO opanuxn. Fopay no- 
cxaBKy nninqcBy xemKO je Hcxnea Opanuxa, a.iu Oh ce ona 
o;i,6paHnxn Moraa Ka;ia 6u. ce HecyMibnBHM no^auHMa n3 
ncxopnje, a napoqiixo u,n(j)paMa H3 ca;iauiH>ocxH noKaaajio 
jia aKuuja Bejinnnx Cn-ia y II,apnrpa,iy DMa 3a dasy caMo 
(J)nHaHCHJcKo-xproBa'jKe paqyne. IlHcau, xo h ne noKymaBa. 238 CpncKH Ktlhjkebhh Fjiachhk. Oh naM yKpaTKO, ii to HenoxnyHO, nejacao, ueciirypno, 
iioBpiniio, ii3Hocn crmo oho iiito 3Ha ceaKO h3 HOBima o 
HCTOMHOMe iiiiTaity U3 iipoiiiJiiix II ;i.aHaniiLBX ;i,aiia. (Ha 
up. ii.iaHOBiiMa llerpa BejiUKora, KaTapiiHC II, Haiio- 
jieoHa T, KaHHHra, Bn3MapKa, Ay'cTpDJe, utji,.)- Hhcuh Ha 
Koje ce no3UBa ^a My hcuito iiOTspjie MaxoM cy HCiiosnaTH 
iiiupoj cBponcKoj jaBiiocTii, pyMyncKH iiiicuii iijiii HOBimap- 
CKu iiaaumi. Ihia aocTa miTaxa 113 .Toa30BJi.eBe Kibiire Ja- 
ApancKa pnnHOTeoicn. Tesa je Jieiia, o;i, ilc 6a ce HaiipaBiuia 
;i,oCpa CTy;i,iija, Koja 6u Morjia yneru join ;iocTa CBeTJiocTH 
y Ta.MHo HCToqno 11 r)ajiKaHCK0 iiirraiLe. 

J. M. Job. TF.MnKPAMRHTH KOA JIEUB, 0J{ BePXAP^A XrJIBUPA, C He- 

ManKOP npeBCJia J. IlKPOBmiA- - lloMOPiiiniEBA Beorpa;i. 

3a ycneiimo BaciniTaibe ;i,eTeTa, iiOTpeOeo je iipBO 
;io6po npoyiiiTH iipnpo;iy iberoBy, nciniTaTH My xejiecHa 
cacTaB II jiyiueBiio ;i,ncno3imnje. To je napoiiiTo norpeCHO 
;iaHac Ka;i, je BacnuTea nayKa ncraKJia iionusaite iihahbh- 
TyajiHOCTH y iiiTo "iBpinhnM o;iHOcnMa ii McliycodiioM yrii- 
uajy ca comijajiHOM cpe;tiinoM. Jlcija eKcnepiiMenrajiHa 
iiciixojioriija, icojy cy iio;iiirjin na creiiCH eapoHHTC nayiiie 
;iucnHnjinHe y'lemiuH ByHTOBn 11 KOJa HMa ji,n cnpcMn ocuo- 
BHuy 3a pauiionajiHO Bacnnraibe, 3a naMexau npenopol^aj 
II p<'(J[)opMy cyBpcMene BacniiTHC HavKe, ysejia jc BOJiHKe 
pasMepe h .lajia naJBa>KinjjiiM ne;iaromKiiM 3aAannMa peajiny 
no;i,.iory, (j('3 Koje ce hc mojkc dnrn^ Y raKBy iio^Jiopy ;i,o- 
.la.iii u iipoynanaiLe ,?tc'ijnx Te.MiiepaMeHaTa, A' OBOJ kflh3h 
jo n3H(^Ta i>'a])aKTepncTiiKa CBa HeTiipii TeMnepaMenxa. IIo- 
;iejia ibiixoBa je. CTapiiiicKa : noBa ircnxojiopuja he iiahii y 
OBOMO iicmiTiiBaiby ra'iHO o^JinKO iiojenuHux TCMnepaMe- 
Hara 11 ojijiuko kojo ce ysajaMiio Mciiiajy, 11 iipcMa tomc 
Ke II <>j)oj oBiix o'lTii cBaKojaKO bcKh ii cBaKii te o;i itnx 
(jHTii omipiijc H uayiHiije H3;T,B0Jeu. 

IIpcMa no;i,ejiif y ofjoj Kibinii, Koja y r.iaBnoM naje 
iioppeiiiFia, napal^f'Hii cy n i!opjic;i,h Baciiuraiby iiojejiiiiiix OuiEHE H IIPHKASHr. 239 xeMne^MeHaTa. 3aTnM je yiniteno jejiHo nopei)eF£,e h.hx 
CBii'jy Kao pesuMO CBera OHora uito je ;iOT.ie nsjiO/Keso. 
Ha Kpajy je danen noraeji h na TeMnepaMCHTe po;i,HTe.i>a 
H Bacnnxaia, Kad na Hyacan ycaoB 3a jipasHJiHO BacnnTaite 
.TieTexa. II ano npoyiaBaifce ;i.eqjnx TeMnepaMenaxa Hiije 
notnyHo hh ,T.0BpmeH0, h aKo BacnnxHa nayna HCMa joiu 
iioxnyny ncuxojioiiihy iT03,Jiory, onex noKyinajn obc Bpcxe, 
Kajl ce xnqy Bacnnxaita qoeeKa Kpo3 ^exe, na mxo Bepo- 
BaxHujoj HayiHOJ ochobh, ho Mory 6hxh hh cyBHiuHH hh 
HCMoryhnH. C xora fee n osa KitHra 6inu KopncHa 3a qn- 
xaite napoqiixo po;inxe.T>nMa ii nacxaBHHi],HMa. 

Cx. CxAHHinOTl. B E JI E III K E. 

KHjH^"EBHOCT. 

IlF.eME BjiA;i,uMaFA C. JIyH>EBHn;E. Il,eHa 0,60 napa auh. 
Hhui, KibHHcapa ii inxaMnapuja Ta. MyHua, 1905. Cxp. 56 
y 8^ — HexapMOHHHHn cxiixobii c phaBiiM cJiHKOBHMa h 
c ifOxiiyHQM o;icycxBOM noesnje uciiyibaBajy ne,Jiecex cxpa- 
Huua OBC xaHKe KH.iire y upBenHM KopuuaMa, Koja HHKaKO 
lie sacJiy/Kyje uaacity qnxajiaiKe nydjiuKe. Ose „necMe" 
cxoje H3Bau KtbH/KeBHOCxn. . A. 

,,nAKAo'' y ByrAPCKOM nPEBOjiy. — rioseaxn dyrapcKH 
npcBo.injiau ii KH,H5KeBHHK K. BejinqKOB, npeseo je n3 ^T,aH- 
xeoBe ,.Bo»caHcxBeHe KoMe^HJe'" na oyrapcKU, y cxnxoBDMa, 
„nai.ao". HsAaibe he 6hth ca JienuM CJiuKaMa, a Ao;i,axa wy 
je H je,iea KpaxKa 6Horpa(j^CKo-Kifcna:eBua CKima o ^T,aBxe- 
AjiHrnepn. J. 

IIoBE KTfcnrE: IIpBH Konrpec cpiicKnx .xeKapa ii iiprr- 
poji.ii>aKa noji HaJBiiiiiOM saiuxDxoM IteroBor BejiiiqaHCXBa 
KpaJta riexpa I y BeorpaAy 5, 6 ii 7 cenxeMdpa 1904 ro- 
;iHHe. ,.IlpocxHxyii,iija y Beorpa,T,y h o6aBe3Ha npeuoxpana 
nojiHox 6o.iecxil o,\ ^T,p. B. Kyjynpnha. Beorpajn, raxaMnano 
y /I,pH;aBHOJ IIIxaMnapnju Kpa-teBiiHe Cp6nje, 1905. Cxp. 41 
y 8". — liaqKa Kaii>KHnua. H3;i.aje JI,p. JIa3a IIonoBnh y 240 CrncKH Kbe>h5kebhh Tjiachhk. Cp. KapnoBuiiMa Ceecwa npea. „CeKcyajina Hrnjena". J\,\^. 
.lasa rioiiOBiife. ro,T. 1905, Meceii 4>e^pyfip- Uena 1 Kpyna 

— 1 ;i,nuap. Crp. 52 y S". — HuKOJia CTanKOB-KyKnh, „OcBeT- 
Huuu", iipiirioBJeTKa c .TU'iKoOocaHcne Me^e naiiHcao — . y 
3arpe6y. UlTaMiiapuja K. AaOpexxa (MapaBiih u ,l,e»iaK). 
Cxp. 158 y 4". — Fran Hnii', ,',C suinraku^, drama u ce 
tiri r-ina. Napisao — . Samobor, tinkara Eu^ena Kosara, 1905. 

— Zolka Kveder-Jelovskova, ,Jskve" (1900—1905). Jiust. 
M. Karki. Vlastitom nakladoin, Prag. 1905 Tiskara Benko 
Ot Zika u Piagu — KoHto T>aja, 106 H3AaH.e saAyiKOoHe 
ILiuje M. Kojiapua. „HamH iio.Mopiiu". 11. „MjiaAut''. Ha 
iincao — no.Mopau. Beorpa;i,, inra.Miiapuja ('Bexosapa Hii- 
KOJinha (OCiiJiufeeB BeHau. dp. 2) 1904. — BaheHxuje PaKnl», 
,,Cxpax", ncnxo-(|)"3ao.iouiha cxyxnja. Hanacao — . (Hpe- 
iiixaMiiano us „JI,ejia''.) Beorpa^T., ,.^l,ocuxnje 06pa;T0BnK" — 
iiriaMiiaj)uja Au,e M. CxaHojeButa. Mahe;ioucKa yjiiiua Op. 40, 
1905. lj,ena 50 iiapa auh. Cxp. 21 y 8'. — Kimra Maxime 
CpiFCKe opoj 11 u 12. ,.3aiia.i,Ha Eupoiia ii uaJii.ajiCKii na- 
pojiH npeMa TypunMa y iipBoj iio.iobuhu X\' BCKa'*, iiaiiHcao 
JoBaH PajiOHiih. y IIoBOM Ca.iy, n3Aan>e Maxiiue CpncKe, 
1905. y HoBOM Ca;iy, iiixaMiiapuja cpiicKe Kif.n>Kapc lipalio 
M. rioiioBnha. 1905. Cxp. I — IV, 297 y S'. — jlp. Baa^aii 
T>op})eBnii. ,,Kpaj je;ine Aiinacxnje", iipHJioaii sa iicxopiijy 
CpGijjo o;i 11 OKxoCpa 1897 jio 8 jyjia 1900. CBCcK^a iipBa, 
lIpaBo iip('Bol,eiLa ii npeiiixaMnaBaiba OBora Jiejia iijih no- 
jejiHHiix jberoBiix oAeji^aKa 3aAp>KaBa iincau. X Bcorpa^y, 
inxaMiiapiija ;!.. Jl,nMQxpnjeBiitia, IlBaFi-CeroBa y.Tiiiia Op. 1. 
1905. Cxp. 108 y 8". — IhiBJic J. ♦lajsiiep, ,,yBo,T y n3y- 
MaBaifce pycKor jesuKa" c naj)0MuxiiM o03upoAi iia iiiKOJie ii 
caMO^MJc riaiincao - . Beorpa;i, iiixaMiiaHO} ,,T,p>KaBHoj lUxaM- 
iiapnJH Kpa.i.r'Bnne CpOnje, 1905. II,ena 1 ^annap. Cxp. 80 y 8". B.iArnnic, /I,p. Bo.i0(-iab Bk-i.kobiik. 
ypE;tnrmn, Bab-tf: BoiroBBx., n J\p. Jobah CKEPJimi « Jt.^ c p n C K H 

KHdM>KEBHM rJIACHMK. 

KanrA XV, bpoj 4. — 16 ABrycT, 1905. BE-RMPArHH UYT. 

Kaji ce OHO Hajnpnje npoHno rjiac ;na je y TpaBnnKy 
3^Mpo cxapH AMHi^a BefeaparHH, CejioMara, koJh ce o^aBHa 
o;icejiHO y BocHy, xe ji,a je, na caMpxn, CBOjy JiHJeny nyhy 
ocxaBHO Behnpani, cbh ce o6pa;i;oBarae. Hckh cy, laic, 
HinjiH H jia My qecxiixajy, npew^ta cy ;io6po snajiH ;va oh 
ne BojiH HUKora jiotieKHBaxH y Kyhn, Kao raxo HHJe bojiho 
HHKOMe 'HH ojiJiasHx. A HHJe xo paji.HO raxo My je Hcao 6hjio 
qamhaBaxH rocxe hjih inxo je 6ho xBp;i,Hi];a, — aKO h sa 
Kora, 3a H>era ce HHJe Morjio pehn ;i.a je xBp;iHqno, — 
Hero npocxo c xora, luxo je bo^ho caMohy h mxo My je 
jiDJeno 6n.io .la Ma c khmc jiyjKe roeopn. HaK hh cy6ama 
Xyco, HH HHKO oji cjiyHvHHHa;i,n HHJe cmho c H>UMe mhoxo 
roBopnxH, Manap o HajnpeinM noc.ioBHMa. Cse ce Mopajio 
CBpraaBaxH yKpaxKo n 6e3 BCJiHKe rajiaMe, jep Behnpara 
HHJe xpnno hh jia mv ko jiyro rajiaMii. ITeo6HtiHO rojaaan, 
;i,e6eo, Kpynne, rojiCMe rjiaBe h ^edcia, 6aKOBCKora Bpaxa, 
jieiDKapno ^e oh naysnaqKe na CBOjoj iinipoKOJ raajixH h 
o;i6HJao rycxe ahmobc h3 jiyraiKor, jaceMHHCKor qndyKa. 
JoK je y Jiy.uH 6u:io .lyxana h jiok je ropno, Befcnpara je, 
exeftyfen a oxxyKyjyhn, rjiejiao y ,t,hm h dpojao ^acKe na 
xaBaHHu,n, a qnM 6h ce Jiyjia yxpnyjia, oh je jiHJeHO cny- 
mxao qH6yK nope;i; ce6e, h yjiapuBinn ;i;jiaHOM o jiJian, jio- 
SHBao Xjcy. XycHHa je ;iyHCH0Cx dajia ;i,a Jiyjiy hohobo 
nanynn h nponajie a ;i,a Behnparn npe;ia qH6yK, napasHO 

16 242 CpncKH KifcnHxEBBn Fjiachhk. 

He nporoBopPBinH hh pBJeqn ... IIcnyinHBiun HeKo.iiiKO Jiyjia, 
Behupara je hohobo yjiapao ;iJiaHo.M o jinan u iiohobo jio- 
3UBao Xjcy. II Xyco je oiiex HujeMO yjiasno u sarpayBiuH 
pyKaBC jio .laKaxa, iioMorao arn jia ce iipespHe na ;iecHy 
n.in .injeBy cTpany. BeLiipara On Ta;ia sacriao a ne 6u ce 
6y.TU0 CBe jo iioahc. 

PynaK Behnparne, Kojn ce ;iohociio o^.Max iisa iiojiae. 
Morao 6h ce nasBaxn rocnoACKiiw. Ilsunpao je Hajjteniiia 
jejia: nepBHiii, jaiipaK, ;i,o.7.\iy, cyT.iHJaiii, ii hiiko hm ce, 
Ba.T.;ia, Hnje to.iiiko pa^iOBao ko-iiiko oh. OiiasuBiiin nx, 
OAMax 6u noMoo cTeifcaTn miimo oSiimho ii Xyco My je Mopao 
iio.MaraTH ji'd ce paciiaine, iJoiiirHc ii hum npiije npHXEani 
3 a je.ic). 

llaKoii pyMKa oner cc y3Ba.i>aBao HaysHaHKC, oiiex 
iiyiiino II - OMCT onaBao. Tei; npe^i; Beqe jiiirao 6a ce, 
iio.MoLy XyeuiiOM, n ii3jia3iio ua aBJinjy ,.Aa Ma.io iipoiiieTa'". 
Tpii-ncTUpn iiyra KopaKHyo On no aBJinju. na cjeo no;i bh- 
coKH ua;ieM, y;iHinyLn miict Bas.iyx, Mynhajyhn xpaBy iiciio;i 
ccOe n r.iCAajyLn icaKo ce cy.MpaK npeB.iaqn npeno rojux, 
KaMennx Gp^a n .larano ce cnymxa H3Ha,i JKyrnx BnnorpaAa 
H Maniix. cnncKiix Kyhima oko ilhx. 

TaKO je Behnpara npoBo^no cBoje ;iane. > "japiFinjy 
iinje u3.ia3no ues KahBe roJie.Me iioxpeue, a nnje HSJiasno 
3axo iiixo je cd.iho Mp3iio IllijaOe, xe ux nuje xxho rjie- 
AaxH. IIji Konocin ra, .Ma KaKBe one 6n.ie, niijecy nBxej>e- 
coBa.ie, HUTU }<■ :Kejieo jin ux cjiyina. 

— ID J ;i \>r .Mn xo y — lOBopiio je KaxnaAa ocopno. 
— Ill la fee Menu rioMofe cBa 'iy;ia na cBiixy, Ka;i je join 
IIlnai)a y r)OCHHy... 

HcnoHexKa unje xxno cjiymaxa nn o CMpxn aMuyiiHoj. 
M Xyco je je^:iBa ycnjeo ;i,a My cee ,\o Kpaja caoiiinxii. 

— Ila? — 3aiinxa Behupara najiioiiiAe. — Oa inxa 
MH je xo? .VMpo qojcK... .VMpufey u ja... 

— ria ocxa.ia xn BcnnKa Kyfea y TpaBHUKy! — ;toieKa 
Xyco o,T.yineB.i.euo. - Miixasa je^ana Kyfea! 

— Hx... y TpaBHiiKy I — npespnBO, Mpiiixefen ce, npo- 
rynfea Befenpara — /I,ajieK0 je xo... BE-RHPArHH IlyT, 243 — ^; KaH^y : Kyfea Bajja cto XHJLa;;a rpoma... 
'^'"Xehnpara My pyKOM ;i;a;i;e seaK ;i,a iipeKHHe. Xyco, 
pacxyaceH h Mpro;iaH, nsa^e h3 code. 

Hn ca npnjaTe.iHMa, kojh cy ;ioinjiH Jia lecxnTajy, 
HHJe 6no 6o-T.n. IIcnoqexKa hx HHKaKo nnje xtho cjiyraaTH 
H npasHO ce Kao ;i,a cnaea, aJiH Ka;i, cy ohh noqe.iH ra- 
jiaMHTn, Mopao je otbophth oih h .T>yTHTO hm yKasaxa Ha 
Bpaxa, dnea ,ia o^tJiase. 

— rUTa TH MHCJinm ? — ne oOsHpyhn ce na aeroBe 
SHaKOBe, oiDTpo nojiBHKHy XaijH-OcMaH E(t)eH;;nh, cHTan, 
MajyinaH HOBJeK, kojh ce y qnxaBy inexepy naJBHrae cjia- 
BHO 36or xora iiixo je Boauo cBaKOMe 6hxh xyxop. — 
Xofeem .iH xaKy Kyhy nycxHXH, inxa jih?... II jinxe 6u ce 
xoMe ooeceanjio, a xh jok... 

— He Mory ce ja BecejiHx', — sacxefta Behnpara 6y- 
hobho. • — Jl^ajieKO je xo... 

— Ako je H ;i,ajieKo, xpe6a ;i,a ojiem h ;ia bh;i,hui, 
— ocHJeqe XaijH-OcMaH. — Tpe6a n ;i,a npeiiniuein na cBOJe 
HMe, ;ia ype;iHra, jia HSjtam no^ KnpHJy... 

Befcapara cnycxn pyKe na xpOyx h onex cKaonn oqa, 
Kao jia cnaBa. 

— He 3Haxe bh KaKo je Menn, — peqe. — Y aiene 
nyne pyKe noc.xa, na ca;i h xo... 

— A XH Hojiaj KOMC 3acxynHHuy, na hck ype;;H mhcxo 
xe5e, — ;ioqeKa Xaijin-OcMaH atemfee. — To je jiaxKo 
ype;iuxn ! 

— He jiaai ja 3acxynHnne HHKOMe... IIpHBapnhe Me... 
o;iroBopH Betnpara. 

H onex yKa3a pyKOM na Bpaxa h c MyKOM cd npcBp- 
HyBHiH, OKpeny cBHMa Jie^a. 

— C OB0M ce qoBHKOM He Moace Jinno, — OKpeca 
xai^n-OcMan ,T.pyroBHMa, .T,yxnxo rjiejiajytn Behnpary. — 
He ;ia 3acxynHHHe HHKOMe, a caM nehe ;i,a H;ie... IHxa fee 
6hxh c ohom KyfeoM?... Hefee, 3ap, jieHtaxn 3axBopeHa ? 

— Ha mxa ■ moh^cmo mh? — . o;iroBopnnie ;i,pyroBH 
MHpHO. — IteroBa je Kyfea, nnje nama. 

— AMa HHJe xaKo ! — pa3BHKa ce XaijH-OcMan, qyn- 

16» 244 Cphckh Ktt>HH:EBHH Fjiachhk. 

KajytiH 6pa;iy. — JI,ona3nLeMO My CBaKH ;iaH, ;i,ok ra He 
HanipaMO, jia CTBap ypejin. 

— He Tpeda mcoh huko ;ia Ao-iasu, — ojiroeopH 
Befcapara He OKpehyLu dm ce. — Hhko mh ee TpeCa! 

— TpeGajio ne TpeCajio, mh hcMO jiojiasHT", — o;iro- 
Bopn Xayu-OcMaH iiojasehn. — 11 jiojiasofeeMO tb CBaKH 
fl,a.H no nsT nyxa... 

^'I,pyru jiaH, — jia an 36or Tora uito ce 6ojao Xayn- 
OcMaHOBe iipiijeTite, HJin 3Gor Tora niTo je cpaqynao ;ia 
Kyhy o;i, cto xH.T>aAa rpoiua He Tpe6a yJiy;io nycTnTu, — 
Befcnpara aOajLa none noMHiii.T>aTH Ha iiyTOBaite. ,1,0 ;iyme, 
TO HHKOMe Huje o,iMax npnqao, ajiH je nnaK pacnuTiiBao 
Xycy : Ko.inKO xpeda iiyTOBaxn jio TpaBuiiKa n HMa na iiyxeM 
MHoro xanoBa, rjije on ce motjio AoCpo jecrn a Mnpno cna- 
Baxu ? KaA My Xyco, nn na jojno o;i nnTaH,a. nnje snao 
o;iroBopnTH, oh ra oxnycxn n JiejKefciH nayaiiaqKe caw noqe 
cpaqyHaBaxu n paaMUin.i.axn. He pasOupajyKu aa CBujexcKe 
HOBOcxn, oh nnje anao ^a ce mojkc y 'I'paBnnK oxnyxosaxn 
H HcejbeannuoM, a cbc jia je n anao, He 6n nyxoBao H.OMe. 
Mpaefen IHBaCe, Mpano je cbc nixo je H.nxoBO, na n /KC- 
jbeaHuay. Hnje xpnno nn (j)ujaKopa n chmo ce Morao oji- 
nynuxH, a^ „no jihhom crapoM aiexy" iiyxyje na K0H>y. H 
Ha xaKO nyxoBaifcc nnje ce cmho OviBajKnxn, jiok Hajnpe 
He 6h caanao : xoi.e jih my na iiyxy (inxn oBawor yrohaja 
Kao Ha ;iOMy? 

IlexnaecT iiynnx T,ann pacnnxnRao j(! Xyco no wap- 
iiinjn o cBHMa xanonnMa o i Mocxapa j\o TpaBnni.a, aa 
nexHaecx ;i.ana ounmao jt- <inxannx nexnaecx Maxa.ia n 
x('i: jiaKon rpiHO MyKC, Morao je jaBHxn Belinparn Jia mojkc 
HMaxn CBC niro xohe, caMo aKO nonece o^iBnmc noBaua. 

Behnpara ra cac-iynia n yMnpn ce Majio. 

— ,l.oOpo... OH;ia hy ce npnnpcMaxn na nyx, — peqe 
Mnpno. — U XH, Xyco, xpe6a jia ce npnnpcMain... 

— O^iMftxy — 6p3o aanuxa Xyco n nnjyKny oji bc- 
cejbTi. — XoheMo .in o^Max? 

— Huje npenie, o^roBopn Behnpaia ojionjajyhn .thmobc. 
— He roHH nac nuKo. IIpnnpcMHfceMO ce ;ioOpo, na on;ia... 


BEiviiPArHH OyT. 245 •^^»*1T onex JiR^e snaK XycH ;ia yfeyxH n ,ia Hsa^e. 

ripBa 6piira BebaparuHa Snjia je ca>T: Jia Kynn KOH>a. 
Join iipuje Tpu roAUHe HaMJepaBao je ysexn je;iHora, aaa 
ce unje Morao naKO HaKaHHru jir pacnnxj^je h xpa/Kn. Ochm 
Tora, OH je xxao Hafea .locxoJHa saMJennKa cbomc OMn.i>eHOM 
ajiaxy, Kora je nyHHX ocaM rcinna neroBao n xpaeno y 
mxajin, a ;i,a ra hh jejiannyx nnje nojaxao, h 3a Kora je, 
daiD 3a xo mxo ra HHJe jaxao, ;ip/Kao Jia cnaji,a Me^y naj- 
6o.x>e Kofte y CBojoj OKoanHe. nomxo mv je a.iax JHncao, 
Hnnomxo HHJe xxuo ysexa KaKBy kmjcuhi/, »te.xehH ^a aeroB 
KOH. u onex 6y:ie Me^y iipBUMa. Ajh caj, Kaj ce eefe mo- 
pajo Kpexaxn na nyx, Mopao je h K0H>a xpa/KHxa, Manap 
ce Majo H HaMyiiHO. II c xora je Xyco, xxho ae xxno, 
nomao Ha nyx n unjeaa qexnpn MJeceua o6n.xa3uo CBa 
OKOJHa cejia, pacnaxyjyhH sa KaKBa K0H>a h odefcaBajyhu 
Macne uHJene sa najdo.i.era. 

Kaji; je, naKon xojhko BpeMena, Haxjepao je;iHor bh- 
.lOBHxor ^oraxa Kpo3 Mocxapcny Hapmnjy, CBe ^ytaHijHJe 
ocxaBJtaau cy nocao h xpqann ;ia ra Bn;ie, a cxape are a 
xaynje, ijaM^acu n 6nH>aijHJe oji ^.aBnnHa, sacxajajin cy na- 
cpe.T. qapiuKJe n rjia,T,ehH jiyre cuje;ie 6pa;ie, ca oeo6nxoM 
Hacjia;ioM i Jiejiaan K0H>a h noayraacHO manxaau : uaicaAa! 

BeLnpara ce xck xpefcn .lae oj,Ba/KH ji.a bh;i,h KOH>a. 
TeuiKDM KopauuMa, Jia cy no;i H.uMa uonyuKUBaae cxene- 
Huue, cnycxH ce us CBoje co6e u co^e na aBaujy. II3 aBanje 
ce jaraHo ynyxa xpoiueoj, .vajioj, noaypaspymeuoj mxajiH, 
mxo ce, Kao nyac ys KaweH, npnanjenniia npu .T.Hy Kyhe 
ya cxapu, HCKpHB.-teHH shj,. 

— To CH Kynno ? — .xarano sanuxa Xycy, nomxo je 
;io6po npe.MJepno ])oraxa, Kojn ux je, cxpn/Kykn uin.i-acxHM 
ymoMa, noHocuxo rae3,ao. — To? 

— Obo, — o;iroBopu 3a.i,oBo.T>uu Xyco. — CeaK Bean, 
j,a Bahor KOH,a neMa na a,aaeKO h ,T,a on ra Tiepseaes 
Aanja Mor'o nojg,xaxn... 

— Jii. ja, — npoMpMa.a Bt^hnpara raaj.ekn 6paa.y- — 
yi)auiH ra Maao h noxupaj no aBanjn... 

Xyco, aaK Kao cpna, opso npuaexu K0H>y, oj,pHJeuiH 246 Cfhckh Kh»hhcebhh Fjiachhk. ra II H3Re;i,e us mxajie. 3aTHM ce saxpqa a ApJKebH ce 3a ^yi'}' 
CBHjeHy rpiiBy. CKoqn My Ha Jie^a h noTJepa ra no aejinJH. 

— JJ,ocTa! — yje^iaHnyT euKHy Behnpara ii ji,a;i;e My 
3HaK jia cjame. — ,'J,ocTa ! 

Xyco aaycTaeu Koita, cjaxa h cMnjeiiieKii ce, otbo- 
peno rjie;;auie ary. Harjiejiajio je Kao ^a o>i«!Kyje iico6H»iHy 
noxBaay. 

— A sap OH TH pa;i, 6uo ^.-a CKpxaM Bpar ? — saiinxa 
Betapara, rjicjiajyta ra MpKo. — 3ap cu mh xaKH iipHJaxe.T.? 

— He :iaj BoHce ! — o;troBopH Xyco noiiJiaHieH, mh- 
.lyjyhn KOH>a no inupoKOM Bpaxy, kojh ce, Kao CMpsnyx 
CHujer, CBHJexjiHO npcMa cynny. 

— HncaM XH ja peKO, ji.?i mh SMaja Kyiiyjem, — uio- 
qcKa BeKnpara ja»ie. — j\o TpaBHHKa 6ii mc dauno ue^iecex 
nyxa, a oji TpaBHHKa ne^ecex, xo je cxo nyxa... 3a cxo 
XH.'ba;i,a rpoma, ;i,a nancM cxo iiyxa!... 

H Kao ;ia ce 3aMopn xojihkhm roBopoM, OKpcHy ce o;i, 
Xyce u no^e ;i>a ce o;;Mopn uo;i, dajCMOM. 

Ha eejiHKy CBOjy Hxajiocx, Xyco jc Mopao npo^aBaxH 
J)0raTa. Hpo^aBao ra je oko ;iecex ;i,aHa h nomxo jc yseo 
HOBue, onex ce Kpenyo ji,a xpanm ^pyror KOH.a. Ca,i je 
nouiao y ;ipyra ceaa n nynnx nex MJeceuH Bpaao ce no 
H>HMa. Hinao je no BaiiiapnMa, no sGopoBHMa h CByji,a pa- 

CHHXHBaO. 

Behnpara hhjc oho hh c jipyrHM 3a;i,OBo:LaH. 'looraxa 
je Hasnao SMajcM, a noBora Bpanna — KpaBOM. 

— 3a nex MHcenn ho Oh c flum cxaro y TpaBHHK, 
— pe«ie, — a hh xaKn mh hc x^eOa. 

Xyco je, saxBM, npOMHJCHHO join hcko.iuko KoiLa n 
Hajnora.i.e, naKon ro.inny .^ana, je^Ba jejiHOM HaMJepniue 
na ifCKai.Ba .lopaxa, kojh ce ncKaKo cbhI^c n Befenparn. 

— Kx, cavi je cbc y pe;iy. Ca;i caMO ;ia ce nyxyje, — 
npouianxa xhxo, oneKyjyhn sanoBHJecxn. 

— 3naM ja krji hy nyxoBaxn, — okoch ce Befcnpara 
cypoBo. — OcxaBu Me c MHpoM... Bajium kojihko je nocjia 
H KO-iHKo MO je opera na iviaBn... I'^bo cMpmax sdor xor 
HecpexHor nyxa... « 
Km Behhpathh TlyT. 247 Betapara ce JLyxHo na ce kojiuko h Ha Xycy, h ro- 
TOBO ce u iiOKajao idto je upu3Hao, jia mv ce hobh jiopax 
CBHjiH. OxKajia je pejemno ;ia he KpeHjTH Ha nyx, o;i Ta;ia 
je, XTHO He XTHo, CBaKu ;iaH Mopao pa3MHULT>aTU o TOMe, 
H Ta ra je Mucao jiaBiiJia Kao Mopa. Huje ce Morao o;ipefeu 
uyxa, a HunaKo My ce Hiije uiujo n Kao jir je ch.iom xpa- 
a;uo n u3Mum.ijao KojeKaKse CMeTH>e, caMo ,ia mxo jiyam 
MO/Ke o;iroj,uxH. Ji,oK My i;oh.h Hucy 6njin no hyjiu, jtoTJie 
ce npaB;i,ao caM npe.i, co6om ^a My xo HaJBHine CMexa ny- 
xoBaH>y, ajiH ca^i... ca^ je jiopax xy a Mopa ce KpefeaxH. 
A XaflH-OcMan onex, Kao 3a HHaji, HenpecxaHo jojiasame 
H HenpecxaHO ra roifaame, xe My HHJe ;i,ao qecxoxo hh py- 
yaxH, a KaMo jin MBpno jeiuKapnxu u cnaBaxH... 

— Ha iiyx ce He Moate hh 6e3 hobhx xa^una, — peqe 
XycH HaKOH HeKoaoKo ;iaHa. — Xajjie, na mh jioaeca loxy 
jia npodepeM. 

Xyco je onex xp'iao no lapiunjn u no CBHMa j^yha- 
HiiMa xpa>KH0 qoxy. Ulecx jana xpaHxHO je h hocho pa3He 
Mycxpe u HH oj, Kora nnje Kynno. Ce^MH Aan je;i,Ba npodpa 
H AOHece ara. Tora ,iaHa onex jo^e a Xai^u-OcMaH h .T.y- 
xHxo cxa.ie npej, Betnpary. 

— AMa, xypcKe xn Bope, mucjhui .ih xh HKa;i na nyx? 
— 3anuxa Mpro;i,Ho. — KaKas je xo noc o h KanaB jo 
xo a;i,ex'? 

— MncjinM, — KpaxKO o,T,roBopn Behnpara, JHnajyLu 
jecHHM odpasoM ;ia oxjepa Myxy c aera. — Mhcjihm ja... 

— Ha mxo He Ht)em?.. Exo BMam K0H.a, HMaui CBe... 
Ca;i he ;i,bh ro^nne, oxKaKO ce cnpcMam... 

— A xaxHHe ? — 3anHxa Behnpara Kpo3 3y6e. — Kaji 
he xo dnxH roxoBO ? 

Xayn-OcMan ce OKpeny XycH. 

— Xyco, o.inecn xajtane Majcxopy Ajojh, — peie 
sanoBJe.iHHqKH. — KajKH My ncKa hx cBpuiu Hajj,a.T.e Kpo3 
Aecex jana... 

— Xyco, o;iHecH xa.T>HHe Majcxopy Tlexpy ii i.a;KH My 
HCKa nx .inno cauiHJe MaKap n Kpo3 ,iBa MHCcua, — yirajie 
Behnpara jaqe. — Menn nnje np'ema. 248 CniCKH KhjHJKebhh FjiACHnK. Ha ce OKpeny sajiy u onex ce iipuinHH Kao ^a ciiaBa. 

Ho iipeiiopyuu Xayn-OcMaHOBoj Majcxop je caiiiHo 
xa.Tjiiue Kpo3 Mjeceu jiana h ,ji,ohuo hx Behpiparu. Xaiju- 
OcMaH ce iiocTapao >T,a ce ^oxjie npnnpeMe h ocrajie ch- 
THBue 3a uyxa, h BefenparH HDJe npeocTajajio ;ipyro, Hero 
;i.a Kpehe. Jl,Ba ;taHa 6ho je Heo6nqHo HCMnpaH, a xpeliH 
;ian odjaBH XycH jta he HacKopo nojiasHTn. Xyco, kojh je 
je^iBa HCKao ;ia nyxyje Ma iMJe 6hjio, pa;i,ocTaH oTpua u 
jaBH CBDMa arHHHM npnjaxe.-bHMa Bcccjiy Bujecx. PI cbh 
iipujaxe.i>n nonoBO ce o6pa;ioBauie ii iiohobo My iiol^oine 
Kyhu ;ia ce noajpaBe h onpocxe c ibhwc. Kao u iipsH nyx, 
Xayu-OcMaH h caji hx je npe;iBo;i,no, a no Jiuuy My ce 
MorJio iiosHaxH ;ia je Bpjio aaaoBOJLaH, Ou hx cbc yBe^e 
y co6y BeteparHH}' h naiiiaBinH ra rjje cnaBa, npo6yjiu 
ra. BeliHpara oxBopn omh n aacxeita. 

— Illxo cxe ;i.oiDJH? — na6ycHxo ux aaiiuxa. 

— ;I,om.in ;"ia ce xajiajiHMO, — AO^eha Xayu-OcMaH 
yoaon.ijnBinn ce. — Th fcem Ha uyx, na ce xpc6a xajiajiuxH. 

— E na jiHHo, — o;iroBopH IJeLupara, ne MU'iytn ce 
u HC OKpehytH. — Exo cmo ce BnjiHJin. 

— KaKO CH Hac bhauo, Ka;i ch naM OKpen'o Jie^a, — 
peue Xayn-OcMan npHJcKopHo. — 3ap ce nekcMO hh no- 
."byuuxH?... 

— BujiehcMO ce onex, — npeKH;;e ra Behnpara. — 
Joui ja HHcaM iioino... 

^'ipyrn ;iaH Behnpara je nar-ie^iao dojiecxan n Kaaao 
XycH >T.a ca^ He mohvC ahv. Tpehn n MexnpxH ;i,aH Cho je 
joHi 6o-ieceuJH, a, ochm xora, aaCpnnyx h cyMopan. Xycy 
je ronno na coCe h Hape;iHO My ;ia aaK-tyqa Bpaxa, xe ^a 
HUKor HC iiynixa y Kyhy. Unje hu cnaBao ohojihko kojihko 
npnje; caMO je Bnnie nyinno n xpanuio ;ia My cc ;ionocH 
ja nuje mhoio, MHoro KaxBc... 

— Ara, uHCMo jih aoBnyjiu xcKnMa ? — roxoBo ina- 
naxoM nnxao je Xyco, ynocehu naxBy, jep ce oaCnxHO 
noweo iiooojaBaxH aa arnno ajipaB.T.e. 

— JoK, — ocHJeMe BetiHpara. — He xpeoa mh, « BEHHFArHH riyx. 249 *-*'•*— Amr... 

BefcuparuH 3HaK ouex My saeesa ycxa h oh ce, nao 
HuiHoaHO iicexo, ii3Byie U3 coCe. A na cxeueHnuaMa cje;ie, 
ciiycxu iJiaBy Mel)}' pyKe a ;iy6oKo ce saMiic.iu... 

Je;i,Hora jyxpa sauHJinKxa xajiwa Ha Bpaxinia, a rjiac 
Xai^n OcMaHOB saqy ce iisa Kanaxa. 

— OxBapajxe! 

Xyco ce 6p/Ke6ojLe noAHiKe, noxpqa BpaxHMa u npu- 
xBaxn 3a pesy. 

— Ko je? — 3annxa xhxo. — JecH jih Haul? 

— Ja caM, ja, — o.iroBopn XaijH-OcMaH aynajyfeH cse 
xo jaie. — OxBapaj, jep hy pasSax' Bpaxa!... 

— Betnpara mh je peno j,a HOKora He nymxaM, — 
noqe Xyco jom xnine. — RojiaxKo !... Oh Je xacxa... 

— OxBapaj ! — onjecHo BHKHy XaijH-OcMan h noie 
xyliu u HoroM. — 4y;i,aH je xa6ep cxnr'o... 

Xyco iio;m/Ke pesy h ca cxpaxoM oxBopu Bpaxa. 

— lUxa je no Bory? — sanaxa, XBaxajyhH ra sa 
pyny. — Je Jiu 3Jio ? 

— BpyKa ! — BHKHy Xai^n-OcMaH, CKu^ajy^u xclhkh, 
BCJiHKn xypfian h xapytu shoj ca qeaa h o6pujaHor xje- 
Mena. — He 3naM Kano fey xo BeLBpaiH Kasaxu... 

— AMa mxa je? — sannxa Xyco roxoBo Kpo3 uJiaq. 

— Ko je MpxaB? 

Xai^H-OcMaH 3aBpxH rjiaBOM h cje;ie no,T da^cM. 

— Ilsropno TpaBHDK, — pe«ie y3;iMuiyhu. — Sauaanjia 
axCiesHuna xo.iuko Kyfea!... Ilsropii.ie HCKOJinKe Maxajie... 
II BefenparHHa Kyha H3ropnjia... Cbc nsropHJio ! 

— Aaa? — oxerHy Xyco uHJyKOM u ucKpnBH ce nao 
pacKpaB.Tjena Boiuxannua. — II ona?... 

— To.iQKu iy,T,u ocxaaa oe3 Kyfee, — nacxaBu Xai^u- 
OcMan, oxKonqaBajyfen anxepHJy h x;ia,ietu ce KpajeM yyoe. 

— Cbg cHpoxnfta a^HBa !... H caji, ,ia xo Behuparu KajKCMO ! . 
KaKO he H>eMy. ohxh ?. . Je;i,Ba ce naKanno na uyx, na ca^ 
xana necpHfea... 

Xyco o6opH raaBy. 250 CpnCKH KH>H}KEBHn FjlACHHK. 

— Ja My Hc OH HH KasHB 0, - peMe, — Xacra je, h 
TO la MOHve yoiiTH. 

— Jok! Tpe6a My Kasam ! — ociije'ie Xayii-OcMaH oji- 
Jiyyao. - Ako wy mh He Kaa^eMO, Kaaafee My jipyra, a to ra 
MOiKc iipiije youTU... Iluje majia, hyfea o^ cto XHJLa,i.a rpoma!... 

II je;iHaK0 roBopeiiH ii OKpeliyliH cc, XayH-OcMaH iioI)e 
Beiinparu, a Xyco 3a h>hm. H3al)0iiie y3a creneHHue ii py- 
iiHiiie y cooy, o6a oaujejiu u yciiJiaxiipeHu, Kao .la hx je 
HCKO HOHvCM liOTJepao... Beiiupara, onasiieuiH ^ hx, oKpeny 
TJiaBy y crpaHy n iio'ic xpKaTii. 

— Betiipara, BeLiipara, iiOAarflii ce ! — BOKHy Xayii- 
OcMaH jipMycajyLu ra u Terjietn sa iiory. — Heic th ho 
6y;ie JKao iia mc uito th KaiKeM... a Bor je TaKO Hape;iHO jia 
oyjie... aMa y TpaBeuKy u3ropHJie MHore nybe, iia h TBOja... 

— lUTaa? — OTei'Hy Betiopara u oTBopn oih. — IllTaV 

— Ilsropnjia th nyfea y TpaBHHKy, — oiieT fee XaijH- 
OcMau. — ^'I,oin'o TejiHrpa(|) ,T,a je Bac TpaBHHK nsropuo, 
aMa ra HHJe ,T,HBOJKa okom 3aiiajiHJia nero Hte.i-csHuua. . 

— Xyco, Xyco, iiOjiuruH Me! - BiiKHy Betupara, iio- 
KymaBajyliU u caM ,aa ce ucupaBu. - Xyco, je ;ih to HCTHHa? 

— IIcTHHa je, — oAroBopu Xyco noKyH>eno, ^iHiKyliH 
ra. — Xayu-OcMan ne Jiaa^e ! 

— E, (|)a.ia Bory, caMO krji ja neky y TpaBunw, — 
3a;iOBO.T>HO n30anu Befcnpara, a OnajKee ocMUJex saurpa 
My OKO ycaHa. — JI,aj, Xyco, iieuu KaxBy!... XavH-UcMan 
he ca MHOM nuTH... 

^ Cbkt. 'Kopobhtv. 


<jn. KPOHHKA O BJIAAABHHH KAPJIA IX. 

(3.) 

IT. 
OTPA^AH no BECEJty. 

HOCAM. 

BejiiiM aa xohy CMCcxa aa mu ce njiarii. 
Mojilijep, CMeitme npeit,u,03e. 

Bhjio je Bek o;iaBuo ceaHyjo Ka;i ce MepHcu iipo6y- 
AHO, rjiaBe jom no >iajio 36yH>eHe ycnoMeHaMa iipomjie ne- 
qepii. O.Tejio My je 6ujio pasSauaeo no coon, a can.iyK My 
je jieHcao OTBopen na nojiy. RpujiHraBum ce y nocTe.^ii, 
OH je HeKO BpeMe rne^ao osaj Bamap, Tp^T^ajytu rzaBy Kao 
,T,a je XTeo ,Ta npuhynu mhc.iu. fteroBe upxc i.asuBaae cy 
y HCTH Max yMop. 'iyl)eH>e n necnoKojcTBO. 

TeniKH Kopai-in saqyuie ce na CTenennnaMa oa KaMcna 
Koje cy Bo;i,HJie y n>eroBy co6y. Bpaxa ce oxBopnuie k aKO 
HHKO Huje Kyuao, u Kp»iMap yhe ca Jinu,eM KOJe je 6hjio jom 
•Mprojinnje no npomjora ;iaHa ; ajin je y H>eroBHM oioMa 
-laKO 6h.io npoinxaxn nspas jipcKOCxn Kojn 6eme saMenno 
H3pa3 cxpaxa. 

Oh 6auH je;iaH norwxe;i no coon, n npeKpcxn ce Kao 
jta ce srposno na xo.xhkh nepeji. 

— A! a! M-ia;in njiCMnfey, ysBHKHy oh, jom y nocxe.T.H? 
Je;i, ycxajxe, jep feeMO HMaxn jia npeqncxHMO name paqyne. 

Mepata, seBajyhu cxparano, ;i,H;Ke jejiHy Hory h3 
nocxejLe. 

— 3amxo je obojukh nepej? 3amxo mh je canjiyK 
oxBopeH? ynnxa oh rjiacoM Kojn je 6no 6ap xojihko nesa- 
AOBOvtan KoaHKo raac KpiMapes. 

— 3araxQ, aaraxo? o;iroBopH OBaj ; a sap ja snaM? 
Cxaao je mchh jio Baraer canjiyKa. Bn cxe nanpaBnnH y 
Mojoj Kyhu MHoro bcLh Hepe.i. Ajih. xaKO mh cBexora Jcb- 
cxaxHJa, Mora KpcHor HMCHa, njiaxufeexe mh xo ! 252 Cl'lICKU KlLUHCEBUH FjlACHUK. JloK je OH roBopuo, MepncH je oojianuo ceoje upeeue 
iiaHxajioHe, ii tom iipujinKOM ncnajie My neca as OTBopeHor 
vena. Mopa outu aa My ce u>eu sbck yquHno ;ipyK»iijjn no 
lUTO je o'lewiiBao, jep je cMecta j[.a)Ke c HeciioKojcTooM 
B OTBopn. 

— Ja caM noKpavTCH! ysBUKHy oh odpHyBiuH ce Kp'iMapy. 
yMCCTO jiea^eceT sJiaxHux xajopa, kojiuko je y Keen 

6ujio, 00 Ha^e csera ;i,Ba. 

Faajia EBcxaxnje cjicHte paMennMa u HacMeuiu ce 
npeapuBo. 

— Ja ca.M HOKpa^TCH ! hohobh MepncH aesyjytiu iiojac 
H^ypHO. Ihiao ca.M .TBaAeceT ajiaxHox Tajiiipa y oboj kcch, 
H xofcy ;i,a mu ce spare : y samoj cy mu Kyfcu ysexu. 

— E 6am bojiiim! ysBUKuy KpqMap Oesoopaauo; xohexe 
c BpayapaMa u c Kpaji.ijHBUuaMa ! Xau, ;i.o;va;ie oh thidc, 
KaKaB je ko onano My ii ^ipyuiTBO ! Cbo tu an«iuHapH, je- 
peTHUH, Bpa'iapH ii jiohobu TpaHce je.iHO jipyro. 

— lUxa KaJKem, xy.i>o? BUKuy MepncH, y xOwIUko Bume 
.tyx iHxo je y ;iyuiH ocefcao yMccuocx OBor Hpe6auHBaH,a; 
H Kao cBUKu 'lOBCK KOJH uujc y upaBy, OH je^Ba ^o'lena 
oBy npujuh'y ;ia ce cBa^a. 

— KajKCM, ojiroBopu np'iMap ja'iUM rjacoM ii hoaoo'iu 
ce, KaHvCM ;ia cxe mh cbc ho KyLu uoayiiajiu, u xoliy a'a 
Mil n.iaxDxe cse ;io nocjie;iH>e nape. 

— n.iaxHliy cBoj xpoHiaK n uu uape Bunie. Vag je 
Kaiiexan Kopn.. XopHiiixaJH? 

— rioiiujeHO MM je, HacxaBU rasjia Escxaxuje Bii'iyliii 
cBe ja«ie, nonHJeno mh je npcKO ;i,Be cxoxuue Ooua ;vo6pora 
cxa]>or Buiia, ajiH bh cxe mh ojiroBopnu, 

MepHcu ce oeiue cacBUM oo^^cao. 

— Tjie je Kanexan? bukhv oh rpoMKUM rjiacoM. 

— Ihia BHuie o;i jiBa caxaxa waho je oxumao, h 
oxuHiao ,VA Bor jin ,\o l,aB0.ia 3aje;i,H0 ca cBUMa xyrcHO- 
xuMa, ;i0K Hx cee ne ciia-iuMO ! 

JaK inaMap ono je je;i,uHu ojiroBop Kojn je Mepwcu 
Morao Habn y xom xpenyxKy. 

0,1 usHCHa^eiLa u CHa;Kuor y^apua KpqMap cxynny « 
MP Kpohhka o Bjiaaabhhh Kapjia IX. 253 

- 

;i.Ba BOpaKa. PojKana jipuiica jejiHor BejiHKor HOH^a BapHJia 
'^"^ n3 ijLena Ha naHxa.ioHaMa ; oh joj npimece pyny. H 
Ces cy.Mae 6h ce Aecii.ia Hena Be.TDKa Hecpeta, xa je no- 
nycTHO iipeoM rHCBy. Ajih MyjipocT Ha;ijaqa H>eroBy Jty- 
TOHV, jep My odpaTii nanxiby Aa je Mep}KH npyacHO pyKy 
BHiue nocrejte B3Ha;i Koje je bdcho ;iyraqaK Maq. Oh ojiMax 
o;iycTa;ve oji jej,He nepaBne 6op6e, h narjio cnl^e hh3 cxe- 
neHnne, Bmyfen kojiuko ra rpjio jiohoch : 

— y6ncTBo! eaxpa! 

Kao rocnoAap OoJHor nci^a, ajin dojehii ce pt^asHX 
HocjieADua CBOje no6e;ie, Mepavn npiiKonqa nojac, sajieny 
3a H> nHmxojte, 3axBopH caHjiyK, h, ;ip}Kehn ra y pyun, 
pemii ce ;ta o.ie Haj6jiHHceM cy;iHJH h ;ia nojinece xy/K6y. 
Oh oxBopn Bpaxa c cxa^e hotom Ha cxeneHoue, Ka;i, My 
Heo'ieKHBano H30i>e y cycpex je;ian nenpnjaxejtCKH ojipej. 

KpqMap je nmao npBn, c je,:iHUM cxapnM Koo.'beM y 
pyii,n ; noKytapu, ilhx xpojuua, Haopy/Kann paHcaeBHMa h 
CaxHHaMa, niiun cy o.iMax 3a h>0m; jejiaH eyce^, ca sap^a- 
jiOM nyuTKOM, oGpaaoBao je sainxnxHHuy. Hu jejiea hh jipyra 
cxpana nncy ce najia.TC ^a he ce xaKO 6p30 cpecxn. CaMO 
iiex inecx CacaMana pa3;iBaja.io je HenpajaxeJbe. 

Mep}KH cnycxH eaH;iyK n xp5Ke je;iaH oji cBojnx hh- 
inxo.T>a. OBaj HenpHJaxe.T>CKn noKpex oOejiojianH ras^a 
EBcxaxnjy ii H>eroBiiM noMaraqHMa ko.ihko hm je 6oJHa 
nope.iaK 6iio pl)aB. Kao oho nepcHJaHiui y 6nxKn koa Ca- 
.laMHHe, ohh Cexy npeHcOperjiH ,T,a H36epy nojiojKaj, na 
KOMe 6n ce h>hxob 6poj Morao c ycnexoM pasBHXH. Je^nHH 
03 H>uxoBor ojpe.ia kojh je hocho Baxpeno opy^vje Hnje 
Morao jiR ce nocjiyiKn xhm opy/KJCM a ^a ne panir CBOje 
ApyroBc Kojn cy hiiijih iipe^ H.nM: jiok cy xyrcHoxoBH hh- 
mxo.i.n, KOJH cy Spncajin ucjiom AyJKnnoM cxencHHua, Morjin, 
KaKo je ii3r.xeAajio, ji?l iix jcihbm mcxkom cBe noKOce. Ciat) 
3ByF> opo3a Ha nnmxojby kojh je Mep/Kn 3aneo ojijeKHy y 
HjUxobhm yinoMa, n yqoHH hm ce roxoBO hcxo xojihko cxpa- 
TiiaH KOJiHKo H. caM Hyuaft. 

CaMa OA cede, HenpHJaxe.T>CKa KOJiona oKpeny na jcbo- 
Kpyr H iioOewe ji,9 noxpaacH y Kyjnu npocxpaHnje n no- 254 CpncKH KanacEBHH Pjiachhr. 

ro.iHOjV. 6oJHO nojLe. Y Hepe;iy, kojh jo ncMnHOBRH npn 
HarjioM iioBJiaqeHj}, Kp^Map ce canjiexe Ha Koii.i.e Koje je 
xreo ;ia OKpeHe ii iia;i,e. Kao iijiomchiit Heiipyjaxejb, CMa- 
Tpajyta jia mj je Hcnoji ;iocTojaHCTBa ynoxpeCiiTH opyjKJe, 
MepjKii Oami na Cerynue CBOJ caH;iyK kojh, iiajiajyfeH na 
H>0X Kao cTCHa, H TO ca CBaKor OacaaiaKa cBe SpHte, ao- 
BpiuH nopas. CxeneHnue ce oqecTiime o;i, HenpHJaxeJba, a 
iio.ioM.i.eeo Konjte ocxajie Kao xpo(|)ej. 

McpHvii cD^e Op30 y KyJHy, rjie ce Heiipnjaxejt Oeme 
Beh nocxpojno y je,T,an pe;i. Oiiaj us saiiixuxiiHue ^pniao 
je iiyiiiKv Ha pyuH h jivBao je y sana.teHH cxeibaK. KpMMap, 
caB KpBaB, jep y na;iy Oeme jano noBpe;iHO hoc, cxojao 
je H3a CBOJnx npHJaxej^a, Kao oho paHjenn Menejiaj n3a 
pe;ioBa FpKa. XMecxo MaKaona hjih IloAajiHp?.. iLeroBM 
Hceea, pasCapyiuene Koce, Opncajia My je JiHue je^inuM np- 
jtaBHM yCpycoM. 

MepjKH ce o;i,Max peiiui. On ce 3'nyxu npaBo ohomc 
HiTO je jipHx'ao nyniK-y, ii yiipaBu My ueB o;; CBora UHurrojba 
y rpyAu. 

— Jl,o.ie cxeibaK hjih ch iiornnyo! ySBHKHy oh. 
CxeH>aK na;ie na aeMjty, h MepHxn cxa^e hotom Ha 

HpMiia.T.eHH Kpaj (|)HxnjBa n yracn ra. CaBesHHun o;iMax 
no.io;Kniue opyncje, cbh y ncxn Max, 

— A BH, pe'ie Mep>KH oCpaKajyLn ce KpnMapy, Ma.ia 
Kaana Kojy cxe oji MCHe npHMUJiu Hayinhe Bac aauejio ;ia 
ce yqxHBiije noHaniaxe npeMa cxpaHuiiMa; ;ia xofey, Morao 
Ohx y«iHHnxn ;i,a BaM OB;iaiinfcu cyjiHJa saxBopii paA»i»y; ajin 
ja HHcaM ocBex.i^MB TOBCK. Caji, ;ia 'lyjcM ko.thko brm jyy- 
ryjcM 3a oho mxo caM noxponiHO. 

Fasjia EBcxaxujy, Ka;i je bhaco Aa je MepjKii cnj'cxno 
opo3 ea CBOMC cxpanmoM HHiiixojLy, Kojo je, roBopehn, 3a- 
ACHyo 3a nojac, noBpaxii ce Majio xpaCpocx, h oh xyacHO 
npoMpM.i.a. OpniiiybH ce: 

— IIo^iynaxH nocyl,e, ryhii i.yAO, pasOnxH hoc vloOpoM 
xpiiiiihaHHuy... no^nliH iraicjieny rpajy... ja ne shrm KaKsa 
ce oiiixexa nocjie csera xora Moate Aaxn jc^hom 'iccxhxom 
qoBCKy. « -■^ Kpohhka Bjia mbhhh Kapjia IX. 255 

"' — ^^ Hhuitr, HHiuTa, HacTRBu MepjKH CMemetn ce. 3a 
B«i£i»-fyft36ujenii hoc iiJiaTuhy brm kojihko oh no MOMe na- 
xol^efty npcAH. 3a no.iynaHO nocyj^e odparnxe ce KOH>aHH- 
UHMa. Ocxaje mh ^a 3HaM kojihko brm ^yryjeM sa- CBOJy 
cuHofefiy Beqepy. 

Kp'iMap je nor.ie;iao y CBojy JKeHy, y CBOje noKyhape 
n cBora cycejia, Kao ak hx je xxeo aawojiHTH y hctk Max 
H 3a caBCT n sa samTHTy. 

— KoH,aHHunMa, KoibanHUHMa! peqe oh... bh^icth ibhxob 
H0Bi»H, to Huje TaKO JiaKo; H>nxoB KanexaH ;i,ao mh je xpH 
jiHBpc. a sacTaBHHK Mc je yAapuo hotom. 

MepH{H y3e jcAan o^i ona abr sjiaxna Ta.inpa Kojn 
Mv Oexv ocxajiH. 

— XaJAe ;ia ce pacTaneMO Kao ;i,o6pH npHJaxe.'LH, 
peqe oh, h 6aHH xajup ra3,ia EBCxaxnjy, kojh ra, yMecTO 
,Ji,a Hpyaai pyKy, nycxH Jia na,T.He na no^. 

— Je^iaH xajinp, ysBUKHy oh, je^an xajinp 3a cxo no- 
.lynauHX doua : jCvian xajinp ,ia ce pa3opu je;iHa Kyha; 
je,iaH xajiHp jia ce xyny .^yjin I 

— Je,T.aH xa.inp, cBera je.ian xaaEnp! npnxBaxn acena 
jaAHKyjyhn hcxo xaKO. Os^ie ;ioJia3e KaxojinqKH HJieMBfen 

. Koju noKa.imxo uaqune Majin nepe^, aJin 6ap SHajy mxa 
TO exaje. 

JI,a je HMao snuie HOBaua, Mepatn 6h 6e3 cyMH>e o^p- 
iKao Aofiap r.iac o n3,T.aniH0CTn ceoje cxpanKC. 

— TaKO je, o^roBopu oh xjia;],H0, aan xh KaxojiH«iKH 
HJieMnhn nncy 6naa noKpa^ienn. Pemnxe ce, aoa^A^] ySMHxe 
xaj Ta.inp, HHawe Hefeexe loCnxw HHraxa. H oh Kpo^n Kao 
^a ra ysMe Haxpar. 

KpqMapnua ra CMecxa jih/KC. 

— ,T,OBe;i,0xe mh Koaa; a xh, ocxaBH xaj paacaH, h 
;t0HecH MH canjiyK. 

— Kofta, rocHOAHHe BHxeHve ! pe^e je;i,aH oa ra3;i:a 
EBCxaxHJeBHX cjiyry KpnnehH Jinue. 

KpqMap. nope;i, cBe cBOJe MyKe, jinace rjiasy h aeroBe 
oqn sacBexjiHine ce 3a qacaK o;i, 3Jio6He pa.n,ocTH. 

— Ja ty BaM ra caM ;i.0Becxn, Ao6pn rocHOAapy ; Ao- 2o6 CpncKH Kh>h)kebhh FjiAceHK. 

Bemhy eaM sauier jo6por Koita. II oit iisn^e, ;ip)KehH hc- 
iipecTRHO MapaMy na Hocy. Mep/Kii o.ie sa h>hm. 

KaKo ce H3HeHa;iiio, Ka;i ymgcto jreuora ajiaxa Kora 
6erae jiobgo enjie je;iHor Majior KOH>a, iieraeor, MaTopor, 
yOnjenor, n ya to Harpl^enor eejiMKHM O/Kh.t.kom na rjiaBo! 

yMCCTO ce;i,jia oji CKynonene c|)JiaHApnjcKe i;a;iHBe Biijieo 
je KOHvHO ce;iJio o6jio>KeHo rso/K^eM, yKpaTKo ce^jio, KaKBO 
HMajy npocTii bojhuu,h. 

— Ulxa 3HaqH oeo? r;i,e je Moj koh>? 

— Hewa Bame rocno;iCTBo dsbo.ih iioTpa/KiiTH ra oa 
rocno;ie npoTecxaHTCKiix KoibaHHKa, o;i,roBopH KpqMap c npn- 
TBopHOM iiOHH3Hoinfc3' ; TH qecTHTU CTpaHUH o;i,BejiH cy ra 
ca coOoM : Mopa Chtu jisl cy ce iipeBapnjiu sdor cjinMHOCTH. 

— Jen KOH>! pe'ie je,iaH oji noKyhapa; oiioajino 6hx 
ce jia neivia BBine oa ;iBa;ieceT ro;tHHa. 

— He Moace ce nopefcn jia je 6oJHii Koib, pcMe ;i,pyrH: 
norjiCAaJTC KaKaB je y.iapau caC.hOM ao6uo no uejiy. 

— ITa mTO My je ;T,jiaKa jinBna! jtoAa.ne TpeLu ; Kao 
o;ie.io na waKBOM Be:inKainy, npna n 6ejia. 

Mep/Kw y^e y inxajiy, Kojy nal>e npasny. 

— A 3ainT0 cxe ^onycTHJiH ;ia o,T,Be;iy Mora KOJba? 

V3BHKHV OH rHCBHO. 

— A niTa hcMO, rocno;iHHe BHTCH^e ! pcHO MOMaK Kojn 
ce CpHHyo o nnajn, o;i,Beo ra je TpyOan ; bcjih ,;T,a cxe ce 
MOH^ajin. 

MepiKH je nyuao oa Ji.yxHnP, n y CBOjoj necpoLn nnje 
3nao Kora ;ia Kpnnn 

— IfaliH hy Kanexana, MpM.i.ao je Kpo3 3y6e, n oh be 
Ka3nnxn nnxi.OBa KOJn mc je iidnpao. 

— fia cBaKH iraHHH, pe'ie KpwMap, Banic Tocmojicxbo 
ynnnihc .loupo ; jep xaj uanexan... KaKo ce ono 3Baniey... 
H3rji(!jao je Ba3;ia bj).io qecxnx mobck. 

H MepjKH 6euie Beh noMncnno y ceOn ^a je Kanexan 
o;io(jpno, aKO ne nape^ino, K|»ahy- 

— Mobn hexe xom iiphjIhfcom, ;i6;ia;ie KpiMap, jio6nTB 
naxpar n 3.iaxHe xajinpe o;i one rocno^nne; Ce3 cyMH,e je 
norpeuin.ia Ka;i jc y 3opy Kynnjia cBoje cxsapH. Kpohhka o Bjia;iabhhii Kapjia IX. 257 

— Xofey JH ;T.a npnBCJKeM caH;iyK Bamer rocno;i,CTBa? 
yiiJmt^'KOiLviiiap c HajeetiHM noiuTOBaH>eM n y HaJBeheivi 
OHaiaH>v. 

Mep/Kii yBn.ie .na he, irto Ay^e ocTane, cbc jiyace 
Moparii ,T,a iiojiHoeii inajie OBe piiTe. Mdm caH;iyK npHBesaine, 
OH ce Biiny na pt^aBO ee.aJio : ajin Koita, Ka;t oceTH na cede 
HOBora rocno;iapa, ononajie iiaKOCHa Hcexa ;ia oraeja H.e- 
roBy jaxa'iKy BemTuny, Mei>yTHM, oii 6p3o yBiue ;ia HMa 
iiocna c o.a.inMHHM jaxa^eM, Kojii nnjo 6no hit HaJMaifce 
pacno.ioHjen ,i,a Tpnri JLeroBe .^yOasHOCTii : saxo ce, iiocje 
HeKo.iHKo qiiBTexa 3a Koja je ;i,o6uo neKOJinKO yjiapaua 
Bp.io oinxpHM MaMysajia, naMeTHO pemn jin cnyma n ,T,a ce 
KpcHC Ha nyx y onpyHienoM Kacy. Ajih y OopGn ca cbojhm 
KOifcannKOM oh deine naryCno jejian ji,eo CBOje cnare, u xaKO 
My ce .lorojiu oho mxo ce oOnqHo ;iora^a MpunnaMa y 
xaKBOM ciyiajy: na;i,e, KaKO ce xo Kaace, jep ra EdjiRjiome 
CBe qexnpn. Hain jyHaK o.iMax ycxaje, Majo HarH>eqeH a.iu 
join BDine pasjapen soor j,peKe Kojy cy najia-iH npoxHB H.era. 
Oh ce mxa Bnrae K0Jier)ame ner^'OJHKO xpenyxaKa, jia .in jta 
ce 3a xy jipcKy ocBexn ca neiconnKO y;i,apaHa MaqeM h.'lo- 
mxnMHHe ; a.in Ka,i je ;iodpo npoimcjino, yqnHH ce caMO 
;i;a ne qyje yepejie Koje cy jiy ns jiaaeKa ;io6aHnBajiu, n 
.larano nacxaBD nyx y Op.iean, npahen n3 ;iajeKa tomhjiom 
jieue, H3 Koje cy cxapnjn ncBajn necMy o JKeany Ilexa- 
KeHy,t jioK cy Mjia^n Konnno nx rpjio ,t,ohoch BHKaan : Xp- 
2CH0T.' XyeenoT ! pa! 

rionixo je ;i.ocxa xyatno jaxao oxnpnnnKe je,T,Ho no 
Mn.T3e, OH pa3MHCJin ;i,a no CBOj npn.inHu xor ^ana neke 
cxnhn KoaaHnKe : ,T;a je meroB koh> 3aHe.io npo,T,ax; ;i,a je 
najsaji Bnme no cyMH.uBo Jta he xa rocno^xa npncxaxH ji,a 
My ra Bpaxe. Ma.xo no Majio on ce naBHKHy na MHcao ;!i,a 
je CBora KOH.a ii3rydoo 3a naBCK, n KaKo, c xom npexno- 
cxaBKOM, Hnje oMao HHKaKBa nocjia na OpjieancKOM nyTy, 
OH noHOBo yjiapn nyxeM mxo Bojtn y IlapHS, hjih Sojlc 
peiiH jejiHOM npeqnuoM, ;ta 6a o3Gerao 3JiocpehHy Kpqwy, 

' CMCiiiHa jiimHOCT n3 jeane ciape nonyjiapne necMe. 

;7 258 CpncKH Kh>hhckbhh rjIACHHK. cBe;i,OKa iLeroenx nejiata. HeoceTHO, n KaKo 6eme n3 pana 
HaBHKao ,na TpancH ;io(5py CTpaHy y CBaKOMe ,Ti.oral)ajy y 
JKHBOTV, OH iioqe CMaTpaTii ;Ta je, Kaji, ce cse ysMe y paMye, 
Bpjio cpelian inxo je Tano jeBTHHO npoinao; Morao je Chth 
cacBHM noKpa;ieH, .MOH^ia yt5iij.eH, aok oBaKo ocTao My je 
join jejiaH sjiaxaH xajinp, roToeo cbc npH>e, ii koh>, kojh je 
ucTHHa Ouo pyacaH ajiii je Cap Morao ;ia ra hoch. Ako 
TpeOa cBe pefcn. ycnoMena na .leny Mn.iy DSMaMUJia My je 
BHuie nyxa ocmcx. yKparKO, nocjie hgkojiiiko caxara xo;ia 
n ^lodpora pyina, H>era totobo rpoHy iiaiKiLa obc «iecTiiTe 
;ieB0JKe, Koja je ojiHe.ia caMO ocaMHaecT Tajiiipa 113 Kece 
Koja je UMajia ;i,Ba;ieceT. Teste My je Cojio ^a cc uoMopH 
c ryCiiTKOM CBora Jieiior ajiaxa, ajiii unje Morao ;i.a ne 
npiisna x<\ Oil My Kai.aB nonon oKopcjinjii o;i xpyOana o;iBeo 
Koita He ocTanHBLiiu jipyror. 

Oh cTHiKe y Oapus y bcmc, Majio iipe ho ihto Le ce 
saTBOpiiTii Kannje, 11 o;ice,T.e y Jcahoj rocTHOHDun y y.iuuH 
Csexora JaKosa. 

(HacTaiuihe ce.) 

IlPOCnKP Mkphmk. 
(Upeneo c (ppauuycKoe J[,. JI. Tiokhr). « **J.-^' HE B J E P y J . . . 

He Bjepyj j Moje cTHXOBe n pnMe 
KaA TH KajKy, jipara, ;ia xe chjiho bojhm, 
y TpenyTKy eeaKOM ;i,a ce 3a tc mojihm 
II y cxad.ia TBOje ypesjjcM iiMe — 

He BJepyj! Ho Kaeno Kajx ce MJecen jaBH 
Hsa dp^a Hamnx n pasacne epMy: 
TaMo, r,\ie 'ho iijecMa Tpenepn y rpMy 
II iVnpnme 30Ba ii joproBan n.iaBH, 

JI^oI,n, qeKaby Te! 5" qaenjia tdjcm. 
Ka;ia cpuv cbomg npiirp.inM Te qBpiuhe, 
OcjeTHin JiH, jipara, jia mh Teno jipnihe, 
H KO jyjicKo cyHne ;ia Te ormeM rpojeM — 

Taja BJepyj mchh h He nnTaj Bnme, 
Jep HCTHHCKa .i>y(5aB 3a pnjeqn ne 3Ha. 
Ho ;ipmke n ropn, CHJiHa, Heonpesna 
Hhth MapH, ,ipara, Aa CTHXOBe nnme. 

AjIEKCA niAHTHTl. 17' H3 KFhHrP: „MOJA MJIAAOCT^ 

1. 

^T,ajieKO 3a bchucm njiaBerniix Gperoea 
Ocxajia ev iioji.a n oCajie uBeTiic, 

H CKpilBeHII KVTUII CBHX MJia;i,HLcKHX CHOBa 

II BeMiiTiix Ha^a je;iHe .nyiiie cexHe. 

ripasaH, HeM ii TyiKan CTOJii .nBopan oxapH, 
KojOHavia Mpaqna ne Cjiiicra y s.iaxy; 
y i.opoBv neme cpyuienH o.iTapH, — 
He ciiyH^e no H>HMa y cj.ajny opHary 

CBCiiiTCHnuH ce;in. 0;i6ero caM Kpaje 
y KojriMa Mupxa ii nepaiiye uBexa, — 
Tag iipo.ieLe M.iajio h bpmhto Tpaje, 
II cTOJieTHO pamho iiithtii Mccra CBCxa. 

Cbct My,T,aH, pasByMCH, crojii iiciipe.T Meat'. 
CseT oCMane, .laiKH, Cjiyjia, Herioiirreifca, — 
yciiaBan, — Oes cynua jia ra ii3 cna iipeHe, 
MjiaK, Tpoiiiaii, Oea moLii jir xpaHvii CiiaeeH.a. 

MnaK, cpue Moje, Haiipe.i iioIjh xpeCa! 
HcK He .Tiije OKO y3a:iy;iHiix oy3a 
3a Kpaju'iKOM iiJiaBor ii Be;ipora He6a, 
H CBexoM Oea xvre, oKoea ii cv3a. 

Mhjiyxuh JoBAHOBDTx. « jr,. 2. 

J's UHiaHCKy uccMy h sbck KacxaiteTa, 
H y MeKOM KpHJiy pasys^iaHiix Hiena — 
yryiuHsax chjiom ocehaita ceexa 
roHet' cJiHKy MHay h3 upouijinx BpeMeua. 

H joK ce no Hofen, caituBoj u Menoj, 
PasJieraau seyuu crapax BHJojiHHa, 
Toeyo je cnoMee o cpekn jiajieKoj 
y Mope pasBpara, opraje n BHHa. 

MamHuaMa toiijihm, cxpacHe, iiojiyHare 
H HHJaHe ;i,OK cy rpjiHJie Me ajene, — 
Ja ocetax Kano TBOje oȣH 6jiare 
C iipeKopoM H 60J10M I'jie^ajy y MeHe. 

Kpaj pasBpaTHHX acena u uHJaHHx tyjiH, — 
,T,OK MH jiHume TBoje y CHOBHMa cjaao, — 
Mopao caM Kpa^OM ;T,a npHTUcnaM rpy^H, 
H cpi;e y H,HMa sraaceHO a najio. 

11 ocxajax xaKo pacxpsae, 6e3 Mohn, 
J[oK jeii,ajy cxpyHe 110 caaHBOj Hofen. 

MflJiyXHH JOBAHOBH-R. LUTPOCiMAJEP KAO IIOJUirilMAP IIPAMA 
HAllIOJ HAPOAHOJ MHCJIH. 

rio'iCTKOM mesjiecGTHX ro^THHa iipoin.ior Bena iiapoA 
ce xpeaTCKH u cpiicKH y XpeaTCKOJ nainao iipc;i, jgauum 
BCJIHKHM MOMOHTOM, yoiH cyj,6oHOCHor iipciOMa. EKCIiepH- 
MenaT c anco.iyxnaMOM jo/Khbco je iioxiiyHu 4)ujacK0 koji. 
Kyte a iiopas na 6ojhdm iio."baBaMa, iia je xpeSaao rpa- 
•AiUTU HOBe Haiime ^a ce ys^ipa^H y je^inHCTBenoM opra- 
HH3My uapeBUHa, y Kojoj ce Bet iiocbc jacno oiiavKaJio 
KaKO je cBaKO cxao ;ia ua CBOjy cxpaHy By«ie. CxpaxoBauii 
6h aucojiyxMsaM iiMao ;T,a Cy^ie nsMCiteu ueuxpajiucxuHKOM 
ypcA^OM Monapxiije, ajiu u xa 6u ce HMaaa yBccxu Kao 
6ajarH ycxaBHHM iiyxcM, car.iacnoM bo.t.om napo.ua, kojh 6ii 
ce 3a iby u3JaBii.iu iipcKO cBojux iipeAcxaBuuuixaBa y ca- 
6opnMa. 

TaKO ce u y 3arpe6y oxBapa caoop 15 anpujia ISGl, 
KOJH on MUMO ocxajie BejiHKe 3a,ialie, i.ao uixo je ype^eite 
o;iHOca y sgm.i.h, iinxaibe iiiKoait a ype^ia, je;inoM pciii cpe- 
huBaite ersenyxflBe, iipaBOcy})a, KyjixypHux, Hapojno-CKO- 
HOMCKUX II ApyuiTBeHUx iipiiJiuKa, iiMao ;i,a peuiii u iiuxaibc 
;i,p/KaBHOiipaBHO — o;i.hoc XpBaxcKe npe.Ma Aycxpiijii ii h- 
rapcKOJ. 

Kao BHpii.Tiicxa je qjiau xora cauopa ii IlfxpocMajep, 
Koju y H>era yjiaaii caB iipc/Kex Mnc.TUMa n ii.^ejaMa KojuMa 
ce ucxHuao y iFoja'iaHOM napeBiiucKOM Bchy. UpBeiia je hux 
iberoBa iioniixuMKora .,^jei>yjy'S Jia je „uapcxB0 aycxpajcKo 
cxBap HocBc Qco6uxa, iiocBe opiiniHa-iiia, KOJoj y unjejioj 
EBjtoiiii saMaii hexe cjiu'ihc xpavianu; hckhm je iiaqunoM 

EBpoiiay MajieHOM Jc^iuhcxbo uapcxsa aycxpHJCKora, ho 

MojeM oape.M yBJepejby, cxBap je npaBeana. jecx nocxyjiax 
^C.iHK n napaa noxpeoohe no.inxH4Ke (PoBop IIlxpocMajepa 


IIIPOCMAJEP KAO HoJIHTHqAP. 263 y'*Pft,15opy ;iaHa 25 jaHvapa 1866). Ca Tora CTajajiHiuxa 
nojiasehu, dpaeno je oh y uapeBDHCKOM eefcy (|)e;iepajiH3aM 
y uapeBUHH aycrpujcKoj, c tum MncJiHMa jiojirsu h y cadop 
xpeaTCKii. Ho, y cadopy Kao mxo n y qoxaBoj XpeaTCKoj, 
y Taj lac HeMa no.i>a ycnexy xe Mnc.xn, jep cy h cyBHine 
CBCHce ycnoMGHe na uctom MHHy.iy ;i.eueHnjy xemKora an- 
cojyxnsMa u rep.MaHnaaiiHJe, KOJHMa je Beq ycpehaBao 
Hapojl xpBaxcKD H cpncKii. Beqy, sa iipaBO peieno, nefee 
HHKO HO ;T,a ^yje, na jiok cjiodojioyMHn EyreH KBaxepHHK 
ca cjiadnM ycnexoM iiponarnpa ujejy caMocxajHocxH, ee- 
liHHa ce HaKjaiba caBesy c Mai^apuMa, c KOJHMa ce y 3a- 
je.iHnnu na^a jiaKme u Sojte ojioiiexn najesjiu Beia n rep- 
MaHHsaunje. Y obom ce noxoaeM caMo o6HaB.T>a jiaxenxHa 
cxapa -MDcao yHHOHHCXHqKa. 

y oqa xaKBa cxaita cxBapn oqnrjiea.HO je jia nixpo- 
CMajep HBJe Morao y xpBaxcKOM caoopy jia Hcxynn c ohhm 
HCXUM MDC.xHMa, KOJiiMa jc Hcxynao y nojaianoM uapeBQH- 
CKOM Behy, Huje jih xxeo ^a Beh. a priori ocy;i,H CBOjy 
cxBap Ha Heycnex. 3a Bei ce y XpsaxcKOJ hhko He sarpe- 
jaBa, ysUvXyjiHO je ;iaK;ie h roBopaxa o 4>6AepajiH3My Ay- 
cxpyje, a uenxpajiusaM, na h 6eqKH, MpsaK je u caMOM 
IIIxpocMajepy, kojh ce Kanjia dojn, ;ia 6n ce h3 noBep.i.H- 
BOCTH H JiaKOBepHocxH XpsaxcKe jiacHO Morao nopo^inxn u 
yiBpcxoxH ueHxpajiusaM MaijapcKn. Saxo on y cbomc ro- 
Bopy 5 jyjia 1861 o.i.iytiHo npenopyqyje „(|)ej,epa.xHH caBe3 
ca Hapoji,HMa yrapcKOMa", ne npH3Haje je^HHcxBeHe aerntJia- 
noje, H npenopyqyje je;iHHO nepconajmy ynnjy c YrapcKOM. 

Hpejias IIIxpocMajepoB c (|)e,TepajiH3Ma Aycxpoje na 
(|)e;iepa.iu3aM XpnaxcKe c napojiHMa yrapcKe cxsapa cacBHM 
jpyry oasy nojnxuqKHX HieroBnx ocnoBa. ^ok je y noja- 
laHOM napeBUHCKOM Beky XpnaxcKy c yrapcKOM, Kao u 
c ocxa.iHM 3eM."baMa, nocxaB.T>ao y jejiHaKu caBcsnayKu no- 
joaxaj npcMa AycxpuJH, cajia je 6e3 o63Hpa na Aycxpnjy, 
HsyseBuiu ocooy- BJia^apa u 3ajeAHHiiKe nocjioBe, nocxaBuo 
XpBaxcKy y paBHonpasaH noaoHcaj upeMa yrapcKOJ. On na 
roj. 1865 He xajn cBojnx cHMnaxuja, uixo nx rajn 3a je- 
;inHcxBo MOHapxHJe, Koje wy HCTHie h3 nparMaxuiKe canK- 264 CriiCKH Kh>hjkebhh Fjiachhk. 

uuje, a Koje je KOMiipoMnxoBaHO h o;i Hapoj,a OMpsHyro 
caMO 3aT0, „mTO cc je jiyro BpcMeua cKpajnuM naiiopoM 
CBHX CHja u HeusMepHHM TpouiKOM TOM HacToja.io, ,T.a ce 
ycTpojii ,ip/KaBHU opraHU3aM, kojii ^a caMO jc;i.HOMy Hapo;iy 
Ha KopncT Cy.Te, ;i,ohhm 6u ocrajH Hapojiu iipocTO ii noTu- 
lUTCHO SBaibe iiMa.in: ,T,a na CBOjy mTexy Taj opramisaM 
xpane a ys^ipHJaBajy*. Taj neHTpajincTiPiKU ciictcm je cpehoM 
VTyiieii, ajiu LLlTpocMajep iipesa ii npe;i, .lyaausMOM, kojii 
6h 3aBeo ncTe o.iHoce, yMecTO y KopncT jejiHora napojia y 
y KopHCT .T,Bajy napo;ia. ,.^T,auac ee pa,T.ir', Benii LUxpocMa- 
jep, .,,ia ce MJecTO iioKOJuora je,iHora ueHTpajiHora TBJeaa 
ycrpoje Ana TujcAa uctosjctuc Hupaeu, n ;ia ce rociio,T,CTBO 
y Aycrpujii, Ka;i, bcIi iio.t, ;i{e3:ioM je;iHora uapojia imje 
Morjio oiicTOJaTU, dapeM iiojiHJtMU Mei)y ;i,Ba iiapoAa!" lllxpo- 
cMajep Bii;iu Ky;i,a 6po;iu iioauTiiKa Moiiapxuje, u ,T.a je 
BcK iia iipary eKciiepuMeuaT ,i,a ce ona iioacjih y Ji.Be iio- 
.lOBHHe, OA Kojiix he jejiaa 6utii iipcAaiia na eKciiJioaTamijy 
IleMniiMa, Apyra Mayapiiaia. Ka.ia Bet ne.Ma roBopa o (|>e- 
.iepa-iii3My Moiiapxiije, lllTpocMajep biuii ciiac XpBaTCKe 
ca.Mo y TOMc, ^a ona caMOCTa.iiio ii HC3aBiicHo yl^e y ((»e- 
,T.ei>a.iHii o^TUOc c uapo.iHwa urro ca'iiiiLaBajy Kpa.LeBuuy 
yrapCKy. 

Tom ce cbojom muciii nauiao IIlTpocMajep no cpeAni'ii 
ii3Mel)y KBaTcpiiuKa, kojh je roBopiio o caMOcTajinocTii ii 
He3aBiicH0CTH XpBaTCKe Kao cvBepeiiora (l)aKTopa, 6e3 iio- 
ceoHor oOsiipa uiuo ua Kojy 3eM.i,y y Mouapxuju, ii ymi- 
oiiiicTa, Koju cy, iipii3HaBajyLu sajcTiiii'iKc noc.iOBe c A - 
rapcKOM, cTaja.iii na CTajajiuiury peajine ymije I C^arjie Le 
oinii II j)a3yM.-LHBa cuMiiaTnja IIlTpocMajepoBa y CBoje 
,T.o6a iipcMa KBaTcpniiKy ii CTap'icBiiliy, 'iiije je iia'ie u 
roBope .lao iirraMiiaTii iia cBoj rpoiiiaK. 

Kao iiiTO je y iioja'iaiioM uapeBiiucKoM Bety, xaKO je 
lIJTpocMajep u y caoopy opaiiuo cBoje iMiicjiu yiipaBO ojiu- 
CTaBiiM ronopiiMa. He caMO oiiii Kojii cy c iliim ciniiiaru- 
30Ba.iii, Beh II caMii iijiotubhhuii iipu3naBajiH cy My Ban- 
pe^au aap lOBopnii'iKu, AiiTyii ce CTojaiioBiili, ii caM je,i,aH 
pj, iipBux roBOj)HUKa, lie caMo cBoje crpanKc Bch h ca- Ml IIlTrocMAJEr KAO TTojiuTHqAr. 265 ^]m^ iiaiuao iiOHVKaH, ,ia y roBopy kojum je nojieMusoBao 
iipoTUB HaBO.ia LLlTpocMajepoBiix iiapeKOM Kance : ..va je 
creap sancTa .vyiua upoTUBHTii ce roBopeiiKy Kojewy mohvC 
6uTU y mijeaoj Espoiiu ^lanac napa neMa, iuto ce cujie h 
CHare roBopunuKe xii'ie'. 

Bo^eii TUM MHciuMa npevice.JiaBao je jianaie nixpo- 
CMajep Kpa.i^enuHCKOj .leiiyTauuju, Koja je UMa.ia .T,a c hcto 
TaKBOM AeiiyramijoM MayapcKOM iipoBe,i.e jioroBope u yra- 
HaMu na'iuH, KaKO ;ia ce ype^e o,t,hocu u3Me])y XpBarcKe ii 
yrapcKC. Oh je j,aiiane Bpjio .T>yda3H0 nosjipaBHO qjiauoBe 
yrapcKe ;i,ejierauujc, HaiuamaBajyhu cjory h iipnjaTe.ijCTBO 
ooajy Hapo;T,a, Kao ii iioBcpeibe 'laaHOBa jenyxaunje, Kojoj 
je 6ho npciceAHnic'. Ta ,ioroBapaH.a Me^yxiiM uncy hu ao 
KaKBa ycuexa ;i,OBe.ia. 

Heyciiex je thx iiperoBapaFta y Beyy hobo.t>ho x^i- 
joBao. ^T,OK.ie ro;i. Maijapu Hucy Ha »iucto c XpsarcKOM, 
;i,0Tae cy ca cbojhm saxTCBHMa iiporuB Be<ia ciaoujii. Oja- 
lana XpsaxcKOM yrapcKa je (|)aKxop npoxuB Kojcra u iipe- 
npe^cHe CMuuajiime aycxpujcKe Mopajy ^a jiojKUBe (|)njacKo. 
II ;voKjie i'OA je xo cxaH>e Hecpe^eHocxu usMcl^y XpBaxcKc 
u yrapcKC xpajajio, Bei je Morao ;i;a npe,Ty3UMa najpa- 
y.iu'iHuje eKcnepuMCHTe, Kojnjia 6h CBOjy Bo.iy MO>K;ia nnaK 
KojuM ro.T. KaMUHOM HpoBeo. He ;ia ce noysjaHO pehu, ajiu 
je cBairaKO ojinay hcxhhh Ka;i,a ce Kaate ,"ia 6n xo CKcne- 
pHMeHxupaite 6or sna ;ioKJie n Ha Kojn nainn noxpajajio, 
;ta Mai^apuMa Hucy npncKoqujie y noMoh 6oJHa ne^iaha mo- 
Hapxnje ko;i CajioBc (Kennrpeua) n BucMapKOBa noanxuKa, 
KOJa je Aycxpnjy, naKOH xora mxo jy je naarHajia h3 ne- 

1 Pemi, Koje je tom npnaiiKOM iiapcKao, namjiH cmo OBaKO aa- 
deaC'KeHe: „Glaubeu Sic mir, meine Herreu, dass wir Alle die Wichtigkeit 
tier zix Ifiseuden t>agen tief fiihleu, dass wir im Bewusstsein Jener grossen 
Verautwortlichkeit sind, welclie wir vor Gott und vor dor Nation aiif uus 
genoinmen haben. Dieser Grrisse uuseror Aulgrbc und uus rcr Verantwort- 
lichkeit werden wir jedes iinserer Worte, jeden unserer Sihritte aupassen, 
datnit dem Wunst'he beider Nationeii geiuass der heilige Zweck der Ein- 
tracht, der Freiindschaft und des Ausgleiches erreicht werde. Nehraen Sie, 
•neine Herren, deu Ausdruck unserer tiefen Verehrung uud unseres vollen 
Vertraueus eiilgegen". 26H CrncKU KH>Q>KKBHn FjiACHaK. MaHKiix HOKpaJHHa, rypuyjia Kao ceora nnonnpa Ha hctok. 
Bes Ca;i,OBe Maijapu He 6u dunii xaKo 6p3o h xaKo Jiawo 
jiom.iii ;io ycnexa ,io kojhx cy jioiiiJin, a u iiiiTaPLe je 
KaKO 6u ce 6e3 xora jioraljaja oii-iii pasBuaii ojHoiiiaju y 
Monapxujn, Koja je cse cBOJe yciiexe n noHceaa caMO bh})- 
Tyo3HOiuliy KojoM 3Ha Hapo^e je^He iipoxuB ;ipyrHX ii3u- 
rpaBaxH. Lllxa Bnme, a Mn cmo h caxiu xoMe uaj.ieriiuu u 
uajncxiiHHXHJH iipuMep, Aycxpnjii npiina;ia ynpaBO naxeuax 
jin iipoHa.ia3aK. Kano ce je.iaH n hcxii napo.T iiciicaBa ii 
cKciiJioaxume iio peneiixy : divide et impera ( no;ie:iu iia 
B.ia.Taj). 

IlopasoM AycxpHJe ko;i; Ca;ioBe cxBopeHO je exaiLc 
Koje je Be'i iipucunujio ,i,a je Mopao iiouycxHxu 3axxeBHMa 
Mayapa, To ce y KpaxKOM xoKy BpcMena cse jacniije OHa-/Ka, 
caMO xora ne onaa^ajy nonrixii'iapii y xpBaxcKOM caOopy, 
KOJH, npeABO^eHU HlxpocMajepoAi. 3aK.T.yqyjy 18 jteue.Mdpa 
1S66 „;ia xpoje;i,Ha Kpa.i.eBHHa ne UMa hhxu naiuna, hhxh 
iipaBa a hhxu ^lyHJHOcxH ^a cxynu y ca6op yrapcKU*'. Be- 
LuHa, Koja je xo oAJiymJia CKyna ca lUxpocMajepoM, sa- 
ue.io je yBcpena ;i,a je n3Bejia ;i.ejo HaJBete Ba/KHocxH, 
;'ia je iipoxiiB jieGeJia Mayapa „cnacjia Monapxujy", na 
lilxpocMajep xoj mhcjih Aaje D3pa3a npe;i KpajbCM'. 3a- 

' y noMeHyioj CnoMeH-KH>ii3ii lonopn ce o tomb na crp. 597. 
ouaKO : ^18 npociiHua rjiacoBajio ce o iipe^Jiory o;t6opa: aa xpojeflHa 
KpajbOBHua ne iiMa hhth na'iiiHii, hiith npana a hiith ay>kHOCTii as 
CTynn y i';i6op yrapcKii. Liacoiiajio je 130 aacxynHiiKa : 86 ftiix c:i 
iipenaor, 44 (yniioHncTo) npora. .. HcBCTnaecrora npociiHua npiixna- 
liCHa je ofl6opoBa a;ipeca ii n3a6paHO noc.iaHCTBO on 12 JiHua, KOJe 
Kc HOCHTii ajxpecy Il». HeJinwaHCTBy. IIocjiaHCTBO he BOfliiTH uaui 
''iHCKyn, a y fbCMy cy ys iihc rpo«fi 'l.")ypo Jejia'iitK, BJia^uKa HnKOJia- 
iCHuh, CyfioTiih, MpaaoBiih.... riccnaiiCTno ic o;uie:io a^pecy y Dci. 
Aapcca jc npu;;aii3 y ^nopy ^ne 2.3 iipociiima. r)HCKyn jc xpBarcKOM 
piije'in (ne Ka-/ke ce kg ic Kpa.-by npoxyMa^nio tc pciH, jep ifcCMy je 
nam Je;tHK ancojyTHo ucnoaaaT ! — Han. nuiuMCBa) ynpaBO aaHocno 
iio3;tpaBno Kpa.-ba n npenopyuHO My aapecy, ncraKHyB ocoOhto, ua 
cr. HHuira „'> HaAia a '>r.i nac ne o.i.i/jui/je'. Kpa.i) je upHMajyhn a^pecy 
o^roBopno ;ia en iipnap>Kaje aa je apeio npocy;tn, ua he ou^xi oaio- 
BopBTn ca6opy. (H o;;roBopno je Hcn. nan. 3. Han. n.) riocaaHiJTBO je 
uoxoaano joui n Bajcra. BacKyn My je TeMe-T>nTO topajJioMcao, o'j. ko- 


^. * LLItpocmajkp kao IIojiuTH'iAr. 267 

XBitl-fHa je MOHapxuja Mel)yTHM CMaxpajia 3a naMexHHJe 
HGiuTO ca CBHM Jipjro, — OHa ce, momo XpsaTCKy u nsa 
iLesuHDX aej^a, noro,Tnjia c M;\yapnMa, yroBopujia c isHMa 
,iyajiu3aM a XpBaxcKy-C.iaBOHujy oxncHyaa na cxpaHy 
yrapcKe. Tano ce j.oro;T,Hvio oaiii npoxnBHO o.t, OHora mxo 
jc IIIxpoc.Majep npenopyqtiBao, a ua Haqna npoxHB Kojera 
je OH H nocednue npoxecxoBao, jia ce na dmc HHiuxa ,,o 
MOMa a 6(3 Hfic he o^Aijmjje-'. Aycxpuja, aa Kojy cmo ce na 
CBOjy iiecpehy n cpaMOxy aaaavajju Ha oesdpoJHHM doJHini 
HO.'LaHaMa KpBJ>y a na iio.ihxu'ikom no."Ly BpuiHJin yjiore 
oSjeKxa sa peaKunonapHe eKcnjioaxauuje, xa Aycxpnja pa- 
;iu.ia je o naMa des nac Hac n npoxHB nac. lJ,pHan, je CBOjy 
jiyHiHOCx usepmno ! Ka^ Buiiie ne yaasuMO y pa^iyn, OH;i,a 
ce 3a6opaB.-i>a u ua ..aiitemurabe christianitatis (npe;i,3H^e 
xpHLuiiaHcxBa), n na enacuoue npecxoja, KaKo CiMo Jieno y 
cBe^oi^dH BjaviaiLy HaSBaHU uocjie ro;i;. 184S, u naaia ce 
iieiio oKxpoupa mxo n KaKO ^a 4hhhmo.' 

JiiiKe je KopiiCTii Ciiaa h os. kojihkc je SHaiieHHTocTu n :;aHac jouixe 
XpBaicKa no Monapxnjy (necnpeTua Hauua nojiiiTiiKa, Koja nac rjie^a 
ca CTajajiiiuiTa lyi^e KopiiCTii, a He CBOje noxpeSe u CBojnx nHxepcca 
— uan. n.), naK ^sl 6n joj ce na csaKH Ha^iHH aaAOBUbiixu Ba-tajio. 
Bajcx je mhpho caymao n oiicKyny ]e aa ^nHTepecaHXHOj" xoj o6a- 
Becxii ynxHBO aaxBa.ino. Oh je cxBaxao 3axTeBaH)e YrapcKC, a.nii Hiije 
Morao cxBaxiixn >Ke."ba XpsaxcKe, Koja aa oa yrapcKe Join Hnje ohuh- 
jenjteHa. PaayMno je jiyaJiiiaaM, ajin Hnje paayjiao njypajinsMa. Hn<;ii 
cy on noc.iaHCTBa (oncKyna n yBa^KCHiiJHx HJianoBa Hnje c ftHMa ohjio) 
noxo;tiijin h Kani^eaapa oapona KymeBnha. Osaj hsi je oxBopeno 
peKao: aa ce XpBaxcK^ noaixo noio Mopa naroAHXH c yrapcKOM. Kajt 
je HeTKO y paaroBopy ca noaKaHixe.iapoM a-poii EjtyapaoM JeaaunhcM 
cnoMCHyo ueyjipjie aacjiyre poiiaKa Jiy 6aHa JeJia^nKa, yaao je Ky- 
mennK y pnjen, na OHnxouao SHayaJHO : na ce aanac o XHMa xaKo 
3BaHHM „3acjiyraMa" apyKunje cyan, Hero :ih ce je cyaoJio upaje 14 
loaHHa". 

' yynHjeHo je to oafobopom na ajipecy o;t 19 ^eueMopa 1866. 
Taj je oaroBop aaa Kp. oxnncoM oi 23 aupn.ia 1867, kojh noce6HO 
ucxHMe nparMaxH'jKy caHKunjy, KOja „He aajaMqyje caMO Hepa3a»OHccx 
cbux Kpa.T>eBHHa n aeMajta 3flpy»:eHHx no^ oKcanoM Hj BejiiiMaHCXBa, 
Beh Har.iaiijyje mxo Kpea»iuje nanoce ujejioBHxocx Kpyue yrapcKe u 
SjijenHHOcx CBHx 3e.Ma-T>a H^esaHnx". To je uocbc npoxuBHa MHcao oa 
one mxo jy je wapeKao caoop aapecoM oa 19 a<'UeM6pa 1866, na 3a I--* 268 Cl'lICKH KiLHJKEBHH TjIACHHK. XpBaxcKa je xaKO iiocxaBbeHa iipe^i fait accompli. 
Ca^a je xepa, hc y (|)e;i,epanHcxu«iKu caeca c Hapo.iHMa 
yrapcKC, seh y ynajy c MayapuMa OHaj iicxh Hci. komc 
je hidjIO y Kopncx y 6op6H ibcroeoj c MayapiiMa ,T,p>KaH>c 
Xpeaxa. MajcKH caCop 1867 ocxao je ,10 jiyiiio ;i,ocjie;i,aH 
iipujaiinLiiM o,T,JiyKaMa ; — fie iipiiSHaBajyiiii ca6opy yrap- 
CKOM HiiKaKBa iipasa jia ce naMchc XpeaxcKoj xyxopoM 
H3JaB.tyje ;i,a ce .jKpa.'LeBiiHa ,I,aJiMauuja, XpeaxcKa h Cjia- 
BOHiija no.TJioHaiJia Kpa.i.y yrapcKOM, anu ce HHJe iiuKajia 
iioj,Jio>KiiJia yrapcKoj Kpa.'LeBunir*. yrapcKH saKOH o^mocy 
yrapcKC Kpyue iipe.Ma Aycxpiijii xpBaxcKM ca6op He iipH- 
XBaha, ,.jep Ka,T,a 611 no jipyioM ca6opy ymibCHy saKOHCKy 
ocHOBy iipii3Hao, iipiiSHao 6u cyiiepuopaxex jejiHora caoopa 
Ha,T, ApyruM". Mei^yxHM, cbc xe .leiie o;i.JiyKe, cbh xu 110- 
t'jiejiLii xpsajii MyiiiKC o,T,Jiy'iiiocxii x|)BaxcKora ca6opa Hucy 
MoiMU HH Aa yxe'iy na cxaite cxBopeno ciiopasyMOM H3Mehy 
KpyHe H Mayapa, hii ;i,a ra iipoMeiie, a hu ^a nspajie iiSMcuy 
OHora lino cy xa ;i.Ba (|)aKxopa ciipcMiiJia XpBaxcKoj. II360- 
puMa 3a iiepuo;iy 1H6H — tS7l, u;{BpiiieHiiM o;i HI iioBCMopa 
J.0 23 ,T.eiieM6pa 1S67 no oKxpoiicauoM iisCopiioM pe^y, 

TO H Ao6nBa JieKUHjy, .y,;i ce >ive-i.i; oTKpine y aapccii o^ 19 iipocHHua 
He wauy ^OBecxH y cK.iay, c ayxoM np rMiiriiMKe caHKuiije, Aanawe ^a 
CTOJe y iipoTycjOB.i.y ca MJiaHKOM -12 ; ISfil". KaKo je OTniicoM o^ 11 
anpHJia 1867, y Koje.M je KoucTaTOBaHO m nCy pacnpaBC c Kpa;LeBiiHO»i 
yrapcKOM :io /KyljCHa (?) uhau jiocnje.ie", xpBarcKii ca6op casBaH aa 1 
Maia, no;iiiBa la oxnac oa 2.'j anpiua, Aa HaJKauiH>e ao 15 Maja iiaauia.'Le 
y yrapcKH ca6op CBoje rioc.iaHiiKe, .koju Ke cyjjeaoBaTH laMO npii ca- 
cxaB.'baiby MiiayrypajiHC niinJiOMe", 11 aa o^ cBoje orpaHc npiicxynii 
yaKOHiiTiiM HamiHOM k aaK.-byHKy yr.iaB.-bCHy c yrapcKiiM caOopoM 
„o ApvkaBHOiipaBHOM iio.no/Kajy ;jcMa.ba Kpyiic yrapcKc y norjiefly 3a- 
jejHHMKHx uocaaa 11 ibuxoua pacripau.'Laiba, h oTuopii thmc nyi tcmc- 
.TjHTy iiapaiiiiaiby chhx kojiiikhx joui iiocTojehnx pa3MiipHu,M o6je- 
cxpaHiiM ctiopaayMKOM*. 

JioK jc 6njio Haje a* 6" xpBaxcKii caOop Horao nocJiy/KHxH Kao 
cpeACXBO iipoTWH Mahapa, nyuixa My c«! ji,ii cc itrpa ^napjaMCHxa", kojh 
xoooAe cyBcpcHO paciipaB.ba 11 oa-ayMyjc o cya6nHH Hapo;i,a h acM.iiC. 
Kaaa je Hccxa.ir> xc H:iyc, iipocto My c« OKxpoiipa mxo 11 KaKO UMa 
ua pa;iH. A 11 hc ymiuii jih oh xora, GnKc onaKO KaKO ce cbhau 
ouMMa KOJH Ha.M Kpojc cy;t6HHy. ^ IIItfocmajep kao TTo.inTHqAr. 269 carHaTa je BehnHa, Koja je 6e3 CBaKe cKpj-njae npnMajia 
cBe,ilB*t)' joj ce voA npeji.iO/KH.io. Hnje najsavT, hh nyjio, jep 
cy Tii nsdopu vnpaBO ad hoc n iipoBejieHH, a noji yreua- 
uajnMa n aacTpainnBaanMa KaKBHX Jio OH.na hh cawa ja.T,Ha 
XpBaTCKa He Bir.ie, Onosimnja npoxypnaa je je.TBa 14 cbojhx 
sacTVUHnKa. II xaja nacryna Tporo;inmH>a HacnnnnqKa Bna;i,a 
Payxa, Koju mbcto Jia npaBcjinnM n cioOoAoyMHUM B.ia.ia- 
H>eM MHcao ynnje ynnnn CHMiiaTnqHOM n nonyjiapHOM, naji- 
Mehe ce y CpyxanHOCTH n TupaHujn n ca caMOM aycTpnj- 
CKOM HonnnaJHOM erseKVTUBOM. ynpaBo je cnMnTOMaTHqno 
3a XpBaxcKv .la y aoj yBCK B.ia.ia no.xnuaJHn cnexeM naj- 
rope Bpcxe, Ces pasaawe .T.a .lu ra jinpHrnpajy h3 Beqa 
HJiH 113 nemxe. 

SnaqaJHo je ;ia na xom caOopy HHJe 6hjo IIIxpocMa- 
jepa. Oh ce 6no cyBHine ncxanao y npaBuy hocbc npo- 
xHBHy OHOM mxo je ca,ia Kpa.x.eBCKu pecKpnnx nponncHBao 
cadopy, a n yn^uBao je bcxuk yrjieji koji, npacxajinHa xora 
iipaBua. ^a ce nojaBno na MajcKOM ca6opy, oh Ch Mopao 
HJiu Hcxpajaxu ko.t, CBojnx ncxaKHyxnx Ha3opa, hjih ce no- 
BHJaxn npcMa najiosuMa pecKpniixa. noxoH>e 6u 6hjio sa- 
crificio d intelletto, koju ce He 6a ;iao onpaB;i,axu HHKaKBHM 
pas.iosDMa, jep KaMapuacKa no.iHxnKa y cBoj CBOjoj npe- 
npejenocxn jom naje u3Hain.xa ({)opMyje c kojom Oh ce 
KpnxHHH saHyiHH.ia ycxa, Kao mxo je xo 3a CBOje BepHHwe 
npoHaui.xa p»MCKa Kypnja ca cbojhm iiosnaxHM laudabiliter se 
subiecit. 3a BpcMe caOopoBaaa xora caoopa h KpyHncaH.a 
Kpa.teBa y Ileuixn IIIxpocMajepa HCMa y XpnaxcKoj, bcL 
ce Hajiasff y Ilapnsy, Ky^a je oxnyxoBao naKOH ay;iHJeH- 
HHJe Ha Kojy je 6uo napoqaxo nosBan. xowe je 60JIO 
roBopa a y caSopy, jep je Befc y npBoj cejinnnn 1 Maja 
je^an 3acxynHnK ynnxao Hpe;i;ce;iHnKa : je Jie My H03Haxo 
3amxo OncKyna IIIxpocMajepa HCMa y cadopy, y komc HMa 
Be.xHK yxeuaj, nero je oxuuiao y IlapHS? A npe;ice,THHK je 
OAroBopno ;ia My xoMe 3BaH0qHO nnje nnraxa Hosnaxo. 

Bhjio 6a npenar.xo caMO na ochobh obhx tojihx (j[)a- 
Kaxa, a 6e3 H03HaBaH.a ;i,exajLa, n3pehH cy;i, obomc ;i,o- 
ra^ajy, kojh mj Je, y oqHMa IIIxpocMajepoBHX caBpeMenHKa, 270 CpiICKH KrtOHvEBnH r.lACUHK. ;iOHeo aypeony Mj-MeHHiiiTBa. Je jih oh Cam Mopao raKO 
ypajlUTu, ii.iH jc, y HHxepecy napojiHOM ii OBoje penyxa- 
UHJe pajiii, Cmo .lynjan ;ipyKqaje nocTyiiani. iia Ma ce hsjio- 
Hcno MyqeHiiiiiTB}', Kojer mv hc 6ii hh je,T,HO iiOKO.ieiLe ocno- 
pnjio, TO je iiQTaifce Koje ii'peiiyiuTaMo omiMa Kojii he 
Mohn CBOJ cyji uspehn Ha ochobu nosnaBaiba CBHJy ohhx 
;ieTa.'La kojh cy HaMa ;iaHac h jtocxa nejacnn h caKpiiBeHH. 
ToK naM ce onaKO y Miienii Hvsrpci naMche nuraiLe, HHJe 
.in niTpocMajep n na obo iiOMuin.-Lao, Ka^i, HaM ce, ohom 
HanpcA iiOMCHyTOM npiiniiKOM. Ty>Kno, j\n ce y Aycrpnjn 
.xyTo npcBapiio?! 

PayxoB je caCop npuxBanio iioro;i6y cacBHM y CMHCJiy 
HHCTpyKunja, a na tom ca()opy nuje lUxpocMajepa yonfee 
Hii Oii.io. KaKO je ii OHa inainma (14) oiiosnuiiOHU.iHHX 3a- 
CTyiiHiiKa. iiiTO cy ce iio;iy;iapa.iii y MuiiLteiLV ca IIlTpoc- 
MajcpoM, 15 janyapa 1868 iisaui.ia iis caCopa, Mecro .na je 
ocTaaa na wecTy na Koje je nociana, h ,T,a je 'niHiiJia 
luxa je Morjia, Ka;i ce Beh Tora nocjia iipuxBaTii.ia, CK.ia- 
naibe je naro.ide iipom.io xaKo CKjia;iH0 ii Mnpno, .la Oo.te 
Hiicy Mor.iii ■A{e:iera eu y Beiy hh y IleiiiTn. 

HarojooM 1867 CTBopenn ;iyajn3aM H3Mel)y Aycxpoje 
II yrapcKe ;iaKaKO jia Huje o;T.roBapao HHTeHiuija.Ma Be«ia, 
HHTii ce OH npcMa ;T.yajiH3My CHMnaxHiiHO ojihocho. ajiH je 
CHaroM o.iHoca Ouo HpucujbeH jVd npaBu bonae iniiu' au 
raauvais jeu. Ako je 1867 toji.., MO}K;ia u npoxuB CBOje 
BO.T.e, ynyxHO IlIxpocMajepa y Ilapea, ;ia He CMexa cpehHOM 
nopo})ajy xpBaxcKO-yrapcKe Haro;i6e, hum cy Majio upn.iHKe 
noo;iMaKne, y KojuMa ce ;iya.iii3aM po^ino, cxajia ce y hckhm 
CHMHxoMiiMa noKa3UBaxH cxpyja, Koja je joui yBCK pa'iynajia 
Ha TO, ;T,a Cu ce eBeHxya.iHO nnan ,ia.io uoxpecxH iteroBHM 
TeMe.'biiMa. ^a je npn tomc h XpsaTCKv sanaAajia yjiora, 
TOM HCMa cyMite, ajiii Ba.i.a no»ieKaxn joiu ;iocTa Bpe- 
MCHa, AOK nsOiijy ua cbctjoct ;iaua no,i,aTmi kojh Le noT- 
Kpennxn oBy xnnoxesy. 

Me^yxHM je XHpannja PayxoBa jio ro^inne 1871 ;;o- 
Hrpa.ia CBoje. ripoxnB ilc ce jiarjia Hapo;iHO-.iH6epajiHa 
cxpaHKa, Kojy cy Hpe;iBo,TUJiH caMH iipiijaxejbH IlfxpocMa- « .•^ HItPOCMAJEP KAO nOJIHTH«IAP. 271 jepo6n. Xloji ,ieBH30M „caM0CTajiH0CTH, nesaBncHocTH u ue- 
.iQjK»fi^*<5cTn ,ioMOBUHe" ,Jio6ujia je Befeney Ha iisCopnMa 1871, 
a Kaa,a je Tano cacTaBJten ca6op, jep je onoanunja 6njia 
y BehnHD, pacnyuiTeH, n pacnncaHH hobh nsijopu 1872, 
OAHeaa je ooa nodejiy n jipyrn nyx. O.T.ymeB.'Leibe je na- 
pojia xpBaTCKor n cpncKor sa tux naOopa 6njo HeonncaHO. 
Oji Mopa ce ;i,o BeMyna qyo jejiae raae, r.iac Hapo.iHe c^io- 
6ojie. Cp6nH ey n XpBar diii.iii pyKy o pyKy. Hapo;iHa ce 
je;ieo;iyuiHOCT Hnje Myxuaa hh HeramijoM cpncKora HMCHa, 
Hu ;ipaH;eH>eM npoTUB cpncne sacxaBe, a 3a jihbho ly^o h 
MunoBHiiinTBo ce — je,TUHu nyT jiOTJie — namjio c.io/Kho 
H saje.T^nnqKn c Hapo;i,OM y r.iacaH>y npoTOB PayxoBe th- 
pamije. 

A.1H, TO CBCTO OAyineBJLeH>e napojiHO, Koje je onosH- 
unjy .iBa iiyx hshcjio Kao no(5e;i,Hnuy, HQJe jioiiiJio hh ;i.o 
Kah'Ba ycnexa y pesyaxaTv pa;ia Te onoauunje, Koja je np- 
BoOiiTHy CBOjy jieBnsy OKpeeyjia y „peBn3HJy noro;i6e''. 
llaKOH noHOBHor y.iacKa y ca6op Hnje snine pacnymxeHa, 
Beh je ymjia y o;iHOce c ynnoHHCTniKOM cxpaHKOM, nsa- 
Cpa-ia perHDKO.xapHy jienyxaunjy 3a peBD3ujy noro.ioe n 
— HaKOH HCKHX iipoMCHa y xeKcxy norojiSe, — iipHMHJia 
ce BJiajie. Y xy je ^enyxauHJy 6no naaSpan n IIIxpocMajep, 
Kojn je 1872 jiomao y ca6op, ajin je y aoj cyjteaoBao caMO 
y HeKo.inKO ce;iHnHa. Ilsr.xe.ia jia ce 7i;oHeK.ie najao ;i,a 
te noiiu sa pyKOM oMecxn noro;i6y, ajin krji je Bn;i,eo jia 
je xpy.T y xom CMHcay y3ajiy;i, yjiajLHO ce h nnje BHine hh 
;ioJia3no. 

To je 6H.ia Hocae,TH>a H>eroBa iKunja y hojhthhh. 
HeKH xohe jia Kao noc.xe;iH>H H>eroB onkn aKX y hojihxuuh 
osHa^e CiarocjiOB, kojh je, Ka/Ky, nocjiao n3 Poraxua pe- 
BHj,HpaH0J noro;i,dn. Kano cxojn c xhm djiarocjiOBOM, ne 
3HaM0, a DcxHHy ;ia Ka/KCMO, xo nac hh ne nnxepecnpa. 
Jep, jao ra IIIxpocMajepy hjh He ;iao, oh na caaiy no- 
ro;i6y n H>e3HHy npupo^iy nnje yxeitao hh Morao yxeuaxH. 
Haro;i6oM je sa nac nocxa.io oho mxo cy xxejin ohh kojh 
ey HaM je HaMexny^n, a HHKaji Hnje hh y ceHHH cnajia ^a 
Cyjie OHO raxo cmo mh o;i; H>e oieKUBann. J],a cmo mh h 272 CrncKii KhjAjkebiih TjiACHnK. 

caMii TOMC BeoMa Mooro homoimh. ^a cmo caMn Moatjia eehn 

KpiIBUH OJl OHIIX Ha KOJC CC TVHaiMO II KVKaMO, KOJH 03- 

OiiJbaH, pasGopiiT ii iioiuTen hobck cmg ,i,<i to iiopcKHe? 

Xs TO KpyiiHo jiejiOBaibe IIIrpocMajepoBo, Koje mo/Kcmo 
oCiLiHiijc ,i,a no iiSBopima iipaTiiMO, tc kojo naM npiiKasyje 
MHC.iii II Tenate kojo ra y tom .nejioBaii.y Bo;ie, iiaia join 
II jipyrux MOMcnara no KOJnMa ce ;iaAe AonynnTii cy;i, o 
iLCM, Kao Hapo;i,HOM noaHTuqapy. Hototobo cy to ohh mo- 
MGHTH y KOJHMa Hsdnja na jaBy cxBahaibe IIlTpocMajcpoBo 
o,T.nocy naiiieM Haiipa.Ma naiiiuM caHapo^iinmnMa n hcto- 
nneMeHHUHMa, Kojn ce najiase ,,y OKBupy" xancoypniKC mo- 
iiapxnje. 3a uejio ,"ia je to BeoMa Tyra.T.HB0 nnTaibc u ;ia 
ce H>eM HMa c naJBeiiOM onpesnouiLy jia nsjaRxyje cBaKii 
nojiiiTHqap, a iiMa nu ysa to bhcok noaoHiaj, Ha.ba ;ia ce 
pal»e cycnperne u saTajn cBaivy iisjaBv. iia Ghjio r;ie ii 
Chjio Kavia, pa^e iiero .in ja ;Taje nsjaBs y onpcuu ca na- 
po,T.HnM nosHBOM u saBCTHOM .Mnc.iu. Mncjin mito nxyr.ie;iHii 
.T,y;iH H nonnTH^apn, norjiejiOM na napojiHO Haiiie iiHTaibe, 
HCKasyjy, iiepueimujoM npcjiaae y ninpoKc CTnxnje napojine, 
r,ie XBaTajy Kopena n onja CTBapajy napojino Muni.hoiLe 
iipcMa TOMe KaKO tc Mncjin na napojine CTnxiije jiejiyjy. 
Hiije c Tora CBeje,T,HO n paBHOjiynino nrro ii waKO KajKO 
OHaj y Kora c}' ynpTe oqc napoAue. na e Tora no mojkc 
.Til ii.m ne CMUje .in ,ia navKo ono ii oiiarco iiito on h KaKO 
On Mopao jin KajKe, BO^ehii pa»iyna o Hapo.iHOMe no3HBy h 
ojiroBapajyhn mv, Mopa hyTKe Jia iipchjc npeno Tora, a nc 
,Ta ;i,aje najaBo n:in nrra Bnine ;iejiyje eynpoTno n;iejo n 
HHTepecuMa napojinnM. 

IIlTpocMajepa pa^o na3n6ajy npoTaronncTOM H^eje 
jyroc-iOBencKe, hckh, ;iana'ie, n,T,y Taico ,i^ajieKo, to My h 
onnncTBo Te njieje iipnnncyjy. „JyrocjiaBHJe r.iaBHii 3a- 
'lOTHHK, uopan naJBaTpciiHjH n pa3oo{)OM naJBuh^eHnja", - 
,.111 rpocMajep nac ....Cmjaine aobco na iipaBn ;ipyM Cy^yl*- 
HOCTH, ;ia HACMO nyT CBOJe mijc.i>n'' — ,.oh je no'ieo jyro- 
p.iOBCHCKn, on je pa^no ,n.a h nac XpBaTe y jyrocJiOBencTBy 
o(jnoBn. iioAnrne, noneAe", — oh hrm ;ia;ie 'incTohy „npaBii,a 
MHCJ1H n ofjcl.aja jyroc.ioBencKnx" — a „iLeroBa 6ncTpa, IIItpocmajep kao IIojihth»iap. 273 naopAiiJi noanxuKa K.iaiiH.ia je y oih noKpoBHTe.i>e Draiiga 
II Magyar Ors/aga". Bdjio 6n Jieno, Bp.io Jieno, Kajia Gh to 
y iicTimn xaKo 6ii.to, a ys yrjie^ n ayTopnTex, iiito iix je 
IllTpocMajep u Ko;i Kyhe u na cxpaun y>KUBao, sa uejio 6n 
II peayjiTaxH ;teJiOBaiba y tomc npasuy 6ap iii.aKBe ycnexe 
noKasiiBa.iii, — CBaKaKO ;ipyrojaqiije o,t, ohhx Koje jiohui- 
BecMO II KOJe rjie,T.aMO. 

JyrocaoeencTBO, Kao Miicao nonnTiFiKO-KyaxypHa, no- 
Kasyje ce njiejoM napo.iHOM y tojiuko, y kojiiiko y cbojhm 
nocxyaaxiiMa oGyxBaxa qiixasn Jyr Cjiobghckh ca rjiejiauixa 
ouhax H sajeAHiiqKDX imxepeca CBojy jie.ioBa mxo caqa- 
H>aBajy CuoBeHCKii Jyr. 3a qiicxy Mucao jyroc.ioBeHCKy 
oAjiyiHu cy jejiuHO ohh norjiejin Kojn ce pa^ajy us jkh- 
Boxa II noxpe(5a nnxaeora oprannsMa CjiOBeHCKora Jyra, 
nan n ns noxpe6a n HxaBOxa n noje;!i;HHora jiejia opra- 
HUSMa, ajn odsupoM na qnxaBH xaj oprannsaM. Y KpaxKO, 
y qncxy n^ejy jyrocjioBeHCKy y.ia3n, h y H>oj Ha.xasu Mecxa, 
caMO OHO luxo ce, 6e3 oGsnpa na jipntaBne ii cncxcMCKe 
rpaHune, 6e3 ocBpxa na jinaacxaqKe naxepece, ii3 caMora, 
II aKO nojie.T>eHor opraiiii3Ma, y ilcm h sa il pai)a, yna- 
iipe^yjc My nnxepecc, jin'Aie iianpe^oBaiLe, 6mvAia ra bcjih- 
KOMC un.T>y. ILieje, nojiBHun ii leaoBaita, Koja ca ;ipyrora 
Koj'era r.xe;ia.iiinixa iiojiase, Mory ji.a ce o;i.Hoce na jyro- 
cjioBencxBo, Mory ^a Ha hj ii yxeqy u ,na cj'jioohocho ji.e- 
jiyjy Ha xok n>eroBnx ;T.oral)aja, a.in 6ncxpe h 3;ipaBe, na- 
pojlHe jyrocjiOBeHCKe Miican to nacy. 

(Cp.pmnhe ce.) 

J^T. Opahko TIoxoqifcAK. My3IlKA H OnEPETA V HAPOJIHOM 

nosopHiiiTy. 

0;i; npnjHKe npe ro;THHy n no ;taHa, nosBajia je jia- 
nauiiLa nosopninna yiipaBa Ha AoroBop Behnnj^ nainnx 
iipH3Haxiijnx Cp6a Aiysnqapa U3 npecxoHHue (FT. MapHHKO- 
Biiha, jNIoKpaibua, JaHKOBiiLa, JoKcnMOBiiha, MaHojjioBota, 

18 274 CpncKH KftHJKEBHH Tjiachhk. BiiHU'iKor n KpcTnKa) .la lyje iliixobo MiiiiL-Leifce o onepeTo 
y HapoAHOM Ilosopniiixy. 

Ba.Tja OAMax iianoMeHyTU ;ia je join no;i IJlaii'iaHy- 
HOBOM yiipaeoM oiiepera iipBii nyr yBOAena y Hapo;iHO 
llosopuiirre n to: „^eHii;i,CoM iipn (|)eiLepHMa'', .JoBanqo- 
nnM cBaTOBUMa", ,,.IIeiioM rajiareoM" htji,., ya iipii.iii'iau 
Opoj KOMajia c iieBaFteM ca cxpanoM MysiiKOM, Kao : ,,Ce- 
BHJLCKB GepOepnH", ,,MapHJa kLii nyi;oBnnje" ht.ji,. IIoihto 
OBaj IlIanqaHUHOB iioKyiiiaj mije ycireo, ca (|)iiHanciijoKe 
crpaiie, to jo onepeTa iiacKopo n cKnnyTa ea peiiep- 
Toapa. Jl,ounujo uo^t, yiipaBOM F. Hhkojic HcTpoBiiLa yee- 
ACHa je onepeTa no Apyrn nyT, h jiaTO joj je Buiiie Maxa. 
Ty je BjiO;T,eKOBa onepa ,.y Oynapy", saTUM ,.TaTa-ToTo'S 
„MaM3eji HuTyin", ,.MuKa,io", ..IlTnqap", „JIcna Jejiena" ii 
„MacKOTa". Iloji ynpaBOAi V. Hyinnha je yBe^ieiia onepeTa: 
„rejina'', h ,,JIyTKa", j^'oja je Gn;ia spe.ia Ka;i je .aqinao 
JI,okbL Ha ynpaBy, o.iMax je Gujia cTaB.i.eHa na penepToap. 
Uoji. ^T,0KnLeM cy yneTe onepeTC : „Op(|)ej y naKJiy", „Kop- 
HCBD.TjCKa 3B0Ha" u ,,^<iK npocjah"". OBaKO narvTOM paasojy 
onepeTe napoHHTO je npunoMorao Beorpa.icKH Bojen OpFje- 
CTap, 0;i, Kora ey 25 Jby^n cBiipa.Tii cTa.iHo y nosopniuxy 
3a xonopap o;i 11.000 ;ihh. ro;iHunbe. Hame nosopnuiTe 
HHJe HHRaji HMajio CTa-ioo, npeKO uejie ceaone, Tano BejiUKn, 
TaKO ;ioCap. ii uito je HajrjiaBnnje, TaKo je4rrnH opnecTap. 
TaKaB ucTH uhbhjihh opnecTap, kojh Oh noaopuniTe njia- 
hajio H3 CBoje Kaoe, CTao On roAniniLe na 25 - 28.000 ;ih- 
napa. Pa3.iuKa je, oji. npnnnKe 3a UiOOO jinn. rojinniae. 
^'iananiiLn no3opnninn nnBn.inn ofiKCCTap oji IS .-Ly^n CTaje 
no3opninTe IS.OOO ;iun. ro;i.innnie. 

IleMaM OB,aeHaMepy.Tan3nocBM no3opnuiuc (J)nnanc'njcKe 
npn.iHKe n nrnpn.inKf, Beli xohy ^a n3neecM cBoje MHnu.ciLe o 
MysHun y IlapoanoM Ilo3opuniTy ca qncxo My3n«iKo-yMeTHHMKor 
mejunrra, a.in ne Mory ^a ce orpa,T,nM, a ;ia obo (J)UHancHJCKe 
CTBapn ne u3n(ceM on.ie r;i.e one oaiajy o;icy;i,aH yTnnaj na 
npanan pa.ia y caMoj yMCTUOCTn. IT3 rope peqenor bh;i,h ee 
jacuo ;i,a je ^oOap, a je(l)TnH opicecTap nmao ca.Mo y iij)n.ior 
onepeTC, OMoryhaBao je n noTnoMarao. Ajim kuji je Beorpa;i- 


My3HKA H OnEPETA Y Hapojihom HosoPHinTy. 275 

CKir^-Bejtt'n OpnecTap jkhhyt a Morao je ce saMeHnxn caMO 
unBHJiHnM, mxo 3Ha»m y MecTO 11.000 jiua. n.iaTHTn ra ca;i; 
25 — 28.000 ;iUH. roTrmiite, ,T,aK.ie Ojinsy Tpn HexepTHHe 
ro;T,ainH,e cydeeHuoje HapoiHor IloaopiiuiTa, OHjia je ca cbom 
npnpojiHo niTo ce xpiMO ii saniiTa.io: ^ey\y to bo.jih? 

lis Tor pas.iora .VnpaBa je iiosBajia CpOe MysnHape, ;i.a 
Hyje itnxoBO Mnin.T,eiLe iiornaBHTO o onepexu, ji'd jih je to 
CTBap Kojy Mn, Kao napo,^ Kojn Kopaqa 3a KyjiTypoM, TpeOa 
;ia DMaMO, ;ia je HeryjeMO, h jih ce sa H>y HtpTByjcMO, 
BHine HO iBTO CMO TO jio ca^a thhhjiii, hjiu He. To je Cnjia 
pcTKocT, a y nosopciim- irpBii nyT, jta ce pa^n je;;Hor mv- 
acHKor nuTaaa casuBajy Mysnqapn na KOHi|)epeHu,HJy n nn- 
Tajy 3a Mom.'LeH.e. X Cpdnju je ouu'iaj, ,na MysnqKa nHTaH.a, 
y Ko.iHKo OHa 3aceuajy y jip>KaBHri .TiciOKpyr {6on,e pehu 
y Ap/KaBH}' Kacy), pemaBajy MnnncTap bojhh h MHHHCTap 
npocBCTe. KaKO he ce peuiuTH Ta nnTaaa, niTa he ce ynu- 
HHTH y noPjiejy My3nKe n yMexHOCTn y oninTe, He saBHcn 
Ko;i Hac HH oji, 3axTeBa n pe(|^epaxa yMexHHKa, hh o;i. iio- 
Tpe6e noj.u3aH)a name yMCTHocTn, Beh oji CyyeTa OBor hjih 
OHor MHHHCxapcxBa. Koji nac je yMexHOcx nenpecxano nrpaaa 
yaory iiene.Tjyre, yBCK je ;iojia3njia Ha nocjie;iHje Mecxo h 
Caqene cy joj caMO Mpse ca cxojia. HayKa je ryxajia cbc 
name u nnaqe cjiaOe noMofen, a yMexHOCx je pe.ioBHO ocTa- 
jajia Ha noc.xe;iH>eM MecTy. Byrapn, Me^yTHM, ne nocTynajy 
TaKO MafeujcKH ca yMexHomhy. Koa h>hx je 3eM.T>Hnixe sa 
yMCXHocx Kyji, h Ka.Mo cnpoBnje, a.m SHaxna .^pHcaBHa Ma- 
xepnjajiHa noxnopa yqunnhe jia he H,nxoBa yMexHocx aano 
n 6p3o yxBaxnxH Kopen. A aKO OBano npo.iyace, ne caMO 
jia he Hac ;tocxnhn, Beh he nac n npecxnhn. 

Ha Kao raxo ,-ipHvaBa c je^ne cxpane ne ;i,aje cbc oho 
mxo 6u Morjia n xpeCajia jia jiA, xaKO ca jipyre cxpane 
HHnunjaxDBOM npHBaxHHX ,,yMexHHqKHx" nciyaeha pa;i,n 
ce (h aKO yBGK roxoBO necBecHo) y npaBuy kojh mxexH 
Hainoj HannoHa.xHoj MysnqKoj yMCxnocxn u H.eHOAr pasBuxKy, 
na qaK ii mnpeay npase, K.iacnqHe MysHKe. Objic mhcxhm 
aoKajie y KojoMa CBupajy npnBaxnn opKecxpn : Ka(J)aHe, 
mKoae nrpafta, optj^eyMH h x. ^T-, qeMy na qejiy ctojh Beo- 

18* 276 CpnCKn Kilh/Kebeh RiAcnnrK: rpa.i. — Bcorpa^i je cpe.imnTc cpiicKe Ky.Trypo. Kao TaKae 
on ,iaje iipaeau csaKOM Ky-TrypnoM iiOKpery ii cBaKOJ Ky.i- 
Typiioj rpaiiii, iia Ciijio ,vd je on ry Kynrypy o^. Ky;i iipo- 
ca.iiio ir.in chm CTBopiio. Ona ce oji, ibera paciipocxiipe iia 
one crpaiie, n inia TonnKo ciiare, ,T,a ,ioiipe u jio iiepn(|)c- 
piijc cpiicKor /KnB.i.a. C'bc Ban OBora lU'UTpa xpyAH ce ah 
My iio^ipaiKaBa y cBaKOM iior.ie.iy. y ouiiMaJHMa, y moah, 
na II y KyjiTypii. n iipinia ii no.ipaHiaBa mjixom cbc Oes 
upexxcirior pasMarpaii.a ii iiciiirniBaHba, wao roj hito Beo- 
rpa,i na ncni nairnii iipnMa mhoto ihto iiixa en Saiiaia 

Beorpa.T je n cpiicKn Mysn'iKn ueirrap, ii no iLCMy 
yiipaBxa ee ocxajin cpncKn cbox Iia nao roA niro y Bco- 
rpa^y no i."a(|)anaMa e-iyniaxe MyanuKe Kane.ie, Koje cBupajy 
Bannep, iio.iKy n quexo aoKa.iHe OeiKB nee.ve, ys Koje Bo.ie 
Aa ce ..npoBOAC" 6eorpaAC[;n hons vivants ii „Macaj)0Hin-. 
xaKo ce xa dciKa coKaiKa Mysnica lyje no CBUMa nanin.M 
najiahKaMa. ,I,aHac Bnnie nelicxe nahu y CpoMJn nn je.inor 
Huiannna, Kojn ne 6n yMCO ^a OAcnnpa : Bajinep. ;ianc. 
KHApn.i n X. c.i. Iia mxo on xo y.Mc, nn no jaaa, nero 
je 3.10 y xoMe mxo on xo c.Maxpa Kao Bpxynan, CBora 
sanaxa, Kao .la My je xo npaBau n ini.i> y komo xpeOa 
jii\ ce ycaBpniana. Mel,yxn.M, y nac cy Uniann npe 25 — 30 
lOAnna Cin.in joaufiu noeuonn n npoACxaBnnnn cpncKe Myanwe, 
na cy onn ro y neKO.MiKo n Aanac, n.in oap xpcoa .na OvAy 
join nsBecxan nns roAiina. Hnrann cy koa nac CKyin.ajin, 
oHiUB.i.aBa.in, pasnocnnn n ninpn.Tn no nnpoAy napoAny mc- 
AOAiijy, a napoAiia je .Me.ioAnjn y nac joni yncK najnnnia 
n roxoBO jcAnna MyaiiKa. (0A/5'Mexnn'ii;e siysnice koa nac, 
Kao mxo je nMajy Mecn n Pycn, nn napoAiioj ocnofui. jcvana 
Aa HMa noMcna.) Ha KaA Il,nrann nenawn n CBnpa«in sayanMajy 
y nainoj Mvan'iKoj y.Mexnocxn joni u caA xaKO niiAno mccxo. 
xo ce .laKo An paayMCxir y Konni.o je mrcxnn rnj cxpan 
yxnnaj no naniy iiapoAiiy MyauKy. 

.la ne miiciiim Aa ce xpeoa orjraAnxn KiinecKiiM siiaom 
n no npiiMaxn nnmxa ryl;e, rno mxo nncaM nn 3a Apyry 
Kpajnocx: npecal,iiBaxn cBe mxo je xyhe, TpeCa ce ApJKaxn 
sjiaxne cpeAnne. ('nc mxo HMaMO y namoj y.Mexnocxn, xpeOa ^lysHKA II OnKPETA y Hapo,t,hom IlosopmuTy. 277 

[);vg»iiflH«ru, pasBUTu u ycaBpiuaBaru no yr.ie^y iia CTpane 
caBpmeHe, Kjiaciiunc iipiiMcpe. SHaiiii ,T.a rpeoa upceal^uBaTii 
caMO Hajoojbe Kaiie.MKe 3a iiaiiiy Maa,T.y yMexHocr. Obo 6a, 
no MO.Me MCiu.'beiLy, ouo iiyx kojum xpeoa x^ Kopa^aMO y 
CBiiMa yMexHocTiiMa. A;iu nao y muotum ApyruM cxBapHMa, • 
xaKO u y y.MexiiocxuMa yjapuao ce cxpamiyxuuoM. Flpeca- 
j^yje ce Maxo.M oeo mxo je Hajjomuje, iiiro na Haiuy yAie- 
xHocx ue M0>Ke ;i,a yxuqe iiobo.x,ho, a oiio mxo jc nauie 
saHCvapyje ce ii sanymxa, ii oojaxu ce ,\a je.iHor ^lana 
cacBUM He saoopaBUMo n asryonMo inxo je Haiue, xaKO jia 
Heke.MO HMaxu una ;i,a iioKanteMO Kao cneuBJaaao Haine, 

Kao CpilCKO. 

Hpeaaseliu upeKo cBcra OBora, xohy .T,a nporoBopuM 
Mysuuu y saBojy Koju xpeoa, Ka.i je pe»i o cpncKoj 
3 MexHOcxH yoniiixe, ,T,a saySHMa npBo Mecxo, u, iipeMa HainiiM 
npiiJiiiKaMa (jep ucAiaMo MysuMKe niKo.ie ca inupoM ochobom, 
iJHXH ;i.pyrnx cjiuqenx ycxaeoBa), jia ;i,aje iipaBaii, y pa^y 
u oy^e cxoHjep oko Kora ke ce cBe ocxa-ie yMexHOCXH 
OKpexaxu, u cBawa ,i.o<5ujaxii OBaj u:iu onaj npaBau y 
paay. KojiiMa he oh cxBapaxu iioxpeoe h yapowe ah, ce 
Kpefcy OBUM npaBi],eM, a He ohhm h x.a-, jej,H0M pe'ijy ja 
6yjni npoAcxaBHUK ue^iOKynHor y.MexHuqKor HCUBOxa. Taj 
aaBOA je llapojiHO Ilosopuinxe. 

O^l-Max y HoqexKy oBor Mora cacxaBa pcKao caM ji.a 
cy HosopuiuHe ynpaBe saBOAOJie u nsoauuBajie oaepexy us 
penepxoapa nosopuuiHor. Ila >Ta ce sannxaMO, jecy an one- 
pexy npe 20—25 ro;inHa, naa je npBu nyx no^ Ulanqa- 
HUHOM saBoijeHa, nsasBa^ie napounxe noxpeoe, jecy Jin je 
II OH;i,a xpaH{H.iii jaBHn jucxobh, Kao inxo xo Aanac quHe? 
He, cBera xora Huje Suao. y ko.ihko je Menn noanaxo (a 
iioshaxo MH je no yyBeiLy o,i, cxapnjnx Haniux rjiyMau,a), 
lUanqaHUH je saseo onepexy no HcejbH Kpa.i.uHe Haxaauje. | 

J,a an je Ulan'iaHnH cJiaxpao onepexy u Kao neny Bpcxy 
yMexuu'iKor nanpexha, nan je Miicano itoMo jia nojaqa no- 
sopuiuHe (|>uHaHcuje, ujiu je yneo h3 ofisapa npe.Ma KpajiHuu 
HaxaauJH, Koja je noaopninxy jiocxa yuHu.ia n naHJH>e no- 
KjaiLa.ia, xo mu nuje nosHaxo, xck ouepexa je oiiaa saee- u' ii 278 CrncKH KhjHhcebhu Fjiachhk. 

jena. Ha^eHu cy neBa>in, Koje o;iaB;ie, Koje ca cxpane, 
opKecrap je 6uo ry, h ouepexa ce .lasajia h neBajia, ;ia 
KaKo y MajiOM o6uMy u CTH.iy, Us ({)nHaHcnjcKnx paaaora 
(eejie) vKnHyo je Ulari'iaHDH onepexy. Ilo .ipyru nyx je 
3aBeo onepery yiipaBHHK HnKOJia HexpoBoh ..MiiKa^iOM". 
0;i HoKOje HexpoBaha nnje hhko xpaa^uo ,T.a yBOAU one- 
pexy. Me})yxHM, 3Ha ce Bp.io ,i,o6po Kano iiosopiiiiiHoj y- 
iipaBH y xoMe uorjie^iy cxoje o;ipemeHe pyne. nosopuiima 
yiipaBa Moace sa ro;iHHy ;i,8Ha jia npoMCHu mecx iiyxa 
iiporpaM pan,a, ,T.a eKcnepuMeiixuiiie h ca nporpaMOM ii ca 
MaxepnjajioM y cbomc ;i,e.iOKpyry ;io Mn.ie Bo.be, u OH,i.a je 
cacBDM 1I0JAL1.IIB0 jia ynpasa MOHce csaKu cBoj luiaH ;;a 
iipnBe;i,e 3a KpaxKo BpeMe y jiejio, caMo aKo je ,T,oBOJbno 
eucpru'iHa. II xaKO je IIuKo.ia riexpoBuli jeAHor ^aua o6- 
janiio onepexy napo^iy cpncKOM. 113 KaKBux je oh onex 
pa3nora xo 'innuo, jia Jiu na (|)UHaHcncKux, iiucxo yMex- 
nuuKnx, HJiu KaKBUx ;i,pyrnx, iie snaM, ajin Mory ^a noxBp.i.HM 
xo, ;T.a je OH xa;i,a jhimho 6ho iipoxuny onepexe, ona ne uu 
6ujia HH yBe;ieHa y penepxoap. 

Ila MyauMKOj KOH(})epeuHujn, Kojy caw noMenyo ua 
npBOMc Mecxy OBora cacxaBa, jionexa je jeAnorjiacna oj\.- 
jiyna, ^a je onepexa no nauiy yMCxuocx uixexna, u n.a je 
Kao xaKBy He xpeoa upecal^uBaxH y penepxoap IlapoAHoi' 
rio3opnnixa. Ma ;ia je cBai.u 0;t F.r. wysu'iapa UMao n cBoje 
napo'inxe, cnenujajine norjie;ic y ;i,exa;LnMa onor nuxaii>a, 
HnaK ce y norjie,T.y na iviaBiiy cxnap ,T,oni.io ^o jdnor sa- 
jejnn'iKor peay.ixaxa. Kai.o na OBoj Konr|)epennHJn nncafti 
BojHo I'JiaBHv pe'i, HuxH Hsneo ^Jin'ino cBoje Mnni.'beiLe o 
onepexcKOM nuxaiby ko.t, nac, MncJin.M ,T.a nehe 6hxh dea 
Hnx('|)eca u no niuj)}' nyojiiihy, Koja umac y csnMa cjioje- 
BHMa (jeoi'pa;acKor ;ii)yinxBa xo ncro iinxaibc xaKO cx})acHo 
xpexupa, ;i.a xo yuinuM na obom Mecxy. 

Onepexa je nocxajia na icoMn'ine onepe. Tnopan one- 
pexe jecxe ^KaK 0(|)eHoax (IS22), poljen y Ke.'iny, EBpcjnn. 
Oxau .My je 6ho Kanxop y cunaroair. Oi. .1S35 — 37 cxy;tH- 
pao je na napncKOM KonaepBaxopnjyMy noj KepyonnHJCM, 
a no cepuieHHM cxy,T,njaMa 6i\o je 'lejiucx y paannM opKe- « I MySDKA n OiiEcETA y Hapojhom ITosopuuiTy. 279 j CTplK^ia/5-' KoMnoHOBao je Maae CTBapn sa leno u nenaite, 
113 Kojux je npoBnpusao iLeroB nopo;i;QqHn .lyx. IlyTOBao 
je Kao qe-incT no HeMa'iKOJ, a>iu 6e3 ycnexa, CTora ce 
BpaTH Haxpar y ITapns, rje ;io6nje mccto Kane-iHUKa y 
Theatre Frangais, Kojy je c.iy/K6y Bpmno ca ycnexoM. Join 
o;i xa^a je noneo j,a nume Maite 6ypaecKe sa nosopmnxe, 
AOK HHJe 1859 ro.i. nsSauno „Op(|)eja y naK.iy'-, kojh ce 
Bp.10 6p3o cponeo no CBn.Ma cbctckhm nosopnunaMa. IlocJie 
Op(|)eja nnoao je Bpjio 6p30 je;iHy onepexy sa .ipyroM, h 
Haiiueao nx je oko 105, Koje ce cBe oxmKyjy KaKO bhucm 
u rpaunjoM, xaKO n (|)puBoaHOuiiay n pacKaaaiunorahy. IIo- 
Kyinao je .la name n na no.i.y onepe, a.iu je xy cacBHM 
iipoiiao. Bet 1855 roj. uMao je cBOJe concxBeno noaopa- 
inxo ..Boiirtes parisiens-', xaKo ,aa je oko 1866 ro;i,. cxajao 
na HCKonuKo .Mnjnjyna. A.in yseBinn na ce „Gaiete Theatre", 
Hsrydu cBe raxo je u>iao. 1876 ro^. nyxosao je y AMepuKy. 
^'.Mpo je y IlapDsy 1880 ro;i,. To on 6u.ia 0(|)eH6axoBa 600- 
i'pa4)uja y naJKpaLnM noxesuMa. 

HjeroBoj xBopeBUHH, o onepexa, Jiajy cxpyiftaun 
oBaKaB cy.^: Gbc cy 0(t)eH6axoBe oaepexe Kpajaa rjiy- 
nocx, ajia BehauoM uponpaKeaa ;i,pacxBqHOM, oparanaji- 
HOM a Meao.T.atiHOM MysaKOM, Koja ce o^TJianyje aaKanxHHM 
pexMOM. y .xaopexaMa 0(|)eH6axoBn.M Kanxa Baa, ayjiopaja, 
pacKajiaiJiHOCx, Koja aoieBa cBawy naMcxny a.iejy, CBe 
mxo je 3a uornxoBaite, a pe.xarajy a Mopaj rasa noraMa. 
IJ,eaa je cxBap ynyheaa caMo na xo, ;ia r-ie;iaoaa na- 
.ipaata mxo Bame aa cmcx. 0(t)eH6axoBa My3aKa, pa3yMe 
ce, o;iroBapa OBaKBOM xcKCxy. JI,ok ce y npBBM onepexaMa 
(Op({)ejy. .leaoj Jejiena a jip.) najiase cxBapa o;i,acxa ca 
jieaoM rpauaosHOM MezojianoM, y ojiJiaqnoj aacxpyMenxauaja, 
cnyuixa ce ,i.onaaje H>axoB xBopau aa yjianae apocxaqwe 
Mejio;iaje a KaaKaa. Heocaopaa 0(t»eH6axoB xajienax, Koja 
XBpjve Ooep, Bepja, Fyao a ,ap., caasno je caM 0(|)eH6ax 
y ceoH, CBe sa jby6aB jiaKp;iajauiKor e4)eKxa a ;ipaHva aa 
CMex. Xaas.xaK seaa sa 04)ea6axa, ja My je Mejio;i,aqHa 
H paxMaqaa ,iap BeaaKB a saaae xapMoaaje a Koaxpa- 
nyHKxa paBHO ayja. 04)eHdaxoB cxbji aopeji; CBe opara- 280 CrncKH KanjKEBHH Fjiachhk. 

najiHOCTU iioTcelia na A,T,aMa u 06cpa. X iteMy upeoBJiah^yje 
(j)paHuycKn cjieMeHar, noMeuiau cayrucuuMa 113 MosaproBux 
n Be6epoBux oiiepa, u Jiane KapneBajiCKe Mysiine 113 iheroBor 
Mecra poheita, Kc:iua. IlMa join jo.aaH, rpeKu, naiiiioHajiHii 
tMejieiiaT, iia ,T,a 0(|)eu6axa iiOTiiyno pa3yMeMo, a raj j(^ 
Kao iirro bcjih Xajae : ..Bni; u oiiixpoyMHOCT eBpejcKa-. Ha 
raj je naMUii oiuo cee yjeji,uiLCHO ji,a ra yiUHii ocHUBa'ieM 
n THUu'iHiiM iipcACTaBHUKOM jejiiiOT yMeTHH'iKoi' iipaBna, 
KOJH, -Ma KanaB ,i,a je, Mopa ce uoMCiiyTii y HCTopiijii MyauKe 
II iio3opniiiTa. 

y npKoc CBGMy lUTo je pe^eiio 0({)eu6axoBHiM oiie- 
peraMa, one cy iipo,T,p-ie ;ia.ieKO y csex, 11 ;i.aBaHO cy Bpao 
MHoro. xaKO ,Ta cy mhotc Jieiie cxsapu na iio.i.y He.Ma'iKe 
HOMiPiuo oiiepe iioxucnyjie, uSMeh^y ocxa:iux n .lopmuiroBe. 
IlajcjaJHujii 0(|)eH6axoBii yciiecn y <l>paHuycKOJ 11 lIcMa'iKoj 
c iioxiiymiM CO iipaBOM Mory CMaxpaxu icao oiip.i.oxuiia iia 
SApaBOM xejiy. ^Kanp cc saxuM pasBiijao, u 0(l)cii(5ax jc .aoCiio 
iiocjiejiiiiiKa. Ilajonacmiju KoiiKypcnax 0(|)eHdaxoH 11 3a- 
cxyiimiK iLcroBor iipaBna, ouo je .Ickok, 3axu.M cy aoiiijiii 
Cyiie, 111 rpayc 11 x.,11,., i;ojii cy ra iia xom iio.^y naAMaiiriuu 
(Be OBO iiixo je pc'ieHo 0(()en6ax3' u iLeroBoj one- 
pexu y oiimxe, Muiii.i,eite je cxpyine ucMa'iKC KpuxiiKe. 
oiiepexu i.ao My3ii'iiioM 11 iio3opuinnoM ;ivaHpy cy^ je cBpiiieu 
II ;ie(|)iiHiixiiBaH y napoAHMa y KOJuMa je ona u iioiiiiKJia, 
II c KojiiMa oiia uiiaK njia iieKe ,TyxoBHe Bese, ua Kpajy npa- 
jeBa, iiope^T cbc itcne He-HauuoHa.iHocxii. II on;ia, uaKBii xen 
pas.iosii Mory ;ia je noApa>KaBajy y je;i.uoM Mja.ioM cpiicKOM 
iio3opmirry? — IlMa mhothx i.ojli cy Mniii.T.eiLa ;i,a onepexa 
,T.OHOcn MaxepiijajiHO, 11 ,T,a 'lan ,i,oueKJie i]3;ip>KaBa lIapo;i«o 
riosopiiinxe. xoMe je Beh .ipa.Maxypr IlapojiHor liosopninra 
Hiicao y OBOM iicxom Jiiicxy, cxora y xo iicKy iicupiiuo ,aa 
ce yiiyiirraM. ,I,oBO.'bHO jc jia ce Koncxaryje (|)aKX ^a je 
Hapo.THO Ilo3opiiiiixe HiiiBejio 11 pa,T,iino nyiiiix ci;opo 30 
rojiiiia ue3 oiiepere. Tpe6a 3aM0 3ar;iejT,axn y ucxopiijy 
oiicpexcKiix iio3opimrra n. ii|». Theater u der Wieu, ('arl- 
Tiicater-a. 11 x.t , ojMax Le ce Bujiexii kojiuko cy iiyxa ona 
CanKpoxiipa.ia 11 iipoiiaAa.ia, cee 3oor onepexe Cxojii xaj 


► MyaiiKA H OuEPETA y Hapo;ihom nosoPHuixy. 281 

ST- 

(|)ajKfcy?tti oiiepera aouoch, ajiu ona xaKO ucro jom mhofo 
Bniiie u OAHoeu. Y oiiepexii urpa orpoMny yjiory jiCKopa- 
TUBHa cxpaHa, u waA .laHac npyacuxey xom iiorjie;iy nyojitmra 
xMaan iipcx, oua Apyru uyx Ka,T, ao1)c rpaJKn uiaKy, a jia je 
HaMaMHxe xpehii uyx Mopaxe joj npy>Kuxu iieay pyKy. y 
ocxajOM, oiiepexa .uinac narjo ona;ia, n HCJia enuie Hur^ti 
OHC ;ipaH\U Koje jc HMa.ia upe 30 h 40 ro,T,uHa. 

Bp.xo je ;io6po iiosHaxo KaKO jaKO Ham ceex bojiii 
necMy h CBopny. To nnje noxpe6HO jOKasoBaxn, Ba^a ca.MO 
saraeviaxu }■ uu(|)pe nosopniiiHux KOMaAa c iieBaiLeai. To 
je ,T,0Hcxa jejiHa Bpao .lena oeoonHa Hame iiy6.xnKe, Kojy 
Doaopnuixc xpe6a ,T,a cKciiaoaxEme, aan — npyacajytii ny- 
6jiHun ,ioHCxa .xeuy, upasy MysoKy. 3;ipaBy xpaH}^ Koja 
fee KOA iiyojiuKG iioAusaxn Kpaxepujy.M u yicyc, a ne OBy 
aeiiy ocoonny 3.ioyiioxpe6cxu, h K.TjyKaxu je oeuKOM JionajiHOM 
H K04ujaLiiK0M MysHKOM HaJHHiKe Bpcxe, a y3 xo oecMH- 
cjieHUM JiaKpAujajia, KOJe cy oe3 UKawBa cMucjia u UH.ta, 
yiiylieHe jejuao ^a Ha;ipa>Ke na cMex. Jep wao iiixo je 
HapoAHOM nosopumxy jiyiKHocx ^a o.T,a6iipa ^ipaMCKH pe- 
nepxoap, oHaKas KanaB upnjiu4u jgahom cyoBemiuoHucaHOM 
nosopuiiixyj xano My je ncxo jiyacHOCx Aa o^auupa u My3nyKii 
penepxoap. 

Mhopu, nojiaaehn o,t, lueje ;ta je My3UKa UHxepaa- 
uuouajiHa BcrnxDHa, neLe HunaKo ;i;a exBaxe kowXhko je^iea 
MysHKa MOJKe yxnuaxu na ,T,pyry n kojuko onacHocxu 
MOHxe 6nxH o,t, yxnuaja OBaKBe cxpane MysuKe na iiaiiiy. 
Ohu oSn^iHO pa3yMejy iio.i uHxepHaunona.iHOM MysHKOM Ma 
KaKsy 6azo Bpcxy MysuKe, Ma Koje 6an.o Hapo;iHocxu, caMo 
HeK je MyauKa, n — CBaKa hm je noAJe^HaKO jto6pa. Cy;ieLu 
OBaKO, ;ia KaKo ^.a usjiaan ;i,a naM je u onepexcKa, Kao u 
CBaKa 3.pyra MysnKa, aKo ne 0,1 Kopucxn, a oiio 6ap He oji 
inxexe. Me^yxnM xo je orpoMHa 3adji3Ma. Beh caMa je 
upexHocxaBKa norpeiuna. IlHxepHauuoua.iHO je caMO My- 
suuKO rpa^uBO, xohobu, aKop;iu u x. cm., ucxo xawo Kao 
mxo je H.np. syHa, naMyK n x. cji., HHxepHau,nona.iHO rpa- 
^IHBO 3a HoiHifcy pasHHX Hapo;ia. BexoBen fee yBeK outii se- 
MaqKu, ,l,Bop>KaK 'leiDKu, Bepj,u xaaujaHChH komhohucx u x.,t,. 282 CpIICKU KlLH/KKEHH TjIACHnK. 

MeljyTOM, HMa jipyra jejina CTBap Kojy He Tpe6a ry- 
OHTC 113 Bojisi, a TO je Jia csaKu Hapo^i, Kojn HMa MysuKC, 
uMa MyscKy yMeTHnqKy u Myanny Hapo,T,Hy. Koj. xe yMex- 
HUHKc MyaiiKC Tpe6a ii3,T,BojnTH HnH^y MysHKy 0.1 ohc Koja 
je OA ucjior MysuiKor CBera iipusHaTa Kao KJiaciiiiHa. Ta 
'lucTO yMeTHuqKa, KJiaeu4Ha, Buiua Mysuna, y Kojoj mo/KC 
;ia yjKUBa n ji,a je pasyMe, y npaBOM cMHCJiy xe pciii, caMO 
oeaj Kojii je caji Myauiiap, n-iii BeoMa MyanKanaH, jecxe 
OHa Koja He MOHte mxeTHO yxnuaxu hh na KOJy MySHKy 
Kor cxpaHor napo^ia, hhxh na yMexHuqhy, huxh na napojiHy, 
Bell Ha npoTCB Moate joj caaio Kopnexuxu. Onaj, H.iip. 
He.Mau, Kojn yjie ,T.a cjiyuia MyauKy cBora BexoBeua, jia y 
itoj yncHBa n ji,a jc pasyMe, Motn he ;ia pasyMe, u jia yacuBa, 
y Mysnuu rT,Bop>ixaKOBOj, BepAHJeBOJ, MaJKOBCKOBoj, Bep- 
.luouoBoj n T.j[., anu te on ojMax u occxiixu: obo je Mcx, 
OBO IIcMau n x. ;i. Oiiaj iiaK HoMau, iroju mohcc ohth ii 
jiaMCxaii u oCpasocaii 'iobck, ajiu niijc MysH'iKii o6})a30BaH 
u ai.o Bo.iu nccMy 11 cBiipny, 11 3ua 'lai; MOii^aa ,T,a oxHCBa 
HeMa«iKc uapo,i,He iiecMe u jipyrc Koje 'lyjc H.iip. oa Bcp- 
r.ioBa, BOJHiix My3iiKa 11 x.;i,., — Ka;i, «iyje IJcxoBeHOBy cum- 
(|)OHiijy, Hiixn he je pasyMcxu, huxh mohcc y iLOJ-ynuiBaxii, 
HUTU he o;i ilc iiixo saiiaMxuxu. Ilcro he My xaKO 6uxn Ka;i 
6u c.iyniao ,'I,Bop;KaKa mjih Bepjiiioiia; ou Man nehc Mohii 
occxnxii Hii pas.iiiKv y napo.iHOM xiiny jcjiHe MyaiiKc oa 
ipyre. Ta Mysmca, Koja xpanai oa Cwiyiiiaoua iiSBecxan cxyiiaiL 
Mysii'iKor oilpasoBaiba 11 pa3yMeBaHja — hc upo;tupe Jiawo y 
Macy napojiny, u no xom ii iie yxH'ie na 'iHCxy uapojiny My- 
3UKy. UeiuKii H.iip. c'e.T.aun He CB^pajy JI.Bop/KaKOBe KBap- 
xexe, niixii iieBajy ibcroBc rycajiKC, 11 oini 'lau- ho Mory uu 
ocexuxii ,T.a je xo 'icinica MysiiKa, j('|> co iiiicy odpaaoBa-iu, 
Hiicy jopac.iii 3a ry Biiiiiy Myauny. A;ih iiMa Jipyra je;iua 
cxBap, a TO jc na yMCXHU'iKa MyaiiKa yxii'ie na yMCxnii'iKy, 
la je>T,aH komiiohiict cbojum pa.TOBUMa yxii'ie na jipyrora 
ii.iH na Macy ii>ux, Koju oii^a ca iLUMe 3aje;i,Ho camjibaBajy 
jcjiHy eiioxy, je^Hy spcxy Mysu'iKor cxHJia. [la HiiaK xaKBy 
je.THV eiioxy. jcjny Bpcry cxuna. ca'nin.aBajy BchHHOM kom- 
HOHHCTU jeAHc Hapo,T,Hocxu. Kao ro;i uixo 11 .lauac cbh hjubh My3HKA n Ohepeta y Hapojihom IloaoriiiuTy, 283 KO^^IIO^CT^ CTy,THpajy KjacniHa ;ieja Xaj^ina, Mouapxa, 
BexoBeHa n t.,i., na nnaK csaKn nnine y cbomc cxuay, xaKO 
6n iicTO n o,t Hamnx cpncKux paaflnna Ha tomc no.T>y, CBaKH 
pajHO y cBOMe iipaBuy n y cBOMe CTnay (aKO on ra jiyHvHM 
paAOM CTBopno) n th dn pajioBn Ha npBOM Mecxy Mopajin 
ouxn cpncKH ho cbc ,T,pyro (ho.t vcmobom ,T,a je Mvsuqap 
po^eH Cp6nH n y MJia^DM ro;TnHaMa o;ipacxao Mel)y CpouMa, 
,ia je Ha fteroB ,iyx Mor.ia yxnuaxn Hapo;iHa necMa u 
CBupKa). II xaKo 6n, n aKO je cxpana, OBa yMexHniKa My- 
3UKa BHiiier cxn.xa (onepcKa, cnM(|)OHDJCKa, Ba.T>aHa BOKa.iHa 
u x.;i.) Mor.ia Bpjo KopncHO yxnnaxn, Hapoqnxo na naui 
M.ia^ri MysuiKu Hapamxaj y norjie;iy oSpasoBaita n iipeij[)u- 
itaBaiLa ynyca, ocehaja o pasenM MysniKnr.i oSjinmiMa, nene 
UHcxpyMeHxaunje ii x.;i;. Ila o;i. ncxor xor yxuuaja dujia 6n 
ona u na Aanamtte Hame siysnqKe pa;i,HnKe, jep 6\i nMuau 
upe;; coCom cxa.iHO /Kubc npu.Mepe K.iacn'iHHX ji,ejia, 6njio 
cxape uau hobc MysnuKC .luxepaxype. 

Ilapa.ieaHo ca obum KopucHiiai yxuuajcM Buiiie Mysui.e 
na .lyAe MysnqKn odpasoBaue uji.e yxuiiaj Jiane MysuKe] na 
iiacy. Ha Hapo;iHy Mysuny yxu'ie caMo HapoAua. To ^ojiasu 
oxy^a, mxo cy napoAHe necMe u MejioAuje yBCK upaxKe, 
aene, .laKe, „H;iy 6p3o y yBo", aaKO ce sanaMxe. OBy Ka- 
paKxepucxuKy nocn napo^ina MysuKa cbux Hapo,T,a. II, xum 
nyxesi Hama HapojiHa Mysuna iipexpnejia je yrnuaj xypcKe, 
MapapcKe u pyMyncKe, u Kaho ce y iiocieAH^e Aooa jano 
pasBu.io iipeca^uBaibe repMaHcne ^.xaHU-* .MysuKc, iLeH he 
ce yxuuaj ydpao xaKoljC ocexuxu. 

M^'SKuu y oiiepexH, Koja je npocxa, yjiu'ina, Jiana, des 
HKaKBux Behnx npexenanja, rjiasno je ^a je Me.io;i,uqHa, ii 
saxo oua xaKo 6p3o u yxH'ie ua c.iymaoiia. Ocum xora, oue- 
pexe, iiopcA KyiiJiea u ,T.pyrux cxBapu, Kiiiixe iiojiKajia, 
BajiucpuMa, Koje cy nao urpe iioHUK.ie us napojia, a y one- 
pexy cy naMepno y.MexHyxe nao iteuu r.iaBHii MysuiiKu 
oojiimi, ns pasjiora ^a on npuBJia»mwie mnpy nydjinKy. 
oHaqu ,T,a onepe^cna MysBKa nMa MHoror saje^HUMKor ca 
repMaHCKOM napo^iHOM, a Kao xaKBa, ona JiaKO n opso yxme 
Ha yBo, ua.Mxn ce n mupu. IIpe^Ma obomc je cacBnM jacHo 284 Cpuckh KiLUJKKimH Tjiachhk. saiiiTo jiaHac mohcctc y Bcorpaviy ;ia 'lyjexe o6y{iapcKor 
yicHiiKa, r;i,c yjiunoM sbiivkjih y mocto „KapaBHxa", KauaB 
ea.mep hjih nojiKy h3 Koje oiiepere. li ra oiicpercKa My- 
3HKa, Koja cTOJu ua epjio uuckom CTynihy, Koja raKo .laKO 
iipiiaiLa 11 raKO cc 6p3o inupii, o;i, KooHor je yTimaja no 
Ha my napo^iHy MysuKy, y tojjhko iipe luro he iby oun iictu 
lUiraHii, Kojii cy raapHJiH cpiiCKy iiccMy n ccupKy, sa icparKo 
Bpc.Mc iipeHCTu u y cejio. Hatiuii je Bpjio npocr MejiOAnjo 
H3 oiiepera Koje ce ;i,ajy y Hapo;uiOM nosopiiiiiTy u kojo 
iiyojinna deorpa^iCKa raKo dp30 iipiiMa n saxxcBa, iipHXBaru 
Koja Ka(|)aHCKa Kaiiejia y Beorpa^y. 0,t obg iipinie 6eo- 
rpa^TCKii nuraHu, woju painape Mc^y iia.iaFia'iKc, a obh cy 
y Heiiocpe.aHoj bc3h ii ca cejiHMa. CBaKii ko je odpahao 
iiaHUby ua name uurane, mohcc obo cawo iiOTBp,i,HTU. Ilaj- 
3aA, KHji OH Haiua yweTHii'iKa Mysuna oiiJia Bek tojiuko 
pa3Bujena, Aa llapo;i,Bo IlosopiiiiiTe uMa 80 — 40 cpiicKiix ko- 
.Ma,T,a ca lieBaibefti (y oojiuKy .,Cyhaja"', ,,noTe|>e", „Bpa'iaiic" 
II T.,T.) a 33 TO 3r)npKy o;i.aopaiiiix cTBapn us crpniie Jiii- 
repaTyiie, oiijia on ce moivio oiipaBAani ;i,a i)euiiMo 20" u 
o;i. oHiix KOJiaAJi c iieBaiLCM Oyjiy oiiepere, Koje sa crpaime, 
Koje 3a iiaiiiy iiyC-iiiKy i>oja to Tpa>Kii. Ajiii iicMaTH hii 
cBora Hii cTpaiior iiii'ier CKopo <iecTUTor, a yscTu cTpaiio 
naj:ioiiinjc 11 najini>Ke, Bciiiica je iiorpeini:a. Ko ce jeA«H- 
iiyT iiaBUKiie ^a cjiyma Jiany oiiepexcKy Mysuwy, Taj iie 
MOHie Biniie y>KiiBaTH y KaicBoj osOii.i.niijoj Mysii'iKOJ CTBapii. 
i3aT0 je iiorpeiiiHO Miiiii.'LeiLe ji'A je Jiaica oiiepeTCKa Mysmca 
MOCT Ka Buinoj, caBpinemijoj. To 611 3Ha«injo jiH onaj Koju 
Bo.iii Aciiy Kii>ii>KeBH0CT H xolic c€<5c II cBoj yicyc j\n. oCpa- 
3yje y tom iio.i.y, Ba.i.a jiii iio'iue ca o.'byTaBiiM ceu3amio- 
iiuM poMamiMa, y mocto ^a cc OAMax Maiiiii KaKBOi' iipu- 
3Haror i.iLiivKeBHiiKa. 

'•]'.i iicBa'ie CO MO/i.e pcliii, y iioiaeAy ua oiiepeiy, ^a 
he cBaiai jooap 11 iipfiBU iieBa'i pa^nje n neimie iicBaTU 
KaKBy oiicpti.y cxnap iiero oiiepeTcicy, ii3 pa3Jiora iirro cy 
oiiepcTe iiyne ,,Tann-My3HKc", Koja je inicana ca Maao oosupa 
Ha ncBa'ie 11 n.iixono rpjio, icojc TprCa jcAHOBpeMCHo ca 
opKCCTapcKu.M iiHCTpyMeuTiiMa Aa iicBa MCJiOAWjy naKBc MySMKA M OllhPKTA Y HArO.T,HOM HosoptiuiTy. 285 

t 

riq,jKe^VMa3ypKe ii t. ,t. a ko;i oadn.Limx My3U4KHX pajioBa 
(onepa. opaxopujyM u t. cji.) MvsuKa je caMo npaTiLa Me- 
jioAiijii Kojv iiMa nesaii caoOojHO ;ia OTneea h ;ia joj 3.a 
iispas KaKaB oh cxBaxa jir joj je noxpeCHO jiaxn, a He ;i;a 
iieea Mejio.mjy Kojj y opKecxpy cenpa npea BnoanHa njiii 
KJiapnnex. ycjie;i xora n jionasii ,T.a onepexcKH iieBa«in, a 
Hapoinxo OHH Kojn cy Bnuie rjjMmi a MaFte neBai;u, Bnine 
peunxyjy ho mxo neBajy CBOje napxnje, noK.iaibajyhu naj- 
Bcliy naacity usroBapaity xencxa. (H.np. B.xas.i n JKn- 
pap.TH y Beuy). MoH^e ce ysexu ca xexHuqnor rjie;i,ninxa 
(x.j. no Heyro;iHocxu MejiOAOKe Koja je y onepexra cjinqna 
Me;io;i,nuu ..xaHU-MysuKe'^) ,Ti,a je neBa^mMa ca xora rjie;in- 
mxa .laKoie ueBaxn KaKBy 036H.x>Hy cxBap Hero onepexy. 
3a opKecxap je naK 03(5n.T>Ha MysnKa y CBanoM norae;ty 
xea^a oji jiaKe onepexene ,,xaHU-My3nKe-'. 

Koji ranpe ny6jiHKe nocxojn n osaKaB pasaor sa one- 
pexy : MH y Beorpa.iy nMaaio caMO jejiHo nosopnmxe, Koje 
TpeOa ;ia neryje CBaKy rpaey jipaaiCKe yAiexHocxn h ji.a 
3a.ioBo.T.n saxxeBe HenoKynue CBoje xexeporene ny^JiHKe. 
^Jeh>-yxnM, xaKO Moate ;ia Miicnn caMO onaj KOJn ne 3Ha inxa 
je xo iioaopiiinxe. Cea ,no6po ype^ena nosopnnixa nMajy 
CBoj n3BecxaH nporpaM, n oj{ H>era ne ojicxynajy, H.np. n.in 
KOMe.anjy. n.iri osOn.i-Hy ,T.paMy, ^ KOMa.i, e nesafteM n x.;i. 
Ba.'La;ia je naine nosopninxe je;i,HHo na CBexy y KOMe ce 
nrpa CBe mxo je Moryhe, na qecxo nyxa n oho inxo je 
HCMoryhe. Je;inoM peMJy, cbc mxo nocxojn y nosopnmnoj 
yjiexnocxn, a xo je: xparcunja, .upava, KOMe.inja, bo;i,bh.x», 
nia.x.nBa nrpa. uapoOna nrpa, .ipawojiex, ncxopncKa jipawa 
n X.J., n xo CBe h3 CKopo cBnjy Morylinx cbcxckhx Jinxe- 
paxypa: cpnci:e, 4)pannycKC, ncMaqKe, pj^CKC. xaanjaHCKC, 
HopBemKe, pyMVHCKe, mnancKe, lemKe, .MaijapcKc u x.,t; , 
noieB 0,1, Co4)OK.ia na ;T0 Iloscna n FopKor ; cbc mxo ce 
Ham.io 6o.T.e na cB.nMa cBexcKHM xpammxn.Ma, mxo ce na- 
.xasn, n mxo he ce nahu. .lafee ce uamn.M r.xyMnuMa jia 
CBape n ojinrpajy. HapaBno. Maca ce oji xnx K0Ma;i;a ;iaje 
oCu'iHo cBera 2 — 3 nyxa. Airo ce KOMaji o,ip/Kn na penep- 
xoapy, 3Ha«[u ;ia ce ;i,aje naJBnme 3— 5 nyxa ro.inmfte. II 286 CpnCKH KitHJKEBHn PjlACHnR. caji, iiopeA oBaKBor CTaiLa CTBapii, aKo re iiCTe rnvMue, 
Kojir ropihii iiocao iiocBpiiiaBajy KaKO Morv n CTiiray, jeji,HHM 
VKasoM iipor.iacuTe 3a oiicpcTCKv ipyiiy, ii na raj naniiH 
cBii OHii i.ojii cy yRiejiH jia neByine y „T)ii;i,u" u ^llorepn''' 
iiocTaHy oiicpcTCKn ncBaMD, — OH,Ji.a nx xaKo hcto cyxpa 
MOJKCTe npor.iaciiTH 3a onepcKe, a onaj ocraTaK uito He 
ricBa HC'Ka nrpa Ga.iex. Ila raj on na'inH mh ca ,n,Ba-Tpn 
yKa3a ,i,o6n.iii cbc oho 3a mxa cy bciukh cbctckii rpa;iOBH 
pa;injin n Tcian rojiiinaMa n .nencHiijaMa. ,^l,aKJie n to nrro 
MH HCMaMo oiiepcTCKe Tpyne, Bpjio je Bancan (i)aKT, kojh 
H^e Hi)OTUBonepeTe. Hauic iiosopuHire ne pacnojiaHco nu one- 
percKHM xopoM, nu cojio iieBa'inMa, nn opKccxpoM. KaA ce 
ySMC Ha yM ;ia je onepeTa „nTnyap" cnpcMana mccT Meccua. 
(TO je Cn.Ta Apyra onepeTa no.i, TIuko.iom ITeTpoBnliCM) h ;ia 
je nocjie ,,TlTnMapa''' nayieHO joui 5-1) onepeTa, ,na cy 
CBC .T,ocTa qecTO jiaBane, n ;i,a je nocjie Beh tojiuf;o ne- 
BaH>a THX onepcTa tdm hcthm neBaHUMa noTpeCno 6h.io 
;i,a Hayre ceiMy njin ocMy onepeTy (na Kojoj cy pa;i,H.ia 
;iBa KanejiHHha yKynno no 8-9 ijacoBa .JineBno) oko mc- 
Tupn Mcceua — ./lonycTuheTC ;i,a ce ry ne sna 3a i.ora je 
Taj nocao Beta TopTypa, H.insa one nifo yre hjiii 3a OHora 
Koju nx y»iH. Ila npnMep y janyapy weceuy 1903 ro;iHHe, 
0T,jia3H.in cy ncBaqn h3 no3opuniTa y 11 n 12 *racoBa ca 
npejlcTaBC, a n3JyTpa y 8 MacoBa Chjih cy Beh ncKynjteHH 
OKo KJiannpa n neBa.m „T)aKa TTpocjaKa". Ka;i ce jejina 
onepeTa cnpcMa, oH.ia ce jinrne TaKO pehn nejia Kyha na 
r.iaBv. Ty je na nj^BOM MecTy bcmbto cnopasyMCBaiLe n 
oOjanin.aBaibe H3Mel»y ncBaqa, pe;i.ifTe.i>M n KanejinnKa, jep 
ncBa'in TpeOa jia cy u na npooH, na no3opnnnH n na ne- 
BaiLy. ConncTn nan, Kaji nwajy KaKBy Bcty napTnjy, o;iMax 
HMajy nsroBop la ne npnMajy ipyre none .ipaMCKC yjiore, 
jep uMajy onepery ua spary. Kjiannp He yMyKHC no neo ji'dE. 
II 3naTC :in KaKo ce yin ca nosopnninnM xopoM? Ca;t 
liCTc TyTH. — lloniTO cy xopcKn ncBaun njiaLenn Majio, no 
50 — 00 jiunapa Mece'ino, a TpeGa no neo .Jtan ^a cy ro- 
TOBo y no3opnninoj 3rpa;iu, to ce Tora nocjia npHwajy 
.T>y;tn, kojh cy 3aHaTCKH pa;iHnuH, n obo hm c.iyyftH Kao K» MysHKA H OnEPETA y Hapo;i;hom TIosopiiuiTy. 287 -»- cno^ejj,!^ 3apa,T,a. To cy MaxoM: 6epdepn, oSyhapa, Kpo- 
jaHii' II T.,T,., a HieHCKe cy Mja^e nosopninne q.iaHuue u:ia 
ii-iaLeHe xopcKe neBaMiiuc. Iloiirro hoko oa H.nx He 3Ha hh 
KaKO ce 30By hotc, to Mopajy ymiTn na iraMex. H.iip. npsa 
TeHopiT : iiMa nx Tpojuua. HpBO ireBa je;i,aH oa h>iix, n to 
OHaj Koju uMa Haj6o.T>n cnyx, a CBupa My ce caMo H>eroB 
rjiac ua K.iaBnpy. ,1,otjic jipyra npBa jiBa Tenopa ciyinajy. 
Krji oh Hayqn DBBecTan Opoj TaKTOBa, OHjia yiin ;ipyrH, na 
Tpeliii. Kaji CBU Tpoje nayie noceCuue, OHjia oTneBajy sa- 
jeAHO HeKo.iDKo nyTa, ;i,a 6o.T.e yTBp,T,e. Jl,a .in cy cnrypHu, 
oiipoOajy ce ya noTnyny KJiaBiipcKy npaTH,y, na aKO noro.ie 
H 3Hajy anxoB r.iac, ;[i,o6po je. TaKO 6uBa ca CBHMa ocTajiBTM 
rjiacoBQMa. Ka.T, cbh ncBaim noje;i.nHn,e Hsy^e, on^a ce kom- 
OnHyjy 1 n H Tenopn, 1 u 11 6acoBn, wyniKH xop, :KencKe 
xop, na TCK oH^a iviemoBUTn xop. OBanaB na'mH pa;ia je 
noTpeOaH CTora, niTO je Ma.^n Opoj nesaia, na je noTpe6HO 
;ia CBaKH OTnesa CBaKn toh, onaie ce ryOn y HHTeHSHTeTy. 
Hs OBora ce M0»;e 3aMHCJiHTH ca KaKBHM ce CTpn.T>eH>eM 
Mopa pa;tHTH Ha je;i,HOJ onepeTn, y Kojoj HMa 20 — 25 ko- 
poBa. KoanKO Tpe6a Bpejiena jiok ce j,ot;e ji,o 3aje;iHniKe 
KaaBupcKC npooe, na ;i.a nesaifce xopoBa n cojincTa H;ie 
;io6po. TcK nocjie oBora ;iojia3e opnecTapcKe npo6e, n na 
nocjicTKy TJiaBHC npo6e npn KojuMa ncBain nope;i necMe 
Tpeda jia, nsBojie h pa;iH>e na nosopHnnn. 

TaKO je Koji nac. y CTpaHHM onepeTCKHM nosopumTHwa 
upHMajy ce sa xopcKe neeaqe caaio onn kojh HMajy ;io6ap 
opraH n iQTajy noTe c JincTa, hjih kojh cy ;iomjiH h3 jtpyror 
KaKBor onepcTCKor no3opnniTa u snajy nsBecTan onepcTCKH 
penepToap. Koji nac je o6oje HCMoryhe. Mn hhtu niviaMO 
ncBaia kojh qnTajy c JincTa, hhth HMaaio jipyrnx one- 
peTCKHx nosopnmTa ojiaKJie 6h Morjin neBa^ie ,io6aB.'LaTH. 

Ca coao ncBaqnMa ctojdmo hcto Tano. Moate ce peha 
;ta nx uMaMO CBera ,iBOJe, Kojn cy 3ancTa neBaqn, a to 
cy r-j^a To^^ocnhna u r. IlaBJiOBnla. Itnx ,iBoje cy jdnnn 
OA co.iHCTa, KoJH TMejy ;ia ce cjiyiKe HOTaaia h CBOje napTnje 
MaxoM caMH nayqe. Cbh ocTajin cojio ncBaqn ne snajy hotc 
H yqe na naMCT. HsMehy h>hx MopaM OB.ne ;ia cnoMcneM '2H8 CiMiCKJi Kfluhjebiiii rjIACllUK. Muua-IIjiiijy CTrtiiojeRiiiia, sCor iLcrone opiirinia.iHOCTH upu 
yieiLV iicBaifca. Oh je Ooro.iann iiena'!, ii iiixcTa je uito 
ce y Toj CTpvuii mije ycaBpiiiiio, u:iu Cap biiiiic iia CBOJe 
nesaifce iio.iarao : inia Bp.io iiprijaxaH dac-GapiixoH opran, 
II neBa iipiipoAno n Jieiio. Bo.iu ,T.a iieea cpncKC iiecwe n 
y oiiiuxe one Koje Beh sea, jep He xpeGa ;i,a hx yqn. One- 
pexe H K.iaBnpcKe npo6e Jipsii. Hoxaaia HCMa noJMa. Ka;i 
yiH Kai^-By hobv cxBap, xpantn jia My ce cBiipa caMO Meao- 
;i,nja jejeiiM npcxoM, jep ra iipaxita Cynu, ii xo xano ;i,a 
My ce iiOHOBu Bume n\xa. Kao pesuMe xora noHaB-ijaiba 
jecxe jin K.xaBnp cxane, a oh ;ia xy MCJiojinjy o^asBna^jiii, 
n aKO je ojidBUTKjiu xa'iHo, OH^ia ce n;ie ,T;a.'Le, a oho Ojtsbiih:- 
;i,aH0 UMa ,,ji,a npcHolin". Ko;i, CBojy ocxajiax naiuHX cojio- 
neBa»ia, Kojn nesajy nnn no Mopaay ujiu no ny/KAU, je;i,aH 
HMa .leiiinu opran. ,ipyrn Co.lu CJiyx, xpehu 6pH^e sanaMxu 
H T.ji., xeK y r.iaBHOM cbh cy Oea pasnni.e npnpo;i.Hii ncBaiiH, 
KOJH ncBajy no c.iyxy. Ka^ caM nsneo cacxaB name „one- 
pexcKe xpyne". n Ka^ narjiacuM ;i,a je 3a rojinny ,i,ana Chjio 
MoryliHO AUTu ABC — AiaKCHMajino xpn — hobo onepcxe, 
H xo ca nenpeKn;iHnM pa^oM na iLHMa, xo sna'iii cxnapaxn 
OA -i'y;in na cn.iy ono inxo onn nncy, x. j. o.i rji^Maua 
onepexcKC neBaqc u ncBa'ion,e. llnxaM nac HMa .in Hoe 
na CBCxy OBauBe onepexcKC xpync, Koja nnje y (•xaH>y 3a 
ro^Tnny ^nana ;"ia canjiaia Buine 0;t abc ao xpn none cxBapn 
H y Kojoj nni.o o;i iieBaMa ne yMC ;ia cc cjiynai noxaMa, 
BeL yMC cBii na iiaMex? lla sap nnje on;i,a xo xopx^'pa sa 
.i.y.i,c KOJHMa nnje xo nocao. /I,a mii o,i,ncxa ncMaMO neBaia, 
iinxH ;ioBO.i.no. niixn ciiocoOnnx, i.aKBiix xpoCa 3a onepexy, 
najCo.i.n jo jioKas xo, iiixo cc neh Gn.io iipnoxynnjio anra- 
;KOBan.y iicBana oxpanaiia. (llnrnoBa, rporoponnh.) II mxo 
je naj.ioiiiiio, xn cxpann iiCBawii (i^ojii cy 3Cor jo3HF."a y 
.ipaMii noynoxpeO.'LHBn), jiouiijajy xawo nc.Tni.y npny iijiaxy, 
KaKBy naiiiii r.iyMnii ne ;i,oCnjajy nn noc.ie 12 rojinna pajia, 
a mxo je najiviaBnnjo, xn noBa'in ne Bpe^e y cxBapn xojihko, 
n na cxpann no On nni'AC Oh.iii xah'o narpal,(;nu. 

Mnorn cy Mnm.7,en>a ^a oBaico Kaico ca^i cxaiLe cxBapn 
y nac cxojn, oiu^poxa Hapojino Ilosopnmxo ne cxaje nnnrra Ml ^MysHKA n OnEPETA y Hapo;ihom TIoaopHmTy. 289 

a sj^J^TDM Aonocn t. j. nrpa ucto oco6.T,e, Koje nrpa a 
.ipaMv. To je trko cacBHM Taqno, naji ce rnejia Ha iipBH 
uorae,!- Ajih Kan fe Caun norjie;; Majio ;iajbe, seaqnao 6h 
;ia name Hapo.iHo IlosopniiiTe He y.Me ;^a ce KopiicTH Hcny- 
CTBOM sarpeoaqKor Kasa-iiiniTa. ^o yfieheaa ;io Kora je 
;iomao 3arpe6, ja onepexa caMa cede je,ie n ;i.a ce sa 
OHe 6jiRT0jieTu 4»nHaHCHJCKe KOJe y npeo BpcMe npj'Hca 
jiouHHJe xpocTpyKO CBexH, 3;ouiJiH 6ncM0 n mh. Y ocTajioM, 
Kaji je peq Befe o (i)HHaHenjaMa, ne xpeda cMexaxii c yivia 
HH xo, ;ia Hapo,T.HOM ITosopninxy enje unj, ;i,a y3Me iiixo 
BHine HOBaua 3a jip}KaBBy Kacy, jep 6h sa xo 600 mhofo 
Kpahii nyx, noBecxn y H.era KanaB uapKyc, Ponaxepa a 
op4)e3'M. 

Join 70-xnx ro;i;nHa UHcao je Kyxaq y „BojeHHy" xowe, 
luxa he dnxn ca xpBaxcKOM MysHKOM n ,T;paMCK0M yMCXHOiiihy 
aKo yBejy onepexy y CBOje nosopuiiixe. KaKO neaiajy na- 
pojiHe Menoj^uje, Kojy HAiaMO mu, Jia 6a Moran na ocHOBy 
H>e cxBapaxH yMexHnqKj' MysHKy, ;i.aK.ie, HCMajy jane h uih- 
poKe ocHOBe y napojiHoj wysHun, Kao mxo je HMaMO mh h 
y CBeroBHOJ h y upKBCHoj, H>HMa je Kyxaq npe.T.Jiarao ;ia 
saJMe OA Hac a o;i „Byrapa" Hapo;iHe yMOXBopnHe, na ana- 
jioro H y xoM ;iyxy ;ia cxBapajy xpsaxcny yMexHuqKy MyatiKy 
— caMO ;i;a ce HHKaKo ne j'nyiiixajy y onepexy n 0(|)eH()axa. 
XpBaxH ra ncxima nncy HOCJiyiuaau, ajia mh bhuhmo jia cy 
ce KyxaqeBa npopnuaH>a xaqno HcnvHHjia. 

Ka;i je peq ko6hom yxnuajy onepexe, sanuM.'tHB je 
n OBaj no;i,axaK. KapaKxepHcxnqHo je ;i;a nocjie uojase „Cy- 
haja" u „noTepe'', Koje na^ajy oko 1895 roji., a iioc.ie kojhx 
ce pe^a UHKJiyc cxpannx Bo^iBHJLa u onepexa, noqeB ca 
„MaM3e.i-HHX3'moM",„Taxa-ToxoM",„Jl,paMCKHMjiy;topHJaMa", 
H CBHMa no pejiy onepexaaia, sa ocaM rojinna hhcmo aoShjih 
HH je^Hy cpncKV cxBap ca neBaaeM, aok ce Huje nojaBHO 
BHHoqKH ca cbojhm „.TjH.T.aH0M h O.mophkom". Snaqu ;ia ce 
ynpaBe nncy xpy;iHJie ;ia saoHxepeeyjy Ma kojhm naqHHOM 
name KauaveBHHKe h necHUKe 3a pan one Bpcxe ; a hhcuh 
HHcy cBaKaKo caMH hh mofjih ;i,o6hxh hh BOJte hh no^ncxpeKa 
y OBaKBOM pajiy Hapo,T,Hor Ilosopumxa. 

19 290 CpnCKH KlfcHHtEBHH rjIACHHK. Onepexa rpeda aac npaee Cpue h ca naxpnoxcKor r.ie- 
;imiiTa iipnjaTHo ^.a jin^ue. TpeCa ce ceTnTii Ha KOMe je 
MecTv noinrHyro Hapo^HO IIosopmnTe, y Koje epeMe, ca 
KaKBUM HcpreaMa n KaKcuM HajaMa. II Tpe6a ca.i, yfen y xaj 
xpaM epiicKG YMeTHOfTH J19. y ueMy BH.THxe noxoMKe Bace 
Mapaniiha KaKo ce 3a6aB.T>ajy n Haciai^yjy KaKBHM H^'.ie- 
poBiiM ..rixa'iapOM'', n.iii Cu.T,HiijeBOM jjrejmoM". Hjih sap 
MHCjicxe ;i.a he jejteoM HHxe.iiircHXHOM cxpaaay HMiionoBaxH 
Ka^i bh;i,h ;ia mh npecai)yjcMO cxpaHe nponsBo^ie, na h y 
xoMe HDCMo BeuixH ja ojiaCepeMO oho mxo je 6o.T.e. He, 
Ha npoxHB, crpaHau, kojh 611 ,iomao y Hame IIosopHinxe, 
a He 6h HMao iiixa jia sajia nauier, cpncKor, oiaxpao 6a 
Hac Kao Hapo.T. Ces CBOje HauHonajiHe Kyjixype h o6ejieiKJa. 
Ma KaKO jia je xa HauiiOHajiHa Kyjirypa y Kor napo.ia na 
HHCKOM fxynH>y, npocxa h HepasBHJeHa, xpeCa je ;ioOpo 
'ivBaxii H neroBaxn, jep je xo oho mxo cBaKH Hapo;i o;tp- 
HcaBa. mxo qHHH H>eroBy napoAHOcx. 

y KOJioKO onepexa yxHie ko;i, nac na jipa.My h ojiBpaha 
ny6wiDKy oj\. H>e, Hnje Mojc jib, pacripaB.baM. Xoty ;ia KaateM 
caMO xo, ji.3. je nyOjiiiKa, y iiiHpeM CMucJiy, CBy;i je^na n 
Hcxa H ,Ta xpqn 3a saOaBOM. Ako ce Beiopac ,iaje KaKBa 
6y(|)0HepHJa, Koja he sarOdiuuaxii xp6yx Ha CMej, iipe he 
;iohn Benepac, Hero Jin cyxpa na osCiH-LHy ;ipaMy h.ih xpa- 
re;iHJy, r;ie Mopa ;ia mhcjiii 11 ji,a npoMa y ce xeate ;iy- 
iiieBHe yxHCKe. 

Ha saBpmexKy roBopa onepexn xohy ;ia nporoBo- 
pnM KaKo ce onepexa koji nac jiaBa.ia. Kao mxo Hanpe;i 
noMenyx, onepexa je oji ohhx nosopiimnHX jicjia KOJa xpaJKe 
MHoro y jiCKopaxHBHOM irorjie;iy. Hcxo xaKO, onepexa xpa»;H 

CKOpO XO.IDKH HCXU aHCaMC.l KO.IHKH je HOXpeOaH M 3a H3B0- 

heae onepa, ai.o co jkc.ih onaKO ^axw naKO cy nncan n 
KOMFioHncx 3aM[ini.i>a.in. Ka;i ce y naniiiM onepexaMa nncy 
Morne ^axn nn cBe Hoxe, ;iaKJie Hn KBauxnxox opKCCxpa 
KOJH KOMnoHHcr y irapxHxypu xpa/KH Huje Morao Cnxn ;;ax, 
0H;ia KBa.inxexy H3Bo^>eILa He xpeOa hh roBopuxn. IIoxhh 
Maxe[»HJa.i 3a cbc onepexe jioOajan je h3 xpehe o qexBpxe 
pyKe, H y tLHMa MaxoM HHJe ojiinnua.THa nHCxpyMCHxauHJa MysQKA H OnEPETA Y Hapojihom IIosoPHmTy. 291 ;ioTH«iHor(^ KOMnoHCCTa. Kajx C}- Beh h Y.T. CraHKOBHt, 
LTojiieBtili n J,e.iuHH Mopaan ko;i Hac ^a neBajy y onepexa, 
OH^a je TO HajCc-LU ;ioKa3 ca KaKBOM ce 03on.i,Hoinhy pa- 
AUJO na onepexn Gam o;i cxpane ohux koju C}- je iioinxo- 
Ba.m, saBo.iHJiH ri HeroBa.in. 

lis OBora jiocRji. Ha;iaMo ce, jiOBO.tHO je jacHo kojihko 
:hyAu Koju cy nosBaHn jia. lUTnxe iioMaaty a pasBnjajy Ha- 
unoHa.iHy yMexHocx njiajy pasjora noMaraxii onepexy, h 
KOJIHKO je ftoj Kao JKaHpy nosopnnjHOM n Mysn^KOM mccxo 
y je,T,HOM cpncKOM n Hapo;iHOM Ilosopnraxy. 

Oexaje join ;ipyro nuxaite uixo ra ny6.iHKa HMa ;io- 
HeKae npasa jia, uocxasH npoxHBHnuHMa onepexe: — Ila 
jiodpo, Kajt MHCxHxe jia xpeda nsGaunxn OBaKBy MysHKy ns 
Hapo;iHor HosopHinxa, mxa 6a naM Hapo;iHO lIosopHmxe 
Mor.io jiaxH y HaKnajiy u sa.MeHy y xom norjiejiy? 

H saxo KeMO ce mh nosaSaBHxn h xhm nnxaaeM v 
;ipyroM qjiaHKy. IIexap Kpcxd-r. M E H E X M H. 

(5) 

CxAPAii;. 
HpexH MH ynpernyxHM KoanMa! 

Mehexmo. 
Exo. AnojioHe, najsa^n mh 3anoBe,iain ,ia jypnniHM na 
oBora uixo cxoJH 0B;ie ;ia ra tChjcm. Ajih ko mc je xo 
aa Koey ncxprHyo h3 Kona. TTa xo oh MOiLa Hape;i6y h 3a- 
HOBecx AnoaoHOBy! 

CXAPAU,. r 

E, .'LyjiH. jia onaKe h xemne 6o.xecxH ! 0, Copobh, KaKO | 

je Majoqac dno sjipaB, KaKO ra je Hsnenajia cnona.xa OBaKBa 

dojiecx ! H;ieM ja mxo Mory Cpace AosejteM jiOKxopa. (Ojie). 

Tpefla uojaea. 

Mehexmo 
E, jecy .iH MH Beh je;iHOM oxhuijih Hcnpeji, oqnjy xn 
mxo Me xepajy ^.a 3;ipaB qaxas decHHM ! Xajjte ^a mxo 

19* 292 CpncKH KmnmEBBH Fjiachhk. npe ojiCM y Jiahy, ,tok join Morv (nydjinmi) a nac mo.ihm 
Aa He KajKere kojom caM y;iHu,OM iioOcrao, ano ce qina BpaTii. 

Ctapau, 
E, TO TH y iiiajiH o;ipH*[eiii, och.m aKO ce Heuixo hhch 
npouijie hoLb HcejiHO. — Xo;iii oeaMO, Khepn. IllTa tu Ka- 
jKein ? iiap cxe ce HcejiHJiH ojiaBjie? 

Matpoha. 
Fag, 3a Bora, h aauixo ? 

Ctapau. 
E, TO H ja He 3HaM. 

Matpoha. 
Ha to ce oh h c to6om iiieraiH ! Sap ne BH;iHrn ? 

Ctapau. 
E na. MenexMo, jiocTa ch ce majino; nasH ca;ta oeawo. 

Mehkxmo. 
MojiHM Te, qnqa, KaKsa ja nocjia HMaM c to6om ? O^aKJie 

CH TH? Ko CH TH? IIlTa Ca.M ja TO CKpUBHO TCOlI II OBOJ 

0B,T,e uiTO MH Aocat^yje cBaKojaKHM CesoopasjiyuHMa? 

Matpoha. 
BH;iHin -iH KaKO cy My omh ae.icHe ! KaKo My ce no 
cjieHHM OMHMa u Me.iy pasjinsa 3e.ieHH.To! r.ie;iaj KaKO My 
cesa nor.ie;t! 

Mkhkxmo (aa ceOe). 
Ka,T,a Bcfi OyHuajy ;i.a caM 6ecaH, HajOo.T>e je ;ia ce 
h caM nppTBapaM, hc Ohx jih hx Taho oa ce6e o;ijypHO. 

MaTI'OHA. 

KaKo ce npoTe}Ke n acBa? Illra hy ca;i,a ,T,a pa;i,HM. 
;i,parii oqe ? . ,^ 

Ctapau. 
Ck.tohh ce, i.hcpH Moja, iirro mo/Kciii Ji.a.'be o,/i, ibcra. 

Mkuhxmo (bh'jc). 
EBoe, eBoe, CjtoMHJe', r;ie Me to y iiiyMy sobciii ah 
jiobumo ? MyjcM, a;iH ce no Mory MaliH ca oBOPa Mccxa, 
jep Me c .icBo cTpano wyBa Ccciia i.yqKa, a oBaMO oneT 

' »DpoMHJe« je itaAHMaK DaxoK Ep.oe Uvoi) )^ m}\nM^K pa- 
3y3j;aHiix 6axaHTKHH>a. « M E H E X M H, 293 ;iHBa,ia.-j*"^au, kojh je y cbomc BeKy MHoro nyxa ynpona- 
CTHO HeBiiHora lOBCKa aaHvHHM cBeAOieiteM. 

Ctapau. 
Bor Te y6H0 ! 

Mehexmo. 
Eho, AnojioH MH 3anoBe;ia 03 opaKyjia ;i,a joj HsropaM 
o^H 3auaji>eHHM OyKXHaaMa. 

Matpoha. 
TeiuKO MeHH, ;iparH oqe! HpeTH ;i.a Le mu HsropeTH oih! 

Mehexmo (aa ce6e). 
Jaox MCHH, BCJie ;ia cam ja 6ecaH, a 6ecHH cy ohh caAia! 

Ctapau. 
Xej, Ktepn! 

Matpoha. 
UlTa je? IIlTa jia pa;i,HMO ? 

Ctapau. 
KaKo 6h 6hjo ;i,a noaoBCM poooBe? ILi.eM ^a hx ;i,o- 
Be^eM /T,a oBora o;i,aB;i,e yK.ione h ;ia ra koa Kyhe CBeiKy, 
jioK HHJe HaqHHHo jom sehn pycsaj. 

Matpoha. 

II j a MHCJIUM TaKO. 

Mehexmo (3a ce6e). 

Ako ce He aoccthm KaKo ;i,a ce H3ByqeM, obh te Me 

jom o;iByfeH CBOJoj Kvfen. (JaKHM rjiacoM.) 3a6paH,yjem mh 

;i,a uiTejiHM necHHue no HjCpobom Jiuuy, ano mu He oji,e 6e- 

CTpara iicnpeji oqnjy. yquHuhy mxo 3anoBej,auj, Anojione! 

Ctapau. 
Be/KH Kytu iDTo 6p/Ke MOHiem, ;ia Te 0B;i,e He yTyqe! 

Matpoha. 
HoSefen hy. Mojihm Te, ;iparH o'le, qyBaj pa jia Pjieroj, 
He ojie! 3ap ja HHcaM Hecpefcna jKena, naji. obo MopaM ;i,a 
cjiymaM! (0,T,e). 

Mehexmo (sa ce6e). 
Ony caM ciasHO ojjypno, (rjiacHo) a cajia hy obom 
noranoM, opa^iaTOM, naamjbHBOM TaTony', koJh ce xBaJii 

* Thtoh je rpHKii MeiycajieM, 294 CrncKH Kh.h5kebhh Fjiachhk. 

jia My je Khkho orau, jia HCiipe6njaM n Hore, h pyne, n 

CBe KOCTH ILerOBOM poheHOM lUUHUOM, KaO IIITO MU TH 3a- 

iioBejiam. 

CrArAn. 
ToaBO he tc oahctu aKO we ce AOTaKHCiu, hjiii auo mu 
iipH^eiu ojiHHce! 

Mkhexmo. 
y»iHHnty iiiTO MH saiJOBeAam: joueiiafey ;i,BoceqHy ce- 
KHpy iia fey ftOMe o;i, OBora qaqe HaiHHUTH caMO HBepje. 

Ctapah. 
BoTMe cc ja MopaM o,t. rora iiasHiH h yyBaTH. 36HJLa ra 
ce MHoro iiJiamHM ;ia mh iie y^HHii KaKBo 3jio, Kao ujto iipexH. 

Mehexmo. 
Mhoto Mil sanoBciain, Anojoiie. Ca^a mu uape^yjeui 
jia yiiperncM neodysjiane, jiubjlg Koibe, jia yl^eM y KOJia, na 
jia CMOH{;T,iiM OBor MaTopor, CMp;iJtHBor ii h'pesyOor jiaBa. 
Ebo mc y KOJiiiMa, eBo ;ipH;nM ys^e, gbo mh dii'ia y pynii! 
Xaj;ie, Koii.n, jiejia HCKa ce sauyje toiiot Baiiiux KoiiHra! 
J{e.va. 6p30 iioxcmiTC BaiiiuM xurpuM uoraMa ! 

Matpoha. 
KaKo ce ja, o"ie, Mory oji rora iiysaTU? 

Ctapah. 
3ap MCHe iiirraiii ? He moh^ciu aKO uelieiii. Kojihko caM 
Tu JH iryra iOBO})no .i,a 'iiiiiiiiii Mynty no uo.i.n. lie rpeoa 
VA iiasMiii ua CBc iirra pa;i,H, r;ie uj[Q, 'iinie ce 0aBii. 

Matpoha. 
Ta on Bo.iu OBjie neny xcrepy us KOMinnjiyKa. 

Ctapai(^ 
IlaMeTaii 'iobck ! Tpe6a ^a je join Bume uo.iii Ka^a 
CU TU TaKO pcBuocHa. 

Matpoha. 
Ha OH oBje u nuje. 

Ctapau. 

A cavia Ke, fiajaru, 3a rsojy .i>y6aB MaH^e hhth, 0B,T,e 

H.iu Ha .ipyroM Mecry, ano My ce to ;i.0Ha;iHe ! KaKBa cy 

TO Hoc.ia, ;io haBo.ia? Fla to feem My Ba-Tjajia 3a6paHHTH h 

,Ta HBFOMe He o;ie ua pyian, u ;Ta ne 30BHe Kora ceda? « M E H E X M 0. 295 3ap Tu rpaa^ym ;ia th .T.y;iH po6yjy? Th oh Ba.i>a;i.a xxeaa 
,T.a My u iiocao OApeAHin, ;i,a 3anoBe;i0in ,T,a ce^n ca cay- 
tDKHiiaMa H qein.'La Byny ? 

Matpoha. 
Ha TO caM xe ja, o^e, ^osBajia iteMy sa a;iBOKaTa, a 
He Menu. Ys Mene cxojnui, a H.era OpaHniu. 

Ctapau- 
Ako je OH lETo CKpuBHo. joiD fcy ra Hcemhe nanacxH 
aero Te6e. Ka.aa xe oh xaKo jihbho khxh h o;ieBa, h Ka^ia 
XH Jieno ;iaje h cjymKnaa, n cMOKa, 6o.i>e je, avCHo, j,a ce 
ysMcra yna.Mex. 

Matpoha. 
Ta oh mh noTKpaja 3.iaxo h orpxaqe ns opMana : ca 
MCHe CBjaqn, na moj HaKnx Kpa;i,oM hoch xexepaMa. 

CXAPAH. 

3jio pa3,n, ano xaKO pajn ; a aKO nnje xaKO, xh qHHHui 
3JI0, Ka;i,a ra HCBDHa onxyHtyjem. 

Maxpoha. 

ria y ttera je, o^e, h ca;ia join orpxai h rpHBHa mxo je 
OHOj 6uo o;i,Heo, na ca;i,a, Ka;ia caM Aoanaja, ,t,ohoch Haxpar. 

CXAPAU. 

BHAeky ja Bet ox ftera Kano je ohjio. J{a. My npH^eM; 
j,a noiHeM pasroBop. — PeiiH mu, MenexMe, mxa ce xo 
upennpexe ? IIIxo ch xh Hepacnoao/Ken? IIIxo ce ona onaKO 
a>yxa o;iMahMa oa xe6e? 

Mehexmo. 

Ma Ko ,T,a CH, h Ma KaKo j,a xh je hmc, cxapqe, no- 
3HBaM cBeBHmH>era Jynnxepa n cBe doroBe 3a CBe;ioKe... 

CxAPAH. 

3auixo ? 36or qera ? 

Mehexmo. 

...;ia HHcaM yqnHHo HHKaKBa 3Jia oBoj /KeHH mxo Me 
6eAH H mxo je;i,HaKo npu«ia j,a caM joj ra yKpao h ojiReo. 
Ako caM nKa;i.a npcKopaqno upar oa xe Kyfee y Kojoj cxa- 
Hyje, HCKa 6nx 6no HaJBekn necpehnnK mxo ra Hr;i,e uMa... 

CXAPAU. 

Ta jecH JH XH qnxaB, 6yj,ajio na^ 6y ;iajiaMa, Ka;;a I 296 Cphckh KhjHHCebhh Fjiackhk. 

TO ce(5u }KejiHin u Ka;ia Bejium ;ia hucii iipeKopayuo iipara 
0,1. Kyhe y Kojoj cxaHyjem? 

Mehexmo, 
Sap Tu, "m^a, BejiDin ;iaja cTanyjeM y oBoj nyiiH? 

Ctapau. 
ria sap TH TO o.T.pH^em? 

Mehexmo. 
Ha pasy.MC ce ! 

n E T H HUH. 
Ilpea noju6a. 

Ctapau. 
BeL Mc 6ojie KyKOBH oji ceji.eii>a, a o»ni oa rJie,i.aFLa, 
qeKajyKii ^OKTopa ;t,ok ce BpaTU U3 iiocexa. Ila cu.iy Bora 
je,T,Ba ce je^HOM BpaTuo oa OojiecHiiKa : bcjiii x<i je EcKy- 
jiany Bcsao cjiOM.bCHy Hory, a Aiioaony pyny. Caah ce 
HeuiTo Muc.iuM ^a Ji" je oojbe pehn ,i,a ;i,obo;ihm AOKTopa 
ujiH 3aHaT.iujy. Ajiu cbo ra r^e ,iojia3u. Ta yopaaj Taj 
MpaB.1.11 KopaK. 

AvV^cL aojada. 

JIekat. Ctapau. 
.Iekap. 
Oa 'lera cu peKao xa oojiyjo? Ilpii'iaj aiii, cTaicie. /l,a 
.10 je nycT h-iu je ineuyo? HMa Jiu caibUBocT u:iu Bo^eny 
oojiecT? 

Ctapau. 
Ha saTo caM ja Teoe seao,^ jia tu mcuu to Ka;Keiii, 
u j,a ra usjieyuui. 

JIekap. 
To jc Bj)jio .laKo. J a tu jiajcM cBojy "lacwy pe4 ^a 
fce oSApaBUTH. 

Ctapau. 
Ajiu ja /KejiUM ja ra Bpjio un'AL-Luno ueryjeui. 

.Uekap. 
Ta Hety uMaTu Ka^ hu ^a AaxucM, TaKo ty ra na/K.T,HBo 
HeroBaTH. « 

Ml M E H E X M H. 297 ^r,»^' Ctapau. 

A, rjie, eHO ra 6am ; ;i,a Bn;i,HMO mxa paviu. 

TpeRa uojaea. 

Mehexmo I. Ctapau. Jekap. 

Mehexmo. 
E, JtyjtH, e 6am mh je oBora ;iaHa ese norajio Ha- 
TpamKe n naonaKO ! Oho mxo caM Mncjino ji,a ypa;iHM Kpn- 
moM, CBe je to pasraacao napasHT, xaj Moj yjinc\ kojh je 
CBOMe Kpa.T5y yqnHno tojiuko 3jio, na cajia Moje 6pyKe h 
cxpaxa HDoe HCMa. Ta ja hy tomc Byi];H6axnHH, aKO caMO 
6yAeM >KHB, acHBOT nm'iynaxH ! Ajih ;ia, 6am caM Jiyji mxo 
BejiHM 3a Moje ;ia je iteroBo! Oh je nojinxHyx o mom xpomny 
H xpaHH, na hy My Jiymy ysexn. A n oBa xexepa, Jieno je 
ypa;i.HJia, KaKo n jecxe itnxoB o6Hqaj : 3axo mxo caM je 
saMOJiuo ,ia Bpaxu orpxai Mojoj Hvenn, bcjih jia mu ra je 
BpaxiiJia. E, Bajia, e 6am caM xu ja HecpehHnK! 

CxAPAu (jieKapy). 
'lyjem an mxa roBopn? 

.Iekap. 
Bejin Aa je HecpehnnK. 

Cxapau. 
KaKO on 6ujo ji,a My npnj^em? 

JIekap. 
3;ipaB0, MenexMe ! 3amxo, mojium xe, oxKpueaiij pyKy? 
Sap XH ne 3Ham kojihko xumo noropmasaM CBojy 6ojiecx? 

Mehexmo. 
06ecH0 ce ;ia Box ^a! 

JIekap. 
JI,a JiH mxo ocekam? 

Mehexmo. 
A 3amxo Ee onx ocetao? ' Oh ra HaaiiBa yjiiicoM, jep My je napaani 6ao, laKO ^a pe- 
Me.MO, ceKpeiap, Sam Kao n y.iuc AraMCMHOHy. 298 CpncKH KifcHatEBHH Fjiackhk. 

.Hkkap (cxapuy). 
3a OBO Huje ,T.OBO.i>aH caMo scj'thh oj, KynypcKa.' (Sla- 
HexMy) KaH\n mh, MeHexMc... 

Mehexmo. 
IIlTa hem? 

JIekai'. 
Oji,roBopH MH iDTO Tc DHTaM : ;i,a jiH UMJem dejio mjih 

UpHO BUHO? 

Mehexmo. 
Ulxa Te ce to rnqe, mojihm xe ? M;i,em th ao })aBOJia! 

JIekap (cxapuy). 
E, Bora mh, ca;i,a Befc no»iHH>e Majmnue ;i,a 6ecHH. 

Mehexmo. 
HyAO mxo Me ne nnxaui ;i,a jih je;ieM ajieB hjih upseH 
ujiH }Kyx xjieC, hjih jtycKaBe xune a nepaaxe pnde. 

CXAPAO,. 

KyKy, lyjeui an KaKBe Jiy;topuje 6yHu,a? Ta mxo My 
ee ;Tauj Bet KaKOBy Me^HUHHy, upe ho mxo ra cacBHM 
o6y3Me 6ecHHJio ? 

.Iekat. 

Menaj oaMo, jib. ra iinxaM jipyro. 

CXATAU,. 

3ap join? Ha xh hem Me yduxH cbojhm xopoKaiteM! 

.jIekaf' (MenexMy). 
Peun Mu OBO : jecy jih xh Ka;i.ro;i. o'lu yKO'ieHe? 

Mehexmo. 
Illxa? 3ap XH mhcihuj ,va caM ja cKaKauau, Byuuda- 

XHHO jC;T,Ha? 

J'cuH MU ,^a AU XH Hh-ajia Kp'ie upeBa, xaKO ^a oceliam? 

Mehexmo, 
h'aia caM <tn. iir k|)M(', a Ka,T.a caM rjia;iaH, OH.na jom 
KaKO Kpic. ' KyKypeK jc y cxapoM ncKy 6no npjio rioiiy.Tapan ,tck nporiiB 
.lyaiina n enn.iencHJe. 36or loia HanoJHTii Kora KyKypcKOM aHamijio 
je HCTo uiTO H pehii My na je nyA « 

Ml M E H E X M H. 299 ^*^»<^' JIkkap. 

E OBO Mu Huje o^roBopiio nao .lyjiaK. J,a an cnaBaui 
Ao 3ope'? ^a JH jiaKO cnaBam y nocxejLH ? 

Mehkxmo. 
CnaBaM, aKo caM naaTHO Hosau ihto ra jiyryjeM. HeKa 
nuxaqa yonje Jynuxep u cbh 6oroBn ! 

JIekai'. 
CavT.a — Ka^na xaKo roBopn — noiHite j,a decHH; 
qyBaj ra ce ! 

Ctapaii. 
Ta ca^a roBopn oh Kao HecTop', iipeMa OHOMe KaKaB 
je Majioqac 6ho: xa iipe HeKOJiHKo xpenyxana penao je sa 
CBojy aceny jia. je 6ecHa KyqKa. 

Mehexmo. 
lUxa caM ja peKao? 

CXAPAU. 

BecaH, KaHceM 

Mehexmo. 
Sap ja? 

CxAPAIt. 

Bam XH, na ch h MeHH npexHo j,a feein Me CMoacjinxH 
ynpernyxHM KOJUMa. Ja caM xe Bn,T,eo ,T,a xo paAuni; ja 

xo rBpj,UM. 

MF:eEXMO. 
A ja 3HaM ,T,a cu xn yKpao ceexH eeuau. JyanxepoB, 
H 3HaM Aa en sa osy cxBap 6ao 6a.^eR y xaMHHuy, ii Ka;i,a 
cu nymxcH, saaM ^a cii uiuoaH ca poroM oko Bpaxa, ii snaM 
ji,R CH nocjie yoHO CBora oua, a Maxep npoAao. 3ap na 
XBOJe rp;i,H>e He ojiroBapaM ;i,o6puM rp3,H>aMa, nao naMe- 
xan qoBCK ? 

CxAPAU. 

MojHM xe, jioKxope, aKo Bora SHaui, mxo quHum, »ihhh 
6pjKe! 3ap He bh^iuiu ,T,a ra je cacBHM ooyaejio 6ecHHJio? ' HecTop, 113 TpojaacKor paia, MyBCH ca CBOJe ^yooKe cja- 
pocTH, a HapoHHTo ca CBOJe jiyflpocTH h 6ecene „cjiahe on sieaa". 30() CrncKH Kilhh{ebhh Tjiachhk. 

JIekap. 
Snam mra he 6hth Hajdojbe ? Fjiejiaj ;ia ra jioEecy 

K MCHU ! 

CTArm. 
3ap TaKo MHCJiHin! 

JIekap. 
3amT0 He? Ty fey ra xaMaH moKu neroBaTH KaKO 
Hajdo.-Le yMCM. 

Ctapau. 
II a xaj;ie, KaKO th je BO.T>a. 

Jkkap. 
rjie^ahy ;i,a je;i.Ho jBa^iecex jis^wa iiiijeiii Kyh-ypcK. 

Mehexmo. 
A ja Ky raejani ji,a re rpuAeccT ,T,aHa paaaimiteM 
H iniioaM. 

Jkkap. 
ll,T,u jioBe;i,H .i.y;i,e, ;;a ra ;i.ouecy k mchu. 

CrArAii. 
Ko.iuKo he Tpe6aTii ? 

JInKAr. 
rioiiJTo BU,ii,UM ;i.a je OBaKO oecaH, HaJMaite 'lexBopnua. 

Ctapau,. 
CaA hy ja ;T.oiiii. llaaii xii, ^oKTope, na oBora. 

JIkkap. 
Bo.i.e ^a ja o^eM Kytu, ;ia ce raMo ciipeMii iiito rpeoa. 
Tu uape^ii poOoBUMa ,T,a mii ra ;ioBe;vy. 

Ctapau,. 
Buhe Bet — TO je Moja C^iira. 

JlEKAr. 

J a OAOX. 

Ctapau. 
y 3;ipaB.T,y! (o6oje o^y). 

Mkhexmo (caM). 

OTuiiiao jc 'lu'ia, oTuinao je ;i,OKTop — ca;i.a caM caM. 

IJJTa -iH je TO, Bpara, iirro obh .by;T,u iipii'iajy .la caM 6ecaH? 

Ta OTKavia 3HaM 3a cede, HUKa;ia HUcaM hh jejiuora jiaea 

dojoBao: uucaM 6ecaH, hhth saAietcM 6oj ii KaBry. 3;ipaB M E H K X M H. * 301 caji, gn.inM ;ia cy n jipvru 3,TpaBn ; iioseajeM .T.y;i.e h paaro- 
Bapa.M c FbOMa. X^ hhcv oecHU oam ohh, na norpeuiHO 
Bejie jia caM ja? IIlTa ca^a jia paxDM? Xreo 6hx Kjhn, 
ajiH Me He nymxa :KeHa. (RieAa na KvLy EpoTiijnHv). Hn 
OB;ie Me hdko ne nymxa. E, Cam caM ;i;aHac /KecxoKo ea- 
rpajocao! Hero, ja hy qcKaxn obag, (jiyKaBo) nohy he Me 
Befe nycTHxu vHyxpa. 

l.eT8pTa aojada. 
Mecehhje. (Mehexmo 1). 

MECEHnJE. 

HpaBH ,T.oOap poC, Koju ce o rocnoAapcBOM nocjiy 
6pHHe H cxapa, nsBpmyje ra h pasMHmjba o acMy, noKa- 
safee ce mxa Bpe^n xeK OH;ia Ka;i.a rociio;i;ap Hnje ya H>era: 
aKo xa;ia nasn rociio.iapeBe sanoBecxn Kao jia, je oh cem 
xy, ojiH jom H 6o.T>e'. 4HJe cy acejbe CKpoMHe, xomc xpe6a 
;ia cy .le^a npeqa o;i ryme, a yjiOBH ojl xpOyxa. Ba.i.a jia, 
HOMHCJH caMo KaKBy narpa^y Jiajy rocno^iapn HeBa.T.ajiHM, 
aeifcHM, HenomxeHDM .T>yAHMa: mnoe, okobh, aunn, BCJinKH 
paji, FJiaj, .i>yx Mpas — to cy Harpaj,e sa HeOpe/K.T>HBocx; 
To^a ce s.ia /KCcxoko Oojhm. 30or xora je ^tajieKo Cojbe 
Chxh jioSap, Hero phaB. Peqn iioihochm Bpjo .laKo, a 6a- 
xHHe MHoro MpsHM^, H MHOFO pajiHJe jeAeM caMjeBCHO, Hero 
raxo caM Me.T.eM.'^ 36or xora a cJiymaM sanoBecxu rocnojiapeBe 
— a xo je 3a poda h najcarypHnje n oji xora HMaM ko- 
pncxH. .Ipyrn ce ynpaB-tajy npeMa npH.xHKaMa; ja fey jia 
6y;ieM KaKas xpe6a: ;i,a ce yseK n.iamuM, ,;ia ce qyBaM o;i 
rpexa, ;ia Gvacm rocno^iapy na cBaKOMC Mecxy y noMohn. 
PodoBH KOJH ce n.iame n OH;ia Ka.ia cy hcbdhu, xu cy 
o6nqHO ua cbomc Mecxy, a ohh kojqx ce naraxa hc xnqe 

' OBaj je MOHOjTor p.pjio phaRO OMyBan, na Mecro Hit CMncao 
HHJe cacBHM jacaH. 

'•' y JiaxHHCKOiM Hrpa pevR : verba — verbora. 

3 riocao y MjiHHy 6ho je Bpno xe-^KaK, tcvkii oa cBaKor j^pyror. 
n.iayT — cehajyhii ce aap CBOJe M.naaocTH 1 cnoMHtt.e mjihh Bpno 
HecTO, yBCK Kao crpaninno I,, Si 302 Cpiickd Kn.uH{EBnn PjiACHnK. njiamc ce tgk OH;ia na^a cy uito aaMecn.io. Ajiu ce HeKy 
join jiyro njiaiiiiiTii : join Mf.Jio na he Me rocno;i,ap Harpa- 
,"i,UTu 3a Mojy BepHV cMyn^Gy. Hii iipu jejiHOM cbom paji}- 
He cMcLeM c yaia ;ia ce cxBap THqe ae})a. [Ioiuto caM CMe- 
CTHo npT.i>ar ii poooBe y rocTn'oHuny, u3.ia3HM My Ha cy- 
cpex, J{r .lynaM ca^a ua Kannjy, ueKa bh^h e caM Aomao. 
CaMo CO OoJHM ;i,a He jiojiasHM jtouKaH — nocne Ooja. 

IIcTa aojaea. 
Ctapau. Mehkxmo 1. JIoPAPHJH. Mkcehhje. 

Ctapah. 

3aKJinH>eM Bac GoroBHMa h JL3';tHMa jia oho ujto caM 
BaM HapejiHO u napel^yjeM naMeTHo HSBpuiBxe. rjie;iaJTe 
jia ra o;tHeceTe y CoaHuuy TaKO ;i,a n ne ;io;iHpHe seMJty, 
ocHM aKO Bac ce HHuiTa ne TH«iy Bauni yjiobh h c-iaCaHe. 
,T,a ce HHKO o;i Bac HHJe ycy;i,HO ;ia sapesyje to hito oh 
npcTH! niTa CTOjoTe? nixa oK.ieBare? Beh cxe TpeOajia 
Aa ra jioqenaxc n .^.erneTe y bhc. H;ieM ja ,Ji,oKTopy ,n,a My 
TaMo HOMorneM Kajia jiol^exe (Ojie). 

Mkiikxmo. 

Ilponao caM! UlTa SHami obo! IIFto jype obh jljau 
Ha Mene, sa Bora? ILTTa xoLexe? Illxa xpa/KUTC? IIlxo cxe 
Me OHKO.iHnn? Tie Me Byqexe ? Tie mo hochxc? ITponao 
caM! TaKo BaM Bora, ^T,pa'iaHH, y homoL ! lloM03nxe mo! 
(poOoBHMa) XoLexe ;ih mc nycxHxa ? 

MeC'KHH.IE. 

0, CecMpTiiii OoroBii. iiixa to ja bhahm cnojiiM omiMa? 
Mora rocnojtapa v\)i\C)V iiokh .i.va^ — cpaM hx Chjio ! — a 
Hocc iioKy;!. ! 

Mi:hi:xmo. 

Kia .III MH im:o cm(! npHxehii yiioMoh? 

MKf'EHHJK. 

Ja, rocnoAapy, jom i.aKo cmom! 0, ,"I,pa'iaHn, ;ia ra;iHor 
II CTpainnor 3.ioMHna: Mora rocno^apa, kojh je Kao cjiodo- 
;iaH 'iOBCK Ko;i Bac >Toniao, rpaOc y no Oe.ia ;i,aHa na yjinuH, 
n TO join y npiijaxe.-LCKOM ipa;iy! fpoCoBHMa) TTyinxaJTe ra! « » 

.•^ ' M E H E X M H. 303 Mehexmo. 
^♦rJUi^-JiiiM Te. Ko cu jiK CH, noM03H MH, 11 He jiaj jia ce 
Ha^a MHOM nsBpiiin tojidko HacHJLe ! 

Meckbhje. 
BorMe hy th n ;Tohn y noMoL, ii Cpannrn xe, n no- 
MoLu TH lUTo 6o.T>e Mory. He jiaM HnnouiTO jia th npo- 
najlHeui — Oo.T>e je ,ia npona.aneM ja ! Tano th Bora, ro- 
cnojiapy, ncTepaj oko tomc hito tc .ip/KH c paMena, a ja 
fey OBBMa Befe pa3ip.i>aTn .inue h nocejaTu necHHue. Xep- 
Kyjia MH, 3.10 BaM je jyxpo ocBaHyjio .^anac, Kajta exe ra 
noHCJH ! TlymTaJTe ra! 

Mehexmo. 
Ja Befe jip/KHM oBora 3a oko. 

Mecehhje. 
rjie;iaj ;i,a My ce no3Ha vjie My ctojh oko na rjiaBH. 
Bh, hhtkobh, bh, rpa6ji>HBUH, bh, pasOoJHHHH ! 

JIOPAPHJH. 

ITpoHa.iH CzMo ! CMHjiyJTe ce, xaKO BaM Bora ! 

Mecehhje. 
Ila nycTHTe ra ,naKJie! 

Mehexmo. 
Illxa HMaTC BH jia Me ,T;HpaTe? (MeccHHJy) IlponycTH 
nx Kpo3 pyKC. 

Mecehhjb (6HJe hx). 
Ca;ia ce qncTHTe ! ByuHTC ce o;i,aB;ie ;i,o ^aBOJia! 
(yAapa jejinora) Ebo h tcOh : Ka;i.a H;iem nocjie;iH.H, ho- 
Hefeem obo Ma.io neniKeina! E, ajia caM bm caaBHO npeo- 
Kpenyo ycTa — Oara OHaKO no momc fee4)y! (MenexMy) E, 
Baaa. rocnojiapy, sCnxa caM th y 3ro^HO BpcMe noraao 
MaJioqac v noMofe ! 

(Cp-pmnhe ce.) 

Tot Makh,hje TIjiAyT. 
(Ilpeeeo c .*a^MHfKO^ Becejihh Hajkahobht;). CIITHIl nPIIJIOSH. 

IlpH.Tor r,iir.jinorPA»i»nJH cpiickhx hapojihox iipiihobiijeaaka. 

KpaTJiK, ajin Taian u noTnyno Hcupnan On6jiuorpa4)- 
CKH nperjiCA cpiioKiix napo,T,Hux iipiiiioRnjejiaKa ;iao je Haj- 
npnje F. \l. Jariih y npBoj kh>h3u CBora ApxnBa. BpHJe;i,HOCT 
TOM pa.iy no;i,HH{e oco6hto to, iuto je V. JarHt. ocum sdnpaKa, 
cnoMCHyo join u ceaKii qacoimc ii Kajienjiap, ceaKy Kifcnry 
y Kojoj ce HajiasH 3a()H.T>eH?eHa Koja naiiia Hapo.tna iipa- 
noBHJeTKa. Tlper.ie;i Taj Cno je jiyro BpcMCHa cacBUM o- 
caMJteH, jep onaj IIIypMHHOB y iberoBoj „Poviesti knjisev- 
nosti'' jioinao je Kaciio ii Ono je ii3pah>eH no obomo nperjie,ny 
r. Jarnha. Oho jecT, nsunijo je y CeiLV 1879 jejao ,ije.io 
nojl HacjoBOM ,.Pi(gled hrvatske tradirionalne knji/.evnosti" 
(n aKO ce potobo ncKJLyiQBo roBopnjio o BynoBUM, cpncKHM 
36HpKaMa) oj, HCKora llBana Pa.acTnha, ajia to je Onjio 
jijejio Koje ce BHiue CaBUJio TeopnjoM nocTanKa n TyMa- 
qeifca Hapo^nnx yMOTBopnna. TlpejiroBop je nyo co(|)H3aMa 
H nioBHHH3Ma, pa^ qnTaB je cacBHM necaMocTajian n ee- 
o;ipe})eH. y cbom pa3.iaraiLy nncan je y3eo 3a ocnoBy Ppn- 
MOBy Teopujy. ,T,aKne ne najcpeLnnj^^ h H3ry6H0 ce pa;iH 
HecxBaTaita n nenoanaBaiba npe;iMeTa. Tew 1903, npa oujchh 
npnnoBHJe;iaKa apxHMaH,T.pHTa JoannFaija IlaMynine, ;iony- 
nno je nperjieji P. JarnLa 1\ riaB.ie IIonoBnL y ;ieBeTOJ 
Kibusn „('pncKor Kitn/Konnor PjiacnnKa". Je;iaH Moj KOJiera 
y BcMv, Ma.Topyc no Hapo;iHOCTn. yno3opno mo je Ha 6u- 
r»JiHorpa(j)('jm nj)epjie;i cpncKnx napo^innx njecaMa h npuno- 
BHJeAfiKa, uiTO je nsnniao y oji.immho ypcf^nnaHOM .THCTy 
„Wi8li"; a.To na H^aJiocT, nopc;i cnera mop Tpy;ia, ja ne 
Morox jioOhth. .iHCTa oji, to Po,T,Hne n nociy/KHTH ce ibhm. 
y ocTajiOM, ja cy.MJLa.M ;ia ce TaMo moimo ;iaTn npra 6ojbe 
o;i ona jna npeiMe;ta, Kao ihto cy ohm P. V. Jarntia h 
IlaB.ia lIonoBuLa. Ml Chthh npHJiosa. 30^ ^Ja/Ly OBJic cnoMeHVTH crmo one sCupne Koje nnjecy 
ciioMenyre y iipeiJiejiy T. TlonoBuha; ja obhm ynpaeo xoby 
n,a iioiiyHHM raj nperjie;i. 

36npKo iiapo.aHHx npurioBHJe.iaKa AxaHaciije HiiKOJinLa 
usuiii.ie cy y Beorpa;iy 1842 u 1S43 y abujo Kibare; to je 
npBo H3,TaH.e. ,T,pyro u3,T.a«,e iianiujio je y Ceorpa;].y 1899 
iioj. iiacioBOM ,.CpncKe napo^He npnnoBeTKe, CKyiiHO Axa- 
Hacuje HuKO.iHh, na cbct H3;T.a.iH H>eroBH yHyuu". y npa- 
rioBiijeTKa.Ma iipBor u3AaH>a 3aMjepao je Byn jesoKy, a F. 
IlaBJie HonoBuL Mopa.iusaTopcKoj Coju npa n3Jiara[f>y; iipa 
OBOM ipyroM u3;i,aH,y nacTOJajio ee ;ia iipBa saMJepKa 
OTiiaiie (jipyra joui oH.ia hhjc hh n3Hmjia), na je jesoK 
nonpaB.-beH, a CTHJiQsauuja ;iOTJepaHa. Ajiii n3;iaBaqH cy 
oTuuiJiu u Majio ,T,ajLe : onn cy y obom jipyroM nsjiaay mh- 
jeH.ajin ii nac.ioBe npnqaMa, qecTO oe3 uKaKBa pasjiora. 
TaKo, MJecTo nacjioBa ^AOcjexjbnBocT" .Ttomao je „;i,o- 
MHni.-baH", MJecTO ^upnMepna ocBexa", „Tqejivi.i> rpajt". F^ije 
je HacjiOB Ouo npejiyraqaK, ohh cy noKparnjiu, h TaKO je 
OA CTuxa: ..Toe a cpehe. nMa u necpehe, y Hecpekn h cpeha 
H 6j]n3y", ocxa.io caMO „V:ne je cpehe HMa h Hecpehe". 

y MaTuqHHHM „KH>ura!via sa napo^" H3uiiiJie cy 3897 
y viBHJe CBecKe ,,Hapo;iHe npnnoBexKe" mxo hx je CKynao 
Bna.TUMup Kpacah, Ca oco^utom oSaspuBomLy Mopa qoBJCK 
npHMaxH oBaKe cxBapn, Kao mxo cy KpacnhcBe; ja ea 
npHMJep ca BCiaKUM HenoBJepeH.eM qiixaw HjeroBe^npaqe. 
Jep HiixajyfcH je^^Hv Hapo,T,Hy npuqy, uixo je oh hshho y 
j.CxpaHJn.ioBy'' 1886, ,,JI,o cxaK-ienora dpnjera, h.xh Bnjia 
u UapeB CnH", oiiasiio caM Beh y iipBUM pejiOBn.Ma neo- 
6uHHo BejiflKy c.iuqHocx ca KojaHOB.T,eBOM npuqoM „Chh 
uapee u xpu jiaoy;ia"; ja, y ocxa.xoM, a ne ;ip/KaM Kpaca- 
LeBy npaqy 3a Bapajaaxy, ja iiaciaM jta je oaa jejtno- 
cxaBHO npenpaqaaa OBa KojaHOB.i>eBa npaqa. Kpacah je 
qaxao, carypao je npaxno OBy apcxy KH>ajKeBHor pa,T,a, na 
je Morao saaxa 3a KojaHOB.i,eBy apaqy, a ;i.a aaje xxjeo 
jeBxaae c.iaBe, Morao je, aKO je qyo, Kao HesHaqajay br- 
pajaaxy asocxaBaxa. Ilaaqe y apaqa.Ma b3 obc sdapne hmr 
aajeaax cxBapa, a axia ax a xaKBax Koje cy Morjie cjio- 

20 306 CpncKH Kh>hjkebhh rjIACHHK. 

Co;ieo iisocTaTH, kho ona Bv.irapHa ,Jl,apeBa Khii h cbii- 
H>ap-". llpuMa ca hobiim MOTiiBiiMa itCMa Miioro, Behiina cy 
HX BapnjaHTe, ii to Hene Bpjio ycnjejie. 

Huje oji iiiTCTe nporoBo.pHTH wano BHine o jesiiKy 
OBHX npriqa, eapoiHTO c Tora uito je oBy sOupKy H3,T.ajia 
„MaTnua Cpncna" ii iuto Kpacnh cna;ia Met>y HUTe.TH- 
rcHTHuje ."Lyjie; oh je jejian o,i najnosnaTnJHX CKyn.i>aMa 
Hapo;iiiora OJiara. HieroB je jesiiK ciaC. IlyH je CapGapii- 
saMa, ,iOKajiu3aMa h npoBHHunjanusaMa: HnjeOapae; to je 
jesHK, Koju 3a Hae nuje jesHK. A ;ia naM ee ue Bjepyje na 
nouiTeny pRJen, gbo npuMJepa: „Ka;T nx je 6uo 604UO OTau 
y ropy"; „OH;'ia qoeK canptije Ty ^euy CBOjy ua uoA''. (Hoa 
Bajt;ia 3Haqn t.to, Fussboden, plancher, 11a KaKo 0H;ia m,r 
HCKO TaMo AJeiiy CKpHBa?); ,,JI.je'iKo cmhcjih, mTO fce h na 
jejiae iiyT jiaruopa cc (y SHaqeity: bbkhc) vsHyrjin Ha h>"; 
„Bpafea My c.ucTuy iuto Tpe6a sa nyT". (Oh ynoTpei^JLaBa 
0B;ije CMexHyTH y 3HaqeH>y confeirc, a to HHJe Taqno). HMa 
QHaqe h y cthjiv norpemaKa, h to Bpno saMaiimnx uorpe- 
inaKa: .JIjiyLn TaKO Kpo3 neKaKBv ropy, — a 6njia je no- 
Mpqnna, jin. cc HHmTa Hoje BH})e.TO. Je;i,Ba ce HSBynao 113 
xe rope". Il.in, KaKO je obo Morybe: ,,Oii je tymBr, a ona 
ce HCKecH Ha il, jep jy je na Max yOao?' — Cbc npaqe 
oee 36HpKe hjih cy Gajne hjih /KcncKe iipnqe, KaKO iix ByK 
30Be. CBaKoj nojejiiiHoj nehy roBopuTH, jep mhc.thm ;ia 
y 0Bai;0Me nperjie;iy tomg n HHJe MJecTO. 

A.iM join je ropa sGapKa ,JIpmioBOTKe h3 cpncKor 
Hapo;ta", iriTo nx je ro.aiiiiy .lana irpiijc Kpacnha, 1896, 
iisjiao \ IJuoipaay hckh PaioRau ^^oOpocaB.i.eBiih. TFpnje 
CBera, iipiiqe cy HciiiicMeHo, HS^ane cy O03 11 Mano na- 
/KH>e, a CKyn.i.aHC cy, M3rjie.T,a. Biiiiie nicraqeita pa.iu. Hero 
c osGh.'i.hiim iia.McpaMa. y iulnpuu co iia.']a3ii mhoio paays^ia- 
HHX, r)03oCpa:jniix, Macniix iipnqa, KaKO ux BpqeBiili sobc, 
H TO Ce3oupa3Hiix iipcKo cBane MJepe. To je je;iuHCTBeHa 
KibHra y cpiicKoj kiliukcbhoctii, — y HajeMaua, na iipHMJep, 
HMa TaKBHx cTBapii Muoro BHiiie. A;in ja mhc^rm ^a hhjc 
;tocTOJHo je^Hor o36n.i.Hor qoBJCKa CaBOTH ce 11 TaKHM 
CTBapHMa. Jep nayqna KopHCT o;i tux cTsapH je mqhh- ChTHH nPHJI03&. S07 Maamj; ifo ne MoiKe na jipyrn HaiHH ,T,otn ao TaiHnx pe- 
syjiTaia o iicnxojiorHJn napojia, xaj neKa ocTaBH h oBe, 

OHD Cy TOJIDKO (|)pHBOJIHn, TO.IUKO HeKapaKTepnCTH^HH, Jl'd 

MM ocKyjijeBa CBana TCMexHTOCT, csaKH fl.j6jbu 3naqaj. To 
cy dpyxa.iHe, uujeheHc, 6e3ocjeLaJHe ina.ie, Koje cy 6e3 
HKaKBor 3Haqaja h BaHvHocxn. 

y sOnpun HuKOJie CxaHKOBa KyKnha „CpncKC Hapojine 
yMOTBopuHC U3 pasHux cpncKHx KpajcBa'" (Sarpeu, 1898) 
HMa ociiM npH^ia mhoto u njecaaia. CxBapn cy BehanoM Ba- 
pnjaHTe, ja caivi Haraao cBera jejiny nan ;T,BHJe CTBapa mro 
cy 6ap y HCKonHKo hobc. Kano je c npnqaMa, xaKo je m 
c njecMaMa. Betnna cy npnqa KpaxKc, majLHse, ajin ne y- 
BHJCK jiyxoBDTe H dHpaHC, Hero ysexe c pe;ia. Oa Cnacoja 
Tjypaha, y „Bpaqy" npo3BaHor Peinexapa, HMa je^na KH,n- 
HJHua: „OqeB cnoMCHUK, HSBeo y xpn HJecMHae, ocaMHaecx 
ma-i.uBnx npnqa n jiBHJe noyine npnnoBHJexKe" h ona je 
mxaMnaHay 3arpe6y 1902. Tljeoie n noyqne npnnoBHJexKe cy 
;T,jejio H3;iaBaoqeBO hjih n3Bo;i,HoqeBo, a ohhx ocaMHaecx iipa- 
qnua cy Hapoj,He, npemxaMHane BetaM jinjejioM h3 „Bpaqa''. 
H OHB cy HcjejiHaKe Bpnje,T.Hocxn, ajiH ^la^y ce xpnnxn — 
jep HX je Majio. 

npnnoBHJexKaMa mxo hx je join jirbso cKynno 
Ba.Tj.ia (jep ce ne 3Ha carypHo) JepeMaja 06paA- Kapai^nfe, 
npupo.TiHn noexa, KaKO je oh caM cede ssao, a Bpaje^ina 
HS^T^asaq npse cpncKe aHxojiornje a join HCKax KH>ara, nacao 
caM OHinnpnaje y ,,CpncKOM Kaa/KeBHOM FjiacHaKy'* XIV. 

H ca.Tt MHcaaM ;i.a je iioxnyHa Ga6jaorpa(j[)aja cpncKBX 
Hapo^uax npaiioBuje,n.aKa : je;^aH Hocao kojh ce qana xaKO 
jiaK, a Koja y cxBapa, oeooaxo y aac, 3a;i,aje a cyBBuie 
MHoro Myne a nocjia. 

BjiA;iaMap TlopoBaxi. !!; 20* nOJIHTHqKH nPEFJlEA. 

BorAHCKO-XKpilErOBAMKlI CTATyT. 

Ha ce.iHuuu cuojoj Cb. Chho;i, BaccbeHCKC naxpiijap- 
mnje, 31 Maja o. r., npiiMuo je ..ype.iOy upKBeno-npocBexHe 
yiipane cpiicKHX iipaBociaBHiix eiiapxiija y Bochq n Xepue- 
roenHH", c ugkiim u3MenaMa Kojc imcy rojiiiJie BocancKoj 
BJiajiH. 3'npaBO, JoaKiiM III je iiiuiio nocjie saKJbyqeHHX 
ce;i,Huu,a Hene nsMene y nporoKOJiy ceAimue Ha Kojoj je 
Befeano ype.T.6n ay cMiic.iy iipe;iCTaBaKa aycxpHJcKoraa.MOa- 
ca;iopa y IJ,apiirpa;iy. ype.iOa iiMa 264 iiapi-.rpa(J)a, — ho 
H.OJ he ;iouHnje Ciitu OB>T.e Biiiiie pasroBopa, — a ;ioroBopHO 
je ii3pahcHa H3Me})y MOTpoiio.iUTa dooancKiix ii eapojiHHX 
iipe;vcTaBHUKa. Hernpii HapoAiiaiipeACxaBiHiKa pasMUMOHm.ia 
cy ce y iMuirKi.e.T.y ca MirrponoaiiTUMa y ;iBaHaecT xa'iaKa, 
(C. K. Fji. XIIJ. 460); oko tiix ABaHaccT ciiopniix xaqaKa 
6a.io je ;iy/Kux iiperoBapaita. Bace.^eiicKa narpujapinrija je 
najsa.T. ycBojn.ia hciuto Kao luto cy Hapo.iHii npe^icraBHiimi 
Tpaa^H.iii, a nemTO. n to bhiiip, KaKO jo dooancKa BwTa;ia 
TpaHxiiJia. TaKO : 

1. Hapo/i,Hu npcACTasHunu cy npcAJiarajiu ;i,a 3a CBaKy 
oCy;ioB.T>eHy eiiapxiijy Tmpajy noBora B.iaAiiKy cbii npaeo- 
c.iaBHii MiiTpono.inTH y Docnii ii XepueroBiiHU .loroBopHO 
c cnapXHJC'KHM, viipaBHHM II iipjo^BOTHiiM caBCTOM, ;i,a OA 
TaKBHX KaHAii-'Taxa (xpii na (ipojy) je;iHora ySMC h iioxepAii 
B.ia.ia fieMKa: ii ^a MHxpoiio.iuxiiMa cy;iH caMo Bace.i.eHCKii 
CiiHOT. — Cb. Cuho.t je ycBojuo oho mxo cy Mnrpoao xuru 
xpa/KH.in a xo je ;ia ocxaiic Kaico je y KoirBciiunjii, aa- 
KxyiCHOj y .Ma])ry LSSO iisMeljy Hc'jkc B.iajie ir BaceneHcKe 
Ilaxpiijapmiijo (xaw. II ociiobhiix o.ipcAafia) x, j. ;i,a ojiajta 
Ciipa 11 cy.iH Miixpoiio.TiixnMa. 

2. HapoAHu apeACTaenuuu cy xpaHcnjiH ;ia ce oea CBa 
cvMa, Kojy je B.ia.ia CocaiicKa ii3,TaBa.ia aa uejioKyiiHO h3- « HojHTuqKH nPErjiE^i. 309 .ip^i«^S*tt>e MHTponojiHxa u ({)yHKUHonHcaite cpncKO-npaBO- 
c.iaBHiix MUTponojuja, upKBCHnx Baacxn, 3a u3,T.p>KaBaibe 
cpucKo-npaBocjaBHux yunjiniura, — upej,aje BejiuKOM ynpae- 
HOM II npocBCTBOM caBexj ;i,a oh H>OMe pacnoaaJKe. — Mu- 
TjioaojuTu cy npe;;jiarajin, ii BaceaeHCKH Chhoj, ycBojiio, ;ia 
BJia^a ;i,aje BejofcoMe ynpaBHOMe caBery ro,T,uuiH>y uoMoh 
„cpa3MepHu jiao kojh no 6pojy ^yma CBnjy BepoucuoBecxH 
y seM.tii oncTojehnx, OTiia.ia Ha npaBocaaBHy Bepoucno- 
BecT'" — cBe ocxaje xpoiiiKOBe (iiJiaxe Miixponojinxa, KaH- 
uejiapajcKHX xpomuoBa, n3j,pH{aBan>e 6orocjioBuje y Pe.x>eBy 
u X. cji.) nciKiahHBajia on HeH0cpe;iHO Bja;ia. (xa'i. XIII 
ocHOBHux 0Ape;ia6a.) 

3. HapoAHu wpeACTasHUUiU cy 6h.iu 3a xo ja haKone 
Kojn CMy/Ke y3 >iiixpono.iuxe h y KanHeaapiiju enapxojcKe 
ynpaee, oapa n iiocxaBia MuxpoiiojiHx ;ioroBopiio ca upKBe- 
HHM cy^oM u ,13 ra n-iafea enapxnja. — MurpoaoAUTu cy 
npe^JiojKHJiu, H xaKO je ycBojcuo y Cb. Cunojiy, ji'd l^aKone 
oupa Muxpono.iHx caiwocxajiHO, a BJia^a hm ojipehyje cacxe- 
MaxH'iijy iMaxy. (§ 95.) 

4. HapoAHu upeACTaeuuuu cy ynejin y ype;i,6y ^a ce 
pa,T,u u3oopa cBcxoBHiaKa u cBeinxeHHKa sa euapxHJCKH 
ynpaBHu ii npocBcxHu caBex iidCJiu csaKa enapxnja na mecx 
HSoopHHX cpe30Ba npe.Ma npoxoupc3BuxcpaxnMa, ,m CBaKH 
H36opHn cpes dnpa no ,iBa CBemxcHUKa u 'lexupn cbcxob- 
HiaKa: jia ce aa nsSop o,ipe;iH mccxo n spcMe u36opa: jia 
CBaKa napoxuja noma.T>e y ojipe^enn jan y mccxo H36opa 
no je,T,Hor CBeinxennKa (MaHacxnpn Kajiy^epa UjIU ennxpona) 
H jiBa CBexoBH^aKa c nynoMohujeM nsSopunM: ;ia rjiacaH,e 
Ha cpecKHM 36opoBHMa oBaKO cacxaB.T,eHHM 6yfl,e xaJHo 
jiHcxaMa — Koje nsaopann npejice^HUK 3dopa ca nperae- 
^laqHMa uperjie;ia n CBe y sanncnnK 3aB0,T,u, — ;ia ce y 
enapxHJcKe caBexe y3My Kao qaanoBH jejiaH Hacxojaxe.'b 
ManacxupcKu n 6njio jsa yiuxda 6njio ji,Ba nacxaBHOKa as 
enapxuje kojh he UMaxu ncxa npaBa Kao n n3a6paHH qjia- 
HOBH. — MuTpottOAUTU cy xpa/KHJiH, H xaKo HM je H yea 
;KeHo, ,i,a ce 3a u36op CBemxenuKa h CBexoBaaKa sa OBaj 
caBex no;i,eaH CBaKa enapxnja na nsBecan dpoj nsoopHHS^ 310 CpncKn Kh>hhcebhh Fjiachhk. cpesoBa, 0,1 kojhx 6h ceaKH oBaKH cpes onpao uo jejtHor 
cBemxeHHKa h ,iBa cBCTOBifcaKa; ja cbh cBeioTeHHuu H36op- 
Hora cpesa onpajy y Mecxy Koje enncKOii o;i,pe,i;H qjianoBe 
3a enapxnjcKH yupaBHH n npocseTHn caBex; ;ia cBeroBitaKe 
sa OBaj caBCT dnpajy no ;;Ba 'iJiaHa us CBaKora upKBeno- 
oniiiTUHCKor o,i6opa CKyn.i>eHH y Mecxy Koje enncKon osHaiiu; 
;i,a MUTpoiio.inxn, Ha cjiyiaj jia ce 6Hpa«iH ne cjioaie oko 
Hsdopa qjianoBa aa OBaj caBex, Mory caMH iiocxaB.ijaxn laa- 
HOBc enapxHJcKor u iipocBexHor casexa (§ 163.). 

5. Hapo4Hu npe4CT(i6Hi(uu cy MncJinjin, ii Cb. Cmho;i. 

je ycBOJuo xano, jia enapxujcKH ;iyxoBHH cy.i, cacxaB.bajy, 

oceM MHxpoiiojiuxa, ii pe;iOBHH u iio'iacHH 'laaHOBH: ;ia pe- 

jloBHe 'LianoBe, u xo ABa y CBaKOJ enapxujn, HMeHyje mh- 

xponojiux 6e3 iiuxaiba BJia.ie n iLene noxBpji,e; ;ia iio'iacne 

'KiaHOBe (luecx pe,T,0BHUx u iiiecx saMcnuKa) oupa na xpii 

ro.ioHe cnapxiijcKO cBeuixencxBo no iisoopHUM cpesoBUMa 

II xo 6c3 uKaKBG KaH,T,u,iaunje ii iioxBp,T,e; ;i,a ce q.iaHOBii 

eiiapxujcKorajiyxoBiiora cyjiaiviory j^KnaiLaxu caMO pcAOBUiiM 

iiyxesi: ;i.a pejioBHe "i.iaiioBC iiJiaha enajixiija ii3 cBojiix 

cpe^cxaBa. — MuTponoAuTu cy xpajKUJiii jia y cacxas cy.ia 

euapxiijcKora yhy xpii iiajcxapiija iipoxc, HajcxapuJH na 

cxojaxejL MaHacxiipcKu: ;ia pCAOBHc 'iJiaHOBe, u xo 3a mu 

xi)oiio.iiije AaOpo-docancKy u 6aiLajiy>iKO-6uxahKy no qexHpn. 

a aa 3axyMCKO-xepueroBaMKy n 3BopHn>iKO-xy3.iaHCKy no ,T.Ba, 

onpa CBC nai)Oxnj('KO cBemxencxBo H3 cnapxuje; KanjHjaxe 

npe,i.ia/Ke Muxponojnx a CBeurrennun caonmraRajy 3Bann 

'JHO cniicKOM 3a Kora oa KaH;in,T.axa ^ajy cBoj oac; Mnxpo- 

iio-iUT H3a6paHor BunnmoM r.ia(56Ba KaH,T,n;T,axa npe,T,jia/Ku 

B-ia;iu 3a iiocxaB.i,aiLc na])CKnM ynasoM; ;ia no'iacne 'iJia- 

HOBe OBora caBexa oupa onrx napoxnjcKO cBemxcHcxBo na 

ucxu na'iun: jia oBe 'iJianoBC njiata BJia^a nao n ocxa:ic 

MunoRuuKt' n3 oninxera Oyjjexa, c xum ;ia ce Mory yKJiaibaxn 

ca Mecxa 'ium aa vjiyxCy nocxany necnocooun. — ycBojcno 

je KaKo cy uapo.THii iipojicxaBHnnn xpajKn.iu, caMO c xom 

uaveHOM ,Ta Ke ce 'iJiauoBu cMaxpaxn wao 'innoBHnnn n muhob- 

HUUH H ii.iahahe ux B.ia^a (i^ 1^1,). 

6. Hapo4HU npr^crasHunu cy cBcxoaajiu u xawo jc IlojiHTHqKH IIPErjiE;!;. 311 

Cb. f^^ji ycBOJHO, jia enapxnjcKH upKeeHH cyji ;n,pHCH csoje 
t'e;iHcue pej,0BH0 CBaKHX 14 ;iaHa, ;i,a Ha cejiHoue Mopajy 
no3BaHH dHTH cBn pe;i,OBHH n noiiacHH qjiaHOBH. — Murpo- 
uoAUTu cy npe;i,jiarajiH jin cejiEMixe 6yj[,y njieHapne h odnqne, 
;ia Ha ood'ihqm yqecTByjy uo ,T.Ba pe^OBHa n qexnpH noqacHa 
•ijiana uo yxBpljeHOM pe,T,y, a Ha njieaapHHM ce.THnuaMa, Koje 
ce jpHce caMo ABa nyx y tojidhh, ja npncycTByjy cbh qjia- 

HOBU (§ 186.). 

7. HapoAHu upeACTOsHuuu cy xpa/KHJin h xaKO je ycBO- 
jeHO Aa 3a peraasaibe npciMexa y enapxHJcKOMe upKBenowe 
cyAV Mopa 6nxii yBCK ce^aM iJiaHOBa. — MuTpo ioautu cy 
upejjarajiH ;i,a je aa pemaBaH.e npe;i,Mexa y obomg cyjiy 
noxpeoHO ceM npe;iice;iHnKa naJMaae xpn qjana, a aa pe- 
raeita nyHe ce;i,HHiie ;i.a je noxpeoHO 8 qjiaHosa h npe;!i;- 
ce.iHHK (§ 188.;. 

8. HapoAHu npeACTatiHuu'i cy ce H3JacHH.iH, h xaKO je 
ycBojcHO, ,ia cBaKu qjian cy;ia upKBCHora, 6uo pejioBan, 
noqacan Han aaMeuuK, MO}Ke npncycxBOBaxu eBHMa ccuhh- 
ua.Ma — MuTpoaoAUTU cy nan xpaH^HJiH jis. CBaKH qjian 
upKBeuora cy;i,a mohvC upHoycxBOBaxH ce;i.HoaaMa, ajiH npBa 
AB-A pe;i,OBHa qjiana cyj,a jiyHCHH cy ;ia jiojiaae h yqecxByjy 
y CBUMa cejtHHuaMa, ;T,a iioqacHH qjiaHOBH Mopajy yqecxBO- 
Baxii y cBiiMa iiJieHapHHM pejioBHUJi cejHHuaMa npewa yxBp- 
hcHOMe pacnope;i;y, a y odnqHUM ce;iHHu,aMa ca.MO OHAa aKo 
oyjiy Hapoqiixo nosBaHH (§ 189.). 

9. HapoAHu upe^CTtttiHuuu cy HCKajia ;i,a xaJHuna enap- 
XHJcKor upKBenor cy^a noexaB.i,a enncKon cnopaavMHo ca 
HpKBeHHM cy.iOM H jia ra njiaha enapxnja; — MurpoaoAUTu 
cy npe.n,JiO/KUJiii, u xo je ycBojeno, — ;i,a xajauK 6y;ie BJia- 
.IHH qUHOBUUK (§ 193.). 

10. HapoAHU upeACTuHHuuu cy HacxojaBajH jia qjianoBC 
Be.iuKora yiipaBHora casexa, (Be.iuKH ynpaBHn casex ca- 
cxaBiajy: cbh npaBocjiaBHu Mnxpono.iHXH y Bochh h Xep- 
ueroBUHH, no je^aH npoxa aa cBaKe enapxnje, no qexnpn 
cBexoBUiaKa na 'CBane enapxnjc n no jejiae yqnxejB hjih < 
npo(|)ecop H3 CBaKe enapxnje) ccm Mnxponojinxa, 6upajy 
enapxHJCKH ynpasHH h npocBexnn caBexn aa xpu ro;iDHe h?i 312 CrncKH KitHHiKBHn Fjiachhk. 

CBOJUM 3aje>lHH«IKHM n IiyHUM CeAHHUllMa. — HuTpoaoAUTu 

cy npcAJiarajiu, n trko dm je ii ycBOJeHO, jia nee q-ianoBe, 
ceM MnTponojuTa, dnpajy enapxnjcKH yiipasHH h npocBCTHH 
caBeTu Ha iiynnM ce^HunaMa pBojnM, ajiu CBeinxeuuuu Jia 
6Hpajy cBeuixeHnKe, a cBexoBitaun CBexoBaaKC (§ '202). 

11. HapoAHu npeACTadHuuu cy xxejiii ;Ta MaHjtax iipe^- 
ce;iHUKa Be.inKor upKBenora cy,ia xpaje xpii ro,T,HHe. Mu- 
TpoaoAuTu cy xaj ycjOB iipn.Mu.iH y3 OBaj jia. sa CBCiuxe- 
HUKe, cy;i,iije upKOBiiora cy,T.a n npe.T,ce;i,HHKe, Mory duxii 
u3a6paHii caMO OHn kojh cy CBpmn.iu npoiincaHC doro- 
caoBCKe HayKe. 

lis OBnx je.i,aHaecx cnopiiiix xa'iaKa moikg ce y r.iaB- 
HOMe BHjiexH iipnHUHn oBe ypeji6e upKBCHo iipocBexne ynpaBe 
cpncKex iipaBocnaBHUx enapxiija y Bochii ii XepueroBumi. 
TeA{\b¥t je Miixpono.inxa, a iipeKO itux BJia;i,e 6ocaHCKe, .T.a 
ce cee ycpe;i,cpe;i,H y H>eHe pyKe, ah BJia;ia 6y,ie cBe ii cBa 
y cpiicKoj upKBCHOJ u iiiKOJCKOj yiipaBn a Hapo.inii iii)ea- 
cxaBHiiuu cy xeaaiJiH onex jia, ce iiixo Buiiie oBa iicxayiipaBa 
ojiBoJH o;i B;ia;te, oji ifcCHiix "lunoBHUKa ii iioBepu napo^y; 
MBxpoiiOJiirni cy sa 'iiiHOBHiniKy xnjepapxujy y iipicBu u 

IIIKO.III, a HapO;T,HII IipC,T,CXaBHUUl] 3a UpKBCHy II IIlKO.lCKy 

CHMoynpaBv. HaviB.iajiao je jauii, ua;i.B.ia;i,ajia je docancKa 
B.iavi,a, KaKo je xo u iipejiBiil^aHO. y ocuobu jvaKJie ypcA^OM 
ce Hujc Huiiixa mhoto ;i,o6u.io u iiyno joj ce sa.vepaKa mohjc 
yqiiHiixn. TaKo : 

ypejioii ce OBOJ mohcc saMepuxi; lu luxo ce ilomc Jia- 
BOBCKii ,ieo B.iacxii ;T,aje MUxpoiio-iuxiiMa, Kojii cy B;ia,i,nHii 

qilHOBHIIUII H xo 'lUIIOBHIIUIIKOJe OIKl IIOCXaB.l,a, KOJe MO/KC 110 

BO.Lii cMCibUBaxii, iieH3iJ0Hiicaxu II oxiiyiirraTii; inxo je hccii 
rypHO je;iuiicxBo y upKBii napojiioj ; iiixo CBeiirrcnnuii iio- 
cxajy cjiyre MHxpoiio.iuxa ii pasABajajy ce o;i Hapo^a; iiixo je 
iipocBcxHOMc" ypel}eH>y ;i,o,T.e..'bena Bpjio >iajia y.iora; inxo cy 
iiiKo.ie joiii.ie iioj ,T,upeKxaH Ha,a3op Miixponojiuxa; uixo ncMa 
HiiKaKBux jeMcraea .na ipiKaBHa B.iacr iiehe jiupaxii y obo 
IIIXO je ype,i6o.M ii npinnaxo: iixji. Cbc ce xo mo/Kc 3aMe- 
pHxii OBOj ype,T,6ii, a.in Ka;i ce y3Me y oosiip oho BaHsa- 
HQHCKo cxaae y Hochu ii y XepueroBUHu. on.ia ce uojKG ► lIojBTHiKn OpErjiEA. 313 

»' • — — — 

p6^»-fa je itOMe .Tooujeno. JooiijeHO jc naqeauo; ,To6njeHo 
je iipaeo j,a ce hciuto Biiiue xpaaju, ;ia ce sa hobo Hemxo 
6opH. Sna ce ca KaKBUM ce jKpxBawa ;i,o6DJajy CjIOOOac, 
3Hajy ce a nocxjiiHOCTU KOJDMa ce u,ie y saAoOojaiby caMO- 
yiipase n npaBa sesaHiix sa ony. Obo idto je AOonBCHo 
Tpe6a he OpaHuxu, n to Bpao mhofo. Bop6a ca,i, xeK Hacxaje. 
HeKOJHKO M.xa^ex Eocaaaua noBo;iOM noxBp^eita OBe 
ype;i6e ciipesmao ce ;ia y.ioH{H npoxecx ko;i Hapo;ia inxo 
je y H>y yneceHO oho mxo rope noMeHycMO h xo cbc 6e3 
yqeuiha H>eroBa. OMiia;inHuu cy, BH;in ce, h npoxecxBOBajiH 
jep cy HX nsjiaBanH „CpucKe PnjeqH" yj,ajiHJin oj. OBor 
;io6por cpncKora ancxa. Obh M:iaj,HhH HMajy npaBO a^ npo- 
xecxyjy, caMO Tpe6a jya QMajy Ha ywy ;ia je cajt cbc ;iouKaH, 
— jep ype^Gy nehe nsMeHHxu ituxoBii apoxecxu. He xpe6a 
Aa ce ftHXOBa cpy6a OKpehe npoxnBy napo^iHux npeacxac- 
HUKa KOJH cy pa;i,njiH sa OBy ype;i,6y, Beh npoxuBy oHora 
Koju uuje ;iao ;ia ce ,t,o Apyniuje ype^ioe jio^e. ype;i,6y 
Ba."La npu.Muxu na ou;i,a h pa;i,uxu na xoMe ,T.a ce ona mxo 
iipe usMcuu. IIcuymxeHy sacxaBy ne xpeOa oauaxu, Hero 
je HpuxBaxuxn u ;i.Htu onex na bhcoko. Cxapujii 6u onex 
Morjiu BO^nxu pa'iyna o OBOJ h>uxoboj ,T,eu,u Koja cy ce, 
roxoBO CBa, uiKOJioBajia usBaH Bocne u XepueroBune, y 
3eM.i aMa r;ie je cjio6o;i,a hcxo xaKo iipupo^iHa cxBap Kao 
u ;i,HeBHa cBexjocx, xe 6utu Mafte ocexjLUBU a Buine 

XaKXHIHH, — 

Oa. ype;iHumxBa „CpucKe Pujeuu" y;i;a.i.eHn cy ca;i,aitu 
ype,T,Huu.u. OHH^e cnrypHO npaiiu JiOKpexaiHMa Jiucxa„^T,aH". 
H xaKO MOJKe UMaxH ca;i, y CapajeBy xpu .xncxa, a ycKop o 
sap n xpu napxnje: „CpncKa Pujeu", „Hain JKhbox" u n^^'na" . 
Bute nx ,a,ocxa y Bochu h XepueroBUHu Kojn he ce xoMe 
paj,0BaxH, pa^OBahe ce xomc mhoxu u usBan Bocne u Xep . 
ueroBHHe, Mei}y xhm MHoruMa cBanojaKo Hehe 6uxu mhoxo 
Cpoa. Sap He Cu du.xo 6o.i.e ;i,a ce cbu Cpou y Bochu u 
XepueroBUHU cnyne oko ,,CpncKe Pujequ" Kao nojxuxuqKoi' 
aucxa. u oko one jajHe „BocaHCKe Bujie" Kao khjUhccb- 
Hora .iHcxa? IIhoc -i'ahh. oli;ehe h npiiKAsn. 

MatvE,t;ohhja. (Maccdonien — eine militJir politische 
Studio, Wien, L. W. Seidel & Shou, 1905). 

y Beiy cy ao ca;ia cxajiiio feyxajio ajiH u CTajiHo mh- 
cjiBJiQ CojiyHy. 3a nocjie;ui>Hx a^cct vojiuhbl caMO cy 
;i,HeBHH .lucTOBH y AycTpnju, u to waxoM iiojinrnqKH, ro- 
Bopnjiu ;ioral)aJHMa iia BaaKaay, ;i,oiiyihyjyhH y3rpe;i. 
6ojaJhM>uBO, oiipeseo, imraiLe o je^HOMe aycTpnjcKOMe na- 
CTyiiafby, upeKo MirrpoBuue, Ka CKOiiiy n Co.iyHy. Mupu,- 
iiiTercKii ciFopasyM, pvcKO-janaHCKH par, npBHa 3aBaji,a Mel)y 
ByrapoMa, PyMyniiMa, TpuuMa n CpduMa y TypcKoj, Mnoro 
je oxpaopuaa obc Miipo.'LyoHBc uocuoue saiiaAHe Kyjirype 
Ha BajiKany. Kibura iioji ropibUM Hac.ioBOM, Kojy je Hanacao 
jaMa'iHO KaKaB 0(|)uuHp aycrpujcKH ys capa;i.iLy aBaHiiMuiix 
npcicraBUiiKa AycTpujo, yTBp};,yje inxo pcKOCMo. Y OBoj 
KILU3U, y Kojoj cy, iiiTO CO TU'ic ucTopujcKiix, reorpa(J)CKHX 
u t'THorpaf|)(;Kux no.iaTai.a, yioiLeHe, ceaKojaho iiaMepiio, 
ucxe iiorpciiiKO Koje ii y paSHUM cKopaiuiLUM iiydjinKaunjaMa 
Ha fj)panuycKOM jesHKy o Malie;ioHciaiM nocJioBiiMa, — iJiaBHO 
je nnxaiLe Kaico ;ia ce upaKxii'iKu pcniiix.SB. MaLcAOHCKii hi)o- 
6.1VM. IloiiiTO ra jc iiucan OBaani pasracAao c hcko.ihko 
cxpaaa h npcxpecao HeKOJiiiwo coJiynoja, oh 3aK.i>y'iyjc ;i.a 
HMa naJBiiiiic BepoBaxHofce ;T.a /t;e peiiiCH>c .Mahe;iOHCF{ora 
iiiixaif>a ocxaBH Aycxi)iiju. Oaa jc npiipo,T,HUM cbojiim ho- 
jio>KajcM 3a xo o;ipel)eHa a u ucxopujoM cbojom yxB|),i,"Jia 
je XA yMe pasHe HapojiHocxn xawo ceou iiimBc3axH ;i,a "ihhc 
uennHy c jbomc. II iioiiixo cc ;i,o yjiaaa y Mahe;ioHHJy hoIic 
u ue MOH^e joliH MupuiiM nyxcM, Bch cn.iOM, osaj iiyn caMo- 
noysAafba Aycxpujanau h3Hocii n-ian KaKo ce xo mo/KC h 
yiuHuxii. 

KaKo OH MiK'.Tir, HMa 'i(!Tupn fiyxa ,ia ce r^aBOJyje Ma- 
tejoHuja: iipcKO Co-iyna, npeho Ja^ipaucKora Mopa, upeKO « OllEHE H EpHKASH. 315 Bo«i©r^ npeKO Cpdnje .ToanHOM MopaBe. IlyT npeKO Co- 
ajHa je Bp.io srcian, no H.eroBy Mnmieifcy, itHJie ce MOHce 
jiaKO jioha y npaey MafcejioHujy, a jiojiheom Bap^iapa 6p30 
H y CKonjte — ojahMe ce rocno,T,apu, 3aje;i,H0 c KyjianoBOM, 
He caMO ca ceBepo-3ana;iHOM MahejonnjoM Beh n Byrap- 
CKOM, TpaKHJoM na n caMUM U,apnrpa;i,0M. Ajih, sa to xpeda 
HMaTH CHJiHy (|).iOTy HJiu jaKora caBesHuna na aiopy. Tora 
AycTpnja neMa. Ilyx oa Ja;i,paHCKor Mopa ne 6a oho no- 
jiecaH. ^T^BC cy xaqKe Ha Ja;ipaHy ca kojhx 5h ce aiorjia 
BpiDHTH onepaii,HJa, CKa^ap n AjiecHO. lis osa /i,Ba Mecxa 
MorJio 6ii ce nyxeBHMa 3a IlpuspeH h loaKOBo a ojiaxjie 
jlojiuHOM ^T,pHiMa 3a MahcAOHujy — ajin cy ohh Bpjio eey- 
ro^HH. Ceji xora u ApSanacH 6a ihhhjiu rp;i,He CMexae 
ocxaB.tajyfen na cxpany u xo mxo oh Ilxa^inja Morjia na 
cjiyqaj Hacxynaita ji,a npe.iysHMa. TTyx iipeKo HOBO-nasap- 
CKora caHvana 3a CKonjLe (BnmerpaA - npn6oj — Hosa Bapoin 
— CeHHua — HoBU na3ap — MnxpoBnua; — hjih TIjieBJLe — 
npnjeiio.te CjeHUna iipcKO Ileinxepe u PoH^aja aa Ilet) 
Huje iioro,T,aH, a.iH 1878 ro;i,. AHjvpainu Huje Morao ,:iodnTH 
6o.T.n. Ha Taj nyx ne Moate ce notu ca 400.000 BoJHHira, 
KOJiHKO je noxpeoHo ,T,a ce ocBoju Maiie;i,0HHJa h Ct. Cpdnja. 
Ou MOH^e nocjij^HxHTH caMO Kao cnoina apxepuja. II sa to 
Tpe6a jejaH cnopasyji ca CpiJHJOM, .la 6y;ie Mnpna, npe- 
AO»iaBajyhn joj cbo one Kopucxn Koje fee HMaxn aKO 6yjie 
c AycxpujoM. Ako Cp6uja He 6y;ie xxe.xa, OHja Tpe6a ca 
HjOM paTOBaxu u nperasuxu je. Ajih sa to ce xpe6a Aycipuja 
xoMe ;i,oroBopnxii c HeMa^iKOM, PycujoM ii IIxa^iiijoM. 
^lexBpxii naJKpafeu n HajjiaKuiH nyx jecxe npcKO Cp6nje. 
HyxeBn Kpa.T>eBo — PaniKa— Hobu Ilasap — "MaxpOBHua; Hnin 
— KypmyMJLe— Ilpenojian — ripuuixuHa; Hhui - Bpaiba - Ky- 
ManoBo — CKonjLe; h BpaH,a - ByjanoBne — TH.-baHH, najno- 
roAHHJH cy jia ce cKOHueHxpume Bojcha. Koa CKon.i.a he 
OHTu rjiaBHa dnxKa. Ka.T, oho naj^ne, naaa je ne.ia nap- 
AapcKa ;i,ojinHa. Aycxpnja Kao ^lynaBCKa ;ipa{aBa Tpeda ;ia 
HSBpniH xo ; Ha xo je roHU H>eHa Kyaxypna Mucnja, xyMann 
pa3jio3H, n HaJ3a;i ckohomckh. A CBe dn ce jeno ;i.ajio y3.e- 
cuTH. ByrapcKa 6u ce iioBeKajia je,T,nHM bcjiukhm acjiom 316 CpnCKH KitHHCEBHH FjlArHMK. 

MaLe.iOHiije. Aji6aHnja on ce ojiuojujia y saceCny oCjiacx. 
A BocHa, ,'I,a.'iMau,BJa, C:iaBOHuja, CpOnja, Cxapa-CpCHJa, 
XpBaTCKa u UpHa Fopa moimc 6u ce cnoJHTii y je;i,HO jy^cno- 

CJIOBGHCKO UapCTBO... 

Ko.iiiKo a ,T,a je cmc.io obo paasHJaite je;i,uor onepa- 
UHOHora iiJiaHa, Ma KoanKo ;i.a cy HsryuJLCHH U3 BH;;a cbii ohu 
MOMeHTii, CBU OHH ojiHOCii, CBC iioroA^e KOJH he yTCUaTH 
iia KOHa'iiiy paciipaBy dajiKaHCKora npo6.ieMa (Ha np. yjiora 
Hxajiuje, OpaHuycKe, Eui\3ecKe, ,T,p>Kaite Cp6a no;i KpynoM 
Cb. CTCBaHa u y Bochu n XepueroBUHii, iiojoiKaj PyMyaa 
H TpKa, ;tp/Kaibe Apdanaca, na ii Byrapa. (|)poHT HeMaMKC, 
ht;i.,) HnaK oBa osdH.iiHHJa dpomypa Kasyje 4a ce y Beqy 
iiOMum.T>a caMo Ha je;i,Hy eBCHTyajiHOCT u to ony HaJMyiHHJy, 
Ha Bojny aKuujy. 3a Aycxpo-yrapcKy 6ajiKaHCKu npoo.icM 
HHJe Biime npe;i,MeT HayqHuqKux cneKv.iai^HJa u KOMOUHa- 
uuja, Beh npe^iMeT npaKXH'iuHX, TaKTii'iKO-cTpaxernjcKox 
panyHa. Cbc je pacnpaB.i.cHo n cnpe.M.beHo, ca.MO xpcda jin 
ce iisaoepe nyx. Ilncau one Opomupo je uaaopao OBaj ,\o- 
JUHOM MopaBC Kao HaJKpahu, aan, oute, n He Hajcurypnuju. 

OiiaKBe opomupc Mory 6uxn n noKyiuajn Aa ce ojiMopn 
di'i.io EBpoiic n BajiKanciaix ^I,p>KaBa; one Mory ouxu u 
cpe;i,cxBa ;i,a ce 0HpaB;iajy cxapn u xpante Hoja«iaiLa hoehx 
Kpejinxa bojhiix; ohc Mory cjiyHJUxu h nao cpc,T,cxBa ;ia ce 
mxo MnpHnjc peinu janamiLa icpnsa y yrapcKoj; — one 
CBC xo Mory dnxu nnu ne ohxh, a.iu cy oBaicBc CpoiiiHpe 
cHiypHo cpcvicxBo 3a iioAp>KaBaiLe n iiojauaBaibc uenoBc- 
peita HSMcl^y Byrapa u Cpda. 

Job. M. Jobahobhxv. B E Jl E 111 K E. 

KlLHMvEBHOCT. 

Cxkbah Ci'emau, Ckuhk. Ma-ia BiiOjiHoxcKa, cb. 101. 
y Mocxapy, 190.'). Illxa.MnapitKO yMJexHiiMKu .3aB0,T, Qaxepa 
h Kucufia. Cxj). 7*^ y S". — y KH.nsn cy lurr Majicnnx CKHua: 
„T)0KHHa •, .,Ma.iep'S „3ji» nojaHiiK". ^Aua rposHHua' h Ml- B B JI E m R E. 317 „J3^c}'t|)-firunn nojiHTUHKu nasopa". IlpBc Tpii ckhuc cy h3 
Hii2Tt'*'^Kuue H3 Beorpaiia iipiiJiHKOM nonnea JbyjiCTBa h 
CTOKe". HajcjiaCinja je iipea npana, c jejiHHM He Oain cpexHo 
Hal>eHUM quiproquo, o tomb Kaho sa wajio nonncHBaii HHJe 
sanHcao Kao rpal^aeHHa MaJMyna 'iDOKuuy, „Majiep" n „3jm 
iio;iaBUK" cy ;i,Be oMHJbeHe TCMe V. CpeMu,a; to cy Kapa- 
Karype rociiolje ,,ii3 iipcKa" ii couiijajiiicTa y Cpdnju. .,Aua 
rposHHua'', najoo.T^a cxeap y OBoj KEbnan, je Jiana h Be;i;pa 
upnqniia, a ..Jycy(|)-aruHn no.iuTuqKii naaopn" je TypcKa 
KpiiTUKa ;ipHxaBHor cncTCMa y CpOnJH Kpo3 ycTa CTapor 
Hninjinje RiyxaMe^iaHua, c jejiHHM qyjiHHM yBOAOW, y kom 
r. CpeMaii, jiOKasyje jia je Kpa.i> Mnjiae „je;i,Ha HMiiosaHXHa 
y iiCTHHH TpaniqHa jihhhoct y ricropaJH namoj"! A, Cabo n. ByjiETHH, npocTE AyiBE. Il,HJeHa Kpyna 1,50. 
UlTaMnaHO y cpucKOJ mxaMiiapHJe j 3arpe6y 1905 ron. 
Cxp. 82 y 8". — y ynycHOM n3/T;aH>y. Ha r;iaxKoj xapxHJu 
H .lennM c.ioBHMa cpncKe mxaMnapnje y 3arpe6y uixaMnaea 
je oBa KH>ura o;i. jteBex npHHOBe;i,aKa T. C. Byjiexnha pa- 
HHJe o6jaBJbHBaHHX HO „JIejiy", „BpaHKOBOM Kojiy" h „Kh.h- 
JKCBHOM .lucxy". To cy npniiOBexKe 6e3 BejiHKor HHxepeca, 
des jioSpo Ha^eHHx h KapaKxepucTHiuHX ^exajta h noje- 
;inuocxH, HOKaiuxo pi>aBe y xohv cbomc hjih koju nyx ne- 
;i,0B0JtH0 Jiuxepapne. HajcjiaSnja je upsa npHHOBexKa „HeKa 
jesuK cjiyma cpue'% a Hajdojta, — napaBHo pejiaxHBHO, — 

„ycKpc". A. Bpahkobo Kojio. — y nocjieAHjCM dpojy T. U. Map- 
KOBuh-AjiaMOB, BJiacHUK H ype;i,HnK „BpaHKOBa Kojia", jasjta 
;i,a he Jincx nsjiasnxH „jom cawo j;o Kpaja obc rojiHHe". 

A. ,,Khe3 Ofl. Cembephje''. — y penepxoapy ciOBenaqKor 
nosopanixa y .ByGjLaHH 3a cesony 1905 — 1906, kojh jiohoch 
„CjioBau-, Hajia3nM0 n HyiunfeeB jipawax ..Knes oj; Cewde- 
paje" („Knez Semberijski'-)- H. „Pro8 V j eta'". — XpBaxcKn HJiycxpoBanH jihcx „ripo- 
CBJexa*, y dpojy o,n 1 aBr. o. r , jiohoch, y npcBo^y Ajidep- 
THHOBa, upHMy dyrapcKor nncHa, nainera capaAHHKa F. 11 J. 
To;iopoBa, „rycjiapeBa MaJKa". H. 318 CpncKH KiLHHJEnnH PjiAOenK. 

,,Cjiobah". — .Vmejian cjiOBcnaMKH iiJiycTpoBanu kh>h- 
iKeBHH JincT ,.CjioBaH-, Kojn ce h ;i.o ca^a Tpy^HO ;i,a cio- 
BeHaMKiiM MUTaonuMa ,a,;i inxo Biiine oCaBeinxeiLa o KitHHte- 
BHOCTH ocxaaux jvi'ot'jioBeHCKux Hapo;ia, iiMa ii y nocjie^ifcoj 
cBecuu neKo.iriKO raKBnx npnaora. .V jeAHoj Gejieiuuii y 
...TiiCTKy" ype.THCK, T. tI>paH ToBeKap. iniinc o noKymajiiMa 
Koje je ..CjioBCHCKa Marnna' y .hyC^aHii, join o;i, jj'na 
1901, "inim.ia ^la CTyiin y Bcsy ca .ApBarcKOM MaTuuoM", 
H H<a.iu uiTo OBa 3a ^leTopu rojinne HHKaKO uuje o;iroBapajia 
Ha xaj aeri upejivior, kojh je Hinao na to ;ia, iiope;i paaMene 
Kibn/KCBHUX H3;iaH>a, „XpBaTCKa MaTuua- CBawe ro;iHHe 03;ia 
no jejiHO cjiOBeHanKO 6ewieTpucTn«iH0 jiejio, n oOpaxHo. V. Fo- 
BCKap, no nH())opiManujaMa H3 SarpeOa, xspiu ^la je iicxh 
upe.iJior npe.T, „XpBaxcKy Maxnuy" nsnejia u ,,Maxnn,a Cpn- 
CKa •. Koja xaKoh^e nnje ;io6nJia o;iroBopa, ii luixnpa je;iHy 
6e.ieniKy Kojy je y „lloKpeTy" nanucao T. liajicKH. h y 
Kojoj ce ocyi^yje xaj nexax. „XpBaxcKe ii cpncne OpaxcKe 
.iHcxoBe MonuMo ;i,a name caonnixeibe, KOJe je 3a cajiamifcy 
yupaBy y ..XpBaxcKoj Maxnuu- Bpjio 3HaHaJH0, saGeaente 
ad sempiterDani rei memoriani" — 3aBpniaBa T. FoBCKap. — 
3axHM n.Ma Kpaxan npHKas noe.iejiH.HX ,.KH.Hra 3a napoji" 
,.Maxnne CpncKe'*. nyMexHuqKor nperjie;ia Y. Borj^ana IIo- 
noBuKa y ,.CncK0M Kifcn>KeBH0M FjiacHnKy". — Mel)y npn- 
.losuMa na.TasuMo c.tukv llajo JoBanoBuha „.y KpqMn •. 

H. ,.8udsl avi sell es Novell eub ucb-. TIpainKH h3- 
;i,aBaq H. Oxo iipeAVseo je aa y CBojoj ,,Slavischo Roraau 
bibliothek'' ynosnnje HeMa'n.ii •inxa.Ta4KH csex c Hajuo.TjHM 
./IcTHMa c'.TOiKHOKMX nHcana. iipexnof'.KMn.c ,T,Be enecKQ: 
.J'oinisfhe Krrahecr- u ..Chodisclie Freiheitskamfer", npeBO.i 
"loniKor poMana „Psolilavci^ o.i J. JnpaKca. nsasBajie cy 
im K'pecoBaiLe Mehy IIoMiuiMa. llocjie;iiLa CBecica tiohoch 
n3oop npiinoBe^iaKa cpncKHX h xpBaxcKnx npnnoBc;iaMa. Oa 
xpBaxc'Knx cy sacxyn.-benu T)ajicKn. l»yMn'nili. Koaapau, 
.IccKOBap H BejixHli, o.i naninx, .1. .lasapeuuL, J. J3ece;inno- 
Bul», A.iaMOB, M. ilvHBKOBuli, Dr. /l,OKnli (?) u ('. Maxanyji.. 
lleMauKa je i.pnxnKa yonuixe .leno iipe;i,ycpejia obo iipeAyselje 
•iCHn>ora n3;iaBa»ia, a np.io noxBa-ino ce H3pa3H.ia o jyro- 
cnoBCHCKHM HpHHOBCxKaMa. 0,1 cjJHCKHx HHcana KOJH cy y 
xoj 3(jupmi aacxyir.i.cHH licMuuMa ce ;Tona;ia napoMHxo Jla- 
sapeBHfc. 3a njiyhy cBccjfy pe;iaKuuja je oCeLa^a aHxo.io- 
liijy c.ioBeHaHKe n Cyrapcne npose. M. B E ji E in K E. 319 .Tyj- .1e/KE: ycnoMEH^ jfuhofa cjiobeho4)h.ia (Souveuirs 
d'uff%t(\'ophile), 1863-1897 (Paris. 1905, cxp. 315). — Ho- 
seaxn 4)paHnycKu nayqanK .lyj JeiKe. Koju je MHoro nyxoBao 
no cioBencKOM ceexy, npoyqaBao c.ioBeacKe napoje a nncao 
H>0Ma, H3;iao je obhx ^lana cBOJe saHHMJtHBe ycnoMene y 
KoJHMR onncyje CBOje jioHJnB.T>aje c nyTOBaita no HeinKoj, 
no.T.CKOj, CaoBencKOM Jyry n, napoqaro, uo Pycnjn. IIsMe^y 
ocTa.iora, roBopn o MHornM ciOBencKHM nayqHnuHMa n 
yrjie,T.HHM .inqnocTDMa c Kojnjia je ^loaasuo y AO^Qp (na 
npe.Mep, o necpetiHOM qeinKOM necnnKy n noanrnqapy Opaqy, 
TjpreaeBy, CpesneBCKOM, IIlTpocMajepy n ;ip.) Kaura 
o^iaje cnMnaxuje tppannj^sa npcMa CioBenHMa n nMa mhoto 
.lenux npusopa c nyxa. nocje,TH>nx cto cxpana nocBeheHO 
je KpahnM pacnpaBaMa (e. np. o ManacxflpcKOM HtnBoxy y 
cxapoj Pycnjn). II. HoBE KanrE: Dr. Djuro Korber, ..Dra Julija Golika 
,,Stari i mladi u rimskoj kojizevnosti" plagijaf. Na javnost 
iznio — . L' Zagrebu, tiskoiu dionir-ke tiskare, 1905. Cxp. 46 
y 8". — BomKO IlexpoBuh, ,.3a poi)eHn.M orEbninxeM', pojian 
E3 ^aqKor ;KnBoxa oa — . H3;iaBaq : Hhko <I>y4)nh. Y Cp. 
Kap.ioBunMa, cpncKa MaaacxnpcKa mxaMnapnja, 1905. IJ,eHa 
je KH.U3H 2 j:p3'He. Cxp. 285 y 8 '. — JoBan KneaieBHh, 
„JI,exe y xe^iecnoM n jiyuieBHOM ainBoxy" no pasnaM u3bo- 
pnMa nanucao — , npo(|)ecop yqnTe.x>cKe uiKO.ie y HaKpany. 
Il3;i,aH>e nnmqeBo. Il,eHa cBecnn 70 noxypa — nena ;i;eay 
7 Kpyna. 5" Cp. Kap.xoBu,nMa, cpncKa ManacxnpcKa mxaM- 
napnja. 1905. Cxp. 16 y 4". — CBexncjiaB C. ToyKnli, ,,Bepa 
n nHCXQHKx caMoo.TpHx*aH)a Kao naJBQinn (|)aKxopn MopavXa*. 
npejaBaH>e oji nopyqnnKa — . II,eiia 030 ^nu. 1905. UlTaMna 
CaBnha n KoMn. Beorpajt. — ,.La Serbie a lexposition uni- 
verselle de 1905 a Liege". Public par le m'nistere de lagri- 
culture. du commerce et de lindustrie. Belgrade. Impriraerie 
d'etat (lu royaume de Serbie. 1905. Cxp. \ — Ml, 1 — 246 
y 8". — ,.Bnma JKencKa inKo.ia n HiencKa yqnxe-tCKa mnoja 
y Beorpaay. IIsBemxaj sa iiiko.ickv 1904—1905 roAnny. 
Beorpaji, mxaMnano y ;ipvi;aBHOJ mxaMnapniu Kpa.'beBnne 
Cp6HJe. 1905. Cxp. 1—86 y 8". " HHTyjLA. 

^p. FpErop Kpek. — Je,TaH o,i; nosnaxnx c.iaBHcxa. 
seM.x^aK n nocjie.innK Konnxapa n MnKjiomnfea, .T,p. Fperop 
KpeK, nencnoHOBan npo(J)ecop rpa;i,aqKor ynnBepsnxexa, 320 CpIICKH KitHHtEBHn PjIACHHR. YMpo je 20 up. m. ?ol;eH 8 Mapxa 1840 }- ^laTCHH na „ropeH- 
CKOM''. y jieiioM ii.iaHiincKOM Kpajy KpaibCKC, KpcK je yino 
ocHORiiy H cp(\T,FLy iiiKo:iy y .hyd.baHn. a no tom (()HJioco- 
4)HJy y IJeMv, ivie yOpso iio:ioHai ;i,OKTopcKH ii npo4)ecopcKH 
iicHHT. 1867 OH nocraBJbee 3a iipiiBarHor ^aoueirra cjiaeu- 
cTiiKe Ha rpajT,aMKOM ynHBepcHTery, r^e 1871 nocTa;te BaH- 
pe,i,Hn a 1S74 pe,T,OBnii upo(j|)ecop, n r.ie ocTa^e CBe jio 1902 
KaA ra CTaBiiine y ncHSiijy. KiLUHvCBHy Fxapnepy iio'ieo je. 
Kao ci.'opo CBaKii enoBCHCKn niican iipel^aiiHbiix roAHHa. 
iiecMaMa, Koje je 1862 nsjiao y jeAHoj sOiipuH y JI>yC.baHH. 
Ilocjie je siaHyo necMe h CTao pa;i,UTu Ha nayuu. Mhoto je 
iberoBHX CT.y;iuja us c.iobchcko cj)u.iojiornje, HapoiuTo qiicTO 
4)njiojioinKHX. IlajrnaBHiiJH iberoD pai, je U3 oOjacru icibH- 
>KeBHe; to jo MyBcnn „> bo,i y cjiOBCHCKy nnTepapHv hcto- 
pHJy" (Einleitung in die slaviscbe Literaturge«cliichte), kojh 
je y cBoje Bpeivie Cuo mhoto qnraH n npoynaBan h y nac, 
u y KojeM je Kpen ii3jio>kuo mhoto iinrcHHOSHux norjie;ia 
CBOJHX iiof'TaHKy uapo;i,HHX yMOXBopuna. II. Ahtoh AhvBE. — ..JeAaH n3MeI;y HaJBehnx cjioBCHaHKiix 
yMeTHni.a-' KaKO caMH Cjiobchuh Kancy, n y nac ca npoiujio- 
ro;inuiibe n3noH{6e no3HaTH c.iiiKap Ahtoh A>K6e yMpo je 
24 up. M. y MnHxeey. FIosHaTe cy;i6HHe TajieHTOBana caMoywa, 
A/KOe, pohen 1862. nnje c noiexKa mhcjiiio Onni ciHKap. 
Po;iiiTe.T.H cy ra Oh.ih Ha.MeHu.in cBcuiTenuMKOM cTa.ie/Ky; 
OH je, Mel^yTOM. nocTao uomoLhiik y hokoj TproBunn y Il,e- 
.lOBuy. y JI>yC.-baHH, naMO je ycKopo npciiiao, nosnao je 
CBOJ npaBH nosHB. yqeha ce ko;i .lanesa Ba.n(|)a. HamaBuui 
Meueey — Kao ii IlaaH ;l,o.iHHap, iiosnaTa ;ih>ihoct ii3 II,aH- 
KapeBe .ipaMe ...ianoB Py,n,a", cjiiinap raKol^e — Ahjoc je 
.oTuinao y Ben y ciuKapcKy aKaaoMHJy. a saTHM y Muhxch, 
ivie je Ono y iiiKonn nj)0(|)ecopa Barnej)a, n r.n,e je npHKyn.i.ao 
('Be MJiahe cjioBeHCKe eniiKapo, unje je cnocoCnocTU CBa^;^a 
r.iejtao .ia ycaBpinii. Kao yMerriifK, AnvOe je ono ..npaBn 
apHC'ioKpaT'', ,.jTOB|>iiU'Ha citManna". 11. B.lACnilK, ^\v. Jio.mCJIAB BlC-bKOBUTv. 
yPE.lHHUH, IIaB-IK TloilOBHTv, R J[f. JoBAH CkEPJIHTV. 


^t.,^' c p n c K 1 1 
KI-bM>KEBHM FJIACHMK. 

KlfclirA XY, BPOJ 5. — 1 CEHTEMBAP, 1905. T p y B A q. 

r. Jip. B. BcJhK06u^y. 

CBHfee. 

Ha^ jom ycnaBaHUM aoropoM pasneBajia ce pyjasa, 
Kao saaTHHM npaxoM nocjTa CBexjiocT, MeKa ii Ton.ia 
ceeT-iocT jjHCKora cvHua; 3pan,H cy najiami no Majinai, 
CejiDM maxopHivia, B.iaHCHHM o,t, nohamite poce. HHJe cnxHe 
II OKpyr.ie Kan.T.nn,e npeaHBaxy na cynuy y cbhx ce;!,aM doja. 

OoacjaBimi maxope, saaxHH, ;iyrH spami MH-xehn h 
K.insefen ca njaxHa no^ome OKpyrjioM aejaftia Hcnpe;i jio- 
ropa H najiome Ha neavHo xaiiKe cxa0.i>nKe reoprnna, uo- 
CH.x>Ka, py/Ke n HeBeHa; iipo3e(5.xe n YcnasaHe KpyHHue oxbo- 
pnine ce caitiiBo ii saxpecome cbojiim (|)huiim aHCxafenMa, 
ynnjajytu }K)';iho y ce cvHqaHe spaKC, a MHpnc, CBeac h 
onojaH, painnpn ce no iiemqanHM cxasaaia jioropcKHM, sa- 
BJia'iefeii ce no;i, maxope, y KojnMa cnasaxy BOJHunn naj- 
c.ia^uM, jyxapifcHM chom. 

Hcnpeji Jioropa, y maxopy 3a cxpaacy, xpy6aq Cpexen, 
ocexuBniH Kpos can BpeanHy cyena na njiaxny, cko'ih 6y- 
HOBHO ca nocxejLe, npoxpjta otm n nsByqe ce noday^iKe 
Hano.T>e, saKaquBmH necnpexno noroM 3a KOHonqiih ina- 
xopcKH. HaJ)e CBOjy qyxypnuy n sacyKaBuin pynaBe o;i, ko- 
my.i>e, n.T>ycKame ce cxy^ienoM bojiom no nauy, Bpaxy h 
pynaMa, nsByie na xopOnue ydpjc oji xanKor njiaxna h 
jio6po ce nsSpnca, dpeKtyhn n ^lyBajytn o;i. jyxapae cxy- 

21 322 CpnCKH KH.OJKEBHH rjACHHK. Aemt. 3aTnM ce npcKpcrn, noxBaTn CBOjy cxapy, CBy ojiy- 
iiaiiy xpyGy ii iipoGajyhii jc iivcth Kpo3 ii.y hcko.ihko to- 
HOBa, oxerHyTUX ii biicokiix. norjie;va no jioropy saAOBOJtHO, 
jep BUAe ;ia je oh anaK ycxao npe CBujy, ii cpehan ca 
ocehaifaa caBecHO nciiyftene jiv/Khoctii, oh sacBwpa ,,3a 

I 

ycTajaae". 

,,Tpa-pa-pa. 

TcM-TaM-TUM..." saTpenxaaQ cy SByun Becejio n He- 
cxaniHO iiSHaji Majiennx maxopa, Bpx Kynacxux ii seJieHHX 
CarpcMOBa, nuna h Opesa, 3axHM ce oji.6ujia oa cxpMenHxe 
Koce .loropch-e n noaexejiH qaK .lOJie y nnxoMy paBHuuy 
upcKO upKBenux npoBOBa wajie, y se.ieno oOpac.ie najiaHKC. 
Koja je join caaxKHM chom cnaBajia. 

UncKaBii, CHXHH II HcnpeKHjiaHH SByuii ojijeKHBajin cy 
Kao necMa npoGy^7eH,a n /KUBOxa. TTynnM rpy^HMa ;iyBao 
je y CBOjy cxapy, iisaHl^ajiy xpyCy ('pexen, n ;TOk cy ce 
rjiacoBH H3 xpyOe ryOiiJiu .laJieKO xaMO iio orpanuHMa Pxiba, 
OH je y MocjiHMa rjie;iao cBoje eeoiie, npiiniijeHO ya npine- 
Buxy o6aJiy PecaBe, Kano oH^-HBJLaBa noji Ma^iijcKOM moLii 
cyHun. r.ie;iao je KaKO .xarano n iTiF.-pnneLH usMnqy h3 ceJia 
cxapa H rnoMaSHa Ko.ia, nope^ Kojnx reryiia KpeuaK n joui 
/KUBaxan cxapqiib — iteroB oxau; y KO.iiiMa ;iBe HvencKe, 
HaBa.-beHC Ha .loxpe h<ubo paaroBapajy o AanaiuitCM pajiy, 
— jejiHa cxapa, ctjie Koce ii aOpwhana :iuua, Ma-io iiory- 
pena u y6pal,eHa mhcxom Ccjiom noBcsa-ioM, a ,T,pyra MJia^ia, 
CBe/Ka II jcApa, ca hcjiom pyMCHiix oGpaiimniia y npH.iy. 

3a.Mniii.T.ajyiin xano xy ruxy cpety CBor .lajicKor 
orttniiixa, CpexcH je ii nexoxHue y iipocxe n Mexaniic 
3ByKC yHOCUo CBy CBOJy ;iyiny,^jeAaH .leo cBOJe cpehe ii 
yHyxpamifcer aa^ioBo.bcxBa. 

Ka.,1 II iioc-ie.aibii, oxfjrnyx ii biicok xoh, o^ijeKHy jio- 
ropoM, CpcTCH o.TBOJu xpyOy oa ycxa ii ce.ie na hhckt 
.ipneHy i.Myiiimy iiopcji' npiixyjbeHe naxpe nciipci maxopa. 
II3 O.iyse iiBByic i.-paxKy, iipiiy JiyJiimy n naOii y H,y ;iyBaH 
M3 cxape, oxiMiaHC xadaKCpe, OBJiaHtuBiini ra n.'byBaHKOM 
Ha .T.iaHy, aaxiiM niimeiipKa H3 neiie-ia iKap, xypii ra y JiyJiy 
u ca c.iaiiihy cxpacuor nyiiia'ia o^Ou iipun, rycx 11 njia- .^ 'T p y E A ^. B2B 

BeTtTH JiDM. CKH;i,e Kany c rjiase n h3 JLene wacne nocraBe 
H^ay^' nsry/KBano, np.i.aBo ii neh no cto nyxa qnraHO 
nncMO. Pa3Bu ra na}K.i.DBo u opiiqyhn qnxarae Te pasBjqene 
pe;iOBe ca houiKacTiiM h KpiiBiiM nncMCHDMa, nncanuM pjKOM 
KaKBor ceocKor nncKapa.ia lun haqnha us KOMiiiHJijKa. 

,....Pa;iH CMO qvTii sa Baine 3;ipaB.T,e, a mji cmo 
XBawia Bory 3,apaB0 n HtDBo. Ona KpyniKa y BHHorpa;iy, 
niTO je xn oHOMJiane iiocavin. obc ro^nne noHe.ia; 
naina BejiKa ce OTCJiiiJia, aMa ncTo Kao y ra3;ia-Jo- 
Kiifea. BnjiH ce ;io6ap coj. Tboj BomKo qaepjLa BeL 
no Maao, 3y6e je jio6uo join npe ;T,Be He;i,e.T>e, nana 
TH caMO y tt.era rjie;ia. Ako mohccui, rje^aj CBanaKO 
jia ;io^era Kytn 6ap 3a cjiaBy, qeKaMO xe cnrypno; 
sajKejiecMO ce xede, a oua Maao-wajio na npnKJiOHn 
rjiaey h no Ras^aH Kvita, npecxajie n jia ncBa oji 
HCKO ji,o6a... •• 

CpuqyhH xe pa3ByqeHe pejoBC, Cpexen je ocehao KaKo 
My ce y cpne neite neKa Mn.ioxa. neKO Beonncano 3a;to- 
BOJtcxBo n cpeha, na ce o.iax.ie saje^iHO ca KpB.i.y pasjiHBa 
no ue.iOM xeay, u on ce xor xpenyxKa ocefeao xaKO JiaK n 
CBca;, xaKo cna^Kan, ;i,a 6ii Morao n3;ipHiaxn najxeafn jypnm 
ys Op,T,o, AJBajyhn 6e3 npecxanKa y xpy6y, — mxo ce 
nnaqe y drxdmhom xpy6aqK0M Kpyry namera uyKa CMa- 
xpa:ao Kao BeoMa xeinKa cxnap. 

Jom na npBn sbvk xpyde nocKanajiH cy Bojnnnn ca 
CBoJBX XBp;nHX nocxe.T>a oji necKa n cjiaMe, h xo CKopa xhx 
n ycnaBan .lorop oh^ubuo je oji jioBBKHBaaa, necMC, JiapMe, 
I! Jiyne jecKOBnx npyxoBa o liedexa. Koja cy bojhhuu JKypno 
ncxpeca.xu o,t: npamnne. 

Kpo3 cbch; jyxapifcH Bas^iyx ouixpo c}' o.ijcKHBajie 3a- 
noBecxH ACHcypHor Kan.iapa, u BoJHimn nepBupann xhm hc- 
npecxancM nape^eftHMa, xuxpo cy Spncann nyuiKe n eo/KCBe, 
caBHJanu iiinH>e:ie y xpy6y n npnBe3HBajm nopunje n qy- 
xypnue. Ha Kpajy .loropa, na caMoj nBnu,n .lyooKC japyre, 
r;i,e je 6n:ia. Kyjna, y .;i,e6ejioj xjiajioBHHH rycxora 6arpeM.T>a, 
nymnjia ce nonapa y orpoMHOM Ka3aHUMa, n pe^apn cy 
xpqKapajin oko cxojioBa cnpcMajvLn qanKe. 

Cpeji, xe Hxypde n jiapMC, xpy6a sacBHpa „MHpHo!" — 324 CrncKH KiLnstEnnn FjiACHnK. n iisa pcAOBa jinna ii .ivjOBa iipno ce nojaBii Kpyiina r.iana 
yro.jcHor 3enciii;a. aariiM oi.i>\ rao. MoiiinnaL'T Tjtuyx. i;(>jii 
CO K.TaTiio TaMo II aMO y cei.iy ii iiajsa.T, cv iioMoniiino 
lyni iiaKOCTpeiiieHii Opi.onii hcmiito naMprol>enor n ;i,yTii- 
Tor KOMaH^aHTa. Cariiibyliii ce ca cej.ia oh je crpeiajyLu 
OMinia saRijpiiBao iio;i iiiaxope MpM.T,ajylin iieF.e nepasro- 
Berne iicobkc: jevKvpHii y iiyny 0(})imnp iisaljC mv Ha pa- 
no]iT. OH ra caonyina jiiH^yhii oCipRC ii iMp.iajyliii Hcpnosiio 
OpKOBUMa. saTiiM n3.i.aje HeKC xirnie Hapcioe ii o,i,jaxa iipci 
cBoj iiiaxop. 

IlyK ce cnpcMao 3a Te^Kai^* Mapm. 

11. 

y x.ia.iy CTapnx pacroBa, Speaa n jacuKa na Opery 
nana.T co.ia, ce,T.eJiii cy bojhuuii nanie 'rexe n o,aMapa.iH ce 
iio<'.Te HanopHor n TeiuKor BCH^Caita. 

ricKjio je jyHCKo cyimc n iip>KH.io cbojiim yiipaBiniM 
spauHMa 3eM.i.y: .aawicKo jio.ic iicho^t uainux nory npoTuaaaa 
ce ryqua no.La iia KOJiiMa ce a.iarujio je;tpo KJiacje ii «o- 
BiiJMJio Kao TCiiiKH Ta.iacii iioj jiaxoM iioueTapua. 

IwiJio je nojiHc. 

IlpaiiiihiiBini jipyMOM iipoMimana cy pauayiijcKa KCia 
ca AocaAHO.M iiiKpiiiioM. Hoccliii poCy y y/ia.'beHy iia.iaHKy, 
II y Ko.iii.Ma 110,1, KpoBo.M 0,1 acypa ;ipeMa;ie cy paOaynje, 
Ma.iaKca.ie oji cynMane H^eie ii ;5aiiai>c Kpaj iiyra. y ikO}'- 
HOBinia Tpna ii r.iora. iiciipeii.ieTaHii.M rycroM BpeiKOM i:y- 
iiiiita, saiiBphyTajiii 6n oiiyiirrcHUX i;pii.ia Bpaiiuii hjih no 
i.ojii cRpauaK. lis jiaJicKa On ,ionp.io iioKojniiyr Ty;KH0 
C.iejaii.e oBana n sbck Mejicnnne. 

PacKonMannx G.iyaa, iiOTypuBiiiii iiinibejie no;i r.iaey, 
.lOKa.iii cy Bojnnnn na mckom BJiaaKnoM .minliy, CK-ion-bcnnx 
o'lHjy. nappei.nnx H;ii.ia ii aajanypeiia .inna. 

K{>aj jejnor .leno npepeaauor iiaita, na komc ce no- 
anaeaxy cKopainiLii rparoBii recTepe, 'ryiao je rpyOau Cpexen 
Typiinimi 6paAy Mehy oue inaice, ii iipnryiueHHM iiianaTOM 
roBopno je y nepo nucMO Kyhn, Koje je Kanjiap CranncaB 
nncao. CpexenoBe o'lu cy cnja.ie o.;i cpehe, ;iok je iMe^ao 


,^* T p y B A q. 325 

y ""xb iip^i^aBo napqe xapxuje, iicuen.ijeHO h3 6e;ieH\HUKa, 
Koje Tpeoa .la Ojinece y Ma.ieHo ceone aerose ate.'be, «ie}KH>y 
n no3.ipaB. Kanaap CxaHucaB je CBecxaH csoje HaAMohHOCTH 
H yqeiiocTU, SBaHU'innM h Ba>KHnM noKpexoM, npuHocno nn- 
ca."bKy ycxHMa u cMnijjj>ao noiexaK. 

..Obom upunuKOM ,T,o6ux Majio BpeMena ;i,a BaM Ha- 
iiniiicM OBO HCKonuKO pe'iii Koje cmo pa;i,H ;i,a Bac aaxcKHy 
y .loSpoM 3;ipaB.i>y •' 

— CjaBe xu. Karuape, nanuiuu Hen He 6pHHy Hnmxa 
aa Meue. PeiiH ;i,a caji ..xaBopojy' ;i,o6po uayiino, a u 
inxaSaii Me bojc. A 3a Mojera BomKa Kaacn jia caji mo.iuo 
Aa My ;iajy no Majio xjie6a ja je;i,e, hck ce jiexe naBUKHe 
a n ;ia ORBpcHe." 

KaiiJiap, oson.taH n Ba/Kae, By^ie nnca.T^KOM no xapxujn. 

— „A nMaui Jin xu ;ieue, Kanjiap-CxaencaBe '?" 

-- ..JoK. Ba.xa ! HucaM OKeiteH. Ja ce, snam, nymxaM 
ca;i Ha jecen Kyhn, a oxau mu Beh jaBj>a ;ia mh je nauiao 
AeBOJKy. Hero ja 6nx Buine BOJieo OBaKO, ueo csex je 
xBoj, 6paxe!'' 

— ..MojiHM xe jaBH H 3a ocycxBo. Mo.iuKy KOMaH,T,upa, 
OH je ;i,o6ap hobck SHaui u caM, — neK Me nycxn caMO iiex 
3,aHa ,ia o6n^eM Kyhn u ;ia bu^hm ;iexe, a u nMaaue naM 
je noBejiHKo, na j,a ce dap inxoro;i upnBpe;i,n." 

Kan-iap je 3aBpmaBao niiCMo. 

.....Ca,T xaxaM Jia nos^paBaM oua, Mojy nany, Ma.xor 
cuHa BouiKa, cxpnHy-Aot^y n qoKa-CaBy '* 

— „Mexn, Bora xh, no3;ipaB h 3a «//, 3Haai ony MOJy, 
caMO xu xo HCKaKO yBH, jep cpaMoxa je ^a BHjte KaKo 6auT 

H Ha n,]) MHCJIOM." 

Kanjiap CxaHHcaB je peBHOCHO aanuciiBao xe 6e3a- 
saeHe Hte.T,e upocxe n ce.i.a»iKe ;i;yme. 

Ha.T, HaiuHM I'.iaBaMa myinxa.io je Jiumfee h uiyMopiiJio 
CBojy BeMHxy, jejiHOJinKy necMy ; na cpe^iuHe' uiyMe ^onu- 
pajH cy 3Byu,H coKupe o apbo, a Kpoa adujene h ncnpe- 
naexane rpane oancuyo dn noKOJn span Bpeaora cynua n 
odacjaBao on vMopna it npaiuitHBa .iima nanypenux BOJHHKa. 326 CpncKn KaniKEBHH Fjiaohhk. 

III. 
Il3a upnnx luaHHHCKnx BpxoBa cyHue je 6anajio ceoje 
uocje;iiLe spawo Ha yrpejaHj 3eM.i.y, Ka.ia je iioAHapejT,HHK 
113 iuTa6a, ujiyku o,i, 'icro <ji.o qexe no Jioropy, paSAaeao 
uncMa BOJHUuHMa. 

Bujo je jcjiHO u 3a CpexeHa. 

/Ke."bHO je neriao np.T>aBii saBoj, 3a koju My ce ihhhjio 
Aa My ;i.0H0CH Miipnc iiOKOineHor cena ca ceocKiix ;HiBa;ia, 
CBeainHy opesoBiix uiyMa n xonanHy poj,HTe.i>CKnx HCiapa. 
HacnoifcCH na je.T,HO .ipBo, iiajK.i.nBO je qnTao csaKy peu. 
Ho o;i.Max noc-ie iipBnx pe;iOBa pyKe My 3a;ipxTaine, y»iuHU 
My ce jia ce Jiorop ca cBiiMa iLeroBUM maxopcMa n Bojeu- 
miMa OKpeiie oko Fbera, BHJiime My ce saxpecoine Kao y 
rpo3Hnmi a y rpjiy u rpyjiuMa ra hciiito cxence h 3aryiun. 

,, JI,oHecMo ra 6ojiecnor ca ibiise; BaxpymxHHa ra 

HUKaKo ue ocxaBU. Bii.ia jc 'laK u oaoa II,Bexa U3 CxpMo- 
cxena u racHJia My yrjicBJLC, iia iminra. Ilcxu x^u yMpu....", 
— iHxao jc U3 xor iipuor iiucMa 

riucMO My je Hciia.io h3 pyny. 3arjieAao ce y 3eM.T>y 
n y iiaMcxu My ce cxBopu cjiina uejioi' xor cxpaiiiHor n 
HcnajHor ,T,oraI>aja. Biue naKO na iipocxnM nocaaiiMa o,i 
iipyta H0C€ ce.^auH iteroBor Majior BoinKa; y yuiiiMa My 
3a6pyja r.iac Maaora 3Boua ca cxape ceocKe upKBune u 
fijiaru Tjiac cxapora none Kojii U3 cxapa'iKux h nsHCMorjiux 
rpy.lH iieBa: „CBJaxu Borne....' My ii i.yKibaBy iLeroee cxape 
Haee u iLcroBc (xaHoJKe; oh Bu;i.e waKo ce one 6ycajy y 
r}>yAU, yiiJiaKanor Jiiiua u pacnymxenux BJiacu, ii cyse My 
Kao uyjnua rpyHyme ua oiiujy; 

Jcuao jc H npyxDCKHBeo pyi.OM rpy.iu, ivtc ra je neuixo 
iieiwio u xuiijxajio, Kao BpeJio tbohxIjC. 

CyuHC je CBe ;iy6.i.c na;iajio 3a (jpcroBc; ;ioro]) je 
oAJeKHBao oj BHKc n roBopa BOJHiiKa Koju cy ce Jicypno 
cnpCMaJiii 3a Be'iepH.y MO.iirrBV. 

CaM, ca CBOJOM xyroM, cxajao je xpyoaM CpexeH ua- 

CTOILCH yS .T,pBO. 

y xoM BUKHy ,T,e>KypHU Kaiijiap: 

— ..CpexeH xpyoa^i, cujiasn 3a Mo-iuxBy!' > T F y E A q. 327 

«JI»-^H ce TpjKe, o6pnca pynueM oin, npuxeiKe onacaq n 
cxpqa npeji cxpoj. CKn.ie Kany, npneece xpyoy ycxHMa ii 
3acBupa MOvinxBy: 

>JIai HaM, Bo»:e Snarn, 
»Ha KocoBO nofen!. .€ 

HuKa;x join He 'lyine BoJHnun xaKBe ssyKe as Cpexe- 
HOBe xpyde, n saqyj^eHu n ysdy^eHH OKpexaxy rjiase xaMO 
T:3,e je cxajao oh. 

A SByiiQ MCKH, apxxaBH H xon.in, 3Bynu kojh cy ce 
oxKn;ia.xH 0,1 jiyrae n cpua cnpoxor xpySaqa, xpenepnjiH cy 
no MHpHOM Basnyxy .xexite Bsqepn, u ;iH3ajin ce qaK rope 
Mel^y OHO asypHO njiaBexnnjio, n xy ce mo^hjih 3a noKOJ 
;iyuie Maaora BoaiKa. 

MnJiyXHH JoBAHOBUTv KPOHHKA O BJIAHABHHH KAPJIA IX. 

(4.) 
III. 

MJIA.IH HBOPAHH. 

J a c h i m 
...The ring is won. 

Posthumus 
The stone's too hard to come by. 
J a c h i m 
...Not a whit 
Your lady beig so easy. 

IIIeKcnHp, RuM6e.iUH. 

JI,oiuaBinn y Tlapas. MepHcu ce na^ao .xa he 6hxu 
xon.io npenopyqen ajiMupajy Kojmanjy, n ;i,a he ao6uxh 
cjiy}K6y y Bojcnn Koja he ce, KaKO ce roBopnjio, 6opHXH y 
0.iaHjpHJn no;i sanoBejinninxBOM oBor BCJiuKor BojcKOBO^e. 
yodpayKasao je .;ia he npujaxe.T>n fteroBa ona, 3a Koje je 
Hocno nncMa, noxnoMohn H>eroBe Kopane n yBecxn ra y 
KapjioB ;iBop n koj Aj.MHpaJia, kojh je xaKohe n.Mao ncKy 
Bpcxy ABopa. MepacH je snao ;xa H>eroB 6pax uMa nenixo 328 CpncKH KanjKEBHH Fjiachhk. 

yxuuaja, aju ce joni BeoMa KOje6ao ,ia jh ;i;a ra iio- 
Tpa>KH HJin He. IIpoMeHa Bepe 6eine roxoBO cacBnM o,t,bo- 
juja /Kop;Ka Mep>Knja om. poj6nHe, 3a Kojy HHJe Ouo BHuie 
HHinxa .ipyro ;T.o odH^iaH CTp'aeaii. To Hiije 6no jctbhh 
npiJ.Mep ,T,a je nopo^inuy iio,T.BOjnjia pasjiuKa y BepcKUM mii- 
ui.i>eifcnMa. Oxan IrKop^KCB derae o;i.aBHO saOpaHHO jia ce hmc 
anocTara uoMuibe y iteroBOM iipncycxBy, u OBy CBOJy cxpo- 
rocx iipaB;iao je obhm cxaBOM 03 JeBan^e.ta : Ako huc eaiue 
4CCM0 OKO cfifjAaoKThnea ummjnaJTe za. Majia M.ia,T.u Bepnap 
Hnje HH n3 ;ia.ieKa 6no xaKO HeyMuxan, nnaK My ce iipo- 
MCHa iteroBora 6paxa unHnaa Kao .-Lara 3a nacx nopo;iime, 
H xaKO cy ocehajii opaxche hc/Khocxh hcmheobho MopaJiH 
xpiiPXH 36or OBor MninxeiLa. 

ripe HO mxo ce pemHO KaKo Le ce uoHaniaxu npesia 
iLCMV, H uixa Bume, npe ho luxo je upejiao CBojc iipenopyKe, 
OH noMHC.iH XA My Ba.Tja JialiH Ha'iuHa ,ia nanynu CBOjy 
npasHy Kecy, h y xoj naMepu U3ul)e h3 rocxuoHuuc ,T,a oje 
,1.0 je.iHora 3Jiaxapa na Mocxy CBCxora Muxaujia, Kojn je 
ayroBao fteroBiiM po,T.uxc.i>HMa H3BecHy cyMy Kojy jc HMao 
HajLor ;i,a Haujiaxii. 

Tlpeji caMHM Mocxo.M cpexe hckojiihco M.iaAux ."by.iu, 
Bp.io .leiio o^acBennx n koju cy ^ipHvckii ce no;i pyKy, ro- 
xoBO cacBUM iipc'iunn y3aii iipo.ias na Mocry nsMcl^y mho- 
JKUHC ;iyliaHa n 6apaKa Koje cy ce ;iH3ajie Kao ;iBa napa- 
ne.iHa 3u,T,a 11 noxnyno saK.iaibajie peKy o«iuMa npojiasHHwa. 
llsa OBC rocno;ie iiuLie cy ildkobc cjiyre, oji Kojox je CBaKU 
Hociio y pyuii, y i.opuuaMa, ho jejian o,t ohhx .lyraMKHx 
Ma'icBa c jiBa ce'inna kojh cy ce 3Ba;iH 3a ,i,Bo()OJe, 11 ho 
je.iaH HOH{ "luja je Kopna Oujia xaKo innpoKa ;i,a je no no- 
xpeou c.iyHui.ia n Kao nixux. Bc3 cyMH>e ce obo opyntje »ih- 
HH.io H cynnine xeiHKO obu.m Mwia,T,nM H.icMnhnMa. ujiu um je 
Mo;hM.a roAH.TO ,aa Hpej cbcxo.m noKaHty KaKO n.Majy cJiyre 
uoraxo odyiCHe. 

Il3rjie,T.ajio je ^a cy pacfio.iO/KCHn, cyjicLa Cap no ilu- 
xoBOM Hi'iipecxanoM rjiacnoM cMcxy. Ako dn KaKsa Jieno 
ooyiena •/Kona nponi.ia Hopc.i Jbnx, onn oh je iio3.TpaBHJiH 
v'lxnBo n y ncxn Max ;ipCKo ; ;T,ok jc hckOvIUKO obux Bcxpo- « Kpohhka Bjia;iabqhh Kapja IX. 329 ifcacTiix M.ia;inx ."lvjh ca nsBecHUM sajOBO.TjCTBOM cypoBO 
rypano jaKTOBDMa osdu.xiie rpahane y npnuM orpxainMa, 
Kojn cy ce noB.ia»mnH ryHJjajyhii Kpos 3y6e THcyLy iico- 
BaKa npoTUB jpcKocxn ;iBopaHa. Je.ian je^uHii 113 obc ro- 
MUJinue Duiao je ooopcHe raaBe, n Kao jia HHJe ySHMao 
HUKaKBa yiemka y ituxoBOM aaoaB^tarty. 

— TaKo Mu Bora, /Kopnte, ySBHKHy jcian 0,1, obhx 
M-ia,T,Hx iy;iH h y^^apn ra no paMeny, tu ch o;i HCKor Bpe- 
Mena CTpanmo Typodan. IlMa j[o6pHX qexspx caxaxa Kano 
HncH oxBopno ycxa. ^^a hhch nayMHO y Kajiy^epe ? 

Ha HMe ^op}K, MepHiH ysjipxxa ajiH He qy o^roBop 
.iiiqHocxn Kojy cy obhm nMeeoM nasBajiH. 

— KjajiDM ce y cxo nncxojia, HacxaBii iipBH, ^a je 
onex 3aj>y6jbeH y KaKBy Kpajite nomxeny iKeny. Jajtnn 
iipnjaxe.Tjy ! a^ao mh xe je; nanhn y Tlapnsy Ha HeMHao- 
cxDBo cpue, SHa^H sancxa HCMaxn cpefee. 

— IIj,u Bpaqapy Py;i6eKy, peie Jipyra, oh Le xn ^axu 
KaKaB .T.y6aBHn nannxaK. 

— MoHcj,a je, pe»ic xpetu, M0>K3:a je Ham npnjaxejb 
Kauexan 3a:i>j6:hGE y KaKBy Kajy^epuuy. Tn baBOJtH xyre 
HOXH, oH.iH o6paheHU y Bcpy njin ne, bojc BoHJJe neBecxe. 

Je;i,aH rjac, KOJn Mepaju cMecxa nosHa^e, OAi'OBopu 
c xyroM : 

— Ax I He oux ono OBaKO xyaiaH 3,a je y nuxaay 
KaKBa .TbyoaB ; aan, ,"ioja;ie xnuie, ji,e IIoh, ho komc caM no- 
cjao ouy je;iHO nncMO, Bpaxno ce n caonmxno mu a^ oxau 
jom u caji, Hehe j,a 3Ha 3a mchc. 

— Tboj je oxau xBp,i,a cxena, pe^e jejian oji. MJiajux 
."by^u ; TO je jejian o;i, ohhx cxapnx xyrenoxa kojh cy xxejiu 
Jia y3My AMOoas. 

y xoM xpeHyxKy Kanexan ^opiK cjiyiaJHO OKpcny 
rjiaBy h cnasn MepjKnja. Ca ysBUKOM u3HeHa^eita, oh My 
HOJiexe y cycpex pauiupenux pyKy. MepatH ce Huje hh 3a 
•lacaK ycxesao, iipyasn My pyKe n npnxHCHy ra na rpy^iu. 
^T,a cycpex nnje 6110 xaKo neo'ieKHBan, M0H{,T,a 611 noKvuiao 
ja ce H0Ka}Ke paBno^xyman: osaKo jc usHeHabeite ,Taao 
npupojH cBa ftCHa npasa. Oj, oBor npBor xpeHyxKa ohu 330 CpncKH KEbnacEBHn FjiACHnK. cy ce iJiejia.in nao npHjaTChu Kojn cy ce cacxajiH nocjie 
KaKBor jiyror nyxa. 

llocjie 3arpa>aja ii iipsHx iiiiTaiLa, KaiieraH Hvop>K 
OKpeny ce cbojhm npnjaTe.ijHMa, oa kojhx HeKn 6exy sa- 
cTajiH jia iiocMarpajy oBaJ iipiisop. 

— TocnoAO, pe'ie oh, bii Buniixe onaj iieoHeKUBaHU 
cycpcT. OiipocTuxe mu idto hy Bac ocTaBHXH, ,ia ce pasro- 
BopuM c 6paxoM c KojiiM ce HHcaM Bnjveo Hivia buiuc ox 
ce;iaM ro;i,nHa. 

— A ! lie AHMO xn ,T,a Hac jiaeac ocxaBniii. Beiepa je 
iiopyieHa, u Mopam e HaMa. 

Oflaj LDXO je roBopuo oBano yxBaxii ra y hcxh Max 
3a orpxaq. 

— BeBii.i uMa npaBO, pc4c xpyi'u jcjiau, He ,i,aMO xh 
;ta HAera. 

— Jlo Bpaia! HacxaBu Bcbdji, HCKa n xBoj 6pax 
no^e c HaMa ua Beiepy. Ymccxo jcAHora ;Tpyra, HMafeeMO 
;iBojnny. 

— IIsBiiHuxo, pe'ic Ha xo AJepiKii, ajiu HMaM Bume uo- 
cjosa ;va nocBpuiaBaM xaHac, Tpeoa ;i;a npe^tiM uHCMa... 

— ripejialiexc hx cyxpa. 

— IToxpeOHO je ;i,a 6yjiy npe^iaxa ,TaHac.. ii... ;i,0;i,a;i,e 
Mep>KH cMemetii ce n noMajio cxD;ieliH ce, npaBO ji.a BaM 
Ka/KCM, HCMaM HOBaua, na rpe6a ah noxpajKHM. 

— Ajia je xo pasjior! noBUKame cbu y hcxu Max. Mh 
iieteMO ;ionycxirrH ji'a hc Beqepaxe c mccxuxhm Xpuiuha- 
HUMa Kao inxo cmo mii, caMO saxo ;ia H;iexe 4nByxHMa ;ia 
yaaJM.Tjyjexe, 

— Ebo, ;iparH iipiijaxc.i,y, pc'ic Bcbhji aBeuKajyfeu 
0X0.10 .lyra'iKOM cbujichom kccom Koja My je 6HJia aa iroja- 
coM, pacnojiancuxe ca mhom Kao ca cbojhm 6jiarajnnK0M. 
KonKa Me je obo nexnaecxuHy jiana ^oCpo iiocjiynaijia. 

— IIo I uo! He sa^ipHvaBaJMO ce u xajjieMO na seqepy, 
npHxeaxiiiue cbh MJiajie iy;iu. 

Kaiiexan je r.iejxao Opaxa Kojw join HHJe Morao ;ia 
ce peiuu. 

— Ta npe;T,atieui niicMa, uMaui Ka^- lilxo ce xaqe ho- 


* KpoHnKA BjiA;iABnHH Kapjia IX. 331 

ifci — — — . 

iftSntC naiaM ja; saxo, xaj.ie c naMa. IIosHahem ce c na- 

pHCKHM HxDBOTOM. 

Mepatn HanocJiexKy iipucTa;te. BpaT ra upejtcxaBH 
CBHMa npHJaTe.i.HMa pe^iOM: 6apoey oa Bo;ipeja, Biixesy oa 
PeHcn, BHKOHxy o;i; BeBHJia, ux^. Ohh HaBaanine JbyoasHHM 
peuHMa Ha noBajjinjy, Kojn 6u npHMopan jT,a ce ca cBHMa 
pej,OM no.T>y6H. Bcbh-x ce no.T>y6n c H>nM nocjiejiubu. 

— 0x0 ! ysBDKHy oh, xaKO md Bora! jpyjKe, ja ocekaM 
MHpuc jepexHKa. Kja;iuM ce y CBOJ sjiaxan aaHau na jejian 
HHCXoa jiA cxe npoxecxanx. 

— To je HCXHHa, rocno;i,nHe, a Hnca.M xano 3,o6ap 
Kao inxo 6h xpe6a.io ;i,a caM. 

— Ila KaHxHxe jia ne Mory ^la nosnaM xyrenoxa y 
xnjba;iu ! J\o Bpara ! Kano cy rocno^a KajiBHHHCXH osoh.TjHii 
KhA roBope cBojoj Bepn. 

— Menn cc hhhh ^a He 6ii xpeoajio HHKaji, roBopaxu 
y uiajiH xaKBOM upejaiexy. 

— r. oj MepHCHJa HMa upaao. peqe oapoH oa Bo- 
jipeja; a bh, BeBHje, bh hexe sjio npoiiH mxo ce uoacmc- 
Baxe ceexuM cxBapujia. 

— riorjie^iajxe obo CBexnxcjbCKo jiHu,e, peie Bcbhji 
MepacHJy, obo je HaJBehu pasBpaxHHi: Me^y cBHMa naivia, 
na nnaK My c BpeMena na Bpejie naiHe na yM ;i,a naji 
npHAHKyje. 

— OcxaBHxe Me, BeBiiJie, KanaB caM ^a caM, peie 
Bo;ipej. Ako caM pasBpaxHHK, xaKBa mh je npB ; ajiu ja 6ap 
HoiuxyjeM OHO mxo je 3a nornxoBaae. 

— nixo ce Mene xnie, ja nomxyjcM mhoxo... CBOJy 
Maxep ; xo je je;i,HHa 'lecxnxa JKena Kojy caM nosnaBao. 
yocxajioM, ;i,parn Moj, Kaxoanun, xyrenoxn, nannHun, jeBpeju 
ujiH xypuu, CBe mh je je;i;HO ; cxajio mh je jo ibhxobc Kasre 
KOJiHKo ;io cjioMHJeHe MaMyse. 

— Be36o}KHHie! npoMpM-ija Bojipej. II oh ce npcKpcxn, 
KpHJyfen ce, Mei>yxHM, mxo je 6oie Morao cbojom MapaMOM. 

— Tpeoa ja snam, Bepnape, peie Kanexan /KopHC, ja 
Me})y HaMa nehem nahn npennpaia Kao mxo je yqenu Ma- 
THCxap TeoSaaj, Boji(|)cxeHnjyc. Mh Maao MapnMO 3a xeo- 332 CpnCKH KitnH^EBHn Fjiachok. jiouiKc pasroBope. u, Bbrv xeana, oo.te yiiOTpe6.i.aBaMO 
CBoje Bpe.Me. 

— Mo/K^a oil 3a xeoc oo.lc oii.io, oAvonopu MepHJii 
Ma.io 3aje,i.T3iiB0, ;ia cii iiaH{.i.H{30 CMyiiiao yqenc pacnpaRC 
vBa/KCHora nponoBe.i,HUKa Kora cii ca^i, iiOMeHyo. 

— Jl,ocTa TOMe, jparu dparc; jouiuije hy MO-.H^a 
roBopuTU c T060M TO) CTBapii : ja 3HaM ^a iiMaui Menu 
MHiii.i.eJbe... CBeje;iHO... Hiic.mo OB;ie ;ia roBopuMO o raicBUM 
CTBapii.Ma... Ja MucaiiM ^la ca.M 'lecTHT >{obck, u tu tiem to 
6e3 cyMH>e bu;ictii je;inora ,T;ana... lIcKa ocTane iia obomc; 
3a caj xpeSa caiwo ;ia miicjihmo KaKO he.MO ce npoBOcxH. 

Oh iipcByqe pyKOM npeho 'lejia, Kao ;i.a je xtco jin 
o^arna HCKy Myqny Miicao. 

— ^Iparn opaxe, peqe tuxo Mepnui cTeiKyLn My pyKy. 
iKopH{ o;iroBopii xaKo^e cxcsaibeM pyKe, u oOojima 

iioxHxauie ;ia cxnrHy ;ipyroBe Kojii 6exy H3MaK.TH hckojiiiko 
KopaKa. 

OpoJiasehii iiopeA .fyBpa, 0;T,aKje c.y ii3Jia3iKie MHore 
-i;i«iHocxn doraxo ooyiCHe, Kaiiexan u ilciobii .ipyroBH iio- 
SjipaBwiajiii cy ce unn .T>y6iiwiii ioxobo ca CBiiMa Koje cy 
cpcjiu. y ucxo BpcMC iipe.T.CTaB.T.ajni cy MJia.T,ora Mepntuja, 
Koju ce, iia xaj hmmuu, sa timii 'lacaK yiiosiiao ca CesOpoj 
"lyBemix .iumhocxh i ora Bpe.Meua. Oh je y ucxo BpcMC ca- 
3HaBao ibnxoBC Ha.iHMKc (jep je xa.aa cBaKii 3Haxiinjii 'iobck 
iiMao CBoj), Kao u caCjia/KfLuse cnyiajeBC Kojn cy ce iLHMa 
iipii'ianii. 

— BiiAUxe -in, roBopn.iii cy My, oHor CJie^or u JKyxor 
(•aBCTHiiKa? To je rocnoAnn Petrus dc finibus, ujiu (|)paH- 
uycKii 11 jep C> ruje, Koju ce oko CBcra inxo upe;iy3MC to.twko 
II xaKo Myni, ^a yBCK ir3»!»e na Kpaj. Kao vaAoi Knacraua 
Bpuji'i'iua, Tope 0,1 MoiiMopauciija ; cbo apxiijeiiucKoiia oji 
IJyxe.i.a', kojh ce jocxa npaBO ,T,p/Kii na cBojoj Masru, jep 
joiFi liiijc Be'icjuio. — Ebo jdHor jynaica ns Bame cxpaHKe, 
xi)a6i)or rp;ul)a oji Jla Poiii(()yF;oa, KOJii jc iipo3BaH iieirpn- 
jaxe.i. Kyiiyca. >' iioc.ic;in.eM paxy, ocyo je CHJiny naxpy h3 

' ApxnjeiincKon o^ Tnaa. « Kpobhka o BjiA;i,ABHiin Kapjia IX. 333 n^vniaKa na je^ey Hccpetny iiejy Kynyca, 3a Kojy je OHaKO 
i.na-Ti.'OBiiA Mnc.ino ;ia ie iiciiiaAnia. 

3a HCiiyHiix HerBpr caxara IMepiKn Aosnavie iiMena 
.LyoasmiKa totobo OBiijy jiBopcKux rocrioba. u Opoj ,t,bo- 
oo_ja KOJiiMa je ibiixoBa nenoTa Gii.ia iioboji. Oh Bii^e jia 
je r.iac jejiiic rociiohe y cpasMcpii ca HcpTBa.Ma Koje cy 36or 
H>e iiane; raKo je rocnoha o,t KypxaBejia, 'luju iipnsHaTH 
.tyoasiniK oenie yoiio ABa CROJa cynapmiKa, on.ia na ^a- 
.leKo BeheM rnacy ho eiipora ipa^Hiua o.t rioMepan^ie. Koja 
je ,ia.ia noBoja cBera je,T,HOM siajiOM ;i,BoOojy u je^Hoj 
jiaKOJ paen. 

Je;iHa CTaciira Hiena, na dejioj Maarn KOJy je bo,t,ho 
je,T.aH KOFbymap, y iipaTibn jibc cjiyre, npnByqe iiajKiby Mep- 
;KiijeBy; xa.'biine joj (5exy no HajeoBQJeM Kpojy h cacBiiM 
Kpyxe oix cujiHora Bcsa. Kojiiiko ce motjio ou,eHnTH, Mopajia 
je OiiTu .lena. IIosiiaTo je jia cy y to epcMe rocnoi)e h3- 
jiasii.ie caMo no;i wacKOM ; ibena je Cujia o;i; npue Ka;iHBe: 
Bu^ejio ce, 11.10 Co.T.e pehu Mor^io ce norojiiini, no ohomc 
iiiTO ce Bn;ic.io Kpos iipo3ope 3a ohh, ,i,a je >ropvi:iia HMaxu 
BCOMa Cejiy KOHiy ii saxBopeno ii.iaBe o'lu. 

Ona ycnopn xoji cBoje Ma3re Ka,T. je npojia3n.xa nope.i 
jina^nx ."by^in, n iiixa Biiiue Kao xa je c ueuixo na;KH>e rjie- 
Aa^a Mep/Kiija, mhjc joj je .iime Cikio Heno3HaTO. IIpii 
ibciiOM iipojiacKy cbii cy iiiemupii iionexejin ;i,o 3eMJbe, h 
ona je .i.yOasEio Maxajia r.iaBOM o;iroBapajyhu na mhoto- 
GpoJHC no3ApaBe Kojc joj je ciao pe^ odoiKP-Bajiana nope.T 
Kojiix je npojiasDJia h'a;i je Majio nsMaK.ia, JiaKu noeexapau 
;iU/KC jioibu Kpaj ibene ,iyra»iKe cBnjiene xa.tnne h oxKpii. 
caMo 3a qacai;. uuneanny o;i Oe.ie Ka,T,nBe n nemxo Ma.io 
'lapane o;i py>Knqacxe cbhjic. 

— Ko je xa rocnol>a Kojy cbh nosjipaBJbajy '? yniixa 
MepH^u pa;i,o3Hajio. 

— Beh 3a.'by6jbeH! y3BnKHy BeBnji. yocxa^ioM, xo je 
o6H4ua cxBap; xyrenoxn u nannouu. cbh cy sa.'LyO.i.eidi y 
rpa(j[)Huy ^njany o;i, TnpHiHca. 

— To je je;i,Ha o;i. ^BopcKHX Jienoxuua, ,T,o,Ta;i,e 3Cop>K, 334 CpnCKH KlLH/KEBHa rjIACHHK. 

je,n,Ha o;i; HajonacHnjnx 'lapoCnniia 3a name MJia;ie Ji.yCae- 
HHKe. Ajih, Bpara ! ry xepl^aBy Hiije jiaKO sayaeTH. 

— KojiHKo .^Boooja oiia Opojii ? yiiHxa MepjKH ciue- 
jyLu ce. 

— 0! ra Opoju caMO Ha jtBajiecexiine, o;iroBopH Capon 
Ofl. Bo;i.peja ; ajin je Hajjieiirne mxo je h cajia xxejia ;i;a ce 
xy»ie: noc.ia.ia jc iiponucan iiosiib na i,Bo6oj je.inoj ro- 
cnoi)n Ha ;iBopy, Koja je 6eiue npecxnrjia. 

— Ufxa ^yjcM ! ysBHKHv Mep>Kn. 

— To He 6u On.ia npsa, peqe iI\opHx, Koja ce xyKJia 
y name BpcMC : oHa je iiocjiajia ype^an h Jieno cacxaB.i>eH 
noi?HB rocnotju Cenx-Ooa, nosHBajyKn je na Cop6y na /Khbox 

U CMpX, Ma'ICM II HO/KCM, U y KOmy.tH, KaO lUXO 6u yMHHHO 

KaKaB npc^uneHu^ oopau. 

— Bo.ieo 6nx ^a caM cBejioK Kojoj oji xhx rocnoha, ^a 
HX o6e BHjiHM y Komyjbu, peqe Bnxes oa Pchch. 

— H ,T,Bo6oj je 6ho? ynHxa MepH^H. 

— Haje, o;i,roBopH JKop>K; nSMnpujiH cy hx. 

— Oh ux je iiSMiipiio, peqe Bo^ipej ; 6uo je y vo BpcMe 
jLydasHiiK rocnoltc CcHx-<t>oa. 

— Kojeiiixa! aico en xn Cnio, xo h ja, peno ^op/K 
Kojii ysie >ia «iyBa xaJHy. 

— Tup/KHc je Kao Bo;ipej, pe»ie Bcehji ; ona ivieiiia 
yjcAHo Bepy ii ;iaHamH>e oCwiaje: xoLe aboOoj, iuxo je, 
MHCJiHM, cMpxHH Fpcx, a c.ivma no ;iBe cjiyat6e ;i,HeBH0. 

— OcxaBii xn Mene c mojom c.iyjKOoM ! ysBHKny Bo.ipej. 

— Jccx. ona n;ie na c.iyH^Oy, jiojia.ie Pencn, a.in caMo 
Mvro ,ia cc noKance (5e3 MacKC. 

— l3axo, Mnc.iuM, xo.inKe /Kj&ho ii ii;iy na c.iy/Koy, na- 
noMcny Mep>Kn, Bp.io 3a,iOBO.i>an mxo je naniao npHJinny 
;ia ce nojcMexHo nepu Kojy niijc ncnoBe^ao. 

— II Ha nponoBccx, peie BcBn.i. Ka^i ce npcJiniwi 
cBpMin, norace ce cBche, n Ta;ia nacxajy aene cxsapn. ,1,0 
Bpara! caMO Cnx sGor xora nocxao jiyxepoBau. 

— II BH flepyjexe y xe .iy;ie H3MiiniJi,oxHHe ? nacxaBH 
MepjKH npespneo. 

' Osaj npHncB oTHaqao je 6opue oa aaHara. Kpohhita. Bjia;i,abhhh Kapjia IX. 335 M«- '- — JXa jiH BepYJe.M ! Mann <I>epaH. Kora cen mh nosHajeMo, 
o.^iia^ijro je y opneancKv npoxecxaHTCKy (5oroMO.i.y Aa ce 
Bu^ii <'a iKeHOM je^uora OejiejKuuKa, aqbhom ^kghom, sancTa! 
y;Tapa.ia mq je Bo^a Ha ycxa h Kax mh caMO roBopa o H>oj. 
Morame je Bn^eTra je^nHO ry ; Ha cpefey, je^an oa H>eroBHX 
npnjaxejta, xyreHOT, 6eme mv Kasao Jio3HHKy: oh je yjiasHo 
y 6oroMo.i.y u, j iipaKy, MOHvexe mhcihth ja jih je nam Apyr 
yMeo jia ynoxpeSn CBoje epeMe. 

— To HDJe MoryhHO, peqe xjia^HO MepHai. 

— Hnje Moryhno ! a aainxo ? 

— 3axo mxo nnKa^ je^aH npoxecxanx ne Oh 6ho xo 
JiHKO uiisaK ^a yne^e nanHHua y CBojy OoroMOJty. 

Osaj ojiroBop uaasBa rpoxoxan CMex. 

— Xa! xa! peqe 6apoH oa Bo^peja, bh MHCJiaxe ^a 
saxo mxo je hcko xyrenox, He Moace 6nxH hh Kpa^JbOBau, 
HH HSAaJHDK, HH HocpejEHK y .x,y6aBK ? I 

— Osaj je nao c aieceua ! ysBHKHy PeHcii. 

— nixo ce Mene xnqe, peie BeBOJi, Ka^x Onx HMao ^a 
npeaaM .x^yOaBHo nncaMue KawBoj xyreHOXKH, ja 6hx ce o- 
Opaxuo H>eH0M nponoBCAHUKy. 

— Be3 cyMH>e saxo, o^roBopn MepHcn. mxo cxe na- 
BPK.iH Aa cinqne nopvKe ^ajexe Bamaai cBemxeHouaMa ? 

— HamoM cBemxeHHUHMa... peie Bo^pej n noupBene 
OA THeBa. 

— ripecxannxe jeAHOM c xhm AOcaAHDM npennpKaMa, 
ynaAe dm y pe«i JKop/K, npiiMexoBiini yBpeA-T>nBy oropqeuocT 
y cBaKOM OAi'OBopy : ocxaBUMO .luueMepe CBnjy cewaxa. Ja 
npcAAaHieM Aa npBii Kojn nsroBopn pe<i xyrenox. naunuau 
npoxecxaHx, KaxoaoK, n.iaxn r.iooy. 

— ycBaja ce! ysBiibny BeBn.x; Mopahe nao qacxHXH 

AOOpSM KaopCKHM BUHOM V rOCXUOH-UO V KOJOJ tcMO BC- | 

qepaxii. 

3a xpenyxaK 3aB.iaAa xiim^na. 

— Oa CMpxii jaAHora JIaHoa, Koju je iiorunyo npcA 
Op^ieaHOM, rocno^a TapiKuc ueMa jasHor .tyOasHiiKa, peqe 
^Kop/K Kojn Hnj6 xxeo ocxaBnxu CBoje npiijaxe:i>e npn xeo- 

AOraKHM MHCjXHMa. d3b (JPnCKH KlfcnHCEBHH IJIACHHK. 

— Ko 6n CMeo repAHTn a?i jejiHa IlapujKaHKa neMa 
.T^yOasiiiiKa? ysBiiKny Bcbuji: uecyMifaDBO je ;ia KoMeH>K 
MHoro oCjieKe oko H>e. 

— 3aT0 je Ma.in TfaBape'r ii iipccxao .T,a joj cc y- 
ABapa, peuo Bo^ipoj; yii.iaiiiiio ee oj thko cTpaiimor vy- 
iiapHiiKa. 

— KoMeHHc je .laK.ie .T,yOo>iopaH? ynuxa Kaiieraii. 

— JI)y6oMopaH Kao Turap. ojroBopn Bcbii.i. ii Benii 
Jia he yOiiTH CBai.ora Kojii ee ycy,T,n Bonexn .leiiy rpa(|>Quy; 
xaKo ,ia he oea, ;ia He 6ii ocrajia 6e3 .x.yr)a3HUKa. Giini 
npoMopana ,T;a y3Me KoMeH/Ka. 

— Ko je Taj ouacaH uoBeK? yiiHTa Mepncu, Koju je, 
n He cjiyTehn, oceKao bcihky pajiosHajiocx 3a cBe mxo ce 
B3 6ji03a HJiH H3 ^TajiCKa xuuajio rpa4)Hu,e oa Tiip}Knci. 

— To je, 0;iroBopn My Pbhch je,T;aH o,i. Hamiix naj- 
qyBeHKJHX npc^un>enux ; u Kano cxe ;ioinjiH h3 npoBHOUHJe, 
oGjacHiiliv BaM oey aeny pci. lipe4)uii>eHU je caBpinencxBo 
ojl Bnxe3a, qoBeK kojii ce xyqe Ka;i xy]^ orpxa'i jo^topHe 
iberoB, Ka;i neKO iT.i,yHe na qexupii cxoiie oj Jt.era, hjih Ma 
3a inxa inxo je to.ihko hcxo onpaBAano. 

— JcAHora ;iaHa, pe«ie Bo.apej, ojiBe^ie Komcii;k je^Hora 
qoBeKa na TiaHKy JlHBa;i;y'; xy eKu;i,oine Kanyxe ii ncyhauie 
Ma»ieBe. — „Hncii :iii xri Bepnu o;i, OBepH.a?" yiiHxa Ko- 
mchh;. — ..Boavc caqyBaj, o;iroBopn H,eroB iipoxiiBnHK; ja 
ce sobcm BiiJiKHJe ii u:; HopMan;iuje caM'". — „IIIxexa, pene 
Komchh^, ja caM Mnc.ino ,ia ch ;ipyrn je;iaH; ajin Ka^ caM 
xe iio3Bao, MopaMO cc xyhu." II oir ra xpadpo yOii. 

('BaKii iicripiiqa iiohckv iipxy o BeiiixHHii hjih o Ha- 
iipacHxocxH KoMCHiKOBoj. RpcTMCx jc Oho Hencupiian, h 
oeaj pasroBop o^BCie nx Ban Bapoiini, y Kp'iMv MaBpoBy, 
Koja je JicHca.ia ycpe;i je.ine Oaurre, y 6jih;5iihh Mecxa Ha 
KOMC je rpa^eu Tn.'bcpHJcKn 3aMaK, iioqex rojiHue 1564. Ty 
ce ^opH»- n if.eroBH iipiijaxe.i.n nal^oiiie ca bhihc cbojux 

' TaAamite KJiacH'iHO Mecro aa HBoSoje. loanxa JlHsana 6Hjia 
je npcMa JlyBpy, na npocTOpy HSMcl^y ynime Maanx ABrycTHHaua n 
y;inue BaK. * • KponnKA B;iA,T,ABHHH Kap.ia IX. 337 

_4ai nosuaninja njieMiiLa, ii TaKO ('e;ioine :)a cto y eejinKOM 

'*'*''^Iep/Ku, KOJH je ce,T;eo nope;i, dapoHa o;i, Bojipeja, iipii- 
MGTH KaKO ce OBaj, ceaajyliH 3a cto, Kpcxu h thxhm rjiacoM 
H aaTBopcHiix oqnjy MiiTa oey HyAHOBaxy mojihtby : Laus 
Deo. pax vivis, salutem de functis, et beata viscera virginis 
Mariae quae portaverunt Aerterni Patris Filium I 

— Snaxe .in bh JiaxBHCKH, rociio;iHHe 6apoHe? yniixa 
ra Mep/KH. 

— Bn cxe qy.in Mojy MoanxBv? 

— JecaM, ajin npuaHajeM BaM ,T,a je HHcaM pasvMeo. 

— IlpaBo ,ia Ba.M Kan^eivi, ja ne 3HaM jiaxnHCKii n He 
pasviMCM mxa xa MO.iuxBa snaim: ajin caM je nayHHo oj\ 
je;iHe Moje xexne Kojoj je jbck Ao6po qnHHJia, n. oxKaKo 
ce ibOMe cjiyHJHM, BH;i,eo caM o^ rte caivio jiodpa. 

— Ja Miic.xnM ;i.a je xo KaxojiiiqKH jiarXHHCKH, n saxo 
ra Mil xyroHexn h He MOiKeMO ;i.a pasyMCMO. 

— ,T,a n.xaxH rjio6y! ;i.a n.iaxii rjioOy! iioBHKariie y 
HCXH Max EeBHJi H KanexaH SCopjK MepiKu npnexajie jipare 
BOJte, H cxo 6h noKpHBPH HOBHM 6on,aMa Koje yGpso pKC- 
nojoHxuiue jipymxBO. 

PaaroBop ycKopo nocxajte jKubilh, a MepjKH ce Kopncxn 
rpajoM ,i,a roBopn ca cbojum dpaxoM, ne o6pahajyhH naHtH>e 
Ha OHO mxo ce ^leraaBajio oko ilhx. 

Ha OBor pasroBopa xpace nx npa Kpajy jipyror jena 
omxpa npennpKa Koja Oeine nacxajia H3Mel)y ABa rocxa. 

— To je jraHc! BOKao je BHxe3 oji Pchch. 

— JIaiK! peqe Bojtpej. H iteroBo Jinue. h nnate 6jie;io, 
npe6je;ie Kao y Jieina. 

— To je HajnomxeHnja, iiajire;i,HHJa Htena, nacxaBH 
Biixe3. 

Bojipej ce ropKo niacMeuiu u cjieHte paMennMa. Cse oih 
Oexy ynpxe na jynaKe OBor iipnaopa, u cBaKii Kao jin je 
xxeo. He Meraajyhn ce u hyxefen, jia caqena ncxoji obc CBa^e. 

— qcMy je pei, rocno;io, n aainxo ce CBai^axeV 
ynnxa KanexaH, roxoB. no cbomc oCnqajy. ,T,a cxane na nyx 
CBaKOM Hepejiy. 338 CrncKH Kh>hhcebhh Fjiachhk. 

— Ham HpiijaTe.-L butcs, o.iroBopH MnpHO Beeiui, ;to- 
Kasyje ,i;v je rocnot^a Cn.Tepn, JbtroBa Mexpeca, 'le^na, jiok 
Ham iipwjaTe.i. 0,1 BoApeja repAn Jia HHJe h ^a tomc 
HMa ;ioKa3a. 

OninTu CMex Kojii ce na to ijaxopn pacnjiaMTH rneB 
PeHCHJeB, Kojn je ycnjiaMTe.inx o'lnjy rjie;iao h Ko;i,pejn 11 
BeBH.ia. 

— Morao 6nx noKasaTu ibeea nncMa, peie Bo;ipej. 

— Ja Te qHKaM ! v3biikhv euTes, 

— Ka,i je TaKo, pe»ie Bo;ipej c Bpjio snodHiiM cMexoM, 
npo'iuTahy OBoj rociio;in jejiHO o;i aennx nncaMa. IhiiMa 
je MOHjjia H>eH pyKonirc iiosnaT hcto xaKO Ao6po Kao u mchh, 
jep ja HHca.M ^oGpasno ;T,a caM je;iHeii komc je ynasajia 
qacT CBojuM micMiiMa u cbojhm naKJiOHOCTiiMa. Ebo je;iHor 
iiHCMa Koje ca.M 6aiu ;iaHac ji.o6uo oa H>e. H oh cxa^e npc- 
Ty])aTn no ijeny i.ao jia je xxeo Aa usBaju Heno hiicmo. 

— To je nyKa JiaHxI 

Cto je 6uo II cyBHiue iiiupoK ;;a Cm CapoH Morao ao- 
XBariiTii pvKOM CBora npornBHiiKa, kojh je ee^ieo npeaia ibOMv- 

— Ja hy TH cauuTii tc pemi }• rp-io, aok tc ne yryiiiel 
ysBiUHy OH. 11 oBy peqennuy nponparu Gouom Kojy my oaiui 
iia r.iaBy. I'encii nsGeH^e y^iapau. 11, oCJopiiBinii je^ny cto- 
.iimy y upannn, noipqa 3ii,iy ;T,a ckuhc cboj Ma'i Kojii oeuu* 
ouecuo. 

Cbh uoycrajaiiie, nehii ^a nocpeAyjy, a BeLnna ;ia ce 
CKJionii ;ia He 6yAe cyBiiiue G.in3y. 

— CraHiiTe, (leayMHHiiu ! noBiiKa Vh'opjK u CTa;io hc- 
npe;i Oapona kojii My je 6110 6:iiihxii. J3ap Aa ce abh npii- 
jaTC.i.a iioGiijy soor je^HC Come Hcene? 

— Bamn II Oouy na r.iaBy, to je ihto ii yjiapiiTn niaMap, 
pene xjiajino BcBn.i. BnTence npiijaTe.T.y, Ba;inTC Mai! 

— Ckjiohiitc ce! cKJioHHTe ce! iwecTa! noBiih-aiiie ro- 

TOBO CBII llpHCyTHH. 

— Xej! ih'aHO, saTBopn BpaTa, pe»ie neMapuo KpqMap, 
Kojii Heme HaBHKao na cjitique npiiaope: aico 011 iipoinjio CTpa- 
iKapn. Mor.iu On cnpeqQTH obc njicMiihe 11 Hainr{o;iHTH pa;i,H>H. 

— ^5ap ^a ce TyiCTe y TpnesapHJii, Kao niijaHH pe- * • Kpohhka BjiA;;AUHiin Kapja IX. 339 

»> ■ 

,ioBji? HacxaBu ii»op/K, KOJH je xTeo ;i,a ;io6HJe BpeMCHa; 

iipineKajxe Cap .10 cyrpa. 

'^^"""^^ JioCpo! pe'ie PeHcii, u xxe.ie jm ocxaBii Maq y 

Kopnue. 

— Earner je BDxeaa cxpax, peqe Bo;ipej, 

Ha xo PeHCu. yK.TOHHBinu CBe Kojii cy My Ounn na 
nyxy. nojiexe Ha ceora Henpujaxe.x.a. 06ojima nana^ioine 
decoMyqno jejiaH na .ipyrora ; a.in je Bojipej HMao BpeMena 
;ia Opn/K.tHBO caenje oko .xeBe pyKe jejiaR yopyc, n ibHiie 
je Beujxo o;i6njao y^apue, jiok je Pencu, kojh 6enie npo- 
nycxno cxuiHy npe.ioxpaHy, 6no par&eH y JieBy pyKy jorn 
y caMOM noqexKy Oopoe. Me^yxHM. oh ce xpa6po 6opHO, 
;i,o30BajytH cayry n xpa>KehH My hoh{. BesHJi sa^piKa cjiyry 
HaBo.xehn jia, nomxo Bojipej HCMa Hoata, ne xpe6a ;i.a ra 
MMa HH H>eroB npoxuBHtiK HeKO-THKO BHxeHceBHX npnjaxejta 
yaoHvume npoxecx ; najxome spao onixpe peia, n ,tbo6oj 6n 
ce 6e3 cyMH,e npexBopno y oumxy 0op6y, jia Bojipej Hiije 
yiHHno CBCMy icpaj, ooopnBinn CBora npoxHBHHKa onacHHM 
yjiapHCM y rpy^n. Oh opso cxaj.e hofom na PeucnjeB Maq, 
,xa ra OBaj ne Oh hohobo yseo, n jiUiKe CBoj jm ra ;ioxyqe. 
SaKOHu ;iBo6oja jionymxajin cy OBy CBnpenocx. 

— 06e3opy/KaHor Henpnjaxe.i,a! ysBHKHy ^opa:. H 
HCxpjKe My Maq. 

Pana Bnxe/KeBa naje Cnaa CMpxoHOCHa, ajin 6eme h3- 
rySno MHoro KpBu. ITpeBume ra mxo cy 6ojbe mofjih y6py- 
CHMa, AOK je OH c ycH.-LeHHM CMexoM H Kpo3 3yde roBopno 
fl.a cxBap Hche npohn na OBOMe. 

.VcKopo ce HojaBHuie je;iaH Kajiy^ep n je^an xnpypr, 
KOJH cy ce HCKo BpcMC oxHMajiH paftCHiiKa. Xnpypr Me^y- 
XHM no6ejtH, h, nomxo je npeneo CBora nau,HJeHxa na oOajiv 
Gene, oh ra na je^HOM qaMuy ojiBCjie jio aeroBor cxana. 

JI,OK cy MOMUH KynnjiH KpBaBC ydpyce h npa.in KpBaB 
noji, ;ioxjie cy ;xpyrn bshochjih na cxo hobc Ooue. IIIxo 
ce xnqe Bo;ipeja, oh cnycxn Maq y Kopnue, noraxo ra je 
dpHjKJLHBo y6pHcao, npcKpcxH ce, saxnM ca nenoMyhenoM 
xjia;i,HOKpBHomfey H3Ba,T,H h3 i^ena jenHO hhcmo, saMoan 3a 
THHinHy, n npoqnxa npBH pe.i;, kojh n3a3Ba rpoxoxan cmcx: 

22' 340 CpncKH KabHJKEBHH Fjiachhk. 

„MUAU MOJ, ONaj AO^n^HH 8UTCJ, KOJU MU H'iKdKO hC 

fi,(i Mupa..." 

— Xaj^iCMO o;iaBAe, pcie Mep;Kii cromc Cpary c riiy- 
iiiaibCM. 

Kaneran o;ie c h>iim. IIiicmo Oeinc upiiByKno ominy 
iiaHxiby. 11 itiixoB 0A-ia3aK inije HiiKOMe iiao y omi. 

(HacTaenKe ce.) 

IlpocnEP Mkpume. 
(npeaeo c ^panuycKOz ^. JI. 'Bokhti). MP x.^' M H H A P E. CxpqH MHHape H3Ha;i upHHX Kyfea, 
TaHKO H 6ewio. Hofe aarano najia, 
Kao ;i,aH jacna not u ko ;iaH BpyLa, 
II c SpeHty.taKa Bpafeajy ce CTa;i,a. 

BoliH>aii,H uBcha h necaMa nyHH, 
r^e 3a«iHKyjv kocobh cjiaByje, 
H Ha OBaaMa, sapacjiuM y ByHH, 
K-ienexyrae rnxo paBHOMepno Opyje. 

Ajih he CBe to npofcn, u, y lacy, 
HenperjiejlHa fee Hofe ocTaxn caMa, 
Odyfcn fee ce cbct y upny pacy, 
Ilporyxafee ra Henpospaqna xaaia, 

CaMO fee, Kao seaK ucxpajne Mofen 
H ocBajaqKor cxapor Hajiaxnyfea, 
CxpqaxH MHpHO y xoj onmxoj Hofea 
Bejio MHHape H3Ha;i iipHnx Kyfea. M. M. Pakhti. OBHMIIA IIHCMA. 

llama je jby6aB 6ujia KpaxKor Bena, 
TpcHyxaK je;iaH — xeK ro.iuHy ,T,aHa, 
H pacTaen Hac Harjio cj^ioa npena 
Be3 y3,T,ncaja, des cysa, 6ed pana. 

y CBa^H HaM je npouuo iiojia jiaea, 
y noMiipePLy MyiHOM, no.Ta uotn. 
H 6e/Kao caxi H3 Hamera cxana 
TpaH\eiiu Mnpa y iio.lckoj caMotii. 

Ho TO je 6hjio caMo KpaxKo BpeMe. 
Ha Fiocxa^iocMO ry})u je.iHo ,T.pyroM. 
II rjie;iacMO ce y Kyxaiby ^lyroM 
Tyiio. lio cHxo jvexe lueKepjicMc. 

M laKo CBe je iipoiiiJio, ii ja caaa 
He Mory KJiexH nedo hh cy;i6niiy, 
ILi' c iiecHiiuaMa cxucHyxiiM, iiyn ja.aa, 
IlpoKJiexH Hcene hjiu iio;ijoct ibiiny. 

Ila iiiiaK ;ia cu caMO KaxKa^i. SHajia 
liCjiHKii ko6hii oraiL ,i,yiiie obc 
n cujiiiy .i.y6aB mxo nuuixii ko xa.ia 
Cse jipyre mucjiu, ii Hi\ji.v ii ciioee: 

Ila iiiiaK ;ia cu caM0/KarKa;i, xxe.ia, 

.^ aanocy, ii cnriHy Meicoj cbujui, 

, la KaHceiii He;Kuy pe»i 113 cpiia Bpejia: 

11 Mil OH MOHt^a AyrO CpcliIJII oujiu! 

A caA iio.iaKO xcmc oijo r.pe.Me, 
llocxacMo xaKO xyl)H je;i.Ho ;i,|)yroM 
H rjieAHMO ce y hyxafby ;iyroM 
Tyiio, Ko cuxo Aexe mehepjicMe. 

M. M. l'\KHTx. « ^Y.,^' jeahA >rejla. 

Ja 6hx, y HohoMa cxpaniHor HCKyrneH>a, 
Ka,i jia.Mapn 6ujy ko qeKnhn npasH, 
Ka;t ce ona mxo ce HHKajia He Men>a, 
Beqea cxapa pana onex saKpBaBH: 

Ja OHX ;ia mh BpeMe ;ia CBe Moje ^lane 
IUto 6h pe;ioM ,T,omjin c jiajieKHx Kpajeea, 
J,a Hx, cee 0:1 je,T,HOM, Kao jaxo ineBa, 
DycTDM y caodojij' Ha qexapn cxpane! 

J[si BX 6auuM CByAa, h na BJeKH seKa! 

no npejiejiy MpaqnoM, cjaJHOM, xohjiom, jigjihom, 

n c oqHMa nynuM njianuna u peKa 

JXSi npOJKHBIIM JKHBOX v xpeHvxKy jejlHOIVl! 

Jep Moja je jiyma chjiom ;iyBHa ce3,a 
IIIxo Met) qexnp 3n;ia bgk iipoBo;iH sao, 
HeKopHCHa, cyxa, 6ecnjio;i,Ha n fijiejia, 
Hux je Kora snaaa, hhx H>y Koro;i, 3Hao. 

II y Ayi'e Hoku, cpeji xamoHe rayxe, 
Ha;i no.i>nMa MpxBHM nyHHM cBexor Mnpa, 
Kpo3 npejejie nycxe n Kpoa rpane cyxe, 
CaMO 3B0Ha 3B0He c xyjKHor Manacxnpa. 

Ja 6hx ji,h, HCupneM ;;aue Mora sena 

Ila upe'iau, y Kpajy xon.ioM, cjaJHOM, jie;i,HOM, 

li c oqiiMa nyHHM njiannHa h peKa 

^a upo/KUBUM acuBox y xpenyxKy jejinoM! 

M. M. Pakhh. lilTPOCMAJEP RAO IIOJIHTII^IAP IIPAMA 

HALIIOJ HAPOflHOJ MIICJIH. 

(Kpaj.) 

IIIxpocMajep. Kojn 3a XpEaxcKv xpa/Ku yeiicx y no- 
jiuTuim iia ocHOBD sacjiyra iteauHux, u uoxpeoe 3a Ay- 
cxpujy, joui ce MaiLe Mo;Ke ,T.a oc:io6ojiu xe xecHorpy^inocxii 
c noi\ie,iOM Ha hcxok. PyMeHn.xo ca ncxona ftejiy KaH,i,a Huje 
3opa ;iauy po^^eHC 6pahc, Bck ra cc oh Maiua pyKOM hhxc- 
peca ,,aycxpnjaHCKe Aycxpujc' ii „(|)eAcpaxiJBue yurapujc''. 

' y roBopy jxaaa. 6 jyjia 1861 i<;a>Ke lllTpocMajep OBaKo: „Bhujc 
nyia je y oboj biicokoj ca6opHHu,ii ptijen noBe;;eHa o opnjeHTa.iHOM 
niiiaiby, KOje je caji Bor iia ei^poncjcKii aiichhii pe;; iiocraHiio, riaK 
ce 6o>KJoj uf^.Ln h OA-'iyu" Hnje;iHa ciina OBora cBHJcxa onpHJexa He 
MOJKC. ToBopH o TOMC oHxaHby uiijojia Eopona ; roeopii Ai/crpuja, jep 
je TO iiuTctHie (• )he.iuHiiM 6nfie.v ii.i Ht6u/leM i/cko iKoiiHUHo; roBOpe Yrpn, 
roBopiiMO ji MH, a KEKO Hc 6» o iLCM MHCJiiinii H roBOpii.'iii, Ka^ta ce 
Hac nonaimime tiihc !... ToBopiiMO mu o to.m nmaiby y HainjiCMCHn- 
TiJJOj Ha.MJepii, lep ciapuM ir hobiim 3.inK0Bu,iiMa ii KJieBernnnHMa 
HauiHM, KOJH rpyue »a mh ueKaKBO Heoj^BiiCHo KpajteucrBO cnyjeMO, 
oanpTO npe;; jihucm unjejiora CBiijera oj;BpahaMo. Mii XpBarn Oea 
iiK'aKBa II HaJMaHjera pyjieHH.na y u,iiie;iy ce upom.TOCT uainy ooaaii- 
peMO, 3HajyK )xa. iiiiKafla BJepy Bory ii aaKOuiixOM Kpajby jjany o- 

CKBpHy.lII HnCMO, HIITII iiCMO OCKBpnyXII. JI,B11JC Ca.MO piljeuil O XOM 

inixaiby. Hjiii he cc opiijeHxajino niixaiiiC y iinxepccy uiiMUjmaaunjc, 
KpiiihaHCXBa u cno6o;xe pHJetnHxn, nnn iiaKO y iinxepecy Kora na- 
uoMeHyxii HcKy, jep CBaKOMC KOjn Giicxpo cxnapii pacyiiyje, Ha je- 
3iiKy II oHaKo nevKii. V iiHxepccy iiaKO miBii:iii3amije, Kpuiliancxua 
11 c.io6oAe opnjeiixa.'iHa cc uiixaite iMOVKc piijemnxn ca.MO nyxcM ii 
nocpcflCxfOM uiTo BHuic ojaMCH?, oK'piijeti.i.eHa ii ocBiijeiulicua Jy- 
rocTOBCHcxna xaKo, — aa je okpnjcriJbeH.c ii ocBnjeiijlieH>e Jyrocjio- 
BCHCTua ousiipoM 113 opiijcHxa.'iHO iiiixaH.e iioxpe6oha ii iiHxcpec 
ynpaBO cBpoiicicKii, aycipiijcKii ii yrapcKii. 

yurapiija on ce oco6hto cjehaxn iiMaiia aa y opujcHxajiHO 
nnraifce cpertio yijeuaxH moac ca-MO nocpeflcxBOM onpiijaxe.xeiia en 
II nyxcM 'I'eflepamije iionpahcHa en JyrocjiOBOHCXBa.... Ja caM npiija- 
xe.T> l^eaepa;lHo^a caBcaa c iiapoaiiMa yrapcKHM u aaxo vkcjiiim fla « 

ML niTPOCMAJEP KAO IIoaHTHqAP. 345 

II y To-M nuraiby, Kao n v ;ipyrHMa, H>eMy je npe;i oqn.Ma 
j.cpeha AycTpnje" (..Pozor" oj 14 jieue.M^pa 1861), y OKBnpy 
Koje My ce n Kpehe caoBCHCKa iioauxnKa, u ca Tora rjieja- 
•inniTa rae^ia oh naxaifce jyrocjioseHCKO. 

Ta HCTHHa iipons.iasn ud lUTaBora ;i,eaoBatf>a IIlTpoc- 
Majepoea u ns po^emix aeroBnx H3JaBa, iia naM c Tora hhko 
HcLe MoLu oiipaBiaHO ja iipuroBopn, ;i,a IIlTpocMajepa ouao 
cyBHuie expovo oii.io npucTpano cyj,DMO. A nefee onxu na 
o,TMex, usHece.MO .lu obom iipnjHKOM joui je;iaH aonas y 
iioxBp;iy Hamera cyja. Taj je ;i,0Ka3 xdm Baa^HnJH u 3Ha- 
'laJHnjn, jep o'lur.iejHO .lOKasyje, na cy ys IIIxpocMajepa 
xaKO iMe.xaau u na ohum MepojasanM MecxHMa Koja cy 
c H>HM u Ha H> pa'iyHa.ia h r;i,e ce pa;i,o upuxBaxaaa n npn- 
vajia noMok kojom je sa itnx pahajo IIlxpocMajepoBO jr- 
.lOBatbe. MucwiuMO obac Ha ohj yjiory Koja je UIxpocMajepy 
6u.ia HaMeHjCHa y njiany uixoho ra je, y cepxj^ npoxesa^a 
Aycxpuje na BaahaH, cneuuanHO Ha Bocny h XcpueroBHHy. 
KOHueM ine3,T,ecexux rojuna oho cacxaBno aycxpnjcKH re- 
Hepaji n HaMecHHK ,T,aaMaxHHCKH Barnep. CxBap je xa u3He- 
cena y .,CH0.x,aiuH0J ucxopujn Cponje HOBnjera BpeMena'' 
JoBaHa Pncxntia — y xpeLoj KH.a3H (1862 — 1S72) na cxp. 
119 u cji. Paj.u uHxepecHocxu u Ba>KHOcxn cajie cxBapn, 
upeHocuMo AO.ie y HaiioMenu' oho utxo je o xomc naHHcao 
noK. Pncxnh. 

ce HHM npuje Ham onheHHxu Kpa-T) onkeHiiroM KpyaoM HamoM KpyHH. i' 

ripeji On KU no ciapoM npaBy Hame.M saxrujeBaxH mofjih, aa ce 
Ham Kpa.Tj xpEaxcKii y cpeuuHU namoj ii y K'pacHOM xpasiy Hamesi 
KpyHU II npeMaa 6ii to hhh CBponejcKe SHaMeHiiTOCTH 6ho, jep npen 
Ton KOJH 6h y3 ly cse^aHOCT c op^a Hamnx pyKayo, 5khbo oh ce 
oaasBao y cpuHMa cbhx Jyroc.ioBena ii Ha HajyaBumeHnje cBpxe hx 
ycxiiTHo. A Hiicy nefe aanac nn 6anKaHCKe rope TaKO rjiyxe aa He 
on rnacy tomb a-iibo ofljeKHy.ie.'* 

' PiiCTiiK niime : „CBaKn aHaTHUJn npsKaBonpaBHii npeoopahaj 
y OBoi (aycTpo-yrapcKOJ) MOHapxnjii ocjiaH>ao ce, y HeKo.inKo, ii na 
Hctok. CBaKii H.eH 3p»:aBHiiK Tpa>Rno je y TaKBHji o6pTUMa jia o.iaKraa 
CBOJy KOMOnHauHJy nacKaBDM nar.ieaHsia, Koje je cbomc Monapxy uprao 
6n.io o aooHnnMa h HaKHaaaiaa na HcxoKy, ouno o yTnnajy na Koju 
he napeBHHa 3iohii lasio ^a pa^iyna. 346 Cpuckh Kh>hjkebhh Tjiachhk. 

Kajia lllTpocMajep ne oh Bpejino Kao HajiioySAaHHJa 
iiOwiyra iiojioTUKe aycTpajcKe iviej^y jyavHHM CjiOBemiMa, 3ap 
6a My 611J111 iiaMeibUBajiH yaiore xaKo iiOBepjbUBa Kapanxepa, 
Kao mxo je OBa Kojoj roBopii xaJHa naaH BaraepoB ? A 

KaKO ce aycTpnjcKa MonapxHJa pacxaBH.ia y HeMa4K0-Mai^apcKO 
HBOJCTBO (ayaJiiSBM), nsMetjy ABejy BJiaAa, ochkc h uemxaHCKe, oyae 
yrjiaB.T>eH cnopaayM, ^a ce norpannHHe cpncKe h pyMyHCKe seM.te 
ocTase BHuie 6pn3H yrapcKC Bja^e. V to hmc h nocjiai je y Cp6iijy 
Mai^ap (Kajiaj) 3a aycipo-yrapcKora arenxa Ha Cp6HJy je aycipo- 
yrapcKa BJiajia o6pahajia aaJB hy CBojy na:»cH>y aOor >KiiBaxHor cjie- 
MBHTa cpncKor, kojh o6HTaBa jy^KHy YrapcKy. 

Hy npcKO CBera OBora cnopaayMibetia, anojcTHO ce jacHo no- 
Kaaajio 11 y OAHOmaJHMa npcMa Cp6nJH. Y BcMy je OHjia peaKuuja 
npoTUB yxBpi^eHor flyajiHBMa OMCBnAHa ; OHa je liapoHHio ynpaBjbCHa 
6HJia npoTHH pa3BOJaHeH>a Kpajaae, Kojy je xrena Aa aaApacii Kao 
cpcACTBO KOJHM 6ii Knji, Taft cpymiija jtyannaaM h o6opHjia HaftMoii- 
HOCT Mai,iapcKy. Y laj panyn iiiiiJia je joopo 11 crapa KOMdHHauHJa, 
no Kojoj 611 ce Bocaa h XepneroBHaa npii;;py>icii,Te Aycrpajn. y o- 
4HMa BOJHe riapTHJe oeuKe to 611 He caMO oajia naKuaja AycipHJH aa 
npexpn.beHje ry6uxKe y Hiaaiijii, ho 6a cpficKii cJicMeuax, iipnnpy- 
5KeH xpojeRHOJ KpajbCBUHH, cHaacHO y.MHO«uo cJiaBeHCKH onoaiiuHOHH 
>KUBa.^ npoTiiB Mayapa, xe npiinoMorao Beqy a* CJiOMHJe xerejioHHJy 
Mai^apcKy. 

PaayMC ce fla ce Mor.io caM ) xajHHM nyxemiMa pajiHTH y obom 
npaBuy . . MeJ>yTHM, paAH>a je 3a Bocny n XspueroBHuy unaK 110- 
crojaaa. BcMKa pcaKijHJa iipy^Kajia je cBOJe kohuc iipeKO Haiuux 
jy>KHO-cj]OBeHeKHx KpajcBa, n iiomxo je 11 caM Bajcx y cxBap 6»o hc 
caMO nocBeheH, ho jy je joui u o^oopaBao, BepoBaxii je Aa je iio- 
CTOJao nnan : rapeMarn ce la 4y6iiHe la yio^ine apii.iiiKe. 

Ka^ ie ycxauaK 6oKe.T>CKH njiaHyo, oho je rySepHaxop ASJiwa- 
xHHCKii rcHepa.T BarHep, mobbk, kojiiiko ce 3Ha, BH'iie nojiHuaj ho 
BOJHHK. IhcroKO Ayio 6opaH.'LeHje y jyyKHo-c;;oneHCKHM KpajennMa 
Mopa.To ra je Hajunuie npenopyMHXii CjciiKoj peaicmijii Kao 'lOBeKa 
cnocoCua Aa pasHiijc u pyKOBOAn aycipacKy iipoiiaraHAy y Bochh 11 
Xcpu,eronHHH. PacnoJiovkeifje Ay-^o«a y XpBaxcKoj iiui/io je y npnaor 
BcMy, jep je HapoAHa cxpauKa y TpojcAHHuu 6HJia He3aAOBo:bHa xp- 
BarcKo-yrapcKOM noroA<5oM oa 1867 roA"He. 

IcHcpaJi IJarnep y\)e y nperoBope ca Mpa30BiiheM u APyrnM 
Boi^aua HapoAHe cxpaHKe. Y re iiperoBope yhe h Ahtouhjc OpeuiKO- 
bhH, xpBaxcKii rpaHimapcKU KanexaH. IIpe6eraB y CpCiijy 1862 roA. 
npHJinKOM r»OM6apAOBaHja BeorpaAa, oh ce je HacxanHo jieljy naMa. 
Oh je Hajnpe 6ho KOMaHAaHx BaJteBCKe jierHJe, a noc.ic je cxajao « niTPOCMAJtP KAO noanxHiAP. 347 aKo je join ro^. 1869 noys^aHOK oeqwe Ka.Mapnjie uMao xaKO 
BucoKO MHCibe IIlTpocMajepy ii Ba/KHOcxn Jteroeoj c o63n- 
poM Ha npojcKTe Aycxpuje na Ba^KaHy. ne ;iaje an to 
jloBoajHO CBexaocTu ,ia ce oceexjie KpnTepuja KOJHMa ce 

BJiaan Ha pacaojio^KeH.y, r^e je, napoHHTo aa BpeMena rapamaHHHOBa, 
MHoro yuoTpe6.i>aBaH Ha ^cc.^OBe Bojne h nonHTHMKC npiipoA". Ope- 
inKOBnh je... HenocTOJaH h npeBpT:bHB. 

Ca OBHM HOBCKOM yiuao je aycTpacKH reHepa.T h o6.iacHH ry- 
6epHaTop Baraep y jajne nperoeope. 

Barnep je npea.io»:no Hapoanoj xpsaTCKOJ CTpanmi n 4)opMa- 
aan nnaH no komb 6n ce ypejiaaa nponaraHj;a y Bocun h XepueroBHHH. 

y TOJie Meuoapy npe^cTaB.ta Bapuep aa ce cyASaHa XpsarcKe 
Hebe MoKu HcnyHuxn. hok ce ne peiun nnTaite ^TypcKo-c.ioBi'HCKHx" 
noKpaJRHa. 3apyxeH>e obiix aeMa.-ba ca XpeaTCKOM xpcoa aa je ue.T> 
CBaKOsie xpBaxcKOM cdhv. Hy uyayliH aa ce h AP^^aBHU mchbothh hh- 
xepecH ca xom xeJKiiOM cycpexajy, Mopajy xpBaxcKii poaojby6H. can 
Hnu HHKaj, ca B.iaaoM ynopeao aha, aa ce cnxypanje ue.-b mokb no- 
cxahii. Tpe6a aaKie uaaaii cyaejiosaita a ynaaBa .T>ya" narpiioxa. 

Koja on roa cxpaHKa xxeja Ha cboj paMyn aa paa", Biime 6h 
joj uiKoaH'io, Hero .xa uoMorno. I 

Be.iBKa iio.iiixHqKa nHTan-a MOHapxaje, y kojiiiko Hiicy ao caaa ^ 

pemeHa, Mory npu tomb c.xaCiixu h ae-Tan-e eaajie h ae:iaH>e cxpaHKC, 
a:in ra ne iiory cnpe^nxn. jep ce obo nnxaH-e ii MO»:e ii ii.Ma aa paa- 
BHJe HeaaBucHO oj CBHJy ocxajHx. 

BpeMe cnemn! Tpeoa paanxu, aa ce yK.^OHe xyhn yn-iiiBH 113 
xypcKO-c.ioBeHCKHx noKpajuHa, Koju ue nay hh HaJMaHse y Kopncx 
AycxpiiJH H.xn XpsaxcKOJ. j 

OBaKO pa3.xo-.*:HBmH onmxe ocHose ua KOJnMa je CMepao aa 
BCMce xpBaxcKe HHxepece aa aycxpncne, reaepaa-ryoepHaxop HacxaB.ba, 
Aa on ce aa ocTBapeite xora njiana njiajia ynoxpeonxH OBa cpeacxea: 

„„1) ILei. Bpeijie. oucxya UlTpoCMajep Mopao on pyvoeoAiiTU y To.ue 
uocAij oocaHi'KO-puMCKO ceeiuTeHCTeo, Mopao &u oam a upejce^aaaru 1/ ojoopy 
oee apouuiaHjie. 

2) r. OpemROBnii uMao on nyxcM cbojhx Beaa y bojhoj rp-mnun 
xpaacHXH H HeroBaxH oanoinaje y BocHn. 

3) Ha XepueroBHHy paanao on ce na Jla.xMaunje. 

4) Ha Ty ou cepxy eAo^a ^aea^a HoevaHe uoMofiu. 

5) Cnpasi Cponje xpe6ajio on ce noHamaxn na xanaB HaMBH 
Aa ce He npoSyan HHKaKBa cyMH>a nenoBepeHja; ajH je nyacHo aa ce 
yBeK auajy lajae najiepe cpncKe B.iaae. 

6) PaaHC oco6e Mopane 6e ap»-'axH jkhb cnopaayxi ca noBepe- 
HHUHiia Kojn 6n hm ce Haana^njin (paayMC ce oa cxpaHC B.xaanHe), b 34H CpnCKH KftHHCEBEH FjIACHHK. 

npocyt)yje pa;i iLeroB y ojiceuHMa inxo cmo hx rope npn- 
Kasanii? Ka.T, SHajio KaKO ce nojiHTHKa npenpe;iaHo bojih, 
KEKO ce je;iHo HaMemTa ^a ce ;ipyro H3Be,T,e, a xpehe pe^ie, 
sap hsMo npuMaxu sa totob rpora cbc oho u onaKO. iuto 
HaM ce u KaKO iipesenxupa oji oenx Kojn iniajy naJBeher 
HHxepeca koji xora ;;a ce iipaBa ne.t saoaiuypii h saMexe? 
llnu Hete.MO nn u iio;i HajjieiimoM (|)pa30M, iio;i aajo^iy- 
meB.T>euHJDM nspasoM. xpaHxHxu oho inxo ce o.t uac eaj- 
iio.MHUje cKpuBa, a y ucxhhh je ocHOBa 'inxaBOMe pajiy h 
caMO oj oiipesHocxH saK-iaiLa eauieMy BH.iy uh.-b sa kojhm u;ie? 
3axo HaM je sa lyjio, n, ;ia ncKpeno Ka>KeMO, ne mo- 
Hx-eMO HOJMHXH ;ia ce no;T, cymxy ncxHHy Morjia iipuMuxii 
II paumpiixii ona Bepsnja Kojy je y CBojoj cxy;iuju „Le 
Balcan Slave' usHeo (j[>paHuycKH iiyoJiiiUHcxa Charles Loiseau. 
Oh ;i.o;iyine Hujc uspuKOM cnoMeHyo hmc lUxpocMajeposo, 
ajiH je cBa jaBHOCx cxBaniJia, u ohu kojh cy o xom jiejiy 
mxo nucajiH, ysuMajiH cy sa roxoBO ^a ce pa;iH o Ill.xpoc- 
Majepy. .Toaso upxa hckc iiojaBe nao „noKyinaje iio-iHxii«iKe 

He 6h cmcjii npcKopa'^HTH rpaHHue, Koje 6a hm ce on BpeMcna Ha 
Bpesie nociaBJbajic. 

7) CrpaHKa 6n npiiBH^iao paniua aa ce6e, a npejia HjOj 6h ce 
HMano noBopetba, ho h OHa 6ii jiopa.ia iiMaiH noTnyno noBepcHje. 

8) Heonxo;iHO je Hy>KHO aa ce ocxaBH rpaHHua y caAaujH>e.M 
CTaH.y AO KOHaMHor ppiueH>a OBora nurawba (r.j. cajeAHtten^a Bochc h 
XepucroBHHe ca AycxpHJoii)."" 

Ha OBOMe, HeMaMKii nucanoM aoKyuenTy, HHje naaHaMen naiyM, 
ajiii ce aaa ;;a je oh o^ 1869 ro;;. Barnep ra je npe^ao MpaaoBnhy, 
je^HOMe 0^ HajoKpexHHJHx h HaJBpeAHHJax Boha Hapo;^He xpBaiCKe 
CTpaHKe. 

IIponpaTiiBUin ua^cbBBO ouaj BavkaH aKX, yBnhaMo najjacHHJe, 
;ia 6eMi;a Bna^a CHMa co6o.m v3iiMa >iHUJi,iijaTinii/ y onoj apoaaiaHju apeKo 
jejMOi rem loiepa.ia it ii/SepHaTo/ia, KOJH je HaCKopo nociao H MHHilCXap 
y Hn^najxaHiijit aa ae.Ma.tCKy oaOpany. Bjia^a npeKO u>era ypei)yje xy 
riponaraHay; ona JoJ npy-yk-a uoxpe6Ha cpeflcxBa, a CBe y flBojaKoj UPJbH: 

1) ja cupeMn le.HjbutuTe aa jayaefie Eoaie u Xepneioaune; ii 

2) 4« r/-ij]iMcii HoJHii ipaHini,!/ o,f pajnojaHeuia, Kao rnaoKHO r,pe4CTno 
npoTii'i naj.voKHor/ii MmjapiKe. Be4 ce CBaraa Hac:iau>ao na CjiOBCHe 
npoTHB Maijiapa, Kao mxo je yonuixe HcnoBe;;ao naMCTo, ;ia xpe6a 
jeaaH Hapoff iiporBB ^pyrora upaAaxH, xe h3 paajxopa iLUxoBor aa 
ce6e cuary upncxu. Divide et impera." ^ * IIItpocmajep kao IlojinTnqAp. 349 

yHH<J)nKaunje CpOa ii XpeaTa'', nan nanoH rora niTO je 
raBopiio o ILinprijn n o ,iorai)ajiiMa rojiima 1848 — 1849, 
iiSHocii, ,i,a je iiOK. khcs MnxaiiJio roji. 18bb saueo MHcao 
4)e;Tepaunje ..uenxpaaHiix" ii.ieMena Ha BajiKanj. no;i, thm 
HasHBOM MiiCMii inicau Cp6e h Xpeaxe, a ifcOMa 5ii ce epe- 
aienoM uMa.iu npnjipy/KHTH CjioBenun n Bjrapu. TaJHu nJiaH 
o Toj (j[)eAepai],ujn, Koja ce HMaaa nsBecxn Ha paqyn Ay- 
CTpnje H TypcKe, no HasoAy Jloasoa, nspa^iHJin cy y mme 
KHesa Mnxanjia JoBan Pncxnt. saxuM upnoropcKH khcs Hh- 
Koaa H OA.xnuHH xpBaxcKu naxpnjoxa, KOJeMy, Kaa^e, ne upeda 
nMena cnoMnH>axn. Ho xoMe njiany nMaJia je XpeaxcKa npe- 
KHHyxH cBaKy Besy ca KpynoM CxeBanoBOM u AycxpnjoM, 
a aHeKxnpana 6a ^ajiManHJy. KHe>KeBHHa CpOnja noBehaaa 
da ce BocHOM. a IJ,pHa Fopa XepueroBnnoM. Te cy seMJte 
HMane yfen y ^'ejiepaunjy no;i; npeAce;i.HnmxBOM KHesa Mh- 
xan-ia, a 6pojn.ie 6a jio loecx MnjinjyHa ;iyraa. 

Ka^a ce je y jaBHOCxn cxajio xpexnpaxn xo ^oxKpnhe'' 
Jloasoa, H Ka;i; cy ;iOMahe h cxpane HOBnne roBopnjie o xom 
Kao xejiy y Koje je y.iaano n DIxpocMajep, Aoneo je 
„Obzor" — HOxopHO :ia^na opran 6frcKynoB — y 6pojy 137 
OA 18 jyna 1898 Ha Hajyrjie^THHJeM Mecxy u nocedHHM cjio- 
BHMa jieMaHXH y kojcm ce nspetiHO bcjih jik je „OBjiamxeH 
HSJaBHxn ja dncKyn IIIxpocMajep nnje cy^jejioBao ko;i 
xaJHor yroBapafta, o kojcm npunoBnje;],a .loaso y chomc- 
Hyxoj KEtnsn... lllxo ce xnqe dncKyna IlIxpocMajepa, xo 
ce ona BHJecx npHKasyje CKpos HencxHHnxoM, mxo Bame 
HCMa Ha H>oj HH cjeHKe BJepoBJaxHOCxn. loaKOBaqKH dncKyn 
HMa MHoro nojiHxnqKHX npoxHBHQKa, ny Me\)j H>HMa newa 
nomxeHa lOBJCKa, kojh 6n nocyMH>ao o qncxota H>eroBa 
SHaqaja, o iberoBOJ HeorpannqeHoj oahhocxh xancoypuiKOJ 
.iHHacxnju u MOHapxnjn. Bam y Bpnjewe xodoacifce sanjepe 
UMao je iOHCKyn npn.iHKe. ,T.a na MJepo^iaBHOM Mjecxy h 
ycMeHO a nncMCHO sacxyna o 3a;iafen Monapxaje Ha cio- 
BCHCKOM jyry xaKBe mhc-iu, Koje cxoje y naJKpynHojoj 
onpeitn ca xo6oh;h>um yroBapaH>eM c PncxnfeeM u c npno- 

ropCKDM KHeSOM." 

„ycTpojeH,e jane jp-jfcaeue oce6uHe y Kjmjy Mohnpxuj-: 350 CrncKH Kilhjkebhh rjiAOUHK. n tia jyty. uctc U04 lecAOM xpeaTChOta 4powa6Hoia apaea u 
y cifiAacjy ca 6eAe6AacHUM iroAOowajeM u ca ajtadUM uuTepe- 
ci'Ma ujeAOK'iaHe Monapiuje, to je ona aoAUTUUKa Mucao, sa 
Kojy je xpeaTCKu oucKya OTdopeno eojeeao c OAsaDKHOiuKy, kojom 
je uAPMCHUTy n,e2oey Aytuy ho 4,0 xn,U6aA0 narpuoTCKO ocaje- 
AOHen,e u huna^a neocKHpnyTa AunacTUHKa H,fzo8a ejepa^'. 
(Kvp3UB je ,.Obzor"-OB.) 

To je IIlTpocMajep 11 ocoOho ,TeMaHTOBao y HHxep- 
BJysy. iiiTO ra je c ilhm UMao ypejiHiiK „Magyarorszag"-a 
jp. AjidepT CeKe.'LH, a kojh je as „Magyarorsz4g"-a 0,1, 10 
jyjia 1898 ;iocjiobho npcBCieH y „Obzor"-y oji 14 jyjia 
1898 dpoj 158. Tom je srojioM cnoMcnyo IIIrpocMajep KaKO 
cy MHoro Tora fteMy iiHca.in „oco6uto MaljapcKii jihctobu 
OHOM npiiJiHKOM, Kaji je tppaHuys Illap.-i .Toa3o u3,T,ao latury 
(t)n.io30(j)CKora caAp>Kaja, y Kojoj je roBopehii CjiOBeniiMa, 
iiHcao, Aa eaM ja y iiMe XpsarcKe c II,puow FopoM n CpCiijoM 
cK.ianao yroBop, kojh ce ni'ie iiojnrruHKor casesa. HeTiina 
;ia .Hoaso hhjc ciiOMeHyo Mor DMena, a.iii je Kasao. ah esaKO 
MOH%-e o^iMax 3HaTu, TKO je xa xpsaxcKa uo.inTjniha ocooa. 
a mije.ia je iirraMiia o,TMax to na Mcne iipoTeniy.ia. Be- 

j)yJTe Mu, ;ia to Hnje iicTiiiia Kojhiko cy pain Tora na 

Mene Haiia.ia.iii Mat;apciai jihctobu! Ka3anii cy mil ,ia caM 
HCBJepan IberoBOM DejiriMaHCTBy, ho BJepyJTe mii, ;i,a caM 
Cno TaKo BJia.aapy KaKo n ;ipjKaBH Basjia noTHyHo BJepan.... 
llcTuna je, ,ia nMaiM na ucTOKy mhoto ;i,oOpHX suauaua n 
n|»ujaTe.T>a, nn to ne TaJHM, jih caM ca cnpoMainHHM ho- 
KojuHM Khcsom Mnxaj.ioM, — '"'ja Me je CMpx ;iy()0K0 no- 
pasHJia, — Oho y Bpjio loOpoM OAuoniajy. ho hs CBera Tora 
Hc Morv (f raKBu iiojihthmku caBe3H n3Bo;inTn." 

HeMaMO paa.iora ne Bi^poBaTu lIlTpocMajepy, tum npe 
iHTO je 'iHTaBC KO/Ke Hsaniao h nai.oH Tora hito je Kajianjy, 
oH^a arcHTy aycTpo-yrapcKor K0H3yjiaTa, hocjic CMpxn Knesa 
MHXaH.ia ycne.io hcmhcthm n HeqacnnM nyTOM ;iohH ;io 
HCKe KopecnoHjieHHUJe IllTpocMajepoBO c npyroBUMa Oeo- 
rpaACi.HM. /Unac join hhjc Taqno H03naT0 y 'leMy ce xa 
Kopecnoir.TCHUHJa cacxojajia, ho .T,a ona HHJe (janHJia cyMite 
na lUxpocMajepon}- .loja.iHocx, ;i.0Ka3yje Beli caMa xa oko-i- • IIIXPOCMAJEP KAO TToJIHTHqAP. 351 

HOQ^T^iuTO je 6e3 CMeTH>e ii ;ia.Le ocxao Ha CBojoj Ohckvii- 
CKoj GTOJinuu. JoK HftM TR KopeciiOH,teHuuja He Cy.ae no- 
J^kra, He mo/Kcmo o HjOJ HHuixa hu roBopura. a 36yji,e .ih 
ce je^HOM II TO, .iRKO he "le Mohn ycTaHoeiiTU, HHJe an h 
Ta KopecnoH.ieHUHJa Bot^ena y ohomc CMepy kojhm je IIItoc- 
Majep yonhe iiiuao, n npeMa OHOMe UH.i.y KOMe je boaho 
caB aeroB pa,i. Jep, je^THO je iiernHa, ;ia ee y csaKoj ;ip- 
HtaBH, noroTOBo y AycTpnjii, n jom KaKO ocexjtHBo npHMe- 
H,yjy naparpa4)a KpnBiiqHor saKOHHKa. Kojn roBope o sjioqHHy 
BejieH3,T,aje, a uMa jpacaBa y Kojinia ce n;ie xaKo AaJieKO ,ia 
qaK n caMe miicjiu cyncyMyjy no;i xe cxpaxoBHxe yexaHOB.e. i Ilpeocxajio 6u naM join ^la neKOjiuKO peqii nposOopjiMO 
o OHOM pa,\v IIlxpocMajepoBy, c kojiim je cxeKao ce6n y 
MHoriiM jie.ioBii.Ma Hapo.Ta nainer bciiiko inie, a Koje ce 
iicno.i.aBa Ha no.T.y cjeAUiteita upKasa iipaBocjiaBHe h waxo- 
.inqKe. II aho xo. cxporo yscBinu, u ne dii cna^iajio y OKBap 
OBDX pasMaxpaiLa, ann. KaKo ce imaK pesyjixaxu xora ;ie- 
jioBaifca HOKaayjy ii na nojiBxuqKoj cxpann onhera >KHBoxa 
Hapo^iHor, Kao inxo ce — y nac oap — BepcKa cxpana jkh- 
Boxa napojiHor hc ja ojeauxii o,t, ocxa.ior ouher HJOBoxa, 
AOxaKHyfeeMO ce n xora nnxaita xojihko dap, ji,a npHKanceMO 
ocHOBHy Miicao o;i Koje je nojiasuo IIIxpoCiMajep y tom cbom 
pa^y. CBaKaKo je o,t; noxpeSe Bek oBjie ncxaKHyxH ncxo- 
piijcKii 4)aKax, ;ta ce ;iejioBaH.e je;i,He u ;T,pyre sepe na Hapo;i 
Haul ncno.x.aBa y xoMe ;i,a ce npaBocjiaBJte Ky;i. h KaMO Bnine 
cpacjio c HapojiHHM HamnM yKOBoxoM, ii e-ieMeHXH cy ce 
npaBocjiaBHii o;ip}KajiH caMopo;i,Hnjn a MaH>e HaxpyiteHii xy- 

^IlHOBinXQHOM, Hero JIH KaXOJIHqKII ;ieO ClOBCHCXBa. 

llcxasefen ca xora rjiejiuinxa, 6ao 6ii paayMJtHB n 
onpaBAaH onaj paji. (aKO ce Bet xohe ;i;a ra oyAc), kojh 
6a. HHiao 3a xhm Jia Hapo.T. nosejie ohhm npaBue.M kojh 6h 
Oho iiojioOan ;i;a noBOJbHe pesysiaxe inxo Haw hx je hcxo- 
paja uoKasaJia, na can napo^i npoxerne, u ;i,a ra xaico a 
y xoMe npaBuy. oxMe najes/i.H xy^HHCKoj. ^T,pyrn.M peqn.Ma, 
Mopajio 6h ce nfen aa xhm ,T;a ce napa.niayjc oiiaj i-auxop 352 CpIICKH KlbnjKEBHII r.lACHDK. 

Kojii irac je, dnjio ciipeMaeao y HanpeAoeaiLy, Gnjio CKpcTao 
ca cxase kojom Oiicmo, y poh^enoM CBojeM iiiiTepecy. Mopa.iii 
uLii, a c ;ipyre crpaHe, ;i.a ce yHaiipei^yjo ii jaua onaj kojh 
HaM je npnpo;iy MaH>e HCKBapuo. KonKperiio roHopohn, onaj 
paA Ha aSjiu/Kaeaifcy upKaea 6uo Ou iioJM.biiB, kojh Ou imiao 
3a THM ja Hac inxo BHine oTMe inxexHOMe yxenajy Kojew 
CMO, ,ie.ioBaH,eM Puina, cacBiiM iiojiJierjiH, iipnMajyhn oa 
itera .inpexHBe Koje cy CBarjia uinae, He npeMa HainaM 
uHxepec'UMa, Beh npeMa nnxepeccMa caaiora PnMa h ohhx 
c KOJDMa je y caBesHMa cxajao. Mii cmo 6un^a. a u ca,ia cmo, 
caaio cpe;icxBo Koje ;ioOpo jiojasn ,T,a ce Hcupne, a HHxe- 
pecH Hamn onoMa Koju nac ncupn.tyjy 6aju cy yseK .T,e- 
eexa Opnra. Jilxa Bnuie, n aKO cy nac aacJienjtHBa.iH Oaj- 
KaMa n (JjpasaMa, ,ia je oho mxo HaM HaMeibyjy, 3a nac 
Aoopo H y HauieM unxepecy, yseK cy oqnrJieAHO paxH.in na 
Haiiiy inxexy n npoxuB nainnx uHxepeca. 

ya xaKo oiipeqne npanue KaxojiunHSMa n iipanocjiaB.T>a 
Hiije Moryhe hh roBopiixii, KaMO .ih pa,T.nxn na yjeAHii>eiLy 
XHX iBejy onpeqHocxn. 3a jcAHora oji ilhx Bpo.iii OBAe: 
se soumettre. on se demettie, a ^a ce npaBoc.iaB.i.c nete. 
He MOHxe u He cmc ji,axH .inmuxH cBoje cioCo^e, o xomc jo 
Haqucxo cBaKH KOJu je n Ma.io ii03uao .tyx h uapaKxep 
H.eroB, a ii 3Ha«ieH.e H>eroBo no (jioBeHcxBO. yj(VT,HH.ett.e, 
3a KOJiiM je xe>Kuo IIJxpocMajep, iiinjio je 3a xhm i,a ce 
Cjobchcxbo OKynn hoa BpxoBuiiM i.iaBapcxBO piiMCKora uane. 
Aa ra npehpuje Kaxaxo.iiiMaHCXBOM, jep je oh y pnMCKOJ 
cxoAiinB r.'icAao npasu h»ubox, ciiac h CyAyliUocr napoAHj',' 

' UlrpocMaiep ie C3m oKapakTepucao cBoie mhc.th v.ojxnjbe y 
>KHBOTy, Kana ie y nponoBCflH npaj^iKOM cuoje .3-iaTHe mhcC, 19 
Mapia 1H88, roBopiio o tom uira ie paflno, h Ha hckh ce aaHBH 6pa- 
HHO Of. H3BecHBx npHFOBopa. y AOCTa flyroj Gecejtn, y Koioj je cm- 
(})aTHMKH H3JaBiTo : .Ja naKJie, piKao CBHiei mra siy Aparo, ociajeM n 
3a GynyKe OHa' Koiii caM Oho 3a BpHJcMe on 50 roaana CBeKenmiiTBa 
CBora** pcKao ie o pHMCKoj cto.thhh OBaKo : .Opno HaHeno Jecxe, 
na CHM 6paHiio yBiijcK no MoryhnocTii CBOJoi CBexy Bjepy h HB3M>e 
CBeheHHMKO, CBCxy upKBy 60/KJy H cneiy piiM^CKy cro.iur^y, yojepen cKpon 
u cKjjo.i GuHtuii 40. y TOM yapaeo .xeoKU napojy naiueM apaoo cejeT.to, upa«n 
Mcn«oT, tipaeii raac ?/ 6ojha Gy^yflnocT.^* (Hcnop CnoMeH-KH.Hra, cxp 429). ^ * IUtpocmajep kao HoanTHiiAP. 353 

a J *aTo:inqaBCTBy je;inHj npaey n cnacoHocny Bepy.' Oh 
je A- T^M iiaqc xaKO la.ieKo niiiao. m\ ie ocyhneao meiiio- 
BiiTc H^eHiuOe.- 

BoJjeH TaF>BiiM MECiiiiMa u TOKitaMa, HHJe Hyjio ano 
HHJe Hauiao hh Morao Haha HHFcaKBa o;i.3nBa na iipaBocjia- 
BHOJ cxpaeii : mra Bnme, pa.i je iteroB j tom cMepy Haajia- 
3H0 na HeiioBepeite, Koje ee pa^a yBen K2iji ce onaj o komg 
ce pa;in, Oojn ;i,a ce ne 6u rnxoroji Ha H>eroBy iiixeTy ypa- 
;iH.io II nsaerjio. HeMa nn ovMifce hh uoroBopa o xoivie ;i,a je, 
u aKo Myqno n xeiiiKo, 36or ;i,0MaKnx cyupoxHocxu u cno- 
."bamifcnx cMnHa.xnua, iinaK Morj-te mhoxo ypa,THXH na nojty 
sO.XHHcaBaifca Hapo,iHiix naiiiux ejieMenaxa, aau xaj pa;i Bajta. 
ynpaB-TjaxH caMO c norjie;i.oM na onhy n daxHy Kopncx na- 
po;iHy. OKyHjtaxH HapojiHe cnare, ^leaoBaxn Ha napojiny 
f'BecT norjie;iHMa ^lymeBHor je;iHH(*xBa a casnaita ncxoBJex- 
HOCXH DHxepeca, jaiaxn Hapo;iHii opraHHsaM h npnjiusaxH 

• 10 cenT. 1860 y noja^aHOM uapeBUHCKOM Behy bcjih IIlTpoc- 
Majep: .Die katliolische Kircbe halt sicli, und ist nicht niir eine Erbin der 
hochsten Gewalt des Herrn, die Hiiterin des depositum fidei nnd die Spen- 
deriu der Geheimnisse des Herrn ; sondern sie halt sich und ist die Erbin 
der Liebe des Herrn". (CnoMCH-KitHra, crp. 434). 

y nncMy naK oa 17 j^eu.. 1882 ynpaB-tCHy .Wolgeboren Herrn 
Wilheim Just v. Comitats Jngenieur in Pozega', bciii OBaKO : .Entweder 
giebt es keine Kirche in dieser Welt, und das Erbe des Herrn ist tausend 
Wochselfallen der men.schlichen Leidenschaft und der rnenschlicheu Laune 
au.sgesetzt ; oder aber es muss eine KircJie auf dieser Welt geben, die die 
Erbin der gottlicheu Wahrlieit, der Erlosung und des gottliehen Gnaden- 
scliatzes ist, mit der Bestinirauug fiir alle Zeiten unci filv alle Viilker /ur 
Wahrheit werden zu lassen: Christus hcute, niorgen und in alle Ewigkeit. 

Uvd diese Kirche kann oileubar keine a n d e r e sein als die 
katlioiische Kirche.. . luit dcm iiussern Mittelpunkte der kirchlichen Hierav- 
chie, ohne der es .ieue Einheit, die deni Gottessohne so sehr am Her/en 
lag... durchaus nicht geben kan." (nHrvatstvo" 6p. 118 oji, 23 Maja iy05). 

- 3' ce;iHHi];H noja^iaHor uapeBiiHCKor neha ou, 10 cenx. i860 bcjih 
IIlTpocMajep: „Die katholische Kirche ist gegen gemischte Ehen, weil sie 
Ton dem Grund^atze ausgeht. dass zwei Wesen, welche sich vereinen, urn 
gleichsam Eines zu bilden, auch in jener wesentlichen Bedingung, die zwei 
Religion nennen, Eins sein sollten, und dass die gemischteu Ehen, wie 
die Erfahrung lehrt, nur zu einem Indift'erentismus Anlass geben, welcher 
in jeder Beziehung gefahrlich ist." (CnOMCH-KitHra, cxp. 434—435). 

23 854 Cpiickh Kiliih^ebhh TjiACHnK. 

ra, 'mmiTii ra iioaoGhum sa caMOoraJiaH jkhbot, to je sa- 
AaxaK Hapo.aHiix pa.ieHiiKa. IT 3a raj Le ce iiocao, jii iipe 
jii jiouHiije, caOparn Hapo.iHe CTuxnje. Ajih ce iio.iaBaTu 
Tpehe.M, Kojii xe OH;ia no bo.i,ii upiie, na to ce ne mo/Kc n 
ne CMe AaTu huko komc je CTa.io ao Tora ,\r ee y napo;iy 
iiiTo Biime pasBijje casHaite BpCviHOCTii caMOOACpaiie ii iipa- 
Ba HapoAHor caMOO^ipetjCita. 

3aT0 ce naivia Taj pa;i IIlTpocMajepoB, y kojihko je 
Beh J Hanejiy norpemaH, He iipuMa cpua joiii h c Tora ibto 
iiHTaFfce Bepe, Kao cxBap ;iejiuKaTHe iipopojie, BeaaHo 3a 
HajcKpuBeHHJe n naJTaibe ocehaje .iBy;icKe, no Haiue.M 6ap 
MDiiiJLeifcy, He cna;].a hh y AncKycnjy hu y aiHTaunjy o6- 
siipoM Ha uinpoKe c.iojeBe. HaMa ce ^UHa ;ia je ;iaHa(' 
npHJiuiiHO aHaxpoHOMua pa6oTa na cjcAnitaBaifcy iipKaBa, 
Kao IIITO HaM HHMajio HHJe npnMaM.-bUBO je>i,nHCTBO upKasa 
noA BOACTBOM H rocno.TCTBOM BaTiiKaBa, a.iii Occmo ce cbom 
;iyiuoM u HCHBOTOM sajioHCHJiH 3a jcAHHCTBO Hapo;iuo. iia Ma 
H y3 jom TOJiHKO Bepa. 

ys OBaKo o;iJiyMHe, j.cTporo KaTo.iu'iKc" nasope UlTpoc- 
MajepoBC HHJe 'iy,i,o aKo je oh noOyAHO iieuy ceHsamijy y 
cBery cbojhm TCJierpaMOM, Ka.T. je uosApaBiio pycKu Hapo;i 
iipH.iiiKOM c.iaBJba ;ieBeTCToro,Tninn.nue Kpurrefta, u aantejieo 
My yciiex h Hanpe;iaK y uaBpiiiiiBaiby 6aiuTUHe cb. Bjia^H- 
Mupa. HoTopHO je ue.iOM csery, ,T,a iio.i. je.iHy Kaiiy ne H^e 
GaiiiTiina cb. K.iaijUMnpa n „die einzige Erhiu (!er pittliclien 
Wahrlieit" (nciiop. naiioM. 7), iia, aKo iinaK yr.ie;iaH ii oa-ih- 

HaH AOCTOJaHCTBCHHK, BC'pHUK IIOTOJbC, HtCJlU yCHOXa II Ha- 

npcTKa iipBoj, OH.ia cBanaKO nacTaje uHTcpecHO iinTaiLC. 
H3 Kojux je MOTiiBa n c KaKBipi je HaMcpaMa to yniifaeno 
Omiivie^THii VKOp Kpa.-beB y Ee.ioBapy iioi.asyje ,T,a Taj 
ii03,TpaB HBJe ,,rope" i;oiineHui>ao, a yBa>Kii Jiu ce oniTpmia 
c KojoM jo yKop iio;ie.i.(!H ii leMOHCTpaTiiBHii o.T.ia3aK JIlTpoc- 
MajepoB lis Be.ioBajia iij»ej caM ^tuhc. iia i.ojii My je Ba- 
Jbajio noliii, iia ;ia je iiiiaK 'iirraB Taj nHunACHT CBpuiiio no 
H>era 6e3 HKahonnx no('.ie;iiiua, OHjia je CBaKaKO .loriman 
saK.'LyiiaF; .la je ii tom iij)ikiiikom Mopao Ghtii aaiiiTHhcH 
Ofl, HCKora KOJH je h Morao h Mopao ;ia ra aaiuTinn, jep niTPOOMAJEr KAO TlojinTBqA?. 855 My'je -HieroBo oxynajLe nanpcA nmjio y paqyn. Kao Kaxo- 
4jK'iw«r OflCKyn. lllTpocMajep je Morao ;T,a 6jac nosBaH Ha 
ojiroBopHocT, iijiu 0,1 piiMCKe CTi .inue, nan ox Kpa.i>a. A 
Ka>i ce 3Ha ^a ra piiMCKa CToaiiua nHJe xora pa.xa hh no- 
npeKO norjiejaaa, OH^a eaM ce caMa oa ceOe nasiehe MHcao 
Koja TV saroHeTKY pemasa. Hnjc c ropera vohhth n xy 
«iBH>eHuuy ,Ta je OHjia piniCKa cxoaima, koa Koje je upBy 
peq njiao je.iaH 0,1 Hajy>iHnjux Kap;iuiiaji a JiiiHy.iora BCKa. 
PaMiiojia, Hacxoja.ia cryimxH y mxo Oo.T>e o,THOce c Pycn- 
joM, uapaBCKn He hh sa nnje .lene oqn, Beh npocxo b3 pa- 
ijyHa CBOJBM HHxepecHMa. IIIxpocMajep, MeJ»yxnM, y 3ro- 
jiaaia HHJe hh xajiio ,T.a je uMao jieKora 3a jie^UMa, koju 
ra je tom npujiDKO.M 3aujTiixHo/ a Hoje hh nHa^re npoay- 
luxao iipnnHKii j\n ne HCxaKHe iipujaxe.i>C'XBO n 3ainxnxy, 
mxo nx je niviao ko,i nane JleoHa XIII."- 

^T,eaoBaH>e ce hojiqxhiiko h ^nxaBnx cxpanaKa n noje- 
jiBHaaa npocy})yje u oueH>yje HajoOjeKXDBnnje oH.ia Ka;ia 
ce nocMaxpa ca cxajannuixa ohdx nneja KOJe cy ra bo 
;iHJie H ftDMe ynpaB.i>a;ie. Ha xaj Haqnn HnjSo.i.c ce nora^a 
npnpoja n3Bai>aHe nonuxEKe, KOJa ce OH^ia y cbojhm pe- 
3yjixaxHMa nonasyje naponHOM ujin Henapo/inoM, n jc;i,HO 
n ;ipyro ca,!. y BeboM cax y MaaeM cxeneny. Xohe jih no- 
.loxoKa jia 6}\\e napcana, Mopa y npBOM pe;i3' ;ia je boah 
Hapo,T,Ha MHcao, uixo y naincM no.inxnqKOM jesHKv 3Ha»in 
ona Mucao Koja je^enM h jejinHcxBCHUM norjejiOM oCyxBaxa 
HHxaB nam Hapo;i, Oe3 o63Dpa na pas-inqna yiy n.Mena, na 
xojiiiKe .ipHvaBHe rpaHuue n (ipoJHc cucxeivie. CaMO ona uo- 
.iHXHKa M0H\e ;ia ce uasoBC iipaBOM napoAuoM no.inxHKOM, 

' TaKO je TO Hspe^HO npHsaao r. BejbKy JIj-Kiihy, cpncKo-iipa- 
BocnaBHOM napoxy y BopoBii y CianoHiijii, Kan je, npajiiKOM jeAHiix 
noxofla UlrpocMajepy, paaroBapao c HjUmc o tomc jorahajy. 

- Ha naa CBora jy6njie.ia, np»:ehn roBop npe^ onxapoM h mo- 
pH({iiiu;HpajyhH JleoHa. XIII., Kaiace : »CBeTH oxau nana, kojh tpnn 11 
Kojn je ^racT n ciaBa upKEC name, .hyou ocofJuro nam HapoA, kojh je 
no3BaH ^acHiiM nMCHOM „Antemnrale Chri.stianitatis* h npeMa mchii no- 
Kaayje CBojy jtyoaB n noiuTOBaHje, 11 csaKn nyx, Ka^ mh ce KaKsa 
HenpaBAa naBece, oh mh yxiexy npyiKa." (Cno.MeH-KH.iira, crp. 621). 

23* 356 CpnCKH KlLUJKEBHH rjiACHnK. Koja no.iii |»aMyHa o iioTpeOaMa ii miTcpecinia 'iirranova 
napda H iipcMa tomg ce yiipan.i.a y cnoM pa^iv. Ciiarn cv 
iiapo.inc iro-iriTiiKe cacxojii y Mopajinoj ciiaair kojom paAH 
napo^iHini iiHTcpecnMa, a TpeOa ;i,a je bo.t,ii 'iiicto epuo 
Hapo.iHO, yiipaB-i^aHO sjipaBOM naMchy ii jaKOM cBeiiihy na- 

pOJlHOM. 

(-'xajaaninTe ca Kora je iio-iaau.io no;inTuqKO ,Te.io- 
BafLe IllTpocMajepoBO, mije CTaja.iiiinTe napojiHe miicmii. 
rpaBiiTamiOHa xawKa Kojoj je IIlTpoe.Majep xtco ynyrnTii 
ueHTpunexajiHe cnare Hapojme, Huje ona Koja ce (3aMa o,\ 
ceoe HaMehe Beh iipiipojiOM HapojiHora naiiiera opraHiiSMa. 
Hero je oh yMCTHo nocTHpa xaMO r;ie je hii /Kubot Haui 
Hii napo^iHii 1I03UB He mghjc hh ;ia rjiejia a KaMO itH no- 
cxaBH. Ako je ucxnHa jia ce ii y npiiBaxHOM naiBoxy 3a 
ncxojumxe aKimje ysnMa xanna ca Koje he 6nxn Moryhe 
Haj.iaKuie n uajycneniHUJe jiejiOBaxn y cxBapn o Kojoj ce 
pa^iii, OH^a je xanobe iicxuna ;ia ce u }• nojiuxuqKoj h 
KyjixypHOJ aKunjij napojiioj Mopajy uaaOupaxn nyxoBu u 
cpe;icxBa, Koja Haj6pjKe a HajciirypHiije boao ,io yciiexa u 
unxa. rioroxoBO cy nchVbyueHU h3 ahuiije Hapo^ine norjie.iH 
Kojn ce pah,ajy h3 uHxepeca nawa xexeporeHux ejiCMenaxa, 
jep ce OHii. ne\\ no irpiipo;iH CBOjoj, kocc c HapCTHHM HaiiiiiM 
OHxepecuMa. fie KaHie.MO xum ^a iix Ba.ia m'HopoBaxn, mxa 
Biniic 11 iLiiMa xpeOa bo.ihxii ])aHyHa, jep ce y nojinxiimi 
Hiiiiixa a priori He MOH^e oaxajiuxu; ajin ce nnivia He cmc 
c Bii^ia nymxaxii, ;ia je h.hxob yciiex Ha.i HaMa ocHOBaii 
iia MaKciisin: ,.cMpx xBoja hjiibox je Moj". 

Huje HVH^Ho .I'd HOHaB.LaMO OHO inxo CMO o.iMax na 
iioMcxi.y Kaaaan, ,ia xy norpeiuKy hc npunncyjcMO phaBcxBV 
lUxpocMajepOBv. IIIxpoc.Majep je aa nac ,T.exe CBora Bpc- 
Mena n ojHoca y KOJn.Ma jc naiBco. Ha;T KOJe cc nnje Morao 
ysAuliii HHXH nx iipexehn, na jcaho c xora. a ;ipyro <• hc- 
;iocxaxKa ocoonna Koje On ra Morjie Oii.ie yiHHUxn xepojeM 
Hapo,-iHnM, ocxao je ca.vo je^uia nspaaiixnja .luqHocx, Koja 
je. n oBaKo. jyCouo 3aceKJia CBoje xparoBC y Haj>o.iun nam 
/KUBox. li)eroBa ce jbyOaB npe.Ma Hapo^y jie.in.Ta c npe;ia- 
Honihy Kaxo,iHmi3My ii pn.MCKOj cxdjibiui, n OAftHomhy npcMa 


>•■ •- nixPOCMAJEP KAO TTojinTuqAP. 357 ^Tffaifrfiijn,' a hh BpeRie My hd ojihoch hhcj .la.iu MoryJiHO- 
CTD ;ia TO CBe xpoje neryje je;iHaKOM MepoM u cHaro.M. ^ 
TOMe Jiemu Hyxapitn cyKo6 IIIxpocMajepoB, na, jep je H>eMy 
He.iocTajaao CMe-iocxn n ojisajKHocxn ,ia nojiasHOM xaqKOM 
CBora pavia yqoHn qHCxy Hapo^Hy Mncao. nnje oh cboj no- 
jOHx'aj Kao noanxnqap ncnyHHO ohhm pa;iOM kojhm Oh ra 
6uo ncnyHHO ^a je xo yinnno. HcxHHa je, y xojie cayiajy 
6no 6h gesycjOBHO iiocxao MyqeHHK, aan xaj Mapxnpnj 
oBenqao 6u ra aypeojioM xeponsMa. yMecxo xora, — nopeji 
CBHJy cjaJHHx japoBa Kojn.Ma ra je npHpo;i,a o6n.xHO o6.ua- 
pnjia, nopej BdHKor yMa, rojiejie oSpasoBaHocxn, h jhihhx 
BpnnHa, Kojnx My, ysa CBe Mane, hh npoxnBHuu,n ne Mory 
ojipeLn, — noauxnqKH pa;t IIIxpocMajepoB ucno.T>aBa ce He 
Kao cawopojina Hapo^iea aKuuja y Hapo;i,HOM cMHciiy, Hero 
Kao paji KOJH re, Majia My to c iberoBe cxpane nnje na- 
MefteHO, uiiaK HOKasyje Kao cpdCXBO kojhm ce cjiyace ejie- 
MCHXH, HaMa h HapoAHOM HaraeM nanpexKy npoxHBHH. 3a- 

• Tope CJio noKaaajiii, KaKO je UlTpocjiajep CKpoa 6ho npo^cei 
aBHacTHHKBM ocehaHjCM, 3 OBRM mTO nonasH caMO hCxMO TO noTKpe- 
HHTH. Bhjio je roA. 1879, Kajia je uapcKH nap iiMao npocjiaBHTH cboj 
cpe6pHH Hup. Ha noApy^ja aejiajta Kpyne cb. CxeBana, ochh By^HM- 
nemxe, HHJe ce niiajio CJiain HiiKaKBe RcnyxauHJe — A^Kne hh H3 
XpsaiCKe. O tomc cy oCaBeraxeHH h oacKyncKH opAiiHapHJarn, na 
mTO lllTpncMajep ina.T>e caoj npOTecx, y kojcm mhmo AP^aBonpasHH 
pasjior HaBat)a n OBaj: „Haiii je napoA eManeHXHUM Ha^naoM jioja.ian 
H ysBHmeHoj AHnacxnJH CBOJoj npHBp»:eH HapoA- Xeajia Bory, hh- 
jejiHor :iiHcxKa y naraoj napoAHOj noBscxH HHJe kojh 6h mh KaKOBOM 
jiaroM y xom o63Hpy oKajBan 6ho. CBe'iaHocx Koja ce o6aBJba, 
pnjexKa n :iiHJena je. Cbh ce Hapo^H y MOHapxHJH cnpcMajy ^a je 
cjaJHHM H cpuy CBOM onroBapajyiiHM Ha^HHom o6aBe. HaK h3 name 
nocecxpiiMe Bocae cnpeMa ce aenyxauaja, Koja he y Beq Aa no- 
SApaBH H »iecxnxa HiHxoBa Be.iHMaHCXBa. Ja He bha«m aamxo nameM 
Hapony He 6h jio3BOJi>eHO 6Hno xhm hoboaom Aenyxaunjy y Be^ no- 
CJiaxH. Ako 6h n 36HJbOM Kon xora ocxajio, nam he napoA jxaKO no- 
MHCBHXH Aa ce xy o hckhm cn-xexKaM paAH. KOje na xo HAy na ce 
Ham HapoA 3a6amypH ii Aa ce aanpe^H npHcxyn k nocBehenoji npe 
CTO.T>y CBOra Kpa.T>a n B.iaAapa. HycxBO AunacximKO csexo je. Ja 
HHCJiHM Aa ce CBCMy Haojehu Hsia mxc 6h MaKap hkojom cjenoM xo 
CBexo lycxBO ocuaoHXH hjih Ma KaKO CMyxHXH mofao". (CnoMCH- 
KHiHia, crpaHa 619 — 620.) 358 Cpdckh Kitn/KEBHH Fjiachhk. TO UHJC HHKaKBO My^O ,Ta Ce UpOTUBHHmi ajCTpUjaHCKUX 

iipcTGHSuja rpyiinpajy y LUxpocMajepoBe npoTHBHiiKe, o;i. 
KOJHX HGKii iiocBe KopercTHO cxBaxajy yKaJiocey y.iory iiito 
je xpBaTCKa noaoTiiKa Bpinii Kao opyt)e Beua.' 

Ta ce KapaKxepHa upxa name no.xnxiiKe iipoxeHce 
yiipaso Kao npneHa hiix Kpos csy Hauiy npoiiiJiocx, iio'ieeiuFi 
o;i cy.iSoHOCHor uexnHbeKor usuopa na ;ia.i>e. J^ok cmo y 
caBesy c MayapuMa snajiii ii moiju yBeK ;ta ce c H>iiMa 
iioro.iuMO, ii.iii, aKO xo Huje onjio Moryhe, ;T.a yj,apiiMO h 
caMOCxajxHtiM nyxoM, oxKaKO sarasucMO y cases c AycrpiijoM, 
HCMa HaM BDiiie Mupa bii ko/i, nyhe hu c MayapuMa. Haj- 
.xeiiiiie ce (|)u3ii'iKe ceare Hapojiae, a iicxo MaxepHJajiee 
cuare scM.'be, xpoiue iic 3a uac hq Ha.Ma y Kopiicx, Beh y 
cacBiiM T|»eKe cspxe: a Ka^a, naKOH paspeiiieiba o,T.Hoca 
u3Me^y Jiac ii Maijapa (184S), uovojiGou B3Me}>y Aycxpuje 
II yra))ci.'c, ,T,oJ)OcMO ( 1S»>S) u oiiex c Maijapuxia y AHpenxaii 
OAHOC, iiw.ie TO luiiiK' nil cciiKa OHO yuHJe y Kojoj cmo ce 
3a BCKOBe Hajiasii.iu c ibii.Ma, ro je ca;i,a cxapo aycxpujtKo 
DcupiLi-uBaiLe, ca.MO y Bu^y .MaijapcKOM. 

Iliije HU 4y,i,o. llojiHxoKa ce cBiijy naiiiux cxpaiiaua 
BOAU ea cTaja.iiiinTa ..,T.iiiiJioMarcKux" najiMy/ipiiBaiLa ii koh- 
jeKxypa.iiiiix (|)opMy.ia biiuimx MouapxnjcKux, .ipiKaBiinx ii 
,T.pyriix oOsijpa. Bo;ui ce opura o tomc Kawo te ce oOpa- 
30Baxu .iii«iHocx Monapxiije, na ce iipn xom iiojiush Ofl. iipe- 
Miice ;-ia lieMO y tomc n mii ohtii hckii OAJiyiaH (|)aKxop. 
yV Ka;i Ao\)e 36ujba ;io ivaKBa CTBa]»aiba, OH.ia Kao (j)aKTop 
Bpe^uMO 3'iTpaBO ko.iiiko uyjia, ii c naMa ce iiocxyua Kao 
c odjcKioM Kojii ce cxasii Ta>Kr v.ic ce xohe <l>aKxopn 
i.'oju ii;ic BO le y cBojn.M i»a«iyiniMa, iijiaiiie c naMa jeAan 
^ipyrora. II 3axo jtasBiijajy y naMa nsnecne iioOyAC n ani- 
rannje. aa ce, iioiirpaMO hckiix (|)aKxopa, ;i,()k ipaje ii.uxobo 
na,i,My.ipiiBaiLc ii nipa. aAt4 cc hoc ohu He UAainr. llaj6o.ibe 
xo ioi:a3yjc iimmiiii iia i.ojn ce c naMa nocryiia ii c je,T.ne- 

' TaKo i.cnii MHpKO BoiohhK y roitopy ou 1 7 ^eiieMCpa 1866: 
,.Hhjc raJHa, kjiko cy Xpoain y ineMCHinocni caoioj ii Hexormic 
Ch.ih hckhm uaHHHOM opyhe peaKunje, a iioc;inje hm ce, Ka;i hx HHCy 
ipc6a;iH, uoKaaa.ia upara". ► niTPOCMAJEP KAO TIonnTHqAP. 359 H t^^-i^re CTpane. HeMa HHKaKBe pasjHKe y cucTe.M}' Bja- 
,iaiLa Ko;i Hac, HajiasnjiH ce md y Baacxn Be^ia, hjih no;i 
KOMaejOM neraxe. Baajiaiie koji Hac Hnje ;tpyro Hero hojih- 
uaJHU CHCTCM Hajrope Bpcxe, na je npnanqno cBeje;i,HO 3a 
Hac npejiMapTOBCKH aycTpnjcKH ancoayxnaaM njn Ma Koja 
Haroj.deHa B.iajia ;i,o ;iaHac. 

y OBHM HeyxernHDM oj.HocuMa caMO je je;i.aH naquH 
Ha Kojn 6u 6h.xo Moryhe nsBecxu napoj. h3 obox HecHOCHor 
noaoacaja. Tpe6a.io 6u ce OKannxn jinn.xoMaxcKO KOHJeKxy- 
pa.iHor nojHxn30BaH.a, y kojcm cmo n onaKO uexn xoqaK 
J KoauMa, a CBy naa^tty, BO.T>y n pa;i; ynpaBnxn na xo ji,a 
ce y 3eM.x>H yBe;iy c.xodo;i,He ycxaHOBe o nsSopnMa, luxa.Mnn, 
yjpya^oBatty, soopy h ;],oroBopy, a npe CBera jia ce o6e3- 
oe^H cjio6o,i,a u nesaBHCHOcx cy.iaqKa. KaKO ^anac cxojn, 
cy.iau je Hrpaqna y pynaMa BJiacxojpiKaHa, a r:3,e je roj, 
xo xaKO, xaMO je peq npaBjia KpeaBa nponnja. ycnope^o 
c xHMe Mopao 6u uhn paj, 3a npuBpejHH npenopoj, n oja- 
qaH>e, jep cmo mh jianac y cxaH>y rope naynepusanaje, nero 
uixo cmo uKa;i dajin, MaK u nocae Hajropnx u naJHenoBOJL- 
HHJux paxoBa; hcxo dn xaKO xpeoa.io n Kyjxypno jinsaxH 
Hapoj,. He 0310, keo uixo je xo jioc-xe naJBefenM jicjiom 
pa^eHO, ^a ce xaKO uocxn3aBa pesyvxxax. — CBaKaKO y- 
BCJiHKe H y paqyn uojinnajnoMe HamcM cncxcMy, — h ;i,a 
HaM ce cxBapa o3ro npojiexapHJax, o3;io jia HBaxe anaji- 
(|)a6exH3aM, a ;ia h rope h jiojie ynpaBO dyJHO ycnena onfea 
naynepnsaiinja, KOJa, ocodaxo y HHxejiHreHHHJn, pai)a nox- 
nynoM jT,eMopa.in3aii,njoM n KopynuujoM. 

OflaKBa dn nojinxHKa HSJicmjia name ;ipyiiixBO, j^a- 
HUJia ra ohdm mxo Mopa ;ia dyjie, xohe jiu ;ia h ko;i KyLe 
H na no.ty Bpe,:iH Kao (J)aKxop. Onja dn ii nenpnjaxejLn 
namn c naMa Kao c (J)aKxopoM paqynajin, a ne da nac, Kao 
mxo xo cajia quHe, y3nMaan caMO Kao u.H(J)pe c KojnMa 
onepepajy y cbojhm paqynuMa. 

Xohe jiH jaBHH nam >khbox Kpenyxn xhm nyxoM, no- 
Ka3ahe dy^ytiHocx. Ihia snaKOBa kojh xo noKa3yjy, u xo 
cy, de3 cyMH>e, yxeume u CBCXJie nojaBe y OBOJ uohu u 
jiedeaoM MpaKy, Koje npe/KQB.i>yjeMO. Faxint superi, ;i.ao dor 360 CpncKH KftHHCEEHH Fjiachhk. Jia iia.M npHJiiiKe Kpeey xaKHM iipaBneM, .T,a ohh kojh ^Ojiase 
nocne Hac. ySMorny o H>nMa nncaTn c yro,iHHJnM ;i;y[neBHHM 
paciio.io^KeifceM Hero jiu oeiiie y Hac Kaji, ce jaxnc.MO nepa 
n o;i,.iyqncMO nporoBopiixu a .T>y;i,nMa KOJOMa ce 'lyeaMO, 
.Ta HIT y noMncjiH, a KaMO jih y nnciviy, ne yqnHHMO hc- 

lipaB,T,e. J[f. tJ>PAHKO IIOTOiIlbAK. AEMOKPATHJA.' 

^'leMOKpaTCKu HOKpCT yupsasa ce ne caMO y <l>pau- 
uycKOJ n EBponu no y cBUMa KpajeBHMa cBcra. Y ooejia 
A-McpuKaMa, y AycTpa:mju, na Hobom 3e:jaH;iy, iio.iUTH'ii.a 
II coiuijajiHa oprauHsauuja tckh "lucroj JI,eMOKpaTuju. y 
KapoiiH. y ca.MU.M MOHapxiijcKUM scw.baMa, MOHve ce KOHcTaro- 
TOBaTu cxajiuo paiiikeibe yruuaja ii Bjiacxu Hapo,T,unx i.;iaca. 

yspouu OBor pasBujaiLa cy ;i,BojaKu: je.uiH Maxepii- 
jaJiHU Q CKOHOMCKU, Apyru HHTeJieKxyaaHii a iMopaiiiiii. 

Mopa.iHH cy yspouu HajcrapnJH. IIpu3op Hcnpanejiuiix 
naxiba. na i.oJH je oho ocy^en 3a ciia BpeAieua HaJBcLii 
(5poj .'by,'i.ii y peHCHMHMa sacHOBanHM na cn:in, ayxojmxoxy 
II Hcje,T.Hai;ocxn, cxnopiio je oa naMxuBCKa, y CBHMa ojia- 
ropo;T,HHM .lyiiiaMa, ;i,Boryoy iioxpeoy cjo6o.i,o u iipaBHue. 
Beau ce >T,a je npHMUxuBHO xpumhaHcxBO Bek 6u:io, y iio- 
r.ie.T,y Mopa.iHOM. jc.ina ,^eMOKpaxcKa iiiKo.ia. To je Hcxima, 
ai.o jc caMO y imxaiby ocxBapnxu JlcMOKpaxajy aocAe cnpru: 

' llo.itnu'iKii II IlnpAaMfHiapnii IJpeuie.i (Revue 1' o 1 i t i q ti e ft 
I' ;i r 1 (■ in e n t a i r e) oa 10 neueM6pa 1904 ^OHeo je, na yuoflHOM 
Mecry, onaj MJiaHaK, ca cJie;iehoM npinicAoo.M 'l>. <l>op-a (F. Faurc), 
;inpeKTopa Tiiicra: „IIiiuiyhii one Jienc cxpane, T. JI. Byp>i<-oa je xreo 
oTBopHTii, a HHKO TO Hiijc M0rao yiiiHiiTii ca biiiuc ayTopiiTcxa o;i 
ibcia, cepiiiy i:oH(|)epeHmija ii AiicKycnja, Koje je lUivOJia Hiicokhx 
CounjajiHux Cry:;HJa (Ecole des Hautes Etiules Sociale.s) npiinpcMiina 
one (l'J04 — 1905) uiko.tckc ro;;iiuc, o jteMOKpaTCKOM uoKpery, ihero- 
liiiM yapouuMa u pacnpocrpaibeuocTH, H,eroi!HM onurruM uoroA6aiMa, 
Kao II noxpeoH jeflHc ;^oKTpiiHc rflc ce yruphyjy 6HTna ua'iejia iipaBe 

"TrvOKpnTH'C." JI, E M K P A T H J A. 361 jef^ir^\ieAa mi UpKBa, Ha OBOJ seM.tH, HHKa;i,a HHJe npy- 
Hiajia HH HaJMaKby Hajiy. 

Tpe6ajio je Oytjeite ncniiTiiBa'iKor ;iyxa — Pecpop.MauHJa 
— ;ia KpnTHKa, HesaBUcna o;i HHCTHTvunja iiciurninx hcto 
TaKOKao n pe.iurHOSHHX, nocTane je.iHOBpeMeHo n jo3BO.T>eHa 
n Mohna. Ta.ia ce caMO pal)a n pasBHJa iiojaM o jby;i,cKoj Jinqno- 
CTH Ka,i nojeAHHun HMajy iipaeo ncTpaHtnBaTa caMHM cboJhm 
paayjiOM noro;i6e o cbom roiicxBeHOM ycaBpmaBaay n o 
CBOJuii o;i,BocnMa, iipaBHBM ii (t^)aKTnqKHM, ca ocxajiiiM .^yjinMa. 
Obo je ncnnTHBaite Mopajo dp30 jofen ,to HeMoryt- 
Hocxn ;ia, y npaey, Mei)y axpnCyTniia j,Ba .T>y;i,CKa 6nha, pas- 
.lUKyje c:io6oAy n npaBjy. Beh y XVlI cxo.iehy ^enap- 
xoBa uspeKa .^mucjium, jiaKJie iiocxojhm" ,T,03B0.i.aBa npexno- 
cxaBKy, KaKO cBaKo onLe Koje mhcjih, Ha.iasu y caMOJ xoj 
MHCiu, cBoje iipaBo Ha oncxanaK Kao n na cjio6o;i,y. A (|)H- 
aoco(t)nja X\ III cxo.ielia, pymeLa ca BojixepoM u cTBapa- 
jyha ca PycooM h KoHAopceoM, noBJiaiu, y cxBapn, h3 xor 
cxBaxafta hhcxo pauuoHajiHor, uocjie;i,Hae noaaxaqKe n co 
UHJajine. 

HayKa XIX BCKa, pacnpocxupyku uaBni.y ncKycxBa u 
oocMaxpaH.a, cxBapajyhn y ucxo speMe noxpedy 3a cse- 
OHHixe npocBehuBaH>e, He M05Ke nponycxnxn a ;i.a ne ;i,o- 
Bpmn OBy peBOJiyHujy y ;iyxoB0Ma. 

y Hcxo BpeMe, HamiH eKOHOM-CKe npoH3Bo,iite yquHBhe 
OBy Hcxy peBOJiyunjy HeusSoKHOM. MamnHa saMeayje CBe 
Buuie H BHiue .T>yACKy pyKy ; nyxe.M me ydpsasa ce naroMu- 
aaBafte noKpexHor 5oraxcxBa naMecxo cxapor neuoKpe- 
XHor. CBoJHHa 3eMJte, oceeuixaHn snaK Mohn apncxoKpax- 
CKHX KJiaca, ry6H BaatHocx, ;iok ce yBejinqasa Moh noBna, 
xe iroKpexne cuae Koja he Mohn o;i cBaKor o;i, nac cyxpa 
cxBopnxH Jej,Hor HOBor rocno;i,apa. y3ajiyji 6oraxH Kynyjy 
apHcxoKpaxcKC xnxyjie, y3ajiyji, hjicmhIiii xpaiKe MHpa3e: cxapa 
paBHoxejKa ne mohjc ce BacnocxaBuxu. 

TaKO ncxo, .6jiaro,T.apehH MauiHHU. HapojHe Mace upu- 
Hyiiene cy HaroMnaaBaxu ce uo pajnoHOuaMa h BapouiHMa. 
Ty oHe nocxajy cbc Buuie cBecne H>HX0Be CHJie. JI,yx Ba- 
poiuKu, xo je\3.yx .^eMOKpaxcKH : ne noKasyje jih xo cxapa OUy 62 CpncKH Kh>q%ebhii raACHHK. ecTopoja oiiiuTuna tI)paHuycKe? Ce.i.aK, ycaM.-LeH ii 6e3 ;io- 
BO.TiHO 3Haifaa, He MOH^e mucjiutb Ha hckh sajcAHUMKn pa,a- 
y rpaay. ceer ce nosHaje, Haym .aejiarH jiejia. 

TaKo, Ma.io no Majio, HOKpex 3a;;o6HBa cbct. mo- 
Tpe6a jej,He ;iOKTpHHe, je;i,He (|)Hnoco(|)uje o JieMOKparuju, 
nocTaje OHuixa norpeoa CBujy jiyxoBa. 

C'TBap ^.eMOKpaxcKa nsrae.ia y 6y,iyte HeHsSeH^Ha ; ho 
je .iH xo caMo je;i,Ha 6pyxa.iHa cxsap, hjh npejcxaBa jej.He 
Hjeje, u je nn H;ieja npaeu'iHa n KopucHa uo uoBeuaH- 
cxBO ? Je .iH ona, Kao mxo xBp;i,e nssecHH hobu hojiuth'iku 
xeopexuqapu, anaK Ha3a;iOBaH>a Ka cxaibv anopraHCKOM h 
eapBapcKOM, ujiu, naupoxuB, 3HaK eeoJiyuHJe lOBona Ka 
je;iHOM BHOicM cxaH>y nojiuxnyKor ;i,pyiuxBa? 

Ta cy HUTa}faa iipcAMCx obhx KOH(|)epeHn,HJa, Y obo HeKo- 
JiHKO pp;i,u upe;iroBopa, mu hc mhcjihmo ,T,aHac na h>hx juasaxn 
OAroBO])a. ripu cbcm xom ;i,03B0Jiulie mh ce jib. OB^e osHanuM 
opao OHao;i;taxa upoojieMa KojaiviH ce 'iHHeyHaupe;iyxBp^eHa. 

Kao yBCK, npBo xpeoa o;ipe;inxii : luxa je jJ,eMOKpaxHJa? 

yKpaxKo — exHMOJioiuKH — Bell ce Moate pefea ;ia je 
TO ynpaBa Hapo,T,a caMUM coOom, aau xpeoa Bn;;ern una 
cajipHJH xa cxBopeua f|)opMy.iia. 

Ilpe (Bera ,'I,eMOKpax.uja niije I'enyOjinKa. Peuy6.iHKa 
je oOjihk BJia,T.aBHHe. /I,CMOKpaxuja je oOjihk ypel)eH>a uejior 
je;iHor ;ipyinxBa. 

He MO/Ke ce HMaxn upaBc JI^eMOKparnje, ynpaBe napojia 
(•aMHM C060M, Ban Peny6;iHKe. Kjiarfii'ian ii3pa3 „uapcKa JI,eMO- 
Kpaxnja" je OecMUCJiHua; iiMa npoTuepe'inocxH Mel>y U3{>a- 
3BMa: je;iaH Hapo;i Mow^e xxexu „co6om ynpaB.-haxH" <pe;T- 
cTBOM joAHor HjiH Boiiie HOBpeMCHUx jiojicraxa, ajin MOHapxuja 
Ha.MeKe KOHaino uaHyiiixaFte npasa Hapo.ia; ;i,aKJie <yBepeHM- 
xex cBujy jr HcoxyhuB xaKo ucto Kao cioOojia noje^innua. 

A.iu .MO/Kc UMaxH I'eiiyojiHKe a ;ia HCMa ^'J,eMOKpaxHJe. 

HuiieaaBaibe MonapxHJe, ynHinxeH.ecyBepeHa, HacjicAHO 
BaacTii jcAHor. HHJe hmkhko .iobojlho. Ako, y npaBy hjih y 
cxBapu, ryB«'|teHUjer iipuua;ia ue coHMa ho HeKOJUiunnn, Km lH" ► JI, E M K P A T H J A. 363 je*ifof^*K.iacn, laK ^locxa Be.iiiKoj, to Hnje ^T,eMOKpaTHJa. 
Crape penjojHKO ca ibnxoBini podoBn.Ma. MnexaqKa Peiiy- 
OJiuKa, HQcy ^TeMOKpaiDJe. 

IIcTH jft cay'iaj, awo uMa noje.ie cyBepeHiixera, y ne- 
jej.uaKHM pasMepa.Ma, Mehy pasHonpcHUM conujaaHiiM rpy- 
iia.Ma. PenyojiiKaHCKH Pum. ivie ce 5ope iiaTpnmije u u-^ie- 
oejuH 3a noj,eay eaacTU, Huje ^T,e.MOKpaTHja. 

npexnocTaBUMO hhk jeAHaKOcx iipaBa, yiBpheHnx Meliv 
paSHiiM KJiaca.Ma, — to iie on joui 6ujia ^CMOKparflja, jep 6u 
CBaKu rpahaHHH x\' iiMao CBOJ ;ieo cyBepeeuxexa caMO Kao 
<iJiaH ;i,OTuqHe KJiaee, a He Kao 'oan iiejie ^pn^aBe. To je 
iipodJieM „xpu pejia- — trois ordres y Etats Geueiaux': 
jia c*y iiMajiH cBaKU jojiny xpelinny cvBepeHHTCxa, iipe.?tcTa- 
HHHUU OBHX iioce^Eux .TpyiuxBeHux rpyiia He oh 6h;ih jri,- 
HaKU y conHJaJiHOM xejiy. 

Ako je, Hajsavi, cyBepeuiixex cBujy upoK."iaMOBaH y 
npaey, Mei)yxHM Bpuicu,e My je oHeMoryheno, Hesia ^T,eM0- 
KpaxHJe ; xo je cjjyqaj Cje;i,HH>eHux ^l,p>KaBa : ,t,ok ro.T. xaMo 
HapaBH 6yjiy, y cxBapn, cnpeiaBaae Jl,pHUHMa jxa ysHMajy 
yqeinfia y oxnpaBiatty jaBnux HociOBa 

TaKO ce HojaB.i,yje ,Ty6oK cMnrcao MoHxecKHJeBeKe (J)op- 
Myje : ,Ta 6h dn.xo ^eMOKpaxuje, noxpedHO je .la „y Teny- 
ojiHuu Hapo;i, y ucjiuhu nMa cjBepeHy BJiacT". HoxpeoHo je 
;ia eBH .T>y;iH Kojn cauHH>aBajy Haiinjy 6y;iy c.MaxpaHH Kao 
;ieo caMO je^ne iiejiHHe, ;i.a cy je^HaKH y xnxjMaMa h npaBUMa. 

Objig 6ii ce Befe Moraa uoexaBHXH noxaH>a. Illxa ce 
uo;ipa33'MeBa jio,t, ceu Jhy/t,u? JI,o6a, hoji, cxaFte HHxejieKxy 
aJiHo H MopavXHo, ;i,pyuixBeHn no.ioHxaj oBor hjih ohot .ijyji- 
(Kor 6ufea, Mory jih ohth yapouu neK.Tjyqetta? PasjiuKa, Ha 
Kojy cy upaBHHHQ HaBHKJiH, HSMehy npasa h Bprneaa npaBa 

1 CKyuuiTHHa y Kojoj cy, y $eoaaJiHOM pe>KHMy, aacewa.iH npey,- 
CTaBHHu,a uejie acMjte: CBemTeHcxBO, iiJieMCXBO a xpekn CTa:ae>K — 
cacTaB-teH norjiaBiiro oa BapotnKHx nocjiaHHKa (bourgt^ois) ; Hapoa, y 
upaBOM CMHCJiy re p'eHH, Hnje 6ho aacxyn.TbeH. Hacynpor Etats Ge- 
neranx nocTOJajie cy o6aacHe CKyiimiTiHe, Etats provinciaux. Hjhxob 
aauataK je 6ho : CT,>paH>e 3a mio 6o:be ype^eitc flOTimHe npoBUHunje. 

IIpeBOflH.iau,. 364 CpncKH KaHHCEBHH Fjackhk. 

.laje HRM o.TroBop. IlpaBO npuria^a CBawOiM ."byj.cKO.M ouhy: 
Bpnieite npaBa Moate hcmiihobho npnriacTn caMO ohomc kojh 
je 3a TO cnocvoaH : to ;iojia3n OTy;i,a mxo je qoBCK MucjieHO 
Cnhe n cBecTan CBora npasa; udTpeOHo je .la ra Mon^e BpiuHTti 
pasy.MOM II CBeiiihy cbojom. Oryjia npaBo ii BpiiieH>e iipasa 
cy Heocnopnii 3a ^Keny laKO ncxo nao h 3a qoBeha. Ha 
iipoTHB, 3a jeTe hjh yMHo oOojiCvior, iioctojh caMo iipaBo: 
BpmeH>e naK npaBa oCycTaB.T,eHo je d.ih 03,wiO/Keno .lOKJie 
He oy;ie npii3HaT sa ciiocoCHor npe.Ma ycjioBHMa Koje OApe- 
^yje 3aje,iHuua 3a cbc 'iJiaHOBe. 

Ho oBa oj.pe;i,6a ^'I,eMOKpaTHJe Huje .T,0B0.iiHa la naM 
ji0Ka;ice Koje cy joj eceHUHJajiiiu iioro^ioe. Hpy^TOH je peKao: 
,,Bhthoct JJ,eM()KpaTHJe jc y iiojiean BJiacTU, pa3,T,ejiH 3a- 

UilMaiLa, KOHTpOJIC H O.T,rOBOpH0CTH". CbC je TO HCTIIHa, 

ajiu cy TO cuo-T^Hn yc.iOBii. hojii jc npBn ycjion. oifruu 
pa3Jior jJ,eMOKpaTiije, U4,eja uojy obh ciio.hHii ycjioBu tokc 
jia ocTBape? To je ;i,a cy cbm i.y.iii cmahhu, tc He mohcc 
uMaTij MOTUBa pasauKonaTii y iipaBy myiQ\)y ;i,Ba ;^eTeTa 
jby^TCKe pace. 

^'I,pyrH.M pe'fUMa, iioiuto cy i.yjiu ouha Koja ^pJiJe ce6e 
3a ciiocooHa ;ia MHCJie h ocefeajy, .ipyinTBO Koje u3Me^y cede 
oopasyjy, cMaTpafce ce Aa je cxo.iho h.uxoboj npHnojii ca.MO 
OHja aico je oho jejina oprauusaiiuja pa3yMHa ii Mopajina, 
TO jecT caoopasna n;iejii Kojy uam pa3yM caM ce6» cTBapa 
yjajamuoj AyoKuocT't Koja ce iio,TJe;iHaKo iniMehe CBHMa. 

Ako cy 'i.iaHOBii .i>y;icKor )ipyiuTBa npu3Ha.iu jejian 
-ipyroM jejiHaivo iipaBO iia cyBcpeHiiTCT, ohh cy, cajviHM thm, 
nj)H3Ha.iii cc6u iicth y^eo iia ii])aBiiMHoci. Osa y3ajaMHa 
;iyH\H0CT Jby^u HSMcKy ibux UMa, y cTBapn, ca.Mo je;iH0 iiMe: 
y3ajaMHa irpaB^ia. /U'MOKpaTuja jc, yoniiiTe yscB, je^HO 
.ipyiuTBo opiaunsoBauo npHOTanwoM <'',ujy, nojy, ryBepeHii- 
TeTOM cBiJJy, 3a iijjaBAy Mchy CBiiMa. 

A.1H cBaKH TijmcTaHaK je awi bo.i.c oiipe,T,e.TDeH iipe- 
cy.TOM pasy.Ma. ^I,a oh ou.io irpHCTaHKa <RHJy riOTpeoHo je 
Aa cbu HMajy (Mo6ojy Bo.ie n cjiooo.iy pa3yMa. Ciiodo^a ^ * JV E M 1.- P A T 11 J A. 365 

pa;5v-Ma iipeTnocTaB.i>a yuninTeFbe CBiijy npenpena pasBii- 
jaUjV Xvxa ; ne caMO ono inxo ce soee cnoGoAa cbcctu, nero 
iipaBo II cpejiCTBo ,T,a ce ,T.or,e :\o iio3HaBaii.a iifTnHe. to 
jec'i, y iiOTiivHOJ Mepn npaso na oopa30Baifce nHji,iiBn;iyaaBe 

ClTOCOCHOeTII. 

C.ioOo^Ta Bo.'te npeTiiocTaB.i.a oTK.iaibaibe cBcjy cMexifca 
npupojeor pasBujaifca jby;iCKe Jin»iHOCTH. Cbc cjio6o;ie: cjio- 
Co.ia MncjD, peiH, y;T.pyyKiiBa}ba. cjo6o,ia pa^a n cjodojia 
pacno.Taraiba njiojoBinia Tora pajia, noxpeGHe cy nocjie- 
Auue Tor Haqe.ia. 

Hehe .in ce nhn .T.a.i,e n pehn: naia eKOHOMCKUx nox- 
qnaeeocTU Koje xepere jty;iCKy Bo.i>y xaKO hcxo rnoMasno 
Kao II iioxqHK>eHocxH saKoncKe. Je jih 36H.i>a Bo.i>a pa;i.HHKa 
c.io6oAHa Ka.T iteroB oncxaeaK sasnco oa caMOBO-tne CHJie 
Kanuxaaa? Shsmo ;ia he obo nnxaae 6hxii pacnpaB.T>aHO y 
xoKy npe;iaBaH.a, n mh qenaMO ca jkobbm HHxepecoM jincKy- 
CHJy Kojy he iiponsBecxii. 

noaeaxn cy aaK.i.yqun Koje cmo eeh nsHejiii o xom 
npejMexy, n KaKO mh cxBaxaMo cojinAapHoex, Koja he ode- 
36e,Tuxn CBe rpahane npoxHB ApyinxBeHiix HeciirypHOCxH b, 
He HaHocehii yjap HH,T,nBii;i.yaaHoj cjiooo.th, je,T,Hoj oji 6iixhhx 
noro.^aOa JI,eMOKpaxiije, ^axa cBaKOM o;i iJiaHOBa ;ipynixBa, 
y rpaHimaMa HensSeH^ne nejojiHaKocxH npupo.iHe, HaJBehy 
KonnqiiHy CKOHOMCKe HesaBucHocxii.^ 

/l,e4)UHniiiyhii xaKO je.MOKpaxajy, npnBe3yjyhii ,iok- 
xpniiy 3a caM npHHiinn cvBepeHnxexa pasyMa. mii ne miic.iiimo 

1 r. Byp'yKoa HHHn anj'SHiy Ha cBOJe aeno Co.viiaxmocT, nnJHJe 
cpncKH npcBOA naaana BejiiiKouiKo:icKa PaaiiKajiHa OsinaHnHa (1903). 
— Oa nHTepeca ie cnoMCHyTii aa je obo ae,io. ccm jenHora ^naHKa y 
^CpncKOM KH.HyKeBHOM rnacHnKy". aa 1904, ocxano y nac Heona>K-eHO 
30K ie y ^paHuycKoj onno npeAMex flyror. Hay»iHimKor nperpecaffca. 
Hrtsieiiy ocraiior aa cnoMeHeM KaKO npo4>ecop napncKor yHnBepsHxexa, 
r. HemaH (Dechamps) y cbojhm npeaaBaifcHMa Ha rioKTOpaxy (Histoire 
des Doctrines economiques) nocEehyje napoMHiy rnasy nnTaH.y o co.th- 
aapHOCTH, rae onmnpao nana^Ke mhcth F. Byp^Koa. HcxnHa, yqenn 
npoc^ecop npnnaaa. K.iacn^Hoi ihko.ih, ho xo He CMCxa aa aeno JI. 
Byp-yKoa CMaxpa Kao KannxanHO y couHJa.iHOJ nayun. 

ripeBoanJiau. 366 CpUCRH R&nHCEBHH FjIACHaR. pasopy/Karn one i.ojn xpaJKe, Ban cjioGojiBor HcnHXHBaifca, 
y nyxeBiiMa avTopineTa, rioroAOe oiiCTaiiKa jipjiiixaBa. 

MehyTUM, HC MO/Ke.MO saCopaBHxn ;i.a co TBp,T,HJio, iiMa 
HeKOJiUKO rojima, i.aKO je ^T^eMOKparnja iipoxuBHa ca.Moj 
upuiiOAu II ;ia OTKpuha saKoi^a o Hacjie^y, Au^^epeHuajamiJH, 
ceJieKUuju n jkubothoj KOHKypeHuiijii, yHuinraBajy, y OHHMa 
eaMe HayKe, npHHHHiie Ha KojiiMa ona .ipacu la je saceoBana. 

y je;iHOJ jieiioj CKopauiiboj kilpish: ^eMOKpaTt^ja upeA 
uayKOM (La Deuiocratie devaut la science), V Byrjie 
(Bougie) jacHO je noKaaao la je to caMO jejiaa co(|)H3aM. 
HexaiHo je, ^a ce iiopejai; iiejejiHaKotTn, Kacra u KJiacii 
Moate nosBaxH Ha saKOH o Hacje^y ;ia 6u yqnHiio hccho- 
CHUJHM (|)ata:iHOCTn Koje xen^e na .T>y;ieKo Apymxeo. Cne 
apncxoKpaxiije opso onajiajy: e.inxe ce Mory o;ipH<axn cawo- 
upnyhii neiipecxaHO e.ieMenxe of)naB.XiaH>a y Macn ocxa- 

3aK0H opraHcKOJ jn(|)opeHuiijii ne mohvC cc xaKol^e 
xaHHO npHMCHHTH Ha o,T,HOce :by;i,o: aho no,T,ejia pa^a o,iro- 
Bapa pa3BnjaH>y Maxepiijajine npoii3Bo;i,iLe. oHa je AajieKo 
oji xora ,ia 6y^.c vBei; noAecHa HHTejicKxyajiHOM ii Mopa.inoM 
pasnnjaiLy jejiiiHKe ; opraucKa pa^jiuKa je, yocxa.ioM, ..iipn- 
HyjiHa" iio,T,ejia pa,T,a; oaa noxquifcaBa xpy;i ii.iii HipxBvje 
'laK iKHBox ii3BecHcx c.xeMeHaxa pa.iii HaiipeAOBaH>a h 
/KHBAeiLa ocxaaiix : h OBa (|)opMa poncxea ne MOHte, cpehoM, 
;i,aHac Hahn CpaHii.iaua. 

ricxo ce Mo>i;e pehii o aahOHUMa ce.ieKuiije u Oopoe 
aa oncxanaK. AnconyxHO yscB. iiarjieAajio on ,Ta oiiii BOAe 
HeMHHOBHOM ynmiixeH,y c.iaOiijcr n hiiko ne iioMiiiii.ba la 
AOBBOJiH H>HX0By HpiiMeHy \' (y\.\\Oi'A\s\'A ua.Mchjy .1'y^T.o ; fi*T" 
je HJiyKa. iioc.ie /I^apBiiHa, noKasa.ia kojiiiko je awmija xhx 
:iaKOHn oipaHii'H'na v caMOM uho.ioimkom oiicerv. mhoio- 
npoJHiiM cyiipoxniiM opranci.iiM aKHiija.Ma.. ii ko.iuko cy, na 
iipiiMcp, MHorocxpyKa ii. pa^noBpcna y,iipyHxeH>a aiet^y HxHBo- 
xiiFLa.Ma Mcxe iipiipoje. Koja naMCMxo iiniiiBn lya.ine koh- 
KypcHiuije BcxM'iy aajcAHimy. 

,T,oAaj.Mo. ,13 Hac Oiio.iomKe Hayhe. Kao cbc ;ipyre (|)H- 
3n«JKe iiavKe. yic cawo xomc Aa inia iipiipoAHHX cn.ia npoxim * * 3,EM0KPATHJA.. 367 Km^ Koynx ce He MO»ce >iejoTBOBaTn : a.TH 6ani je cBojcTBeno 
qxjBeiCy ,T,a ce cjiy^vn npuMO.THUM saKOHiiMa pa^u ocxBape&a 
uAfjf' noMohy Koje ce ocjiooar)a poncTsa CTBapfi. 

^T^eMOKpaxiija He ciiopii cnarv naciei^a, ona ce h>om 
KopiicTu aa 6u npene-ia sa Oyjyha iiOKOJieH>a 4)C3uqKe oco- 
OiiHe. uHTejieKTvajHe ciiocodHocrn. ,T.pyniTBeHe HaBane, Koje 
cy ripcTUH nocxeneHo sajoOujaau. Aan ona ne mhcjih ji.a 
ce H>HMa c.iyaen Kao jejiHOM npnny.iHHM nncTpyMeHTOM ;xa 
saycxaBn pasBnxaK ohox kojh ce nncy Mor.in KopncxHxo. 
6aRmu Maite cpefeHn, joohxkom npoiujiocxj, Ona /KejH och- 
rvpaxn CBnjia jo6py cxpaey Hacje,T,Hocxn, Kao n cnacxn 
CBe phase nacnejtuocxn. 

ricxo xaKo JI,eMOKpaxnja ne cipnie saKoe ;in(t)epeH;i;Hpa- 
mije u atuBoxHe KOHKypcHnuje: ona hcbjih xaKo^e KopncxHxn ce 
EbiiMe jia OH cnrypHnje o^BCJia ;];pyuixBO CBOMe nH.ty: DpaB;iH. 
— Ayxopnxex. HejciHaKocx, Kacxa, Kjaca, nncy nu xo.xhko 
npenpena npnpo;];Hoj pas-iuun .ty.T.H, ifcuxouoj eBo.iyiinjn 
KOHKvpeHunjoM, nomxo, OjaroAapefea c.xy^ajnMa po^eaa h.xh 
jipyroj Kojoj OKOJHOCTH. xa Heje;iHaK0cx vBcinqaBa HJiir 
CMaayje cpefey nanpexKa, Kojy 6u cBann nauiao y c.io6o;i0? 

Bu.iH ce .T,a npoxuBHnuu npeoauyjy ^T^eMOKpaxiijn des 
pas.ioia ,i,a ona npesnpe Moaepne Hayqee jioKxpune : na 
npoxDB, ona ce iteMa cjvh^u ^a Oh pa,iHJia ca Bnine cBCxeaia 
Ha ycaBpmaBafty .T>y;i,cKor Tuna. 

yocxaaoM, oea ne saoopaBa^a ja ce saKonn eBOJiy- 
unje pasyMejy caMO ano ce npnd.inace saKony Koop^iBHauHJe 
II co.iiiAapHocxn, rje ce yMBpmhyje xapMOHiija u odpasyje 
cnHxeaa onuixe Snonornje. 

^IpynixBa, Kao oprannsMii, pasBujajy ce caMO xaKO ano 
cBii eneMCExn ,iexajy Ha je,iH0M saje.iHnqKOM uujLy. Ko^inKo 
je xei.' OBa KOop.T.nHauuja noxpeOniija Kaj cy y niixaftv hc 
eacMCHxa qncxo oprancKn, Hero ayxoHOMHnx je.inHuna, 
o<j,T,apcHux pasy.MOM n boxom. Ako xa carjacHocx Mo>Ke ohxii 
Opyxa.iHO naMexnyxa OecBecHn.M e.ieMeHxima jejHor opra- 
Hn3Ma. OHa ce moikc j.o6hxh y .T.y;iCKOM jpyiuxBv, xo jeer, 
Me^y .lyxoBHMa h caBecxHMa, caMO c.xodojnnM iipncxanKOM. 308 CpiICKn KH>n/KEBHH PjACHflK. 

Je;iHo y.Tpy/KeiLc ho mo/Kb xpajaTH h pasBnjaxn ce, 
aKO HfMa CMnm.i>eHor iipiicTanKa CBiijy o iberoBOM iipo;iMeTy. 

JI,ajylin .i^y.-icKOM ;ipymTBy Taj iipe^iMCT, iipaB.iy, iipii- 
SHajytii CBiiMa iLeroBHM qjiaiiOBiiMa cJioOo;iy .incKyTOBarii 
ra H Ha h> iipiiCTaTii ; ociirypaBajyliii CBUMa cJio(5o;iy h>u- 
xoBa pa3BiijaH>a ii h>ijxobhx .ih'ih«x aKxiiBHOCTH ;i,o ipaHHue 
jiOKJie HM caaia npaB^a ,io3BO.T>aBa miipHTH ce. ;I,eMOKpaTiija 
o.iroBapa iiOTpeGaMa cbhjv npHpoAHiix saKona; OHa ce y 
DCTO Bpewe noxqnibaBa npoimcuMa MopajiHor saKoaa kojh 
je Ohthu pastor CBaKor y^ipyH^eita oOpasoBanor o,t. cbc- 
CHHX 6nhR. 

Hefee Jin ce pehn j\r je je;iHO TaKBO npe^iysehe nyno 
onacHOCTH, ;ia je Ten^e cTBopiixH je,T,Hy opraHiisauojy iia 
iipucxaHKy HeCpojene Mace, Hero na CMimutenoj bo.i>h ne- 
Konnnnne ? 0,T,roBapaMO jia HeMa.MO npaBo saycxaBuxH ce 
npeji OBDM xeiiiKokaMa. Ka;i naM .Mopa.iHa noxpeOa najia/Ke 
jia HX caB.ia;iaMo. Macx je 'lOBeqancTBa pajiuxn na ocxsa- 
peifcy CBora H;ieajia, OopeKii ce ca bcjihkum cMexibaMa c.io- 
jKeHOCTH cxBapn. TIeocnopHO, xejKe je ocHHBaxn na pasy^y 
no na cunn; ajiii one iiixo je na cHvTh ocnoBano iie.MiiHOBHO 
je iipoMCH.i>nBO Kao nnxcpce, iroKpcxHO Kao cxpacxu. yBoK 
Oes Mnpa n Oe3 cyxpanubnne. Ono iiixo je saciioBano na 
pasvMy je.T.HHO iiMa cnocoGnocTn, iiSBecnocxn, ii iie MOH;e 
HiiKaKO iipoiiacxii. 

.Ieoh H.vi';koa. 

(Ilpciuo c (/jpdHUi/CKO.' M. I.V Mn.io.TKr.inv. ' M i: H E X M II. 

(Kpai.) 
Mr.HKXMO. 

Hei.a TO. M.ia.aiiliy. Ma kg .la en, ooi obh yseK noMa>Ky. 
jcp ,v,\ rc'Cif Hiije 011.10. iic unx ,iaBac yioMCKao sa.iasai; cynual 

Mi;(i:hhjk. 

II a. rocnoAapy, xai.o xn Hora. awo snaiii iiixa je iipjiBO, 
jia MO OTiiycxmn cbojom pynoMl '^^ M E H E X M H. 369 

Mehexmo. 
^^J-'-^Snp ja jia Te ocjioOo;i,hm? 

Meckhhje. 
11a pasvMC CO, Kajia cam Te6e c.ij'H^no. 

Mehexmo. 
IHra Be-iHiu ? M.ia;iuhy, xn ch y saSay^au ! 

Mecehh.je. 
KaKO J' saCviyjin? 

Mehexmo. 
TaKO Mil ou,a JynnTepa ja tii nncaM rocno;iap! 

Mecehhje. 
TvyTH, Bora tii ! 

Mehexmo. 
Hefey la aaaceM: hh moj mh pod HHJe HHKa;i,a to.iuko 
Vio6pa yqnHHO kojhko th. 

Mecehhje. 
ITa OH;ia, jiaKJie, aKO He npncTajeni jia, crm tboj, nycTH 
Me ;ia ojicm cjioCojire. 

Mehexmo. 
Ta, yKOJiHKO je to ao Mene CTajio, oyAH cjioOo^ian h 
h;ih Ky/iroji xofeein. 

Mecehhje. 
36HJLa MH TO Hape^yjein? 

Mehexmo. 
Da 36H.i>a, Bora mh, aKo th ja Mory lUTa Hape})nBaTH. 

Mecehbje. 
S^paeo. ;iparH naxpone! — „E, Sara ce, Mecennje. 
pa^yjeM iHTo cu cjio6o;iaH!" — ,,BepyjeM saM, BepyjcM."' 
— A.iH, iiaTpoue, mo.ihm Te ;T.a mii onex 3anoBe;iaLn Kao 
Ka^ia caM th duo pod. Ja fey duTu ko.t, Tede, h Kajia noheiii 
Kyhn nhii hy ii ja c TodoM. 

Mehexmo (3a cede). 
TaMaH Hoc.ia I 

Mecehhjk. 
Ca^ia HjiCM y rocTnoHHuy .i,a th .T.0HeceM npT.T>ar n 

' MeceHHJe npecTaB.ba CBOje apyroBe — po6oBe. 

24 370 Cpuckh Kilii/KEbhh Tjiachhk. 

HOBau. Keca je ca nyxnaM xpoiiiKOM j Koeqery, Aodpo 3a- 
neqaheHa : ca;ia hy th je OAMax oBjie .noneTH. 

Mehexmo. 
JI,ejia caMO 6p3o! 

MECEftHJE. 

JI,OHehy TH je sjipaBy n qHTasy, Kao ihto ch mh je h 
npe.nao. HpHqeKaj Me oBjie. (O^e.) 

Mehexmo (caM). 

Boro Moj, ajia eaai xn ce ja ;iaBac HaiKHBeo CBaKO- 
jaKHx qyjia! JcjIhu Kaacy jia nncaM OHaj Kojn caM na we 
HCTep.yjy Hano.T>e. lla n oBaj Kora caM ca;ia 6am cbojom 
pyKOM oxnycTDO, npiiqaiue jia, mh je poC>. Kaaie ^a te mh 
;ioHeTH Kecy c HOBUHMa. Ako je ;ioHece, ojiMax by My pefen 
jia, ojie cno6o,iaH r;ie My je ro;^ BO.T^a, KaKo mh He 6n xpa- 
JKHO HOBau Ka.'ia ce onaweTu. Mnqa a jiOKxop roBopnjiH cy 
JIB. caM 6ecaH. Ma KaKO 6njio, obo je npaBo qy;io: HHKaKO 
MH ce He qHHu ^ipyKqHJe nero Kao can. Hj,eM cajia OBOJ 
xexepn, Majia je .T>yxa na Mene, He 6hx jih je Kano Morao 
HaMOjiHXH jin MH Bpaxii orpxaq, na ;ia ra hochm Kyhn. (y^e 
y Kyhy EpoxujuHy.) 

Wecra aojaea. 

Mehexemo J I. Meckhh.ie. 

Mehexmo. 
3ap XH, 6e3oi)a3HHqe je;iaH, cmciii jir Ka/Kciii jia oaM 
ce ja ;iaHac, oxkhko caM xh aanoBe^ino ^a mii iisahein na 
cycpex. Ha.Ta3iio c xo6om? 

MRCRHHJe. 

Ha 3ap xe HHcaM ca^a Oatn, npe^i obom i.yhoM. oxeo 
1 qcxnpn qoBena luxo ry xe Hocnna? Tn ch npnsHBao y 
noMoti cBe OoroBC u Ji>y;ie. n xa.ia o.ijejiHOM jioxpquM ja 
na xc oxMCM, n awo cy ce ohii oiiiipann. ''i6ov xora nixo 
caM xc cnacao, nycxno Ch mc c.ioOojiHor. Kaji caM xh ja 
peKao ja hacm no npx.i>ar n HOBau. xn ch, ihxo ch fipHJC 
Morao, ncxpqao npe^ia Me ^la ojipcKHein oho inxo ch yqnHHO. 

Mkhrxmo. 

Ja xeCn napcTno ;ia oacmi c-io6o;T.aH? 


M E H fi X >i ft, 371 

f — 

A Mecehhje. 

Mehexmo. 
Ajih je Hajo36ii.T>Hnje ,ia 6hx ja iipe nocTao podoM, 
HO iDTo 6nx Tede cbojom pjkom ornycTHO. 

CeAMa uojaea. 
Mehexmo 1. Mecehhje. Mehexmo II. 

Mehexmo I. (Ilsjiaan h3 Kyhe EpoTHJnne.) 
Ba.ia ji?i ce h y oqn saKJiHrnexe He dncTe Morne yqn- 
hhth ,Tia caM ja jianac ojineo orpxaq h rpHBny, Jjydpe- 
Tape jejHe! 

Mecehhje. (yrjie^a MenexMa I.) 
0, decMpTHH doroBH, mxa ja Bn;iHM ! 

Mehexmo IT. 
niTa BHjtHin I 

Mecehhje. 
Tbojc orjie;ia.io ! 

Mehexmo II. 
niTa je dnjio ? 

Mecehhje. 
To je TBOja canKa, thko cunqna KaKO caMO Moate ^hth. 

Mehexmo II. (yrjiejia MenexMa I.) 
TaKO MH HojiyKa. sdHJta je cacBHM najiDK, aKo caM 
cede Aodpo nosHajcM. 

Mehexmo I. (MeceHnjy.) 
0. s.ipaBO M.ia.infey, Giiacnxe.TLy Moj, Ma ko .n,a ch ! 

Mecehhje. 
Mo.iHM TO. Mja,T,nhy. penn mh, Bora tu. KaKO ce 30Bein, 

aKO HCMaiU IHTa npOTHB. 

Mehexmo I. 
Hhch th HnnoniTO saciyavno ,T^a HMaM inxo npoxHB 
OHora luTo saavejinm. Menn je hmc MenexMO.. 

Mehexmo II. 
Ila H mchh je.! 

Mehexmo I. 
CHHHJiHJaHau ca.M, h3 CHpaKy3e. 

24* 372 CrncKH KibUH^EBnn FjiAcnnK. ^Ikhkxmo II. 
11a TO je II Moj saBiiuaj! 

Mkhkxmo 1. 
Ta mra roBopiiiii I 

Mkhkxmo II. 
Oho iiiTo jecTe. 

Meoehiije. (MenexMy 1.) 
E. OBora iiosHajeM, to mii je rocno.iap : ja caM iLcroB 
poo. a Mucjino caM jia chm oBor» OBje; mhciiio eaM m\ 
iLera ;i,a en tii, iia caM My ce 3aT0 n Hainao y noMohn. 
(MenexMy II.) Mojiiim tc jia mii onpooTiiin aKo eaM tii uito 
jiy;i,o H CecMuc.ieHO penao ! 

Mehexmo II. 
^Ihhh mu ce Aa ch th Jiy;i. Sap ce He cehain ;ia ch 
;T.aHac 3aje;iH0 ca mhom iisaiuao ii3 Jial)e? 

Mecehhje. 
Bora mh, npaeo Be.imii. (MewexMy II.) Tn ch moj ro- 
cnoAap, (MeuexMy T.) a tg Tpanju CBor po6a; (MenexMy II.) 
Te6ii „3;ipaB0-, (MenexMy I.) a tcCSh „y 3ApaB-i.y". (IToKa- 
syje Ha MenexMa II.) Ja KaH<eM ;ia je o60 MenexMo! 

Mehkxmo I. 
A ja Ka/KCM ji'd CRM ja Taj, 

Mehfxmo II. 
IIlTa he to ^a SHa'in? 3ap en tii Mchcxmo? 

Mehkxmo I. 
Ila ja caM, 0;T, oua Moexa. 

Mehexmo II. 
3ap cii tii eiiH Mora oua? 

Mehkxjmo 1. 
A He, iipnjaTe.i.y, ihm'o Mora, a mora we TpavKini 
hhtii th ra othmbm. 

Mecehh.jk. (3a ee6e.) 
0, CecMpTHii CoroBii, nciiyHHTe mii Mojy ciyTity ii 
Ha;iy ! Ta aKo Me paayM He eapa, obo ey ;iBa poi^ena OpaTa. 
Ka;i II jcAaH ii ,ipyrn se.ie ;Ta um je ik'tii OTau ii ,iomo- 
Biina. Ja souhcm cBora rociio;i,apa. (F.iacHo). Mchcxmo ! « 
Ml M E H E X M H. 373 ^iv^ Oea Mehexma. 

Hlxa hem '? 

Mecehhje. 
Hehy sac odoje, Hero kojh ce oj sac ca mhom ;io- 
Beaao ua jiaJin ? 

Mehexmo I. Ja HncaM. 
Ja caM. Mehexmo II. Mecehhje. 
Te6e xpaiKHM. 0,t,u oBaMO. 

Mehexmo II. 
Ebo Me. UlTa je ? 

Mecehhje. (IIoaaKO MenexMy II.) 
OBaj je qoeeK nan CHKO^aHxa n.aH xeoj poJ)eHn dpax: 
HHKaja HHcaM Bnj;eo jia qoBen na qoBeKa xaKO Ha.iHqu ! Ta 
Bepyj MD, HH Bo;ia Ha boaj^ Hnje xaKO HajHK, hh mjicko na 
M3[eK0, Kao OH Ha xeCe n xu na aera; a ochm xora, oh 
Bean jia m}' je hcxh oxau n joMOBHHa. Hajdo.i>e fee 6hxh 
jia My npuI^eMO a ^a ra ncnnxaMO. 

Mehexmo II. 
36n.T,a ch Me ,i,ubho onoMenyo, u ja xn o;i cpua d-ia- 
ro;iapHM. Tlpo^iyacn caMO j,ajbe, j,ejia, Bora xu ! Ocjio6ojTufey 
xe aKO ce yBepHni ;ia mh je oeo 6pax. 

Mecehhje. 
Ja ce Ha^aM. 

Mehbxmo. 
H ja ce Ha3,aM ucxo xaKO. 

Mecehhje. (MenexMy I.) 
Illxa Beanm? Th, qnHu mh ce, peie ^a ce 30Beui MenexMO? 

Mehexmo. 
TaKo je, jadoxMe. 

Mecehhje. 
Ha u OBaj ce. hcxo xaKO 30Be „MeHexMo". KaHtein ;ia 
CH po^eH Ha Cnunjinju, y CnpaKysH, — h OBaj je xy po^CH; 
;ia XH je oxan Mocxo, — n obomc je xaj hcxh oxau,. A 
ca^a nasHxe ^a noMornexe h mchh h cedn... 374 CpncKH KhjHJKebhh Fjiachhk. Mbhexmo I. 
Th ch sacjiyatHO ji,a th CBaKy M0Ji6y HCiiynHM: cay^nty 
Tc, OBaKo ciodo.iaH, oaiu Kao ;ia ch Me 3a Hosau, Kyiino. 

Mecehdji:. 
J a ce HajiaM ;ia te ncnacTii jia CTe bh poJ^ena opaLa, 
ojiisaHUH, pot^eHD je;;Hora ^ana o^ je;tHora oiia ii je;i.He MaJKe. 

Mehexmo I. 
Tii roBopnin ly^ne CTBapn. 0, na^a 6u Morao h Hcuy- 
HUTH TO mro ooetiaBaiii ! 

Mecehhje. 
MotH fey Beh. A.ih jte.ia Aa mh ea;i,a h je;i,aH u ;ipyrH 
o.iroBapaTe aa oho iuto fey sac nnTaxH. 

Mehexmo 1. 
TTuTaj caMO, ja fey th o;troBapaTH, n iuto suaM, HumTa 
TH Hefey npefeyTaTH. 

Mecehh.ie. 
Jc JIU TCOn HMC MuHexMO? 

Mehexmo I. 

CaCBHM TUKO. 

Mecehhje. 

Jc JIU II TCOU Tai.O IICTO? 

Mehexmo II. 
JecTe. 

Mecehh.ie. 
Th BejHiii j,a th ce OTaii, 3Bao Mocxo ? 

Mehexmo 1. 
TaKO jc. 

Mehexmo II. 
II Moj ce TaKO SBao. 

Meceho.je. 
JeCH .IH TH CHpaKyHtauHH? 

Mehexmo I. 
PasyMc ce. 

Meceuuji;. 
jcch jiu u th? 

MliHEXMO I I. 

JecaM. jii iHTa caM ? M E H E X M n. 375 „ '} Mecehhje. 

Cea ce osa SHaMeita ,i,hbho cjiaacy! IloMOBUTe mh join. 
(McHexMy I.) PeuH mh, qera ce najpaHuje ceLam us CBOje 

;iOMOBHHe ? 

Mehexmo I. 
CekaM ce KaKO caM OTHuiao c oucm y TapeeaT, na 
TproBHHv ; KaKO caM ce iiarydno Me^y cbcthhom, h Kano 
caM ce o;i,aTJie Ha Jia^n o;i,Be3ao. 

Mehexmo II. 
CBeBHraan JynHxepy, 6y;i,H mh mhjiocthb ! 

Mecehhje. 
Illxa ce ;i,epem! Xohem Jin fcyxaTH? (MenexMy I.) 
KojiHKO TH je Odjio roj;HHa Kajta tc je oxau ojuseo ca codoM 
H3 ;i0M0BnHe'? 

Mehexmo I. 
Ce^aM, jep cy mh xajia noqenH Hcnaji,aTH npen sydn. 
Ilocjie Tora HHcaM ona HHKaKO BHine BHjeo. 

Mecehhje. 
A mxa Bejnm, kojhko sac je 6hjio cHHOBa y ona? 

Mehexmo I. 
KojiHKO ce ca;i,a Mory ccthth — ;iBa. 

Mecehhje 
Ko je 6no cxapHJH, th hjih oh? 

Mehexmo I. 
06oje CMO 6hjih cacBHM je.inaKH. 

Mecehhje. 
KaKO TO? 

Mehexmo I. 

EhJIH CMO 6jIH3aHUH. 

Mehexmo II. 
0, lyBajy mchc doroBn! 

Mecehhje. (MenexMy II.) 
Ako tern yna;iaTH y pel, do.te je ;i.a ja KyrHM. 

Mehexmo II. 
He, He, tyraty oojte ja. 

Mecehhje. 
Penn mh, ;ia jih cxe ce oSojnua SBajin jenHUM iimchom? 376 Ci'iiCKD KiiHHiEBnn FnACHnK. 

!Mehkxmo I. 
A, He: ja caM ce SBao, Kano ii ;iaHac, MeuexMO, a 
Hjcra cy xajta seajin Coshkjiom. 

Mehkxmo II. 
3HaMeH>a cy ry! He Mory ce Beh ya^ipHtaxu ,ia ra He 
aarp.iuM ! 3;ipaB0, poj^enn Moj opaxe: ja caM CosoKJie! 

Mehexmo I. 
A KaKO cy re Mocje npossaau „MeHexMO''? 

Mehexmo II. 
Kaia HUM je jaB.heno ;i,a je oxau yMpo, Jiefl,^ mh je 
npoMeuHO LiMC : ,i,ao mh je xBoje. 

Mkhexmo 1. 
BepyjcM .i,a je xaKO Kao uito naHJeui, a.iH peuu mh obo... 

Mkhexmo II. 
IluTaj caMO I 

Mehexmo I. 
KaKO uaM ce SBOJia Majna? 

Mehexmo II. 
TeyKciiHapxa. 

Mr.HKXMO I. 

laKO jc. 3jipaB0, Heo'ienuBaHU .Moj opare, Kora buaum 
jioc.ic TO.iuKo rcTHHal 

Mehexmo II. 
3,ipaB0 u TH, opaxe, Kora caM cse .1,0 ca3,a xpan^Ho, 
y3 BCJinKU xpy;i u Myny ! ra;iyjeM ce uixo ch nal^en ! 

Mecehhje. 
36or xora xe je, ;iaKJie, ona xexepa ssajia iteroBiiM 
UMCHOM : OHa je h3bccho mhcjiujiji 3a xe6c ,xa je oh, Ka.ia 
xc j< iio3UBa;ia na i)y>iaK. 

Mehexmo I. 
Fla jecxe, soH.i.a, ja ca.M iiaj)CAHo a'a mm ce ,i,aHac, 
or.-? -.KcHtiHa 3HaiLa, cnpeMU objic pyian; join caM hjchh 
n|m,;uii'ao ko.i, KyKe oi'j)xa'i, iia ra ;i.ao oBoj oB^e. 

Mehexmo 1 1. 
/I.a Jiu, opaxe. roBopuiii obom oi'i»xa'iy nrro je y 
mchc? (rioKaayje ra.) 


M E H E X M n. 377 *, '^ ^Jehexmo I 

To je Taj! Kano je to ca.MO joeneo y TBOje pjKe? 

Mehkxmo II. 
XeTepa. Koja mc je ojBe;ra Ha pyqaK, roBopame mh 
;ia caM joj ra ja ,T,ao. Pjiao caM ooraTO, iiiio caM n 3a- 
oaBiao ce ca xeTepoM. OrpTaq u HaKHT... 
Mehex.mo 1 (jna;ia My y peq). 
Bam ce pa;iyjeM ncKpeno aKO en ce Ha Moj panyn uito 
iipoBeo, jep Kaj:a tc je ona SBaja ceou, Mucmaa je jia 
30Be Mene. 

Mkcehhjk. 
3ap ty ja join ueKaTu Ha ceojy cjoSo^y, nao ihto 
CH ooefcao ? 

Mehexmo I. 
Oh Te cacBHM ;i,oopo u npaso mojih, 6paTe. y^HHa 
MCHH 3 a .T.y6aB ! 

Mehexmo 11. 
ByjH cuoooAaH ! 

Mehexmo I 
Pa3.yjeM ce, Mecennje, uito ch cjiooojan ! 

Mecehhje. (MenexMy II.) 
CaMO rpe^a ,T,a ce nocTapain ja cjioSojy joohjcm no;i 
6o."bUM aycnuuDJaMa. (lIoKasyje npa3He pyne.) 

Mehexmo II. 
Ka;ia je, opaTe. obo ncnajio onaKO Kano cmo HJeaean, 
BpaxHMO ce o6ojnu,a y ,i.OMOBHHy! 

Mehexmo I. 
yiHHHfcy TH no Aiejbu: Hapejinty Beh nunuTauujy, u 
upo;i,ahy cee iuto nwaM. Xaj;i,eMo ynyTpa I 

Mecehhje. 
3HaTe jin uiTa fey ;i,a Bac M0.3[UMy 

Mehexmo I. 
lUra? 

Mecehhje. 
,l,a AouycTUTe ,T,a ja oy^iCM usBptuuTe.i.. 

Mehexmo I. 
-lonvcTuLeMO tu. 378 CPIICKH KlbHyKEBHH FjIACHUK. 

Meckhhje. 
JI,aK:ie, ;ia jih ;i.a eeh saKaaceM JHUHrauHJy? 

Mehexmo 1. 
3aKaH{H je 3a ce;iaM \naHa. 

Mecehhje (ny6jiHii,H). 
Kojl MenexMa he, Kpos ce;i,aM Aaea, paHO y JyTpy, 
6uTu pacupo;iaja. IIpo;iaBahe ce poooBH, iioKyhaHCTso, nyta 
c DJiaueM : iipo;i,aBafee ce cBe mxo ce mohvC, 3a roTOBe nape; 
iipoAaBafce ce h Hceea — aKO ce, to jeer, Hai^e Kojn Kyiian, 
ajiH cyMitaM ;ia he ce sa H>y ncxepaTu u je^iaH cxonapau! 
— A ca,T,a, rjie;iaoun, ocxajre SApaBo ii oypno HaM iKi>e- 
CKajxe ! 

Tht Makuhje lljiAyr. 

(Ilpeeeo c AaruncKoe Becejihh VIajkahobhh). CHTHH nPHJI03H. 
BpyEBH'REBOJ no;i,jEJiii cpiickhx hapo;i,hhx iuajlubux 

IIPHIIOBHJEMKA. 

II aKO je ByK Kapaijinh npBH uo'ieo jia iipH6iipe a 
H3ji,aje Kpahe h majLHse Hapo;i,He iipiiiioBiijeTKe, Hiian ce 
rnaBHHM cKyiijLa'ieM iipiiqa re Bpcre CMaxpa BpHJejiHH h 
iio;iy3eTUH Byi; Bp'ieBnli. 1868 03;i,ajio je iteroBe cKyiLT>eHe 
Jipuqe CpncKO .Y'leno Jl,pyinTB0 iioji nacjiOBOM : „CpiiCKe 
Hapo;iue irpunoBiijeTKe, iiouaJBiime KpaxKe h iua.i.HBe". II 
Beh c Tora iirro je oGpaxHo na;KH>y y jaiioj MJepn h je^Hoj 
;ipyroj BpcTH iipiinoBHJciaKa, sacjiyjKyje ByK Bp'ieBnh iipH- 
SHaite H saxBajiHocx: a na^ ce y3Me y o63up ,Ta cy xc 
)i})uqe uaiiiicaue mucxhm, KpacHUM jcsukom, je3UK0M ByKa 
n .l)y6niiie, on;ia My xo iipiiJiH'iH join iipaje h mhoto bhujc. 
Ajiii ByK BpMCBuh HMa u jejian bcjiiik rpnjex ea CBOjoj 
;iyinH, ii to .rpujex 3a Koju je oh bhiuc HH^HpeKXHo npaB. 
Ihe.My je iipu pa;iy Hejiocxajajio jane KpuxuKc, oh je oa 
cBor Be.iuKOJ' yiHxe.ija BvKa HacjiHJejino .i.yoaB aa xaj \rdji, 
oco6Hxy jtenoxy je3HKa, a.in ne u ony cxpory KpHXH'iHOCx, Chthh Hphjiosh. 379 

t 

OE^y jglwieKTiiqHOCT H>eroBy. tberoBH Hamjbe;i,HHiiH, kojhx je, 
yocTRjioM, BejiKK Opoj, MJecTO Aa oj H>era Hayqe xy je- 
j,pHHy napaaa n .i>enoTy ^lUKuiijc, nayqiime caMO to: 6nTn 
uoTnyHO HeKpHTHqHHM, ynpaBO outh 6e3 rjiase. Jep sejiiiKa 
KiLUH^eBHa penyTau,nja BpqeBnha 3acj>en.T>HBa.ia ux je; ohh 
UJiH Hujecy Morjin nan HHJecy snajiH ;T.a oi^HJene H>eroB pa^i,. 
He;iiOBO.i>Ha KpnxnKa Bp»ieB0heBa HMajia je Kao nom.Tje;iuuy 
noTiiyny HCKpaTHiiHOCT u>eioBnx yieeaKa, n exo, y xom 
jie>Kn KpHBoiia iteroBa. 

ByK Kapaijuh ;i,uje.iu Hapoj,He npnnoBHJexKe y ,T,Bnje 
epcxe : y Myiune u mencKe. .,HapoA nam nMa CBanojaKH 
iipunoBnjexKH xaKO MJoro, Kao n njecajia, n Mory ce pas^in- 
jejiHXH Ha aceHCKe h sa, MymKe, Kao n njecjie. MyinKe cy 
iipnnoBnjexKe noHaJBniiie CMnjemne h luajLHBe, h xano cy 
H3MuiiiJbeHe, Kao jia 6e qoBeK peKao ;ia cy ucxuHHxe; a 
HieHCKC cy jtyraqKC u uyHC cy uyjieca KojeKaKBH (o uap- 
CKHM Kfcepn.Ma u o OajaanuaMa)".^ II xa no,ijeja n ;i,aHac 
cxojn. ByK Bp^eBoh iioKymao je ji,a obc aiyuiKe iipnuoBH- 
jexKe iioAujejH no cxajHHJi Bpcxajia, iia hx y npejiroBopy 
obhx CBOjnx npuqa ;iHJejiu na: ..uapoAne oafxe, c HajinnpiiM 
npocxpancxBOM ; Kybuoweene^ Koje ce "iyjy caMO oji nonoBa 
u Kajiy^epa, Kaj cy y bcccjiom ;ipymxBy; eapaAune; 1/0460- 
^anuue hjih caTupuune, KOJHJia ce odnqno y majiH iio;i,6a- 
3,ajy MOMHH, Kaji cy h3 jiBa cejia hjh MJecxa, na ce ca- 
cxany: oacne; zaxne, Koje npnanKyjy Bnme aaronexKaMa n 
nnxajinnaMa eero npnnoBnjexKaMa, ajin cy ys obc cxaBJLene 
u nuTaAuue, Koje ce ne Mory ;ipyKqnje y npnqn nasaxn 
Hero 6am onaKo KaKo ce qyjy *. To je H>eroBa nojijejia, n 
;i;e(|)nHnnHJe cy H>eroBe HaBe;i:eHe xaino, oji pnjeqn o;i, pn- 
jeqn. Ja mhcjium .i^a OBa no^ijejia Hnje xaina hh ;io6pa, 
;i,a je cyBurae noBpuina n neo^ipehena. 

IlpHJe CBcra, npBa Bpcxa, one ,,HapojiHe onke, c naj- 
mnpHM npocxpancxBOM', Heaia CMHCJia. Jep cbc, ne caMo 
KpaxKe, nero a inyyKG, ne cawo MyuiKC, nero u atencKe, CBe 

1 ByK y npcAroBopy CpncKor PHJe»iHiiKa ojs, 1818. 3S0 CpnCKH Kh>h}kebhh Fjiachhk. 

6a re npnqe Morae ,jo\iu no.i oey Bpcxy, jep cy one cee 
HapojiHC onhe. OBaKO ii.Me, Bn;i,n ce, He.Ma cMiicjia OH;ije 
iMJe ce Tpanai xaiieo o.ipej^eibe, ra'CHo ({)iiKCHpaiLe iioje- 
jTHHe npcTe. II ja hc pa3yMnje.M iirra je XTJeo EpqesaK 
c OBaKiiM HasiiBOM, KaKO je OH cedn irpecxaB.xao ly Bpcxy 
Hap.o;iHux iipnia? Cyjiehn no oHHMa mxo hx je oh yBpcxno, 
xo cy o6nqHe Kpahe Hapo.ine noiwiAuue, oes xnimqHHX 
paSwiuKa oji HCKHX ocxa.iHX xa»iHiije (juiKcwpaHnx Bpcxa. 

Hajrope cxojn ca KH>Q}KeBHnM npiiqa.Ma. Opnje CBera 
one He noxjeqy n3 noys^aana Bpe.ia, h>ux npHiajy uonoBU 
II Kajiy^epn, .lanjie .i>yjin Kojn nemxo «iHxajy. IJ gain ee- 
fcuHa OBUX npiiqa mxo ox je BpqeBuK ushho, hc uoKasyjy 
Huin.M jia cy Hapo^He. Hapo;iuc HHJecy hh no ;iyxy niajie 
y H>HMa, a ohu chjihh unxaxn ns CBCxor IlncMa noxsp^yjy 
xo oxBopeHo. To cy Kajiy^epcKe ,T,ocjexKe mxo MHpnuiy Ha 
ManacxupcKO buho. II yonmxe, ano cy KiLUHveBHC, oHia 
HHJecy Hapoj,He, jep mxo je KH>u>KeBHO, HHJe Hapo,T,Ho y 
OBOM HamcM cMucjiy. A yocxanoM, iMJe u Mo;Ke 6Hxn na- 
pojHOM oBa npu'ia ivije ;iojia3u: „Hhxh rojinnaM jtOMuno! 
ero uepnapyM cnnpnxyc canKxyc", h xo je majia peqena 

JiaXUHCKHM jeSHKOM KOJBM HC 6u TOBOpHO HH rHMHaSHJCKH 

npBomKOJiau. Sap naje My^ino ,T,a napo;iHa npn«ia no'iHH>e 
puje4HMa: „He snaxe je;iHy BaHcuy hobocx Kojy caM ;tauac 
y HOBHHaMa quxao?" (Cxp. 144 npu'ia 309.) II onaKa Bpcxa 
npnqa vByKJia ce y nac neoou'ino jaKo ; eno IlaMyyuHOBa 
36npKa ma-tuBux napo^innx npuiioBHJejtaKa roxoBo 611 iio- 
.lOBUHOM npnnajiajia y obv npcxy. A ;i.a jih xpeda jta xa 
Bpcxa npn'ia y KH>n>KeBHOcxu a npcxoju no;i; hmcuom napo- 
,THUX, xoMC, MHCJiUM, ;;a ne 6u mofjio hh 6hxh cyMite. 

HpoxuB Bpcxe h HacJiOBa dnpaAuua u noAOOAd^'^Ha hc 
6hx UMao unmxa, a,JiH iom Bnme HMa.M ;i,a npHMJexuM u 
BcxaKHCM ucKpnxH'iHocx HpH pa;iy. Bp'ieBHli hhjc snao 
paa.iUKOBaxu napojino, ono 'lucxo napojino, o;i. HeHapo^uora. 
FbcMy je cBana inajia y napo.iHOM pyxy Jioopo jtomjia, CBaica 
rnjuia Koja Beli na iipBH nor.ie;i o^Tajo \\ ibCHO neuapoAHO 
Bpejo. Bam y oBy epcxy n(?4^04tt'<?/K^. Kojy je oh ;iecJ)H- 
HHpao OBaKO : „iLUMa ce ooh'iho y manu no;i6aAajy momhh, « CiiTHH Ilpn.ioaii. 381 KavT'cy 113 ;iBa cejia ii.in MJecTa, na ce cacTaHv, ynno je 
mi.jj;tfeapH Koje HeMajy hr ce6n anco-iyxHO Hinnra na- 
poAHora. Jep. Ka,i HnjeMau neiiKa <lipaHuy3e. HasiiBajylin 
KpMMiifee <l>paHiiy3DMa. iiiTo Biiny Bvn-Byii. ii i.aA na to 
<l>paHuy3 ojroBapa ,Ta ce <t>paHuy3nhn KacHuje iiSMCTHy y 
UnjeMue ii Bnny ]a-ja, to ne noKa3yje .la je n3 ,iyme 
Hainer. cpncKor Hapo.ia ; to je yqeea ma.ia. Hapo.THO ne 
MO>Ke 6nTii, a to je Morao snaTn BpqeBoh, eefe c Tora, idto 
Hapo.T He 3Ha nn ,ia <I>paHuy3n noTBpj^yjy eeuiTO ca oui, 
oui, Hu Hnje.Mun ca ja To je je,iaH npuMJep, a h jpyrn 
je Bp.io KapaKxepncTcqaH no neyBn^aBHOCT BpqeBnheBy. 
niTa nMa, Ha npiiMJep, namer, cpncKor, napojiHor y tom 
mTo Kaji Hojewau noTa Mjequfca y Kojoj cy njiaHHHH Kpn- 
aaTn .laBOBD, OBaj ojirosapa y OHOJ hctoj y Kojoj h jibo- 
TjaBH opjiOBH, na Ma kojiuko Ta jiocjeTKa 6HJia h ^lyxoBHxa 
u Jinjena? HaMa nsrjie.ia ;ia je BpqeBah npoMao y sSapny 
CBe mTa My je jo pyne jionijo, n .^a nnje XTJeo pasanKO- 
Baxn HHKaKO 6o.T>e o,t, noinnjera. npaBO o;i nenpaBora. 

A DCTO TOJinKa oecMnc.inua je 6njia ynnjexH y na- 
poAHe npnqe ncTUHQTe Aorahaje. JyKa Fphnh 6ap, kojh je 
mTaMnao 1902 „CT0TnHy iDa.T>uBnx npnqa'*. ,i.OAao je „h3 
cpncKor HapojHor a^uBOTa y Xepiier-BocHn- n xaKO My je 
OHjia n npHMaMo. J a caM Ty neiMncjinny Beh je;iH0M cno- 
Menyo y „Cpn. Kana;. rjiacHnKy* /XT\') npn OHJenn napoji- 
HDX npnqa JepeMuje Kapai^nha. 

HeKpnTnqHocT aerosa noKasyje ce join n y TOMe uito 
ce ryOH y BapnjaHTaMa. Oh, na npuMJep, oa ;io6po no- 
3HaTe 6acHe o ancnuu n KHcjejiOM rpoacl^y ,T,OHOcn Tpn na- 
pnjaHTe 0;t. Kojnx cy ;iBnje noTnyno HenoxpeSne, h to cy, 
...^ncuua n munaK c.iaTKu", ,,JlHcnua n uinnaK" h mutatis 
mutandis .,Me^e;iuua n H.e l)eua". TaKO npuqn ..Marapan 
Ha CBa.T,dn" jioaa3n BapnjanTa ,,3Ba.in Marapna na CBa;i6y'% 
a y HHTajnuaMa ,T.o.ia3n ncxa CTBap noji opojeM 109: .,nHTao 
Marapqnh ona: idto Te oho .lanac 30By na CBa,T,6y? — Bnhe 
HecTa.io jipBa". To cy cto ncTe cTBapn npHqanc y ncTOJ 
3<5npn,n no TpnriyTa. ,T,a o onoMa KOJe cy npnqaae caMO 'I 382 CPnCKH KlfaUlKEBHIl TjlACHHK. 110 ,iBanyT. n He roBopiiMO. Kojiuko inia npn Towe h ca- 
BJecHOCTo, ,ia ne pencMO HHiiiTa rope, mo/KC ce seh MHCJinru. 

H ;iBuje jipjre npnqe yuiJie cy y sGupKy, qnjn je no- 
CTaHaK iio3HaT. Je;iHa je nosnaxa OednrijcKa iipina o My- 
;ipocTn Co.ioMOHOBoj ,.Jl,Biije MaJKe, a je^ae chh", a jipyra 
je nosHara npuna 113 ncxopHJe, Kano cy Hcene, iiocjiiije 
oncajie neKora rpa;ia, nsHHJejie CBOje MyiKeBe, to je npnqa 
,.jKeHe yiipTn.ie CBOJe MViKeBe". Bn.io 611 spjio 3aHHMJi>HB0 
rne.iaTH naKO cy re CTBapn yin.ie y Hapo;i, ajiH, jep nx je 
BpHCBuh yHHO. ja nx ne Mory ar npnMiiM c noxnyniiM 110- 
BJepeibeM n cbc mh ce ihhu, jir hx je BpneEnh nncao 110 
HecBJecHoj peMimncneHiiuJH oa quTaFLa. 

Bacne n jecy jejina noce6Ha BpcTa h BpqeBnhcBe 
iipnqe 03 OBor o;ije.i.Ka cy Bpjio ^loOpe n Bp;io KapaKTcpn- 
CTn«iHe. Oh je KacHHJe y 3ace5Hoj Ktt,u3n inxaMnao CBoje 
j.Hapo.ine 6acHe, uito ux je CKynno no Bokh, Upeoj Fopn, 
JI,a.iMaucjn, a HaJBnme no XepueroBiina". Menn cy iiosnaxa 
;io ca.i xpn u3AaH>a obc 3CHpKe, n to CBa Tpn y ;I,y6poB- 
HiiKy: 1867, 18H3 h 1897. 

H iipoTiiB HacjiOBa n npoTon npu'ia BpcTe znTKe HMao 
Odx ,Ta npHMJCTHM. TTac.ioB caM ne SHa^iH nninTa. TaxKa 
Huje 3ro;iaH HasuB, a y TCXHHqKHM H3pa3HMa 3a Hapo;iHe 
iipiiqe oHa Befe UMa CBoje snaqcHie (wao Oajha), iia miicjihm. 
la OH,aa OB;ije Taj HasoB uiije noTpeCee, CBe ;T.a je a rio- 
Aecan, iuto y CTBapn Hiije. /I,pyro, to cy jiocjctkc MaxoM 
0)03 iiKaKBa Ayxa, 6e3 cMuc-ia, Oes pasGopa — „lIeMajy 
MimyTn 'rarnime y KOJ^eny", „y;iapii.in Typiui na rH>aT" iinii 
.niije Ma'iKa, nero MaqaK'-. y obhm cTBapnMa. Koje cy r)03 
iiKaKBc iiiTCTC Mor.io n30CTaTn. li^iiiao jc Gain Bp'iOBnh 
noHaJBiimc Haiii.i.cinnKa. jep ce ;ip/Ka.io. ,ia 3a TaKO cTBapii 
ne TpoGa no snaiLa nn BJeinTime. 

IIuTttAuue cy Bpao injeiie 11 mccto ucoOimiho ,T.yxo- 
BiiTe. Jiou je ocTa.iDM iipimaMa r.iaBno TOKniiiTe y seccjioj. 
•HicTo KOMn'nroj cirryanujir n y Kojoj ;iyxoBUTOJ jiocjeun. 
oBe riuTa.iuue lipejiase qeiiite y caTiipy. y je;iaK capKa3aM. 
TAJe HM je H3pa3 nye ;iyxa, oiuTpuiic h cnare. „riHTao 
paja TypMHua: 3ainT0 Me. ara! ju^im th, Gajein? — 3a- •k» "Chthh npnjio3H. 383 TO jivC'Te_ 6ojih". Fotobo ^a HOBJeK ;io^e jio yejepeita ,i;a 
je ^t^|,0*^'fee y MaH>e pujcMu jiaxn neiuTO nspasHxnje, HeuiTo 
OApei)eHuje : y ohhm pnje^nMa ce Hajiasu OKapaKTepncaH 
OHaj MHTaB (5oJi n oqaj, OHaj tbuikh po6oBCKn ja;t. Hjih, 
KHKO je HeodnqHO ycirjefla OBa jipyra nnrajiHua: ,,nnTajiH 
pajy : idto jiaBaxe arawa na rojiOHy ? — HeMaM th uajt 
cee pe^OM KaSHBaTn e Mn ojiorae KOH>n, Hero fcy th KasaTH 
caitfo niTO He AasaMO. — A idto ne jiasaTC? — T|,yniy". 
y OBaKHM. a H y jipyrnM uiajtHBDM npnqaMa, npodnja qecTO 
jijx cneuHJajiHO name raa.ie, noKasyje ce npupo^ena omTpo- 
yMHOCT napojina. y OBOMe nMa ;ioncTa MHoro ihcto na- 
inera, epncKora, y H>nMa je jacna npo(|)HJiHa cjiHKa napojtHa. 
CnoJTe Hapojine njecMe n OBe ma.T>HBe npnqe h jiodnheTe 
jejlHy Bpjio jacHy, o;i,peJ)eHy cjiHKy namer napojia. y Ha- 
cpaAHHY Xoi^H HMaMO je;iaH thh, KOMe je jiaTO neodnqHO 
MHoro qHCTo cpncKHX ejieMenaTa, TaKO, ;ia am ^anac y 
H>eMy HMaMO jej;aH .injen thh Hamer napojiHor majtHBqHne. 
no;ije.ia BpqeBnfeeBa, jiaKJie, nnje Haj6ojLa; to je oh 
caM ;i,OKa3ao h y Teopnjn h y npaKcn. C Tora mdcidm jia 
6h OBa Ho^ijejia, Kojy mhcjihm npejiJioacHTH, oHJia 6ojba; 
ona je, yocTajioM, caMO Mo;i,H4)HunpaHa EpqeeafeeBa no- 
jijejia. MncjinM, ;;a 6acHe, Kao napoqHTy n jaqy BpcTy, 
Tpe6a ojiDJejiHTH. a BpcTe : Hapo;i,He onhe a raxKe, cacBHM 
H30CTaBHTH H TaKO dflCMO jioOunu: noji,6ojiaqnHe, Bapajinue, 
nnTajinue. 3a one KpaTKe uiajtHBC Hapo^ine npaqe Koje ne 
,T.o.ia3e y one ropH.e BpcTe, jep npuqajy cbmo Kojy majBHBy 
cnTyauHJy. ja 6hx npe;iJiO/Kno HacnoB : nom tAuur, Kojn je. 
MHCTHM, n £pjio sron^an n Bpjio KapaKTepncTuqan. 

r. C. HoBaKOBuh nnmyhn npe.T,roBop obhm Epqesnlie- 
BUM npnqaMa. He npnMJeTH nninTa 3a obv nonjeay : oh caMO 
peqe na je,iH0M MJecTy jia rpa})a y oboj sOnpan nnje cn- 
CTeMaTCKH Kvn.T>eHa. anu. TaKo ncTnqe. la ce v oHaKHM 
HaiuHM npnnnhaMa He 6u hh Morao oqeKUBaTH noTnyn cn- 
CTeMaTCKH sOopHHK. To je jejiHa o^nqna (l)pa3a, Koja mhoto 
He 3Haqn. ByK je'pajino y joni ropoM npnjiHKaMa n HMao 
je MHoro Bnrne cHCTeMe ; y obo ,io6a n3jia3n.ie cy sSnpKe 384 CPnCKll KlLHJKKBHII rJlAClIUK. 

HapoAHux iijecaMa ii GiiJie cy jiajieKo 6ojlc. Ilnjccy npii- 
jinKe TOMe KpiiBe. one Cap neMajv HnnaKBe eese ea ckv- 
ii.i.aibCM II n3.T,anaibe.M napouinx iipima. 3a je,iaH encTe- 
jiaTCKii 3i5opHiiK TpeGa KpirriiKe. a n>e Bp'icBuh mije HMao. 
II MiicinM .la je na Kpajy TpeOa.io cBanaKO ncxahii 
,T.Bii je o;iJiiiKe Bp'ieBiiheBe : Be-inhy Map.T,iiB0CT ri Kpacaii 
je3UK. r. HoBaKOBiife Be.in : „/I,a oBe iipnqe c ,ipyre cxpane 
HH'iOMy He 6h BpiijeAH-ie, aa to 6n ux caMo Ba.ia.io na- 
j^axn : jep ko.iiiko iiMaiMO cjior Hapo^HH y mhotdm yrjiejiiiMa 
aacTynjtCH y noeanjii napojieoj, xaKujex yrjie^a y iipoan 
cBe HaM BHine xpeOa". A BpiieBnfe caM Bejin : ,,Mo^6 Outh 
;i.a he ce nafeu Kojn o;i qnxajiaua re he pehn jis, cy ce 
OBe npniioBiijeTKe aior.ie us.iommu y Majio Oo-TjCm Ha^cHy 
iincaH>a n no .laHamiteM crnjiy, a iie OBaKO iipeiipocTO, 
Kao jia TeHcaK TeHcaKy ojih qoCae qo6aHy npunoBiije^ia npcMa 
cyauy y Ko.inCu. 3aT0 caM ayJKaH Kaaaxu ;ia caM ja OBe 
npHnoBujexKe, nan n CBe .ipyro luxo caM y cbom BHJeKy 
Hapo.iHora i.yimo, ocxaB.i.ao Kao (|)oxorpa4)ujy 'incxora iia- 
poJiHora Ha»iHHa. Hniiixa Mojera u3Mniu.T,eHora iioMa, nero 
je cBC Hapo.iHOi^!) ; a cbc caM Bjepno iipeiiHCURao o;i pn- 
jeiii .10 pnjeqn KaKo caM qyo, h xora caM ce upaeua Baa;ia 
jipH^ao... II nuje Moja naMJepa ;T,a yqenoMe yieno AOKa- 
ayjcM, HO ;T.a cyHapo^iHiihy ii^HeccM napOAHO, mxo ;io ca^a 
join Huje BH;ijejio CBiijexa. '• Mojoj rnaBii n HCMa ceMJCHa, 
Koje On y no.ijy KH>uH(eBnoM ypo;i.H.io.'' Tom ce on xxjeo 
;T.a naBUHu; oh je xauHO onaano cBoje HC^iocxaxKC u CBoje 
BpjiHHC. 11 je^Hnx H ,ipyi'HX HMa mhoto. ajiH Bp.iuna Hiiai; 
MHoro Bnnie. Jep y iteroBoj aOnpun uMa n Kpacnnx, hco- 
on'ino KpacHHx cxsapn, n xo je h ^an .lanac najGo.i.a 
aCnpKa nainiix naponnnx ma.i.nnnx npnnoBnje.iaKa. 

B-TAAnMnr 'Iiotobhtv. « 

Ml .*^--A' nojiHTHqKH nPErjiEfl. 

yrAPC'KA KPH3A. — Pe^OPME 7 1J,PH0J FoPn. — B.vrAPCKA KPIISA. 

yrapcKa Kpnsa HHJe join cepraeHa. Ona ce, mra Bnine, 
CBC BHine saoiUTpaBa. BapoH OejepBapn, ca noBepeiteM 
Kpjiie a oes noBcpeaa eapojia yrapcKor ynpaB-ija iiocjo- 
BHMa y jipn^aBu yrapci.'oj, n myhh ce ;i,a cnpeMu 3eM.T>uinTe 
3a je,iHO jcxaBHO MnnncTapcTBO. yjipyavena onosnunja. Koja 
npe;icTaB.i)a BehnHv y yrapcKOMe Cadopy. bo;;h nocjioee 
onoSHnnje choikho kro je;i,aH ^jroBeK: eHepruqHo, oraxpo n 
HenoKO.ie6.i.nBO ona CMexa yrapcKoj BJia.in Bpno mhopo y 
CBHMa nocjioBUMa H>eHnM. Obo je onosnunjn y xonnKO jaKine. 
mxo je ftoj npninao BeauKu ;ieo .indepaaa h3 TacnHe cxpaHKe. 
U3 xe naj jaqe jio cajia cxpaHKe y yrapcKOJ, Koja je xaMO Baa- 
;].ajia CKopo qexp^ecex ro^HHa. C'aMO, n je;iHa h .ipyra cxpana 
cy 663 OHora mxo ;i,aje atoBoxa n B.xajin h BefcoHH. 06e cy 
6e3 cujie. Bapon <I>ejepBapH ne MO/Ke 3aK0HCKnM nyxeBOMa 
jia npoKynn nopesy o,i nopesHUKa, hd jik nosose noj. sa- 
cxaBy peKpyxe. Cadopcwa Behnna, KOJa je pejioBHDM nyxeM, 
cjio6o;iHnM nsGopuMa, Hapo.iHnM noBepeHjeM, nsaOpana, HCMa 
ycxaBHHx npaBa, HCMa MoryhHocxii ;ia ysMe y CBOJe pywe 
ynpasy Ha,x 3eM.'b0M. OOe cxpaee ao ca^aa cy cxojajiH jejiea 
npcMa ,xpyroj Ha mucxo ycxaBHOM cxanoBuinxy. Kpajt nehe 
,T.a iionycxn saxxeBinia onoaiiunje. nehe .xa ;ionycxH ;ia My 
ce noBpcie Kpao^eBCKa iipaBa npnMajyhu Bo.i>y H>eHy. Koa- 
.inuuoHe cxpaHKe nehe onex ,ia iionycxe bojlh BJiaAapcBoj. 
Kpa.x. HMa npasa no ycxaBy ,ia nocxaB.ta sa yrapcKe mh- 
HHCxpe Ji>y;i,e kojh naiajy H>eroBo noBcpeae. ajin h Behnna 
caGopcKa HMa npaBo ;ia ne ;i.aje CBOje noBepeae xano na- 
3HaqeH0M MHHHcxpaMa. II jejinn n ,ipyrH, no CBHMa 3Ha- 
UHMa, nehe nonyraxaxE y cbojhm saxxcBUMa, II npBn h 
;ipyrn Hcnpuehe cBa ycxasHa epejicxBa ^a ce Cope 3a CBOJe 
npeporaxDBe. Csa je BepoBaxnoha ^a ;i,o KonaqHora pacnena 

25 386 CpnCKH KlLHHxKBHH FjIACHHK. 

Hctc .lohn. J^OKjie ce He iial^e KanaB KOMnpoMiic, ;i;oTJie je 
KaCnneT Capona <T>ejei)Bapuja iipe;iy3eo HCKe Mepe Koje 
UMajy ;iBojaKy cBpxy: n ;ia ra iipm.aiKy Kao KadnHeT kojcmv 
cy Haj.ipa/Kii iipBO yrapcKu HHrepecn, h ,T.a ocjiade y oinMa 
Hapo;ia yrapcKora Koa.mmioHy onosBunjy, h jia je no mo- 
ryhnocTn pa3Je;iiiHe. Tano : 

MiiHocTap llpocBeTe JTyKaq n3;i,ao je jip.e HapCviOe Koje 
ajiy Ha to ,T,a yqHxejLe ochobhux mnojia cpiiCKHX (Kao h 
ocTaJiux iiiKOJia neyrapcKiix napo^iHocTH) aarHa ,i,a ce no- 
CBere HaJBume noMa})apiiBaH>y HeMaljapcKe ;teue, 

riGsiiBajyhu ce Ha saKOHC n3 1879., Koje je xtco Shbuih 

MHHHCXap BepSeBHUH JIR IISMCHH, Ca^aifcH je MHHHCTap H3Jiao 

OBaKBe Hape.i.6e h ApHvaBHUM u ayxoHOMHOM BJiacTHMa: 

1. y iDKOJiaMa r;ie je jejiaH yqHxe.i. npe^iaBahe ce 9 
iiacoBa He;ie.'bHO caMO iia})apcKH; vjie HMa ;iBa y"iHTe.T>a y 
ocHOBHOJ lUKOJiii npc;T,aBaiie ce 15 'lacoBa ca.yo Mahapcrai 
jesHK, iMi,e uMa xpu yqiixea>a iipciaBalie ce 17 'lacoBa, v,\e 
uMa 'lexupii yqoxe.'ba npe;iaBafee ce 20, a rje ux je npeho 
xoia 6poja iipejiaBate ce npeKo 20 'lacoBa. 

2. niKoncKii Ha,T,3opHuiiu Mopajy iioxaljaxii ocHOBne 
iiiKO.ie y CBOMe onpyry <5ap jciaHiiyr y ro;iHHU ii xo y oho 
;iooa Ka,T.a ce .MOH^e Haj6o.te bhjicxh una ce kojihko n Kano 
Hayni.io ii yiiKio h3 Ma^apcKora je3UKa. Ha;i3opHiinn mo- 
pajy najouixpHJy Ha>mLy na xaj nocao oOpaxnxu. .VBepe 
nn ce ;T.a hbjc y nenoj niKO-in Ohjio ycjiexa, ohu cy jijaaiu 
OAMax ucHHxaxH yspoKe neycnexa. Ako Oy.ie Ohjio nejcnexa 
3(5or He;iocTaxKa y y'ln.inMa, y HOxal;aH>y ruKOJie, nxj., na- 
CTOJaKe ,ia ce ojiMax xu yspoHn yKJione. Ako je yspoK ne- 
ycnexa yqnxe-i., OH.ia he npe;iJio^nxu y'iuxe.i.a 3a oxnycx 
aKo yiHxe.i. neMa .lOBo.i.Hora 3Haiba h3 Mal^apcKora je3HKa. 
Ako .in je naK yqHTe.T> nexaxan y Hi>ejaBaiby, on^a he Mohn 
Jia cnpe'in ,ia My ce H3Aaje jip/Kanna noMoh, hjih he ;i,a 
noBe;ie jincuHMJinnapHO HCJie^eite npoxuny yquTe.i>a, 

3. .Vquxe.'bH ohuitiihckhx h BepoHcnoBeviHHX niKOJia 
no;ije,iHaKo cy o.T.roBopHii jiHCUHnjinHapno 3a rieycnex y 
Ma})a|»cKOMe jesuKy ,T.eHe Kojoj cy la npcianajin. 

4. OninxHHCKc n BepoHciioBejine HiKOJie fee ce saxBo- ■^ TlojinTnuKn IIrEr:iE,n:. 31^7 

* 
pHTH aKO j3e y itHMa je;iaH 3a jipyrim OTiiycxe jtBa yqn- 
TejLaK.^6^"' HexaTHOCTH jqnrejLa y npe;i,aBaH>y Ma})apcKora 
jesHKa H iieycnexa J^aKa y seaity Ma^apcKor jesiiKa. 

5. y BepoiicnoncMHnM inKOJiawa MOHce BJiajia nocTaBUTii. 
y3 npncTanaK ayTOHOMHC iiiKOJiCKe B^acTH, n jipa^aBHora yqa- 
Te.i.a aa Mai)apcKii jesnK. 

^3 oBe Hapejide MHHiicTap npn.iaje ^iHTaB hh3 ynyx- 
cxaBa KaKo he ce HaMeTHyiH n.iu OMHaexn Ma^apcKH jeann 
Hapo3,HOCTnMa y yrapCKOJ, Kojnwa xaj jesDK nnje 3a cpue 
npupacxao. 

MuHHCTap yHyxpainifcHx ^ejia, Kpncxo4)H, ca CBOje 
cxpane naK, nsjaBuo je ar he KaSHHex 6apoHa $ejepBapHJa 
HacxojaBaxH ;i,a ce y yrapcKOJ yBejie oninxe npaso rjiacaH>a, 
xe jia CBaKQ rpa^aHim yrapcKe xaJHO Moace Aaxn cbo] rjiac 
npnnHKOM n3dopa. Obbm naquHOM 6u ce jiodpo opraHusoBanH 
couujajucxH, qHJH je 6poj Be.xuKH y yrapcKoj, Maxnyo xpa- 
>KeH>a Ma])apcKe KOMaH;i,e j yrapcKoj boJcuh: BaatHHJa je il 

ifciixoBa napxiijcKa no6e;i;a Hero jih Ma^apcKa KOMaH;i.a. Hhm 
ce xa rpyna MaxHe MaJ^apcKe KOMaH;ie, Mor.ia 6u $ejepBa- 
pnjeBa BJiajta ^a, eBenxyajiHO, y^e n y HOBe ii36ope. Koa- 
.inpaHoj onosimoju He Moace ;iaHac nha y paqyn jia noMorne 
oimixe npaBo xaJHora r.iacaifca 3a nsCope u 36or CBojnx 
cxpananKux pasaora u uaiu 36or counjajiacxa. kojh 6h Ha 
H36opuMa 6uwiu MHoro jaiH o;i CBujy ca;iaH>HX Koajiupannx 
cxpaHaKa, Koje y cbojhm nporpawnMa Hejiajy Hur;i,e hchh- 
caHO Kao je;iHy xaqKy onmxe npaBO rjiacaaa. 

ITpBa Mepa Mopa OHeaaAOBo.-hnxn Cp6e Bpjio mhofo h 
aKO ce OHU Mory iipoxnBj' ae atajiHxn pe^oBKHM, 3aK0HCKHM 
nyxeBiiMa, saxo mxo ce Behuna ohhx xa^iaKa y o;ipe;i,6H 
ocHiiBa Ha 3aK0HiiMa Kojn hc Mory KpiLHxn npaBa yxBpi^ena 
saKOHHMa upKBeno-mKOJicKoj ayxoHOMnjn Cp6a y yrapcKOJ. 
Ca jipyroM MepoM MOHve ce 6hxh 3a;i,0B0JtHHJH. Ako 6k ce 
yBCJio onmxe npaBo xaJHora rjiacaaa, oH.ia Oh o;i aera 
BH;;e.ie BejiiiKC Kopncxn cbc neyrapcKe napo^HocxH, — one 
npe;icxaB.TBajy Behnnj y yrapcKoj. CjioBaHu, PyMynn h Cp6H 
casBahe BCUHKe 3dopoBe napojine na KOJHivia Le o;i,JiyqHXH 
KaKBo he cxaHOBHuixe 3ay3exn npeMa Kpnsn y yrapcKoj. 

36' 388 CpHCKH KftHHCEBBH rjA( HHK. 

Ila OBnM aOopoBiiMa ho co mo/Ko iIiitii o,i,.iyqnTR ('v.iTr)nHa 
OBa Tpn iiapo.Ta. 

Tlocje nevcnena aTeHxara na hjubot cyjiTana AO;iyj[- 
XaMn;ia, nocjie npexpare iKippiiieHC, noBOAO.M xora, y 3;iaH>y 
r)yrap('Kora ErsapxaTa y HapiirpaAy, Byrapu cy ce Ha.n.ajiii 
oinrpuM MepaMa oji crpaue TypcKe n iipewa KHeH^esHHii u 
npeMa CBCMy Oj-rapcKOMe inxo jiejia y Mahe;iOHHJH. Fjiac jia 
he nopxa saTBopnxn Fi.capxar ii ,T,a he ce dyrapcKii Ek- 
capx npeoejiDTD y Co(J)njy, nao n r.iac o MoOnjincaH>y BojcKe 
TypcKe (Onno je pe»ni o Moi5n.iu3auaju 200 Carajjona ne- 
ina,T.uje) dpso ce aKpe;xnTOBao y Byrapci^oj. Y CBiiMa nn- 
CTOBUMa, cfM Bjia;inHnx, to je iinxaifce 6u:io Bp.io omrpo n 
HtDBo nperpecaHo. Kano je to HenaFco iiajio 6ain y omh h3- 
6opa 3a oKpysvHe n onrnrnncKC caBexri 3Cor Kojnx cy ce 
qaK 3';ipy/KHJie Tpn rpyiio iiojiuTUMKe, napojiHiaiKa, nporpe- 
cnBH0-.Tii6epajiHa n jieMOKpaTCha, n ncraK.ie 3aje;iHH«iKe 
KaHjinjiaxe, cBaKU je sepoBao ;ia he ca;i,aH>a GyrapcKa Bja;ia 
MopaTii iiacTH, H jiohn ;i,pyra. IlaHOHa.iHn .lo.iasaK KHe3a 
Oep,iuHaH,T,a y ('o(J)njy, iiojanao je caMO to BepoBafte. 3eM.ta 
y Kojoj cy npoMene OiiBajie Bpjio 'lecxe, r^e cy JLy;in Hvyjinn 
BJiacTii BHine M0H<e Gutii Hero mvie Ha Ba.iKaH}', vag cy 
'lUHieHU pa3Hn CKcuepuMeHTH ii npnMeH>nBaHn cBanojaKn no- 
.iHTUHKii cncTCMu, HHJe MoiMa BOpoBaxH .T.a 3a ;iBe ro.THHe 
II MeTiipn .Meceua mohjc je^na e.iajia ocTaTn oe3 upoMeHC 
Ha ynpaBii. II npoMene je 6ikio. Ona je ca.MO Ou.ia jie.in- 
Mimna. A.in, iLe Huje Oii.to 3aT0 iirro cy CTaMOyjiOBucTn 
na nsMOpuMa 3a ouiirruHCKe n OKpyHxHe caBCTe iiponajiH. 
HaiipoTHB, Bna;ia je ;i.o6ii.ia jK'huny raKBy .T,a je caMO iio- 
jawa.ia CBOJ no.io>Kaj. Hiijc npoMfHc oii.io y KaOuneTy Pane 
ilexpoBa Hii 3Gor iipcTparc y Ehcapxiijii oj cTpane TypcKC 
B.iacTii II 30or r.iacoBa o iipe.Meiinajy EKcapxoBOM y Co- 
(|)HJy: EKcapXHJa je ocTaB.tcHa na Miipy ii oyrapcKii Encapx Ik- 
ocTaTu y Hapiirpa.iy, a B.ia.ia Oyrapcha ciJiyiHo iisjaB.iyje 
J13. Hehe ;ia';ion>CTH 3aTBapaH.e EKcapxaTa Mauap h no ucHy 
paxa c TypcKOM. Hnje npOMcne Cn.io hu 3aT0 inxo cy caaGH 
ycnecH Gu-iu y GyrapcKoj ciio.buoj iiojiuthuh. Cno.iHy no- , HojiHTnqKH IlPErjiE;!. 389 -TUTfiKJk*^ ByrapcKoj bo;iu ca.M KHes Ko6jpr. IIpoMeHe je 
6h.io ja.Ma'iHO aaxo ja ca^iaitn KaSiiHex 6yjie xoMoreH, ;na 
6yjie uiTo jaun napxnsaHnMa cxaMoyjioBncTa. Y KadnHex cy 
yiDJiu ca;ia i[pe3,ce;iHHK HapoAHora Co6paH>a, JI,p. FaxeB, h 
ajiBOKax pyiE'iyiDKu n Hapo;i,Hn uocaaHiiK, K. IlaHajoxoB, 
ooa Bp.io Bn^cHu cxaMdyjioBucxH. ^ocajiaitn Munncxap rpa- 
l)eBHHa, Jl. K. IloiioB, 6uo je yoseK oes napxiijcKHX Haqena, 
npnBpjKeHDK nnqHora peHxQMa n jiiiihh ripnjaxe.i. Knesa Oep- 
anHaH;ia. BnBiun MnHncxap npaBocy^a, Jlp. 11, CxaJKOB, 6ao 
je uporaae rojHHe iipe;i(*e;;HHK Hapo;iHor Co6paiLa, BnlieH 
(xaMoyaoBncx, ajiH y dcxh Max h qoBCK Kojn Hnje Morao 3a 
KpaxKora miihuc rpoBaita HDKaKBa yrjie;i,a cxehH koji. J&yjiH 
cVAtKora pe^a, hhxh Mehy ifcHMa ca^yBaxH ayxopnxex Mh- 
HHCxapcxBa ITpaBjie. OBaKo upoMeiteH 6yrapcKH KaSnHex 
j,o6uja o6ejie}KJe napxnjcKora Kaounexa. JI,a My HHJe Ha 
qejiy ^enepaj Pa^io IlexpoB, Ka6iiHex 6a 6uo casBnM qncxo 
cxaMoojoBncxHqKu. Morj'feHo je ^a he, nocjie noBpaxha Knesa 
<PepjUHaH,ia us TTapasa, oxnhn ca leaa n renepaa IlexpoB, 
a saMeeHxn ra X- HexKOB, kojh iio xeMnepaMenxy cna.ia y 
pej cnocooHnx dyrapcKHX nojinxuqapa. II awo je Moryhna 
oBaKBa iipoMena, MoryliHa MOH{e dnxn n npoMCHa Kojoj ce 
He Hajiajy aanamftn ynpaBj^aqu oyrapcKn. Ilyx y Ilapns 
FhnxoBa Baaj.apa he n xo nnxaae peuinxn. SaKJtyqeae Mupa 
usMeliy Jaiiana n Pycnje, nrpaLe SHaxny yaory y o;iJiyKaMa 
Knesa <I>ep;i.uHaHia kojh je y npBOMe pe;iy bcjidkh onop- 
xyHHCxa, a nocjie ;Tocje;iaH no.iuxnqap. 

SBannqnu u je,i:nHu ancx y IJ,pHOJ Fopu o6jaBuo je 
;^pajeM jyjia Meceua ,T.a je Knes II,pHe Tope v Bpjia o.i.iy- 
nuo ja ce aeroBUM iio;ianuu,uMa cnpeMH je;i,aH saKOH o 
LuxaMnu KOJUM fee ce HMaxn jva saciiuxaBa napoji y JLy6aBii 
iipeMa oxai^6uHu, hcxhhu u iiomxeH>y, ;ia npuoropcKa uu- 
xejiHreHuuja mo/KC ucKasusaxu cjio6oj1ho caMO ucxuny. — 
Te Hcxe HOBUHe ,ioHejie cy o6etiaffae ;T.a he ce y xoKy mc- 
ceua jeneMdpa cacxaxH Ha II,exuH.y n HapojHa CKyniuxuna 
qHJe he nocJiaHDKe oupaxn, bcjg hobuhc, cao6o;iHO, caM 
Hapoj,, — a r.iaBHH he sa^axaK Ohxh npexpecaae 6yi?exa 390 CpncKn Kh>h5kebhh Fjiachhk. 

iipuxo,ia u pacxo;ia. Ys obc ;;Be HOBi'me ujia o5jaBa o 
vcraHOBu .,Il,pHoropcKe BaHKe" h UpocBeTHora CaBcxa. Ose 
Heoou'iHG nojaBe, Hapo»inTO oHe o casHBy HapOAHc Ch-yn- 
uiTUHe n 3aK0Hy o uiTaMiiii, u3neua;iHJiH cy CBe Ll,puo- 
ropiie, a n CBe one .i^yjie kojh npare ;i;orahaje y IJ,pHOJ 
Fopii. Knes HnKo.ia je ayxoKpax, kojh je rojioHaMa Bja.iao 
3eM.T>0M 6e3 iiHcannx sanoHa, 6e3 ojtroBopHux MnHncxapa. 
;iejeliu HpnoropuuMa iipaB,T;y no npaBy jiapoBanoM My BoroM, 
xe OBaKaB narao iipeoKpex y H>eroBHM Ha»iejiHMa Mopa sa- 
uyjinxii. llpoinna n OBa ro;i,iiHa 6ejieate y anajinMa iiojih- 
XH'iKC ncxopujc ll,pue Tope iiyno nucaniix ii oKxpoiicanux 
3aK0Ha ApHJaBHnM u HapojiHUM ycxaiioBaMa, Kojex je uyno 
0;iaBHa y .in6cpa.iHUM ApH^aBa.Ma. OBaKBa pa;T,n>a KHt'sa 
llriKO.ie xyMauHJia ce pasjiH'iHO. Jejiau cy joj iipii;iaBajin 
3Ha'iaj iipupo,iT.He iiocjieAuue oBOJiynHJc. yHyrpauiau hchbox 
Hapo,T,HU y cBOMe uaiipejioBaFby ii pa3BujaiLy j,oBeo je Keesa 
HuKOJiy JO pecjmpaMa, ehOHOMCKo iipocBexiru pa3BuxaK ua- 
po;i,a y Il,pHoj I"'o[>u HeoAo.i.HBo je cooom aouoo perlJOjtMe; 
Kees iix je Mopao, xxeo He xxeo, iipiiXBaTHxii jljtyrii cy 
onex xyMa'iiiJiii Kao HvCJby KneHceBy ;i.a na iiSMany cBojora 
jKHBOxa ooesoeju MnpHy B:iiavT,aBiiHy cbOxMC cnny ;l,aHH.iy, Kojii 
lie on OHO aobo.lho nspcx ,Ta OApntu ,T.oca;i,aiLy naxpiijapxajniy 
Bnacx II cujiy y cbojiim pynaMa. Tpckii cy oiiex miicjiujiii 
Aa cy pe(|)opMe, ii aKO ca^ia caMO na xapxiijii, iioc.ie;i,una 
one oinxpe icaMiiaiLe BO^ene y Beorpa;iy iipoxuBy Fociio- 
,T,ai)a Hpue Tope; ,ia je oB.TamiLa HOBunapcKa oopoa usa 
3Baja jcAHy jany cxpyjy HC3a,ioB0.i,cxBa y H,pHoj fopii, Kojy 
je xpe6a:io iiixo iipe yperyjmjeaxii, ne^axn joj ja ce iiiupH 
110 Bo.bu iiesaAOBO.i.uux cjieMCHaxa ii usduxn U3 pyny oeo- 
rpajcKc mxaMiie cpeA<xBa 3a Aa.i.y 6op6y. 'lexBpxu cy y 
I'ipsoMe i)el)aiby ypciaoa ii saKOHa hhacjiii hcku uapo'iirru 
iio.iu iii'iKii cMep Kuesa. IIiikojic, 3a caja iieiioSHax, a;iii y 
oyAybiiocxii jacan u ooe.icHieii TeuiKo je jiaxu oBOMa iijiii 
oHii.Ma iij)aB0. Bnhe ,Ta cBanu oj ibux iioMaao HMa iipano. A 
peft)opMHoj ai.uHJii Kuesa Hhkojic iioHajiipe xpefia rjie^axii 
j('Aan ii.iaH, Miijc ocxBapeiLc on ue vKCJin, mo/KC 6nxn, 3a 
fBora HaiBoxa. Taj B.uuap nuje nuKavi: nuuixa 'iuhuo oea « » 

IIojiHTHqKH HpErjiE;!. 391 p^qjaa. Ilojia seKa je BJia,T,ao, h aCnp aeroenx paqyna je 
BeauKH. HeKu cy My on ibux 6a:iii xaqHu, a ueKH n no- 
rpeiiiHU. Behe KO.MonHaunje cy totobo yseK 6u.ie xy;te cpehe; 
cuTHuje vBeK roTOBo ycneuiHe. Cnopo fee ce seaTn mxa ce 
Kpnje TO U3a narje pe(j[)opMHe anunje. 

y Jla-iMaunJH cy H36opH 3a onmxuHCKe caBexe 3a- 
BpmeHD. PeeyjiTaxn n35opa nncy onaKBn KaKsn cy y npBn 
Max oieKHBaHfl. Mncnn;»o ce ;ia fee ;xoroBopn nsMe^y Cp6a 
H XpBaxa .TOHexn snaqaJHe npoMene y nojnxnqKOMC norae^iy, 
na xaKO Hnje 6njio. 06H0B.i,eHn onmxHHCKn caBexn uMajy 
Hcxy dojy Kao n npe. F^e cy npe 6H.in Cpdn y auMa, xy 
cy H caj ocxajH, a r,ie XpBaxn, XpBaxn cy h ocxajin. y 
KoTopy B y jBa jipyra wecxa naaSpaxH cy ys XpBaxe h 
HeKH Cp6H; OBO no npexxo;iHOM cnopasyMv (napo^nxo je 
cjiora dHvXa jana Me^y Cp6uMa n XpsaxoMa r Koxopy, rjie 
cy ce BJiajiHHOBiiH h npaBamn XpBaxH, Hapoquxo cnpewajiH 
;ia OMexy nadop onmxoHCKn), a y XepixernoBOMe n join ji,Ba 
Mecxa y3 Cp6e Hsaopaxn cy, ouex no pannjeM ;ioroBopy, h 
HeKO.iHKO XpBaxa. /I,ydpoBHHK h CKpajiHH HHcy dnjia Mecxa 
y KojcMa je, kphbhuom Xpsaxa, Mor.xo jiofen ji,o cnopasyMa 
ca CpCoMa, — Cp6n cy ojycxajin o;i yqemfea y nsSopnMa 
— H XpsaxH cy yniJiH y onmxHHCKe 03,6ope. XpBaxcKa 
cxpaHKa y ^a.iMaunjn npoxecxoBajia je npoxcBy nocxynaKa 
CBHX OHHX XpBaxa KOJH cy ce na obhm D36opHMa noKasajin 
npoTDBHuuH cjiore H3Mel)y Cp6a u XpBaxa y JajiMauHJn. 

IIhocxpahh. OUEHE H nPHKASH. 

Die Gemeinden und ihr Finanzwesen in 
Serbien, ^on Dr. Bogdan St. Markowitscli. Jena, 1904. 

Kao qexpviecex mecxa CBecKa Hapo,i,HO-eKOHOMCKe u 
cxaxHCxnqKe sdnpKe pa^oBa y ceMnnapy sa ;],p>KaBue nayKe 
Ha yHOBepsHxexy y Xaay, nsauiJia je OBa pacnpasa (aok- ! 392 Cphckh KanjKEBHH Fjiachhk. TopcKa jucepTauuja?) T. MapKOBufea: OaiuTUHe u wuxoee 
0uuaucuje y Cpouju. Wo cBOMe oooMy, iinraiLe je neoMa 
oiiiniipno, Te oh sa je^Tny pacnpaey ,i,obojlho 6u;io tobo- 
pHTH caMO oiiiiiTUHaMa, ca rjic^THinxa a;i,iyjuHucTpaTUBuo- 
iio.iuTHtiKor HJin caMO ca (|)iiH^HCHicKor rjiCTniuxa. V. Map- 
KOBiili, MehyniM, ooyxBaruo jo je,T,HOM paciipaBOM o6a osa 
iiirraiLa. 36or Tora je h neo npBu ,T.eo, kojh ce oaBu hcto- 

JtHJCKBM paSBHTKOM OlIIlITIIHa H OIIIHTIIHCKIIM SaKOHOAaBCTBOM, 

Beojia KparaK. 

Ako cy MHore Haiiie ycraHOBe uoBujer iiocTaita h 
ne.Majy, Taico pctu, cBoje ncTopiije, — sa oniuTiiHy cc to 
lie MOHve Kasarii. Qua je, Kao naJHHHja aAMUHricTpaTiiBHa 
je;iHHima, iiocrojajia ii OH;i,a ua^i. joiu hhjc 6H.no hh uot- 
nyuo opraHusoBane .npncaBC. C rora je iteHOM pasBHTKy 
Tpe6a;io HOhMoinrrn Majio BHiiie iiaHcii.e, y ToanKO iipc iuto 
aa ucTopHJy hhjo ocKyji,Dii,a y nsBopuMa, u ujto je, c jipyre 
CTpane. y 3aKOHo,T,ancTBy o oiiLirrnujiMa ojiumch uco nam 
nojiuTU'iKH HUiBOT 3a iiocjie.TiLHX rpHjicccT ro;i,HHa. Hopoa 
sa ca.MoyupaBy ii ii[)othb oBe, pasrpyiiHcaBaHjC h rpyini- 
caiLC oiiinTMiia, to je oniirniHcKa nojiurnica y Cpouju. Thmo 
ce oaBH ('KymnTHita, uiTaMiia, nojiuTuuKe CTpauKc. To je, 
iioj)e;t 3aK0Ha o oninTUHa.Ma h saKoua o sdopoBu.Ma, jiaJBajK- 
HHJe HuxaiLe muothx BJia^-ia. 

A.iu u Ta, TaKO KpaTwa, ucTopuja ho mo/Kc ;i,a upol^e 
003 npHMe.iaoa. (),TMax y noucTKy one rjiaBC r;i,e ce roBoi)H 
o oiiiiiTUHaMa 3a BpcMe Typana, >iHJa je BJiacT, no T. Map- 
KOBuiiy, Tpajajia ko 1815 ro,i,Hne, bojih ce ;Ta je CpOnja 
6n.ia Ho;ie.neHa ua : uaxHJe, Kur.HveHUHC n cpeaoBe. ^^I,a ne 
CTOJH iia TBa MecTa KHCHceBHua h ;i.a ry pe'i W MapnoBHli 
lie iij)eBo,i,n ca FUrstentuni, jp/Ka.in ohcaio ;i,a je Jiorpeunio 
inTaMMaHo mccto KHroicuna, Kaico y cTBapn xpeoa ;i,a 6y;i.c.' 
KHC/KeBiiiia je nocTa.ia tck xoiuinjc n 03ua«iaBa mhoi'o 
inHpH iroj;ni o.i. KwcHAnne. Koja o.iroBapa .lauaiiiiLeM cpesy. 
^ oiroM 0A<eKy r,T,e ce roBopn o ohihtuhckom 3aKOHo;iaB- 
CTHy, HCTaMiio je TBpheH>e aa X'\u-m Baacn saKon o^ 1H81>, 

' ByK Ct. Kapai^nh, CpacKU PjeutiuK, iHdb, cTp. 288- Ml 

^ OuEHE n I1phka3h. 393 

Hqr^^J^ BaHxno y BpcMeny Kaj jc pacupasa imcaHa (1903 
roAUHe). Kao uito je iiosHaxo, ycxaBOM oj, 1903 Bpahen je y 
HxUBOT 3aK0H oiiuiTiiHaMa OA 21 Mapxa 1902, o komg F. Map- 
KOBDh He roBopn Huinra, seh ce aajipacao ca.MO Ha saKony 
0,1, 1S66 (ca CBHMa .^ouhujum ;ioiiyuaMa u usMCHaMa) u 1889. 
nojiuTHMKO-eKOHOMChu jco, oninTuucKC (|)unauciije, 3ua- 
"laJHOju je MHoro oa iipBor, 'ihcto iio-iHTii'iKor, u P. Map- 
kobhL ra je pa3pa;i.uo oiiiiinpHHJe, kojiiiko ce to MorJio 36or 
ocKyAuue y CTaxncTHiiKOM MaxepHJaay, koju je 3a oBaj 
uocao BeoMa noxpeoae. OiiinxuHCKe (|mHaHcaje, y xaKO xe- 
CHoj BesH ca ;i;p>KaBHH.M, ne pasjiHKyjy ce MHoro o,\ obux, 
II oiiinxriHCKe npnxojie, naJBcliUM ,T,ejiOM, ca<iuH>aBajy upn- 
pesu, AaK.ie Heriocpe,a,Ha nopcsa, a ocxajiu ;i,eo ,T,ojia3ii na 
apeHjiy, oiunxuucKy npoBpciy, xaKce h ;ipyre nseope. lI,ei.io- 
KyuaH npnxoji cBujy oniuTona o,T,aBHo Bek iipeaasii cyMy 
o.T. ABaHaecx MUJinjyna ^.nuapa, a to je ceviMHHa .ipH^aBuora 
oyijexa. Ka;i, ce jom ysMy y paiyu cpecKii h ohpyatHu iipu- 
pe3U, iisjiasii ;i.a napoji, iiJiaha ro,T,uinHje y pa3Hn.M o6jiiuuJMa 
nopese, iipewo 100 MiiJinjyua ;i,nHapa. ,,PIarjio cKahatbe ;i,a/K- 
oima II H>uxoBa ;i,aHaiuita Bucuiia iipciase KpajiLc rpaHuue 
iiope3UBaH>a naiue iipnBpe;iHe ceare, ;i.a ce one y xojijf»om 
ii3Hocy Hehe Motu ;i,yro iiojihocuxii, a o hobum naMexuMa 
He MOHce Siixu pequ 6e3 iioBehaH,a namnx ckohomckhx 
u3Bopa... ]Mn napoqnxo MopaMO cxaxa ca no;iii3aifceM iipu- 
pc3a OKpyHCHHX, cpecKHX n oaiuTuncKux, jep y KO.imco cy 
OHii Befen, y xojuko he ce xchvC iipaKynxaxii ;i,pyKaBHe 
AaH;6iiHe",' Obo mxo je Harjiameno jom 1902 xpeoa Beh 
ocxBapuBaxu u saxo je BeoMa iioxpeoHo ^a ce mxo 6ojLe 
iipoyHU Kpexaifce h nsBopu oiiiuxhhckux iipuxojia. F. Map- 
KOBHfc je, y xoM iiorjie;iy. ,i,ocxa yiuHuo. 

HaieJio caMoyiipaBc ko^t, nac ce nuje cxBaxiiJio OHano 
Kao y AMepHiin a EnrjiecKoj, r;i,e cy oumxaHcna 3Baiba no- 
'lacHa II 5cca^«r«a.. y CpoHJH iiojioBHHa CBHJy onmxaHCKux 
HSJiaxaKa u,ie na aAare; oko iict MHJiiijyea ^.uHapa U3ji,aje 
ce CBane rojinne Ha n.iaTe oomTHHCKBX qacHUKa, "lUHOBHaKa 

' HsBemraj napnajteHxapHor auKeTHor oftGopa, 1902 ron-, cip. 
'<J8l H 282, 394 CpncKH KanmEBBH Fjiachhk. H cjiy/KnTe-T^a. 3a cee ocTajie noTpeoe — a one cy h pasno- 
BpcHe V MHoro6poJHe — He ,i,aje ce hh no.ioBUHa o;i Te cywe. 

Ocxaje joui je;i.Ha noseha rpyiia u3jiaTaKa, Kojy naiiia 
JI,pH<aBHa CxaTHCTflKa HsO-iii/Ke He o.ipehyje, Befc no;i, iiMenoM 
„0CTa3n D3;ianH", iiOKasyje uH({)pe Koje 6h, no CBOjoj se- 
JHTUHD, HMaae ;ia saysMy iMecTO ojiMax iiocJie iinaxa. Tii 
cy n3j.auu 1901 rojione hshoch.iu 3,517.667 ,:iuHapa,' a yiio- 
Tpe6.i.eHn cy Ha HSjpHvaBaiLe cupoTaae, aeieae CoaecHiiKa, 
noMarafte xy.MaHHX ;ipymTaBa, ht^. To je, jcahom pe»iii, 
OHO mxo OH ce HasBajio oauiTuncKuu couuaAnsMOM. A OHjie 
r^e oniuTiiHCKH couHa.insaM yxBaxn Kopena, 4)HHaHCHJcK0 
CTaH>e onuiTHH.i Huje hh Ma:io cjaJHO. y CBOjoj khjHSu 
„Le socialisme municipal a travers les siecles-' (Paris, 1905), 
r. A. de Cilleuls iishoch, naKo cy, Hapo'inxo }' hobhjc BpeMe, 
Harjio nopac.iu ohuithhcku 6yijeTH h ;],yroBH. HsAaua ua- 
pHCKe onmTMHe ushocujih cy 1862 ro;i. 341 Mu.iujyH jinnapa 
a 1902 — HocJie ieTp;i,eccT ro;iuna — sniue oa je;iHe h 
no MUJiHJap;ie. Ohhithhckh jiyv iioBcKao ce, aa acbct ro- 
jona, ca 300 MiiJirijyHa .lunapa. llcxa ce TCHAeHHiija onanta 
y BeJiriijii, AMcpnuu ii cBy;i,a, iwe ce ohiuthhc nojiyxBarajy 
jia Heryjy oojhc, iioMajuy cupoTHe, ;ia ce opwHy sa Haxo- 
•la.T,, ja n3;ipyKaBajy crape h hcmoIihc. vouiiitc, ;ia Bpme 
couua-iHe ;iya;HocTH. 

r. MapKOButiy ce "ihhii ;i,a ko i, uac joiu ncMa onaciio- 
CTH o.T, oiiiuTUHCKor coiuia.iii3Ma, jej) cy 18H9 oiiiuthhckh 
iipnxoAn nsHocu.iu oko 12''/o cBujy ,i,p/KaBHiix npuxo^a, a 
noc.ie jieccT roAuua, Taj cc iiponeHax iioneo na 14,477o. 
lIlJCMa ro.Mc, ,.,KaA ohhithhckc npaxo^e, Koju (•JiyH{e sa no- 
KpHhc pacxo;ia, yiiopciHMo ca .T,pHiaBHHM npuxo;iHMa, bu- 
jelieMo KaKo jc join Ma.iii icpyi' ii HeiioTuyHa .lejiaTHOcT, 
Kojy je oiruiTiiFra y C|)6iiju Ha cede yseaa, ji'a 6u nocTHrjia 
,ipymTBeHe u KyjiTypue 3a,TaTKe u icaKo je cse to join y 
iioBojy (crp. 92). Hanpe^i cmo HanoMenyjiu jia cy, 3a jiecer 
rojlHua, ..ocTajiH n3;iauH'* CKOpo Tpn nyxa Betn h ji'd Ta 
MojaBa, 3aje;iH0 ca jpyraM, He SHaiu 6aui aiicojiyTan 3acT0J 

' 1892 R3H0C(i;iH cy caiao 1,384.001 uhh. CTaTucTuuKu Fo^HiutbaK 
VI, 445. ^ OuEHE H Hphkash. 395 

jl^yjMPnHCKe aKTOBHocTu Ha counajHOM no.T>y. Upe 6u ce mofjo 
peKn j.a nainnM oDinxnHaMa oeKy;ieBa iipejysn.MaqKor ;iyxa 
3a Behe, npojyKTUBHe paaoBe. II tv ce, cbojom onpoKpax- 
CKOM xpoMomfey, onmxnHe mhoto npiionn}Kyjy .TpHvaBHOj 
aAMDHncTpauujn. JI,a Hame oiiinTDHe join jciHaKo OKjeBajy 
;ia ce ynycxe y xano noxpeoHe n KopncHe pajoBe, na Koje 
ce X0.1HK0 ro^inna y3ajy;i oqeKyje, — ,noKa3 cy n onmxnn- 
CKB ;iyroBn. Ohh He caMO ,ia ce ne yBehasajy, nero cy 
.MaH>H Hero paHnjnx ro,T.uHa. Mel^yxHM, je.iHO sa^iyacefte sa 
BenHKe onraxnHCKe pa;i,0Be 6n.io 6a onpaBj,aHO, y xojihko 
upe ojxo uejioKynHa onmxHHCKa nMOBona npe;icxaB.T)a Bpe^- 
Hocx o;i npeKo 30 Mu-injyna ^innapa, :noKJie ey.Ma CBUjy 
oninxHHCKUx ;iyroBaita ne jiocxaate hh 7 MHaujyna. 

Jej.Ho (• xora mxo je y Cp6nju Bpjio Ma.io BapoiuKHK 
onmxHHa y npanoM cMHcny peqn (ca pasBujeHUM ohiuxhe- 
(KHM nocjioBD.Ma y pasHUM npaBUUMa), n Apyro, ujxo sa cBe 
oninxuHe HeMa cpet)eHHX 4cxa.T,aHX cxaxHcxnqhux n jpyrux 
iiojaxaKa, — F. MapnoBHii co naJBume 3a;ipH,'ao na Beo- 
rpaji,CKoj OiiiuxnHH. yocxanoM, ilch oyijex npuxoAa u pac- 
xcia, xo jc uexuHa cBujy ohioxuhckux iipHxo;i,a u u3.T,axaKa, 
iia je iipupojHo ja ce o xoj oiimxuHii HaJBiime roBopii. 
Tom iipiLinKOM, F. MapKOBnh je yiinnno usBecna iiopclieH,a 
ca HeKO.iuKHM HCMa'iKUM oiiiHxnHaMa. HapoMnxo y OAe."bKy 
ouuixuHCKoj xpoiiiapiiHU, mxo je o.t Bp.io BeaiiKor hhxc- 
pcca 3a Hae. 

y paciipaBu je aeuo saiianceno. ja je ocKyj.uua im- 
CMCHUX ."byj-H y oiiuixuhckom 'lacHunixBy, jejaH oj, rjasHUJux 
y3poKa raxo caMoynpaBa y Cpoujn He Haupe;xyje h ne no- 
Ka3yje one pesyaxaxe Kao y jipyrHM 3eM.i.aMa. To je, aKO 
Hc jom u Boine, yspoK mxo ce y oninxuHCKoai f|)UHaHCHpaH,y 
HaH.ia3u yecxo Ha HeucupaPHC paqyne, u uixo FjiaBHa Koh- 
xpojia, cBaKe roaoHe, ocyJ)yje pa«iyHonoJiaraqe (oouuho yjia- 
hobc onraxHHCKor cyja) na n.iahaH>e KasHe u naKHajy luxexe. 
KajL ce He y3My y o63up HeKOJinne cuxHwje nano- 
MeHC. Koje CMO Mopa.iu yquHuxu joxuqyhn ce hsbcchux 
nojej,nHOcxu, onuixn yxucaK F. MapKOBuheBe cryj.HJe spjio 
je HOBOo^aH. Una jaJieKO ojBaja oj mhoi'hx cxy^enxcKux f 396 Cphckh Kh>hhcebhh Fjiachhk. 

pa^ioBa re epcxe. Koju cy hrm jo pjKy ;iojia3UJiH. Hapo'uiTo 
(|)UHaHcnjcKH jieo aaciya^yje iioxeajiy 36or CBecxpauor iipo- 
yqaeaiLa u reopiijcKe a iipaKTiiMHe cxpaHe oeora iiuraiba. 
3a reopiijcKy crpaHy, F. MapKOBufei ce cjivhcho, Ha iipBOM 
Mecry. ,ie.iuMa cBora iipo(|)ecopa KoHpa.ia, a aaxiiM Eeoepra 
H IlIcHoepra. 3a iipaKxn'iHn ^leo, yiioxpeCBO je totobo cbg 
inxo ce KO.T, nac Morjo naha, Kao iioMofeHO cpejcxBO 3a 
peiueiLe iiocxaB.ienor imxaita. (" xora ke osa paciipasa o 
oiiinxuHaMa n oiimxiiHCKn.M (|)iiHaHcnjaMa y Cpoiijn, saysH- 
Maxn BujiHO Mecxo y Haiuoj .laxepaxypu o oiiiiixiiHaMa.^ 

Hhkojia Cxahapkbhxx. B E JI E UQ K E. KftH>kEBHOCT. HCXOHHO lluXAFfcE U CABKB BAJIKAHCKHX HAPOAA. Flo- 

jiuxuMKa cxyjiuja o,i a.iBOKaxa JoBana ITpeju^a. HeroxuH, 
IIIxaMiiapuja A. ('xauojeBuha, 11)05, cxp. 24. — OBa „cry- 
,iuja • r. npejioKa iio;icelia iia ona jaBHa iipc.T.aBaH>a y 
Ma.iUM MecTUMa Koja npexxo^ie KomiepxHOM ,ic.iy. To je 
sonjeuo upeiipu'iaBarbe naJBa/Kuiijux ^loraliaja y Hcxopiijii 
IlcxouHor iipooJie.Ma. Quo je Hecpel^eno u iiticauo cjiaou.M 
jesuKOM. Mel)yxnM, 3aKxy«iaK T. IIpejiiiLa je xa'iau. Oh 
ocyhyje Be.inKH iiioBniiiisaM oa.iKaHCKiix napo;iuha, hoacc- 
tajytiu nx ,Ta us ibDXoee CBaljC nsBJia'ie Kopncxn caMo 
ihnxoBH 3ajejuu«iKU Hcnpujaie.bH, a xon-io iipenopyiyjc 
caBe3 Ba.iKaHaua. Kao jejHHO cpe^icxBo 3a OApncaiLe ilh- 
xoBe iiojiuxH'ihe u cKouoMCKe HesaTBucHocxH. 

M. 'Jo. M. ('riKKH lirKBo.Tii ha xA.iiiJAHfKH. — .N iMejaH xa:ni- 
jaHCKn qacoiMic ..Nouva Kassegna", Kojn nsjiasn y <I>jiO[>eH- 
Hiiju 11 KOJH Beb rojnay ;iaua peBHOCHo johoch jo6pe npe- 
Bo;ie (necaivia n npunoBe,iaKa) h3 cpiicKe h xpBaxcKe Kibu- 

' CcM neJll rio.i fln6oa O'lmTUHCKr i/iHHaHnije (iipCKOA flpa M. p. 
HecHHha) n A. MunOBaHOBnha Onmrnna (y jpn Kn.nre), HCMa Biime 
HnieuHoi Koje 6h BpejHO 6n.io HapoMaro ciOMCHyTH. *». * BEjiKinKE. 397 Hce"BHOCTH II opnniHajiHe qjiaHKe o imMa, y iiocjie;i,H,nM 
jJpoji'BU.Ma jiOHocn TiopoBnLeBy npnnoBeTKv ..IlyrnheHnaa" 
"^n HapojiHv necMv ..Haxoji MoMHp" (us BvKOBe sSnpKe). y 
iipeBo.iy Fhnue y.MdepTe rpn(|)nHo. Koja je eeh oOjaBn.ia 
Aocra o.TaCpaHux npcBo.ia ca cpncKor n KOJa ypeijjje ciceK 
cpncKo-xpBaTCKe KiLDHjeBHocxii _v TOM .incTN'. ripeBo.T je 
nocBefeeH Ta.iujaHCKo.M necHDKv T. ITacKOJiny, Kojn je obdx 
;iaHa na C)0.ioh.ckom ynnBepsnTexy saMCHiio naJBefeer ikhbof 
iiecHiiKa xa.injaHCKor Kapjiyqna. II. OMja;inHCKa KanaKHnua, KH>nra .ipyra. yHyTPAiniBH 
iKHBOT n PAj y jpyuiTBy. Gabriel Seailles. llpeBeo Baca 
Oajah. Il3aaH>e ..O.M.iaAUHCKor FnacHnKa''. PyMa. niTaM- 
uapiija T>opi)a nexpoBaha, 1905. Cxp. 18 y 8". — lis no- 
c.ie,iH>ax CBesaKa „O.Maaj,DHCKor FjaeHUKa", y nsjaity xe 
pe;iaKii,0Je a Kao npyra Ktbnra „OM;ia;THHCKe KitD'/KHHue'' 
omxaMnaHa je OBa ,io6pa u osSn.tBa cxBap y npeBO^iy T. 
B. Cxajnfea. Obo je npBn nyx jia ce Geaj npeBOJxn Ha 
cpjiCKu; ..O.MnajLnHCKU rjiacnnK- .loOpo pa,aa Ka;i Hainy qa- 
xajia'iKy iiy^JinKy ynosHaje c obhm ojjnqeuM nticueM, kojh 
je je;iaH o.i ,.,T,iipeKxopa caBecxn'' MJianiora eaparaxaja y 
<I>paHuycKoj. H. HHTyjtA. ILxAPiioH PyBApAU. — 8 asrycxa y Manaexopy Fpre- 
xery. y tl^pyiuKoj Fopn, yjipo je apxiiMaH^ipnx ILiapiioH 
FyBapau. je.iaH o,i naJBehux paji,Hin;a na IIcxopujn CpncKor 
Ilapo.ia. 

IloKoJHii PyBapan pobeH je 1 cenxeMopa 183*2 ro^iiiHe 
y ('pe.MCKOj MuxpoBimii. .T,exnH>cxBO je iipoBeo y CxapoM 
C.iaHKaMeHy ii y CxapnM BaROBunMa : iipBiix iiiecx pa3pe;ia 
rnMHasnje yqno je y KapaoBuinia a ;i,Ba uocJiejH>a y Beq}', 
I'Ae je cxyinao npaBne Hayh-e qexnpii rojiuHe, a noxoM cxy- 
nuo y KapnoBaqny oorocaoBnjy. Kojy je CBpiiino 1859 ro- | 

aime. Ilocie roaiiHy u no jana PyBapau ce saKajy^epuo, 
xpoHaecx ro,T.nHa Bpmno je pasne ,\yH{Hocxii Kao MOHax hh- 
Hxcra peja. noc.ie qera je nocxao apxuMaHjpnxoM. Bpinefcu 'i 

Kao xaKaB ,iy>KHOCx noxnpe;ice,iHnKa Kossiicxopnje n npn- 
BpeMCHor ynpaBHUKa KapjoBaqne OorocioBnje, .t,ok 1882 ro- 
jlflHe HHJe nocxaBJteH na cxaniiy ynpaBy 4>pyuiKoropcKor 
Maeacxapa. y komc je npoBeo nocje.T.H>e jiBajiecex n xpn 
roAHHC H ywpo. ■ I f 398 CrncKH Kh>hjkebhh rjACHHK. Hmc IljiapuoHa Pveapua iiosHaro je y CBcai CpiierBv 
II nan H>era, ii oho y CJiaOo pasBiijeHoj HCTopiiorpa(J)iijii 
cpncKOJ ;iay3nMa iipBO mccto h mhoidtbom pajiOBa ii iipe- 
KpeTOM Kojii je n.inia ii3BpineH v ucTopiijcKOM iicnuTiiBaifcy. 

IbejoBii iipBii pa^OBH ;iaTHpajv 113 ,T,o(5a haK0BaH>a y 
Be'iy. To y ,;,iB(' CTy;i.euTCKe- paciipase- („Ce;i,Muij.a'" sa 
roji,. 185*)), Koje h aKo jtanac iipe;i,CTaB.T>ajy iipiuiiqHo c.iaCe 
noKymaje, 3a OH;ia cy iiMaae Bpe;iH0CTH. ITotom y PvBap- 
MCBy pa;iy Hacraje jejae sacroj 0;i 'inraBnx jieceT ro,T,UHa, 
a.in Tajia iiomiiLy ce jaBJLaTu cBe osCajbHuJH h cbc jaiH 
pajioBU iLcroBn, iipBo c BpeMCua na Bpeaie, a KacHuje 6p3o 
je^iaH 3a ;ipyrHM. IlpBH pa;i, b3 Tora BpcMena, kojh h ^lanac 
HMa CTBapHe Bpe;i,H0CTu, jecxe ,,0 po,\y KpajLiiua u uapuua 
cpncKiix", nocjie Kora oji PyBapua UMaMo iipBO je;i,aH hii3 

KpiITUHKU H3;T.aHnX CIIOMGHUKa 3a CTapiljy IlOJlHTHqKy II KH>H- 

HveBHy cpiiCKy HCTopnjy, a saxiiM mhoiutbo cutiihjux ii upyu- 
HHJHX npiijiora lIcTopujii CpiicKora Hapo^a ii li,pKBe, Ces- 
6poj pacnpaeima ii pacnpaBa, y KOJuMa ce imcau iioKasao 
hMO ojT.in«ian uciiHTiiBa'i u KpiiTii'iap Ha uo.-by jioMake iicro 
piije. Oa obiix pa.ioBa HaJKpyiiHujii n oa naJBehe BpcjiHOCTH 
jecy: „0 KHeaj^ JIasapy"' („CTpa/KnaoBo" sa ro,i. 1887 u 1888. 
H 3aceOHo), „0 cpncKiiM iiaTpnjapcuMa oa MaKapnja ;io 
Apc'CHuja III" (3a;TapcKa „HcTUHa" 3a 1888 ro.i,. ii saceSflo). 
„CTapu CiaiiKaMCH" (ScMyn, 1892), „0 ueruiLCKoj luraMiia- 
pHJii" (..r.iae- XL). ^Oji.iOMUu o rpo(i)y Tiopi)y BjiaHKOBiihy 
H ApceHujy HpnojeBiihy c xpii iisjiexa o xaKOSBanoj bcjiii- 
Koj ceoOii cj)HCKor napojia" (3aceCH0 n3,iaH.e C. K. Awa- 
;ieMHJe), „Moulenegrina' (.. BpaHKOBo Kono" 3a ro,i. 1897 h 
1898, [i 3aceCH0 Jisa iis^aiba), ,. PaiiiKii eiiucKonu ii MHxpo- 
no-iiixii" (..Fjiac" LXIli iixji,. 

CbH PvBap'ICBU IICXOpUJCFCU pajlOBII, U KpyHHHJH Kao 

II ciixHiijii, jecy HHxepecaiixHH, a mhotii cy h jiparoueHii 
npimoBii (jjJiicKoj ncxopiiorpa(j)iijii. II cbii onn oMajy je;iHO 
iicxo KapaKxepuo odejiC/KJe: y cBaKOMc or itnx bh;ih ce 
i'yBapMfBo ojiJiii'iHo !i03naBaH>e JiHiepaxype 3a iiuxan.e Koje 
ce paciipaB.i.a, bii,t.ii ce iio;5Hai{aiLe ncxopiijcKiix u3Bopa lo 
HaJMaif.iix CHXHHiia, ii KaKO ce ochob y pacnpaBn no,HH/Ke 
OA HajcinHJijiix 3anijca ii naxniica, Koje ;ipyrH ncxopH'iap 
ryoH 113 Bii;ia. k|)03 cbc iiai; pa;ioBe npoBcjaBa je^aH jaK 
Kpiixii'iKii ,iap 3a iicxojuijcKa iicinixiiBan.a. M xo je oho iiixo 
je I'yBap'icniiM pa;i.0Bii.Ma ,T,a.io iipeaare Ha;i pa^oBHMa 
;ipyriix cpiicKHx acxopii'iapa ii inxo je CopOy sano'iexy ca 
njtnxiTBunuiiMa OAJyiHJio y ifceroBy Kopncx h acxaK.io ra Ha « 

MP B E JI E ID K B. 399 npBo MecTo Mei)y ;iaHauiH>iiM epucKHM iicnHTiiBaqiiMa hcto- 

A.m iiope;i tux ojjiHyHiix pesyjixaxa je,iHor jiapa h 
Ba.Tjane cnpeMe sa KpnxoqHa ucniiTueaHja. y PyeapneeHM 
pa;ioBUMa uMa u c.iaGiix cTpana y .lyxy Moiepnor cxBa- 
Taita IIcTopnje. jteHnx Mexo/ia u sajiaxaKa. no;i yxnuajeai 
je;iHor janor, aan y nsBecHn.M MOMeHxnMa lyAHor, xemnepa- 
Menxa, jejiae MpaoBo.be, 36orpacnpaB.i,affca CHXHHJnxnnxaiba, 
n3JiBajaH>a ns KpyuHujnx nHxaita cdxhhjhx h SaB.teita oehmr 
36or ncKJLyqHBe yiiuxpe6e aHa.inse, n aaxo mxo ce HHJe 
xxeo o6a3npaxu Ha npase saxxese I'lcxopHJe kro je;iHe 
rpane ^ipyinxBeHnx nayKa. Koja na ochoby no;i.axaKa ncxo- 
pnjcKnx, npeqnmheHHX KpnxnqKQ n aHajiH30M, nivia CHHxesoM 
jin. peKOHCTpynme npoin.xocx, jia je oh^ubu h jacHo npejicxaBH, 
n jia Burae ne nocMaxpa nojcanHa .iHiia Kao ojiJiyqee 4)aK- 
xope, Hero jia npoyqaBa CKynHHy, ,T,pymxBO u napoji, jia. 
H3y»iaBa paji obhx Befeox jejiannua, h.hxob ^chbox h h>h- 
xoBe Te/KH>e, npnjinKe y KoJHMa one acuBe, norojide no;i 
Koji-Ma ce pa3BHJajy n iiponajiajy, h mothbc kojh hx Kpeky 
— noji yxnuajeM CBera xora, y PyBapieBOM pa^OBHiia hc- 
xopnjcKUM, nope;i oxxHqnnx ocoCHna, jaB.i,ajy ce cxa.xHH 
He;iocxaun. To cy Hejocxauu jejiHocxpano pa3BnjeHa ucxo- 
paqapeBa jiapa h je.iHocxpaHnM nyxe.M ynyhenor pa;i,a. 

y PyBapqeBiiM pa,ioBUMa ucxopnjcKnM KOHHenuuja 
cxajHO HHJe aoBo.TjHo jacHa : y H>nMa neMa npeKO noxpeGnnx 
OKBnpa 3a ncropujcKa (j)aKxa; CHTHHJa nHxaH>a ne ciyace 
3a ,"ionyHy u o6jamH.eH>e rjiaBHHMa : cxajiHo ce CKa'ie c npe;i- 
Mexa Ha npe^Mex. upase ce HenoxpeCHu U3aexn, kojh ne 
aonpHHOce Huujxa r.iaBHoj cxeapu ; Jinqne, a tecxo nyxa a 
cacBHM 6aHajiHe, pe4)aeKCHJe Memajy ce ca c|)aKXHMa HcxopHJ- 
ckdm; u3jaraH,e je 6e3 je.THor ,-io6por cncxeMa: a jom y3 xoKaa, 
je peq o ncxopujcKUM jiuqnocxH.Ma n.in o nucuoMa, qnju ce 
CHHCH y3nMajy y npexpec, koji H>era cxajino BJia;ia npeMa 
jeAHHMa joSpo, a npeMa ^pyroMa pj^aso pacnojiO/KeH>e. A 
CBe xo jecxe nocjieAHua HeMexoAnqnor pa;ia, nenpoBJia- | I 

qeH>a nocjia Kpo3 cBe one c|)a3e Mexo;i,a y ucxopnjcKOM pajy ? ' 

Kpo3 Koje ce nocao Mopa nposecxn, n Heo6y3AaBaH>a jaKo 
pasBHJeHDx anqnax Moxuna. 36or xora, h aKO cy PyBapqcBn | 

ucxopnjcKH pa,TiOBH ;i,paroHeHn npn.xosa 3a Hcxopnjy, n aKo 
OHH y cpncKoj ucxopHorpa(|)njn saysHMajy o^Jinqno Mecxo, 
H aKO cy KopucxHJin H>eHOM Hanpe^ioBamy. u aKO he Kopa- 
CTHXH Sy^yhaM paji,HnHaMa na no.-Ly Ilcxopaje CpncKora Ha- 
poja, — anaK y H>uMa join neMasio npaBe Ilcxopaje. 

no;ipo6Hnje o PysapqeBBM acxopajcKHM pa;i,0BnMa CBa- 400 CpnCKH KftHHtERHH FjIACHHK. i.ojaKO oiili*' oiiiiinpHnje peqH y obom qacoiiuey. Obom nai; 
iijuKTHKOM, ne MOHxeMO a jia He neraKee.MO ryCnxaK Kojn 
je cpiicKv n«'ropiiorpa(j)HJy ^a.teciio cMpfcy ORor nHTepe- 
caBTHor 'lOBeKa, ;i,oopor CpoiiHa n najOo.Ler i.pnTHqHor 
iK-UHiiiBa'ia iicropDJci.or y CpGa. Hy .la ai.o ce xaj rvoiixaK 
yojiaiKii noTspjoM BecTii ,T,a jc hok. [\vnapau ocraBuo ;}a 
(•o6o:\i .T.ejio ..Serbicum Sacrum'', Koje he My join Biiine y;'.- 
,ib1i0 creMeHe sacjiyre 3a no3HaBaH>e Hcropiije CpiiCKor 
HajtOAa n IlpaBocjiaBHe JI,pi.Be CpncKe= J. H. T. MnnoPAji IIonoBU'R. — y xpnjieceT npBoj rojinen cBora 
HxHBOTa, y caMUM KO.iiiMa KojiiMa je iipeOoaau jiomao y 
iJpiba'iKy Baiby, yMpo je 11 aBrycxa Mujiopa;i IIoiiobhIi, 
OBaj Ham 036n.i.aH pa;',HUK Ha couuja.THUM HaynaMa. Oh je Oiio 
je;iaH o.n ohhx pexKiix .-hyjiu Kojn Mory ,T.a ce npo'/KMy h 
caH^HBe ca je;iHOM HjiejoM, ca ohom aiiocxojicKOM ojiaHoinli}' 
Koja ce ;iaHac Bui>a jom koji pycKHX peBOJiyunoHapa. Ca 
OHOM XHXOM eHepriijoM n co.ihahoimIi}' .i^yjiu h3 uainux jyro- 
ncxoqHiix Kpajena, IIohobuIi ce o;i.ao H3y4aBaity couujajiQux 
iiuxaH>a II OopOu. BaBchu ce jiecexaK idnna iia cxpanu, 
y ^eneBU, Mnnxeny n napn3y, on je 3Hao ceCii ^a iipo- 
Kpqu iiyxa y 036in,He nncxoBC n qaconiice: ,,l a A'oix du 
Peuple-*, ,.La LaDterne', ,.Le Mouvement Socialiste-* n ,, Die 
Neue Zelt -. 1908 u 1904 ypehnsao je y Ileinxii „Hapo;iHy 
Peti", a 1905 y Beorpajiy pajiHuqKH qacoimc „Hobo BpcMe". 
y „CpncKOM KifaHHteBHOM rjiacHHKy" oBe ro;iHHC mxaMuao 
je jiohTMenxoBan 'i.-iaHai.- ..Painii'iKa y,ipy>KCFLa y CpGiijii". 
3a co6oM ocxaBji^a sano'iery ucxopiijy I'ounjaniiSMa y Cp- 
GuJH. Kao u Apyra abh counjajiucxn4Ka reopexniiapa y Cp- 
Ohjh, /KiiBojuH JKyjoBuli u Coexosap MapKOBiih, oh je MJia.a 
yMpo, lie ^laBiiiH iiyHy CBOJy Mepy. A-iu ko je snao cojin^Hy 
(MipeMy. cnrypno 3HaiLe. ii KpiixiiMKii ;iyx OBora iioRyiCHora 
'lOBCKa. i.ojii jc y nac Tmio iiajoo.i.n iio3HaBa.iaii coiuijann- 
cTiiMKBX ;io!,xpnHa, pa;iHiiMKor ^aKoiio.iaBcxBa ii counjajiiie 
noJiiiTiiKe, xaj Mopa sa/Kajiiixn sa obum cxBapHini ryOnxKOM 
iio.iHxiii.e II comijajine nayKc y iiaiiioj 3eM.i>u. C. B.iACHiiic, , l,p. ijo.Tiic.TAB Bi;ji,K0Bin;. 

yPK.lHHIUI. riABJIE rionOBHTv, H JI,P. JoBAH CkEPJIH'R. 


^r>. c p n C K H 

Kl-bM>KEBHM TJIACHMK. 

KftnrA XV, bpoj 6. — 16 cehtembap, 1905. YTIICqW '^HBOTA. 

Pasnmjie cmo ce. A sap je Mopajio TaKO ;ia ce CBpinn? 
3ap TaKO jBeK Cnsa, jia HaM onn 6aiu Koje HaJBume bo- 
jiuMO OTpyjy jLjuiy ? H ca,i, Kaji, je cee npomjio, Kaji MHpHO 
Mory jia rae^aM na cbc to, uito mh ce nnan Kpos Jijmj 
iipoBJiaqH THxa Heo,T.pei)eHa ceTa n ToauKO 6ii mh ;io6po 
6njio jia iLiaieM ? 

y CBojoj Majioj co6ii cejiHM ja ca;i, a MHCTHMa caM 
;i:ajieK0 BaH H,e. II ja bh.ihm je,T,HaKO 6.iaro, mhjio Jinue KaKO 
MD ce CMemn Kao iieKaji. Biijhm inapene HaHHsane cjiiiKe 
KaKO npoaefey je.iHa sa jipyroM npe;i mojhm oqnMa ii .lynia 
MH jipXTH on HenojaMHor ysCyhetba. Ila KaKO cy hckc Jiene! 
KaKO Hoce /Khf naJBehe, HaJHeceduqnnje .T>y6aBH!... Ajid cbc 
je npoin.io... II ja Beh ca^T, jejiBa Mory ;ia cxeaTDM Ty to- 

ailKJ' HC/KHOCT. 

BojiecHa caM ii tii en je^maKO ys Mene. Y rp03HH«iaB0M 
saeocy iiiiaK bhjium tboj So.ihh uspas, TBOjy >Ke.T>y ;ia mh 
noMorneni. OcehaM th jiax Ka;i ce Harnem najia mhom. 
^lyjeM sadpneyx uianaT: je a" th mhofo tcihko? H ja ne- 
CBecHO di'OBapaM: HHJe. Th mc rpanm He/KHO, npncjaifcani 
CBOJ o6pa3 y3 Moje Jinue, h ja oneT ^yjeu thxo, hcikho: 
mh:iio MOJe .leBojqe... Moje OojiecHO... Moje pasMaaieHO ^eTe!... 
Tla caM cpehna OH;i,a. Tla mh je Jio6po, Ao6po nencKasano, 
H jiaKiiie... 

26 402 Cl'nCKH KitnjKEBHH TjIACHnK. 

Ebo caji oiieT Bii.iuM oua mikir .iiiua. CBa cmo koji, 
Tcoe. II eno tc HCHx-ne, Cjiare y\e% naMa. Kano hc xorehii 
.lajeui Toii ncjioM pacnonoa^eifcy. lie, -ry Hiije 6ii;io Hn«icra 
TaKO ouii'iHor. t.iko cBaKn^iainir.er... II ja Bac exo ii caji 
r.iejiaM ca ohiim BaimiM ii?.pa30M H^apna o.tyineB.-bciba 3a cbc 
neno ii ysBiimeHO, ca ohiim ycxiiLeiseM coaHaie, naiiBne 
M.ia.T,ocTn... 0. .ipara .iima, HCKa 6ii mfi rii yBen caMO Kao 
TaKBa ocTa.ia y cehaiby. CaMO Kao xaKBa !... 

3()oroM!... Ja 6hx to.iiiko xxejia c Baaia OBaKO ocTaxn 
,T.yro, Ayro. anu cjiukg iiponehy ii ;ia.T>e jejina 3a ^pyroM ii 
0e3BOJi.HO OTpH^y Mojy .lyiny o,"t Bac... 36oroM!... CyxoH je. y co6[i ce BHjie join caMO upxe .inua ii 
cxBapii. Kpo3 oxBopeHC npo3ope saciina nac, c Maxa iia 
Max, Miipnc xonne jiexH>e Bciepii. Ja caM ysHeMiipena. Ilep 
B03H0 npe.ia3iiM e Mecxa na mccxo, ycxajcM, cejiaM. To unjc 
Moja oOiiMHa ysneMupeHOCx! Miipiic... iio.iycyMpaK... caimnn 
iiiyMOp xiix npoapaqHiix. cBcrnux Beiepu... cbc Me xo ysoy- 
itvjo ,10... ,"io — He snaM !... II ja ocehaM KaKo ce xa cnxua. 
pasno.iiiKa oceiiaH>a cjiiiBajy iio.iaKO y je;iHO bcjiiiko ciijiho 
ocefeaH.e, Kojo iipcxii jya mo iioiKTaBii CBy. OcehaM KaKO cc 
npca iiiiipe, imipe narno n nocxajy xecna. H ja ne Mory 
;ia n3;ip>KriM Biniiel... ('KoqiiM. ysiiMaM (J)Jiayr3- inxo nc^n 
xy Ha cxo.iy, iipiinasoM npo3opy n xohobii nojypnine narjio 
je.ian 3a .ipyriiM, Kpos cyxoH, y ;i,ubhoj xapMOHiijii... Mac 
ncHCHH n riwiarri, qac 6ypHn n cxpacHii! Ja ne 3HaM inxa 
cBepaM, HucaM cBecna mi'icra oi.o ee6e, caMo ocefeaM .T.a 
xa (jj.iayxa. xn xohobh, xpcC^ jia ysHccy MOJy Hjyjiny 
ycxpfnxany jiyiiiy biicoko rope... rope nyx ohiix cjaJHiix 
3BC3Aa!... Ocetaifcc ce miii)n cbp biiimo ii Biiiiie a Oecna 
xpi.a xoHOBa cbc je OpH^a... II join je^an narjiii iipn.inB, n 
join je;iaH jincxapMoHU'iaH niican ii - (juayxa ^Myqe... To 
Hiije 6ho Biniie xoh, xo je uuo KpiiK Jio Mainixocxii y3(5y- 
hene .lyuie!.., ;I,a je xa.ia Morjia Moja (|).ia3'xa ^la iiporoBopu!... 

Hauii.ia ca.M je He3a;"ioBo.iiHa ^ajieno o;i ceOe, jipxxetii 
0,1 ysoyl^eita. Tpa>KiMa caM necBecHO cBoj iiieiiinp no coOii, « • 

.'w*' yTucuu -HCdbota. 403 nam.ia'caM ra n nsaiujia hyxKC. Cnjiasetin nns CTenenniie 
HOKQ^^Si^^TeHje sa pvKv, — II TO t'li Tn 6n.ia. 3ar.7eAa.ia 
caM Tc ce y Jiuue jio6po n Bn.iex ;i,a cu Me pa3yMejia Co.i.e 
Oji CBux lUTO cy TV On.iii. 

— Kyjia hem caji? nnTam Me noaano, Mnpno. 

— y Hoh, y CecKpaj! o;iroBopn.ia caM tu saeeTO. 

— Anu Tn Tpeda jia ocTanem OB^ie! Tn Mopam ofTaxH 
(•a,i ! npo.TyHxaBaaa en jiajbe HaBa.T.yiyhH. 

— He... caMo ca;i; ne... mo.thm tc... nycTH Me... 6p- 
sa.ia caM ja 6e3 Beae, na .lOJMnx narjio Toojy pyKy cbojhm 
venaMa .tyoeiiii je ysoy^eno. — 36oroM... sOoroM... Bpa- 
Tnhy ce ojMax... oj,Max hy ce BpaxnTn... ILieM... caMO... II 
— oceTHX HeiKaH npnTncaK Bpeanx ysjipxTajinx ycana na 
CBojcM qejiy. 11 OTprox ce!... KaKO caM tc Bo^iejia! Kano! 
KoH^e Moj!... H ja rjiciaM ce6e KaKO .lyTaM cpehna no yjinnaMa 
nnxajytn ysrpe.T u ouo lunpoKO rg6o, n cjajne 3Be3,ie, n 
Be.iHKora 6ora, KaMo caM Maao lac TOJinKo :Kyji.HO XTeaa: 
— iHTa je OBO?... .IjyCaB?... ITpnjaTeajCTBO?... Cpeha?... 
Obo inupoKO, cnnno ocehaite uito mc tojhko jsjiUJKe y 
MCHH caMOJ ? 

Cbc hyTH. CaMO onaj TajaecTBCon inyM Hohn, y komc 
caM yBCK najjaqe ocehaaa npncycxBO 6ora, Kao jia ojiro- 
Bapa: — JecT, to Be.mKO ocehaae, to je .T,y6aB, npnja- 
TCJLCTBO, to je cpeha n 6j^u cpehna ! 

IJ BejinKH 6o/Ke!... ne.ia OecKpajna Bace.T.eHa 6n;ia je 
Ta^T, y cpny momc ! CTaHHTe, CTanHTe, Mnjie canne Moje! Kjjir .leTHTC 
TaKo? Moja je jiyma dojina, npeCo.ma. a cpne n3paH>aB.'i>eH0 
OR yjiapana jKnBOTa! nojinmnTe Me, ocBcatnTC Me Bn, jep 
yMupcM y OBOM CMpj.TjHBOM Kajy CBaKnAamifcocTH !... Ho 
ysaay;!, 6n Soana jiyiua XTCJia ;ia sa.TpjKn Mnjie cnnKe. One 
Hioqe3aBajy .larano je^ina 3a .ipyroM, n ja Bn;i,nM KaKo mh 

26* 404 CpncKu KibnjKEBHH FjiACHnK. CO (5jiii>kii ona fTpaiuHa cjiiina, OHaj rposuu TpcHyraK kojh 
MC je cposao ca tojuikc bucuho y najrpyCji.y CTBapHOCx. 
Ebo je, TV je! 11 ja iiajia.M HHMime o TJie, jayqyhn sa 
CBOJOM n3rvo.T>eH0M BepoM, aa cbojum iipoiiajiHM iijiea.ioM... 
3ainT0 Mil je xpeCa.io to ca3Haibe? 3amT0 caM ra TO.inF;o 
.MHuro xTejia? J\r je ona,' Moj ysBniiicHii npnjaxejt, Hajo- 
Oii'inuja H^encKa ca CEnwa cTpacTHMa, ri jia>KHa, jiaHxHa cBa! 

— He TO Hiije HCTHHa! roBopiiM ceOii ; XTejia Giix 
CHJiOM .ia He BepyjeM y oeo y inTa caM ce seh yBepiiJia. 
Ha H3.ia3UM Haiio.T>e, jypnM Kpos cTase oro.iejiora napKa, 
raaeliii naJAvC'Lii CHer h iioHaB.i.aM 6e3 Bese, y dyHHJiy, 
peuemme Majio nac ynxaKHx nncawa : 

— — — 71,para Moja, jyTpoe caw ycTajyhu us Kpe- 
BCTa nporynhao 3J]Obo:i>ho : dpaK ;iyma npniia^ia cajio an- 

l)ejiiiMa. — y^'^j ce!... Ja Hehy lo.TinKy HtpTBy!... 

y,iaj ce!... — Ja caiM Jiy;i... Jiy;i... Jiyj. — Kbo K.ieicLii xe 
MoniiM : yjiaj ce! — — — — ^IvBao Cnx xe Kao MaTii je- 

jiimne. — Sap ne bojihiu BHine CBora iipiijaTe.i.a'? 

Jecii Jiii II Tu, lyiiio Moja, 6pa.ia iiBaiLCKo iiBehe?... 

3arp:iiu.iH Ciicmo ce, aau HaM hc npiuni'iii. Paayaie 

TeCe TBoj H. 

— Je Jiii Moryhe, niiTaM ce ;i,a.T>e, ^a joj obo nniue 
iiOBCK y KOMe Me je naBiiKJia ;ia rjiejiaM iLcnora jipyror 
upaTa, iLeaor iipnjaTe.T>a caMO, ii iiiiiiiTa Apyro, Huiiixa'?! — 
Je .in Moryhe ;ia je ii oBa Be3a Hajouii«iHiija .LyOaBHiiiKa 
Bcsa?! Obji Besa y Kojoj caM ja r.Te;iajia najqncxrije iipH- 
jaxe.i.cxBo caMo?!... Oh iten jiparan!... On!... hobck Kora 
caM, ynopel)yjyliu c ilom, cMaxpa.ia Kao je^iHor, y hcxh Max, 
AoGpor n iioKBapenor .icMKa, Kojn Mojy Hpnjaxe.T>nuy hc 
MOHie .TpyK'nije ;ia bo-iij ii noiiixyje Befc Kao n ja, jep ona 
vMo yBCK ;ia ojipHin npexer jioCpora y H>eMy. ,J1,ok cbc xo 
xaKo HHJe Ohjio!... 

Ajin 3aiiixo ce ona 6aiii Tpy.iii.ia cxanno ;ia o;ipHcn y 
MCHH xy .lanniy Bejjy ? 3ainxo je On^ia nyjKna xa neno- 
xpeCna nan:!... Ona nnje CMC.ia xaKO ^a pa;i;u : jecx, HHJ.e 
CMe-ia HiiKaKo!... Ako je xy Oh.io HC'ier cxiuHor, — :?ainxo je 
'innii-ia?... A iina'ie, — namxo xa Hajnenoinxeniija oCMaiia?... « 

Mi yTHCUU /KnBOTA. 405 '^^'rdoHapaHa u riteBHa Bpahaai ce onex ifcoj n HHKaj, 
HDKaA He Mory saSopaeuxn onaj iLeH nspas Ka;i. cmo ce 
cpeje n Kaj je Bu^iejia ;i,a snaM cbb... Onaj nspas rpjiHor 
3anpeiiaiiiiieH.a h CTUjia! BoHce! Ka;i caM noxnyno cxBaxHwia 
xaj uspas, aainxo caM xo.iuko saHieaeaa Ti,a yMpeii? ! 3auixo 
Mu je xoanKO Oiiao xeinKO ?... 

^lydoKo, jy6oKo y cpny neKJia Me je cn.iHo xa rposna 
ooMana, a ;iyma ce nojaKO, npHBn.THO, Mupu^ia ca xum naj- 
BetuM pasoqapaifceM — — — II cBpran.T[a ce dopoa ,i:yine! H eno jiene onex ko;i xede. 

3nMa je. Ilocae no;i;He je. II mh cmo caMC y xon.ioj, 
yrojlHoj co6n. Ja cejium Kpaj neha n ca oxBopennM o«iuMa 
caif.aM cBeMy mxo je npomjio, o po^enoj caMoodMann, a 
xn, Heji,a:iieK0 o;i, mchc, sa cxojiom, iiHTara pacejano neinxo... 
Ko.iuKa rp,T.Ha npoBaaa uaje^taiinyx iiSMehy Hac. OcetaM 
KaKo cmo ;i,a.ieKO je;i.ua o;i, ^pyre, KaKO ce pacKHnyjia oiia 
HOKiia Besa, KaKO joj HUKa;i Buinc ue Mory upuKu ca ouhm 
cpeKnHM ycxnfeeiLeM nao Heka;i,. Ila unan!... TvyxuMO xawo 
u ja 6ux xxejia Hemxo pehii. 

— HnKo!... Ona ce OKpeny u norae^a Me unxajytu. — 
Ja xe BoaiiM mhofo join!... 

TpenyxHn nspas neyro^iHOCxn n CMan paMCHUMa Oji,ro- 
Bop MU je. A.iH ja ne rjie;i,aM Ha xo, npa.iasuM joj Bece.io 
u xxeja oux je sarp-inxu. 

Onex onaj uspas neyro^THocxn na aenoM nuny, ajin 
H }Ke.i>a jiR joj npul^eM... Ja ce cxpecaM h BpataM ce uaxpar. 

— Th en JiyKaBa, Beau mu ona He3a;i,0B0.i)Ha. 

Ja ce cMeniKaM u mucjium : KaKO ce pasyMeMO neno!... 

Onex liyxafte... BeK ce Mpa^m. HeKO Kyaa na BpaxuMa, 
ona ce xpsa pa;i,ocHO : ynyxpa yjiasu on... Pacejanocx u 
.T,oca,T,a naje^iannyx umqese u cbb iteno duhe saxpenxa o;i. 
n;iaxe paaocxu... One MOKpe cjajne oiiu, oho desBo.'bno 
pasBJia^eite ycana y djiaajeuu ocMex, ono noxaJHO, cxpacno 
uojtpxxaBaHjC nejiora joj duha, CBe, cBe je K.iHua.io y cy- 
cpex xoMe ^lOBeKy: Kano xe H^ejiuM!... Ox, Kano xe aiejuMl... 406 CpncKH Kh>hjkebhh TjiAcnHK. lla saiiiTO ce h ja He pa;iyjeM?... Bojie:ia eaM je to- 
.lui.o MHoro, II Tpeoaaa caM ce pajiOBaxn Kaj jo OHa cpehHa! 
Tpedajia?... II aKO caM nx rjiejiajia cpeiiHe u 3a.i.y6.T>eHe 
TV je;iHO nope;! ;ipyror, n ano ca.M ce TpyAn.ia ,T,a rjie,iaM 
caMO TO mTO je iipe^ia mhom, c naMCTH mh, nuaK, HHJe cu- 
aa3H30 niiTaibe: jia Jiu o;i.ncTa OBaj noBpujHU, HajitiuKaHu 
II Jienopeiii yoBeK Moace yepekuTu iLy? ILy, tojidko caa- 
BOJbyoDBy u crpacHy Hjeuy'?! He, iiuKaKO hcI II ja jaciio 
ocehaM iLCHv .lyxoBHy HaAMoliiiocT Ha;t ilo.m h iLerosy ja^uy 
uoT'iuiLCHOCT H.OJ. JacHo occliaM HeiipiipojuocT tux o;iHo- 
luaja, Ty MacKupaHV CTpacT y o6jiiiKy npujaTe.T>CTBa, naKO 
je ciiyTajia CBany 3;ipaBy Miicao h ocefeaFbe. JacHO ocehaM 
Ty rp.THy JiaA" KaKO iipoHCiiAia ituxoBa ouha cBe u KaKo iix 
saBapaBa npiiMaM.i>uBu>i cjiiiKaMa ;i.a hc buac CTBapuocT. II iie 
Mory Bume ^a iisap^kum! .hiHC Me ryiuu u ja dc/KUM uaiio.'be. II eHO Me KaKO iiocplivliu cu;ia3H.M un;> (•Tciieuuue, a 
y Haj,T.yojLeM KyTy ;i,ymc jaB.i.a ec jKe^T^a. — Kavi 6u nsaiujia 
3a MiioM !... Ka;i, 6u Me saycTaBUJia ii iiiiTa^ia Ky,T.a hy, ii 
ca;i, Kao ueivia!... Illxa oiix joj OAroBopiiJia?... Ax 3na.M, 
3iiaM!... ('rajia caM, u, ojich^^Lh y BpaTa, uiii'icKUBajia je 
,T.a iisal^e, — ho ona niije ii3aiii;ia. TajaHCTBciia ii iiciio- 
KpcTua CTaja.ia cy Ta BpaTa uciipe'ieiia iipeja mhom. a TaMo 
113a ibux oiiJia je oiia cpeliiia u 3aA0B0.i.Ha iirro je caMa 
c 'lOBCKOM Kora To.iiiKo Bo.iii. Ta.MO ii3a tux npaxa iiupo- 
Ba.ia je Jia>K u CTpacT!... TaMO U3a tux BpaTa... 

Jayi.nyjia caM noTMy.io iT cjieTCJia hu3 CTciicHuue y 
cryjieiiy cuenmy hoL... lla jiyTajyIiu u ca^ uecBccna Kpo3 
yjiuuc niiTa.ia caM ohct u oho iiiupoKO ueOo, ii cjajiie 
3Be3;ie, fl Be.iuKO-ra 6ora: — una je obo ca;i.?... ono oce- 
liaibe, uiTO Me Jiopa>i.aBa ;j1,o .iy,i.u.ia, iirro mh ue ;ia ,T,a jaciio 
.MUc.iuM u ocehaM, lUTo Me HaroHu .i,a Bac iiirraM : i\ae je 
ucTuua? Tjie je ucKpeHoci ? KaMo mu to upujaTejbCTBo? 
Vag je cee to, kuji ra uu oii,T,e ueMa r;i.e caM ipiKajia /T,a 
My je iipecTo? Cae tyTu ohct!... A:iu hu ouor TajaHCTBCHor 
uiyMa uoLu HCMa ^a mu MaKap nacnvTU Ha;iy. — — c yxueun /KuBOTA. 407 <*J»^y,T u jiK-dc Mpsau cy mu jiymj, h oko ysdyl^eHor 
cpua xeaxaaa ce iiojiaKO Henpo6o]Ha .ie,T,eHa Kopa u ja 
caM ce noB.iaiiu.ia y ce. Hejacne, nsyKpiuxaHe Mncan 6jie- 
cKaje cy 6e3 pej.a y cnecTH, caMO je^ina, CBapena, naj- 
jacHuja, CBCTJiejia je rociiOAapeliu Ha.i. CBnjia. CujHa Mucao... 
pacxaHaix it CMpxI... II MU CMO ce MopaJie pacxaxul II pacxajie cmo ce!... 
II, CHO, onex ce npn pacxanKy rpjHMO n .T>ydHMO Kao ,io 
xaji, caMO mxo ja jacHO ocetaM KaKO xo iuhhm npeKO je;i,He 
iipoeane y Kojoj cy saxpiiann cbh HajjeiiuiH ypecn Moje 
Ayine, Moja jaKa Bepa y HaJBchy ;i;o6poxy n qncxoxy qo- 
BCKa. II ja no-xasuM ojax.ie Hoceha rpj,HO pasoiiapaite, 
decKpajey npasunny y ;iyiiiu, iiuxajyhu ce je,i,HaKO : Kaaio 
hy? Illxa ty? Kano Ky?... U Kao o,T,roBop Ha xo, lyje.M us 
iipasuuue rpoMKH OAJeK mojux uajxaJHUX mucjiu : 

ByAU ;T,0B0.T>Ha caMa ce6ii! IIoxohu y xaj ouiiixu ;kubox, 
y xaj coxaH, CBaKUAaiuitu nocao, i\T,e nx je XH.ta;i,aMa sa- 
AOBO-iHux n aKO ne Miic.xe jia^te o;i, ce6e! Hamxo fee xh 
Aa MHCJinui, ;ia ncKaqem Ban, Ka^ je ynyxpa yjemeHO cbc 
jieno 3a naMexna h onpexHa qoBCKa?! H qeaiy CBe xo Bo;i,n, 
xo HenpeKn;iHo nyxaifce, xa Heonpe;ie.x.eHa JKy^aa aa neinM 
BinuuM n 6o.x.nMy ! Hajsa.i,, uMa jih y xoMe CMncaa? JiydaB?!... 
ITpujaxejLCXBO ?!... KojiiiKa je xy ofijiana, ;i.a SHain caMo! 
By;i,H HaiHCxo c xhm ^aiOBeK Ban ce6e He moh^c Bo:iexu 
HHKora. — — — Exo xii Bepyjera ;ta en BOJiejia H>y, ajia 
xo HHJe! To HHJe, anaj!... Tu en BOJiejia y aoj caMO cjiHKy 
CBoje Mamxe, ;i,aKjxe ce6e; a xano ncxo h oHa xe6e. J>y;i;e 
Besyje je.T,HO sa Jipyro nnn uHxepec njiu cyjexa, koji; xe6e 
je 6b;io obo ;ipyro ! .ByoaB!... IlpnjaxQ.LciBo! — EecMu- 
cjHue!... BeposaxH n Hacxaftaxn ce Ha xe Basjiymacxe na- 
cjioHe y HuiBoxy Mory caMO rjxynauu uan nauBHu .T.y;in — 
mxo je jejiHo ucxo. Byju caMa, ce6u Bepyj naJBuiiie n 
uoj^u oHOM HajmnpoM, yxpBenoM cxaaoM jKUBOxa, kojom 
xojXUKa BefenHa 6ecBecH0 n Mnpno Kopaqa jio CMpxn. 

11 ja caM uocjiyinajia xaj rjiac, 408 Cphckh Eh>hhcebhh Fjiachhk, Eho Me KiiKO ce oneT BpataM ouaMo rje caM iipeu 
iiVT H3 iiiKO.icKe KJiyne ymjia y CTBapHii >kdbot, o^iaKjie caM, 
Oonecua, pacrpsaHa cyMitaMa h HsyKpiiiTaHiiM iiuxaibHMa o 
ceou u OKOJiuHu joiiijia xeon, BepyjyhH jia hem mh th iio- 

Kaaaxu iiajcnrypHiiJH nyx Ky^a hj — — Eho KaKO 

MH oiiex, Kao n npe, KJinae ;i,aHH jcihojiuko u xynvHO. KaKo 
ce ja xpyjioM ,ia y rposHuqaBOM pajiy saOopaBUM xy je;;HO- 
jiHKOCx. KaKO MB HH Jia.xo He Becene ycnecn xora ceaKn- 
,T.amiLer noc.ia, Kano ca.M cxa.xHO Hesa.ioBo.ijHa n Kano Haj3a;i. 
MopaM yiuHuxH Hemxo mxo he pacixCHyxn cse xe Besc 
Koje cy xOwTHKo cnyxajie Moj sjipaBu h cna/KHH ^{ubox 

H xaj je qac ;;oujao!... Cxparana Mncao ocxBapnBajia 
ce Heo6n'iHO 6p3o ; yno;ia je eeh 6H.xa ocxBapena !... l*a- 
cxanaK je 6ho, ca^i je Ha pe;iy CMpx — — — — 

II CBO je Hajxea^a Hoh, noh y cm Kaxacrpo(|)e!... 
OcxaB.'LeHa oji cbiix Koje caM xojihko BOJiejia, caMa, iiox- 
HVHO caMa, y ciie;iiiHu Kojy He Mory ;i,a cxBaxim a hu oua 
Meue, yBpeljCua, pas.ipxe ;iyuie, ueMohua jiii Bumc canjia- 
hyjcM npoxecx iiaCyjajiora ;KUB0xa y oeoii hjioxmb xe o'liixc 
xupauiijc Ha;i, iliim, — ;i.o'ieKa.ia caM je — — — 

lis yrjia y yrao CBOje CHUcne, ueyiMejine co6nne ko- 
pa'iaM narjio, ysSyheno. a raac yBpel)eHe ;i,yHie K.iuue .i,HB:be, 
Mohno, sarjiymyjyhii cbc ocxa.ie mucjifi u ocehau,a: 

(' KawBUM iipaBOM xpa>KU OA MCHe OBaj jkubox, obo 
ipymxuo, Ml ja ;kubiim 3a H^era caMO? lllxa mu ,T,aje y 
HaKHa;iy 3a xo? C KaKBUM iipaBOM xohe oho jia ja yryiiiuM 
oBy H.iiBoxuy cnary luxo Bpn h^xoku ,ia ce paasuje ;"io 
Hajiiiiipux rpawiiua?... C icaKBUM iijiaBOM xohe oho ;ia ja 
caxpeM cBoje ja, a'a cBoje naJMUJiuje xeati^c ocxaBHM jin 
carope y mcmh caMoj?... /I,ok 6u xo cne xxejio >KnBoxa!... 
Xxe.io ,ia /Kiihu iiyiiuM, cnajKHUM juhboiom, cbojhm hcuboxom, 
.HOcxoJHiiM "lOBciia. llajuoi'Jie uMa :ni cMuc-ia y xomc? Ja 
ra He BHAiiM!-IlMa -lu cMHCJia y obomc cBaKH,T.aHiiLeM je^uo- 
.iHKOM itoc-iy, Ka;i cxaauo oceham npnxncaK HC'iera HeBH;i- 
.i^tiHO]' iiixo xe iioHiiwcaBa jio cKOxa. l»OMe i.opiicxn onaj 
Moj pa.T.? — ll.iu xjteoa raauxu u.iu xpnexn ;ia xe rase?..* r yxHcuu jtKhbota. 400 AKu^fU ja uehy hu jejiHO, hh jtpyro!.,. Ihuome mu na 
iiaMex pein naiuera cxapor ynpaBUTe.i>a: „CTa3a HtoBoxa 
je TaKO jacHO oSejieHxCHa, ko xohe eaH, — npona,ia". 

II ja BHAUM luxa MU rpeoa pajHrn ja He irpona^HeM, 

— /la ce y,i,aM! Jia Boauji cBora MyjKa, .la paI)aM .leuy, ;ia 
sacHyjeM nopoAUue, ;ia oyjie.M noKopnu poo ne-iora Tora 
CBcra — Te nopo^Tniiej ,Ta.... Ox I Ox I... CxaHU, ^.gbojko, 
cxaHH Maao — BUKnyaa caM caMa ce6n rjacHO. Cbg je xo 
.leno n KpacHo, aju ce najnpe xpe6a nsMopuxu c xhm. Jep 
Hamxo OH Aa n xh papain ceon^iiLaKe Kaji, ux je u onaKO 
MHoro n cyBnine y obomc ,ipyiuxBy?! Illxa nxia xBoja MaxH 
oxyjia, mxo xede uMa, xe6e, doaecHO, de;iHO a Beqnxo ne- 
3a,T,0B0."LH0 cxBopeae? !... Pa^ajxe ce n mhohchxc ce ii Ha- 
nyHDxe obv 3eM.i.y, cpefenu!... IIIxo ,ia ce bh Spcnexe aa 
Acuy?! Ta, ona he Beh yjiexu kr;; yj^y y CBex, oh he nx 
caw Hayquxu ;ia CBano ocehaH>e HCKopncxe ;i,o .iHa, n cBoje 

— u CBora o.iHHtifccra!... Pa^ajxe ;i,eu,y ca.Mo, a oxau, hc- 
decKU BO,m pa'iyna o iLUjia! Oxau ucoccku!... 

Jom y36yl)euujuM, joui ucpBOSuujuM KopauuMa Kpcxuaa 
ca.M ja u .la.ije oj yrjia jio yrjia cBojy Ma.iy coouuy, y;i,a- 
pajyhu ce qac no, o neh, o cxonuuy, o KpcBex, o cxo. 
CBy;i,a cy Jiea^aje pa36auaHe KH>ure, uoxe, imcjia, Buojiuua, 
ryjiajio. uuMe caji h caji. noKyurajia, Kao ^lecxo, ^a yryuiuM 
xaj rjiac jiyuic, — ajiu kojd je uaj3a;]; u36no cbom cujiuuom, 
;KecxoK, desuHviau u upexetu. . Ilpuiujia caw MaxuuajiHO 
cxo.iy, xd ra ypejiuM. Upexypaaa caM oxBopcua nuc.Ma, mxo 
ca.M HX Bah xojiuKu uyxa »inxajia, uaae mu yoim jejiHO ca 
ucno;T.BJiaqeHUM pej,OBnMa. Vluxajia caM ra ouex rjiacuo, 
ou.io je xBOJe: 

— — ,,KaKO 6ux Tu ja cbc ^lajia. u ;KnBox, 

aKO ou xo uoxpeoHO ou.io — KaKO je Ma.io oho 

luxo xu ja Mory ,T.axu. Moiy cxaxu y3 xeoe, Mory xe 
Bojexu, Mory xu HaJBchu upujaxe.i^ Ouxu, a;iu uixa je 
xo upeMa OHOMe mxo xBojoj uomxeuoj ,T,ymu xpeoa?" 

ys^pxxajia caM. Jao, ccouhhu .m';i,u ! Ra mxa mchu 
xpeOa'?! Jecx, mxa mchu Bume xpeoa o,ixora?!... 3ap xo ■iiU CpIICKH KlbHHCEBHH CjIACUIIK. 

HIIJC U MUOlO, MllOrO BHUIC UO IIJTO MOBeK UOBeKV MOHxe II 

jaTii y oBaKoj hn(|»6aKa.iCKoj cpejiimii'?! Ja 'laK to.iuko 
HiicaM Hii TpaHnuia, HHcaM cMCJia ,ia rpajKUMl Xxejia caM 

caMo .T,a BoaiiM cee ii jia mchc ,MaKap Ma-io BOJie. Aau 

Hii T0.1UK0 HucaM MOTJia ;i.o6iiTH OA Jby,i,u Kojn cy mu raKO 
u3;uimH0 Ha xapTnjii Ej:\un.u CBOJ iivIibot. KaKO mu je ciarKO 
ou.io ooMajLiiBaTii ce ! KaKo mh je Mii.ia oH-ia Hewa.!. osa 
o'lUTa :iaH{ ! Osa HajraAunja .laac!... Obc Bap.tiiBo (^paae, 
.leiie pe»iii, ii ca.Mo peiii!... Osa iipeHCMaraita Tpenyruor 

Itacno.iojKeiLa caMO !... .JI HvHbot 6nx xu jiajra" 

/KiibotI... Cboj Aparu feH(j)TiiHCKii a^uBox.... Xa-xa-xa-xa.... 
.laaxul... U cJiaxKa .laHai!... rajiHa .xaHxii!... iKnBox! — 
McKaj! II y neo6y3v"iaHOM riteBy nenajia caM u imcMa, ii 
KiLiire II Oauajia iix y santapeuy iieh CMCiiiKajyliii ce npii 
xoM Jiy;i.a"iKu cpeliiio iino rope. 4iihiijio mu ce ;ia liy xy 
ca;i usropexu .laiK y iiiiCMiiMa, mva: y inLiiraMa — — 
II Ka.T, ce iioc:k'vT,ii,u .iucx ciiyxoi»uo iia roMUJiy iiyxoiia - - 
ycxajia caM ueouu'iiio aaAOBo.Lua. oa;iax iisropexuue oceliao 
ce jaKo, a u.iaBU'iacxu, rycxu ahm koj'iim je 6njia irpeiiyna 
Ma.ia, iMiCKa co6a, ryinuo mc... — ;I,nM... ;ium... .tum... Ila h 
xo je jia>K ! KpuKnyx saiipeiiaiiiKeHa. II pasyMex, naKO caM 
narope.ia xapxnje asH Jianc He, jep ilc exo xy y xomc ;i.HMy, 
y Basjyxy, cBy^ia... ryiun Mel... Ocexox Kano mu cxente iipca, 
Kai.o Me o'laJHiMiKii jaeu, waKo mu 'lyiia o'lu, KU.ia :iuue... 
Cee ce oko Meue OKpete y KOBur.iau u y^unu mu cc 
Aa y xo.M 0Ki»exaiLy 'lyjcM no6e.T,HU'iKO K.iuuaite MiBJbd 
opriije .TaHiiiI... 

JayKHy.ia caM u iipu.iexe.ia n|io3opy. OxBopiix ra. Cce- 
;Kinia MOKpe, Mpa'iue iiohii aaii.i.yciiy Me... HacJioHu.ia caM 
BpcJio uejio Ha jinAHe niuuKe uposopa — ou.to mu je yrojiuo — 
u MpM.i.a.ia caM je;iBa "lyjuo, uecBecuo u iiciipeKu.iauo -- 
lio/Kcj, Oo/KC I... lUi a je obo ca mhom ? Ja Jiy;i.uM, o cxpa- 
xoxe, ja Jiy.TUM — leuiKO mchu ! — Ka.Mo mu Moje 

Bepe, Mora o.iyiueBJbciha, MOJe MJiajiocxo, Mora pasyMa?! 
KaMO MU cBcra ii join — join?... Go>Ke Moj, Bepo Moja — 
r,T.e cxe?.. ,l,aj mu pasyMa, IJoHce, u uciune!... Jecx, iicxuhc 
H ceexjiocxu xobyl 'I'bojc doiicaHCKe cBexjiocxu! — u oiaj- « yxUCUH HvUBOTA. 411 ;.1S«*fKiiM noraejOM Kpos Mpaquy Hofe, aiejiejia ca.M ,T.a je na- 
3peM Ma OTKj.i, — aan ysaay,!. Tya^Ha, MyKJia THuiima n 
;ieCe.iu MpaK Sanu cy Be.iimaHcrBeiio Mnpan n Heiipo3p'^»iHu 
CaMo je Kuina cnnD.ia xyavHo, Monoxono, a hii3 oxBp,T,ao 
3ajiei)eH0 cpiie KJiu3naa je nojaKO cysa sa cysoM y .ly^oKy 
6ecKpaJHy npaannny — — — 

Boacc I MpaK Haiio-x-y, MpaK y jyiim, MpaK CBy;ui! 

SaxBopujia caM upo3op u xerypajyke ce uiiuia iipeKo 
co6e. yracnx csehy n npyhiix ce iio KpeBexy. Y raasu Bpu 
Kao y Koxji} . MuHiiJo mu ce ^a ce .lyioKaM y MaaeHoj My- 
BUU.U Ha Henperjie;i.Hoj, mupoKoj iiyiuHii. .l^yiuKaite... lun- 
puHa...6ecKpaj.., Ocexnx jaKo xaaacaite Bas.Tyxa Kao j,a je 
cea iipoiuaa, oxBopux oqn. IlyH MJias CBexjiocxu ChMuseyo 
Kpo3 oxBop Ha nekn, ua urpajyhu ce no nojiy h xaBany 
ocBeuuo HCJiy co6y. H ja bujiox Ha cpe,i,uHu cooe BHCOKy, 
ucHxuy iipu.iuKy, yBujeny upnuM Baa^yiuacxuM bcjiom kojh 
jc iia;i.ao y ;i,obhum uaoopuMa ujnpoKO oko ibe ; oujia jc 
cBexnxe.ijCKu aeiia. Bjie^o, yBCJio Jiiiue ii pyKc ii3,T.Baja.ie 
cy ce XHM ja'ie o.t, upuiiue uunetu yxHcaK ucoou'ihc ojia- 
rocxu. TjicAaJia we je. HuKa;!,, hu y 'lujcM norjie;iy ,\o xa;!,a 
HHcaM onasnjia xojiuko hc/Khocxu, xoanico Qaaror cayieuiha 
iipeMa MCHU, xojHKO o6eliaiLe Mnpa — Kao y xom norJie;iy. 
II ja pa3yMex ,T,a je xo 6ujia cMpx! -^ — — — — — 

Bu.ia caM ycxuheua. 

— Th cu ;i,oinjia — sap? uuxaM je pa,T,ocHa. 

— JI,oinjia caM,. 3Baja en Me, — 'lyjio ce xnxo, xpe 
nepaBo Kao ;ta xo nnje roBopu.ia oHa, Beh cbcxjiocx mxo 
je jipxxaaa oko H>e. 

— KaKO CH ;i,oCpa! Tu mc bojiuiu ? 

— Jecx, BOJiuM xe cMpxHO ! 

— II xu Hekeui ja Me Jiaaceiii Kao .by,T,[i, — jc ;iu ? 

— Ja caM ncxHua ! 

-- 3ap cu xu oua ucxuHa u cbcxjiocx, sa Kojy caM 
ja xojinKo MOviuja Bora?! — KJiuKHyaa caM ysSyJ^cno. 

— Aa!" 

— H xe6e Mu je Bor uocjao ? 
-;i,a! 412 CpUCKH KftH/KEBHH FjIACHHK. 

— Jao, Muja, SoHvUHCKa jKeHo ! Kano mh je .T,oOpo ! 
KaKo re bo.ium I Xo.iii, xo.Tn Memi !.. Ila paiuupiix pyice ;ia 
sarpjii.M HajBehe ;i.odpo, je^nHy ucthhj, ;T,a aarpjiiiM cMpr... 

II OHa Mu je npHJia3u:ia .ledjchu i.po3 Basjyx a ja 
ca.M cMciuKajjliu ce oja;Keuo saTBopHJia o'lu ii iiycTiuia ^a 
iipcjia MuoM iipojCTii n iipoiiuiocT, II cajiaiuitocT, ii 6y;iy- 
liHOCT, u ue.ia Be'iHocj. 

.1. M. KPOHHKA O BJIAJIABMIIH KAPJIA IX. 

(5.) 
TV. 

KATOJIHK. 

^ H yK y a, H. 

IJixa I Tu npuMaui aa roTOuo 
OHO uno CUM Kaaao, 11 Mucjiuin 
^a ce Moja ycxa cjiaMvy ca mojiim 
cpue.M? 

MojiHjep, ,."/«^« flxijaH. 

Kaiierau ^Kop>i:* upani cc ca uparoM y napoui, u ojibcjic 
ra y cBOJ craH. A'cnyr cy jejiBa iiporouopimu hckojiiiko pcjn; 
iipM.top 'iiijii cy CBe^TOun oiinn Majioiipe, ooine yiuHiio ira 
n.iix MV'KiH yrucaK, tc cy 11 iiexoTnue tiyTajiH. 

Oca cnah;a 11 nenpaBUJina GopOa Koja je 3a ilom ;i;oiu.ia, 
iiiicy 6n.ie ini Mano neooii'iiie y oHo^pcMc, (' Kpaja na Kpaj 
•l>pauuycKe iipcBciBKa ocer.'LUBOcT ii.iCMCTna iisaaiiBajia jc 
iraji.ooiiuj*! loraliaje, raKo ,ia jc, 110 jc.tuom yMcpeiioM pa- 
•lyny, ;5a BJiaic Xcnpiixa III 11 Xonpuxa I\', Manuja 3a ,i,bo- 
r)OJii.Ma .iiimij:ia HCUBora uiiiiic ii.icMiilia 110 ;i.('cct roiinia 
I'pal^aiici.ux ])aToi;a. 

Cj an KaiicranoB uiio jc ep.io .iciiu HaMcnrrcn. ('bu.ichc 
aaBcce, ca iiiapaMa i,oje cy iipc;icTaB.T.aji(' uBehc, 11 iij>o- 
CTUpKc AUBHiix ooja, iipuijyKJic cy ojMax Mcp/KujcB iiorjici,, 
Kojii 6ciuc iiaBiiicao iia nuuic iipocTOTf. Oij yt^c y jc,T,uy * • Kpohhka Bjiaaabhhh Kapjia IX. 413 

CoSy Kojy je H>eroB Cpax 3Bao moauohuuom, jep pen: 6y;toap 
He 4eine join Hai»eHa. Jejian pacxoB cto 3a mojihtby, iiiiiapaH 
"^'^pjio iipocTO. 6oropoAHna KOJy je pajiao neKn TajiiijaHCKii 
yaieTHiiK, n Kponuoua c bcthkom rpan&M linMsejieiia nap ;ia 
cy npaBjia.ie iioOohjhv naMeny obo 6o6e, .tok cy jinBan no- 
KpHBCH upHOM jtaMacKOM CBHJiOM. BeHemijaHCKO orjie;;ajio, 
cjiHKa je^He ;KeHe, opya^je u MysnqKn nHCTpyAieHTii CBe.io- 

»IHJIH OTMeHHM HaBIIKaMa H>HXOB0ra concTBeHHKa. 

MepHcn Caiin npeapuB nor.ie^T, na Kponnonnuy h rpany 
suMseaena, Koje cy ra xyjKHO no;iceha.ie na npoMeny Bepe 
H>eroBora Spaxn. Jejae jiajH cjiyra ;iOHece cjiaxKO, mehepHO 
Bohe u 6e.io bhho : qaj u KaBa nnc}' join 6njin y odnqajy, 
II BHHO je 3aMeH>nBa-xo cBa OBa oxMena nnha 3a narae npexKe. 

MepjKH je, c qaraoM y pymi, nenpecxaHO npenocHO no- 
rjie.n. c Coropo^inue na KponnoHuuy n c Kponnonnue na exo 
3a MOJiHXBy. Oh y3jiaxHy ;iy6oKo n, r.iejajyhn Gpaxa Kojn 
je HeiiapHo JieniKapno na jiUBany. peie : 

— II xaKo, xu CH dam eacBiiM nanimaii! Illxa Oti 
peKJia Hania waxu, jta je neinxo OB;i;e? 

OBa noMHcao nao ;ia je jai.o oiKajiocxHJia Kanexana. 
Oh nadpa CBOje ryexe odpBe u ojiMaxHy pvKOM Kao ;ia MO.in 
Opaxa ja He sairounifce pasroBop o xoMe ; ajin OBaj nacxaBn 
HeMn.iocp.iHO : 

— Je JH Moryhno ja en ce n cpue.M ojipeKao name 
iiopo;iuqHe Bepe. Kao mxo en je ce ojipenao ycxHMa? 

— Hame nopo^in^He Bepe!... Ona Hni.a;! nnje dnjia 
Moja... Ko? ja... ;i.a Bepyjeii y .inneMepne iipejinKe Bainnx 
yifcKaBHX npoiioBejinnKa!... ja!... 

— Pasywe ce! Ba-i^Aa je 6o.x.e BepoBaxn y qncxiiJiHnixe, 
y ncnoBe,T.aH>e, y nannny HenorpemHocx ! n.in K.ie»iaxn npe;i 
npaiu.i.nBniM caHjiajiajia KaKBor KanyuoHa! Jlohu he Bpejie 
KaA hem mhcjiuxh ja He MOH;era pyiaxn .iok hc oqnxara 
MOJinxBy dapona o;i Bo;ipeja. 

— Cjymaj, Bepnape, ja Mp3HM iipennpKe, Hapo'inxo 
npennpKe KOJe ce xnqy Bepe: ajin ja ce, npe a nocjie, MopaM 
odjacHnxE c • xodoM, n, Ka.x cmo Beh noqejin o xomc, ja 
CBpinnMO OAMax : dohy oacBUM oxBopen. 414 CpncKH Kh>h7kebhh rjiACnniK. 

— ^T,aK.ie, Tii uv Rcpvjem y rayiie iiSMiiin.TLOTHHO na- 
iriuiaiia? 

KaiiexaH c.tohxO paMeniiMa n SBeKiiy jevinoM ot, cbojiix 
BO.TCKUX MaMysa, yjiapiiBinii iieroM o iioji. Oh ysBHKiiy : 

— IlaniiHiui! XyroHCTu ! iipa^HOBcpima ii ko;i je;innx 
n KO,T ;i,pyrnx. J a iie Mory jta BepyjeM y oho ihto no momc 
pasyMv HCRia e.MHC.ia. Hanie MOJiniBc n Baiiin iicajiMH, CBe 
jo TO KojcniTa. CaMO. jio;ia,ne on CMcniehu ce, y naniuM 
upKBaMa HMa noKajinrro jioOpe MysiiKC. jiou <to bh oraacH.in 
par oceT.TjHBnM yinuMa. 

— .leno npcnMvhcTBO sa TROJy Bcpy, ii jaK pasaor ;ia 
;ioCnja hobo npncTaauue! 

— He 30Bn je mojom BcpoM, jep ja nc BepyjcM y ilv Kao 
nn y tbojy. OTKaKo caM nayqno ji.a MncjinM cboJo.m r.iaBOM, 
oTKaKo ce y Menn npoCyino pasvM .. 

— A.m... 

— Ax! npec'iaHn c thm tbojmm iipo,T,oKaMa. ,!a ;?naM 
iia iiaMCT cbc nrro Leni mh p(iin. 11 ja caM iiMao CBOjitx 
iia.ia n cbojhx cxpaxoBaiLa. Mncnnin :u\ ni jia ce ja nncaM 
ynnifaao ,ia ca'fyBaM cpehno upa;jH0BepHuc cBora ^lerrin^CTBa? 
llno'inTao caM cBe name vqHTCJbe, ne Onx .in nainao y iliix 
yrexe npoTHB cyiwibe Koja mc je yntacaBajia, n ry ca.M cyMiby 
caMO nojanao. .^'wparKO, ja nncaM Morao n ne moit ;ia bc- 
pyjcM. P)epa je ,i.parouen noK.ion Kojn je mchh ycKpahen, 
ann ja nn 3a nrra na cbctv ne Onx noKyiuao Jia ibe 
nHnniM .ipyrc. 

— Ja re iKajinM. 

— y ioOpii 'lac, n HMani npaBo. — Kao npoTecTanr 
niicaM BcpoBao y npononejin ; icao KaTo.TUK. ne BepyjeM y 
c.ivHJOy. Ta aa Bora ! 3a|> cBnpenocTii naninx rpaliancKnx 
paTOBa nncy .iobo.i.hc ji,r yOnjy n najjaqy Bepy? 

— Te cy CBupenocTH jieno jLy;in, n to .i.yjiii Kojn cy 
naona'rn.in per CojKJy. 

— Taj ojiroBOjt nnje tboj; ann ^lonycTniicni mh ;ia 
ja join nncaM yOc^en. Banter Bora ja ne pasj'MCM, He Mory 
.la ra pasyMeM... II Ka^ onx BepoBao, BcpoBao Onx. - KaKO 
Bonn nam npnjaTo.r. ilto^ien, — c npasoM unai4rtt6n7ha ^oKaia. / * Kpohuca BjiA;i,ABnHH Kapjia IX. 415 ^. — ITa Kaji, en iipeMa o6eMa Bepawa paBHo;iyiiiaH, na- 
iiiTO oJH,T.a Ta iipoMena Koia ie tojiiiko o'/KajiocxiiJia tboi'v 
p6'.T.uiiHy II TBoje iipujaTe.'Be? 

— Ja caM ,T,Ba;"ieceT nyxa niicao 0113* jia mv oojacHini 
CBOje iioOy^'ie ri ;i,a ce onpaBjaM: ajiii oh je Cauao Moja 
miCMa y Baxpy n ne OTBapajyhn nx, n iiocTynao je ca 
MHOM rope HO jia caM yquHno KawaB Be.inKn 3.TioqHH. 

— Maxii n ja hhcmo o.ioopaBajin tv iipexepany cxpo- 
rocT: II ji,a nney iLerose oanoBocTn... 

— He 3HaM iiira ere Mocjin.in Menn. CBCJejiiio mh 
je! A.1U eBo uixa Me je naBeao na OBaj iiy;i,jbnBH KopaK, 
Kojn :?aHe.io He Gux hohobo yqanuo... 

— Ax! ja caji vBeK Jiueano ji,a ce Kajem. 

— .la ce KajeM! He; jep ja ne mhcjihm jia caai yqnHHO 

Kai.'BO pbaBO jieao. Th cu 6no joui y niKOJin, n ynno jia- 

THHCKH rp'iKH. Kaji caM ja HaByKao 6110 ok.^oh, npnnacao 

Oejin BojnnqKH nojae^ n Gopno ce y Hainnai npBUAi rpal)aH- 
CKHM paxoBHMa. Bam Mann khcs oji KoH^ea, KOJn je na 

xo.iHKe HorpeinKe nanyKao Bainy cxpanwy, 6aBH0 ce BainnM 

cxBapuMa Kaji cy My .x.y6aBHii hoabhsh ocxaB.rbajn 3a xo 

BpcMCHa. Jejina mc je rocnoha BOjxejia, n khcs mh je saocKa; 

ja My je ne jia^iox, n on iiocxavie Moj CMpxnii iienpnjaxc.T.. 

O.T Tora xpenyxKa r-Te3,ao je na cne Moryhne HatmHe ;;a 

Me nonnsH. 

Taj Mann, raKo jieiin khcs 
UIto bcmiito .T>3'6n Mii.nocHimy 

npe;icxaB.T.ao Me je BaxpennM npncxa.xnuaMa cxpanne Kao 
qy;iOBnnixe o.i noKBapenocxn u CesCoHiHocxn. Ja caM HMao 
caMO jejiny Mexpecy, pi ona mh je .xeatajia na cpuy. HIxo 
ce xnqe deaOoHxHocxn... ILy HncaM nnhOMC naMexao : sainxo 
OHjia ;ia mh or.iacn pax? 

— HnKavT He 6hx nepoBao jia je KHe3 y cxaity yquniixn 
xaKO mxo. 

— Oh je yMpo, n bu cxe ra HauuHn.in jynaKOM. TaKO 
xn je xo y cnexy. Oh je HMao .loOpnx cxpana : yMpo je 

' ripoTecraHTn 6exy ycBOJn ui OBy 6oiy. 416 CrUCKH KlLHHCKBnil rjIACHHK. Kao xpaoap »iodok, h ja caM Jiy onpocTiio. A.ih y oho epeaie, 
OH je 000 Mohan, ii ciipoMaiiraH iineMiih Kao ja, n3r:ie;i,ao 
MV jc s.iounnan, aKO Cm ce ycy,JiHO jia mv ce yenpoTiiBH 

KaiieraH ce iipomeTa Ma.io no codn na nacTaBu rjiacoM 
y KOMC CO or.ie;i.ajio cne Behe y36yl,eiLe: 

— Cbh iiponoBe^iHiimi, 'cbh .inucMepii y bojcuii ycTa- 
;iome ycKopo npoTiiB mchc. J a caM o h>iixobom jiaBe^xy boaho 
pa'iyna kojihko u o jbiixobdm dece.iaMa. Je;iaH njiewnh, ,T.a 
ce ;io;iBopn KHes}', iiasBa Me pasBpaTHDKOM npej ceuMa 
0(|)uunpuMa. 3aT0 je ,T,o6no inaMap, u ja caai ra y6iio. 3' 
uamoj Bojeuu dnjio je Ta;ia no jteanaecT ji,BoCoja jiHeBHO 
u name CTapeinjiHe qoHHae cy ce HeBemxe. 3a Mene ym- 
iiuine iisysexaK, u KHe3 xMe naaCpa jia nocjiyacHM aa npiiMcp 
uejioj Bojcun. Moji6e cbdx BeanKaiiia, n, MopaM npiisuaxii, 
Mo.iGe AjiMHpajioBc, napa.^inuie mh noMiiJioBaiLe. A.iu KHeHvCBa 
MpHJita HDJe Cnjia sa^ioBo.i.eiia. Y Gopijii Ko;t jKaseneja, ja 
ca.M :{anoBe;iao jejinuM o,ipc;ioM KoitaHUKa ; 6ao caM je^aH 
o;i npBDX y 0op6n : OK.ion Kojn cy jiBa nyiuqana MCXKa y-iy- 
Cnjia II .xesa pyKa npo6o,T:eHa Koii.-beM, Oexy najoo.-Lii ;i,0Ka3 
Jia CO y CopOu HucaM mxe.ieo. Oko ce6e iiMao caM cBera 
;iBa.T,ecex .T>y;in, a oaxajLOH Kpa.i.eBHx IIlBajuapaua ninao jc 
iia Hac. Knes oji KoHjiea 3auoBe;iH mix jir jypnmaM... ja ra 
saMo.iiix 3a ,iBa ccKa^ipoHa ncMaqKiix i.oiLaHBi.a... u... oh Me nasBa KyKaBnuoM ! MepH\n ycxavie n yae Opaxa ca pyny. Kanexan nacxaBii 
ccBajyliii oiHMa o;i rncBa ii xo,iajyliii HCiipecxaHo : 

— IlasBa MC KyKaBiJiiOM iii)ei CBOMa naeMiiliiiMa y iio- 
s.TalicniiM OK.ioiiiiMa, Kojn cy ra na hckojiiiko Mcceua iiocjie 
xora naiiycxii.Tn ko;i jKopnaKa n ocxaBii.iH ;ia 6y,ie yCiijcH. 
Mnc.iiio caM m\ Ba.i.a Mpexii : iiojicxeo caM na lUBajiiapue, 
Kynyljii ce\jia. hko c.iyiaJHo ocxancM hciib. iiehy HHKa;i ns- 
Ba.uirn Ma'i 3a je.iHor KHCsa xaKO HenpaBe;iHor. TeuiKO 
paiLCH, oGopen c icoiba. Oho unx xy ydnjen, ajin Me jc^ian 
0.1. n.icMiilia BoJBo;i.e o;i AHHcya, BeBu.i, onaj .ly.iaK c kojhm 
CMo BCMcpa.in, ciiace >kiibox ir npe^cxaBH Me bojbojih. ITo- 
cxyna.iH cy ca mhom Bpjio Jicno. Ja caM ropeo o;i Hteh^H 3a 
ocerxoM. .lacnanu cy mii, ca.iexajiH «'y Me ;ia cxaHCM y cjiyiKCy « • 

KpoHaKA Bjia>iabhhu Kapja IX. 417 

Koji. a^ora jioCpoTBopa, bojbo;ic ojy AHJKya; naBejin cv mr 

Oinne solum forti patria est, ut piscibus aequor. 

Ja caM c rHyraaH>eM r.iej^ao KaKO npoxecTaHTn jiosojie 
CTpaHue y nainy OTaydimy... Ajih sainxo ;i,a th ne Kaatew 
je,;innii pasjior rjojii Me je pyKOBOji,no? Ja caM xreo ji.a. 
ce ocBeTHM n iipeiuao ca.M 3- KarojinKe y Ha,T,n ;ia fey 
je;iHor jiaea cpccrn Kiiesa KoH;i,ea na 6ojhom no:hy u yOnTH 
ra. Jcian iio^iJiaii yseo je na ce6e ji,a My njiaTH mo] ;i.yr... 
Haqim na Koju je KHes yOiijen, y»mHuo je jia totobo sa- 
6opaBiiM CBOjy Mpatfty... Ja caM ra Bujieo KpcaBa, nsjiO/Keea 
yBpe^aMa BoJHHKa ; oxeo caM osaj jiem n3 auxoBnx pyKy 
n iioKpiio caM ra cbojhm orprayeM. — Bno caM Besan sa 
KaTCiDKe; saiioBCviao caM je;iHnM ecKa;i,poHOM itnxoBe ko- 
ifcDue, HDcaM BDiiie Morao ;ia ux ocxaBHM. Ha cpefey, ja 
MHCiHiM Aa caM y^uHDO HCKOJinKO 3'CJiyra CBOjoj HeKa;iaiiiH>oj 
CTpaHuu : xpyAiio caM ce, ko.iiiko caM roji Morao, ;ia ydjiaHCBM 
6ecoMyqnocT jejiHor BepcKor para, n duo caM xaKO cpefean ji.a 
ciiaceM HtuBOT HeKOJiDuuHu CBoJHx HeKa;i,amH>HX npHJaxejba. 

— OjiHBHJe o;i; BacBHJia npiiia CBy;i,a ;ia xedn HMa ;na 
saxBajiH 3a CBoj jkqbox. 

— II x;iKo, petre '/KopiK MnpenjuM rjiacoM, ja caM Ka- 
TOJiHK. OBa je Bepa Kao n CBana jipyra, jep je xano JiaKo 
uaBnhn ce na iliixobc 6oroMO.T>ue! Ilorjiejiaj osy Jieny Ma- 
;iOHy: xo je jidk je^He xa-iHJaecKe najioH^HHite; 6oroMO.fcu,ii 
ce ;i,nBe Mojoj uoCoa^Hocxn Kpcxefen ce npe;i; obom xooo- 
HCH>OM Boropo.iauoM. Bepyj mh, mhoto mh je .xanrae c H>QMa 
HO c HainuM npoiroBe,T,HHaHMa. Mory ^a h?ubhm KaKO xofey, 
qanefen Bp.io Majie H^pxBC Muui.teity ojioiua. Tpe6a ubn na 
cjiyjKde. n ja njeM c BpeMCHa Ha BpeMe jib, rjie.iaM Jiene 
HCCHe. TpeOa nMaxn ucnoBe.iHUKa, n ja uMaM jejinor jiodpor 
(|)paHU,HCKaHua, HeKajauiHier KOH>aHHKa, kojh mh 3a je;taH 
xa.xnp ;T,aje ncnoBejiHuuy, h ya xo join npe^xaje Moja .x>y- 
daBHa nncMa JieoHM HOKajenuaMa. Jlo cxo l^aBOJia! j^KnBejia 
cny/Kda! 

MepiKH He Morauie ^a ce ne HacMOinn. 

27 418 CrncKn KiLnjKEBnn FjiACHnK. 

— Ebo. iiacxanii KaiieTMH, oeo je Moj Mo.iiiTBeHiiK. H 
OH Mv Oauii ieiHV KiLnry, Ooraxo noBesanv v KaAiicv, ca 
cpeOpniiM KOU'iaMa. — Obii ^lacoBii Bpe;ic kojiiiko n Bainn 
MOJiiiTBeHnuii. 

MepH^H npoinra na iiciohnnn : ^eopcKu ^acoeu. 

— .len HOBes, pe»ie oh npespuBo Bpahajyiin mj Kitnry. 
Kaneran je OTBopn u hohobo m}' je npyjKn CMCiiiehn 

ce. Mepxcn TavT,a npo»iHTa Ha upBoj cxpaHH : Crpaxora nyuu 
DfcueoT scAUKOza FapzanTye, oua IIuHTazpyeAoea. cauuHuo F. 
AAKo^pu6ac, nucau ussoAa KeuHTecemmje. 

— To je KH>Hra ! ySBUKHy KaneTan cMejyhu cc ; ueHHM 
je BQine ho csa TeojioniKa ;tejia y h^chcbckoj 6nC.inoTeuH. 

— Ilncau Te KHinre ilno je, Bene, iiyn snaiLa, ajin ra 
HHJe ,io6po yiioxpedno. 

/KopH{ c.ieH^e paAienHMa. 

— IIpoMHTaj TV KiLHry, Bepnape. iia lioiii mh iioc.ie 
pehii inxa Mnc.inni o iLoj. 

MepHJH yse Kn>Hry, ii uocjie wpaxKor KyxaiLa pcie : 

— jKao Mil jc, mxo xe je .i.yxnHa, neMa cyMFte onpaB- 
.T.ana, luiBe.ia na KopaK sTtor i.ora hein ee joji,nora ^ana 
3an,eJio KajaxH. 

Kanexan Oenie oCopno raasy, ii n,opoBO omii, yiipxo y 
iipocxnpKy Koja My je Gn.ia no;i HoraMa, Kao ;ia ey naHt- 
.LOBo HocMaxpa.ie li.eHe luape. 

— UIxo je yinibeno, yiniLeno je, pe«ie on nanociexKy 
(' yrymennM ys.iaxoM. Mo>K,T,a liy ce je;i;noi'a ;T,aHa Bpaxnxii 
iipoxecxaHTCKoj Bcpu, Ao;ia;ie oh Becennje. A.in ;i,oexa o xomc, 
H oOchaj MH jia Mu neheui roBopn i n o cxBapnMa xaKO jyo- 

CajlHHM. 

— Ja ce Ha^iaM ;ia he xeoja concxBena pasMHiii.i.aiLa 
yiunnxH BHine ho mojh roBopn n.in Mojn caBCxn. 

— Hena je xaKo! a ca;i, ,;ia roBopnMO o xbojbm cxBa- 
piiMa. (' KaKBOM en HaMcpoM jioiuao Ha ;iBop ? 

— Ja ce Ha.iaM ;ia caM ;iobo.i.ho npenopyueH V. Ajimh- 
panv. II la fee oh npncraxn ja Me iipuMH Mel^y CBoje iiJie- 
Miihe 3a pax y Xo.iaHjiiijii. 

— P^aB ii.iaH. ITjiCMnh Kojn ce oceha xpaTtpiiM ii HMa « Kpohhka BjiA;iABnHn Kapjia IX. 419 

Ma«i O^.ipnMa ne TpeOa TaKo Bece.ia cpua ^a ysnivia Ha 
ce"*j^:rO^\- c-iyre. Crj-nu Kao .loCpoBO-tan y Kpajbeey rap;i,y; 
y iMOJ o.ipejt njiGMohcKe rap^e, ano xoheui. Ty tein ce 
6opnTu, Kao ii mh cbh, uoji sauoBeAnninxBOM A;tMnpajiOBHM, 
ajiH Cap Hehein 6m:u Huqiijn cjiyra. 

— HeMaM HH Majio BOJte ^a cxynnM y Kpa.T>eBy rapjty; 
mxa Bnrae, ocehaiM neKv o.TBpaTHOcx npeMa itoj. Bojieo 6hx 
dnxu BOJHHK y xeoMe o^pejiy, a.xH oxau, hcgjih ;i,a CBOJ iipBH 
BOJHH noxoji yqannM iio;i Henocpe,T.HriM sanoBevTHninxBOM 
r. A,T,Mnpajia. 

— TaKBH cxe bh cbu, rocnojto xyroHexn! HponoBe- 
jiaxe cjioiy, a Bniiie cxe ho mh npoHiexn BaiuHM cxapoM 
Mp/KH>aMa 

— KaKO ? 

— TaKO, Kpajb je jom Henpecxano y BamuM oiHMa 
xnpaHHH, AxQu, KaKO ra soBy Bamn nponoBe;i,HHUH. Illxa 
roBopoM ? OH qaK n Hnje Kpa.i, Hero ysypnoxop, h oa CMpxo 
Jlyja XIII' Kpajb je 4)paHHycKn Facnap I. 

— P^aBa majia ! 

~ J'ocxajioM, CBeje;i;H0 je, 6no y cjiyHcda cxapora 
Facnapa hjih y cjiy»;6u bojboac 0,1 Fnsa ; F. oji ETIaxHJoHa 
je BejiDKH BojcKOBoi^a, n no;i, H>nM hem nayqaxn ^a paxyjeni. 

— II caMH ra nenpHJaxe.tii H>eroBn yBaJKaBajy. 

— A:iin ee 3Ha 3a neKn oKOHyxH Hnmxojb, kojh My je 
Maao HayjiHo rjiacy. 

— Oh je ;iOKa3ao CBojy neBUHocx ; yocxajioM ueo 

H>eroB }KEBOx jaMqn jia Hiije 3Hao sa no;i,Jio y6ncxB0 TIoji- 

xpooBO. 

— Snam jin xn ono jiaxDHCKO naiejio : Fecit cui profuit. 

JI,a HHJe 6hjio ohot oKnnyxor numxo.T.a. Opjiean 6n 6ho 

ocBOJen. 

— CBe ce HaJ3a;i cbojih na xo : je,T;aH qoBCK MaH>e y 

KaXOJIHqKOJ BOJCHU. 

— J{k, ajiH KaKaB qoBen ! Sap xh hhch HiiKaji, ^yo OBa 

' KHCBa Jlyja o'a KoHAea, kojm je noraHyo kojs. ^^apnaKa, onxy- 
•>KHBa.iH cy KaxojiHUH na tc^h 3a KpynoM — A^MBpa-i Kojihh>h bbeo 
ce Facnap. 

27 • 420 CpnCKH KiLHJKEBHH FjIACHHR. 

jlBa plana CTiixa, Kojn niicj miiiiTa ropu o,t; CTHXOBa y BaiiiiiM 
iica.iMiiMa: 

Ko;it!Ro je FHSOBaDa ocrajio 
3a CBe HHJe ne Mepea' siaao 

I 

— JI,eTnHjacTe npexibe, u Hniiixa Buine. Bikio 6ii ,iyro 
Kajia Oiix ja xreo ,ia iiciipri'iaM CBe SJio'inHe rnsoBaiia ! Y- 
oc'Ta.TOM, jia 6nx iiOBpaxno Miip y <I>paHH3-eKoj, cbo inxa 
Ciiix ja y'iiiHHo, ;ia ca.M Kpaa,. Cxpnao 6nx ii Fuse ii Illa- 
xiijoHe y jioCpy KoiKHy Bpehy, Aoopo ymuBeay ii ;io6po 
BesaHv, na C)ux hx 6anuo y BOAy ca cxo xn.'baAa JiiiBapa 
TBOH^l^a, ;ia ce hii jejian iie ciiace. Ihia join neKOJinKO .i,yj\u 
Koje 6n xaKoi)e cxpiiao y npehy. 

— Cpefea je uixo Hncn Kpa.x.. 

l\i3roBop iiocxajie saxiiM BecejiHJn; Cpaha iiaiiycxnino 
II nonirriiKv ii xeojiorujy, ii iiciipii'iaine je^iaii ;i,pyroMO cne 
ciixiinje jioral^aje Kojii cy iim co acciijiii oxicaKo cy ce 
pacxa.in. Mepniu je duo xo.iiiko iicKpee ;i,a ce iioxBa.iu cbojhm 
;iOH;iiB.T.ajiiMa y KpyMii koa '5jiaxHor .lana; Kaiiexae ce c-iaxKo 
CMejao II MHoro inajiiio iia pa'iyn iisryCxeHHX ocaMiiaecx 
xa.iupa 11 AoGpora ajiaxa. 

Ha xo ce saqy 3ByK SBona na je;iHOJ oO.iinKibOJ upKBc. 

— XajjieMO Benepac Ha iipcAHKy, ysBiiKH}- Kaiiexaii; 
yncpen caM .aa Leiii npnjaxno iipoBecxu BpcMe. 

— XBa.ia .leiio, a.iii joiu ne Hte.inM iipehii y Kaxo.ioKC 

— Xajjie, Aparii Moj, A^iiiac he iipcAUKOBaxii Ojtax 
.TTnOeH. To je je^iae (J)paimneKaHau kojii 'iiiiiii Bepy xo^tiiko 
saOaBiiOM, jia je yBCK iiyiio cnexa Koju bo.iu jia ra cjiyiiia. 
.Vocxa.ioM, jianac te dnxii y /fipKBii CBCxora JaKOBa ueo 
.iBop ; xo je Bpe;iH0 Bii;i('xn. 

— A xohe .111 dnxii ii rociioha rpa(j)iiua o.i Tiip/Kuca 
n ;aa .in he cKiinyxii ()6i)a3nn3? 

— Jecx sCn.i.a, ii ona he dinii na CBai.ii nauHH. Ako 

' nonxpo ne Mepe, kojii je yoiio rie;inKora •l>paHCoa, Bojr^ojiy 
oji ruaa, npn oncaaii Op-ieana yrpeHjTKy Kan je neh nomjio jxorora 
aa ce Bapom npeaa. KojiiibH ce nocra phano npaB^'xao oj onTy>K6e ;n^ 
ie OBO yGiiCTBo Hapenno vuiu jin ra HHJe xreo cnpeuHTii. « • 

KpoHnKA Bj1A,t,abuhh Kapjia IX. 421 xofe,eiu;aa ce YBpcTnm Me^y iteHe oSoa^aBaoue, newoj 3a- 
d'opaBUTu ,T,a, no CBpmexKy npe^iuKe, cxaHein koj upKBenux 
Bpaxa, j.a joj noHy,iniu CBexe BOjinue. II to th je .len 
o6pe;i KaTOviuiKe Bepe. Boace Mojl kojuko ju caM .lennx 
pyny cxerao, ko.xuko jiu caM .x>y6aBHHX uncaMa upej,ao ny- 
,Teby CBexy Bojnny ! 

— He 3HaM aamxo, ajin xa mh je CBexa BO^iHua xano 
OABpaxna, .la nn 3a mxa na CBexy ne 6hx yMO«ino npcx y H.y. 

Kanexan ra npece«ie rpoxoxHOM cmcxom. 06ojnua 
yseine orpxaqe n ynyxnme ce upKBn Csexora JanoBa, r,T.e 
ce Bet 6eme iiCKyunjio oxmcho n MHoroopojflO jpymxBo. 

(HacraBiihe ce.) 

IlrocuEP Mepume. 
(IJl)C6eo c ^[xiHuycKoe JX. Jl. Tookiih). SECONDA PRIMAYERA. 

(Hb hobc 36HpKe njecaMa »Knjiga sunca«) 

II cjiymaM xnxpu inaiiyr: 
k6 HjaMop Jiniiita, 
k6 mckh 6HcepoB mxponoT 
y aaaxHOJ iiocy;iH Kojy 
;i.pxTaBa py^iHua hoch.... 
H ciymaM ouiTpn CMnjex 
Te na.ia c ycHHite xBoje 
iia 3B0HH, jeqn 
n CHJeie Bas^iyx 

C jaCBIljCM KpHKOM 

KO KaA Ha KaMGH nanc 
o;; cpedpa inxiix. 

Ilpo.i^elie ,T,Hinc 3cjicuum OH.heM : 
Miipmuc ;kurox! 
Miipiiuic MaJKa scMJba! 
Mu]>uuie MJia^ocx xBoja! 

PjcAaM y xBOJc .lyoowo oko, 
ujaBexuo-3a(J)iipuo oko, 
y KOM ce xuxpo JLe<;Ka 

HO;i.HeBHH O.TCJCB 

u iieKH "ly^i^HH Kpnjec 

H HCKU (HaHvlIU, >KCCXOKU tlnjCC. 

Ox, M.iaBO Capuiyiiacro oko ! 

KO rjiaxKO OHO Mope, 

KO fiecKpajuo hcoo ropo! 

ja y xc6ii iMC^aM 

iic^aKan hobii ibiijcx, 

iicKaKau 'lapooiiH rpa^ 

iMJe HO ce luupe 6ypnc >ko;i.c 

KO l.-JlOHn XpaMOBlI My.T.HII 

ca Kyiiy.iaMa SJiaxnuM, 
a Hoj ibUMa opryjbc jaKc K» !Cr^' Sekonda Primavera. 423 

;iUBOTHOM myiie xhmhom, 
y Kojoj TBoj KJiHie rjac: 

— ."Ly6u.M Te ! 

r;ije ce no^THHcy Ha;i,e 
KO BHCOKH TopaeBH 6njejin 
ca Kojnx dpoHiana SBona 
y cjOiKHOM aKop;iy, cjih^ihom 
TBOjeMy raacy, jeqe : 

— .T>y6HM xe ! 

npo.i.efee cxpyJH Kpos MosaK 6aM. 

Ha ;i,pmhe hvubot, 

na ;ipnihy i;BJeTHe lainKe 

Banehn nejiyji,Hn ;i,o;i,Hp, 

iia jtpmhe MaJKa 3eM.T.a 

cyHHaHHM odBHxa spaKaM', 

Kojc joj CBOJe o.TjeuiTaBe .i,ynuc 

ua iiJiojiiie npuTHuiTy rpy;i,u.... 

ria Apiute u THJejio tbojc ! 

II feyTHM TonJiy pyKy. 

Ax, TBoja MGKa, 6HJejia pyna, 

Kpo3 Kojy Mo;ipe )KHJie 

y TBoje THJejio xpjie 

MOJujeM MHCJiHMa ciHiine, 

lUTo TpaHce ;i,a npojtpy 

y TBOje concTBO. 

Ax, TBoja Maaa, MeKaua pyna, 

rjie, Jieam y Mojoj : 

ja cjiymHM Kyuaj nyjisa 

a feyxHM xeqaj KpBu. 

II oHaj MH ce Kyuaj 

upaqniLa yjiap cujihh 

HCKora Mohnor 6o}KaHCTBa 

Te na orpoMHOM HaKOBH>y y;i,eca 

cpety Hanpae.ta Mojy, 

a OHaj Teiaj KpBH 4*24 Cpiickh Kilhhcebhu Tjiachhk. 

peKO 6h 6ypHa n 6ujecHa pHJena 

mxo Mene hoch cooom 

II Moje THJcao 

H Moj jiyx, 

ca CBHJeM HepBHMa mojum, 

ca cBujeii iKejLaMa mojhm. 

y uyiiHHy pa;;o(;Tii, 

y iiy»iuHy HCHBora, 

Koja rpaHHua HeMa 

u KOJa HGMa ;T,Ha. 

npo."Lehe Kiinu 
Kpo3 >Ky6op BO;i,a, 
Kpo3 coK o;i :io3Ja, 
Kpo3 y3;i,ax ;iyiiia. 
II ja iiyTHM y3;i,ax tboj 
iia ,T,HB.i>eM nj)BCHiiJiy, 
iia KpBauoM /Kajiy 
ycHUue TBoje. 

II MOJO.M ICpB.liy HOBO 

iipo.'hcliC Kiiiiu : 

H MyrU MIICJIH MOJC, 

I! roim ( pne Mojc, 
II cyiiiM I'pjio MOJc ! 

H;apKO MaKOB.Tje ycHc ! 

cjiH'iHe iia onaj 

iiypiiypHii OKpajaiJ 3ana;i,nor Hooa, 

y Kojii ce yTainiT 

BCJiiiKa iiJiaMcua cyu'iana jiyi, 

pyjnc cKepjio iHc yciic ! 

ja Jia Bac ciiyiirraM y3^T,ax cnoj 

y raiiajyliii 

y o6H.i,e Baiiicr iiyjmyiuioi' ;ica]ta 

AViiiy iiiTO ropu 

Ko oiia BCJiui>a ii.ia.Mciia cyii'iaiia jiyi. 

MllJIAH IjEIOBH Ix. « j;. n Ji A M. 

Mh hukRvT niicMO y>iaiBajiH jkubot, 
Hht Haw je cpeha 3arpeBa:ia rpy^; 
y Hama cpua, y xaj CKpHBen tuBOT, 
CncTba je cawo yaasHwia cry;!,, 

II jie^HJia je MpasoM hokho ou.i^e 
Koje je rpejo name .lyiue ,T,ax, 
CBeuyo Kpiiii. i)acyjio ce cMiM^e 
Qo rpooHuuu y iieiieo u iipax. 

II HUKaA iiiicMo iio3Ha.iu Beeejbe, 
Hh lUTa TO 3Ha'iH : >KUBeT /Khbot jiaK, 
y uaiiioj jiyiim yMupajie ;Ke.'be 
K6 y iiycxapu iipouBerajiu MaK 

Kpo3 Mpas u 6e;iy cTyiia.iu cmo caMu, 
KjioHVJiu, c.ia6u kg CKpxaHu iipyr, 
II caMO jejiHOM y ja,\v u xaMH 
jKuBoxa HaM ce yKpcxno nyr. 

ilvuBO ce cehaM xe hoLii u Mupa 
II MpxBHJia y KOMe je Jiyr 
CnaBao Mupau. Il3Ha;i, upHor Bupa 
.lyxaaa Tyra, Ham Beuuxu ipyr. 

Bexap je h>hxo xpyjie Kynypyse 

rio uoiy Kpiiieh crpyp hm cjiao n Kpx, 

JXoK c TBora oKa CHJajie cy cyse 

Kpo3 AMpa3, Kpo3 xawy, Kpo3 uycxoiii ii cMpx, 426 CrnCKH Kh>hhcebhh Fjiachhk. 

II XBaTa.ie ce ko 6ucepje .lawo 
Ha TpeiiaBuue, Ha 6oaaH tu jiuk. 
J a caM hyTO. Ajin th ch 'lyja KaKO 
Fpyji, MH Tpece ooji, iiaxita n KpuK. 

H CTUCHyjiH CMO je.THO ;ipyroM pyny, 
Tiixe ce cpefee pasropeo >Kap, 
Da 5jiaro;iapHii tom cayqajy iiyKy 

y>KDBaJIH CMO HCCJiyfeeHH 'lap. 

A-i' BpaHH o;iMax uoiiejiH ;T,a KpyHte 
no.T>aHOM HainoM y3 ccBepaii, Jtyx, 
H Mil ce 6p30 pacTajin, Moj ;ipyHce, 
/Kejietii cpehiiuM nani Hecpehim iiyr. 

Ciiji 3HMa KO'iu. Moje cpue He cMe 
IIh ,T,a can^a iipoiiiJiy cpehy hh can. 
Oko MeHo ey caMO Mojc necMc 
llcMC, MpTBe Kao MpTBc iiiyMe Ban. 

Join jejiMHo iiiTo HM ce Kpa;i,e crajiMM, 
II iiapa MM rpyjie rpy;i,n ko Ma'i, 
I hi;!, HJHBOTOM H})o.MaiueunM H najiiiM 
Ona HecMa, ;ii»y>Ke moj, oBaj njia'i. 

M. M. J'^CKOKOBllli. « J'.r^' „JlPy>KHHA MJIAJ],E^H CPBCKE." 

JlnocpajiHii n naipaoTCKH npO(|)ecopH na JlHueysiy. — JlijuiaHoe IIo.ik. — ■ 

OcHHBaiie Jlpi/jfcune M.ia^ieotcu CpocKe. — Kitn-yKCBaH pan. — 

HaTpnoTCKe naeje n aKu;HJa. — JIn6epain3aM h 

H^eje 1848. — Kpaj JIpy^-HHC. 

KpajeM Tpn^ieceTHX n noqeTKOM qeTp;i,eceTnx rojuHa 
KHeiKeBHHa Cp6HJa noqejia ce acuBJBe Kpexaxn nyxeM sa- 
na,T,He Ky.ixype. Y xo ;i,oda na;ia BeanKO jtoaanieiLe aycxpo- 
yrapcKHX Cp6a y Cp6HJy, kojh cy KHe>KeBUHy cxajin ype- 
})iiBaxu no aycxpnjcKOM ysopy. Aaa joiu o;i, 1839, CpiiCKa 
B.ia;ta cxapaaa ce jin. noiiij,e mxo Bchn 6poj ;i.0Mahnx cu- 
HOBa ua 3aiia;i,Hc yuuBepcuxexe, ,ia ce yiiosnajy ca Kyji- 
xypoM u HayKOM na crmuiM nsBopiiMa ilhhum. To je 6ujio 
iipBO cp6njaHCK0 noKOJieite uiKOJioBaHO na cxpaHH, Koje je 
yin.xo npaBa, ,T;pH;aBHe HayKe, MCAenuHy, iioj.oiipnnpe.iy, y 
BcpjiuHy, Beyy, Xaj^eadepry, <^I>pajdypry, Xa-ie, Jajimury, 
Ilapusy, .ITueiKy, Ilpary. 

no^iexKOM qexp;i,eccxnx rojinna 6iiJia ce Bpaxujia y 
Cpoujy jejiHa rpyiia xhx mKo.ioBaHux .^yAn, MaxoM l^ana 
uewaiKHx ynuBepcHxexa, Bacnnxannx y jinOepajHOM u po- 
ji,o.T,y6HBOM ,iyxy 0H;i,aiiTH>e Maa;],e HewaqKe, >i{e.T>HH ji.a OMJia- 
AHHy cpiicKy Hanoje hcxhm Hji,ejaMa Koje cy n h>hx sarpe- 
Baae. Th .T>y;i,n, nao PaJKO .TeinjanuH, ^"I,uMuxpuje iMaxHli, 
Kocxa HyKuk dnjin cy iipBu kojh cy y Cpdnjy ji,onGJiu iipBc 
KJiuue 3aiia;i,Hux jiu6epajiHnx u.Teja. 

BeorpaJicKii Jniiej ce 6uo npej pe;i,u6 h iionyuuo ^oopiiM 
HacxaBHuqKiiM cHara.Ma. IIcnj,op CxojauoBnt u JaHKo Ula- 
(|)apnK npejiajy ncxopnjy, Kocxa BpaHKOBufe (|)ii.io30((>ujy, 
^p. ByK Map'UHKOBHt (|ju3UKy, EMnjujan Jocn(|)OBuli waxc- 
Max-jKy, ^uMuxpiije Maxuli rpa^aHCKO u jp^KaBHo npaso, 
l)opl)e Heiiuli KpuBn»iHo iipaBo, BjajuMup JaKiiiiih cxaxii- 428 CpnCKH KiLHHtEBHH FjIACHHK. cTDKy, Maxiija Ban (j)paHuycKn jesuK h KiLiiHceBHOcr. II th 
MJia^u 11 nuoepa.iHU iipo(|)ecopu .luueja npen cy yHCJiii 
-Mo.iepHe u,T,eje a nojiuxniiKa iiauejia y one pyjKne cyKooe 
.j.lBopcKux cn.ieTaha, KaHueaapujcKiix pas^opan nopo.iuuHux 
AipHciLu". KoJHMa je Cpuuja oiiJia pasjiupaHa.' 

,T,0K cy MJia,T,n nacTaBHimu po;i,OM h3 Cp6cje, iieMa'iKii 
})auu, xere.iiijauuu, Kojn cy rae^iajiii 6opde Mjia.ie lIeMa»iKc 
iipoTiJBy aiicojiyrnsMa Maanx BJia.iapa ii pa3Je;i,iiii>eH0CTU 
HCMa'iKe OTai^onne, 6rmii iiponoBeAHnmi naunoHanHor aa- 
ucpanasMa, .loxjie npo(j[)ocopii po;ioM n3 Bojbojiuhc, iioiKyn- 
CKD II nemxaHCKH l)aun, Koju cy iipexpnejiu .inqaa yxnuaj 
Ko.iapa II nixypa, ynoce Hoxy naecJiaBiiSMa ii „cjiaBJaH- 
exBa", KaKo ce xa;i,a roBopiuo. Je;i,aH ,T,o6ap xnn xora 
„c:iiaBJaHCXByjy1ier" cpiicKor „po;i,oa>ynua" y o»ih 1848 jecxe 
oiiaj iipocj)ocop CaBay CanuAy ^Iii;iopa,T,a 11. UlaiPiaHiiHa, iio- 
;KyucKii haK, o;iyineBJLeii iiokjiohiik ^luuKiijcButa, Kojiapa u 
iiixypa. OiicacBiiM o;i,roBapacxBapnocxu, hiiacjokojc usjiaiKc 
CHojiiM l>amiMa, xoii kojiim roBO})H, cacBiiM cy 113 onora AO<)a: 
.jFjcxe oBaj naJBeliii ciien: C.iaBa nliepu ! y obiix iicx iiccaMa 
xpcnxu 'iHCxa cjiaBJaiicKa exiiKa, cjiaBJaiicKa jiiipiiKa. Ty 
iicMa iiniiixa repMancKo, HHiuxa saiia^HO. liejiiiKu cJiaBJaiicKu 
iiojexal To je iipojiyKuiija, ii3BopHocx, eny3BiiiiieH Kao Taxpa, 
i;ao Kapiiaxii... Uyjxe Me, Mopaxe Bii;i,exii Kapnaxe, Mopaxe 
yiiixii ciona'iKH. Mopaxe Mp3exH IleMue, Mopaxe diixu Cjia- 
itjaHu! IIoMucjnxe caMo: cxo iMUjinjoHa C.iaBJaHa! cxo mh- 
.iiijoHa! Cbcx! BaciijoHa! ,,C naMU Bor, pa3yMJejxe jasnuii!"'" 

rio;! xaKiiM yximaJHMa JiuuejcKa OM.ia;iiiiia iio'iejia ce 
Kpexaxii, opianiisoBaxii, 11 y;ia3nxu y hciibjlu paji,. Join o.\ 
1845 i'o;i,i]He, i^ami uoeauje y Beorpa,T,y, xo jecx xa;i.aiiiiLera 
iiexoi" II uiecxor pa3peja riiMHasiije, ^Ihjioiii llexpoBiili, 
JeBpcM rpyjiili, ]\liinoBau JaiihOBiili, llexa]) llpoxiih Coko- 
.i.aiinH. iLiix ocaM u:iu ;ieBex jipyrona, oiuiu cy ooi)a30Ba.iiii 

' Hn;i lloiiou: VpCuja twc.u: UapucKoi Miqxi Beorpa^, 187"J. 
Ktb. 1, CTp. b. 

^ Mii.iopa;! II lUau'Kiumi-. lIpaaoisciKi. Kibiira uiccia. Hoiiii 
C;u, 1S8.S, crp. 1 13. Ml. ^T,py>KiiHA 1\Lia;ie/Kii Crncj^E. 429 ^ijmauoe uoak, Kojn je cBaKor »ieTBpTKa UMao „3eKunp" iia 
<iBaitt*^Maj,JiaHy, .lay.naHOBOM lUaHuy n BojiioM CeaaKy. ' 

y jeceH 1846 nojere — riiRmasucTu — nocTajii cy 
jiimejuii, .wjApocAoeu n npaeocAoau, ii iipna Rincao iim je 
Cujia jT,a oji CBora aoAna ocHvjy iioxBpt^eHy ii 036ujhuy ;ipy- 
HJQHy. Ha .IJuueyMy cy Tajia mhxom oiiJia jieua cejtaiiKHx po- 
;i,UTe.T>a, oiMopna, CBC/Ka paca, H^e.^Ha pa;i,a h 6o\)6m, qajii 
cy oucBU KpBaBiwii ce ca TypunMa, n kojh cy h caMH ho- 
chjic BCjnKe 4)ecoBe ca KntaHKaMa ii iiiiiiiTOJLe uciio;i o;i.c.Tia. 
Bn:io ux je n o;ipacjiDX, totobo spe.inx JtyAu, Kojii cy, y 
ocKYAnnn a^iBOKaxa. Kao snaouu saKona, iiiicajiii TyjKOe h 
sacTynajiii no cy,T,OBiiMa. TaKoe a>y.T,e, bcL yinjie y pa;i ii 
jaBHOCT, Hiije 6ujio TemKO sauHTepecoBaxn sa cxBapaifce 
jcAHora ;ip3'uiTBa, ii cTBap je iiiujia Bpjio Opso. 

15 jyna 1847, ojipjKaHa jc „npe;].BapiiTejiHa- CKyn- 
iiiTiina ,,c.xyiuaTejba npaBOCJioBiija ii MyXpocjioBiija Hayna 
y KitaiKCBCKO-cpocKOM .laueyMy*. Ilapo'iuTo ce Ouo nsa- 
Cpao Bii;T,OB;iau Kao jiaii Ka;ia cy ce ,,iiaAiuu jyHaHKii 
iipci^mi- ^KpTBOBajiii 3a c:ioGo;iy, u iiOKasajin iiOTOMnuMa 
iiyT KojiiM TpeOa nhu. OpBy pe«i cy Boj,ujin IleTap IlpoTuh 
CoKo.LaHUH, JeBpe.M Fpyjiih ii MiiJian IleTpoHnjeBnli. Hocjie 
jiyiKera pasroBopa, ohu ce saBcxyjy ^a he ce „Hecjiore Kao 
Hajroper ii HajrpJjer Hapo3,Hor 3Jia y ysajaMHHM o;i,HOce- 
HiijaMa H ca;i,au]ituMa h 6y;iyhuMa HajGpnatJtnBnje qyBaxn", 
II pajiii xora ocHiiBaj}' OpaxcKy ii po;ioji>y6uBy 4,pyw.'UHji 
Mja^cMu Cp6cKe, ca sa^iaxKOM : „ynpaB«TjaH>e y cpdcicoM 
cjiory, nncMCHOM n ycxAienoM, cnjeBHOM ii npocxoM".- 

JlBa jiana jiouenje, Ha cKymnxuHii o,t, 17 jyjia, o^Jiy- 

1 MH.^OB^H JaHKOBiih : lIlTa je nuje, oahocho ocHHBaH>a „y]e- 
niifteHC OMjianime CpncKe". npeuiTaMnaHO ns „HapojiHor /],HeBHiiKa" 
1891, crp. 15 — 22. 

- CBa apxHEa JIpyvKime, aanncHnmi, nporoKOJiii. npeniiCKa, 
paAOBii ca^yBaHH cy y oecrpancKoj HapoffHOJ Buoaiioxeun. MaxoM 
je nncaHO pyKOM JenpcMa rpyjiiha, JoBana Piicinha, MnnoBana Jan- 
KOBiiha, BjianiiMnpa JoBanoBiiha. Ty apxiiBy, TaKO Ba>KHy no iicto- 
piTJy naeja y Cp6irJH, Hauiao je y 6n6jiiiOTe»iKOJ npainiiHii F. Job ih 
TomhK, 6ii6,inoTeKap HapoAne Bn6niioTeKe, ii nncuy OBora nejia 
CKpenyo navicn.y h.i n,y. 430 CpncKn KiLnH^EBHH Fjiaciihk. 'iCHo jc Jia ce jipy>iviiHCKa npaBn-ia no;iHecy peKTopaTv 
.luuevMa Ha o.ioCpeiLC. Join KpajcM iiCTora Meceua, peKTop 
.IimovMa Kocra BpaiiKOBnh o^ioopiio nx jc, ii /I,pyH<HHa 
OTiioMe CBOJ SBannqHu ;kiibot. 3a ..iipejicjeAaTejba" Oy>ie 
ii3a6pan ..iipBorojininibH cnjiTiaTe:i. npana" JI,iiMUTpiije J. 
TIeTpoBuli, a sa ,,niicapa'" Piicxa CrauojeBHli. Bpoj njianoBa 
Huje Olio BCJinKn: oko jiBaieccT, ii o.iiMax je pcincHO ;ia 
II hauii niMHasBJe Mory Ciitii 'inaiioBn ,T,pyH{HHe CpCcKe 
Mna.iC/Kn. 

Paji, je join jkhbjlg sano'iCT y '^euTeMOpy 1847, no- 
'icTKOM HOBe niKO.icKe rojinne. Kao hobh q.iaH0Bu jaBJbajy 
ce Tpn MJia;iHfea, kojh fee ^.ounuje saysexu iipBe nojioH^aje 
y seMJBii : JoBaii PncTnh, PaTinBoje MnjioJKOBufe ii Tiixoivinp 
HnKoaiih. ,T,py>KHHCKe ce;i,HHne ce jipace CBaKC iiCAeJLe, nocJie 
Corocjiy/KCiba, hjih nocje hoahc, y arpajin .InneyMa. Jlpy- 
Hxuna ce cacBUM ypei^yje ; ona n.Ma cBoje „3Baiiu'iHeKe": 
..npcACcjiaTe.i.a", ccKpexapa koju ce sobc ,,ji,e.ioBo;iHTeJB" 
HJin ,.nHcap", OjiaraJHni.a — „Ka3Ha'ieja" iijih ..Kacexpa- 
iHiTC.i.a" n KiLnHvHnqapa kojh hoch hmc .,KiLiiiKap". JI,pyuiTBO 
iiMa CBOJ noqaT: Cbcth OaBa Gjiarocnji>a ABaCpnucTa, ..Koja 
ce sa 3HaK cjiore sa pywe .ip/KC a y oBnaia hm rp6 CpocKn 
CTOJu". PerncTpii n sanncnnun Bo^e ce HCoOn'ino ype^QO, 
ca OHOM CupoKpaxcKOM TaiHouifey Kojy cy qjianoBH ^T,py- 
iiuinc M.ia iCHtn CpCcKe Aonniije iioKasann nao aAMiinucrpa- 
ropii II ApH^aBiimui. 

M.iaHonn cc ^'I,py/Knne Mno>KC. Qua HMa n cBOJux ,.no- 
'iccunx tiJienoBa", Mel»y KOJnMa cy JoBaii ILinfe, .bydoMup 
IT. ITenaionnfe, ,T,p. JI,aHiiJio MejiaKOBnli. Jiocra HyKuh, J[vi- 
MnTi)nje Marnh, 'Bopl^e II,eii0b, CjiaUKo lijiarojeBnli, 4>ujinn 
XpncTiili, /I.iiMUTpnje Tl,pHo6apau, Kocxa MarasnuoBnli, n 
MHorii .ii>yrii yraeAHiiju M.iahH u CTapiijn .i.yAn, Meliy iLUMa 
"laK II MnTpono.iiiT Oexap. JI,pyH{UHa nMa cBojnx „O.Taro;tejia- 
Te.i>a" y iiMylinoM rpabaacTBy ii bcjihkom qiinoBnniuTBy, kojh 
joj yKasyjy noB'iany noMoli. Ha ilhxobc CKyninrHHe ymejiRH 
.i.y.iH 'lecTO cy'.oiofen Mnjionann", n un roAHiiiihOJ CKyn- 
HiTunH IT) jyna 1S48, iipe;icje;i,aTejL CoBJexa ('jojaH CnMHii, 
,.c:ioroM 11 nanpen.oM yichc ce MJia^^ewH Tpoiiyx" ;i.apoBao .■^ J^ryjKiiHA MjiAjtRJKn Crr.eKE. 431 

je 500 rpoma lapinnjcKiix. BoJBo;i,a Towa Byiiiih ITepnuinh, 
jjTm^jlft^'iiiTC.i. cpOcKor napoAa-. Tano^e je HOB'iano noMarao 
Te M.ia^in II ojiyineBjLene .T.y.T,e Kojii cy My na CKopo Mor.iii 
CiiTH iiOTpeCnii. „BejiiiKaiiiu, Bejn Mu.iopa;!, IT. Illanqaimii y 
Cawajty, iipuqajyliH o TajiauiiLiiM .innejiinMa, BejinKaiiui cy 
iix npii3UBa.iii y cBoje oi^aKJinje, n noBepoBann nw, napaBHO 
Bp.io CMOTpcHO, cBoje BpaTo.iOMHe nnanoBe Hh je^Ha uh- 
Tpura, Hnjc;ian saMamiinjn iiJian He Mnny miimo h>iix neo- 
naaceHo". 

Hs iioneTKa, paj ^T^pyacnne Bome je KH>HHteBaH. CBane 
cejiHniie ^inTajy ce pa,T,OBn, Kojn ce nocjie ycMeHO u nii- 
ciieHO KpuxnKyjy. To cy MaxoM naTpnoTCKii usjinBu, noyiHn, 
ca najiepoM jia ce ;iyx OKpeiiu n cpiie o6.iaropojin. Cbh cy 
OHU necHnuu, iio'ieB oji JoBana PncTHha na ;io CTOjana 
BouiKOBnha. JoBan PncTnL cjiaBH CBexora CaBy n II,apa 
rlyniaiia, iieBa ojiy JlyKiijaH}' MymnnKOM, npej-Taace xa ce 
nojinree cnoMCHUK „3a cp6cTB0 mhoto npenaxuBinoM ce 
anaxapsiicy" ^T^ocnriijy OdpavioBiihy. Ohh cy BpmitanH 
BpaHKa Pa.Tii'ieBulia, a.iii He ii.iy iteroBUM croiiaMa. H>nxoB 
y3op je C-HMa Mn.iyTnuoBnh, ^injy cy CMpx iicKpeno oii.ia- 
Kajiii. Ohh cy no;i yTHuajcM nceB^io-KJiacnqne noesiije, cxa- 
pnje HCMaqKC poMaHTHKC. Heinxo Majo n cpiiCKe Hapo,i,He 
iioeanje. Oxyjia y ilhxobhm cTnxoBUMa qy^iHa MemaBnna: 
BHJia PaBHJojjia sarp.xeHa je ca Xjioe, Kpa.teBnli MapKO 
OpaxnMu ce ca Op(|)eje.M, ('bcxh CaBa n>ie ynopejio ca 
AcxpejoM, rycjie jaBopoBe ca xapt|)OM h .inpoM, pyJHO bhho 
ca o.xnMnnjcKCM HCKxapoM, Hapo,T,Hn ,T,eceTapau ca KJiacuiHHM 

XCKCaMCXpOM. 

Ohh cy BejiHKH GAaejanu, ;iydoKo } de^CHH y Ha^Mofe- 
Hocx BejiHKor cjOBCHCKor n.xeMena navi FaAuna n Teero- 
HUMa. JcBpcM rp3'jnh inxa OAJiOMKe ns KojiapoBe Kuuofceene 
YsajfiMHOCTu, JoBaH ILxnh iipcBojin ns Slavy Deer a. 
Cseciaeuja je ibhxob h.io.x, n ohh ca nyno ojiyraeBJBeiba 
npnsHBajy CKopo jCvThhcxbo caoBencKux njieaiena noji ,.Q^^- 
xoM .xunoM'* c.iOBeHCKOM. JoBan PficxoL noBa XpaM c^aee: 

On CTy6oBa cjajne c:JiaBe 

Je,i,aH A"*^e xpa6pH Pyc, 432 CrnCKn KlLHJKEBHH rJACHHK. 

Jlra ocrajia Hex ii ncT^aK 

Te napymn npara xpyc .. 

. .A MCTBpTH CBecaaBnia 

Cp6BH eBO An>Ke cryo 
3aMan 3Jio6a ii,a H>er anja 
H r.peMCHa omrpii 3y6. 

Kao iiiTO cy jioOpii ..Cnec.ianeHii", ohh iicto to.tiiko iiMajy 
occLaiLC sa rpocKOCT. Omi cy iiyeii yciioMciia na cxapy 
CJiaBy. Ha crape ii none Cojenc, iia ]\Iapnuii ii KocoBy, Mn- 
inapy n JlyCK-by, cianc .lyiiiana, Jasapa. Mii.ioiiia, Kapa- 
T)opha, Xaj,TyK-Bc.T.Ka, KmiliaHnna. BoJBo^iy (xeBana Illy- 
n.-LHKua. Ohii cy yBepcmi ,T,a cnnhe cpiiCKa sopa, ii na cuuMa 
ycTHMa jc iiecMa Vcraj, ycToj CpouHC, ncBaHa iipnii iiyr y 
Beorpa.iy na CBerora AiiApnjy 1S47. iia iipeACxana Cna 
KpaJbeeufia Mapna oj JoBaHa Ct. IIonoBiiLa. Mn.ioBaH Jair- 
kobhL 1847, y iiecsin Hajape nosnaJTe ceoe ua on^a Jby6uTe 
cseruThy ceojy, Cpou! ysBiii.iiBao je : 

.HMe, Je3HK, CpGcKa Bjepa" 

CBeTiiH>e cy rpii. 
Man HeK 6yae Kaann Mjepa 

Ko c' ycyna ckbcphht' h^h! 

KitiiH^enaH pa;t ^T,pyHaiHC Haiiiao je iiyu napas y kibhsh 
IIe6<H-Cj02e, n3,Tanoj 1841*. iiciiyiteHoj naTpuoxcKHM cth- 
xoBiiMa MaxoM riexpa rTpoxnl.a CoKO.'banHna, .JoBana IIjiHlia 
ri JoBaua I'ncxulia. 

Ann XII M.ia.T.ii .i.y^iii .ipn^e ,Ta cy iiosBanii sa nemxo 
Biiiiic II o3uii.i,iiiije no iiixo je iiupaiLe cxiixoBa ii 'iiixaiLe 
iipeBo.ia. ;I,py>Kuna je ysepeiia ;ia joj je iia.io y ;iyH?H0CT 
,aa n3Be;ie Kpyimo ,T,e.io yje^mteiLa ii ocjioOol^eiba cpiicKora 
napo.ia. II o,incxa, iia^c po;io.i,yCa na ir>y cy Ou.ie nojia- 
ranc. 1847 ;iOBiiKyje joj Jokchm IIobiiI. OxoqaHHH: 

OjinajtHHo, lUTO cu ojioiiiajia 
06;j3pii ce II norjieflai Ha cc! 

A f'.iaBKo o.iaxojcHiili. ;ipyi' BpanKa Pa,/TH"K',BJilia ii C)yjiy\i\i ^¥ ^^pyjKnHA MjiAji,Eacn Cpbcke. 433 i\ecEnK.^3,iaTuJHCT6a, nnine 1849 ro^inHe:' ..OMJia;i,nHa cpncKa, 
ifft^'^. II CBa cpncKa pa.T0CT: ona he Hapo.iy pasroBecxiiTu 
ucTDHj II Y3;iuruyTH Yii BDjicjij". A Ha da^ifcHviaH 1850 
nnine ou m SjiaxHor ITpara ,,cpncKoj OMJia,T,HHn y cpncKOM 
Eeorpa;iy'': ,,CpncKH Oo3>n ;kiibot, cpncKH Hapoj,Hn Hanpe- 
,naK, jecTe y pyKaaia cpncKe OMJiajinne". 

JI,pyH;nHa CpOcKe Mjiajiencn CBe BHine pasrpaitaBa cBoj 
pa.T,. y TO Ao6a ocHDBa ce Bojna AKa^eMiija, ii ^T,pyHxHHa 
pemaBa ;i,a y ity y^e neKOJinKo iteHiix qaanoBa, kojh he y 
BojoKy ynocuTH D;i,eje cpncKora ocjioCo^eiLa, cjioSo^e n 
HanpexKa. IT neKOJiDKO „My;ipocaoBa" o.incTa OTn;i,orae y 
BoJHy AKajieMnjy n y TononnBHiiu}' y Kparyjeeuy.* Hcxo 
xaKO OjipiKaBajy ee Bese ca epSujancKHM l^aunMa y Bep- 
.xuHy n y Xaj^iejidepry, koju Mncjie u pa.ie y ncxoMe jiyxy. 
KaKO ,.HyBCXBy ce rpannue nocxaBnxH ne Mory", ^pyHcnna 
6aiia norjie^ie ii Ban Cpdnje, n oji, janyapa 1848 cxyna y 
xajnu caBes ca cpncKHM hauKHM ;ipyH{nHaMa y nemxu, Ilo- 
yKYHy H CerejiuHy. Y je.iaH wax bo;i,ujiii cy ce nperoBopn 
jia ce CAuejauKa luxaMna y Beorpa.iy, y npasnoj Hajin ji,a he 
y Cp6njn Ciuxn Behe cjio6o;ie ucKasuBaita miicjih. HnaK, Jpy- 
H^HHa je Morjia pacxypiixn 300 KOMa;ia CAaajauKe no CpCiiju. 
yBepenn ;ia nuje jiajicKo qac Ka;ia he ce „paBHOBJeciijo 
EBponejcKo" nopeMexnxn, onn Mucie j,a npnnpejie Cp6e 3a 
xaj cy,T,6oHOcaH qac, n ituxoBe c^ynraxune nocxajy na- 
xpnoxcKH sdopoBU, na Koje cy roMUjaMa ;!i,0Jia3HJiH 6eo- 
rpa;iCKn po;io.T>y6n n cao6o.T,H>aij,n. 

Onn naaMxe MpacitoM na TypKe, n qcKajy CBaKu qac 
3,a ce oxnbqne paspaqynaBaifce ca BeKOBnnM nenpnjaxeieM. 
Beorpa;i y to joOa jom je nyn Typana, n nusaMa n epjiuja. 
Ha na^innn JlynaBa, no KpnBUM yjiunaMa, no hhckhm Kyhn- 
naMa ca qap^iannAia n noKpuBenuM hepaMn.T.0-M, no qecMaMa 
ca CaKapnnM jyjiaMa n apancKHM HaxnncHMa, no ijaMnjaMa 
ca Ce.xnM MnnapexnMa ca kojh xoya orjianiaBa cjiaBy n 

^ FAacu cpncKe euAe, KHLHra 3a HaponT>. y KapjiOBUHwa 1849, 
CTpana 54. 

- Bjia^iiH "Bop^eBHh : Kpatyjeeav,, ^JianaK y Cpncn m Omao^uh' 
CKOM RajieH^apy 3a 1868, cxp. 180 — 181, 434 CrncKH KH>n}KKRiTH FjiAcnnK. 

B.TacT MyxaMejioBj', no CBewy ce bii;i,ii ;ia je TypqnH join 
y BnacTH. ITusaMu cy na rpajiennM Kairnja.Ma n Ce;ieMnMa, 
n sacTaBa ca nojiyMccenoM join ce npi^ocno :aenpina no 
Basjiyxy. CpOnja joni nnaha cpa.Man xapaq TypcKoj, n cpnci.H 
Be.inKanm y obojhm OopCaMa yjiBapajy ce BesnpnMa n na- 
uiaMa. CyBHine, OocancKH Typnn npoBo;i.e Kpos Bcorpa;i 
3a AsHJ}- CBOJe xapeMe n poO.te OKOBano y Temr\-e cunijnpe. 
1851 OMcp-naina no.i npaTitoM nnsaMa UHL-Le d3 Bocue 190 
CocancKux poCona. llo ^BajieceT ux njiy canern y je^inoM 
.lanuy, CBaKn hocu rBOS^ieny ajiKy oko Bpara, KaTanue na 
npcHMa, a Temne 6yraruje o HoraMa. 

('Taite je TaKO ;ia cbu Beorpal)aHu ne nan.iase Oes 
opyHtja, n 0Mnj>eHa sadana Mjajiux auuejaua je 6n.ia xyLn 
ce ca qyBenuM TypcKUM yCojnuaMa, hoh^cm u:ni ua nnuiTo;La, 
y no Aana na Jannju, nan nohy no MpauauM yjinuajia 3e- 
pcKa. 13 jj-jia 1S49 Bcorpa^anu cy ce Cn.iu jinr.iu na TypKC, 
n caMO je Byiuh cbojhm yr.iejiOiM worao ;ia cnpe»iu npo.m- 
BaH.e KpBU, odehaB ,ia Le n Knea u Bnajia cbc yqnnuTU 
la ce cpncKC eapomn iuto npe o»iHCTe Typana u ji,a ooxano 
caMO TypcKa noca;i,a no rpajiOBUMa. II cpeji,oniTe tc cTpacne 
MpHMLC na TypKe, cnexe naTpnorcKe (5op6e nporar. bckob- 
nora nenpHJaxcba, jecxe enepru'ina ,T.pyH{una ]\Ijia;T,ocxn 
CpncKe. 

JI,py;KnHa xpanai, Cea ycnexa, oji none'inxe.'LCXBa npo- 
cBJem'iennja ta ce oxBopc Hapo;i,ne niKo.ie, rjiG he Cpon 
npocBCxoM Aa ce ocnocoOe aa BenuKC nannonajine 3a,T.axKe. 
Onn xohc ;ia cxBope cpncKy Kywixyp}', n wao npnn Kopan 
na xoMC nyxy, oOjan.i.yjy pax ,.HeMa»iKoj'' nonuLn n no'iniLy 
ce oOjia'inxn y napoAHO o^TeJioT lla ce;iHnun o.i 7 ^leucMopa 
1847, IlaB.ie IloxponujcBnli npe;ina;Ke „jia ce aano'iexo 
napojno noniciLe oGnoBn n ko.iuko cc' moh^c y Oo.i.e coBCp- 
inencxBO ,T.0Be;ie'*. He.ie.'LOM cc Bo;i,e ;iyre n cxpacnc na- 
xpnoxcKc npenupKC i.-aKO xpeOa ;ia 6yjie xo npaBO cpncKo 
o^ie.io : u.iH ca Ka.inaKOM, nao nixo cy Henn jihucjuh bcL 
no'ie.in iiocnm, n.m nai; onano „Kao nixo nMa na uapy 
/tyinany naMonoBano". Hajaaji je uaaCpan Hapo»iHXH ojiOop, 
y KOMe je Cno n Jonan Pncxnh, komc je cxanji^eno y nyAi- « ,T,pyH;nHA Mjia^ikhch (^pbckk. 43^ Hocr'jia pasoepe KaKO cy ce cxapn Cp6n 6ajin hociijih, h jia 
"tl'^'i^^" KaKO ce y 6y;iyhe oBn Cp^H Hwajy ojiesaTH, jep 
je BeaiiKO ,.BJinaH>e HOiiiiLe ua npodybriBaiLe napojiHocTii". 

CBaKii oji BCJiiiKHX H iiCTopHJCKHx .norah^aja 1848, ^ye- 
OpyapcKa peBo^iyunja n iiporjiameite Peny6jiiiKe y Ilapnsy, 
oyne y Bepaiiny, Beqy, neinTii, MajcKH ca6op y KapjioBUHMa, 
cjioBGHCKu KOHrpec y HpaiT, CBe je to najiasnjio CHJiHa 
o,ijeKa y 3ana.T,eHe MJiajiea^n jiHuejcKO. Ka;ia je y Beorpaji; 
jiom.ia jienyxaunja ns 3arpe6a, ca J>y;ieBHTOM Fajeai h 
IlBaiioM KyKy.T>eBnfeeM CaKunncKHM na le-iy, jia oa cxpaHe 
XpBaxcKora CaGopa n Bana xpaiKe cnopasvM u saje^innqRH 
pa^ ca CpncKOM Bjia^oM y napojiHOM noKpexy y Jyateoj 
yrapcKoj, JiuuejuH cy xy ,nenyxaunjy ;i,oqeKajiH ca HaJBehiiM 
ojtyinsBJbeibeM h ca bcjihkom 6aK.T>a;i:oM. Y Beorpajiy ce 
Ta;ia noMnni.T.ajio Ha sajeAHHiKH ycxanaK CBHJy CjioBCHa, 
H MaxDJa Ban je y xoMe miJLy niiiao y KapjioBiie, 3arpet), 
,T,a.iMau,HJy ii IJ,exHite. Hs Cp6uje ce j bcjihro noqeo cjiaxu 
HOBau n opyaije ir MyHimuja cpncKHM ycxannuHMa y JyntHoj 
yrapcKOJ. 

HeKOJiuKO qjianoBa JI,pyHjnHe, Me^y itHwa h ,,noqecxHH 
qjien'- JoBae Ilnnfe, 6njiH cy oxhuijih Kao ;i,o6poBO.T>i],ii u 
xj'KJiH ce ca MabapHMa. 4 cenxeM6pa 1848 iipe;i,cjeji;axeji. 
JI,pyHviiHe ]\Lia;i,eH{H Cp6cKe JeBpcM Fpyjnfe npe;;jiaHte: „KaKO 
ce ca,iainifciiM BpeMenoM noiejio np&nopoi)aBaifce h ocjio6o^a- 
Baibe CpOcKO, a KaKO set oko xora pax ce bojih, a y xomc 
ce H HCKU oji qjianoBa Jl,py}KHHe najiase; xaKO ji?i ce na h>h 
iiHine, ;ta KaKO Kojn y Kojoj Outhh Oyjie, OBy oniiine n xo 
onncaHiije JI,pyHcnHn Kao usBJecxuje noin.te, KaKO 6n ce xaKO 
BpeMCHOM, Ka;i ce IIcxopHJa OBor jiBU/Kemija rpa^injia 6y;ie, 
no,ipo6Ha n Bepna ,T,axa iiMaaa, xaKO Haral)aifcy npuderaBaxn 
HCMopaMo". JoBany ILxHhy Oh.io je cxaB.i.eHO y jiy/KHOcx 
;ia, Kao oqeBn^iau h yqacHiiK Hanome iicxopHJy cpncKor 
HapojlHor noKpexa.' 

1 Ok HSBeiBxaja cjiaxnx npy:«:HHH, Kojax je CBaKEKO MopiJio BHme 
OHTH, caMyBaH je c^mo jeflaH, n to Majioraa IleTpoBHha, nncan y 
BOJHOM ciany y Be^KepeKy, 14 janyapa 1849, r^e ce onacyje yjiaa 
CpiicKe BOjcKe y BeHKcpeK h epraaHKa 6aTKa 7 jaHyapa 1849, 

28» 436 CrncKH Kibhh^kbhh Fjiachhk. PTa ncToj ceinnmi, JonpoM rpvjiiL noMiiif^e Kawo je join 
jiane, 184S, ,.Ka;i je uoBe'iecTBo .laBue caccaa BciKor joiht 
Ha Bpaxy hoch.ioS Jlpy/iaina M.ia/^eiKu CpCcne iniajia ,.chO' 
iiieiLa II ciiopaajM.ijeita' ca cpiiCKiiM l^aiiKUM ApyHnmaMa 
c OHC cxpane Cane, kojc, riMajy sa 3a,T,aTaK ,.CpOcTBo 
eeecTHUM 6iiha CBor, cBecTHQM Herji^uiihc Il,apeBiiHe ii 
cjaJHe OyjyhHOCTu ymiHiiTu". A.in caaa, no cpe;i, raKO 
osOii.'LHnx ..oCcTojaxe.TjCTBa" noxpeCHO je xe Beae oOno- 
Biixii, Hapo'inxo ca „Ko.iom OMJia^iiHe CpiiCKe^ y Kap- 
noBUHMa. II ea je;i,Hoj cKyiiinximn 184H ro;i,iiHe yjian CxesaH 
TvHpnh pacnpaB.T>ao je nuxaiLe: ..XoheMO jiu, MoiKejio, ii 

CMCMO .lU Ha KOCOBO".' 

A.1H Cuao On cKpos iiorpeiuHo mhcihxii ,ia je ,lpy>Kuiia 
MjiajeHvU CpCcKe r»njia jejiHo ncK.'LyMHBO Hamiouaaiicxu^iKO 
yjipynteiLe, Koje Hiije bojiimo HUKaKBa paqyna o jiuOepajiniiM 
xpa>KOuHaMa u iiuxaiLUMa ynyxpaiFiifce iionirniKe. Oho je 
Ou.io jipyiHXBO cacBiiM y ;iyxy ii;ieja 1848, OHor jn6epa.i- 
Hor n vTe.MOKpaxcKor nannoHa.in3Ma, Kojii ce jaBiio y cBn.Ma 
eBpoiiCKHM scM.TjaMa, KaKO y HcMauKoj xano ii y Ilxa.iiijn 
H y Mal^apcKOJ. ,.('aoCpa3HO ;iyxy BpeMena", Kano ey ohii 
qecxo roBopn.iu, ohii cy ipaHJiiJiii j.ao u OM:ia,T,UHa uejie 
EBpoiio, Maoau Kepona oHora .loOa npoiiiiipeH^e napojiHux 
npaBa, „cjioOo;iy ii paBCHCxBo". O^iMax y no'iexny 1848, 
Jlpy^xOHa je Onjia pasBima HCHBy aKxuBHocx aa iipoiiiiipcibe 
iio.iiixu»iKiix c.io(}o;i,a y Cp6nju. 0,1, BpeMcna ^'l,iiMuxpnja ;l,a- 
BiijoBiiha pe'i n u;icja ,.KOHcxnxyuuja" ce o;ioMahii.ia y 
CpCujn, II ,.ycxaBo6paHiixe.T,CKe" 6opCe xpn,T,ecexnx ii mc- 
xp;iecexux ro^Tuna, iMa kOwIIIko ;i.a cy hm iio6y;ie dujie Mano 
Haie.iHe, HaBiiiMe cy CBex Ha/«iicao ycxaBnocxn ii rpa^an- 
CKUX f.ioOo.aa. II M.ia.iiiMa Huje Gii.io xeiiiwo ;ia y<iHHe ;;a 
ee Ha Hapojinoj ('iryiiiirrnHn y KparyjcBU}' 1848 ro,i,oiie, 
MecTo ;ioxa,iaii]ibiix .ioku.ihux h iiopccinix imxaiLa iioBe,^c 
peq c.ioCo;iH ne'iaxH,e, c.io6o;iu HacxaBe, noBiiineiLy njiaxe 

' niiCMo r. CiojaHa BoinKonnHa T. O^CneaHy ./knBaHOBuKj, H3 
UpKBCHHue, 22 Mapia 1905. « ^T,i'ya{HHA MjiajT,e>kh Cpbckk. 437 Hacf^B^uuMa, .la ce nspasii Hxe.i>a ;ia ce Hapoj.Ho npe;i- 
CTaBHornxBO pe;i,0BH0 n mxo »ieiiitie casnea.' 

Kpnjaxa pe»i ..pec|)op.Ma" 6nja je ^ojieTe-ia u ,t,o Cp- 
6uje. y npo.iefce 1848 rojinoe o.'ip>i^aH je y 6eorpaacKo.M 
^luTajumTy adop, r;i.e ce roBopnno o pe(|)opMaMa Koje 
CpCuja Tpe6a ;ia ;\o6uje, vbck „cao6pa3Ho ,T.yxy BpeiiCHa". 
Baaja y „Cp6cKUM HoBUHaMa" (1848, op. 49) Hara.ia ce 
iTo6y^eHa jia nsjaBn: „;ia cbh ohh Hapo;i.n, Koju ce janac 
BoaHvjj-, xei; oho xpaaic ;i,a .lo^nj}^ inTO napcT, Cp6cKH y 
Cponju HJDBetin Beli o,iaBHa ;ijecxBnxenHo yacHBa, cMajyfen 
CBOje concxBCHo BHyxpeiLe iipaBjeHuje n cBoj j'cxaB". Y 
TO J1062L y Beorpa;i,y je 6un.o no."i>CKHX, pyMyHCKHX n Ma- 
^apcKux narHaHHKa, kojh cy yxnua-xn na jHuejcKy Mja;i;e>K, 
u n3rje;i,a jia je y TOKy 1849 6no y Beorpa;iy jejian xajan 
peBo.iyiinoHapHn o,T,6op, o,t, noj>CKUx u Ma^apcKHX eMHrpa- 
uaxa ij cpncKe Mwia;i,e UHTejinrcHiiuje n .luuejaua, ca cxoooj- 

Iha'IKUM II IipCBpaXHUM UILTjCM. 

II y /tpyajuHu M.ia;ieH>n Cp6cKe iioyniby ce ,i,n3aTU 
o,T,cy;i,HU raacoBu aa .ludepajiHH n ,ieMOKpaxcKn iipeo6pavi:aj 
Cpouje. JespcM Fpyjuh, inxaMna y ;i,py>KiiHCKOM n3j,aiby 
BeeeH'CAoie CBoj SHaMennxn qjianaK 063op Ap-waee Koju ce 
mojKG cMaxpaxn Kao npsa j,eKJiapauHJa jnoepaaiiaMa y Cp- 
onju, iipBn KopaK y vkhbox 6yjiyfee .xn6epajiHe cxpaHKe, 
jearpo nporpajia yjeAnfteHC OMja^inne CpncKe. 

Mja;iu .XHiiejau, ;iyxoBHii boI^ iie-iora CBora noKO.ieiba, 
jyma 11 sacxaBHUK Jpy>i:nHe, ncxniie Ha npBOMe Mecxy jia 
je sajiaxaK ;ipH;aBe: ^a Hapojiy ooesde^n cpeKy h 6jiaro- 
cxaiLe, a xora neMa xajio rje napo.T, „oj Bja^axe-Xja h qn- 
HOBHHKa nponsBo.x.HO riie'ieH dnBa". Kajy^epn h nonoBu, 
,,iipe;i,cxaBHumi xpucxujaucxBa", yqe ;i.a je CBaKa BJiacx oa 
Bora jtaxa, a jis, xpeoa poncKH iiornyxu rjiany npe;t chji- 
Hu.Ma oBora CBexa h 6e3 HoroBopa CHOcuxn HenpaB;i,y u 
Hacu.i.e. Aau iipocBCxa cKn.ia OKOBe ca BCKOBHora pooa, 
ncTUHve ra iia cxynait c.xo6o;i,Ha lOBena, ..OBor HaJBHiuer 
cxBopeita 3eMCKor, pasyMOM h cjiooojhom bo.1jOm ojiapenor'. 

' JoBaH PflCTiih : Ouo.bamibu o^Homaja Cpouje noeujeia epeMena. 
Eeorpa;i, 1887. Ka. I, cip. 49. 438 Cru( Ku Kilh/Ickbhh Fjiachiik. CpncKu napo.T, je yBen duo xe sae cpehe x<i je po6o- 
Bao ii.in ,-iO.MahuM unn xyl^UHCKiiM } riteTa'iuMa, ii to ce aca- 
jocHO craibe HeiipecxaHo iipojiyHxyje. ..Hf^po.i, Ham AfiHac 
HiiTD je cno.T>amiLe hhxh yHyxpaiuitc cno6oj,aH. Huje cno- 
.•haiiiite aamxo Typ'iuHy apa'i iiJiaLa — — — — — — . 

Ilnje yHyxpamite 3amxo HCMa — — — — — HesHa, — 

a roTOBo u ue;ia My ce ji,a 3Ha — n sa KaKBa iipaBa CBOja 

— Oh je ro.io cpe;tcxB0, Koje ca^e je;iaH ca;i ^ipyru 

3a ujeaH CBOje ynoxped.baBa — — — — " Ou njic sa 
jiaHJHDM odefeaiLHMa. ii chocu japaM caMOBOJte, nevKe ua 
MauKe, HyHU ancane, :iGmu no TOiKOBBMa. 

Fpyjnh xohe jia, ce je;iHOM sa CBaivia pacKpcxH ca 
OHUJia Koju cy 3a;i,0B0JLHH h ne xpaace nniuxa do.T>e, Koju 
..cajiamHie opeMC cpaivine saBHCHOCxn n iieMepna noKpoBH- 
Te.T>CTBa' ynope^yjy ca xypcKHM ;T,odoM n ysBUKyjy: „HHKaA 
oo.TjC ho jianac". OpiiCKu uapo.i xpeoa OA.xyiuo ;ia Hol)e 
uyxcM uanpcxKa, h ^^I,py>KHHa ]\Lia;i,cHcn (.'pdcKC npcAJia^Kc 
Hapojiy OBaj iiojiuTii'iKO-uaHuoHajmn npoi'paM: 

,,1. 3a CHOAamiLc ocjiodobeihc ilctobo cbccxhiim ytii- 
HtiTii diiLa cBCKoji 111.01' ('i)ucxBa cBecxiniM uer;i,aunLe II,a- 
pcBUHc u cjaJHe oyjiyliuocxu CBOje. — ^^l,ajLe do^TjC yiio- 
3uaxu u xeuiibo CKOii'iaxH ca CBUMa rpaiiaMa cjiaBeiicKUM. 

„2. 3a yHyxpainiLC 0( Jiodol^eiLC aiopa cc uapojiy name.M 
upojicxaBUxu: lllxa je ou Kao Hapo;i, jejau, Kai.Ba iipaBa 
xpcda ,T.a uMa? — Ulxa je Biia;i,a, saiuxo u oji Kora, n i.ojc 
cy rpaiiHue ilchc? Kasaxn My yiipaso: lUxa SHa'iii jc;inoM 
Hapo,iy y ;ipH(aBii huibii m ii iiosnaxu ra ji,a n oh xano ikiibh... 

.,...11 Ta,i,a Kao cjiodojiaw Hapo.i, no.i. jcahhm dapjaifOM 
— dc3 H»iHJer xyxopcxBa — ca oc-ioooI^chhm bcI. ccaKiiM 
cjianeHCKHM Hapo;;oM OKpcuyliCMo oomxc cjiaBCHCKo kojio y 
ciaBy CjiaBCHCXBa n y iipany iioa3y 'lone'iaiicxBa'. 

Obhj KapaKxcpucTU'iaii 'uxaHai;, i.i)03 i.oJH H})0B('jaBa 
jiyx y ucxu Max u iiaiuioMa.iHor jiuuepajiiiSMa ii ko<;moiio- 
juxcKor c.iaBeHO(j)n.icxBa 1S4S ro.xmic, saBpuiyjc ce ysBHwoM: 
„,"I,a HUiBii HcaaBHciiMa, ;i,a Hiunu ycxanna (BpcMCUo.M h cjio- 
dojHa — I ,T.pH;aBa CpdcKa!* 

y naxpuoxcKUM n;icjaMa i.o;i. iiat oko lS4i^ ohjui je JI.py>KHHA Mja;ie>kh Cpbcke. 439 je,"!|jUa^Ji3BecHa Mepa KocMono.iuxusMa, ojijeK ujieja oHor 
ii.ieMeuuTor n xyMaHnxapHor noKOvieaa, Koje je pewinruosHO 
BepoBano ;ia ce pal)a hob bck nyne iioBeiiHOCxn, ,T,a je ;ioinjo 
BpeMe upaB^e, cjio6o,T,e u Mnpa y Cje;ini£.eHnM ^T,p}KaBaMa 
EnponcKDM. J^yOoMnp H. HeHajiosnfe neBao je 1848 Ua 
ipooij HaaoAcona hobo ;xo6a c.io6o;;e, cpehan rnxo ce Hajsa^i, 
,T.urao „cyHHe PenyS^HKe". Oh Be.iH, Ka,T,a oh ca.ia IlanoaeoH, 
cjiodoj,oy6HHa o;i OcaMnaecTora Bpejiepa, hohobo ycxao 
H3 rpo6a, Mopao 6u CKpyiiieH nacxn na KoaeHa Hpe;i, Beju- 
•lancxBOM Hapoja: 

H peK'o on bcco 

HeK ^iiBii cjio6oAa, 
BpaiCTBO H je^HaKocT 

HsMC^ CBH Hapoaa. 

H peK'o oil ROJie 

I],ojie c TiipaHima, 
BjcK c;ioCoy,e u,ot)e 

Bjiaro HapoAUMa ! 

Ta HaxpuoTCKO-KocMOHOJiuxcKa muix'A Hajiasu ce h y H;i.e- 
jaMa ,l,py>KUHC M.iajiea^n Cp6cKe. y Heeeuy-CAoee II. Ile- 
xpoHUJCBuh je neBao C4o6o4y: 

Tii I C:io6oj;o ciasHO umc ! 

C TOOOM namhe okobh 
Tyre ^oca^ nojiHOcnMe 

CaKpymnhe rpoMOBH. 

Oj >KHBOTe, JKaBOxe, 

HyH JIH jecH HHBOxe 

Cjio6oji;aH ! 

Jc/uia iiec.Ma ^luxana y /IpyHmnn hoch nacjioB: ,,Ca- 
,aaiuH,a eBponcKa napojiHocx noji,KpeHJ>eHa hcxuhom, c.io6o- 
,T,OM u HpaB.ioM". y xoMe norjiejiy Bp.xo je KapaKxepucxniHa 
necMa .JipyatHHCKor i.xaHa M. Maxnha ^eeeTuajcTOM Bjeny, 
HCHCBana cacBHM y Ayxy peBOJiyHuoHapne n.ieje OHora ji,o6a: 

Th ocBJex-in jacno cbc Hapoji,e pejiOM, 
H nyxoM cnoooAe cjia^jKO jii saaaHy. 
Ta HH cajiH HCKxap Kor 6oroBH nnme, 440 CpUCKH KiLHyKEBHH FjIACHHK. He 6u TaKo c;ia;;aK ko uito obc pcMH : 
.Cjio6oaa, jeflHaKocT n SparcTBO Hapo^a*. 

IlecnuK je crcbdm y H;i,ejaMa eBpoiiCKC ^eMOKpanije 1848, 
Ka^a iieBa : 

. .Jepe Hehe napon jia aecaoTe rpnii, 
Hehe Tyhn japaM oh po6cKH na hoch, 
A joiiiTe Man>e tJia;ie a^ noAHOcn 
Ha My ayiuy Myna h ja^Hora rH>eH<i, — 
Ciapiijii je Hapofl ho BKaKisa Bia^a, 
Hapo^ je oa Bora, BJiajn j' oa Hapoaa ! 

11 iiecMa ce HacTaB.T>a je;iHHM cmgjihm, dynxoBHiiM ysBHKOM: 

HcK ce CBaKH aiiMce ko ce hhfo hiijh, 
HcKa ce6n Tpa^kii ctojihoct ii c.noooay, 
HcK ce He^a raaar hh crom h« TyhiiHy, 
A Kojii ce Miiro HeK ce 4BpcT0 flp^Kii, 
Jep r.iac je uapona mac ciina Do>KHja. 

MjiaAc u aKTUBUc .bvjc ca TaKBUM iioiJiCviuMa BJia,T,a je 
iroiipcico ivi(VT,a.ia, ii ircpn.io iix rpiiojia iVT,e cc Moiiiajy y 
OHO iMTo jc oiia cMaTpa.ia 3a cBoj iiocao. TlapoMuro cy 
joj oiiJiu iMpcKu iiiTO cy y CpSujy yiiocHJiu Baxpy i.oja jc 
oujia 3aiia:iuja ucjiy Monapxiicru'iKy ii aiico.iyriicTU'jKy 
Eepoiiy. O.T. 184M, Ka^Ta je peaKuuja y uejioj KBpoini iio- 
'lejia ryuiiiTii jiyx cjio6o;i,e, u CpiiCKa B.ia;ia je iipe;iy3ejia 
oiUTi)0Je Mcpe iipoTiiBy Jl,pyHCUHe M-iajienai CpocKC, HcdcHij 
Caoic iipaBUTc.icTnena neH3ypa mije ;i.oiiycTiiJia ,T,a iisul^c 
y Beorpa^y, n KJbiira ce Mopa.ia iiiTaMiiaTii y 3eMyHy. 
Jc^ian o;i uaJMoliHujiix .i^jjiu y Cponjii xora ,ioOa. CreBan 
KHiiliaiiiiii, y je;i,HOM iiucMy Mu;tiiBojy B.iasHaBuy, aasiepa 
.My iiiTO >i:e;iii 3a Cpuiijy iiaiipeAHiijc ii I'BpoiicKe yi)e;i,Ge. 
,,lla baKe siuaani Muoro ii Ka>Keiii jvn ho oiiu yiuiiinii ao- 
Bo.i.HO, a ja Bo.iiiM ,ia jc CBaKa.i ^o.-lc jia iipaBure.i.cTBo 
l>aTn no o.iaroj)a3yMujy cbom. a iic .T,a l»aiiii viipaB.i.ajy. 
Ta.MO iiri iiiin jia cy l^auu MUoro Kojciura yjiinujiu, ro ce 
Bell 3Ha. y Dc'iy iiiicaM oiio. Mohjc uiiiu ;i.a jf Cc'i Mecro 
ro.icDio iia vv ii iie celiaui iia uamy Asajiy u na HiCue Jie- ^T,pyH;uHA Mjia;ieh(u Ci'iicKi;. 441 CKfiBa'Ce? Jep .T,a Huje .lecKocaue mxa on oH.ia 6ecHuje 0,1 
hana onno? Ona pasroHu Bexap u CKnj,a .varny c o'lujy."' 

IIpoTDB ,lpy>KUHe B.ia;ia CTa.ie npe^iysiiMaxu omxpujc 
Mepe. IleTap ripoTuli CoKO.i>aHnH yMupe, JeBpeM Fpyjuh u 
MnnoBaH JaHKOBnh n;iy y He.ManKy, JpyjKDHa ocTaje 6e3 
CBOJnx Bo^a. Cbd n.iaiu.TjnBuju u saBucHnjn cieMCHTu, kojii 
cy iipesa^iu ;i,a 6y;iy qaanoBn je;iHe ocyMH>niieHe jpy;KnHe 
Ha Kojy je cBeMohno HpaBUTcxcTBO nonpeKO rjie,T,aj[0, aa- 
rano cy ce nsBjain.iu. ^T,py>KnHa Mjaje»:n CpCcKe noiena 
je 3axo;iBTn. CacxaHun cy 6u:iu cee pe]^H, pajiOBa cee Maite, 
qjanoBH CBe Majio6poJHDJn n neMapeHJn. Js^tJijjL cy ce enep- 
rniHDJn nojejoHUM xpyj,u.in ,ia oa^nBC KjionyjiH ;iyx h cuacy 
,T,pya{UHy oji nponacxu y Kojy je Kjnsnjia, ysajiy.i cy xxejiii 
;ia je cxaBc na peannnje 3eM.T>Hmxe, ;i,a noBejiy paji, eico- 
HOMCKOM u upuBpe;iHOM iiaiipcxKy ce.tani>e Cpduje. ^T,aHn 
JI,pya;nHe jMaajieacn Cp6cKe on.iu cy Beii uadpojami. 

Bjiajia je caMO MCKajia srojHy npn.TUKy xd jc caceuM 
yryuiu. 1850 ro;inHe nojaBe ce ^aqnn HCMupu iia JuucvMy. 
IllKona 3a HCKO BpeMC 6y;T,e saxBopeua, u iio,i,o3puBii .iii- 
oepaauii npo4)ecopu cxauy ce iipeMeiuxaxn 11 rouuxu. 1851 
,T,pyHJUHa je o^ipH^aaa na BujOBjaH CBojy ..jasny u xop>Ke- 
cxBeHy- ro;iuinH>y cKyuinxuHy. Jejtan q:iaH ,T,p>Kao je :iu6e- 
panaH roBop, y KOiue je (3n.io ropKHX ncxuHa n omxpe 
KpuxDKC pajia B.iajuHor Baa,Ta je caMO xo u xxeaa, u 
IIoiietinxe.T>cxBO IIpocBeumcHuja, jej,HOM npocxosi ycMenoM 
HapcAOOM, 3ari0Be,Tu ,T,a ce iiCMupHa ^pynjuua saxBopu. 
ri.MaoBUHa ,I,pyiKnHCKa t)y;i,e irpe,T,axa na »iyBae>e An^puju 
CxaMCHKOBnky, je;i,HOM oj Hajanuepa.iHujux u HajyBa/Ke- 
HHJnx M.ial^nx .T.y.T,ii oHora .T,o6a."" 1855 IIone'mxe.'bcxBo 
lIpocBeui'ieHuje o6pa3yje KOMncujy, y Kojoj cy 6iiJiu JoBau 
Pucxnii, JeBpeM FpyjnL, Mn-ioBan JaeKOBuk 11 iMiixanjio Bap- 
aoBau, 11 ouo usBpmu ,T,e4)UHUxDBuy JUKBn;i,auujy jipyiuxsa. 

TaKo je Hecxaao JlpyacHHC Mjiaj,eHvH Cp6cKe, Haj- 

' ^pai". i\I. riaB.iOBlih : Cpouja 11 CpacKu aoKper y Jjjkho) Yiaji- 
'Koj 1S48 u 1849. Beorpaj, 1904, cxp. 31. 

2 O yTimajy OBora yoBCKa na jinaAO uoKOjeibe y Cpoiiju b. 
JeBpe^a Fpyjuha HxueoT Au^puje CraMeuKoeufia. Beoip s, 1869. ■142 CPnCKH KitHHtEBHH FjIACHHK. H.-iiB.'Lera o;iceKa riauuoHa.iiinx, .iii6cpa.iHux n xyManuxapiiux 
ujeja 1848 ro,T.UHe y Cpuiiju, iipee OMaajimcKe .ipyname 
y Beorpa^iy, npexe^ie yje^iuibeHC OMJia.inne CpncKe, ivie vy 
OTnoiean pa;T, ii Bacnnxajii ce J.OBaii FncxuL, MujiOBan Jan- 
KOBnh. JcBpeM Fpyjiih, Bjia.inMup JoBanoBnt, CrojaH Bo- 
lUKOBiih, CBC DHUuHaTopn Haiiiera auoepajiusMa u Botjo iio- 
Kpera o;i inesjieccxux rojiuna. K:inue ;iu6epajiH3Ma y Cponju, 
KopcH yjejiiiiteHe OM.ia,TUHe CpiicKe xpe6a xpanjHxu y xoj 
aKxuBHOj II Bpao saHUM.-LUBOJ ,ipyH{UHU uauinx Jinuejana U3 
1S48 ro,;iuHe. II CxojaH BuiiiKOBiih iniao je Hyno npaBa 
Kaja je y cbomc iiiicMy iipBOJ OM.ia;inH('KOJ cKyiimxHHH v 
IIoBOM Cajiy 186(j Kasao : ;ta yje,T,uH>eHa OMJiajiuHa CpncKa 
xpeoa ,i,a dyji,e caMo jioru'ian ii iipiipo,T,aH HacxaBaK Jlpy- 
HxUHe MjiajieHiu Cp6cKe. 

JOBAH CkEPJIHXx. nETOCTOIIMlI (CPIICKM) TPOXl':j.' 

yspoK jin ce y BejiiiKOM CBexy iia uauie xaKO suaxiio 
iiapo;i.Ho iiecHumxBo capasMepHO Majio iia/KiLe o6j)alia a join 
MaiLC o iLCAiy iiiiiiie u paciipaBjLa, iia oojia ;ia u ouomc iiixo 
o iLeMy iiHHie cacBiiM iie^ocxaje xauHOCx u uoxiiynocx, xpeoa 
xpaw.uxu iioiMaBiixo h npe CBera y xomc iiixo u caMa cpucna 
.M.iaAa iiayr^a nnje ea xom no.i>y jiajiCKO o;i,MaKJia, xe iie 
Mo>Ke iipyH^uxii xyI;iiM nay'iiiunuMa hii oho.iuko rpa^e ko- 
auKo 6vL UM 6ii.io iioxpeOHO ;T,a ce yoiilic Mory iioroAuuje 
Kpexaxu Ka;i. xolie xa pa;ie. Oa nnxaiLu Koja rmo cna^ajy 
noxpy.T,n.Tii cy ce jyroc.iOBCucKii iiay'iiinnu iiaJBuiue oko 
Merj»uKe cpiicKe na]»o;ine iiecMe, ;iahMe ii})e CBera oko jie- 
cexcjtua. Illxexa iiixo jc iiao uaOop 6aiii iia xy cuojhaiiiiLy 
cxpairy lU'jie cxBapii, 3a Kojy (;e iiune nyroro;iuiiiiLe, Aa 
xaKo KaH;e>j, aiicojiyxno nay«ino iicKycxBo, ii Kojoj hhjc oa 
eeaiiKe iiomoIjii iiosiiaBaiLe cpc^une, — Koje HHa'ie iipu pac- 

• ;io^aTaK ^oKiopcKOJ ;;iiceTapunjJi : „CpucKa iiapoAHa neoia 
y HeMaqKoj KtbH/keBuocTn". ► TlETOCTOiinn (Cphcku) Tpoxkj. 443 

.JQjiik^^LaiLy oBe Te.Me njiajy JyrocJioBCHu iipe.i ocTajiinia ; 
c Tora ce n Mo>Ke pasyMeTii, sainro ce ns nejiorje.THux pac 
iipaBji, Koje cy MaxoM norpemeo cxBaxa^e cfni Mexap, a. 
qecTO ce jpa^aje Beh jaBHo ripe/KUBeanx jieTpnqKHX CTa- 
HOBuinxj], noBJiaun.ie xoitHKe Henoxpe6He xnnoxese. IIojmobu 
KBaHxnxexa n narjiacKa, jia on ce Morjiu npuMcnnxn na 
OHUX jiecex cjioroBd y napo^iHOM cxaxy, cyHxaBaHH cy u 
npomupuBaHH qecxo na Bp.xo tiy;i,au naiuH. CBa»inje je mu- 
iii.beibe oujo HOBO n iipoxnBHO ;xoxa;iaitnMa, xe iioieme 
cyMH>axD y ycnex OBaKBor pacnpaB.T>aita, a neKHMa Hajsa.T, 
ijyue npe.T. oqnMa, ;i,a MOHc.ia Saui nnje nn noxpeoHO y 
crnxy cpncKHX Hapo;iHnx necaMa xpa^Kuxu chjom jejian o;i; 
cxuxoBa THMHasBcKe MexpHKe. Beh cy ByK, JaKOB FpHM u 
;ipyrH OB;ia 0H,ia cnoMmtajiu ucBana n Mejio,"i,ujy, ajH cc 
imcy ;iy6.i.e ynymxajiu y xyMaieite caMora cxnxa. J^anac 
iiaM je 'lyjtHO, ;i,a je jejtHa npocxa cxBap xojiuko Myne sa- 
jaBajia ;i,ok ey je iiosiiaju. Ajiu ,ia hjcm pcAOJi, iia iipBo 
,T,a roBopuM 

ucxornjn ,T.ECKTi;rii,A. 

He MOJice ce iioysjiaHo xBpjiuni ,ia y Cpua iipe j\e- 
cexepiui Hiije 6ujo ;ipyror KaKor cxuxa sa eiiCKe Hapo,T,He 
iiecMe, aan je caB usiMe;; xy j!,a ra iiuje onao. ;I,a cy nsa- 
Cpajiu 6am cxnx oji ;i,ecex cjoroBtl ca xpoxejcKHM ochobhum 
xoHOM, cacBUM jc pasyM.i.HBo ; xpoxejcKH HarjiacaK iipeB.ia- 
hyje y cpncKOM roBopy, a Majo jtyaiH cxux npncxaje 6o.T>e 
ys encKO npuHaibe/ 3dor CBOje npHJaxne jyajune, Koja He 
ywapa a o;i,roBapa Hoxpe6aMa npnqaifca, nocxao je 0H;i,a 
Accexepaij, HajoMu.T>eHuju u CKopo je,T,HHn cxhx cpncKHX na- 
po;iHnx jynauKHX uecaMa. r,T,e ce n hr^. ce npBH nyx uo- | 

jaBuo, He MOHce ce xaquo 0Ape.T.Hxn, jep cy, Kao luxo ce 
3Ka, iiecMe Bp.Tio KacHo upenucuBaHC, a iipenucuBaHe cy no 

1 y yjiaHKy o .CpiicKoj Kifcii^cfBHocTii" (Bp. 3'J »l>ie Nation*, 
Berlin, Juni 903) jiiicjih Oto Xayaep, Jia y cpncKOM aecerepuy .^iibu 
;ta.i.p. CneHxaMaHiijy-cTiix 3eH;;-ABecTe, Hajcrapiijii ;ipiijcKH cxnx, unoro 
HHcxnjii Hero Ma y kom ;],pyroji Hapoay, ca iictiim KapaKrepucTiiHHiiM 
yceKOM nocae HerBpror ciora." 444 CrncKH Kilh/Kebhh FjiACHaK. 

ycMCHOM iipe.iaiLy y pasiiiiM KpajeBU.Ma. A join ,T,aiiac >khbii 
y iiapoAy. BepojcxHO je ;i.a je ctdx uocxao y iicto ,T,o6a 
Kaji u iiajcTapnje HapoAfle iiecMe Koje cy naM iiosuaTe, 
jiaK.ie y ,T,o6a oko KOCoecKe CnxKe n hgiiito nacHnje, a ii 
y iipe;i,e.iy oko Kocosa u y uorpaHu^HOJ ('p6uju n Bochu. 
IlajcTapiije cBe;io»iaHCTBo o itejiy Huje cxapujo o,t. upBc uo- 
noBCHe 16 Beira ; A. »/lecKUH je npBii oiiasuo', ,i,a cy y uo- 
SHaToj xpoHomKoj KpoHimu noHCKe eimsoje KocoBCKora Ooja 
ucnpiFiaHe cTnxoBnMa y iiposHOM o6.iiiKy: Ha ,T.Ba Mccra cy 
xn cxuxoBii cacBiiM oiiaKii KaKBe nx Mo;Ke CBairn join y 
ByKy nahii. PyKonuc KpoHUKC je c Kpaja 18 Bena, a.iu KaKO 
ce upn'iaiLe iipeKn;ia y 20 ro.TiiHa.Ma 16 BCKa, ysiiMajy 
,T,a je opurnnaji Hanncan y npBOJ nojOBUHu 16 BCKa ; xaKo 
oucMO uMaau cBejioiaHCXBo, ^a je uecaMii o Kocobckom 
uojy 6u20 BeL OH,T,a, n xo y uctom odaiiKy Kaico cy join y 
19 BCKy iipenucHBaue ii3 napo;i,a.^ A cbc yHyxpaniiLC o,t,Jiuko 
OBiix nccaM.i npucxajy ys Miini.i.eiLC ,i,a cy y iviasnoM nO' 
cxanc iiaopso noc.ie Kocobckc Kaxacxpotjie. Ka;i, cy ux nc- 
Ba.iu y HO'iexKy 16 Bewa ^cccxepucM, Kojn cc 'lecxo inije 
iniMano iia.Meniio ao 19 BCKa, OH;i,a ce cmc mucjiuxu ji,a c}^ 
y XOM oojiiiKy n cneBane. 

^lyro Toda cnyAiue iio.i Typmnia, Hena Bpcxa poncxBa, 
Kojc cc MeljyxiiM nuKa;t Huje pauiupn.io u iiaA ,T.yxoBnii iia- 
j)o,T.Hn iKHBox, iipy;KUJio je oon.iaxo ni)njiuKe Jia ce oiie- 
Bajy jyna'iKa AC.ia npoiii.iux n ca.ianiiLnx BpcMeiia, xe ,T.a 
napo,i, cxBapajybii yje.ino ceCa yxexe, OKvina cBoj jap y 
c.iiiKaiLy ;iora}^aj;i ; Hapo.T.He iiecMC cy ce cbc neliMa yca- 
npinaBa.ie, y oG.iiiKy ;iecexcpa'ih'OM./y cbc KpajcBe yah liy 
necMOM laBa.iH o^iyniKC cBojoj iicbo.'lu, .Tonpo je Ha[)OjiHU 
.lecexejiau, : u;: iiocxojunue uiiiao je ceBcpo-iicxo'iiio y By- 
rapcKy, ceBepo-3aiia;iuo npcKo Bociie u Xepueronune y 

' An-biv nil- slavi>clifi I'li'lolugie, 111, 6"J1 l. 

-' TpeOa ynopcumi n p;j3Jiore CrojaHi HoMaKOuiiKa y iiorjicAy 
crapiiue Haiuiix Hapo;iHiix iiecaMa, join aok iiiiuiTa uiijc anno o Jle- 
CKHHOBy npotianacKy, y 'i.iaHKy o cpncKiiM iiapOAHUM iiecMaiia o i<o- 
COKCKOM oojy. Archiv (, s|. I'll. Ill (l>j7t«) 413 — 462 (3«tiim uiraMiiaHO 
y Beorpa^y h3 cpucKOM jeaiiKy 1878). 


IlKTOcTonHH (Cpiickh) Tpoxe.t. 445 .^.iMaunjv n y XpeaxcKy, naK j{0 KpaitcKe y CioBcuaqKoj. 
II|VRo HaM iipii'ia XBapaniiH ITexap XeKxopoBnh. waKo mv 
iLcroBii puOapii nasyjy ..Gyrapinxnite-t ..epnciaiM iiaqneoM-"-: 
a.iii ono mxo je on sanricao 0,1 xiix necajia, nnje y .T,e- 
cerepuy, neMV 6ncM0 ce md Ha;i,aan, nero y jiy/KCM 15 — 16- 
ocaoiKHOM ,ia.xMaxnHCKOM cxnxy (0 kojcm he join 6mm peqn). 
BeL XeKxopoBuh Harai)a, .la cy iteroBU puOapn xe neoie 
oji ;ipyrnx caj'ina.in, a KaKO norjaBnxo cpncKn.M npu.iii- 
KaMa nesajy, Monce ce noys^iauo ysexu ,ia cy xe necMe ny- 
xoBajie ns je^Hor Kpaja y ;ipyrn," xe ,ia cy nx y Jl,a.7Ma- 
mijn Beh upeneBa.in cxnxoM Kojn ce on.ie duo o.TOMahno. 
TaKaB nocxynaK ono 6n ncxnna y obom cjyiajy npsn sa 
Kojn ce 3Ha, a.xn ce Kacnnje nonaBJ^a neCpojeno nyxa, xaKO 
,ia CKopo cee BaiKHnje MoxuBe Hapo;i;Hnx necaMa y ,iece- 
xepny uMaMO u y ,T,a.xMaxnncKOM cxnxy; MHore neoie na- 
aase ce y oCejia cxnxoBHMa cacBnii napa.xe.xno je;ina ys 
;ipyry. ,T,onHnje je .xa6orMe cBen^n n SByqnnjn jecexepan 
ncxncnyo no.xaKo m ce,T,aa CBor ;iy}Ker .xpyra, na B.xa^xa 
caM y napo;iHoj necMn, a ;iyH^n ce noB.xaqn naxpar y yaie- 
xnnqKy necMv, oxKy^a je ynpaBo n joraao 6no. IlecMe y 
.lecexepny jone.xn cy rope y noBe KpajeBe BehnnoM cpncKn 
encMenxu Kojn cy ncnpe.T. TypaKa ysMnnann na ceBcp, xaKO 
npe CBera ycKonn n xaj,T,ynn, saxnji n xproBun n ;ip.; Mel^y 
OBe 6nx ja y6pojao. no cbcmv iirro BH.xnM, n Mop-iaKC. Cbh 
cy onn jionenu n paxoCopnn ;i.yx n npnpo.T,Hnju na^nn yun- 
Boxa y npe.xe.xe, Kojn cy ce pasBu.xn y cacBn.M ,xpyrnM kvji- 
xypnuM n noanxmKHM npHJHKaMa n Kojn cy Behiia na.in'inan 

' Onaj seo MaKejiOHHie n Crape Cp6nie, T^,e je ynpano no- 
CTOJoHna HaponHnx necaMii, 3Ba.^^ cj' J^anMarHHUH n xyhnHuH „By- 
FdpcKa*. O erHMO-iornjH penu ^OyrapniTnua" b. BorniuahcBy pa- 
cnpaBV o „6yrapmTHuaMa" y iteroBOJ Kffcnsn „H po^He njecMe, na 
crapnjns, Hajenme npnMopcKHx sariHca, IX, cip. 29 11 r.; MnK.iomnh, 
Die Volksepik der Kroaten (Denksclirifteu der K Akad in AA'ien. Bd. 19). 
CrpaHa 57. 

- Stari pi.sci hrvatski, VI, Zagreb 1874, XeKTopoBnheBO ^t'lioaH.e'', 
exHx 518 H Tj;.; ya TO join CTp. 54 f. 

•^ V. Jagic, Giadja za historiju .sloTinske narodne poezije. Prvi dio 
(prest. iz Rada XXXVII). Zagreb 1876. Crp. 94 446 CrncKn KiLnmEBnn FjiAcnnK. 

Ha 3CMJi>e saiiajitie Enpone. yreuaj ths hobhx cyiT.ieMeniiKa 
H (tJiii3UHa .lorahaja Ciijiii ey ceaKaKO oji SHaqaja, ajiii ii3 
TeMe."La npcnopoAurii napoj Kojii jc tv H^uBeo, iincy worjin; 
TO CO CBC iiaj(5o.T>e Bn;i,ii no iiapo;iniiM iiecMawa: irixa oiih 
0,1 n.iix 'inne n KaKo iix iipc\M,eiiiaBaJ3' IloOo/Knn ;iyx 
TUX 3ana,T,unx KpajeBii, rjic c\ Kajiyl)epii ii iionoBn iiMajin 
Heorpaini'ieii yr.ie;i y iiapo.iy, ydJiaHiaBao je ii iipeoKpcTao 
na iipKBcny cbc ioto ce moimo, ii caj^pHamy ii oGjIdk. Hobii 
jyHaiui, noiuiaTujii iiOBCCiiimn one 3eMJbe, npeyse.ia cy yaory 
cTapiix. lIiiaK je iipaBa iiapo.Tna iiec\ia OAHcia iioOe^iy, to 
CO iiajsaa o^ioMahiiaa ii y ohii.m KpajoBiiMa 3' cbom npasoM 
iipBoGuTHOM oCnuKY. Buuiu KpyroBii, o6pa30Baiin 11 yfiemi 
CBCT, DMajin cy iiCTniia cacBOM jipj're KfLii/KeBue ii^ea^ne; 
y Jl,yi5poBHiiKy u no ji,ajiMaTUHCKijM rpa;i,0BnMa pasBujana 
ce, KaKO ce sna, Tpii CTOJieha no TajiiijancKOM y3opy kh.h- 
jKCBiiocT, Koja ce MOJKe yiiopel^HBaTii ca ocxajiiiM kilujkcb- 
iiocTHMa oiLiaiuibe oSpasoBaae EBpoiie, 11 Koja jc cboj hbct 
,i.ocTiirJia y ryiuyjiiihy: iiiiaK iiajiasiiMO npo;i,CTaBHi!KO Tora 
CBCTa y iiOKOM A0;iup3' c Hapo^noM iiocsiijoM. ano niiinTa 
,i,pyro a oiio 6<i\), uao ^loopu pojioji.yCn, (•iiOMniF>y Bpc;i,HO 
(Boje jyna'iKC iipcTKC. JI,ouHnjc y 17 bckt je jejiaii Jiy- 
OpoB'iaunii, Jo. MaTcjii,! iiojiohjiio ochob iio3HaToj jiyCpo- 
Ba'ii.oj soiipiui napo,T.Hnx iiecaMa y pyKOiiiicy, a oko nojio- 
Biine 18 Bei.a cacTaB-^a *l>paiLCBan KaMiiK-Miioimih 113 na 
pojia H 3a napoA CBOjy Maibe imiue usBeiirrayciiy iiecMa- 
|)iiuy, cKopo caMO y .leccTepuy, 6y;i:ykn ,T.a je xaj ctux Oho 
Bcli cBVAa najoMiKi^eniijii, iiito cbc,i,omii iipe CBera h HC'iy- 
neiiii yciiex KiLiire. X to jioOa Aaiae Oiio ce je AecoTej)au 
(),T.oMaKiio v cBiiMa cpiiCKiiM 3c>L>aMa: y CpOnjii, ('Tapoj 
CpCMijii u MahcAOHujii, IJocnii H XepueroBiuiu, Hpnoj Fopii: 
/I,a.iMaunjn, XpnaTCKOJ 11 CjiaBoimjii ii JyjKnoj .VrapCKOj, 
y Ovrapci;oM jc 113a r.iaBiior uy rapci.or ocMOCJio>KHor iia- 
po,iHor cTiixa 3ay3eo Ban^HO mccto. a iia ;ipyroj cxpaHH 
yijiao je iipcKO XpBaTci.e y CjioBcnaqKy Hapo;iHy necMy. 

' O H>eMy p.. Api)eiulini, „Noti/.ie istorico-cfiticlio sulle anticliit;') 8to- 
ria (• Letteratiira dc Kiifrusei", KaRiisa MDCJCIIF. II .'^():} f, a llIadiapH- 
KOny .fJpscJiidito dcr siiiNtMvisclifn T.ifcratnr* II 57 f. * * TTETOCTonnri (Cphokh) Tpoxej. 447 MU 4fVK je H y H^GHCKiiM Hapo,T.HHM necMaMR OMH.-LeH H yno- 
T^eC.ieri, rko je HKiiKo .loiiyinxaja ca,?ip;KiiHa. Ka;i je OH,T,a 
BvK y iio'ieTKy 19 neKa cxao ,i,a oKyiiJLa napoAHe neoMe 
Te nsjiaBao jc,T,iiy sOiipKy sa ,ipyroM, biucjio ce jacHO, ,T;a 
ce jiecexepan MOHie nasBa-rn cnenu(l)iiqHO cpnoKHM ctuxom, 
jep OTnpnniiKe nojioBiiHa /Kencrrnx n CKopo cbc jyna'iKe na- 
po,T.iie iiecaie ncneBane cy itn.Me. 

Osaj TOK nocxajaita u iimpcita jiecexepua, KaKO oaM 
ra ja OBjie npunasao, no OHOMe ;i,o qera caM f-a.M MHCJiehn 
u imxajy^ri o npe,T,Mexy ,T,oiiiao, ne no;iyji,apa ce y neKiiM 
jie.ioBiiMa c Mnin.i>eifceM nennx Hay^iHnKa, Kojn ce Mopajy 
ysexii y oOanp; oiiinupHnjux pacnpaBu y xom norjiejty join 
HeMa. ysHMa ce ^a HMa ji,oca,ji jiBe rJiaBne cxpyje y cy^y 
HaviHHKa Hcxopnju cxnxa namox napoAnnx necawa : Mu- 
K.ioiimfe je BepoBao 7i.a je jiecexepan, npBo6nxHO cpncKH 
cxnx, a ,T,a AyJKU 15 — 16-o c.io;KHn exnx KapaKxepnme na- 
po,T,He necaie 3ana,T.Hor jejia napo;i,a, onhnje: Xpnaxa' ; Ay6jLC 
ce Hoje HHKaA ynyiuxao y xo nnxaH>e. Ja o^cxynaM oji H.e- 
roBa MUHi.'beifca yxo.iuKO mxo ne Mory npncxaxn ;i,a cy 
xaj „xpBax(Kn cxnx" n necMe ncneBane itnM, cxapnjn o;i; 
;iecexepna, KaKO on mucjh. npo(|)ecop Bornninii'- onex n B. 
Jarnli'^ jincne jia cy oOa cxnxa n cpncKn u xpBaxcKU, ji,a 
cy ;iaK.xe u je^mnM n ^ipyrnM nenajin no ^inxaBy npocxopy 
r,T,e nam uapoA }KnBn, n xo jia.je jiya^n cxnx pannjn, ajiu 
je H>era y je,T.HOM jeay napo;i,a, koj; Cp6a, necxa.xo 6e3 
xpara, a y sana^-inuM KpajcBUMa .xpn^ao ce hcko Bpeiwe ys 
Accexepan, na je onjia ysMaKnyo n neMohan nponao. Cbh 
oBn naymnnn Kasyjy cBoje Mniu.T>eme o obom npe^Mcxy 
c pesepBOM H npnsnajy ncKpcno, ,n.a ibnxoea onan^aita y 
XOM uor.xe^y xpe6a jia nocayHxC MjabnM pajinnnuMa caMO 
Kao no,T.cxpeK na pa3Mnni.i.aH>e n sa xaqnnje ucxpaHmBafte. 

> B. Die Volksepik rter Kioaten (Denkschriften der Akad. der Wis- 
seiischaft in Wien, Bd. 19). Cxp. 56. — 

-B. -HapoAHC njecMC. I, Bnorpan ISVS." IIpeAroBop Cxp. 75 H n- 
■■' B. nCBJesgiaHcrEa 113 nporanocTii o cpncKUM HapoAHHM nje- 
CMaMa". OiaijSnHa cb. XII (1875). Cxp. 582: .Die siidslavische Volkse- 
pik vor Jahrhuuderten*. Arcliiv tiir slav. Pliilologie, IV (IS7^) 192 ff. — 448 CpncKn Kan/KEBHH TjiAonnK. 

Ka,T (»nx ycneo ;i,a iioKa/KeM ,^a ;iy/Kii 15 — 16-ocjioHtHn otiix' 
Hiije pamijii ii (Tapiijn o.i ,7i.cc'eTepua, oir;ta 6ii, Kao mro 
ce Bii;;ii, ciBap Cnna jacria, jop :5a ocTajio nMa CBejionan- 
CTaB;i: ja hy saxo OB;i,e. y iiito KpateM CKCKj-psy, iiOKy- 
iiiaTii la ii3Be;ieM HaiincTo, A^'Ce ^eccTcpan saiicxa pamije 
Rjorao o;voMahuTH iiero jiyJKH cxnx. 

JI^o Tor 3aK.T>ynKa ;i;oBo;i,e Me npe CBera CKopo cbg 
pasniiKe ii3Mel)y necaMa ;i;ecCTepaiiKHX 11 iiecaMfi y ,;i,a.iMa- 
tiihcf;om CTUxy, Koje lioniiuHL HaBO,T,H nao iipiiMCp aa iipo- 
TiiBHa MHiii.i3ei[.e. lI.Ma Mehy obum jipyrnMa iiecaMa y ko- 
juMa je sOnjeno Biiiire mothbA n3 iiojeAHnax iiecaMa y jic- 
ccTepiiy, no HeKo.iuKO mothb^ ucupeii.ieTaHn cy, jiaxoM Bpjio 
iieneuiTO, jcAan y ,ipyrn ; na npBOM mgctj^ Mo;Ke xy no- 
ciy/Kiixn Kao npoMcp KocoBCKa necMa, y Kojoj iniaMO iio- 
Kyinaj KonxaMUHaiiuje necaMa KocoBCKor uuKJia, KaKBe cy 
,;iounnje »fecxo npaBnjin ^leKa^icuxan Hapo^Hn n ywexnuqKn 
nccnunn-. — IIcxopiijcKe nuunocxn cpiiCKUX jynaKa nasu- 
Bajy y obum necMa.Ma ..yrpuMa'' u ..yrapcKOM rocno^iOM-", 
n.m cacBWM saMcityjy HOBHMa. — Muxoaoiniaix Moxnea ncMa. 
je]t cy CO iioOoiKHn KaxoJinun Mopanii kjohuxu CBcra ne- 
3HaCo/KaMKor: ann ne caMO xo, iiero join »inxaB nns Apyi'ux 
nojaBa y xhm ^lyrocxrixuM nccMaMa yrcaayje na Kajiyl)epcKn 
yxeuaj. rTosnaro je Kano jo ncBcpojexno cnaHcaii 6110 xaj 
yxenaj y ohhm npe;i,e;iiiMa.^ MaK n npaoe necAie, noBiijux 
BpeMCHa, n3 Boone, nowaayjy noKa,T,nixo ncuixo Ka.iyl,cpcKor 
;iyxa.^ A.th niicy HCKOpeiLiiBann ca.MO 'incxo nc3Ha6o/KatiKe 
e.TeMCHxe. yfMaiha.in cy iraHM.UBO n CBaKy npa3H0Bepnuy, 

' ca.MOM crnxy n, BornmtiK, ^apoawe njecMe", npe,ironop 
Crp M II n. ; Miik.iouihK, „Uie Volksopik der Kr oaten", Cxp. 58 h n. — 
r;)ai!Hn ctiix caCToia cc 113 lo njiii IG cTororsa ca rpoxejcKHM na- 
naii.cM iiarjiacK.i 11 ca ciajiHBM iipeceKOM nocjie 7, oahocho nocjic 8 
CJiora. Ilocie una rnasHa craxa, kojh uhhc crpotl'y, j^ojiasH o6hhiio 
110 jenaii niecTocTOMCHii npuncB. Cthxobh cy Gea cnnKa. 

- >'uop. HoniKOBuhen vjiawaK o Kocorckhm necMaMa y Apxusy 
III. 413 n n. - . 

' R. Jarnh, CnjeaoMancTBa y tOrayGHHH* ca. XH. (187&). 

•• ynop. 3a np. na neTpaHonnKeBe aCnpKe I. Bp. 45 ca necMSMa 
H3 ByKone III. Bp. 7r>, 60, 66. .*«- TlETbcTonHii (CpncKH) Tpoxej. 449 

nptfqaita cna," nxj. — EriCKn je cthjIj ^a.^e, y thm necMaMa 
(i»^^ji9i iieHapo.ncKii : Ka.T iix iobck ynope^yje c npaBHM 
Hapo,aHiiM necMaMa, bo,t,u ce jacHO ;ia cy nejiocTaun y 
i&nMa 3Hann oiia,T.aH>a, He nocxajaita (c jejtne cxpane ney- 
KycHo H HenorpeGHo iipoiimpnBaifce h dorafeeae nspasa, 
c jipyre oneT HeiiosnaBaae yucxo encKnx yKpaca CTH.ia, 
Ha np. cncKor iioHaB.T>aH)a, enHTexA, xnnep6o.ie, nponnje 
H yoohe xy.Mopa). BejinKH Opoj TajinjancKHX nspasA u o6pTa 
pcMH TaKoh^ep hhcv ^lOKas j,a je noexaHaK xnx necaMa 'inexo 
Hapo.iHu, jep yxeuaj xa.injaHCKor jesnKa Ono je ncxnna y 
.lajiMaxDHCKOM rpajiOEHMa ,iocxa cnajKaH, ajn ce Hapo.iHH 
jesHK Ban rpajioBu oqyBao npnanqno hocx. Jan yxeuaj sa 
na;iHe Kyjixype yonhe, kojh ce orjiejia na obhm necMawa, 
yxBp^yje aie jom Bnme y momc Mnui.T>eH>y : pnxepcxBO, Kyp- 
xoasuja n 4>ey;ia.xHii e.xeMenx, kojh ce jacHO Hcxnqy, no- 
Kasyjy jia ce OB;ie cbc HacjiaH>a na sana^HO-eBponcKe Kyji- 
xypne xpaj,uunje, a nopcKJiOM cy aauejio us oopasoBanax 
KpyroBa. TaKo je o'leBHjian h jto^inp nsMe^y y.MexHux ne- 
cawii y upoMopjy u obux xanosBaHnx Hapojnnx necaMa y 
jiyjKe.M cxuxy-; o jecexepuy xo jom huko nnje pcKao. Ohac 
HaineiiixeHo, ycn.TjCHO uesafte, nyHO xy^er yxeuaja CKopo 
y CBaKOM cxnxy, 0Bj.e „pa;i HeKo.iHKiix BCKOBa. mhoto- 
dpoJHux noKoaetta, jiejo CKopo ue.xe je;i,He pace, Koje npe^i- 
cxaB.i.a ,T.yx n npaBH obc pace y xo.xhko BepHnje n 6o.T.e 
y K0.1HK0 je c.xoOo;iHnje oji CBanor yxeuaja cno.T>a h CBanor 
noApaH{aBau.a", KaKo A. ^T,030h^ sro/iHO KapaKxepuuie necMe 
cpncKC. A HaJBaHvHHJu apryMCuax, ochm CBcra je cjim cxhx. 
Beh je BorHmnLy naaa y oqn, y aiexpnqKOM nomejiy 
KO,i cBux necaMa y jiyroM cxnxy, cxhihocx ca ocMOC.ioatHHM 
cxnxoBHMa aaxoHCKHX upKBennx xoMaHa ; oh je inxaMuao 

' y 36HpiiH BorHinnheBOJ raraMnaHe cy 8 necasia na Ilepacra 
napanejiHO y o6a cxnxa, c uoxnyHO hctom ca^piKiiHOM; caMO y jeEHOJ 
oa TiBx, 6p. 65 H 66, HeMayBepanin HcneBaHoj ny»cHM cthxom npH- 
HaH.e n TyManeibe aeeoj^HHa caa, KojnMa Bpjio neuo h npnKJiaaHo 
uoHHiie necMa y jieceTPpuy. 

- ynop. BorHinnh, IIpenroBop 89, n a- B. 

3 L' epopee serbe, Paris 1888. yBOAa cxp. XVIII. \ 

29 450 CpncKii KiLna^EBHH FjiArnnK. npiiMopa pajin niiraB una Tai;iix naTiiHCiaix upKBCHiix iie- 
caMfi y iipcBoiv, i;aKO cy Hapo,\v 6ii.ie iiosnaxo (Dies irae. 
Stal)at mater, n ;ip.), na je h cum cjij^tho, ,ia 6ii MOHvia no- 
CTaiiaK la— Ifi-ocjiO/KHor CTiixa TpeCa.io OBjie norpaHaiTii. 
H 3ancra, nriinTa .laKuie nevo npiuTaTii Ha to ;ia cy y 
Tiix 16 cjioroBM ca CTaiieriM ciia/itHiiM irpeccKOM y cpe^innn 
n ca rpoxejcKjiM iiaAMib<?M cxoiia, caMo ciiojena ;iBa xpo- 
xejcKa 8 ocaoHaia CTiixa jiarHHCKC upKBCiie necMe, Koje ey 
npeBc^teiie nrpajie Ba/Kny y.iory y Hapo;iy, a KOJe cy o;i, 
Maite HJin Behe naHcnocTn n y HCxopnJH MexpiiKfi CBHJy 
xpnuifcaiiCKiix Hapdfi EBpoiie. Objic y obhm KpajeBHMa cy 
3a,T,axaK ii OAHOiuaj ceenixeHCXBa npeaia napojiy yxo.iiiKO 
jipyrn Cion Hero ,ia.T>e na 3ana;iy, uixo cy ohh Mopajin hc- 
npojaxea>cT0 cnpaM He3Ha6o/KaHKHx njin imoBepHnx Typana 
no;ipHvaBaxu u jom Baxpy BehMa nopnxn; c xora y necMaMa 
u jecxe r.iaBHO CBCxcKa 0op6a u pax, Behftia nero y ;i,pyrnM 
3eM.T>aMa, rjie ce cBemxcHcxBo Meiiiano y CBCxoBHe cxsapn.' 
3a CBC OBe MOMcnxe Morao Ciix Aocxa iipiiMcpa naBooxii. 
;i,a Mil je to r.iaBHu aajiaxaK. 

Kaji pesyMvjeM, onjia jc Moje MHHi.T>eH>e o pasBiijaiLy 
;i.ecexepua n o iLeroBv o;iHoiiiajy cnpaM .lyncer 15 — 10- 
oc.ioHmor fxiixa yhpaxKO obo. Ilojana ;teceTepna je y xe- 
CHOJ Be3ii ca iiocTawKOM cpncKBx HapojiHiix iiecaMa, Kojo 
HajnoxnyHHJe peiipe3enT\ jy Eyi.oBC sOiipi.e, n oji Kojitx vy 
HajcTapiije, no cbbm n3rjie,iy, nocTane y iipBiiM cTOjehnMa 
iiocjie BCTHKiix iiojiiiTiiMKux II KyjTypiiHX jioral^aju y cpncKOM 
HapcTBv, — ciimCo.thmkii 3aoKpyi\'LeHo: iiocjie Kocobckc ohtkc 
13H9. — Osaj ;i,ecexepau, Kojn xano ^lodpo o;iroBapa ;iyxy 
rpa,T.UBa u encKOMC cxn.iy Hapo;iHtix iiecaM.i, iimpHo ce iiao- 
Ko.io y (Be KpajcBC r;ie <e cpiieKn roBopiuo — y paanini 
.luja.ieKxiiMa, — a jioiipo je ii naa rpaHima, y Oyrapcice it 
cjioBCHaMKc iiapojHe iiecMC. y ccBepo-sniia^THiiM KpajcBinia, 
^'^a.iMaHHJn n XpBaxcKOJ, iipviKiio je iipBO iiOHeiiixo o;i cBor 
rpaviiiBa ;Ty/KeM cxiixy o.\ I'J (3aTiiM ii 15) cjoroBa (cTOHce- 
HOM 113 ,TBa ocMepua, iioBHaTor TpoxejcKor cxiixa .xaxinicKiix 

' ynop. Kortis, Viaggio in Dalina/.in, Vene/ia 1774 I, Kpaj rjiane IV 
(06nwaiii y Mop.iaKa). rue ror.opu o xaj;;ynnMa ^•^ ITETOCTonHH (CpncKii) Tpoxej. 451 

upKBeliDX necaMa), kojh je OH;i,e (5no y yiiOTpeSn, a kojh ce 
je j^^j^rkKu naquH o,ioMahiio OHjie Ka.iyi)epcKHM n yonhe 
upKBeBDM nocpe.TOBaibeM, ajin je u cihi Hcneeo nope^ oeora; 
3aTn.M je cee BehMa xBaxao Kopeiia. ,t,ok Hiije npe;i cbokhm 
HapojlHOM CTDXOM nsBeiHTa^feHu AyJKii cacBHM ysMaKuyo. 
HoBH ;iorai)ajn neBajy ce H>nMe, a.iii n crapo rpajiHBo jkhbh 
;ia:be n npeneBajy ra. TaKo ra nanasH ByK ii cKyn.^aiH 
nocie ByKa, n xaKO hjubii jiecexepau join h jianac y 
npcAeJiHMa r;i,e My KyjiTypnu eneMCHTu HenocpeAHO He 
C'Tajy Ha nyx. 

(HacTaBnke ce.) 

Jl,p. Mdjiah TvypqHH. KOHCVJIAPHA KOHBEHqnjA IBME'By 
CPBMJE H TyPCKE. 

I. 

IIpBH xparoBO jianaiuHjUx KOHcyjiaxa ;].axnpajy h3 
Ope;T,H>er Bena, j,o6a Ka^ia KpcxainKa Bojua nsasBa Behn 
;i.OAnp HSMehjy xpninhana n MyxaMe,iaHaua.' 

y XI n XT I cxo.xehy CBe noMopcKe Bapomn IIxajiHJe 
H J}HxHe (I^paHuycKe .io6uBajy napo'inxe noBjacxnue aa 
CBOJy xproBHHy y MyxaMe,i;aHCKHM se.M.ijaMa n y JeBaHxy. 

' Tfip^eae nSBecHHs nacaua ;ia ie 6h.io KOHcyiira kj.\ crapax 
Bapo,';a : ErBnlhana, <l>..'H0q^Ha, KapTarnH>ana. F; Ka z PHM.taai, of^opeHo 
je y HnyuH. Koj Fpia je nocToJa.ia xaKo asana p r o x e n i e, acKa r-pcra 
caeeaa Haiieby jeane Bapomn ii npHBaxHor Jiaua jpyror Kor Mecra. Oaa 
je A-Baaa crpanny — proxene — sa HSeeCHe yiHH.eHe yc lyre. ^aicJie, 
npoKceaa je HMeHoaajia ne CTpaaa BJiact, Kao mro je to cjiyiaj ca ja- 
Hainu>aM KoiicyjiaMa, ho JOKa.ina. TaKohe je iiorpeuiH) h MHui.T.eH.e o ax 
Kojii apMce ;ta je p r a e t o r p e r e g r i n u & (5ho y Paay ono mro cy a^- 
HaTiH>H KrHcyjiH. rioKopaBinii uejy Hrajiwiy. PaM.taHa aojnS'^ y CBe q uihe 
o;tHoce ca cTpaHuaiia — peregrin i. Praetor peregrinus je fiao npocxo 
pjiMCKH uaraCTpaT, Kor.a je penyPjiHKa pHMCKa HMeuoBajia ca aaiiaxKon ^a 
Ha ocHOBy jus gentium, pacDpaB.Bi cnopoBe Haue^y cxpanaua n c.io- 
60AHHX rpa^asa, a HHacao m uiTara xproBHHy a HHxeptce cxpaaaiia. 

29* 452 CrncKH Kh>hhcebhh Fjiachhk. TaKO M.iciui, Huaa, ,\v6poBHni;, Mapce.i. ii .ipyrn rpajoBH 
cpcTOSCMHora Mopa nocTaBJ^ajy napoqnTe MarncTpare — 
"iinioBniiKe — y ErmiTy, Cupiijn, u pasHHM jiecTHMa .leBaHTa, 
pajiii saiHTiiTe CBOjc TproBriHO ri pajiH npiiMone CBojnx 
concTBeniix saKona y Mel>yco6Hn.M cuopoBiiMa. 

Koiicy.m cy On.iii, y noiexKy — oji XI ;i,o X\' cto- 
.iclia npocTif uiC(|)OBa npiiBaTinix xproBaiKux ripe;iy3eha 
factotcries — nsaCpanc or ohhx 'inje cy nuTepece iniajin 
,ia Opane, HeMajyhri HiiKaKBnx ciyHcOenHX ojHOca iiii ca 
BJia;i,OM cBoje 3eM.T.e, hii ca ohom vrq oCaB.tajy CBoje no- 
c.ioBP. To cy caMO jiejieraxn jejine Boine Maite ea/KFie rpro- 
BaTKe rpyne. H:)nxoBe cy axpnGyntije oiiJie ciaoo onpejie- 
.i.eHe, Koje cy, yocTa.ioM, Bapupajie npcMa KOHBeHnnjaMa 
n yroBopuMa. X nojejiHHHM jiecTHMa oun cy iiMajin iipaBO 
cy.iCTBa caMO y TproBa»iKiiM ii rpal)aHCKUM ciiopoBUMa, kojh 
cy ce nojaB.'LiiBajiH Me))y h>uxobum cyHapo;iHunuMa; yjipy- 
rnM — n irpaBO pacnpaB.T,aH>a y KpuBH^HiiM ^lejiiiMa. HcTHna 
BiiisaHTUJCKu nMiiepaxopii jajy cy^iiijaMa M.ieTa»iKe KO.ionnje 
y Hapuipajy iipaBo pacnpaB.T>an>a rpahaHCKux cnopoBa Koje 
cv nMa.iii iLiixoBii iiojiaHHiui ca M.TeqaHiiMa, ho to je ii3v- 
30THa iioB.iacTriua' Kojy ocxaau Hapo.iii Hiicy iiMa.iii. 

OBa iipaea n npeporaxiiBe KOHcyna na.i iliixobum cy- 
nnpo;i,HnmjMa y uHocrpaHCXBy nMajy cBOJe iicxopiijcKO- 
iipaBHO oujaiiiibeiLo. IlojaM o cyBepennxexy jipvixasnoM join 
Hiijc nil iii)nr».iiiH{Ho oiipe;ie.TjeH. IIpinieHa cxpaniix saKona 
ira CBOM scMOjUinxy eiije CMaxpana nao noBpe;ia Hajociio- 
BiHTJiix npaBa ipn^aBC. Ciictpm ...iii'inocxii saKona" iipe;vo- 
Miiiinpa^, T. j. .iy>KHocx xproBaua jia, rtaBchii <'0 y niiocxpaii- 

' SjaTHa noBe.r.a — Hiilla anrea — llOi> r 

'■ IIocjip pacua.ia 3aiia,i or pHMCKor Ltancrna npeoBJa;iao je ciicreM 
;iH<]HOCTii BaKOHa. Hajfipe cy ra npHMeHHJH BnanroTH y IlIaHaifijtT. ocb )- 
iiiBnin je y V BPKy Haiiie enoxp : pKa,i TproBuii HMajy MeljycofiHHX cyKofia, 
HeKa ux HariiH cy.ioBii ocraBc itHxoBHM cyiajaMa — teloiiarii — aa vta 
c-j.i^' iipeua H.HxoHHM aiKOHHsia". (BiiyaroTCKH yanoH, Kimra XI, rjiana HI, 
m. 2 ) HcTa je npoMena Hacxyiiiija u y IlTa-i.i.ivi, r^e je „PnM.i.aHHH cy- 
AHJa aa i'Bii.T>aHBHa a Tot sa ToTa". V BapouiHMa je aaseAeu ofiaiai y 
rproBaiKHM nodOBimtt rcojn je no'ier .la ce cuarpa Ka" aaitOH : „iibi con- KoHCyjApHA KoHBKHunJA n3MKBy Cpeuje h TypcKE. 453 

^ 

^- 
CTB^, npn.MOHjj'jy, y o;iHoinajuMa ca CBojn.M cyHapo.iHuuuMa, 
HauuoHajHe xproBa^Ke oonqaje. Oxy^ia nacTaje sa H>nx 
iipeKa uoxpeda .la n na CTpanoM seM.TjUinxy ocxany noji 
ynpaBOM CBOjnx cy.Tnja, KaKO 6h hm obh pacnpae.ta.xn cno- 
poBe npeMa oou'iajnMa ibuxoBe seM.Tje. 

Ho yc.ie;i pasenx nsMeea n pe(|)opaMa Koje ce sou- 
Bajy y jpyiuxBCHOM u noaiixu'iKOM a:nBoxy u yHyxapH.eM 
iipaBy pasHux Hapcia, Hacxaae cy, npnpciHO, hobb .mo;iu- 
(t)nKaiJ,nje y opraHnaauujn, iia n caMOM 3Haqajy Koncy-xaxa. ! 

Ca uocxeneHiiM pasBiijaiteM MoaapxncKe Bjacxn y EBponii, ': 

iipnaunri .inqeocxn saKona (^kojh je BJia.iao y cp. BeKy) 'j 

ycxyna cee BHine n Bnuie Mecxo npneunny xepnxopnjajiHor jl 

upaBa. Kpa.x.eBCKa Bjacx, Befe o;i, 16 Bena, xencu ;i,a nox- ''. 

uuHii iipaBjii n vXOKajXHOM saKOHHMa CBe Jinqnocxn Koje ii 

;KUBe iioji H>uHu.M CKnnxpoM. y ncxo Bpeiie KOHcy.xu, y (l>paH- 
nycKoj, uocxajy iiJiahcHn oprann, a iipaBo nauMCHOBaiLa 
iipuiia.T.a y 6y;xyfee BJiavTaouy'. Hpii cbcm xom KOHcyjiapHe 
iioBJiacxuue ocxajy ii ;i.a.i>e BeoMa siiaxne, jep cBe ;;ok HHcy 
uocxojavia cxa.xHa iiocjancxBa, KOHcyju cy, y CBponcKUM 
3CMJLaMa, HeMUHOBHO, iioanBann ;xa 6y;iy HCKa Bpcxa uo- 
cpe;i,HHKa 3a o;ip>i:aBaH.e uojinxnqKHx pe.xannja ca cyBepe- 
HUMa cxpaHDx seMa.ta. C ;ipyre cxpane, CBe ,t,ok iipnHnuu: 
,T,a je npaBO rpa^aHCKor n KpnBnqeor cyjtcxBa eceHii,HJejiaii 
;ico cyBepeHHxexa, ^a oho npnnaAa me(|)y nauHJe n ;i,a ce 
iipnMeityje na CBe one j;oju cxanyjy na aeMJiUinxy (5e3 
o63upa Ha anxoBy oxai^dnny, nnje uojinrnyx na amuoMy 
jaBHor npasa .ipacaBa : Kao n ;iok aoKa.xHe cyjiuje Hucy 
yauBaje cxpaHUUMa jobo.t>ho rapanxnje neupncxpacHocxn: 
esponcKu KOHcy.xn cy Bpuinjiu y se.Mxu H>nxoBe pe3n;i,eHuuje 
iipaBO cyj,exBa, mxo je ouao oqeBu;i,HO orpaHU'ieiLe xepu- 
xopiija.iHor cyeepeHnxexa-. B.xaro,T,apeku op30M HaupexKy 

siietudo loquitur Icx tacet'. (Bh^h Sir Travers Twiss, Le Droit des Gens 
ou des Nations, t? 255, cip. 417, PradicrFodere, Traite de Droit interna- 
tiunal iiublic. T. IV, § 2038). 

1 y ocTajHM seMJbasia, nanoce y EnraecKoj, Kpyua je yseK UMaja 
npaBO nocTaB.baH.a KOHcyja 

- Pradier-Fodere, op. cit. 454 CpnCKH KlLH/KEBHH FjIACHHK. 

upaBHc HajKe, (J)yHKiinje KOHCjwia ;io.ia3e y cse Behy iipoTHB- 
pe^HOCT ca MOjiepHH.M iioJMOBn.Ma o cyeepeHCTBy ;ip}KaBHOM. 
ycTaiioBa cTajiHHX noc.iaHCTaBa, 3aB0^eH>e pe;i,OBHnx 3eMa.T> 
CKiix cy;i,OBa, ;i,aBaii>e Behnx .rapaHTHJa 3a h>hxobo nenpu- 
cxpacHO cyi)eH>e, Kao n jipyre BancHe pe{{)opMe, usBpiiieHc 
y ycxanoBaMa n saKOHO^iaBCTBUMa Mo;i;epHux ,ipH;aBa, jio- 
iipneejie cy ^a cc yjiora ii 3Fiaqaj KOHcyjia ii3Menu, ceejie 
y y-AxU o6uM. 

^'lanac je Mucuja KOHcyja, y eBpoiicKUM u a.MepuKaH- 
cKiiM r!eM."baMa, orpanu'ieHa na 3aujTUTy upuBaxHiix UHxepeca 
ibiixoBux ;i,pH{aB.TjaHa, ^ajyte, y hcto Bpeiie, CBOjoj BJiajii 
uoxpeSna ooaBemxeiLa o Kpexaiby xproBnne n nHUvcrpuje 
y ;ioxnHHOj KOHcyaapnoj odiEacxn. ;I,ahMC, ii ano .inuieHH 
iiSBecHHX CBOJnx paHiijiix npeporaxuBa, KOHcyjiH ocxajy 
(|)aKxopu o,T, BCJiuKa 3Ha'iaja y pa3BnjaH>y xproBiiHC, o;ip- 
>KaBaiby Mupa u naiipexKa ii,nBu.iu3aLi,iijc yoiiuixe. 

KoHcyjiaxH, bcjiu K:iyH'i.iu', pasacyxH y cBUMa K|»ajc- 
Bu.via cBcxa, odaimjajy Kyrjy scM.huuy Kao iicua MpcHxa oa 
MC^yHapo^Hiix cTaiiuua: ohh ojiawiuaBajy Miipiic oahoco 
usMcfjy iiauHJa ii uijy Biiiiie iiciexa sajoAnii'iKo.M MciiBory 
u 3ajc,i,iiii"iKiiM iiiiTepcciiMa iiapo;ia. J\oK cy KOHc^'.iapHe iiiicxurynujo, y xpuniKaucKiiM 3cm- 
.i.aMa, y HU3y ro.Tnua, iipexpiie.ie n3Bocnc iipoMeiie u ;i.o6ii:ic 
HOBy (|)opMy, CBo;i,eliu upasa Koiieyjia y y>Kc rpaiiuue ii 
Aajyfeu iiM o.T,p.el;eHiijii wapairrcp, jioxjie cy one y iicxo'i- 
HiiM ,T,p}KaBaMa — Typciva, ITept;iija ii Knna^ — caiyBajie 
y iivHoj Mcpn, a 'lecxo ii yBeKa.ie, CBOJ cpejHjCBCKOBinr 
KapaKxep. Ky.ixypa, .ipyinxBOHo ypcl>eii,c, nepa, hojmobii 
ucxo'iHHx napo;ia o ysaja.MmiM Mel»yiiaito;T.MnM o.iHocnMa. 
(5irxH0 c(! pasJiUKyjy 0,1, 3aKona, ouii'iaja n iipamior iiopcxKa 
yoiiuixu, Koju B.ia.Tajy y iipocBchcmiM 3CM.i.aMa AsicpiiKc 

' Droit international codifie. 

' CflCTCM KOHcyjiapHor cyALina yKiiHyx je y ,)aM:iHy I ',•'••, ixo^ho 
yroRopHMa aaK.i.yqi-Huu ca crpaHBH ApacHBaaia. (B. J^'viie ^'eneral(! de 
I'roit 'nternalional pulilic, 1. I, p. 5t)2.) ^«-- I^OHCy.lAPHA KoHBEHItn.TA USMK'By CPBHJE H TyPCKE. 455 

ij^^jji«iie. y Toj paa.inun uuBUJinsaunje Hapo;iil IIcxoKa h 
3ana,T,a .lejKH o6jaii]H>eH>e noBjiacxima Koje no.TaHnun xpn- 
luhaHCKOx jipiKaea yacnBajy y asnjcKUM seM.saMa Ona je no- 
CJiyaiHJa Kao ochob oco6eHOM nsyuaBaity KOHcy.iapHQX ye- 
cxaHOBa y EBponu n A.Mepnun c je^ee n na HcxoKy c Apyre 
cxpaHe. ' 

HeMajvhu naMepe yjaanxn y ;i,exa.T>HHJy aHajHsy koh- 
cyjiapHor ypetiefta, .laheMo caMO HaJKpahn nperae.T, no- | 

ce^HDx ^lyHxHocxn u npasa KOHcyaa y unBUJii30BaHUM h ji 

BapBapcKHM 3eM.T.aMa. || 

a) KoHcyjiH y npocBeheHU.M jtpacaBa.Ma.^ 'j 

KoHcyan ce nocxaB.T>ajy, npeMa o;i;pe;i,(jaMa KOHBennuja, ' 

y u3BecH0M Mecxy ca xa^HO o.ipe^eHHM xepnxopujajiHUM 
rpannuaMa anxoBe HajjeajHocxn. Obo je noxpedHO pajiH 
npaBH.xHor oxripaB.T,aita nocjioea j| 

RpeMa HjDxobom iiojoiKajy, KOHcy.ia uMa jBe Bpcxc: H 

jej,uu cy jipacaBHD «ihhobhuuu missi consules, Bemfsconsulcii, l' 

Apyru consules electi, usadpami Mcl^y rpa},auuMa aiecxa ivie 
uMajy BpmuxH CBOje iiocjiose. Obh iiocjie.iiLU cy oji mhoio 
jiaiber 3Ha»iaja. 

y norjiejiy na paur u xujepapxujy, ohu ce jejie Ha 
rcHepaane KOHcyjie, KOHcyjic, Bnue-KOHcyae, KOHcyjie-y«ie- 
UHKe u KOHcy.iapHe arenxe. 

Pa;in oxnpaB.x>aita cBoje ;i3'h:hocxii, kohcvjiii Mopajy 
6urn iipnM.TbeHu o;i. 3eMa.x>CKe BJiacxH. Beh y XVIII cxo.xeliy 
iLHMa ce ;i,aje 3BaHniaH KapaKxep xnjie inxo cy npH3Haxu 
oj, cxpane Bjajiaoua y injoj 3eMJLH HMajy cxanoBaxn. Obo 
je BaHxaH KopaK y ycaBpinaBaity KOHcyjiapne cxpyne, jep 
ce iiecxo .leiuaBajio j,a je KOHcy.i, y Mecxy cBora iipeon- 
Baiba, iioxiijHo Heiio3Haxa oco6a. Kao xanaB, ou Huje HJiao 
HDKaKaB ayxopaxex ko;i, .lOKajiHux Bjacxu. ,U,a 6u ce cse 

' BehBHH nucaua K.iacH*aKyje KOHcyae upeM.i tomc ;ia la ey y 
xpHuihancKHM jip«aBaMa hjiii He. Osa je K.iacH*HKauHJa Caaa oupaBjiaHa 
CBe jtoK ce Janaw, Kao HexpamhancKa semha, HHJe noToyHO BajeaaaiHO y 
npaBHua ca xpuuifeaHCKuii ,T,pacaBaMa. llo Ha;neM nani-t^ity, ohu Heaia 
Buni3 CflTHor pasjora, jep eepa Haje Buuie KpuxepBjyii aa o;ipel)HBaibe koh- 
cyjiapHHs aTpa(5yu,Hja, Bet uasHJiHsaiiBja h ;y)yniTBeHO ype})eH>e. 456 Cfhckh Kebhjkebhh Fjiachhk. OBe He3ro,T,e uaoerae, yxepl^eHO je, nyxeM TproBuecKux yro- 
Bopa u KOHcyjiapHux KOHBeHuiija, ,T,a naiiMeHOBaHu KOHcyji 
iipe^ia BJiacTH Mecxa CBora oiipe3.ejieH>a aKT o cbom no- 
CTaBJbeifcy — lettre cle provision. Ako B.iajia hvCjih npiiMuxH 
j,oxu«iHO anue, ona My n3;i,aje exequatur, SBaHH^iHo iipusHaibe 
jLeroBiix iipaBa/ 

CnopHo uHxaifce o Kapaicxepy u nMyHHxexy KOHcyjia, 
Kojc je y XVII, XMIl u XIX bckv 6ilxo irpe;i.Mt'x ;KiiBe 
iipeiiiipKe, H jiaHac Huje ,T,e4)iiHuxnBH0 pacnpaB.beuo y iiayuu 
MC^ynapoAHor iipaBa. JI,ok je^Hn uucmi iipusHajy KOHcyjinMa 
;;uu-ioMaxcKn Kapanxep^ npyrn hx CMaxpajy Kao ii CBe 
ocxajie o&H»iHe rpa^ane kojh ce 6aBe Ha expanoM seM- 
.TjUinxy'^ 06a cy ona Muiu.T>cii.a norpemna. 

Siiaxaii jleo ayxopa^ o;ipn4e KOHcyjiHMa jiiiiJioMaxcKH 
KapaKxep, iipiiSHajykn hm SBaiiiiuaii Kapanxep, kojh HCMajy 
oou'iuii rpai)anu, jcp cy cHaSjeBCHU Hapo'nixiiM iijiaBUMa 
o;i, CBOJe BJiaAe. 

Koucyjiu cy ocjioooIjchii bojiiux o6aB03a, liopo3c ua 
J1H4H0CX iioKpexuocx u JiyKcy3. (Ha uciioicpeTiiy n.MOBUny 
u xproBiiny luiaLajy i.ao ii ocxa.iu rpal>aiin.) Ohii iiMajy 
jipaBO ucxaian na cbom cxany 3acxaBy ii Haxiiuc, ajiH OBa 
jipBBUJieruja He 'iuhh pesHHAeuujy KOHcyjia uenoBpeji-'mBOM, 
nuTU je npalieua iipaBOM yxo'iimixa (asile). CaMo cy apxasn 
KOHcyxara HeaoapeA.hUde 

To je iijuiuuiiii Koju cy npusHajie cbc ;ip/KaBe, u3y- 
aeBimi EHmecKe. 

ApxHBC ue Mory 6iiTn hh y kom cjiyiajy iipe^Mcx 
ysaiiheiLa niixii iipcMCxa'iuue o^cxpaue ;ioKajiHux BJiacru, 
a.iu Ho;i ycjioBOM ,T,a cy iioxiiyHO ojiBojeuc o;i. Jiu'ine iipc- 
iiiJCKc Koucy.ia 

J 1 1x0 ce xii'ie ii[)aua cy,T,('XBa, oiiii. y iipHimuiiy, ho;i,- 

' K. fic Maritiis, I'raiti- dc iMctit iiitciualioaal, I. II, cip. 107 -Ui.S. 

2 fi. F. fit; :\Iarten8, § 148; Ileflter, 4? 'J4tj; Riquclme, t. II, cip. 4<M; 
Bluntschli, art. l'4'.». 

•'' Philliraorf, (Jommenlarics, II, i^ '2«1. 

* Kliiher, K. de Martens, Neumann, Pradier-l'odcre, Travers Twjhs, 
Vattel, HT^. KpHcyjAPHA KouBKBuuiA usMETiy Cpbuje H TyPCKK. 457 .iL'i^v^heiby rpahancKOM. TproBaiKOM n Kpusu'inoM Mecra 
H>uxoBa o6nTaBaii.a. Ho y nocjej.a>e BpeMe qune um ce, 
iiyxeM yroBopa ii i.oHBeHunja. nsBecae npnBu.ieruje u nMy- 
Hnxexn, paan yBefeaBaH>a JtuxoBa yrae^a koj BJiacTii n 
iipuBaTHnx ocoda.' 

Osa npaBa KOHcy.ia „oj Kapnjepe'* — ;i,p>KaBHU »iu- 
HOBuuiin — ya^HBajy y Hajumpe.M oouMy, a KOHcyau usa- 
Cpaiiu — clecti — y Hajya^eM. 

JyacHOCTU cy KOHcy.ia HajpasHOBpcHnje iipiTpo,i,e. Ohh 
uMaJ3' Hapio'iuxnx ooaBesa, yxsp^eHcx o6aqajnMa n yroBO- 
pn.Ma, iipeMa aeM.XjH H>nxoBa upe6nBaaa. IIpeMa seM.tn naK 
Koja nx HMenyje H>nxoBe cy oSaBese onpe;i:e.TjeHe saKOHOMa, 
.TenpexnMa, a.iMnHucxpaxnBHnM Hape..T,6aMa nan npocxHM mh- 
HucxapcKHM iiHcxpyKUHJaMa. FjiaFHa hm je jviKHocx samxnxa 
BCMa.tcKux xproBa'iKHX n un.iycxpnjcKnx nHxepcc-a. Majia 
ucMajy iipaBO ey3.cxBa, ii>uMa upuna;ia upBeHcxBeuo iipaBo 
iisciopHor fVAHJe y ciiopoBiiMa Mehy iluxobdm (yuapoji,Hu- 
HUMa — Kao u iipaBo iiopaBuaita: a y c.iyqajy cMpxu, ohu 
ce €xapajy o sainxuxu hmobuuc y.Mp.ior (ueBeHxapncajbe u.mo- 
BUHe u cxaB.i.aiLe ne»iaxa KOHcyjiaxa). ItnxoBa je Ay^xHocT ;;a 
Boje usBCCxaH uojdhuJ'.ku Ha;t3op Ha;i cbojum (yHapo.T,uu- 
UH.Ma. (Obo Hapo'iuxo Banxn sa MpHapcKo oco6.i.e xproBa'iKux 
u paxHux .ial)a.) 

Onn ty iipupojiHU samxnxHnun MajojexHox. y upnii- 
uuiiy, KOHcyjin HCMajy HnKai.Bv noauxfliiKy yjiory : niiaK ohu 
Mopajy OApHtaBaxu cxajHy Bcsy ca MnnncxapcxBOM ciio.t>hhx 
nocjoBa caoiiiuxaBajyiin CBe Baacnnje uojaBC Koje 6u oujic 
on. Hapoimxor snaqaja no umepece n^nxoBe seM.te.' 

(HacTHBiifae ce.) 

,T,P. M. lo. MuJIOJEBUTv. ' B. KoH'yjapHy KOHBeHu.iijy iiasieby Pyc.ije u lU.iaHaje, 1876 i'. 

■2 Je^Ho cu pHO UHTaite, Buuie npaKTaiRoi ho TeopHJCKor anu'iaja, 
jecxe uHTajie o paaJieat-^ocTu wunncxapcTBa 3a KoucyjiapHe iioc.ioBe. Obojom 
uyBeaoM KOHcyaiipH iji ypeaf^oM (Unlonnance de l*^8l), Koj(5ep aoxquibaBa 
KOHcyjie MuuHCTapcrBV iiapnae ; 1761 oin npejaae aojt MiuHCTapcrBO 
ciOiHHx uocioBa ; 1766 uohobo aoinajiajy noA Mapaay h tck 1798 Koh- II030PHIJLIHII IIPITJIEJ],. 

KuKrHHbA o;i Baivhajia, KOMaji; y rpii 'iima, oji. Ajick- 
cau,T,pa ,iuMe cHHa. 

llorpeuiuo caM iuto caM iipouHTao iieKO.inKO 'uaiiaKa 
iiaiiiicaHnx sa obo neTHaecTaK ,T,aHa o ..Kiieniibii oji liar- 
;iajia-'. jcp KpnTHKa no iipeBacxo.iCTBy 6pKa cTBapii. 

Bii;ieo caai y jejiHOM Be'iepiLeM bc.iiikom jiiictv, ;i,a jc 
„KHerHH>a oji Kar,ia,T,a" Mc.iojpaMa Koja sdyityje 'lOBCKa, 
jep xolic .T,a iipol^e nao peajincTii'iKa KOMCAiija h jia cy Jlno- 
Hcxa 11 l]ypBa;;n Sy^ajie. Bh,t.co caM, oiier, y je,T,HOM ne- 
j1.c.1jHom 'lacoiiucy, jia jc ..KHcriuLa o;i, Bar^aja" cyiiira 
IipOTHBHOCT MeaojipaMiT, jcp, i.a>Kv, MCwioApaMa cc cacTOJti 
0,1, „BepoBaTHnx ^aorah^aja" — pcjiaruBHo u no T(;o[)ujii o 
Toj BpcTii — a y pluieniiLii o.k Bar,T,a;va" ^oral^aJH cy h3- 
BaHpe;i,uu a occliajii Jianii 3a pasyMCBaiLC iiJiu sa oojamiLciLc. 

BeuiiBja Hx npaha MnHHcxapcTity cno.i.uHx nocjiOBa, r^e cy ocrajH ;;o ;i;aHic. 
IIocjioBH KOHcyjiara xaKO cypaaHOitpcHe iipnpo;te ;ta ohh Mory noTnajiaTH: 
MiiHHcrapcTBy MapuHC, nomxo mm je noBepeHa fipara o noMopcKoj rpro- 
hhhf; MHHHCTapcTBy ynyTpaiiiH>Hx jnejia, jep cy nosuaHH ;ia H3;iajy h obc- 
paBujy aacoiiie; MUHiicxapcTBy ■i-HHUHCHJa, jep an jc noeepcHo cxapaibe o 
innpiiien.y saKoaa ii ypejinfia. o uapuHritfa, a o ysaj.MHOM H8Bpiiieu>y no- 
iiiTaHCKQx KOHBCBUHJa; Hajaaj MBHUcrapcxBy xproBUHC, HMajyhw Kao rjiaB»ia 
aa^axai: : nox roMaraibe xproBaae yoniy^re. Opu CBeM xom, HMneji ixhbhw 
paajioHH iiajiaxcy ,T,a KOHcy-iarH otxaHy (Kao iriro Je cjiyiaj y iiehnHH 
pBpoiKKHx ,;p3Kaua) uoA iiaA-flcsHoniliy MHiiucxapcTBa ciioa.hux nocjioBa. 
licTHua, OHH HHcy ;tiiu;ioMaxoKH arenxa, ajiH cy y mhoi-om uorJieAy uoau- 
riKiKii iiiiHTii, a Kao xaKBii .ji!Ahho Mopajy uoxaacxa MUHHCxipcxey cui).i.aHx 
iiocjioBa. C APyre cxpano. uosBaHB Aa uixuxe uiixepece xproBHHc cbojc 
BeM.i.e, KoiicyjiH ii« Mory HKxepBeHHcarH. a aa HCMajy iipei O'uiMa uoJin- 
XHiKu HHxepec B oumxe noxpci'io Hapo;\a komc upHfia;iajy. ^ajue, ibuxou 
jc pai ytican raKo xccho y Mcl^yHapoAHc uocjionc ;ip}KaBe, ji& je najnpH- 
poxBuje noBppnxH hx UHHHCxapcXBy K0)e ce cxapa o BarpaHHiHau uauHo- 
HaJHHM HHrepecHJia (B I'radier I'odere, op. c i t. cxp. 45'i— 461, de Clerc«j 
et rte Vallat, (J u i *l c p r a t i q u e d e s c o n s u ! a t s, T. I) Ml- TIoaoPHinHn IIpErjiEji. 459 ^^p^iiM 063 Be.iiiKe MyKe Morjia 6a ce nocxaBuxii n 6pa- 
HiiTU ;ie(|f)UHuunja MeJO,T,paMe caceriM npoTUBHa OBOJ Kojy 
caM noMenjo. II xaKO On ..KHeruita o;i. Bar^a.ia" nocTaaa 
MCJOjipaMa uam h3 hcthx pasaora Koju cy nocayjKHJiii ;ia 
;T;oKa/Ky jia nnje to.... 

TTIto ce MGHe rnqe npusnaje.M BaM ja y obom qacy 
He yMCM pefeu ;i.a ju je „KHerHita o;t Bar^ajia" MeaojipaMa, 
ApaMa H.iu KOMe;i,HJa — KOMe;iHJa HpaBu, n.iH KOMejinja Ka- 
paKxepa, hjih KOMC^inja ca sanjiexoM, poManxaqaH KOMa;i,, 
HJH peajncxnqaH KOMaji, ii.i.u KOMa;]; ca xesoM, ujh KOMa^ 
6e3 xe3e, KOMa;; ca annaMa HinBHM hjih ca JiHii,HMa ancxpaKX- 
HUM, n.-iH ca jinuHMa chmSo.xu'ikhm, iijiu cbc xo iioMemano 
y HCKHM pasMepaiaa. Oho mrjio uixo pasasHajew, ko.ihko 
xojiHKO jacHO, eeo : 

,,KHeruH>a o;i Barjia^a- KOMa^ je hcoohiho saoasaH, 
cjajaH u ,ip3aK (y exHMOJiomKOM 3HaqeiLy); u.MiipoBU30BaH, 
ujiu xaKO uciuxo, je.iHu.M ;i.paMaxyproM koju jv iiMao ii3a 
cede xpD,T,ecex ro^uHa pa3Mum.LaiLa u iipaKcc: iiMiipoBH- 
30BaH, Bejin.M, y je^Hoj jiaKoj rposHunu u y 'laconuMa ica/i, 
je Aoujia Ayina ^"l,HMe Ona HajoiieBu;i,Hiije sa^iaxayjia A^^y 
CiiHa. A.in xaj eueprH'um cuh Huje c xora ii3ry6uo CBoj 
Rjiacxuxn reunje, CBOj rennje uocMaxpa'ia, Mopajincxa u 
joru'iapa. Oxyj obo .le.io cBoje Bpcxe, npocxo y ocuoBy, 
,T0cxa c.io>KeHO n KOHxpacHo y (|)opMu. JI,Be jniinocxu y 
jpaMH (jep nx uMa caiio ;iBe) iipnna,T,ajy y ucxu Max, cbojhm 
cho.IjHu.m j.p}KatbeM, usbcchom iipexepaaoujhy roBopa, n3y- 
3exH0M KapaKxepoM CBor ,T,pyuixBeHor nojioHtaja, cbojum o- 
coouHaMa ())U3HqKnM hjiu MopajHiiM, yKpaxKO, ohhm iuxo 
uMajy .jMycKexapcKor-', nncuy .,MoHre XpHcxa'' a ucxuhu- 
xoiuliy, xaJHo.M jiotukom ceojnx yHyxpairiifcnx iioKpexa u 
,i,e:ia, nijcu,y ..^'^eMu MoHjia'. Ajiu ano uMa KOHxpacxa (penao 
ca.M xo) Hewa hh npoxuBpe^iHOCxu hh HeBepoBaxHocrn. Fjie- 
n,ajxe u cehajxe ce. CxBapHocx H3o6ujiyje uyjHHM cxna- 
poMa. H aKO OHO mxo ce nasuBa poManxnuHUM y ciixyauu- 
jaMa Mo>Ke ;ia npnja OHUMa Kojii cy sariajiH y itux, hciuxo 
pOMaHXHiHO y noKpexy. ja He bu^tum hixo xo poMaHxii'iHO 
H mxo xaj po.ManxiisaM — cjyqajaH nojioa^aj .lyme Ha m^'^u^h 4G() CrucKH KiLHJKEBHn r^AcunK. 

— He on iioKpuBao ocehaje Rpjo npocxe, 'laK Bpjo oou'ihc, 
Bp.io ucTUHine ii Bpjo Moryhe. JacHO je Mei)yTHM ;i,a Tpa- 
>KeHC HCo6uqHocTn y nSBecaoM OKOJiHocxnMa, y ^Kaeruibu 
o;i. Bar;i,a;ta'', HHcy Huiuxa ,T,py.ro ao yKpac. Ocxaje jia ce 
Bu;iii ,ia au ce xaj ynpac mo/Kc ,T,ouacxu. Mo/KB, noiirro mu 
ce .loiiao. 

^'sMH.MO JnoHery. Maxu joj je .Mo,i,ucKuiL.a a oxau, 
Kpa.i.eBuii, Kora cy nocjajiu y IlapMS jia iiocxaHC m^iuko. 
Tlocje je xaj MJiaj,Hh ,T.oinao na iipecxo iia yMpo. (Il,ejxa xa 
ucxopiija, Kojy oniunpHO npHia FojiJiep y iipBOM luay, 
pexKe je cjacxn.) duoHexa je jtaK^xe Khn je;i,Be HajoiKHnue 
u je;i;Hor Kpa.ta. TaKBe ce cxBapH .nemaBajy. Jl^einaBajy ce 
»iaK n qy^Hnje. 

Ejie Mil rjie^aMO, KaKo lic ce y Jhohcxu 6opHxu kKii 
Kpa.'beBa ii kLu HajioHuiu'iuiia. II 'lac Kc node,i,uxii iFJieMc- 
uuxa KpB Kpa.'La o,i, Bar;;a;i,a, 'lac iiucica wpB Mapwuse o;i, 
Kaniaca. O'icbuaho je, mucjium, ,ia xaKBC Oopoe usMehy abc 
KpBu aiiouuMue mo/Kc ouxu y Ma icoje ooii'ine iueue; ,i,a mu 
oBje rjie^aMo, iipocxo, JKCiiy i.oja oceta abc >Kcne y ce6u 
II A'V je ;T.paMa ;;aKjie iioxiiyno oiiiiixa ii oooyfla. JI,a, „KpB 
Kpa.i>a OA BarjTajia-' n .^^'P"^ MapKiisiiHa" HHcy HHiiixa Jipyro, 
ai.'o imcxe iipoxuBHii, — ;to .t,bc exHKexe — a.iu Koje iijiy- 
cxpyjy II iipomiipyjy ,TpaMy ii iipuiipaBJbaj}' nac na oiio inxo 
UMa iipexcpaHor, 63'jiior 11 y usbcchom cMHC^iy xepoii'iiior 
y cyiipoxiiiiM iioKpexuMa Cypue ;iyLiie .luonexuHe. 

Oiia ce y^iajia sa rpa(|)fi JoBaHa o;i, Xyna Koju jy je 
saBo.ieo. Oiia la mije BOJie-ia 11 iioiiMa je 3a itera jiaKJie 
iirro je oorax 11 mxo ce uaBiiKJia/:na xpoiiin Miioro iioiiaua. 
3a ncKOJiiKo rojniia oiia je iioje.ia ncjio iiMaiLe MyjKCB.i.cBo. 
(.Vxuiiaj liaucac.) 

MebyxiiAi oua jx- Oji.oiiJia r)()(),l)(>() ((jpaiiaica Koje cy joj 
nyAii.iii 3a 01 Kyii iiiicaMa i.pa.ba, ibeiior oua. (^ xuuaj BaiM.a.i.j 

llci.ii IlypBaAU, 'iexj).T,ecex iiyxa MUJiiioiiai), Ka>Ke joj: 
,. l\)ciiof;(), ja sac uonuM 11 xoty ;ia nac iiMaM. l\yiino caM 
II HaMecxiio 3a Bac Kyliy oa KOJe cbo naM ic.i.yia'. Oiia 
oaiui K.T,y'i Kpo3 iipo3op. ^VTiiiiaj BaiMa;!,.) 

Hypeaiu ii.Taru iheue ^lyroBe, iipcKO MHjiuoHa, Ka;i. 3a * • 

K»- ' TTosornraHH TIPErjiE;i:. 461 TO*"qvje H>eH Jiyac 3aK.-LV'i[i. ,ia je ona .T,y6a3nnua Tor ro- 
^^o^Ha. Ona npoxecTvje: oh rpeinn iiito joj ne Bepyje. 
Ha.T>yheHa tom HenpaBmnoM oiixv/KdoM, ona o.^e Te nai^e 
K.tyi. (.VTuuaj Bar.iaj? yxnuaj PiaHcac? Mo>K,T,a o6a. TIpn- i 

qcKaj.MO.) : 

Ona o,ie TOMe HypBavTDJy y oey xajaHCTBeHy Kvhy, ' 

o'lnxa My .leKuoj}' n saBpinn je: „HnKaa mo nefeexe iniaxn. ' 

SCioroM-. (yxnuaj Bar.Ta.i.) 

y xoM xpeHyxKy iFo.inunjcKii KOMecap, no saxxeBv 
rpacpOBOM, pasBa.iu Bpaxa. BecoMyma 3(3or xe hobc „yBpe,ie", 
ona pacnjiexe Kocy, pa3.T:p.x.n xa.T.iiHy na rpy^injia ii najKC 
KOMecapy: ..Tawo je: rociiOAHH je Moj .T^yOaBHUK. Ja caM 
My ce npojiajia sa obo 3aaxo!-" Ha 3axBaxii o6eMa pyKaMa 
y .5Hej,o,T,npHyxo 3.iaxo", y onaj MiianoH Kojri 3Haxe, oaua 
nynnM manaMa oko ce6e. ;; 

OB;ie n3rjie;ia ;ia ce o6a yxnuaja cxanajy n jia he ij 

ynponacxnxn .leny OecoMyimnuy. Jep, ano Kps iteHor ona "! 

oSjainifcaBa oxojoex y OHOMe raxo oHa pajiu. Kps H>eHe aia- 
xepe odjamibaBa decxn.THOcx. Ouo mxo je noqe.ia narnnM 
ftyheifceM yBpeljenor Kpa.teBCKor nonoea, no^ospeBa ce ,T,a i 

npojiyHvTJe naroHOM Ha.xoHvHnue n npennM iipnexaHKOM na 
cpaMOxy nacjie^Hy n KoOfly. Il3i\ie;ia.io 6u Kao .xa 6p.-ba 110 xom 
3Jiaxy, n Hexoxime, oH^QBejiiM pyKaMa CBOje Maxepe. aohc... 

He 3a6opaBaxe y3 xo, ^a 11 oho ;ioopo mxo je y 
JuoHexH, Hiije Cani Hajqucxnje spcxe. Kpa.T>eBCKn noHoc 
nehe MOHCia onxn ,ioBO.T>aH Boh 3a MopajiHO B.ia,iaH.e y 
HJDBOxy. Bjiaaapn Mncjie ja dm je cse Jionynixeno, npuMajy 
Bnme nero mxo cy bo.t>hu Bpaxnxn — n Kao nanOiKHnue, 
caMo n3 jipyror pa3nora — pa^io acnBe na paiyn ,xpyrnx. 
Kasao caw, krji joj je JoBan 0,1, Xyna noay^ino CBOje mh- 
Jinone, .iHonexa, Koja ra Huje Bcxejia, npnMn.ia nx je Kao 
Knn jciHe HajioacHHue n nojejia : a.in Bepyjxe ji;a je xajia 
Cnna n Hha Kpa.T^eBa 

J,aK.ie JnoHexa je nponaaa. y npBOM qnny ona ro- 
Bopn Kao orpanntieHa ,ieBOJ»iypa a Mnc-in jta je ysBuracHa: 
„rLin ainBox ca cbdm ohhm mxo on MOHte ;ia jia, n.xn CMpx 

ca CBHM OHHM mxo OHa MOH^'e jia odefeaBa; ;ipyro raxo ne j 

,1' 462 CpncKH KH>n)KEBHH PjiAonnK. 

noJMHM". IIjiii cc XBajiriJia, hjiii je iiojtpasj'MeBajia no^i, ohhm 
..iirro ^iiBOT iMOH^e jia ^a", Heinxo spjio iipocxaHKO ii hhcko. 
Ha Kpajy ce ojijiymh jin Cyjie najiOHCHnua u Bpjio Majio no- 
Mnin.T,a jia ce J'finje. CBa KopncT Kojv iiSR.ia'iii o;i oqiine 
KpBn Jie'/Kii y tom ibto oceha KaKo je rnycno oho na inxo 
je oey^ena. iuto joj je ocrajia u3Becna OTBopeHOCx, ii3- 
BecHO THviuaiLe jiaHcii, inxo najsa;!, ujio cBojoj iipoiiacTM 
c HeKHM MpaqnoM oqajaiteM, o^aKJie MOHte noxefen H>eHO 
ncK^'iLteite. 

Ajin nnaK rnyinaiLe ee6e caMC HHJe ;i,OBOJLno ^a je 
oc.iodojiri. Ofla, cxBopeiLe pacKoiim h nsBeraxaMenocxH, po- 
heHa n o^irajena y cyMH>iiBiiM ii 6jincxaBHM npiiJiiiKaMa, 
kLu Maxepe Kojy je Morjia cawo npesnpaxn, ca dmchom 
je;THor npoOncBexa Kojii joj Hiije oxan, Konnjie je;i,Hor 
Kpa.T>a, y^axa 6e3 JtyCaBH ; Koja HHKaji neje Morjia oeexHxu, 
3a one oko ce6e, ;ipyro ,t,o neiiixo HeoApebeno, iioMeinaiio, 
KoneG.i.iiBo, n KOJa e xora neMa cpua; — ;;a Oy^e ciiacena 
xpeCa y;iap Kao rpoMOM HCKor ocefcaja Bpjio npocxor, Bpjio 
iipiipojliior. KOJii 6h je jiOBeo y pe;i HopMa.iiiiix .i>yAU, Kojn 
Ou joj ,T,iirao cpue ii Koju Cii xnaie pa35y;i.iio y n.e coe 
3aiiocxaB.ijeibc KJinue iiJieMeHiixocxn, jojajiHocxii ii Bp.iiine. 
IIJxo Le cnacxii /iHoiiexy, Cute aiaxepHHCKa .-LyCaB y xpe- 
jiyxKy iwiA ona xohe jia. nol^e ca OpyxajiHiiM yKpoxHouew, 
n.eno jiexe, o komc ;ioxje iirije Bojinjia Gpiiry, oCecn ce o 
ii>y n Heho ;ia je nycxii. ^orck, necxpiubiiB, oji,rypHe jiexe; 
u o;i je.ian nyx y KhepH Kpa.i.eBOJ b }• Khepn HajiOHaiH'iH- 
Hoj Mam iKiane. II Jlnonexa mqena 3a ryiiiy xor uoBCKa 
i.ora o;i iBajieeex n qexnpn caxaxa CMpxno Mp3ii iirro Mopa 
;ia ra c.iyina. MaxepiiHCKa JtyuaB^paAH y fboj narjio, Kao 
CojKJa Miinocx. II ojincxa, Morjio oh ce peliu, ^a ce xo Cor 
cMn.ioBao Ha if.y ii ;i,a joj xo ciiaHnio ;iaje na snaibe. Jluo- 
uexa je ciiacena. Ona je xo ;{ac.iy;KiiJia, jep Cap HiiKa;i 
HJije xpaHJH.ia xoxmiiine CBoj iiHxepec u jep HHKa;i, hhjc 
.Tarajia. Ila Kpajy KpajeBa HiiaK riMa ;i,a saxBa.in Kpnii 
cBora ona. 

He.ia oBa ncnxo.ioriija oHJe cawo HHxepecaHxna h 
jai.a, nero. nonaB.iaM. miiiih mb ce h Bpjio Morytna. JIno- 


Hosopiiinnn TTpKrjrE;i; 463 neTa>-o;i XyHa nnje y ocTajioM ycaM.i.eHa y cyepeMeHOJ 
KiLn^xeBirocTii. Ona je cecrpa 11:5 noOoqne :io3e iKeHa nep- 
nosHiix, ysOybPHnx, 6e3 paBHOTC/KC. ca ochobom Joja.iHOCTii 
II ;i.o6poTe OivTaBa ^T^ctea, Mciawa if XancBuja. JaoneTa 
HMa caMO ocun;iaij,uje opiKC, CMCiiije h saMaumiije Hero 
<I>py-4)py nun ,,Ma.ia rpa(|)Hua". Bniue je TeaxpajiHa. Pacny- 
inTene Koce, pasjip-tennx npcnjy, r^e pa36auyje inaKaMa 
He,T,o.T.npnyTO s.iaxo CBora Mn.inoHa, xaKsa naM ce nojae^tyje 
yBCK. Hope,"! CBer Tor npKOcnor, BnTeniKor, .TTnoHeTa je 
acena, n to noxnyno. 

Cinqno n y HypBa.inja, ucno^T mhoxo poMaHxn'iHocxn, 
ja uajiasuM mhoto ncxnHnxocxn. Oh HMa iiexp;i,ecex MH.moHa: 
mxo He? IbeMy na^ajy Ha jm cxBapn pacKOume n cynxn.ine. 
Jep OH HMa Mamxe h jiOKOJinue. IIoihxo ce ysMe, ;ia Hyp- 
Bajn yKyj\ji 3a .luonexoM Heo5nqHO chjho n jia HMa qexp- 
jecex MHjnoHa, neao iLeroBO nonaraaifce, nexnHa cmbjio. 
noru^HO je ;io HOxanKocxn PoMaHxnsaM H>eroBHx nocxynaKa 
pesAMxax je Bp.io connjHor yMOBaita, Koje je y ncxo BpeMe 
yMOBaite je;i,Hor 4^nHaHeiijepa. IIIxo qnnn oji, HypBa^mja 
KapaKxepucxH^Hv 4)nrypy noxnyno ucxHHHxy, xo je iLeroBa 
ancojiyxHa, nanBna, CKopo pejinrnosna Bepa y cbcmoK HOBua. 
Ta Bepa oOjaiuibaBa oBaKBe .TexniLapnje, y ocxajioM sa- 
HUM.T.nBe: „Ja chm Kynno xy Kyfcy n naMecxuo je mxo ejie- 
ranxHuje. Ako, Kpo3 je;iHy xoji,Hin;. Kpo:j ;i,Be ro^inne, Kpo3 
;iecex ro^inna, ano — cyxpa — npnanKe sac naxepajy ;i,a 
npo,T,axe osy Kyhy y Kojoj cmo y obom xpenyxKy, cexnxe 
ce xe Kyhe y JejincejcKUM nojtnMa y Kojoj ja HncaM HHKa;i 
exanoBao. Kojia 'leKajy rio.T cxpexaMa, koibh y K0H>ymHH- 
naMa, c.iyre y npe;icod.x.nMa. Bpaxauiu,a Koje oxBapa oBaj 
K.uyu, caMO cy sa Bac. Ta hexe Bpaxa naKO pacnosnaxn. 
Baiue je HMe na H>nMa. Mhm nx npe^exe, aKO nx npeJjexe 
je;[i,Hor ^lana. ^ipyra ne Mopaxe oxBapaxn; CBa fee Bpaxa 
f)nxn oxBopena iiyxeM Kojn n^e y Banie ojtejteae". Oh sna. 
OH je ydehen, ;T;a y npocxoM naOpajafty nojejinnocxn OBe qa- 
podne iirpe, osBejiene HoeueM, aejKn CH.xa nenoSejiHor yOe- 
^HBaifca. Ta Bepa 'o6jainH>yje join 11. MHcao o uy^TiecHOM can 
jiyqexy ca nexaKnyxnM mu.iiiohom, CKpoBnmxeM 6ora komc 464 CpnCKH KiLH/KEBHH TjlACHnK. 

H^'pBaAu join HHJe biltco ;ia ce ko ojiyiipo. Ta Bepa oojaiu- 
iLyje 11 inro y iberoBOM MaxuiiamijaMa iiMa .ipcKor pasMe- 
Taii.a. no Mano pa4)MHncanor ii nauBuor : on yAeiiiaBa CKpo ■ 
Biiurre Cora Mii.iiioHa, jta 6n iii)n,T,oono Hcoiiy Kao iiito 6a 
cBoiiiTeHiiK yjieuiaBao itanejiy ;ia yxniie na ;iyuie Bepniix 
npcKO ifciixoBHX My.ia. Haj3a;i,, Ta Bepa odjainitj'je ii iiSBecHa 
iisasiiBaiLa, iiiTeTiia 3a iteroBe naMcpe, ii.iii 'lai? iiecMOTpena, 
Ha up. KaA ce oh ycyjin peliH .Inonern, hohito je ona Ca- 
iin.ia K.-by«i Kpo3 npo3op : ..Taj npo3op, rpa(|)nuo, oe^a y 
Baniy Oanixy, a hc Ha yjinny. y Cainrn ce K.-byy na^e". IT 
inpTa ce Hal)e. 

Taj qoeeK jihbho pe30Hyje. IIohito je to niTO oh /KCjih 
Teao .TuoneTHHO a ne ;iyuia (on j'ocrajiOM nosnaje /Kene, 
TC 3Ha ;ia one, hohito cy Mpsejic u Tpnejie cujiy, najsa^je 
3aBone\ cnrypan je ^a je, njiaTHBinn npeKO MH.inoua jiyroBe 
.luoneTHHC, naiuao jcahho Hajnoysjiaanje cpeACTBO jia npn- 
,loOnje /Kcuy ii napajHine MyHxa. OBOJ nocjie;iH>oj Ta'iKu, 
I'DTyaunjn Ces nsjiacica y Kojy jc ooraTU .i.yOaBHUK 
CMCJiHM nnanoM uauno onpoTor MyHca, 'lyJTC caMor rpa4)a 
y TpeliCM aK'iy: ..Cavi pasyMCTC 30or qera HUcaM H3a3Bao 
TOP 'lOBCKa. Ako 6nx Ono yOnjen, nsBocna cyMita on ocTajia 
BO'inro Ha Mojoj ycnoMcnn. T. ITypBa;in je njiaTuo ;iyroBe 
Moje /Koee, na 6u ce Kasa.io Kao ,T,a to mohii nnjc Gnjio 
.locTa, Kao .Jia caM Tpan^no Bniiie, Kao ;ia jc on to o.iono, 
.Tia caM ra ja Tajia Kao n3a3Bao, ^a we je on Ta;i,a yCno n jia 
je Aoopo vpaAHO Ako Cnx nanpoTnn ja ibcra yuno, roBO- 
])n.io On re joni roi>o. i.ao ,\n, caM o'leKHBao Aa on njiaTu 
CBC AOMaliC AvroBC, ^a jo on .lao 'inTaBo UMaibe MOJoj 
jKcnn... Kao .na caM ja, noCwie/^e cpaMne TproBHHO, yuno 
Tor AapcH.M.HBor .i.yGaBiini.a n Kao ^a je to moj HaiHH ,na 
ncnnaliyjcM CBoje noBopnoue n ^a o^pHtaBaM cBojy Kyhy''. 

Tbc je TO Ih'pBa^n npe^BHACO. Ka^ ra .UnoHCTa no- 
3HBa ,ia ..nonpaBH 3jio kojc je naqnnno, aok ce joni mohjc", 
OH o^roBopu ca mhoi'o TainocTn: ,.()aM ne Mory Ty BHine 
nnniTa. ynoTpeCino caM to cpe^CTBo ynpaso c Tora nrro 
caM 3Hao Aa jc je.anHo n ^a je HensJieuHBo. Tpeda.io 6a 
Mi Banin noBcpnoun npncTaHV jir ySMy naxpar CBOJe npn- « 

*4» floSOPHUlHH lIPErJlEjt. 465 SHanimg; n jin Bpaxe HOBau: MncjiHTe an ;ta fee ohh Ha to 
iijTntfuTU?" riojiojKaj je HypBajiiijee tojihko HeocBoj.ifcHB ,ia, 
Kaji OH KaHce Jluonerii: „J\ii ere Ha mom Mecry, hcto 6ucTe 
yquHHJin", ona My y iipsn Max ojiroBopc oBaKo OvAa.iacTo: 
„KaA Ohx ja 6njia qoBCK, u TBp;injia ;ia bo.ihm neKy no- 
lUTeny aceny, mxa My ce jiparo AecHJio, ja 6hx noniTOBajia 
y H>oj H>eH noHOC ii odsiipe npeMa iipucToJHocTH h npeMa 
CBexy". J[?i, HypBH.'tn je cBe npe;iB0:;],eo u cBe fee My sa 
pyKOM nofen. Hero, exo, nnje Ono iipe;iBn;i,eo jiexe. HMa 
cxBapH Koje {|)nHaHcnjepn He npejiBHJ^ajy, hhxh Mory ^.a 
npejiBH^e. .leno je to, xa CMnnutcHa 3rpa;ia KBapejKH, no- 
;i,urHyxa ^lOBeKOM xojiuKe Bo.i.e, xojinKe nHxejiHrenuHJe, xo- 
jiHKor nMaH>a, cpj^mena KpnKOM .neTCTa. 

Kasa.xo ce dnjio, ;i,a cy JlnoneTa n HypBa;i,H 6y;iajie: 
MCHH ce oneT hhrh ;i;a pajie o;i. noqcTKa ;i,o Kpaja no Jio- 
thuh CBOJHX cxpacTH. Kasajio ce dnjio join, jia cy to jihi- 
HOCTH ancxpaKXHe (noqcM je ,,KHerHH>a o;i, Bar^ajia" je3,aH 
oji nocjidtt.nx KOMa;i,a JI,nMnHHX, n noieM hhcuh no4HH>y 
oduiHO nocMaxpaftCM a cBpuiaBajy ancTpaKij,HJaMa, h noqcM 
ce TOM npaenay ne mojkc usMafeu) : a ja caM Bn;i,eo jta Hyp- 
BajtH n JlnoHCTa a;nBe noTiiyno. — Moje je MHiii.LeH>e hcth- 
huto, ajiu H OHO jipyro MOHce ce jionasaTH. Bam je majbOBa 
CTBap KpnxHKa ! 

jtKua JIemexp. 

(Tlpeeeo c (ppanuycnoz X.) noJiHTiiqKii nPErjiEA. 

Mhp. PyCKH yCTAB. 

Pax nsMC^y Pyca n JanaHaua npnMaKao ce Kpajy. Y 
HopxcMyxy y AMepnuu, saKjtyqcH je yroBop o Mnpj- nacTo- 
jaBaH>eM npeAcejiHHKa Cje;i,nH>eHnx JI^pntaBa, Teo;i,opa Pyc- 
BCJiTa. yroBop je, npeno ceaKora oiCKHBama, 6p30 6ho 
saKJLyqeH. TemKofee Koje cy ce nojaBHJie npujinKOM npepo- 
Bapafta Bpjio cy 6p3o oTFJioifcene. Je^na oji naJBajKHHJHX 
dnjia je nnTafte o paxHoj oiiixexH. JanaHU,H cy xpaacHflH 466 CrncKH KiLinKKKHn rjiAcimK. 

Miinujapjie a rycii nncy xxe-in ini y komc cjijqajy ;i.a n.iaTe 
MaicaKBy iiaKiiaAy sa paTHe TpoiiiKOBC Janany. To cy ouii 
c.MaTpajiu Kao iinxaiLe tiacxii, ii nal^en je jeAaH iia^iiiH ;i,a 
ce ne Jiajine HUKaKBa paxua oiuxcTa. lIo.iOBHiia ocxpBa Ca- 
xajiima, — ocxpeo nenosHaxe Bpe;iHocxn, lajy cy jyH^ny no- 
JiOBDHy Jarianmi oxe.xH oa Pyca y paxy, — ycxyii.7>eHa je, 
Mecxo HKaKBe HOBqaee HaKHa^e. ^Ipyre xeiiiKohe cy dajie 
y xoMe iiiTo je Jaiian ipaiKno .T,a Vycu jip:Ke orpaniitien 
Opoj paxHHx 6po;i,OBa y JKyxoMe Mopy, ;i,a ocxany CBojima 
Janana cbh ohh 6po;ioBn pycKu Koje cy Jauanmi sa BpcMC 
paxa ysanxnjiH no mhotum iipncxaHriiuTHMa. II OBe cy ox- 
K.xoiLeHe, Janan ce o.xpcKao obux saxxcBa, Kao u oHora 
npBora. Mecxo paxHe ouixexe, o;i KOJe cy Pycii iipaBUJiii 
niixaH>e qacxH, n Mecxo orpaHnqaBaita Opojapaxnax Opo.iona 
pycKiix y jKyxoMe Mopy u iipiicBajaiba pa3opy>KaHtix Opo- 
jlOBa pyc'KHX, 0,1 qera cy Pycu npe xpedaau ;T,a iipaBC iin- 
xaiLC »iacxn, Janamiu cy ce sajioBOJbnjii ca MaituM n no 
Pyce JiaKiiiHM ycxyniiaMa. Tano Pycnja iipiicxaje ;i,a ce Maii- 
yypnja noBpaxn Kiinri. IlojiyocxpBO Jhao-Tynr, 3aje;iH0 ca 
IIopx-ApfypoM, yarnia Jaiian oji Pyca y naaaKyii (Pycii cy 
yae.xn ITopx-Apxyp 0,1 linoeaa iio;t aanyii na HeoApeI)euo 
BpeMc, Jaiiaijuu say^uMajy ^aKje Mecxo P^'ca), — mxo Le 
pehn .T,a ce no.ij-ocxpBo ca TTopx-ApxypoM ycryiia Jaiiany 
.T0H;i,e ,iOF{jie ra Jaiian Mora;iHe cbojom bojiiuukom cearoM 
Opaeuxii II ji^^yKRTU. Pycnja iipusHaje iipaBO iipoxeKxopaxa 
Jaiiany unji KopejoM: npoxcKxopax he 6uxn OHai.aB KanaB 
je i|)paHuycKu y TyHncy. Jaiiauuii cy, .lahMC, ,ToCii.in oho 
mxo je Clio iipe,T,Mex CBal^e nsMcljy h>ux it Pyca. 

3aK.T,y'ieifceM yroBO])a Mujt5^,7i,odu;iu cy .lauaHun mhoto 
y yr.Te;iy u OBaMo y EBpoiiii 11 xaMo na KpajiLCM IIcxoKy. 
3a iLiix je CBaKojaKo Bp.io Be.iiiKa cpeha mxo ce OBano 
C)p3o u OBaKO noBo.LHO CBpiuiuo iipcroBapan.e o Miqiy. Py- 
cnja je Oiina xyiena a.iu He u ucxpomeiia; Janan je xynao 
anc ce Ono n cas iiciipnao. Pycn cy mhoio nsryOujin obhm 
CKOpo ABoroAnuiiLUM paxoM. IlsryOnjin cy cBojy (J)Jioxy, 
HsryCn-iH cn.iny nojcKy, noBau, 'inxaBc xepnxopiije n cBoj 
HCKa^aaiLH yr.icA y KBponn, na IJajiKany 11 iia KcxoKy. To « lIoaHTHqKii npErjiE;t. 467 

r ■ • 

je cnojta-; ajin Hiije hii vnyTpa (5o.i>e. CTaite y PycnJH je 
Bp.io''b36n.T>HO. rycKH Hapo;i, nnuie je;iaH ny6jinii,HCTa, nivia 
npaBo niTo je He3a;iOBo.TjaH. PycKH napoA nMa nyHO pas^iora 
uiTO TpaH^n jta ce pa;iHKa.iHO npoMenn jejian nojiUTiiqKo 
CHCTeM Kojn je ;ioBeo jio neepeta KaKBe cy caji CHaiu.ie 
Pycnjy. Aiico.iyTHsaM xpeda ocyjtnTH, cy;iehn no iteroBUM 
pecyaxaTDMa AyxoKpaTHJa je Moraa dnxn HCKa^ta, cjiyiaJHo 
H npiiBpeMeno, jaK oSjidk B.xa;iaBnne, Morjia je 6hxh OH;i,a 
Ka;t je ayxoKpaxa ciiJian ii no renujajHOcxn n no bo."lh. 
Thx je cayiiajeBa Majio y acxopnjn, a cyji,6nHa je;i;He seMJte 
He MO'jKe ce ocjiaitaxn na je;tHora qoBCKa na hh na jejiny 
;i,HHacxujy. Tpe6a ycxanoBa Koje he seMJLH o6e36e,T,nxn 
ytieinhe y jipiKaBHUM nocjioBuiia n.m dap Konxpojiy na;; xhm 
noc-xoBHMa. y^einhe napo^a y xhm nocxoBHwa y Pycnjn 
HHJe jio ca;ia HHKaKo nocxojajio. Ka;i cy BJiajtiiJiH PycnjoM 
Ilexap I u Kaxapuna II, PycHJa je dnjia BejiHKa, jep cy h H.eHu 
Baa3.apH dnjiH BejXHKn. Ajih, xo cy pexKOCxn, a Humxa do.'Le 
He noMaace ycxanoBaMa jpjKasHnM nero Ka;i;, nope;i, BJiacxH. 
H cjiodo^a iiMa CBOJe Jiecxo. IJ,ap HnKOJia II xo je ysHjieo, 
H aKO je aa npBo epcMe Bpjio neojipe^CHO nocxynao, jep 
najnpe dejame nonycxno, na aaxHM onex cxerao. Mecxo 
;i,a OAJejiHOM y^nnn luxo je xpedaao, oh ce KOJiedao. Hajsa.i 
je nonycxHO n Pycujn ;iao je^ian ycxaB, Kojn, no aeroBy 
npnsHaifcy, nnje caBpmen. II, ;i,0Hcxa, nehe ce na xowe 3ay- 
cxaBnxH. y djiHCKOMe BpcMeny Bajta nfen nanpe;!, djiu cacBUM 
ce BpaxHxn nasai. To nehe saBocuxn caMo o;i; II,apa, kojh 
ce ti ;i,a.T>e nasHBa caM0;ipa\aBHUM rocnojtapoM, xo he 3aBu- 
CHXH Hapoinxo o;i yMemnocxu Kojy te dyjiyha pycKa na- 
poAHa CKynmxHHa yaiexn a^ noKaiKe y ynoxpedn cbojhx 
npeporaxnBa. 

IIpeporaxHBe dy;iyhe pycKC Hapo;i,He CKyniuxHHe cy 
Bpjio SHaqajne. CaM xaj (|)aKax mxo he xo dnxu jejtna na- 
dopna cKynmxHHa xo je inxaBa je;iHa peeojiyuHJa, xo je 
jejiaH o,T, HaJBaH;-HnJHX jiora^aja y Hcxopnjn PycKe ll,ape- 
BHHe. IIcxHHa je ;ia je nadopno xejio Bp.io orpaHHieno, h 
;i;a he ce oho jionnnje Mopaxn npomnpnxn, ncxHHa je h 
;i;a he dnpaqKO npaBO rjiacaqa dnxn orpannqeno HeH3ycoM, 

30» 468 CpncKH KitHHCEBHH Fjiachhk. 

inwe Le ce ocK.TjyiHTu iotobo cbo ce.banu ri ecu pajieHHun, 
ami sap He 6ii 6ujo spjio iieo(>a3piiBO Ka.i; Gii ce y jaeaH 
noa0Tu»iKu }KUBOT yBejin pe;iOBU :i>yjiu Koju hdcy sa iLera 
cnpCiMHH u Kojn 6a ce noKasa.iii h cyBuiiie KOHcepBaTiiBnn 
11 iToc.iyiiiHii u.iii npaBii aaapxacTH? CeocKO CTaHOBHunrrno 
je HapoquTO orpes.io J HDJrope.My He3HaH>y, n i.anaOn iisain.io 
Aaiiac H3 CBOje iiOTiiyne noTqiiii>eHOCTH iipcMa ll,apy, oho 
On HOCTaao Hajpaays^iaHnjii npnBpHiennK arpapnora conn- 
ja.inaMa. Ccm xora, iiapeBHHa pycKa je xaKO npocTpana, 
pycKe npoBDHHUje Koje cacTaB.-Lajy napcBiiHy TaKO cy pa- 
a.iuMHe je;i,Ha oj ^ipyre (n.Ma nx Koje join cTeay no;i, xe 
pexoM cxapnx ncxopnjcKnx ^axaaHOcxH), ;i,a je «iaK 6nao 
n HeMoryhno npnMeHnxn cBy.T.a ucxe o;ipe;i,6e. ('BaKOMC na- 
MexHOMe 'lOBCKy He Mo;Ke nacxn na yM ;ia ce y Pycnjn 
3'Be;T;e npocxo onmxe npaBO r.xacaH>a. To npunajia Oyjiy- 
Knocxn. Jejina seMJLa je jtocxoJHa ciodcae caMO on^ia awo 
je yMCjine nocxeneno 3a;i,o6njaxH, aKO My;ipoM ynoxpeOoM 
onora uixo ;io6nja yMejtne ;ia noKante jia je aacn^'jKu.ia ,n.a 
xpanai nenixo Bnnre oji OHora mxo n.Ma. 

.^ OBOMe pycKOMe ycxaBv ne noMniLe ce c.ioOo,i,a 
HixaMne n cjiodo^ia 3(5opa n ;i,oroBopa. H onnixa aMHCcxnja 
uapcKHM ywasoM kojhm je OKxponcan oBaj ycxaB nuje ;i,axa. 
lio.T>e 6n Ohjio ;i,a cy n obh njtaBa jtaxa. Bo.i.e je ;ia cy 
,iaxa npasa 3Copa h ;ioroBopa n cjioCojine nrraMue. .'laKnie 
6n 6nao Cnpa'inMa cnopasyMcxn ce 3a nsOope Hapo;innx 
Hp(';icxaBHui.a, a.m Ma KaKBn ohh Cn-m, pycna Hapo,THa 
CKynnixnna he onxu nao n cbc cjinqne iLOJ CKynnixnHC. Ona 
he yMexn xpancnxn n])aBa Koja ca^i nncy ,T.o6njiu. Y $pan- 
nycKoj 3a Bpeivie ^pyrora iiapcxsa y Hapo;i,HOMe iipe^cxaB- 
HUHixBy OHJIO je CBera nex oiiosuHnonajia. Ko MOKe npe;i,- 
Bn;iexH j;ai;Bo he jiejcxBO HMaxn y I'yciijn npsn r.iac y 
CKynnrrnnn npoxHBy s.ioynoxpeOa n a;iMUHHCxpaxHBHe ko- 
pyHHUje, npHH r.iac 3a noinxeny ynpaBy, 3a iipaeo jejinaKO- 
cxH npe;T cyAOBHMa? lle'iyBena he cxBap Gnxn Ka^i cKyninxHna 
Cy^ie 3axpa>i;nna o;i Munncxapa h "innoBHUKa pa'iyna o h>h- 
xoBOM pa.iy. ui\ji Cyjut yxBp;injia ;ia cy onn ii>oj o,TiroBO])Hn 
a Hc ca.MO napy i.ao ;i,ocaA- MnnncxapcKa ii 'iiiHOBun'ii.a IIoiinTH'iKH IIPErjiE;!;. 469 o,Tr(^^^ocT je ,1.0 ea;;a Mopajia dnxn caMO HJiyaopna, uap 
u iiope.T, Haj6o.T>e BOJLe, nnje Morao he cbg BH^iexn hu 

CBe 3HaTU. 

CKynuiTHHn dyjyhoj ,T,aTO je npaeo ^a npexpeca 3a- 
KOHCKe npe;i,Jiore u Boxnpa Syyex. Ona he HMaxn caiio ca- 
Bcxo^iaBHn rjac y nspaaii saKona, a Il,apeBnHCKU Casex he 
Boxupaxu aaKOHe. SHa^iaj JI,apeBUHCKOMe Casexy fee ce Bpjio 
MHoro noBefeaxn, ajH Il,apeBnHCKu CaBex nefee Mofen HMaxu 
,T,OBO.i>Hora yxnuaja n CHare ;i,a ce jyro npoxHBu n ne 
naxjxaca one saKOHe Koje saxxeBa jaBHo MHeite n pycKH 
Hapoj. Ako ce jaBH cncxeMaxuiKa 6op6a u nocxojaHH cyKod 
nsMe^y I],apeBnHCKora CaBexa n pycKe Hapo;iHe CKyninxnne, 
Bpao je BepoBaxHO ji,a fee nooejinxii CKyninxHHa. Sap y 
cxBapn He 6u dnjio nyno nearojia n 036vi:bHux nenpnanKa 
,aa ce ,T,ano pycKoj Jiysm ncK.i>yqnBo n ancojiyxHO npaBo 
3aKOHon,aBHora xejia, 6e3 nqnjera veto, je;iHoj CHyiiuixnHH 
Koja, OA Ma i.aKO qecxnxnx n naMexHnx .T>y,T,H ona 6njia ca- 
cxae.ijeHa, neaia nnnaKBa napjiaMeHxapna acKycxBa n Koja ce 
xeK Mopa napjaMCHxapHocxu yimxH? H Hajnap.iaMeHxapnuje 
ApHtase, Kao HanpnMep EnrjiecKa, uMajy jiBa ;i,0Ma, jejtan kojh 
oiipa Hapo.T,, ;ipyrH cacxaB.x>ajy qjanoBH kojh upejcxaBJLajy 
II Kpaoja n xpa;i,nunoHaaHe nnxepece EnrjiecKe. JI,Bo;i,OMHn cn- 
cxeM noKaaao je luxa Bpe,i;n, a xaKo ncxo n je;i;Ho;i;oMHii. 
06a;i,Ba UMajy cbojhx ;i,o6pnx h ptjaBHX cxpana. My;tap 
.ipHxaBEHK He MOHce HiiKaKo 6nxH 3a xo ja ce yBc^e onmxe 
npaBo rjacaita. Je^an jiom na je,T,Hoj cxpann, U^ap na jipyroj, 
a no cpe;in hhko ! To 6h 6njio Majio qyjtnoBaxo ;ipH{aBH0 
ycxpojcxBO. Kojn 6h ra xaKO y;i,ecno Morao On ce oiixy- 
amxn Aa HHJe ,io6pa mqcjiho Ka;i; ra je cxBapao, CyKOo 
u3Me^y cKyuiuxuHe u II,apa ouo 6n Hen36e3KaH u Mopao 6u 
ce yopso jaBuxu. lJ,ap ne 6u ^yMu nonycxno, a ^yMa 
HO on iLCMy. ITs cyKo6a 6a nsamao Kao no6e;i.Ujiaii, IJ,ap, 
a lie JlyMa. ILianyfee Oyna, peBOJiyunja, y uejioj seiMJLn, 
pefen be hcko, mccxo uapcxBa ;i,HfeH fee ce peny6jiHKa Ha 
pyiueBUHaMa iiponajiora npecxojia. Tora nefee 6nxH. Y Vy- 
CHJH uocxoJH anapxnja, aan ne nocxojn peBOJiynnja. Y 
seMiu ce (Be pasoopyqaao, n xa ;i,e3opraHU3anuja ce no- 470 CpnCKH KftHHtEBHH TjIACHnK. Kaayje y hhsj MecHiix spjio osouxhiix H3rpe,i,a, ajiu OHora 
CHaHtHora noKpexaqa kojh 6n yje;inHHO CBe Haiiope, yny- 
Lneao iix je;i;HHM iipaBueM h je;tHOJ cBpcH, — HCMa y Py- 
ciijn. MoHce y Pyciijn ouxn saBepa, nooyna, ,T,ejiUMn«iuux 
Hacu.-ta, aau peBOJiyuuja HHJe join spejia y Pycnjn. Mnoro 
My^ip'ocTH Tpe6alie c oCe CTpane, n c uapcKe u c napojine. 
HacraBH Jiu ce noKpeT kojhm fee ce nhu Ha to jia ce xpa/Kii 
CBe, H OHO iiiTO je HeocTBap.T>iiBo, Hete ce nocTiiLH niTO 
ce avCwiH. MecTO peBOjyuuje ;i,olin he peaKiiuja. II,ap Hh- 
KOJia je, BepoBaxHO, ;iao Majio, ajin n ca thm uito je Jiaxo 
MOHve ce OHTU sajioBo.Tjan y AanamanM npnanKaMa. Kaji, 
6n Hap npncxao jia. casose /l,yMy caji, o^Max mccxo mxo 
je H>eH casHB ojipe^no sa njiyhy ro;i,nHy, CBe 6n huijio JiaKuie 
u opHvC. Ako iiT;a,e, OB;te xpc6a rBOHv^e KOBaxn jiok jc Bpytc; 
u je;i,HOJ II ;ipyroj cxpanu xo on ce motjio H})ciiopyuiixH. 
Pax jc (Bpincu, Mnp na npary. llyno je iipeuintix iioc.ioBa, 
OHii ;i,o6pa jiohcxii iiory caMO xano ano hx caMo;i,p;KaBHU 
Pociiojiap aajCvTHo ca cBUMa PycuMa HocB[iiiiaBa. 

IhiocxrAHu. OUEHE H nPMKASH. 

Petk : CxrAjiAitE Mjiajiota l>Erxi;rA. (' HCMa'iKor iipe- 
Bco Iij)auKo MyiuuuKu. Mocxap. 1905. (Majia BuoJiuoxcKa, 
CB. OH -95.) 

llpCBo;!. KiLUHceBHor jiejiii hc .Mopa ouiii ;i,o6ap iiu 
OHAa Ka,a iipcBOAUJian ;i,o6po sua ii Jcsuk ca Kora upeeo.'i.ii 
a jesuK iia Koju iipcBOAn. .V i;iLn>i;eBiiuM jcjiiiMa iiMa yeci; 
Riecxa 3a Kpja xpe6a napo'iiixo Oiipaxii iiapase awo ce xolic 
Aa ona y iipeBojy ne H3ry6e o.i. cBoje Jiciioxe, ii xaKBHx 
jc Mccxa, no iii)aBiiJiy, cbc biiiiic y kojiiiko jo auaiiiiija 
iiucaii Kojii.ce iipcBojiii; jc^ina hccj)cIiUo yiioxpe6jLeiia pci 
iioKBapu y xaKBOM ciyiajy MiixaBo mccxo u Ka;i; cMiicao 
ocxane HcitoupebeH. To iiixo Bamu 3a iipeBoheite KiLUHtcBHiix 
;i,e:ii\ yoniiixc, Banju Hapo'iuxo 3a PcxeoBor Bcpxepa. Koji OnEHE H nPHKA3H. 471 ,ie:^ V'j;oMe ocehaite cxanHO Tpenepn n npejiHBa ce y naj- 
pasHOBpcHnjuM 6ojaMa nehe Hnje;iHa Hnjanca 6htii noBpe- 
%eua, caMO xaKo ano y npeB03,y 6yjie cBaKa pe^i na cbom 
Mecxy. Mn Me^yxuM y obom npeBo;],y najiaSHMo : „6e4HU 
Bepxep-' yMecxo ..ja/imi Bepxep- (der arme Werther) ; „OcTa- 
Buxn xede Kora xo.xnKo mj6um''' (peq je o npHJaxe.T>y) yMecxo 
„Kora xojnKo eo^?/.n'-'; ..Ona je a^uBaxHa ujiaxa locno^a^ 
yjiecxo „OHa je H^nBaxna luaxa owena" (Bepxep onncyje 
CBojy xexKy n OH;i,a ce ,,Frau- ne MOiKe npeBecxn ca „roc- 
noha"); ^hcko qyjHOBaxo eecejbe o6y3ejio mh je ue.xy ;i;ymy" 
yjiecxo „HeKa qyjtHOBaxa eeccAOCT"... ; .,.T>y6jbeHa MOMa" y- 
Mccxo „;i.paraHa'^ (eine Geliebtej: „Mo.inM xe, c mhjihm 6oroM"' 
yMecxo „KyMHM xe doroM" (ich bitte dich urn Gottes willen); 
.,Wie froh bin ich, dass...'^ npeBe,n,eHO je ca „Ai[a ce pajiyjcM 
mxo', n aKO „froh sein" ne snaiiQ „pa;i,OBarH ce', a „eine 
Zeichuuug verfertigen" rjiacu y cpiicKOM npeBO,T,y ,,3zotO' 
6UTU upxeHt"! OB;i;e xpe6a noMeH^xu h qecxy yuoxpedy peqa 
..yoaB-, Koja ce npeBo,T.nouy xojiuko ;i,onaja ^a ilomc iipe- 
Bo;i,u nuK u »lieb« ii „verlraulicli- (cxp. 7 u 18), saxHM 
'lecxo iipeBo^eH>e HeMa«iKora ,,und" ca „na" n najsa;!, saMe- 
HDue „TDan-' ;i,pyrnM Jinu,eM jdHnne Kao y peiieHnnn: ,,Der 
Garten ist einfach, und man fiiblt gleich bei dem Eintritte, 
dass...-' «Bpx je jejiHOCxaBaH, h iuim y^em ynyxpa, ojiMax 
occTutu, ,T,a..." n aKO ce Bp.xo Jieno moxjo KaaaxH : „...u 
03,Max upH yjiacKy ocexH ce ;i,a..." 

Ajih ce npeBojinony sdor OBaKBHX cxBapa join h h6 
6h Morjo MHoro saMepaxu. One HecyMauBo KBape upcBoji, 
aan cy xaKBe npHpoj,e ;i,a nx cBaKO He mojkc ocexaxn Kao 
riorpemKy na OHji,a Kaji, ce na h.hx napoinxo yKance, n 3a 
iipcBo,T,uoua 6u ce n iiope.T h.iix moimo BepoBaxn ,T,a ce 
.laxuo nocjia c MHpnoM caBemhy n y Haj6o.i.oj naMepn. 
CaMO y npcBOjiy uMa ii KpyuHHJux cxBapn. Kaji hcko .^der 
Abgeschiedene" npeBOAn ca „ocaM.T>eHUK- (cxp. 6) ,,uner- 
griindlich- ca „HenocxnH:aH-' (cxp. 7 die unergriindlichen 
Gestalten der WUrmcben), .,ich gehe dariiber zu Griinde" ca 
,,xo Me BOJiu y noHop" (cxp. 8), „8ich an des Brunnens 
Klihle laben" ca „o;i,Mapaxu ce y xja;iy Kpaj cxy;i,eHii,a''' 472 CpnCKH KftHJKEBHH rjIACHHK. (cTp. 9), „Die geringen Leute des Ortes" ca „Obo mqao 
a>y;iH mxo nx HMa OBjie y Mecxy" (cxp. 10), ii TaKO jia.T>e, — 
OH.ia OH THMe jiaje HecyMibnea ;ioKa3a o cBOMe iie3Haii>y 
HeMRiiKor jesHKa. Aan oh Tmie ;i,ajc joui ,T;oKa3a ii o CBojoj 
a.^LKaBocxn : ko;i; Befeune ropaux npiiJiepa bhjih ce h3 caMor 
CMHCJia ;ia peiu He Mory DMaxn 3Ha>ieif>e Koje qm ce ,T,aje 
y npeBo;iy, h ca Ma.io bhihc nancibe iMHore 6h o;; uomc- 
HVTBx uorpeuiaKa ohjig neMoryhnc n nope;i nesnaiLa jesHKa. 
A.x.KaB0CT npeB0;i,H0»ieBy napoyuTO Jieno HJiycxpyjy obh 

CTaBOBH: ripBH nyt, Kaji caM cjiyMaJHO 
je,iHOM aoc.ie ao.ine ua .leaij ,ia)iij 
;iomao no^ rnsae, namao caM 
MCCTO upajHo, Cbc je 6iiJio y 
nojby, caMO je jte^aK ofl CBOJe 
ycTHpii roAiiHC ccseo na 3eM:i,ii 
II Apyro ^eie, xaKO oy, nojia 
ro;tHHc, KOJe jc ceue.io n3Met)y 
HjcroBiix iiory, ;ip>Kao oCejia 
pyKasia .ja ipi/4ii, tc iiy raKO 
rpa;uio Kao iicKy CToniuiy... 
cxp. 18. 

IIjiu : 

jc;tHOJii)Ka Tii ic to ciBap, raj 
.TiyACKn paa. Beliiiua nponoAii 
Hajnehii zteo r.pesieHa y pajiy, 
;;a on Mor:ia /KHBeTii, a oho 
Majio cno6ojie, luxo u.u ocxaHe, 
aaaaje "." tojiiiko cxpaxa ^a ce 
caaiera jiahajy, hc 6ii .in ce 
Toia crpaxa onpocTllJiii (cxp. 12). Das erste Mai, ah icli durch ei- 
neu Zufa)l an e i n e in .s c h o n c n 
N a c h m i 1 1 a g e unter die Linden 
kani, fand ich das Pliitzehen s o 
c i n s a ni. Es war alles ini Felde; 
nur ein Jvnabe von ungefiUir vier 
Jahrcn sass an dcr Erdc iiud liioit 
ciii anderes, viwii lialbjahriges, vcr 
ihni zwischen stinen Fiisscn sitzeu- 
dos Kind rait beitlen Arnien u i- 
d e r s i n e B r u a t, so dass cr 
ihin zu einer Art von Sessel diento... Es i.st ein ciafirniijies l>ing inn 
das Meusc'hongescideeiit. l)ie nici- 
sten verarbeiteu den griissten 'IVil 
der Zeit, lun zu lelicn, iind das 
Biaschea, das ihnen von Freilieit 
iibrigldeibt, iingstigt sic so, dass 
sie alio Mittel aufsnchen, uni e s 
Ids zu werden. Ob^tc 6nn>Ka o6jainii.ciLa inicy iiOTpoona. 

/l,a Hii cpiicKii jcsHK iinjc jana (•ii)aiia oboi' ii}icBo;i,a 
Mor.io CO BH;i,CTn bbIi n.iis HCFnix ,1:0 caji, HaHc;u'inix c.:iy- 
'lajeBa; i.ao ^a.-LH ,T,0Ka3 ncKa nocjiyjicc onu npiiMcpii: 6pc- 
Hxy.T.UH ce ,. vi.piiiTaBajy y Hajjicninoj pasnoBujuocxn" (crp. H); 
cBCT n Heoo ,,110'iuiLy ( ruhcn) y ^lyiiiii I3oj)TcpoBoj (crp. 7); 
oipac.iH -jT-ajy naji cooom BJia^aTU ca ,nBoncKOM n c KOJia- 
'lUMa u c jKU'KonueM" (crp. 1H\ \i\\\., a ry jc nny.ydfl. n « • 

OuEHE H IIphkash. 473 od;iHj:v,.KaKojB" (..KaKOBu cy Ojyju OBje?' cxp. 1"2) n rnaroji 
.jycnoiipexnTii' (droheu). 

Ilocie CBera OBora Hiije iiOTpeoHO Haponnxo Harja- 
lUHBaTu jia je nHxepiiyHKnuja p^asa, aan je Bpej.HO 3a6e- 
jC/Kuxn ,ia je npeBojiuau y xom norje^iy Ha Bume Mecxa 
iionpaB.tao Fexea. CaMO ,iBe crpane (18 n 19) ,iajy qexnpu 
iipuMepa xaKBor ..iioiipaB.T>aH>a-''; npeBoj,naau HauMe y .iBa 
Maxa Mefee xaqny ohac r,"ie jc y opnrnHany xa«iKa ca 3a- 
iiexoM. jejaHiiyx je siefee mccxo jbc xa«iKe a jejaHiiyx qaw 
Mecxo aanexe, n ano hh y je,T,HOM cxy^ajy nnje 6ii.xo no- 
xpe6H0 ojexynaxu oj. opnrnna.ia. Ha expann jBanaecxoj 
je, Hacynpox opnroHaay, yaK cxBopen n hob on.ceK, n xo 
xaKO HccpeiiHO ja napoquxo naji,a y oue. 

Kao mxo ee bctu, OBaj npcBoj nMa CBe nejiocxaxKc 
Koje jcjaH HpcBo,! yoiimxe MOH^e DMaxn: nope;i HeBemxnne 
y iipeBo})eH>y, y acMy ce orje;i.ajy n neanaiLe ncMaqKor 
jeauKa, u HejoBo.T>HO iio3HaBaH.e cpncKor, n a.i.KaBocx u 
caMOBo.-ba. Ilapo'inxo ucxn'ieM .la cy cbii HaBcjoHn ciyja- 
jeBu yaexn caMO ca npenx jBa.iecex cxpaua, Koje He 'luue 
Hii .lecexn ;ieo ue.iiiHe, ii ,T,a hu ohh hc npe;T,cxaB.T>ajy 
ijcupHHy ancxy aa.MepaKa Koje 6n ce moimc yinHuxn u na 
XOM Ma.xoM npocxopy. .'[exnMnqaH npeiMe;i ocxajior ;i,ejia 
yBepuo Me je jia cy xux ;iBa;iecex cxpana Bepno or.iciajio 
uejior npeB0,T,a, n xo y cBaKOM norje^iy, ne uayauMajyLu 
•laK hh rpyoe uixaMnapcKC norpeuiKe, Kojnx \ oBoj KH>n- 
Hinuu HMa HeoSn'ino mhofo. Hyja pa.T,n noMuaeM jom ;ia 
caM npnnnKOM xor aexnMnuHor nperjcia Hayino ;ia „iiach 
Lutt schnappen" 3Ha«iu ^acBaxn'' (cxp. 98). 

OsaKaB ce nocao y cxBapn n ne KpnxHKyje, n ja caM 
OBO HeKo.xuKO pcjH iKHucao HaJBUiue pa.T.n opuruHa.ia : xxeo 
caM ja noKa;KeM ;i,a mu hh iioc.xe OBora upeBo;ia ne mohjcmo 
CMaxpaxu j.2i uMaMo Bepxepa na cpncKOM jeauKy u ;i,a xaj 
HajanaxHuju HeMa'iKu }»0MaH xei; xpeoa upeBecrn. 

M. TpuByHAu.. B E JI E m K E. 

nPEUIEPHOBA nPOCJIABA Y .LyBJbAHII. 

CyBOTA, 27 ABrycT. — Jl,0jia3aK rocTHJy. II,eo .^au 
CTHHjy BosoBH, jen,aH 3a ;T,pyrHM; craHHua ii itena nuBHima 
Bpjio }Kune. rio3,3^paBn, pyKOBaita, .tyd-beita, 3aniiTK0Ban>a. 
O.Toop 3a ,TO'ieK OApei)yje cTaHOBe rocTHMa; Majin je o;i6op 
u He Mo>Ke ;T,a ce dpHHC hq aa inxa ;ipyro. Oji cxpaHe 
Hamiix, Majio pa3oqapaiLe: ohh cy ciipeMUJiH roBop, necMy, 
ajiu je cBe to ocTajio „y rpjiy". 

y Bapoiiiii, y>Kyp6aH0CT. y^une iiyiie, ^aybauii iiynu, 
roc luoiiuue iiyHC. y ,..Ioj;iy'*, „lljiupujn', ,,lIapoAUOM ;loMy" 
lie M0H\CTe ji.o6u'ni Mecxa: Ka^ jiare je;i,H0M „uuKOJiy'' jie- 
ce'raK, je^Ba Lerc ,ji.o6hth, Kpo3 jiccex Muayra, je;iiiy cto- 
jiimy, i.ojy j(3 on, cupoMax, c BejimaiM iioHtpiBOBaibeM Koje 
he iLCroBa rjiaBa ue.io ueue iiaMTuni, Her^e n3i;ojeBao. II o 
uyoauun, iipiiMehyje're najiipe /Kime rpyne Cpoa; saxHM 
CTape no3HaiiiiKe c jyrocjiOBeucKHX jiaiLCKiix CBeTKOBHHa, 
r.r. Tia.icKoia, ^I^paHreiiia ii Jipyre (Byrapa ueMa); Hajiiocjie 
BaM ;i,OMo:i>y6iiBn CjiOBeimu noKasyjy je,T,Hor no jcAHor oa 
CBojux Bnl)eniijiix .i^jau: obo je iipo(l)ecop raj u raj, necmiK, 
(juKap, BoI>a nojiiiTU'iKe rpyne, hta- 

IlaJBaHCHHJa CTBap oBora ^lana a jejuna o;i, naJBaacHiijux 
■ra'iaKa y nporpaMy u,e;ie npocjiaBe, to je iipeAaBaibc ,I,p. 
llnana OpiijaTe.^a o Ilpeiuepny. FIpeiaBaiLe je y MeceoM 
,l,o.My. na ;i,('<noj ooa.in . hyo.i.aii'iimc, y Be;inKoj ,i,Bopaun 
jejTHOj. 'Ja KaTcipoM M-iaXH ,i,OKf^p: bucoko 'lejio, UBHicep, 
(|>n3ii0H0.Miija iMUJio iJiyMa'iKa nan yonurre oesCpi.a "loBewa, 
I'jiac jacan ii iipiijaTaii. P. IIpiijaTe.b je hot roAuna cTy- 
TOBao Ilpeiiiepna, iiuiik' isc.iuKy cTyAnjv o obom cbom Ji.y- 
uiiMny, ''a.i xoLe ca.Mo rjiabne iifl,C}ii ji'A Ka>Ke U3 Te cry- 
Auje ; npejaBaibc je soor Tora Bpjio jiyvo, jibr oaTa: HRia 
II je^aii ojMop y cpe^u, ii iipe^aBa'! ce npe^ m^um iisbh- 
II. ana iiyo.innu. h ohomhii.c ko.iiiko iic irpe,T,aBaibe Tpaja in. 
II awo no BpcMciiy |>l,aBo cpa'jyHaTo. iij>e;ianaifae je niiai." 
(u iia))ai5iio) ijp.io oBoii.biio n TeMe.biio. 

CBojn.M npe^aBaFbeM je \\ lIpujaTe.i. XTeo Aa A'd npsn « • 

B E Ji E in K E. 475 „nocKyc'' T.j. npBii uoKyinaj jiy6jbe, jaqe KpaTHKe ITpemepHa. 

'^fffferaepHy je ,iocTa uneaHO, a.m nnje H.np. initeHa 6no- 

rpa(^CKa wpnTHKa necHOKOBa. A to je noKyrnao T. Ilpn- 

jaxe.Tj. Oh je oiipxao hcdbot IlpeuiepHOB, cpe^Tinny y Kojoj 

je OBaj HxUBeo, yxniiaj koju je to .ibojc UMaao na iteroBa 

;ie.Ta. IIpeiuepH je 6110 cjio6o;i.aH .nyx, BacnuTan y Kpyro- 

BUMa ejo6ojii>a»iKUM, CMe.TCM, hyhum nojiexa. Me^yTUM, ium 

ce HS THX KpyroBa ojiBojuo, 'ium ce .,ca cTpane" BpaTuo 

y .lOMOBUHy, 3auao je y je;iH0 ;ipymTBO Koje je 6hjio u3 

ocHOBa npoTHBHO iteroBUM noraejtuMa n BacnnTaity. y 

KpaitCKoj je Ta^a, iio'ieTKO.M TpnjieceTnx ro;i,aHa npoinjiora 

Bena, ;ipymTBO 611.10 cKyqeniix norjie^a, nyno Tpa,T;Hnnja a 

npe;ipacy;"ia, ydnjeno KnepaKajiBS.MOM n npoBOHUHajHnM cnx- 

nnqapcTBOM. JanceHucTK cy on^ia BJia;i,ajin, Bjajiajin ayTO- 

pHTeTOM u yTHuajeM orpoMHHM, jipacajH y cbojhm pyKaMa 

CBe nojiO/Kaje counajiHe, jipHtaan iiensypy naji KitaraMa, 

Koje cy iieHHjiH, HapaBHo, cxporo KaTOJH'iKHM aiepHJiOM u 

UU111M Buuic. npeinepH je, HapaBHo, ono itHXOBa acpTBa, ne 

caMo y TOJiiiKo uito jo Mopao Jiii'iiio iiaTriTn 360V itiix (no- 

SHaxo je roibeiLe kojc je oh UMao ;ia iqteTpmi oji. imx), 

Hcro n HJTO je HMao HcnpaBUJuy necHutiKy eBoayunjy, Jieno 

HO'ieT ajiu 6p3o HpehuuyT pasBoj ^yxa. Y „CoHeTHOM 

BeHuy'^ 6uo je jom jaK, u oiiupao ce tomc hitcthom yxu- 

uajy cpejuHc, ajiu je nacKopo KjioHyo. HjeroBo „KpuiTeH>e 

ua CaBuun'S MebyTUM, snain K.TonyjiocT iteroBv. Ty jc 6ho 

Hode^eH, HOHH/Ken, y6ujeH, cnyTan cacBHM. Ten jonnnje, 

H>eroB ce jiyx oneT ^urao, ajin 3a Maao ; CBejtoqancTBa Tora 

HOBora HOJieTa, Tora upenopo^aja jecy aeroBe necMe „Pn- 

6ap", ..CMoaeTy', jjneBHy'*', n ji,p. Ajih xa 6op6a H>eroBa ca 

(j)aTajH0M cpe^TUHOM yiiHHHJia je ,T,a oh nnje ,iao cbc uito 

je Morao jiaTii, n ,Ta iteroB ;khbot 6yjie Hecpehan. Taj ne- 

cpekaH HxUBOT, jio;iao je T. rTpujaTe.T. na Kpajy CBora npe- 

jiaBaiLa, orjie^a ce y jom je;i,HOM necHHKy c-TOBenaiKOM, Kojn 

je CKopo yMpo, n to Bpjio MJia;i,, y KcTcy uauMe. Cna Ta 

oopoa ucuyHHaa je u iteroB hchbot, caMO je on ocTao Biiuie 

xapMOHu^iau, c nniue paBuoTC/Ke 11 npuopanocTii. 

To cy, OTnpuauKe, rjiaBHe n^eje ii3Jio}KeHe y Hpe;i,a- 
BaiLv r. n[)njaTejba; iipe;iaBaH>e te oiitu uiTaMiiano y 
„Nasim Zapiskama". 

He;i.ejf>a, 28 ABrycT. — Marjia, .byo.i^aucKa 'lecTa MaiMa. 
Koja ce cnycTU pano y jyTpy, na ce ^Turne u niuiesHC oko 
.TeBCT caTH. 

riojiasaK HCJiora KopTeata je h3 „Hapo;i,Hor Jl,OMa." Ty 476 CpncKH KhjH/Kebhh FjiACHnK. 

y 6aiiiTii „Hapo;iHor JioMa" cee je y (|)paKy, u.iii una'ie y 
cee'iaHOM o;ie-iy, ca seaqKaMa Ha Kaiiyry. 3acTaBe ce 03- 
Hoce, BCHUir ce Byny, jiyrm iiiTaiiOBii c KaproHiiMa Kojii Hoce 
iiMeea Kopiiopaunja paa^iajv ce ,T,emi. Hoca'iiiMa. Pe;inTe.'i>u 
yjKypoanu, HcpBosiiu; F. JaHKO.B.iaJBajc, je,i.an oa rnaBHUx, 
paju, iiaJBUiiie pa;i.ii. Hdcxaje rpyinipajbe Kopiiopauiija, pac- 
iiopeji iLuxoB. PacnopcT xaj je no Bpcxn Kopiiopaiuija 11 
u3acjaucTaBa: najripe, iipe,T,CTaBHHuii jyroc-ioBeHCFrnx iipe- 
CTOHuua H yHUBepsHTexa. sarnM „Cokojiii", haqna jipyiiixBa, 
iisacaaHcxea, ux;i,. Mef^y obhm BpcxaMa, Cpdu cy nwajiu 
iipBO Mecxo CBy;ia; 0,1 cbhx iisacxaHcxaBa, cpiicKa cy npBa. 
To je KJiacnclniKaunja no iiojHxnuKHM rpaHoiiaMa: Cpooja 
je CBoja caMocxajina aeM.ija, a HeiiiKa n Xpsaxcna cy caMO 
jiejOBH Aycxpnje; saxo je npe.i,cxaBHnK 6eorpa;T,CKe onuixuHe 
iiinao iipo iipe^icxaBHUKa iipaiiiKe h 3arpe6a»iKe, iix;;. Y cpin-Koj 
rpyiiu pa3Ha cy y^pj^Hceiba 3acryn.i>eHa: CpiicKa Kifciivi.cBna 
oa;i,pyra, Ilpo(()ecopeKO JI.pyiuxBO, A.TBOKaxcKO" y;ipyH{eiLe, 
Fpa^aHCKa Kacniia, iix.t;. CpiicKor KH>iiH{eBHU«iF>or ^T.py- 
iiixBa He.Ma. 

('a;i je ,T,ccex 11 no caxii, Marnc ^asna hcmu, Kopxenc cc 
i.-pcli(,', na »ie:iy ..("okojiu" na Kon.y. CpncKc rpyne cy npcAMcx 
jieuux ouannja ; HBche na.Ta na ibux c irposopa h dajiKona. 

llpej cnoMenuKOM cmo, kojh jc 3acxpx. Mecxo ua kojcm 
CMO Be.iuKH je jc;i,au npocxop, pena je nsa ii>era, c Jiesa 
r|ipanuniKanci;a iipijBa, y uny xpnGiina. ¥ xaj itpocxop yxn'ic 
nex niccx y.iuna ; cbc cy npenj'nc J>y;in, iq)0B0Bu cy nau 
npeuyHn. CBCxa je dnjio xy jio ;iBa;i,ecex xn.i.a;ia, h nojc- 
;iuue rpyne cy Bpjio H^uBonucno n3rae;iajie: Cokojiu na ko- 
iLUMa, y npBenn.M 6.iy3aMa; KpaiLKc y napo^noM o.iejiy, 
c 6e.ioM ..KpecxoM- na rjiaBU, u ;ipyre. 

Ilocje je^ianaecx caxu, neo KopxeH^ je noxnyno ype^;eu, 
u (BeqaHOCx no'mn.e neBaibeM. Hckojiuko .T>y6.i>ancKHX ne- 
Ba'iKHx .TpynixaBa ncBajy ..CjiaBa DpeuiepHy", njinro^ny 
KOMiio3nunjy F. IIe;iBeja, Koja je/OMaaa Bpjio JienHX Mccxa. 
llocie, V. Ilsan TaB'iap ;ip}Kn OBOJ „(.'.TaBnocnu ronop". 
W TaB'ia}) je poMancnjcp c;ioBena'ii;n, cia.ien ca[ta,i.nnK 
,,.F>y6.i>ancKor 3Bona', y3 xo bo^ JinCJepajiuc napxnje, Koja 
je naJBHinc npnnoMbivia .la cc IIpeincpnoHa cBexKonniia 
nsBcae n < iioMCHni; n.eroM na'innn. Cne cy xo xnxyjie 
Koje cy Mv ,ia;ie (Itynicnujy ..cJiaBnocnoi'" roBopiini.a. P. 
TaB'iap je yi„7c,Tua nojana, r.iac My. je i.ao y cxapor 
onjtooanor lOBopnui.a, recxoBU cy cuiypnn, cjio(io;i,a Kpe- 
xafba iioxiiyna; on 3na nixa xpeoa jtetin. 11 i.aKo xpcOa. 
Ha Kpajy roHopa, 3acxop ca (;noMcnuKa iia,T,a, neBa'in no'iny 


B E jr » in K E. 477 ..Oj OjOBeHu jomxe vkubii^, TonoBn nynajv c rpajta, na 
*K>tHfr'cy c.ioBeHaqKe sacxaBe. 

CiioMeHUK je oTKpnBOH, Ha je,T.HOM BncoKOM nocxa- 
MeHxy, a iipe,i je^iHOM joiu biihiom nnpaMn;i.0M cxojn Ilpe- 
iiiepH, ro.iorjaB, c oexoBCHCKOM (|)n3noHOMnjoM, y ooniHoj, 
i.oHBeHunoHaaHOJ nosnxypn : naa H.nM, na nnpaMu.in, jejina 
H^eHCKa (|)urypa ro.inx npcujy (Koje cy noc-ie xo.iuko pasje- 
;iune CncKyna Jer.ioLa ;ia je xpaaaro ,T.a ce noKpnjy"). ;iocxa 
MpxBa. Koja c jcioe jaie Bncnne cnyinxa Benau Ha r.iaBy 
necHUKy. CiroMeHnn Hiije pJ^aB, ann kjji je o;t iLera .jyxeKao'' 
OHaj H.np. 3a cjiHKapa ^e.iaKpoa y -lyKcenOypuiKOM napKj 
y Ilapnsyl CBeje.iHO. T. 3ajua, Kojn je Ha^nnno cnoMennK 
riperaepHy. nocu.iu cy Ha pyKaMa oBora Becejior ;i,aHa. n 
OH je 6110 3oyH>eH y xom xpenyxKy, Kao mxo yBeK n3rae;ia 
36yH,eH xaj Mjajin ^lOBeK Heyr.iejine 4)n3noHOMnje. Itera 
cy. y ocxa.ioM, mhoxh KpnxnKOBaan xora jana (y cbomc 
jipymxBy napaBHo), Kao mxo cy MHorn n pannje KpnxnKo- 
Ba.in H>eroB nsoop 3a Bajapa IIpemepHOBa. Kax je oh npBn 
nyx HojHeo CBoj}' Manexy n Ka,! je OBa o,i,o6peHa. KpnxnKe 
je 6n.io j,ocxa: ona ce jaB.xaaa u y HOBnnaMa a ne caMO 
y pasroBopHMa ho apxflcxn'iKHM KpyroBnaia. Ona je ody- 
XBaxana h F. 3aju,a, u ojiOop Kojn je uMao ,7i;a npervie;i,a 
HOAHCcene pa.ioBe (a Koju je, KajKy, 6no piaBo cacxaBJteH). 
u Mecxo r,^e ce cnoMCHnK n.Ma nocxaBBxn, n cbc. DIxo ce 
Mecxa xnqe, oho je ^lanac xaKBo ,T,a IIpeiuepH npano r.ie;ia 
na Kyhy r^e je neKaji, ce,xe;ia Jy.inja ITpnMqeBa Kojoj je 
OH HOCBexno CBoje Haj.ieHnie .xyuaBne necMe. 

Ca;x ;io.ia3e roBopu. F. JanKo BnaJBajc, koju je rjaBnn 
„KOMaHjaHx napa.ie", xpqn Ka xpnCinHn, caB osHojen. y 
CKopo MOKpoj HpBenoj coKOJCKOJ djiy3n, n nosnBa je;iHor 
HO je.iHor roBopHHKa Ha roBopHHuy. Koja je npe;i CHOMe- 
HUKOM. Tpyoa CBnpa. o6jaB.T>yje ce ko he roBopnxn, n OBaj 
ce nefte na roBopHnny. IIpBn je Pyc; xo je npocj). H. A. 
SaOojoxcKH, OHaj Ma^in, Mja,in, n.xaBn CHMnaxnqHu qoBCK 
c jiyroM KOCOM, c nsFJiejioM pycKora ^aKa, KOJn je nam deo- 
rpa;i,CKn nosnannK 3" ocxajosi, h Kojera ce BepOBaxHo ;i,ocxa 
:bj,T,u cefeajy. aKo cy npo.iexoc jo.1a3n.xn y quxaonnny Ha- 
po^ine BndjHoxeKe hjh na npe^iaBapta yHnBep3nxexa. Fo- 
Bopuo je jacHO, Hy6.inKa ra je aK.iaMupa.7a, ann cyaiaaM ,xa 
ra je mhofh pasyMeo, jep je roBopno pycKn. A nyd.xnKa ra 
je ojincxa aK.iaMnpaaa MHoro. Iloc.ie Bpx.innKoxa, Kojn je 
xaKo])e 6no cBexKOBHHH, F. 3auo.ioxcKH je 6no Fhomme 
le plus tete xora .xana. Ka,x je oh sanpuino, yseo je Aa 
roBopn nam npoxa F. MapKo IlexpoBat. 478 CpncKH Kh.iijkebhh Fjiachhr. Mn CMO c*e cbii CpCn Cojajin Ka,i ce oh neo na ro- 
BopHiiuy, n oeyljiiBanii V. raaBiiimha iiixo Fiiije ;ioiiiao pa- 
Hiije y .r>y6.T3aey ;i,a oh Gap o,np/Kii roBop. 3aiiiT0 non 
;i,a y iiMe CpOa roBopii? ^Jap Opouja Koja je HaJMan.e K.ie- 
piiwanna seM.r.a, na jia noinojC cBeniTeHiiKa ;ia je iipej- 
CTaB.ba? A.iH e(|)eKaT je ncnao jipyKmiju. Ileuixo oadujtuo 
vinue r. ITeTpoBHta, hciiito opnax iberoB, hcuito nojaBa 
jcAHHor CBemTeHUKa na OBOJ CBeTKOBnnu yqunnjiH cy ^a 
je nam npejricraBHUK iliio Bp.io :ieno npnM.i.en oji crpane 
nyO.iuKe. II noc.ie, no HOBnnaMa, F. IlexpoBiiK je Bpjio jioOpo 
nponiao. Y JByO.'LaHn cy ;T,B0Je rjiaBne no.inxHqKe hobhhc 
Koje npe.TCxaBJbajy ;iBe rjiaBHe nojiaxniKe napxnje: jejiHO 
je „Slovenski Narod", opran .inCepajiHC napxHJe, a ,ipyro 
..Slovenec", opran K.iepnKanHe. Te cy hobuhc je^HC jipy- 
rnMa npeoamiBajie cb(! nixo jc nenoxnyno hjih nesrojiHO 
Ch.io npn.inKOM npocjiaBC, ii, y ocFiy^mnn Jip3^rnx apryaie- 
Haxa, ,ioxnuajie ce u T. IlexpoBuha. „Sloveuski Narod", 
npeoauyjylin i.viepnKajinnMa ;i;a nncy yiecxBOBajin y npo- 
c.iaBu Huxn jajin jobo.i.ho noBaua sa cnoMenuK. npcKopeBao 
jc K.icpuKaJic CpoHJia, n nasHBao KaKO jo cpncKO CBenixen- 
cxBO cacBUM ,T.pyKiinjc oji cjioBCHa'iKor, KaKO je oao yBCK 
c Hapo;T,OM, xc sCoT xora cpncKH Hapo;i h Monte nocaaxn 
jejiHor cBeiuxcHHKa ;ta ra aacxyna. „Slovenec" jc, Me^yxaivi, 
o.iroBapao noSHBajvLu ce Ha ncxn npnwep ; luxo je ko;i 
CpOa ,apyKtnijc, ,T.oi:a3UBao je oh, xo je 3axo luxo Cp6u 
iionixyjy cBcmxeHcxBO, a ;ia ra noinxyjy, CBe;io'ui xo nixo 
Man nia.T.}' CBeinxcHUKa Kao cnor npe^icraBHUKa. Exo xaKO 
je nponiao npoxa IMapKO y HOBnnapcKOJ ho-icmhuu. UIxo 
cc li.eroBa roi;opa xH»ie, oh ce CKopo HHMajio nnje "lyo 
onaMo 1,10 cy ce ocxa.iu roBopn ny^ii. V. nexpoBfiL ce 
OKpcnyo He ipnonHn nero npcniepny, n naMa je n3r.1eAa.10 
Aa OH HMa neinxo xajno ;i,a My Ka/Ke. 

OcxaBHMO ux HCKa cBpnie CBOJ xajnn pasroBop, h 
nor.iei,aJMo iirra ,Ta.iLe OuBa. J[,\). ^'p6, npanii.-n „H{ynaH'", 
cxapu o(|)nnna.inn roBopnm.'. neiLC ce na roBopnnny, n mh 
'lyjcMO jcTHo ,.ZIata Tralia-', ,.Nazdar" n .ipyrc McinKe pcHH. 
lloc.ie iLcra, ^T,p. A.Mpyni lOBopn y umc ,,cjio6o;iHora rpa^a 
3arpe(5a-. llajsaji, F. XpnOap, npcice/uniK oinnxune Jby- 
O.i.ancKC. iipHMa cnoMcnni; h saBjtniaBa cepnjy roBopa. 

lIo.ia»;y ce Bcnnn. Oj cpiiciaix, homchumo iBa xpn: 
BCHau onnrrnne,.cpeO])n, (|»nnn: Benau ynnBcp^uxcxa c xpo- 
CojnuM xpawaMa, c HaxnncoM ..Preserno Universitas Serbiae"; 
Bcuan npo(|)ecopcj,*or JI,pyinxBa, -len, c naxnncoM y MunejcKoj 
Lnpn.innn; n jip. Benau „CpncKor KftU/KCBnor FjiacHHKa" 


B E ji E in K E. 479 je .iaBC>jpoB, c jacHO sejiennM, MOjtepHHw, apxncTHnKHM xpa- 
KapiJ&?>-^Ailgrim doja) ii c HaxmicoM : .,nperaepHy Cpnciai 
Kii.iiajeBHH r.iacHiiK" : ..CpncKn KifcHHxeBHn FjiacHnK" npeji- 
CTaB.T>ao je jejiae 03, ypeaenKa iteroBcx. 

CBexKOBDHa je CBpuiena. KopxesK ce Kpehe Kpo3 Bapoin: 
CByjia aKMaMaunje, uBeKe. 

y 2 caxa 6aHKex oj cxpane onmxnse. Ha iteMj cy 
CBH rocxD, upe;i.cxaBHnun noje,T,nHus Kopiiopaunja ca cxpaHe. 
jio 200 Ha 6pojy. no»iuH>y s.ipaBoue. najnpe OHa T. Xpn- 
Capa, Ha CBOMa cioBeHCKHM jesniiuMa koju cy OB,ie sa- 
exyn.T.eHn. CiroBapajy u HasjipaB.tajy npe^icxaBHnuu cao- 
BencKHX napoiiHOCxn, no pejiy BaHiHOCxn n Bejnqnne obhx; 
Hajnpe Hex, na Cpdnn iF. FjaBnEnh), na Xpsax. Tlocie 
xora, jpyre sjipaBHue Ban nporpaMa; ji^ma nx F. llly^nn, 
rt,ij,a Fadpnejxa EpajcoBa, F. 'BajiCKn n jp. Oji cbhx tux 
3>TpaBnua HajSojta je ona F. BajiCKora, KpaxKa, naMexna, 
jesrpoBHxa, .xeno Kasana. 

BaHKex xpaje .lyro. rocxn cy yMopnn. na sjipaBnue 
ce MHoro n He na:]n. JiojdUHC rpynDue Mei^y coGom yRUBo 
pasroBapajy. 

y Beie, KOMepcu. Hexiipn nx HMa : y ..HapojiHOM ,T,OMy". 
y ..Iljinpnjn", y ...lojjy, y ..Hobom Mecxy. Ha CBaKOM 
iiyHo cBexa, Koju jkhbo pasroBapa. Bnqe, Ha3iipaB.T>a. ncBa. 
Ja Onx Bnme Bojeo ;ia je mccxo obux i3ypHnx KOMepca, 
n.in ys anx, 6nja KaKBa xnxa ce;ie.'BKa na Kojoj on ^lOBeK 
Morao pasxoBapaxn ea cxoBeeaqKHM yJiexHunnMa n kilh- 
jKeBHnnnMa. 

Oko noHohu, KOMepcH nsy.Mnpy. y damxn ..Hapo,iHor 
JI,0Ma- noramene MHore aaiine, us MpaKa qyjexe noHenn h^chckh 
r.iac : ..ne. ne, bh cxe acaexx." To napcxBO .T>v6aBu nacxaje. 

Il,ejy Hoh necMe, ysBuun „Ha3,Tap" (cokojckh no3,TpaB, 
npuM-teH o.T Hexa), n 3B0Ha joui. 

Hohej^exak, 29 ABrycx. — Focxn CKopo cbh oxnyxo- 
Ba.xn, na B.xeji, njiu y EocxoJHy (Cpon), njin Kyhn. Kapoiii 
nuaK ;i.ocxa H^nBa. Hyje ce no Koje 3a;i.onHejio „Ha3.iap ■. 
Oko cnoMeHUKa MHoro CBexa jejtHaKO : rjiejiajy, nspanxaBajy 
CBOJe ;ioua;iaH,e n.in saMepL'e. Cjiobr ea xpana na Benny 
oxna;iajy. a:aHji,apn nx Kyne n 0(xaB.x.ajy nope^i; Benana. 

Hpej Beqe, nsa mecx eaxn. cyMpaK, u bchuh ce Hoce 
y Onmxnny, Mecnn J],om, r^te jih. 

To je cBpmexaK CBera. Viator. 480 CpnCKn KiLnJKEBHH rjIACHHK. KliH^EBHOCT. 
JI,pyH<HHA Mjiajie/KU Cpr.CKE. — MjianaK o JI,py}i{nHH 
^IjiajieiKii CpooKC jecTe saccGiia rjiana n3 roTOBora jiena, o 
yjeAiiibenoj OMJia;iiiHH CpncKoj ii n>eHOJ KiLH>KeBHOCTH, oji 
1S48 .TO 1S71. ■ ■ C. APyUITBA. 

^T,pyinTBO 3A IlcTOPnjy PEBOJiymiJE 1848. — <I>er»pyapa 
Mcceua 1904 ocHOBaeo je y llapusy ..^pyuiTBo sa Hcto- 
piijy PcBo.iynuje o,,t, 1848- (^Societe d' flistoire de le Revo- 
lution de 1848). IToKpeTa'rn cy iioiiijIu oa KOHCTaTOBaH>a jia 
je ucTopuja PeBo:iymije oji 1848, a uapoHnxo JI,pyre tl>paH- 
nycKC PeuyC.inKB join Majio iiosHaxa. Me^jyTiiM y tomb ;io6.y 
Tpeda Tpa/KUTU noiexaK h ujieje Bo;i.u.i>e jiCMOKpaxcKor h 
couuja.iHor noKpexa y ;ipyroj iio.iobuhu XIX Bei^a. TeiiiKO 
jc pasyMexii .TanainiLC ;i,oOa, aKo ce ;ioCpo lie cxBaxii iie- 
pii0;T,a Ka.ia ce oupxasajia xeopujcKa ii npaKxiiiiia peuieita 
iiiixaiba Koja ce jtanac nsBo^ie. 

TlosuB noKpexaqa nainao je orsubh y iiaymoM h no- 
nnxn'iKOM csexy, n ;ipyinxBO ce y Opso mopjio cxBopiixH ii 
iioierii cBoj pa^. ffceroBy yiipaBy caiiiiibaBajy iipeAceAHHK 
A.ion(|) KapHo, 'iJian IlHCTirryia, noxnpo;ioe;i,niiiut O^iap, 
iipo(])ecop iia CopCoHH, Mopiic <l>op, oeiiaxop. Miijipan, no- 
cjiaunK II CiiBiiiiT MUHiicxap. Cenpexap m}'^ je 6iio AiipH 
Miiiiie.T, Kora je na xom Mecxy saMenno ypeAHHK ;q)yinxBeiior 
oprana 7Kop/K Penap. .V yiipaBiioM cy o^TCopii: vHiiBepcn- 
xexcKii iipo(i)ecopii: E. Jl,euu, C. lIIapjiexH, II. EciiHua, 111. 
iKH;T, <!>. CaifcaK, III, CciloCo : Gubiiiii iipeAce;iHimn mhhh- 
cxapcxBa .7eoH BypHCoa n Aupii Bpncon; iipe;ico;iHiiK Ce- 
naxa <r>a.inci>: KiLn/KeBHiiun AHaxoji <l>paHC, Piicxas .'/Ke- 
({)poa, iix;i. 

JlpyiiixBo ca;i,a UMa jio 300 'iJiaiioBa, ca CBiijy ymi- 
Bep.3iixexa ii n.3 CBiijy 3eMa.i>a, Kojii ce OaBC bcjiiikiim eBpoii- 
CKiiM iioKpexoM OA 1848. 0;i 189ryii3U.ia3H jipyiiixBeHU opraH 
La Ue volution de 1848, y komc cy paciipaBe h »Maiinn 
o ;^o^:l^;ajIIMa. ii.TcjaMa ii .i.y,TiiMa xora ji.oOa y cBn.Ma CBpoii- 
CKUM 3e.M.i.aMa, Kao u npiiKa3ii cniijy ji,c.'ia Koja ce xii'iy 
xe ciioxe. 

.Iiyjiu KOJH ce K0,T Hac CaBC tiim BpeMCHOM HO Mory 
iisrvfiiixii 113 BH.ia oBaj joOap ii i.opiicxan uacoimc. 

C. 

B.1ACHHK, ^'I,r. Bo.JHrjIAB BK.T,KOBnr». 

ypE;iHnnu, IIab.ie lIoiiOBnTx, n JI,p. Jobah Ckepjih'r. « jr,,^' c p n C K H 

K[-bH>KEBHM rJlACHMK. 

KftHFA XV, BPOJ 7. — 1 OKTOBAP, 1905. CTPAXHJI 

c T p A m H H X A J a y K. 

HpaMCKa necMa — ennjior. 

CeoMe yMUTe.'by HeHuy CAaeeJKoey 
noceefiyjeM oey xvxy aecMy, Kojy hocum 
y Ayiuu joiu V3 Mjia^iix lo^ima. 

Jl m U, A: 
Ctpaxhj[, crpamHH xajayK. 
Mhjikaha, nonoBE cnaja. 
IIoii Hhko.ia, ceocKH cBeinTeHHK. 
KAJinHA, nonoBa Khn. 
Jly^lO-MJiAjlO, KanHHHH Aparn. 
CycEHE. 

rio xaMHirM iiiyMOBHTiiM ycoJHMa cxapora Ba.iKana BOffiio je y 
cxapo BpcMC cJioSoAHy no H36op Apy^fHy Cxpaxii.T cxpaiiiHH xaj;;yK, 
a najiCKO y pasHOM PyaiaHjy^ >KajiH;ia je h KonHc.xa M.xafla HCBecra 
Mn^Kaira y nonoBim ^ROpHMa. ' Hapoj];HO hmc 3a Hcxo'iHy PyiaenHJy. Up. 

31 4H2 CrncKH KanacEEnn Fjachhr. Cyoora npe^ aeaejBy. B.iaro cenreMoapcKO Bene oceityie ceno, 
C ieAHe cTpaHc nonor.or .uiopniuTa noyii/Kc ce Map;taK, noa kojiim 
ce t:\mii fl .Mann Tpe.M, a y ^tiiy rpcMa o.-uiiKpiiHyia Bpaxa Koja none 
y Kyhy. Cnpe.ia je yaa :ui;i, Ha.MeruTen Ma.iii Kpeiu-r, noK]>niu'ii HcyriiM 
ry6ei»4eTOM, noKpaj H>(Ta ace-Tpii. cxonnue. a Ha;i, H>irMa c rpcAa. 
Bnce :iRa cn.iera Kyi-ypyifa. Ilpcn; OTRopciiiiM npo.wpiiMa onaje ;io 
rpcMa, iiacpeji .iRopiuma, lutaTi ce Syiiap ii Kop-no, noKpaj ifciix hc- 
KoinKO Jieja, join iiuiapaHiix lecen.iiM uneheM, — Ma.Ta ncBojaMrxa 
6amTHua, nrta Koje ce tumiiH mjbiiBaK. y ;uiy ."iBopiiuiTa, ;ia.T>e waa 
Kyhe, BHCOKa Kannja. 

K a n u u n, luicoKa. Kpiiina ncBOJKa, pacnyuiieiie nyro Koce, 
onacaiia ByneHOM npera^OM, ca aarpuyTiiM pyKai^ima, Hac.nara.ia 
onpano py6;i,e y KopiiTo npea oyHapoM. Hcueliyje join KekonnKO 
Kotuy.ta. oana iix jeaiiy no ieany y K^pnio, saxnM cnyrata, saKon 
nana pyKase. ii neBa c.to6oah(> Hcyajip^KaHiiM rjiacoM : 

BeHii, ropo. Benii, cecxpo, 
06e na BCHCMO, — 
Th 3a aeneH-.Tiiiiihe, ropo. 
Ja 3a Mojy M.iaAOcx. 

Jep je xo6e, ropo cecrpo, 

C:naHa ocji.-iHiijia, 

A >ieiie je, ropo cecxpo, 

Mi'iMa y:ii>Mii."ia, 

3'ao.Mii;ia, ropo cecxpo, 

3a -lyao, .^a .v.iaao... 
Hohy xoflii. ropo cecrpo, 
Kpo.! 6yKBe butokc, 
Hafby xo;ui. ropo cecrpo. 
Kpo3 A"-T>e :ty6oKe... 

JXoK ce nonoFia k\iu aaiiejia y CBOJy necMv, na uiJUiBaKa ce 
KpmuoM no.Ma.T^a ii.eit apani, ii 3aycT9^B.T.a ce Kyrehii noa jcahmm ap- 
I'.exoM. aa je ce nay-A-nna n:»jianeKa. Ma.no noc.ne, k3 ojxaje ii3;ia:m 
M II ;i K a H a, ii Mnajiii ce HcrpchimK nor. laMii ii iiumesana y in.n.nBaKy. 

MlinKAHA. ctaciua, onpeM.-Lena HeBecra. neuiro yuejior .niiua noj; 
xanKOM npiioM inaMiijoM, npii.iaaii no.iaKo n hyTchii ce;ia na KpeBer. 
TeK noaiTO Kanima iic lena noc.TeaH.e pemi. ona oK'pehe no^iaKO raaBy 
UJto cu ryry y hcc.mu saneBana, Ka.iiino! 

iiA.lliHA, k'ao iianeHaliena. 
OnpocTii, cuaJKa, ja oner saOopaBiix ;ia cmo jyie ;i,a- 
Ba.Tii ;ieBeT ;iaHaI Tei; oro... « • 

Ctpaxbji Ctpaidhh Xaj^ij'k. 483 '" MnJIKAHA. 

Th ch Mjiajia. IIIto ah rjie;iaifi hr to, — iieBaj... 

Kajiuha, nacxaBjba. 
— y ceCn crmo sanoqex ;ia Me ne yxBarn jipeMOJK 
eaji, KopnTOM; n caMa ne 3HaM KaKo nycrnx r.iae h saHecox 
ce J necMii. 

MnJlKAHA. 

Mjiajo cpue — Tuua desSpiiacHa! II y KaBes Tyre ar 
ra saTBopnin, oiibt he ^la ce saSopaon. it eaMo CBOJ jaji y 
necMy ^a msjiuje... 

Kajihha. 
ITa y necMH je n Tvra JiaKraa, cnaJie. IIIto th yMyqe 
Te He ncBara Bnriie, — trko Mejiee saropcKH rjiac Hiviam! 

Mdjikaha. 
Henesajia caM ja CBojy iiecMy, KajiHHO. 

Kajihha. 
IIIto en TaKsa nocTajia, csajie ! — Sap ch caMo th 
npBH nopoA y seMJty sanonajia, 3ap ce caMO th dpHHem o 
MyiKy y TyhnHn! 

Mhjikaha. 
YcjA, KajiHHO. Th join Ty^y necMy ncBain, a cnaJKa 
TH je Beh CBojy ncnesajia. Ka^i, h th CBOJy saneBaui — 
pasyMcfeeni... 

Kajihha. 

CBOJy necMy Ka^ sancBaM, cnaJie... 3aMHCJiH ce h hc ana 
KaKO na saBpmn. 

Mhjikaha. 
Th caMa jom He snam o.iaKJie hein je hohcth. Ca.i. 
ncBaj o.T.aKJie rojx saxBaTHui.. 

Kajihha, mchbo 
Bara MH je cpu,e atejiHO — jia bhkhc neCxMy h3 cser 
rjiaea: necMy ca nenosHaTHM, ;io caA y cejiy neqyBeHHM 
peqHMa. JecT, Mojy necMy, cnajie! /I,oca;i;HJio mh Beh Ty^e 
^a ncBaM : — na ;ia cy Cap necMe, nero cbc ja;ioBaHKe h 
HapeirajLKe o cBeTy h cyjiOHnn! 

31* 484 CpncKH KttHJKKBHH Fjiachhk. Md-ikaha. 
KojftiKo iix y cejiy CBOjy necMv iieBajv, KajiiiHo! Aaii 
f'BaKOM, 'HIM iiycTii rjiac, sajiyiia cpue — uhhii mv ce: CBOjy 
je nccMy saneBao. — Ka^ cii Majio npe sarieBa.ia, ii ja ce 
3a T060M aanecox: TaKBa ce SBOHKa necwa caMo rope sa 
Ba.iKaHOM nesa... 

KA.inHA. 

Baiiin je PyMaHuu' ^aoneconie OBaMO jkctbh, cnaJKa. 
Ohii CBe TRKBe iiCBajy. ]\aKO cy Tymuc Baiiic aaropcKe 
necMe, — TVHCHe. a Kaji iix saneBaiii, 11 ca.va xn ce Tyra 
Tonii y rjiacy. 

MlOKAHA. 

y ibiiMa Hame saropKe ii3.iuBajy jaji. u neeo.i.y no 
iLiiBaMa u iicnripa-inmTUMa. no jiBopumruMa n cejiejbKaMa, 
iia aKO IIX ,ipyru He 'lyje, 6ap ropa um ryiy oxncBa. FopoM 
ce TaMo pasrajiyje 11 yajiiirHyTa i\iaBa cjio6o;iHor jyHaK- 
xajjiyKa Ka;i ce aaHcejiu neBecxe, u ocxaBJbeHa ;i.0Ma ca.Ma- 
caMuiria ncBecxa Ka^i joj .Toxyncii jia nepe Kpsase Koniy.be. 
Hame rope, Ham Ba.iKaH. Ka.inHo, — iiecMC iiixo oh iiena, 
iynaiin Koje Kpiije... 

Kajihha. 
TeiHKH cy jajiii uanuBenii y iiecMa.Ma BajiKana, cHaJKa, 
— a y CxpaxiiJioBoj iiccmh HaJBiinie... J\?i cii Myjia caMO 
Ka;i PyMaHuii oxerny r.iac hiis mnpoKO no.'be — cbc Kao 
;ia ce npuxajaBa iio.i, h>hm... 

Miijikaha. 
CxpaxunoBa iiecva — rjiac 0c3 pciu, xyra Cos ;rca- 
nocxn: H.y caMO BajiKan najCo.i.e iiCBa! — He 3ano'iiiii,ii 
XII xy iiecMV, KajiiiHo, — xy xu nnno He mo/Kc npHiieeaxn!... 

Ka.iiiha. 
,'l,a en 'ly.ia ca.Mo, cnajie, KaKO Hcexe.mne pel^ajy. — 
Ceo Cxpaxu.i noA ae.ienv oyKBy, nao cxapn iiooiinM, hcjiom 
cuexy Opnry. ;ia bo;ih, a com neMa hu MaJKy ;ia ce saCpnHe, 
HH Henecxy ,T.a ra noH.a.m... 

1 HapoaHo HMe 3a VKereone kojh H3 CeBepwe ByrapcKe npe- 
naac npcKO Ba.TKana y Py.Meniijy y neMa;i6y. FIp. Ctpaxu.'i Ctpaiuhu XAuyK. 485 MUJKAHA. 

••-^HfTO fee My MaJKa ja ce 6puHe, inxo he My Heeecxa 
;ia ra »ieKa : MaJKa ii HeBecxa jyHa»iKa Kpuja CBesyjy. 

Ka-iuha. 
Ila TaKo My y necMO o;ipoMopu n caMa ropa — MaJKa 
My je CBa Cxapa ILiaHnHa... 

MuaKAHA. 

IIIto cy rpaaxe nanie saropKe I KaKBe sbohkc necMe 
BDJy, — CBaKOM jyHaKy ii necMy... 

KA.inHA. 

M.iaaocT ii cjodoja y BaineM saropjy, CHajna. TaMO 
CBe uj,e Kao o;iMepeHa necMa. Jaity MJia.i; BOJBOjia ca nsdop- 
,T,pyH{UHOM daua ceHKv na uejo npe,T.ropje, a hhm ce cMpKHe, 
Haru3j.aHn jyHami cn.iase na ccie.tKe. Sap je HvUbot — 
>KUBOT y paBHnun, aap cy momuh — Hamu momuhI Eto, 
cbu ;to je;iHor saByKJin ce Kao a^ene no cejy, ji,a nx He 
noraeAam, — ;i,eB0JKe cy oji h>hx jyHaqHHJe... 

Mhjkaha. 
Saropau. Kyhy ne lysa, KajuHo, — Baiuu cy momuu cbu 
KyfeaHHUD. 

Ha Kyhe na.iaan, y ;aoH.oj MaHxiijn, onacan pcmchom ii rojio- 
rjiaB, Hon H ii k o .t a, — Kpynan hobck, ^yre npoccAe 6pane, a.ia 
jacHor H OT3opeHor jiuu,a, join CHa-yKan. 

Ilon HnKOJiA, npejici3H npeKo ipeMa. 
CyHue Beh noie paHo ;ia saaasn, y uyha ce totobo 
eMp»ie, — nsn^ox Hano.T,e ;ia BcjinM jia. an Kjncap oiiex 
sajiouHu ja yj.apu Kaenaao, u.ih Me ceHF.a Bapa. — IlMa 
Ka;i, ."by.iu ce join nncy Bpaxn-in us docxana. 

Ka.xhha. 
II ja xcK uixo ucue^ux pyojbe, — ja bchccm yn^e ^a 
ra iipocxpcM ji,ok ce ne CMpKue. 

Mhjkaha. 
IJ,eo laH, cycxaj,e Kajuua. Ja uucaM hh npcx saMO- 
luja y Kopuxo ,Ta joj noMorueM. 486 Cphckh KifcnHCEBHH Fjiachhk. 

Kajioha. 
UIto ce BaJKam caMa, cHa.Te! Oji jiecexaK jiana ne 
jii'iHiii na ceue, na je 36or xcCe ii uejia Kjha oiiycxe-ia — 
He CMCM caMa ^a cc aaOasHM yflyxpa. 

Hon IIhko.ia. 
He BaJKajxe ce, He ponhuxe, Bora ;i,a rHeeiiMO ! CeaK 
uMa CBOJy 6oa>Ky, CBaKa Kyha CBOJy 6pHry : CBaKOMe Kano 
je cyj^eno na obom CBexy. Sap je oji, ;io6pa ou^aH.ia h Moja 
rpeiima laaBa! — JI,OMahimy 3;ipaBy-<iHxaBy, ;iBa CHHa 
coKona y 3eM.T>y cum saKonax — jiaKa hm aeMJba ! HuKaji 
HHcaM ysponxao npoxuB Bonge BOJLe. Hefey ^a ponLeM hh 
OBHX xeiiiKHX ro.Tima, Ka;i, ce cxpainHa HCKymeiLa Kao xaMuii 
o6aami roMH.iajy Ha;t ucjiom nauioM 3eM.i>0M. Hefcy caw ^a 
HaB.ia»iuM rpex na jiymj'! CaMO xpiiuM, xpiiuM cBaKH ;i,aH, 
rpeiiiaH, — iiporp.Mehe xaMan odJiaK Ha.T, nauiHM rjiasaMa, 
u neua ke y Maxepu hhchyxh Ha cbc cxpane... 

Mhjikaha. 
IleK ji,o\)ii mxo xote — 3ap je Myna onmxa HGBOJi.a, 
sap cy xeiJiKe ro^uHe Koje 3a cBe pe;iOM u;iy ! 

Kajihha. 
II xn, cHaJKa, saiiixo xaKo roBopuiii I — Tojihko npoljc, 
u oepOy ,i.OK cBpuiuMO, no MirrpoBy-;i,He ,t,o1iu te Caxa... 

Mll.lKAHA. 

A 3aHixo II OH j^a joaa3u, KaauHo? — ILIxa he ;ia 
aaxcKHe y Kytu, — je^ny ncpa^iny KynaBnuy : cannjia pyKo 
ua onycxejie rpyjin, u caMO KyKa... 

IIoii Hhkojia. 
Hepy cy cbu H3ry6H.iH:^HCMa hoko y3;iaH>e y Bora! 
Ako Bac iiprixncHe MVKa — jia nac cjiomii, ai;o Bac cpexne 
Hccpcta — ;i,a Bac yxyre. 3aoopaB.i.axe po;i u Bepjs ocxaB- 
.iiaxe H cBojy seM.ty, — 3eM.7>y ivie cxe ce pojinjiu it oa- 
pac.iii, I'AC o'lese ii Maj'uiHc kocxh no'niBaJy... 

Mu-IKAHA. 

Ka,T jc xaKO ycy;i ;iocy;iHo uaiiioj scm.i.ii... 11 mh 
HtHBH npexBopncMO ce OB;i,e y jieuiHHe! — Ta.Mo iipeico 
B.iaiiiKe H BaiviaHCKC, rjie paBHH'iapii rone 'inxaB KapasaH « « 

•t» CxpAxna CxFAinHu XAJjyK. 487 KD'aaj — exo, u xaMO cvHue jacHO rpeje c HeOa, u xaMO 
^HjBj^HO npOviehe ueexa. 

Hon HuKOJiA. 
y xy^oj 3eM.T>u rpeje xj^e cyHue, Hesecxo, h HHKa;i 
OHO HO MOHx-e Aa sarpeje cpua HeMnjiux-He;iparHX xyl)UHau,'a 
Koju iioJ^y .la OcHje o;i cnoje cy.iCuHe. Huxn fee xaMo npo- 
jiehe HKaji rpanyxu ;i.a iix o6pajyje. 

MUJIKAHA. 

A OBjie — sap xepex u HeBo.T>y ;i,a n^ajuMO ! 

Hon Hdkojia. 

Tepex — upHu xepex u poncny HeB0.T>y, ,T,euo; o'leB 

rpod, sapacxao \' xpaBn noKpaj ce.xa: — jep OHaj komb 

HBJe ocxa.io Huiuxa no;i hcSom iiOMupn ce ii ca jiyKOM u 

hcbo-TjOM, ii ca.M xpanm sapacjiii oqes rpod Jia ce nciiJiaie 

lia.T. ILUM. 

MuJlKAHA, aajiiim.'BeHa ii ueh loiouo He yueciayjyhti y paaroBopy. 

TeuiKo oHOMe KOMe je caMO jej,aH rpo6 ocxao ,T,a ra 
H^ajiu Ha OBOM cBexy. 

ITon HuKOJiA. 
A xpu nyxa xeuiKo ohomc, neBecxo. KOJu hu je^aH 
rpoo neMa na CBexy: Kaj. ce noBpaxu saMopeH o.ti, ,iyror 
iiyxa, ;ia ce ucnaaie naj iteroBUM ncxp3MejinM KpcxoM — 
CBOjy K.xnuy ;T.a ocexH y 3eALT>n. 

KAJinHA. 

HncaM j'a cpacjia c xom scmj^om — H^nsa jin ce ca- 
paH>3JeM y ity! IIInpoK cBex! — caMO xpe6a ;ia yajlHrnein 
rjiaByl... KaKo cy saropuu Kpujaxu: nao ropcKn op-ioBii 
iiinpe ce naji, seMiOM u bo;iom — Hcte ^a 3Hajy hh 3a 
TypqHHa, hu 3a jaHHiiapa. . 

M H Ji K a H a ce hyxehn ocMCJKyje. 

Hon Hhkojia, BpTefen r.iauoM. 
IloxKpecame ii saropnuMa Kpa.ia, hepKO ; exo n h>uxob 
Hajcjooojenju opao, kojh HHJe ;iao TypMUHy ,Ta saBupn y 
H>nxoBa naaHliHCKa rHe3;ia, -- n oh xy CKopo najie y nsjiaj- 
MH^Ky saMKy. 488 CriicKH KituHxKBHH Tjiachhk. 

y Taj Max, Kpo3 luynjLHHC Ha Kaniiiii, nano.ty na py^HHB, 
ona^a ce onmic HecnoKojcTBO : ^chc, yeBOJKe, Acua, ynnaiuemi, 
rpMc Ha jeaHy cipaiiy, cxapnjn ce.'iami n ce:i.aHKe Bpahajy ce n ca 
CTpaxoM 6auajy nor.Tejx na :ipyry. 

JeAHa ciapiija cyce^a npiuiiiHe ce nonoBoj Kaniijii ii noiHn.e 
na nyna y H>y pyKOM. < 

CycE;i,A, HecnoKojHO, H3a Kaniije. 
O'le nono, oic nono! 

Can Tpoje ce OK'pehy 3aMyf)eHH, 

Iloil Hdkojia, nojfiaan Ka Kaniijn, Aajyhii Kajinnii n Mh-ikehh pyKOM 

aHBK Aa ocTEHy r^e cy. 
UlTa je, MapruHHiie? IUto ce CKyniiJio uejio ce-io na 
py;iHHy? 

CycE;i.A. 
Oau, o'lc iioiio, — TypuH ! Ujiy Tvpuu! 

Kajihha. 
IUto cy ce cbu ysdyHu^iu? Mu ce saiipu'iacMO, nc 
BHjiecMO, — uc.io cc cejio CKyuHJio iipe.T, KyhoM. — Xtc;iox 
;i.a BC/KeM ynte ja iipocTupe.M... 

yn.iamcHa, aanyBana, iianaaii iia m:LHBaKa npyra cyccaa, ho- 
;iehii 3a pyKy aeie. 

Jl,pyrA cycEjiA. 
IUto ctojutc? — IIcbccto, Kajiiiuo, — Typnu njty 

0,103,^0 ! 

MUJIKAIIA. 

Kah'Bu Typuu no oBoj Mpa»inoj Bciepn ! 

JI,pyrA cycE^iA. 
Typuu iijiy, xajjiywe cy iroTcpaJiu ;ia Bcuiajy! 3a uouoBy 
Kvhy uuTauic — cra Ke Ty ,T,a iix ^TOTepajy! IjC/Khtc ,na 
ce caKpnjcTe, — aJTc 3a mhom, Kp03 ui.huuaK: uuko Bac 
iiehe Bii;iCTU . Dp30 je oner HccTaje ca yereTOM. 

hA.luuA, ncnpaiia je oMiiMa, y He^oyMHun. 
Ky^a {ic.MO sa h.om, .^a cc KpujcMO : rope y co6n ko 
he nac bd.tctu ! 'InM 'lyjy: TypquH, cbu U3ry6e iiaMCT o,\ 
CTpaxa. ■*» Ctpaxhji Cti'aiuhu XA.j;i,yK. 4<S9 

"'Hum rion H n k o .1 a naahe h3 nBopumxa, roMH:ia ce paa- 
HBJU^, H*yKa3y.je ce upHo.MaH>acTH iynaK-xajflyK, ca oKOBiiMa BeaaHOM 
pyKOM 3a Hory. Haa H>era ciuase c kohju aea xypcKa ceJMena, 11 oa- 
Max noMHtty paaroeop c nonoM. 

MHjiKaHa II KajiHHa r.ne^ajy na ABOpHuiia. Ay^e kyiafte. 

Mhjikaha, Koja aar.icAa HecnoKOJHO ca cbux cxpaHJi. no3Haje xaj- 
nyKa, yaCyyn ce Bncue, cTeA<e necHime, iipajjocT joj oaapaBa ueno.nime. 
lIcTUHa onno ! yxBaxnan ra ! II H>era yxRaxiiJiu naj- 
iiocje, Besa.in ra, oKOBajiu ra, — ooopuo rjiaey n caM 
CrpaxDj, — oqnMa ,ia ne iioBepyjem ! 

Kajidha, r;iena je y Heaoy.Mnuii, a aaiiiM cacBUM aa^yiieH'. 
Je-j Cxpaxna pe»ie, CHaJKa? To Jin je CxpaxiiJi cxpauiHu 
xaj,TyK ! 

Mu.lKAHA. 

JvHa'iKy .My CHary ;a.ecex Haxnja iiosnaBajio, xajjiy^Ky 
Aiy uacx Majio h BejiUKO j\.o jyue cjiaBnjio ; a jiauac — ej! 
ccHKa OA H.era Kao X'^ Huje ocxajia. J\Be saiixuje ra rone 
— jiea xaCopa uapcKe Bojcne ne Moroiue My cxaxu na uyx. 

Kajihha, HacTaB.T>a. 
— luxo My saropKe iiecMy iiesajy ! Ka^ caM cjiyuiajia 
ifcuxoB oxernyx xjxac, — BoHve, saKMonuM o»in: xanaB ce 
MJian ;iejinja HcnpaB.-La npe;i,a mhom, — aan oh Seine... Ha 
3ap je OBO ouo Cxpaxn.x cxpainHH xaj,T,yK! 

Mhjikaha, me^a ra iiaAancKa. 
Jlii ce bh;ih cam, ne 6n ce cajia nosnao ! Ooopno ohu, 
npHKJioHuo r.iaBy, Kao ;T,a ra je cxnji jia norjie;ia .tyjie y 
jiDue, H HHKOMe peq He nporoBapa. Ej, sap ra xaKBor ja 
noSHajeM, KajinHo ! 

Kajihha. 

Tii ra nosHajein, cnaJKa. Uecxo je ^lOJiasuo ua Bauie 
ce;ie.ibKe npe rojiuHy ;i,aHa. 

Mu.lKAHA. 

Ko y saropjy Hoje ;i,oaa3uo na Harae ce;iejLKe, KajiuHo! 
Ka;i; ce oko Baxpe nopehajy ru3,T,aBe jieeoJKe, Ka;i iiycxe mcjch 
rjiac, na Ka,T, hm H33,ajieKa ca daunja upHOOKu oBuap no»iHe 
;i,a oxnesa: h3 xpn cejia momhu cBy Hofe nyxyjy ,i,a na ce- 490 CrncKD KhjUhjebhii FiiACHnK. 

^e.^LKe loliY, iia sap fMouo.iaii xaj.iyw jia o.io.iu cpuy, cum 
;ia ociaHc y nycToj lopii!... Mjia.aocTH u. jiyAOcrii 3arop- 
CKiix — Hur;ie y cBeiy ne.Ma! 

Kajihha. 
II 6aTa ra ca ce^e^LaKJi iioaiiajc. Cujiasuo Crpaxiu 
ca o.T.a6paHiiM MOMHuMa ii3 rope, ii ceauy ^leBojuy iipccjiii- 
UOM .lapuBann. Csy noh no ce,T.ejbKaMa cjio6o,t.ho opo bo- 
;iH.iu, a miM iipBa 3opa saOe.in ua iieCy, .TOXBaxajin cc 
onex rope. 3aT0 ra 611J10 cxpax, roBopuo je, j,a ra He 
cpexHC HenavT, Ha Baanany — He MOHte ;i,a ra ce oxpece. 

Mu.lKAHA. 

Tboj 6axa, — r;te je caji ;i,a ra bei;iu KaKo ce cmh- 
pHo y oKOBUMa, KaKo je nesepHa cy,i6uHa caBUJia u Cxpa- 
xu.ioB Bpax Hajiiocjie... Illxo je o,t, iLera cxpaxoeao no 
.apyMOBUMa h pacKpmLuMa — ro.i,unaMa bcK! 

Kajiuha. 
Ako ra ce oaiii u Cojao, cHaJKa; aKO je Majio 11 bc- 
-inKO ;ipxxajio o;i, itera, wao Jiuiiilie, — ko ji,a ra He HOiKa.in! 

.Mu.lKAHA, oiiCT ce ywupyje, Jiimc joj cc iiOMpami, 11, p\cTy>KeHa, 

xBaia ce 3a yapyjaHC rpyaii. 
JI,a ra no;Kajin... 3ap Aohe pe^ h ii.era ;ia ntajie ! — 
IIIxo HHJe cioOo^iHo yMpo Ha BajiKaHy — CMphy jyna'iKOM, 
KaKBii M\ iipu.iu'iu ! BucuCaoa u lopouBcx rpo6 ;i,a My no- 
Kpiiuajy, Caar ;uix mccxo xaMJana n nsMnpne ;ia no^iyxue, 
rpanaxa OyKBa Kpcx Ha rpooy ja My Ho;iurHe! Y necBecHOM 
CHy caM cxapn noo'iuM Bajii.aH jynaKa jia vcnaB.'Lyje. Ha 
n poi^ena MaJKa sa ilum ;ia hc aavicajiH ! 

K'a.iuha. 
Tyry u cuomch 3a ilhm HOcnKe Majio u bcjiuko AoneKa, 
CHaJKa. 

Mu.lKAHA, Haciau.ba, pa^HCyKeHa. 
yrHn.ie.ia MyuiKa cnara, oxnajia .lecnnua — ;i,a ra ne 
nor.iejani. KaMo onaj Lj^iiiaH, ru3,T.aB MO.MaK kojh Bo;in 
no ce.iy apyjKnny o^a ceAc.i.Ke lo cejie.ijKe — pa;iocT n 
Bece.TjC r;i.e ro;i ce nojane. TlpBOM H>eMy cbu Mecxa ,T.a y- 
MnHC. aa naj.inMHnjy jcBojny itera ;T.a cneeajy ! A na opy, ''* Ctpaxuji Ctpaiuhh XA.jjiyK. 491 

a Ha u3Bopy — Koja ce ycjoTHJia jia My KOTJiose o^peKHe, 
-tfej^* HHJe Henana ,ia joj caM i.iiTy ca 'lejia cKueel' 

KaHIIHA, npcKO OKa. 

Jecy .lu TcCe .leBOJKe npniicBaae aaCxpaxaja? Jecu 
My TH ;i,aBaaa Kuxy, cuajica '? 

MOJIKAHA. 

KuTv c "lojia ja caM caMO tbom daxn ^aja, Ka.iuHO, — 
uejo 3aropje ycxa npoxiiB nac. OnAa Crpaxnn... 

Ka.iuha. 
Ako xh je OA xa.ia KiieaH... 

Md.ikaha. 
CiipeMao ce - cxpanuio HaMepaBao... 

Ka.ihha. 
— cavT he xe uosnaxu. iia MOH;e ,T.a xh Kaaie. 

MUvlKAUA. 

Caji, KajiuHo, oh y OKOBHMa, ja y upiioj iiiaMUJu — 
odojc Besauu, unKy^ia ^a ce ne .MaKHCMO. 

Ka.ihha, nor;ieaa Kpo3 KanHJy. 

Oh Le Aa Aol)e OB^e, CHaJKa. Tu, aico xoKeiii, ujyii 
rope y co6y. Ja hy Aa ysMCM yHve Aa ra BeHxe.M (■ one 
cxpaue; xofey Aa npocxnpeM py6A.e n Aa rjicAaM Kpo3 
Hi.'LHBaK. Tajio Me huko Hehe onasuxu. Xohy naojiHsa Aa ra 
BUAU^I- 0;;.i:i3n ii ysHMa casBJCHO y*.e y 6,ih3iihh. 

Mhakaha. 

ripeoojaAa caM ce ja CxpaxHja oAasHO — ucMa saiuxa 
Aa ce KpnjeM. CaA fey ra 6ap rjiCAaxu uSAaAeKa. — Bhahlu 
caAa : ceJMenn fee jom Aa paaarpaBajy KOH,e, a xaxa — 
I'AeAaj, Kao Aa Aaje saAor npeA ituMa ; xofee Aa ra AOBCAe. 

Kaahha, nojiaaehii aa Be:^e y>Ke y m-tiiBaKy. 
Xofee Aa ra aobcac. Oh sa max CBe Aaje. 

M II n K a H a, Hac.iOK.eHa na an^, aarnena ce hyxehn npena 
KanuJH. Haiio.-Ly ce HaBa.THua iotobo paaiiJiayii; oaa>Ka ce ii3;;ajieKa 

' 06iiHaj- ;;a MOJiaK 03, ;;eBoJKe Koiy BO.in 3aTpa>Kii ;s,i niije 
Bo^e 113 HjCHIix KOTjiOBa, HUH :5H MV OHa j^a CBoiy AHxy uBeKi hs Koce. 

np. 492 CrucKH Kii>hh;ebhh Fjiachhk. 

lion H II K o ji a yajcuHO ca uBa-xpn ceocKa npBUKa, pyKaMa npane 
snaKOBC npen ceJMCHHMa aa ja.\iqe aa xaj;iyKa. 

^IiiM ce Ka.iiiHa npiie.invK-H ca vmcctom uj.T>iiBaKy, npccpchc 
je aparii, yn.iameH ii aaayBan. 

JIy;iO-MJiA';i.o. 
Tvpuu cy y cejiy. Ka.iuno ; Typuu cy eaM iipe;i iiparoM 
cuiu.iii c Koibil — lUTa iienaui join Ty ! 

Kajihha. 
He BU'iu To:aiiKO : cnaJKa je xaMo. — lilxo cu cc TaKO 
3a;i,yBao I 

Jry,T,0-MJIAAO. 

0;i, uoAHe He CMeji Jia ce iipuCjiiiHcuM ; ca;i ueic 6y;T.e 
Ko xohe, lie MapiiM ! Typuu iipoBOAC KoiLe no JiuBavT,n, y 
Bac Le ;i.a uoLe. 

Kajiuha. 
He Bii'iii TOJiiiKo, cnaJKa je iumo, KaJiceM tii. Osuojuo 
ce 6e'Ai(ihu, — o mcuu Cpiiry bo,t,u. 

vly;io-MJiAAO. 
Oj, Kajiuuo, H(j ja — cpue mu ce OpuHe. ^"I,a 6e;KU»io. 
BuAeLe xe. 

h'A.lUHA. 

Ha aKo Mc Bu,T,e ? — 

c'Iy;i,o-MJiA;io. 
TypcKO oi.o — h^aBOJLe oko, iiito ioa bu.ui - — oiipnii. 
OcraBii CBe ii Cenai -- HOia BpeMCHa. 

Kajihha. 
He Bn,i,n cede KanaB je: xqJic mchc o,t, Typawa j\ii 
MVBa. OcTaBu Me ,T,a bokcm ynce ; hcuh mc i aMO iiyiio ko- 
piiTO MOKpor pyo-Tja. 

• lyjO-MJlAJlO, iipiinuLJii io.i, xnara aa y>K-e ; iioMiin.y ;{H cc oiHMajy. 
y-A{c cuA x<i Be3yj(;iii !... /I,aj mu to ynte, ucibc ;ia 
ce o6ecuM ni>e,i tooom, jep Beli uomc ,i,a mu ce cM^)KaBa 
npeji o'lUMa. 

Ka.iuha, oTHMa. 
Ta ocraBH Me. na u;ih cbojhm uyxeM ! Hhcrm ja kg- '^ff^ Ctpaxhji Ctpaiuhh XAJ,T,yK. 493 

KomKa — y Kanes jia ce saBjraqiiM, ^a He CMeivi Jima jia 
a/KeM. 

.ly;T,0-MJlA;iO, HenpecTaHO je ey^e. 
CHary ii c.-io6o;iy caji npeji TypuHMa .la mu noKasyjem! 
He SHain mxa xaMO xypcKH roBope. 

Kajihha. 
HeKa je u ituMa na BO.T>y — neh-a roBope mxa xoLe: 
3ap Mn CMexajy \buau pasroBopn. 

,ly;io-MJiA;i.o, HacxaB.-r,!. 
JejiaH fee ca^i, jtofen jia xn Kaace: paKHJy ; .ipyrii 3a 
h>iim: Beirepy; na nocxe o6ojnna: nocxe.ty! Typ»iHH Bepy 
Hejia, KajiiiHO, — ne Mory ja xy jia xe caiiyBaM. 

Kajiiha, HcnpecTaHO ce oxHwa. 
He xepaM xe — ocxaBii mii caMo yace ; ja CeiKDM h 
6e3 xaKBHx nao inxo ca xn. 

jry;i,0-MwXA;io, syne je cbom CHaroM OAaxjie, j\ok je Hajaaji He yByne 
y LUfbiiBaK, rue ce o6oje caKpnjy. 
TBOja pey Hiije peq nero Baxpa ;ia mh cpue neqe. Ajih 
Hnje caji Bpeivie sa .T>yxH>y n 3ai)eBnny. Caji o.iu osaMO, 
o;in jia xe caKpnjeM 6ap y in.T.HBaKy, ;ia xe ne Bnjie cno.i>a 
Kpo3 Kaniijy!... 

Hajaaji, lion H ii k o ji a n C t p a x n n ynyKyjy ce KyKn. 
^InM yhy Ha Kaniijy, MiinKana ce CKpnRa y HOH>y ORaiy, a cej- 
Menn jom 3a ayro, hok ne yz^apn upKBCHo Knena.io na Benepfty, 
npoBone CBOJe KOfte no pyannn npen KaniijoM. 

Hon HnKonanCxpaxnn npii.MiiMy ce xpeMy. 

Hon HnKO.xA. 
Mnora ce MaJKa pacnnanaaa, Msora ce Kyha saupnn.xa 
no HauieM Kpajy, cnee ; aau qacx n XBa.xa onnMa kojh ce 
n y OBCM xemKQM ro^iuHa.Ma He o.ipeKonie pojia ii Bepe, 
Kojn He npecrynnme CBora saKona. 

CxPAXHJi, Byye yMopHO OKOse, 
Po;i n Bepa y saKony ce ojipHvaBaj}^, oqe nono, a naji sa- 
KOHOM — HOB 3aK0H Cejax ja cum ca Bpx BajiKana saBeo, 494 Cpiickh KH>n/KEBHn TjiACunK. HO Bnnniii KriKO Me neBcpna cy;i6HHa nb6ej\.u — Jia ByqeM 
OBe OKOBe. 

rioil HlIKOJIA. 

'3-A BpeMcna je cbc y cBexy cnne, — ii jynai: je 3a 
BpeMCua; — iiocjie TeCe he jip^'ru oncx jinLn rjiaBy. — 
ITaiiia scMJLa pal)a jvHaKe. A Kojn je 3a CBOjy Bepy cjiy- 
TKiiQ n yMpo, H.era nefee saOopaBHTii iteroB po;i,. 

Ctpaxhji. 

JyHaKC CBCTy sa iipnqy pa})awia je oHa, ii pa^)aLe, jtOK 
ce Ba.iKaH na,!. ilom TJiMnfi ii cjiaBvj no ropn Buje cnojy 
iiecMy! Ajih mh ocxa ja^ na cpuy sa Moje moajkc rn3AaBe, 
3a MOJc ii36op-3aropue, r;[e iix ocraBHX nn pcm ;i,a hm 
He Ka/KCM. 

Hon Hhko.ia. 
jKhb je rocno.i., CHne, n sa ropcKe cnpoTC. 

Ctpaxuji. 
Eto Keh jijB'd xjiBv^HH .lyHaBaH, nsroHH uBehe n necMe 
n3 ropa : ko fee iix 03 oro.iejiiix Cynaea noBecTn, ko he iim 
Hyxa noKasani — xajxyHKH saBex ;ia ne norase, jyuanKH 
oOpa;{ jin He nocpaMe. 

Ron IhiKo.iA. 
He OpnHH ce: — cfiM BajiKan. cone. Ham exapH Baji- 
icaH, Kojn oj naMXHBeKa npnqa sasexe cxapux jynaKa h 
xaj^iyKa iiixo CBOje HeMopne kocxii ooxaBuuie na orno'iHHaK 
no,T fteroBHM ;ie6ejiHM ceHKaMa. FopcKH jvHaie, 3ap hhch 
4yo Ka,i BajinaH saneBa y noxaJHo Ao6a! 

CXPAXHJI. 

Kaji BajiKan 3aneBa y iioxaJHO ;i,o6a! XBa.ia va, oqe 
Mono. — Jinam jia pasrajiiiin jyHaqKO cpue y upnoj HeBOJbH, 
— Kai.o OH nena h KaKO pel^a! Hnje xo necMa: ojijen 
cxapnx HCBO.^a u Cypnwx ,i,aHa. Ko ce caMO je;iaHnyx y- 
cnaEa iteroBOM necMOM, epue My ce ninpoKo pacxBapa, no- 
3Haje OH CBora ii ;iyiHMaHnHa, poncxno n c.io6o;iy ! 

06oJHua, noiiiaB neii no Kyhe, y^Taae y xpcM. 

IToH Hhkojia. 

II 11(1 na TM. rpcMiiaH, hhjc caMo ca nocKypHiiaMa npo- CTPAxnji CTPAinmi Xajjixk. 495 jiasno .-;iKpo3 Ba.iKan : sna ofi H>eroBy necMV. — npol)H, 
d^^tff^Ha KpeeeT ,ia o^aaHeiii. ]l,ejiHM ccjiom cmo ce oee 
nofen saaoHvimn sa xeOe. — 6y;in y Mojoj Kvhu Kao y 

O'lIIHCKOJ. 

Ctpaxiiji, npnjiasn nojiaKo n cejia. 
JI,yr caM nyr npeiiiao. — Cyxpa hy ;ia iipejiasHM jom 
;iy>Kii ca neniajia narope, oqe nono ; xBajia th! 

Ilori Hhkoja, noMa^ce jcy na cej;He. 
Tlac-iOHn ce rope, npy>KH ce no rydepuexy, — otiivcth 
n cpue, Kao cua jia mh Gyjiem. Ta h ja fipuHeM o cnHy y 
xyhneu: ko 3Ha Kano My je weljy xyhoM j^yjinjia. A hb- 
BBCxa — MJia^ia saropna — Teua ra 113 jiana y jiaH jia ce 
epaxn. qeKa ra, upHima. n caMa-caMunxa jsjiame. — Tii 
oil y.MopaH. Jl,a joj KaHceM jia Aoeece Majio pannje — ;ia 
pacKBacHin saropeaa ycxa. 

CxPAXBJl, MyMii ce aa oojie cegne. 
XBa.T.a xn ;T,o Bora, oqe iiono, 3Hain ;i.a ueneiiT jy- 
na<iK0 o5pa3. 

rioii Hhkojia, npnjiasH BparnMa. 
Ako hc .ipyro, 6ap jeAHy paKnjy je jiao FoenoA h y 
Hac. y.Tiaaii yHyxpa. — HcMa luxa ;ia ce KpHJexe, Jieno, — 
3aiixnje he nohnxn xaMO koji jie^ia-MapxiiHOBnx... 

C T p a X H .T Jie:«cii na KpeBery caw. 

HacKopo ce oner saMyje paaroBop na mjinaaKa : K aa h h a ce 
npennpe ca cbojhm nparHJi, aan cy o6oje ckphbchh, re ce hc Bn^e. 

JIy;io-MJiA/i,o. 
Kaji Hehe ko,i Bac jia jifihjf qcKaj, exann jia xe 
nor.ie,iaM — ;ia ce nopa;iyjeMO 11 mh je^iHO jipyroji! 

Kajiuha 
3ap xy Hai)e sro.iy, y in.x,nBaKy ycpeji, cejia — ca cbhx 
cxpana ce Bujin ! 

.lyAO-M.lAAO. 

Kora cpue HDJe bvkjio 3a ,iparoM, komb .lyina hhjb 
}Ky;i,ejia — HCKa rne,^a, — inxa iJMa ;i,a bhah? — Ho h3- 496 CpnCKH KH.HJKEBHn rJIACHHK. 

BopiiMa xe HCKax ,t,o MpK.ior Mpana — iie ,t,o}»o; na opy xe 
TpaiKux — Hc jaBH ce; ca;i, xy xe naljox. 

Kajihha. 
ria je-a H^a.xnM, Mope, — - dpaxoBor iipoeHua JKajiHM, 
— KaKO jiPi njiCM Ha H3Bop n Ha opo! 3ap He Bojinm KaKBa 
caM! — Tlycxn aie, npaite caM xaMo ocxaBn^ia! 

Xv;i.o-mjia;io. 
Krji nil na nSBopy hh na opy neLem JHua ;ia noKa/Kem, 
ojiu OB;i.e, 0,111 jia cejineMO no.i OBaj jbnjtan, n ano huch 
vpe^eHa, — n xaKBa en mh MOJia. Exo, Bn,nHiii naKO je pa- 
lunpiio rpanc, nac jia caKpnje ! 

Kajihha. 
TTeiiy ja ^la ce KpnjeM.' — Ko MCKa pocno uBeKe, 
pano jyxpoM oCnjiasn oko jiesojaqKe rpajinne : ko xpanm 
KOX.iOBC ;ia ce nanuje, yBcie cxojn na nseopy. 3ap ce 
xaKO ;ipara jtyOn, hh y obo hu y oho jtoCa! 

Oooie ce yTumaRajy y in.tHBaKy, ii oner ce HHtnTa hc Myie. 

M n Ji K a H a nsjiaoii H3 Kyhe h hoch Ha Majiovr c-iy-KaBHHKy 
H6piiK r paKiijoM, Kojn cnymra npe^ xaJAy»<^a. 

CxPAXH.i, c ynpaB-TjCHiiM OMHMa he MnjiKaay h, npcMa narjicAy, 

cnoKOJaH. 
Focx U3 Ta.iCKa ;ioiiiao cav ar xh 6y;ieM obc bc- 
Mepn. Mn.TKano, hh 3BaH rocx hh 'leKan. 

MhjiKAHA, jenna noA"^<c omii ;i,a ra norjiena. 
Jl^oopo CH ;iOHiao, Cxpaxnjie; nania je KyLa oxBopena 

MH.IHM rOCXBMa. ri03HajCUI JIH Me? 

Ctpaxhjk^ 
y Baiiiy KvLy .la jio^eM, — bh jia mh 3axpe6axe... 

Mn.TKAHA. noun^e iiGpPK ii Hajjiir-.a My paKHJy. 
rifi je;iHy paKHJy, ,iyr nyx xh je pacnajino jkcI;. 

CXPAXH.I. 

Tlanfi. na.ifi, Mn.ii.aHO. :hyxoM OncxpoM paKHJOM Jiaico 
7Kc\) y AyiiiH yracH.M. 

Mh.IKAHA, mhm ncnnje npey, Maiim ce jia My oner HajHJe. 
nn join jejHy ; 3aropn,H BOJie ah najy. ^ Ctpaxhji CxpAraHH Xaja^k. 49? 

*. J-' CTrAXHJI. 

5Kel)n — jajie Be.iHKe — jiee nMaivi ;ia racoM. Je^na 
ropn iia uperopn, ;ipyra mh onex nSHoea njiaee y rpvAHMa. 
Hcniijc n flpyry. 

Mhjikaha. 
HasjipaBjte, Cxpaxajie. — IHto te th tytom jia xy- 
ryjeiii ; — jipyrn hck yKajie... 

Cxpaxhji, He CKH^ajyhH OMHJy c ifce, nocae KpaTKor Kyraifca. 
Jl,e H3MaKHu ce jta xe norjie;iaM caMO : H,T;em an 
Ko inxo H^aine ; Hocnin jin k'o mxo Hocauie, MnjiKaHo; — 
xBoj CQxan xo.t. n xBojy rnsAaBy Horaity, — ro;i,HHaMa set 
HueaM HX Bu »iyo hh Bn^eo. 

Mn.XKAHA. 

Xo;i H HoiuPLa. CBe CiiBa c BpeMeeoM n 3a BpcMeaa. 

CxPAXHJ, aarpece OTe:>Kajiy rjiaey. 
MujiKaHo, ;i,eBo MujinaHO, — Kaivio name khxho aa- 
ropje, KaMO nauiH momuh h ACBoJKe! CaMa Hacpe^ nojta ch 
ocxajia: pacxe an aaropcKO usefee nacpe^T, no.T.a des cenKe! 
Fjie KaKo xn ce oipKJie jacne o^n, icaKO xu je ysejio py.MeHO 
jiHue. Kao jia en jiesex nopo,T,a po,iu.ia ii .^CBex .T,y.T>Kfi 
.T.y.'La.ia. 

Mhjikaha, cO^a npeiia H>eMy na crojiHuy. 
Je;iaH caM caMo nopo;i po;iHJia, CxpaxH.ie, ii jejiny 
.T,yjbKy .T>yjLajia: pa^ocx y npnoj HeBo.Tjn, ceHKy y nycxoM 
no^jy aaropejioMl... Aan yey.T,! .. Ca,T ocxa;i,ox caivia 6e3 pa- 
;i,ocxu n Cpnre y obom CBexy. Jejian caMO rpo6 inuiM ;ia 
^lyBaM, jejifly inajmjy jia hociim. 

CXPAXHJI. 

rpo6 H upHa raaMHJa — Bemaaa h xeinKH okobh! Je.ina 
HaM Cyi)eHnua y jbyjLun cyjiiiJia, Mn.iKaHo, jejiHaKy HaM 
cy;i6uey o6ojaMa o;ipe;in.ia ; — He BesacMO je caMO yjejiHO. 

Mhjikaha, c.ieMce paMCHHsia. 
Ko je KpHB!... 

y m.'LHBaKy, K a n h h a h H>eH jipani oner no^nifcy npennpKy 
He noKaayjyKn ce. 

32 498 CrncKH KitHiKEBHn Fjiachhk. 

CxPAXUn. ncc.'.e KpaxKor hyTaH>a. 
Mil neh oBjMiiiioMo. a Ttnio M.Taiii ii3H0Ba noMiin.y. 

MlLTKAHA. 

TeK noMiiiLy. 

06oje hyTKe cjiymajy. 

.ny,T,o-MJia,TO. 
II.'iii Bo.iii Kao iiiTO ce bo.iu, Kajinno, unu mh iipaBO 
}• oqn KaH<ii: neby Biiine caMO ;ia Cy.iaM nee oko sac, neLy 
Kao BaMHiip jiR n,T,eM no cejiy no Mpa'inoj nonoliH, 

KAnnHA. 
Tla jin ja Te6e .lanceM, .iyjo-MJia,T.o, u.in tu Mcne — 
ne 3HaM, re en noh oOpnyo y jian, ;T,aH y noh ! 

Jy;T,o-MJiA;to. 
Thm npnuM oMHMa. tom paBHOM caaroM — ne ABa, 
ABa.Tecex .M0Mai;a napaui : nojace ,T,a noKHjiajy CTCHiyiiu 
ce, nyT aa yxannajy noKpaj nac npo.iaaelin, — na ura th 
CBare nonia.T>y, ,T,a n.M sarBopnni Bpaxa npe,T, nocoM. la 
nnnie v ee.iv ne cmci'a' :inua aa iioKajKv! 

Kajihha. 

Ma JKa MO TaKo iia cBeT po;in.ia n caMv enpo'ro ocTaBn.ia 
MOMun .T,a Ti»«ie sa mhom. .t.ok ne nsCepeiM iynawa npoMa coOn. 

.Iy;io-M.iA,ao. 
Tyrani .in ce n.iu ee niannin, Ka.mno. — ne n;ir)npaM, 
na n aa nsCepe.M, ima ;ia pa,inM eaja! 

nAJlOHA, npcKiiaa ra uia.T.nuo. 
To.inKo rn je enna- jynamxiro! .lyAO-MJia^o .lejinjy ja 
:i;enn.M. ,iennjy npe.Ma ceon I 

Fjiac ce Ka.iinHiH yna:byje. npennpKa ce onex yniuiana y 
iiin.HF.aKy. 

CxPAxn.i. 
CaMO TH i:i'C)u ne noTpaHai npn.iiiKy y re.iy, Mn.iKano. 

Mn-iKAnA. 
^'I,Ba oniTpa naMona — roBopaxy on,ia — Cpauino 
no MO.i.y... Ctpaxhji CTPAinHH XAj;iyK. 499 r CtPAXAJ. 

'"'A sauiTO Cexy 3al)eRnne n iieuKaH,a no nsBopHMa n 
opnMa, necMe u npuneBKC no cejiejtKaMa, — hjih 6exy caMO 
;i;a Me ucMejeni npe.T. cBiiMa. nnKora ,na ne cmgm y oih ;ia 
norjieAaM... 

Mhjikaha. cae:>Ke paMCHHMa. 
IIlTa cy ceAe.TiKe v saropjy 6e3 sa^cBnua h neuKaifca. 

CxPAxnji. 
TBOJe saheBOLte, TBOja neuKaita, MnjiKaeo, oacnBejin 
cy Ha MOM cpny. — Kao oinrpH HO^T^eBn panaMa cy ra 
noKpH.iii. 

Mhjikaha. 
Th cu dno najqBpmhn, na ce caM hhch 6paHH0... 

Ctpaxhji. 
KaMCH ji.a en, Kaji th cpue OMCKne, HOCTahem pasas 
ca 3eM.T>0M!... — (pue mh h 0H;ia ne ;iane, MnjiKano! 

Mh^kaha. 
3Ha.ia caM ja, SHa.ia h TBoje c.ia6o mgcto. — Ha opy 
qnM ce yxBaxHM, ,ieceT MOMana hem npexehn. h cbo xe — 
;i,a Me noBe.iera ncnpeji CBHJy: hh sa Kora ne xajem: na 
H3Bopy, Ha cejie:bKaMa, Kuxy 0,1 xe6e ne Mory ;ia caqyeaM! 
Ajh Ka^T, no^CMo ca cej;ejLKe, Kaj ocxaneMo caMH, odopnin 
pjiasy, H He CMeiri y oqn jia Me nor.iejiam, hh peqn ,T.a mh 
nposOopHHi... 

CxPAXna, ynpaBHO Ha H>y cacBnM OTBopene omh. 
yxBaxH MH cjia6o Mecxo, h HanpaBH Me nrpaqKOM y 
pvKaMa: nmao caM Kao 6nvT>eM 0Mal)HJaH sa xooomI KaMo 
xa caM 3Hao n one Beqepn na H3Bopy: ej, jia cmo jom OHjia 
o6oje paqyH npequcxn^xn, MnjKaHO, rposaa paqyH ca U3- 
rydbCHOM MJianouihy! — Ajih 0TKy;i, ;i;a 3HaM ! — Ten nixo 
deme jiynyo jy;KH>aK, npBe Bncn5a(5e npouBcxa-ie, — xaj;i; 
Ha n3Bop, peKome japanH, CBanoM he caa.a jpara npsy npo- 
.xehny Knxy jir rr — Bepy n 3aKJiexBy qan jio jecenn. 
Cehani an ce? -Kao HHKaja, n xn deme ca ;ipyrapnuaMa 
ypaHHJia na Bo;iy. 32* wtX) CpnCKH KlLHJKKBHH TjIACHHK. 

MnJlKAHA. Maine ijiaBOM 

Til Hiieii 3Hao .T.a ea.M i:irrv jipyroMC o6ptMMa, carao 
CH r-iauy n rji^ao Me iiSAf^JieKa ucnoA net^a: xoM' jin jyA 
re ,i.aM cBojy niiciiOady. 

Ctpaxhji. 
Otkvji ,T,a 3HaM KOMe CH jo o6peKna? — IT sap laKo 
.laKO ja iisnbe iioiiobo 'le^io ca mhom Meiviaii ;i,a .le.iiil 

MlIJlKAlIA. 

Oh Hiije CMeo; ja My caMa pci.ox ii cnaroBe ,ia mii noiuj.e. 

Ctpaxu.i. 
rionoBo 'le.io: y upKBu o^ipacno. iiocKvpiiuaMa OTxpa- 
fbeiio, iiiTO ce doju MpaBy iryr .la npeh^e... IIomobo "icao 
— 113 ,T.pyror ce.ia! 

MlIJlKAHA. 

A HaiiiH 3aropun? — rp.T,eH.e ii MiiJioBaibc ;io Ben'iaiba. 
4iiM iiporpMe OyOifcii, jiHrny r.iaBy no xytjiiHH. HeBecra 
M.iaAa-scjieHa neK Kyna caMa y Kyhii. nena oiinahyje ^aane. 

('ti'axuji. 
Oj, ]\[ii.iKaHO, KaBro sa cioCoji.fk^ jionnje no o]iinia n 
ceAC.i.KaMa, — Mynca aub jio iio^He ai\ ch iniana. ann My;Ka 
TBOjy npii.iiiKy... 

Mhjikaha, cjie^e paMCHiiMa. 
Opa II CHMe.i.ice TpaHje ,ie.iiije, a Kyhy Mynap-Kyha, 
peiwiii cy ("rapn. 

CtPAXIIjI. 

3ap TO MaJKa saxo po,i,n.Ta najjiii'iiiiijy y uo.iom 3a- 
ropjy: Kyboniiy fipiiry ;ia Bo^iiiiik y oeooKoj pounjn ;i.a ce 
aapoGiiiii, Mii.iKanoI — 3ap mu 3aT0 jieha iipe-A CBiiMa OKpeny? 

Mu.lKAHA. 

Tin saK.ioTBOM tu ce ne Cex 3aBepii.7a, a nii rn mii 
pCMii 111' po'io; — cBe (icine caMO cmcj ii nin.ia! 

Ctpaxu.i. 
TUto Mil caMO po'in roB()j)nni, — niTa cy nopiio 3a- 
KJiCTBC II iipasHO po'iul IIoKa ce ,npyrii 3ai;.ieTBaMa sanaryjy. 
MaJKo nao caMC Ccxy naMonii.ie jc,ino ApyroMO, Mii.ii;aiio, « "* Ctpaxhji Ctpaiuhh XAj;tyK. 501 

re oCoje iiopacxocMO HajauMHuju y uejioM aaropjy. CaMa 
«dKaj**'ce cpua dexy pasyMena. 

Mhjikaha, carjia rjiaBy, jiajio saMniujieHa. 
He 3HaM, CxpaxHJie, — huch xxeo oritHiiiTe ;;a jiohcuui. 
Kvfcy jia KyfcHiii: na h ja He 6ex,..; — KaKO mii 6p30 ceera 
HCCTa;ie h3 cpua, ;i.a 3Ham... 

C T p a X II .T 11 M II .1 K a H a yhyxe, a y iicxii Max ce na in.tii- 
BEKa onex Myjy ^khbii macoBii K a jt n h e ii H>eHor ^.paror. 

JIyjo-MJiA;io. 
lUxa, Aa Tu noui.i.eM CBaxoBe, iia ;ia hx oji6ujem ? 

Ka.xuha. 
Ha H Aa ox oji,6ujeM, mxa ;i,a mh yqHHHui, Jiy;i;o-MJia;i,o? 

JIyAO*MwiA;i.o. 
^'J.a TU sajiyuaM ua BucoKa Bpara, a ru ^a mm hc 
oTBopnm? 

Kajiuha. 
ripcA ASBOjaTKUM BparuMa u uerjiu iicBajy, u eroKa 
l»u'ie : 3ap CBaKOM jiCBoJKa Bpara ;i,a oxBapa ! 

JIy;;o-MJiA;i,o. 
Oj, Kannuo, oj, xyro ro.ieMa, — xohy xauKv Buxy 
nyuiKy ;i,a ys.MBM, .T>yxH xaj;i,yK ca jipyatnuoM ,T,a uoheM, 
MJiavT u scien no;i daaKaucKUM 6yKBaMa ;T,a noruHeM ! 

Kajhha. 
Jjyxu xajjiyK ua Ba.iKany ? — . Toj n36op-;ipy}KUHu 
fiuty ja 6apjaKxap : uo uycxuM ropa.Ma ujaHUHCKUM 6apjaK 
jia Ba.M HocuM, HO xaj,Ty«iKUM opuMa ca KpyuiKOBUM jiuuiteM 
;i,a BaM CBUpaM — necMe luxo ce jyuauuMa uaJBuuie ^o- 
ua^iajy, uixo cpua xaj^yiKa pa30Ho;i,e ! flobu caMO. IIIxo 
cu odopuo TviaBv? 

C X p a X II ji u M II n K a a a noniextajy ce kyreha, aaxiiM iio- 
:iaKO iioMHHsy paaroBop, kojii aar.xyiuyje aaheBuuc KajiiiHe ii H>eHor 
Tipaior. 

MnJIKAKA. 

Exo n OH ooapa rjiaBy, Cxpaxuae. O' 02 CpUCKH KlbHHCEBHH FjIACHnK. Ctpaxhu. 
06opux je, Ha BajKaHy ;ia je no^nrHeM, — Mojy cHary 
;i,a no3Haiii, MiuiKaHo. — KaKO mu oeiiie ycKunejio y ^.ymu 
— Bepy H saKJiexey ;i,a;iox npe;i; jipyroenMa: mojio 3a ,T,paro 
;i,a TH BpaxHM. 

Mhjkaha. 
CaMO .T,a caM re iiorjiej;ajia, u y ropii MyuiKa Bo.ba 
6u Tu oMCKHyjia. Ajih uito Me xBoje saKJiexBc u HaMepe ue 
cKHjioiue OH;i.a Kao MJic%T,y ca Koita ! 

CXPAXUJI. 

He xxe^iox ;i,a yKa.TjaM odpas jyiia^Ku — cxape CBa- 
xoBe ;i,a njiauiHM no ce.xy. 

Mhukaha. 
Hh cBaxa hu po;i5nHy He cMeAoiue ,T,a nosoBy npeKO 
BajiKaHa. CBa;i,6y hc iio3Ha;i,ox: ne ;;a;i,ouie hu 6y6aib ji,a 
y;i,apu, hh rajVie ^a HucHy.-r. Anaji hoI^ocmo upeKo rope oBa.MO... 

(■XrAXHJI 

He xxe;T,ox hh xa.ui y ropu cBe cuaxoBe ouer ;i.a 
HOSHBaM Ha KpBaBv CBa;i6y, hixo je iueHe oncBajy : ocxa- 
BHX ;ia caMO uac ;iBoje Ham ja;i. bu;iumo: icaa ce Kpeneiii 
y HpBC Hoxo;i,e, MnjiKauo. Onjia, Kao ;i,yxoBHUK na nciioBe- 
cxH, xxejiox ;i,a xe nnxaM y ropu — uixo cu rpex ^rpeinuaa 
c UpBUM jipfiruM.' 

MUJIKAHA. 

Ka^ CMO je;iuoM npeni.iu oBaMo, ko je joui muc-iuo 
ua Hoxo;T,e! — Man j[o ro,T.UHe, Ka;i xproBuu iiohouie ua 
Bauiap, ]iot)OCMO c iLUMa upeKO BajiKaua... 

Cxi'AXHJI. 

Tla iipoliocxe, u JiaKuy Ba.M : iipii iioiJpaii;y c.iouo.'Uium 
cpueM join cjioi5o;i,Huje iiccMe saueBacxe. 

MUJIKAUA. 

llpM iioijjiaxKy, xu cu uac ']eK;io iiyxunuu iiac ,10- 
cxuroiFK' y nyxy — jipynatHa xu usuiii.ia 3a ua.Ma ua llpi:iio|>y. 

CxrAxu.i. 
Ila II|)unopy, — cehaui ce? IIpBu eyMpai; xck iuxo * • Gtpaxuji Ctpauihu Xajayk. 503 

'^l> , — dame iio»ieo ,T,a iiavia, iiyii Meceu je oCacjaBao 'lynape h 
Topo^e, U3 luyMa u ycoja ,T,u3ao ce tux poMop. 

Mll.lKAHA, Maine rjiEBOM, Kdo 3,a ce CB?ra Ao6po oaoMiin.e. 
Kao o;ijeK ^lajieive necMe, pasHexe nojiano BeJiepifcHM 
BCTpoM. A n3Bop ujiaKauie ncno,n jipyMa, ciiname cpedpne 
M.iaaeBC u iipuryineHO napnuauie y ycaM.-LeHOJ uycxoj inyMU... 
Ila Kaj, nycTDX rjiac h BUKHyx mxo Me rpjio ;i,ohocii! — 3a 
UHax xe6u u XBOjoj jipya^uHn, ii,ejioM CBexy sa uaax !... 

Ctpaxhj. 
Hugh xu BUKHy^ia necMy uo CBOJoj Bo.bu, Mu.xKaHO, 
He roBopu; — wyjK xe xepao, a xh ce o,i,roBapaiiie ucnpBa: 
cxpax xe, y xoj ropn uapyje Cxpaxnji, iio3ualie xu rjiac. 

Mujikaha. 
Tu cu Hac cjiymao? 

CXPAXUJI. 

MyHJ xu, ,T,a upej. CBUAia uoKaiKC MynteBJLy Bojby, — 
naBa.i.nBauie. II Ka.T. Bu;i.ex Kano xfi ca>KC rjiasy, MujiKauo, 
Ka.T, BOJLy je;i.Hor nonoBor 4ej,a ue Mora;i,e A'd upcKpuium, 
— ojiCKOUH MH cpu,e o;i. xede. 

MuJiKAHA, cjie:»ce pajiennMa. 
Bo.T,a, MyHceB.ta BO.T.a. — npeKpmnui Jiu je, yracuhcui 
oriLuuixe, CxpaxuJie ! 

CXPAXHJI. 

Oj OHjia He XTe;iox hh ^a ce csexuM 3a u3,T,aJHU'iKy 
upesapy, Koja Me y ropy oxepa ^'^i ce cKuxaM, hu sa po.i. 
poJ^euu Jin ce ne OpuaeM. ^'I,urox pyKe u oji xeoe u oa uejior 
ceexa, na ce joxBaxnx rope... HosHajiox mxa je cJio6o;i,a 
n Jienoxa, no3Ha,T,ox n cede y ceexy. XBa.ia xh... 

MuJIKAHA. 

y cjiodoAU n jieiioxu cede ^a uosnaM, xo mu je 
j,yiua Hxy^eJia! 

Ctpaxhji. 

3ap CBaKU mohxC ^a ce pa^yje jieiioxu u cjiodo;i,u, 
Mn.iKaHO. — 3axo mh je qecxo oMpsuyjia u usdop ,T.pyH{HHa, 
3axo caM j,u3ao pyne uoHCKaj, h o;3, BepHnx ^xpyroBa! — 504 CrncKH Kilu/Kebhh Fjiachhk. 

JejlHora .T>yTa Heeepa h3 ceaa nporoHHJia ; ;ipyroMe Typ'iuH 
Kyhy pa3opuo, }Ke;iHy ocBexy ;i,a yxojiH; Tpefen ce KpeHyo 
,T,a ca Bpx BajKana cegt ype})yje ii nonpaB.T>a: hiiko, hiii.o 
He MOJKe cpue mnpoKO ;ia pacTBopn, ce6e ;ia ocexii... A 
ae.iena xpaBa iipocrpjia naM xyqan ryoep, ropa nac iio- 
Kpu.ia ineCejimi ceHKaMa, sapoMopujio Jiuiufee caituBo — 
CK.iouu o^H, npHxaJH ,iax, iia c.iymaj, cjiyinaj caMo KaKBe 
iipii'ie 6e3 peMH BajiKaH npuiioBej,a. 

Mhjkaha. 
Tlpiiqe BajiKaHOBe! 

CXPAXUJI. 

Te npaqe des peqii, MnjiKaiio, — Mac Beceae, 6yjae, 
Kao cjaj MJiajiocxH, qac pasByqene, aaHocne, Kao uecBecnn 
can! KaKO caM ce saHocno u sadopaB.T^ao y H>HMa cum y 
iiosne Hofen !... Taho mg n yBpeOame ceJMeim saHCceHor u 
3a6opaBieuor y iLHMa, caMor Kpaj xajjiyqKor usBopa... 

Mhjikaha. 
Ila xojinhii xc ,T.pyroBn ocxaBHine... 

Cxpaxhji. 
y cejiy 6exy iipoy cc;ie.T>Ky iiajioicujiii, ii hum acuoj- 
Miiuc irycxuiuc rjiac, cbij o,t,oiiic ji,a uapajy ii .uipajy ac- 
BOJKC. - OexaAOX caM-caMUHx ca cbojom xyroM 6e3 ;Ka- 
.locxn, ca cbojom MyKOM 6e3 HCBCte: ja ii ropa, o(5ojc ^a 
iKa.inMo. A y iionoli onex deiiie saiieBa.ia ropa ii iiiyMa... 

MuaKAllA. 

lIcBaiu .111 xy iiecMy caA u th, Cxpaxujie, — He Mory 
jiA xe ce HacjiyuiaM ! 

Cxpaxhji, Hacxai-jba. 
l»o .MU(MU 3.10 MHCJiH, Ko xj»a>KU ocBcxy y xaj 6jiar 
Mac! — caMor AyiiiMaiiuna ,T,a biiauhi iipcj cooom, ii li.era 
6h 3arp.ino. II n(' ifoau^kc mu cc pywa hu iiyiiiKy Ha ccj- 
MPHe Aa iioAurHC... 

OGoic yhyxc 

Iloc;icttii.;i i>c4cpiha nojjaia oaapaua r.pxoBC Ap'seTa, no py- 
^nHM iipo.ia3c ;^eBOJKe ca o6paMHL(aMa Ha nsBop, aaKJOiiapajy npaoHH Mi CxrAxun Ctpaiuho XAjj.yK. 505 ► kOtjobh y 0K0.1IIHII, — noaaKO noMiiiie ^a ce cnyuixa Be^iepitn cy- 
ipH. vE3;a,a.ieKa ce aaMyie tiixii rjiac upKBCHor Kaenajia, Kojn 6p30 
oja^a a ooyjMn ue.io ce-io. 

K a .1 iJ H a, Kao nonjiauieHa riiua, 6p30 naaaan 113 m.tUBaKa; 
3a ifcOM ce yKaayje HjCH apani. Oooje Kao :\a ne npiiMehyjy OHe 
y rpcMy. 

.Ty;io-MaA,no, 3a KajumoM. 
HeKaj, KajHHO, ,Tpara HCBepna, — u3.Ma»ie mh ce U3 
pjKv. — Ajiii KHheny kutv u^e.M ;ia qenaM, Knxy Ha nsBopy, 
;io6po 3anaMTu! 

Kajiiiha, iia,ytiii Kpo3 6amTHu;y, ina.T.HBo. 
Tpe6a an xn? HeheMo cejiexn ;i,o noHohn — uMaM 
ja nocjia. — Ako xu ce jipcMa 3a npa3HUM jacjiuMa, h;t.h 
u Ha iiSBop, jio cyxpa qcKaj!... 

.Iy;i.o-MjiAji,o. 
CaMO CO sauaeu, — ano xc ycpeji Hohu 11 c iisByMeM 
U3 Kyhe ca ,T,pyroniiMa... 

Kajihha. 
Je-a xu pcKox, sap He pasyMcm : jKaaiiM! 

.'ry;i,o-M;iA/i,o. 
Mcuu cpiie 3a xo6om xpnnyx Buiue ;Ka.in, Kajiuuo... 
'IcKaky xe, ca khxom ua usBop ji.a mu ;io^eui. 

K a .T II H a, He cacnymaBinii ra, ojiJiaaii 113a Kyhe aa xpa/Kii ko- 
T.iOBc, a Jly^o-M.Ta^o ce spaha 11 iimMe3aBa y in.LiiBaKy. 

y xaj Max, aoK nocjiCAHiH yaapii KJienajia ofljcKyjy nau, ce.TO.M, 
ri o n H II K o .T a, o6yHeH y upny jiaHTHiy, ca KaMii.iaBKOM Ha rjiasii 
11 ncaJiTiipoM y pymi, nojiaaii y upKBy. Hum iianije 113 Kyhe, M 11 Ji- 
Kana 11 Cxpaxiiji ycxajy na Hore. 

II oil llUKOJlA, upoiipahajyKu uocJieaH^e VAapc KJieiia;ia CMiipeawM 

KpuiTetieM. 
K.ieuajio ouje — i.iac Bo;kju Hac 30Be, hocjic cinnnx 
,T,HeBHnx 6pnra, aa Be>iepH,y MOJinxBy: je;i,uuy yxcxy pooxy 
y poncKoj HCBO.-Lii. Mojuxc cc, 'ie,T,a, xMojuxc Bora; — ja, 
rpciuan, n.icM jiii ce npeji, ojixapoM mojium sa caB po^i, 
xpuuiKaHCKoI )06 CpncKH KubnHvEBHH Fjiachhk. Mlijikaha, mum joj H3MaKHe CBCKap. 
3ajyua hrm Ha;i inaBaMa K.ieiiajio, o'luxaine naM u 
Mo.iuTBy, Cxpaxu.ie, — cBpuiucMO .in sek o6oje acMUu iiyx?... 

Ctpaxuji. 

Oj, MnjiKaHo — iipBo jipa^o h iipBH ja.ie Ha CBery, 

— MCKaj, ouex jiu Me cpue By«ie xeou, onex .111 ce oy;ie 

y MeilU cxapu ja,T,n?... PaanparaH, npy^Ka cxpacno pyne aa je 3a 
rpaii, aaii ra okobh aajip-Aie, re iix HCMohno oxnyiuTa. 

Mhjikaha. 
Onex Hac ycy.i, cacxaBH, Cxpaxioe, — luxa cy oua- 
CHocxH n HeBo.Le, mxa cy jaju 11 cBal^e: jkubox HHJe ji.o- 
Bena... Bu;iuiu, mh cmo oooje, ^anac cmo oOoje caMii — sap 
xy HHJe Haine saropje?... IlpeKo Ba.iKaHa xuuc ojjeby, cBe 
ynaoKOjio iipeiiBexaBa: jecen ujie, Cxpaxujic, — opa, ce;i.e.i.Kc, 
Kyjiyuii II iipe.ia iio'iuity!... Kao ^a ce npiiccTii, oajeauoM cc 
iprne ycipaHy. Ej, xo cy cxapH ja^ii u cxapu ciiOMCiiu — 
caihiiB iiiaiiax oira.ior .iHiiiLa: iciciiaao y;ia]ni iia.i, iiaMa, 

OMUXaiilC MOJlHXBy.. 

CXPAXU.I. 

A.iu join .lyiia cpue y rpy,T,HMa, MujiKauo. — y /KU- 
jia.Ma xe'ie Kpe... 

MUwlKAUA. 

II .lyiia, II Koiiuu y iipBOM jaAOBaiLy, ("xpaxiiac; ajiu 
(.aa jc cBc yHaoKo-io iiycxoiu u MpxBUJio: i.aA xe6c Bcsyjy 
OKOBU a MCHc npiia iiiaMuja? 

CxrAXii.i. 
Cyxpa lic 3opa oiicx ;T.a ce ocMeue — :icii Bohcjh .laii 
he cBc .T.a orpeje, — MO/Ke... 

MlI.llIAliA. 

Ilain, BiJjuiii, ua 3ana;iy AOJopur>a iio.iai.u, 11 y cy- 
xpamiLoj 3opu. ca.MO l)C ilciob ojijck, uao xuxa iiecMa, ;i,a 
cc oi'Jiacu... 

CxrAxn.i. 

;i,oropcBa,- MiKiKaHo, -- ajia uyj. j»'.i.na mii jc Mo.ioa 
ocxa.ia aa xe6c. Tu iiMaiii i.oiny.T^a xaHKux-cBiiJieHux, .laj 
MH Komy.iy .T.a ooyiCM, iio.ifi mu rjiasy ,T.a oiiepcM. iia Ka^ « « 

-■^ Ctpaxuj Ctpauihu Xaj.pk. 507 cyrpa Ha Bema.iHMa obuchcm — qncxa Koiuy.ta nsjiajieKa 
<taw-e^ 6e.iH, u BCTap Kocy ;ia .lenpina: c jyHaiiKOM yainfey 
;ia y.MpcM, xajjyqnn o6pa3 ,i,a iie iiocpaMDM I 

Mhjikaha 
To .lu ocTa;te! — cb?iji6u xe uncaM jiapoM ;;apii- 
Baaa, CxpaxDJie ; ca;i ,ia tu ce o;iy;KHM, Ka^T. Ha xaj.iyqKy 
CBavT,6y nojasnm ! 

Ctpaxuj. 
XBajia Tii! A nocwie Mene — xn HMaiu Mejien rjiac 3a- 
ropcKH: BHKHH 3a MHOM uecjie ja neBam, Mn.iKaHoI 

MOJIKAHA. 

HoBe necAie o Jienoxn n c:io6oji.e, o MJia;i.ocxH h Jiy- 
;i,ocxu: }• imMa n cede ;!i,a ^loncBaM najiiocJie. — ca jeji,HOM 
iiecMOM ocxajeM .la hchbhw nojt He^oM,'.. 

K a ji H H a, onpeMJLCHa, np^o6y>ieHa 3a iia iiaiiop, iiOAinia 
oopasiHuy Ha pajie, OTKn^a HeKo-iiiKO cipyKOBa uueKa ii3 oainTnue, 
H >KypHO npojiaaii Kpo3 Kaniijy na crnrHC ^pyrapimc. 

06a ceJMCHa noKaayjy ce na KanH.iii. 

IIexko To.ioroB. (n^iedco c ui/eapciioe M. jM. IIbi-obah.) KPOHHKA O BJIAHABHHH KAPJIA IX. 

(6.) 

V. 

llPEflMKA. 

„Jlo6po ypeaaHux ycxa, ^o- 
6ap OTnpaB.T>ai HacoBa, jtooap 
npcACTasjLa^ cjiy>i<a6a, ao6ap 
o6aBJtaM e^eH^a ; yKpaiKO Aa 
pcMCM : upasH Ka.iy^ep, npaB- 
uaiH u npBii OTKaKO KaJiyhe- 
pniuyliii CBCT Kajiy^epiiiiic Ka- 
.lyhepiuTHHii". 

Pakjie. 

KaKo cj KaiieraH H\op/K n ilctor dpar iipcjiasiiJin 
njicKo njiKBC ;Ta iiahy KaKoo MecTO sroAiio u 6jiu3y iipoiio- 
Bc;iHUKa, ibHXOBy iiajKifcy iipuBvue rjiacaH CiMCx koju ce 'lyo 
113 caKpucTuje ; ohu yh^ouie y H>y h BH;ieiue je;iHor jicoejfor 
'lOBCKa, .iiiua Bccejia ii upBena, y o;iejiy (|)paHmicKanaua, 
rjie Bpjio HJiiBo pasroBapa c nex mecr MJiajiux .T.y;i,n Ooraro 
ooyicHux. 

— Xaj;ieTe, Aeu,o, roBopuo je oh, iioxiiTaJTo; rocnoh^e 
cy eeh HecTpii.ijUBe ; Kancure mu o 'icMy ;i,a roBopuM. 

— I'oBopuTC iia.M KaKO re rociiol^e BVKy sa hoc cBoje 
My;KeBe, peue jcTaH o;i MJia,i,ux Jby;iu, y komc <l>*op>K o,i,Max 
ii03u.%T,e I>eBU.ia. /- 

— npcjlMt'T je jiiiBan, iipuanajeM ; ajiii urra ja Morv 
pehu iHTo 6u oiJJio TaKO AoGpo Kao npe^Tuica iipoiioBejniiKa 
113 lIoHToaaa, koju je ysBHKHyo : „Cauiiiiy CBojy naiiy Ha 
r.iarjy oHe u3Me};>y Bac iroja je naJBnnie j)orona naraKJia 
cBOMe MyHjy!", na inra hhjc du:io hu je^nc; je^uue jKeHe 
y HpKBn i.oja Hiije HOKpu-ia rjiaay pyicoM hjih MapaMOM, 
Kao ;ia ce caqyBa oa y;i,apna. 

— Ox! o'le Jy(3eHe, pe'ie Jipyi" je^an, ja ca.M ,iouiao ^W' Kpohhka Bjambhhh Kapja IX. 509 Ha iipe.T;nKv jejiuHO 36or Bac : npaqajxe naM ,T,aHac inxo 
■^rtfa.iainHo: roBopnxc hrm o Ji.)-6aBH0M rpexy, kojh je ca;ia 
xaKO jaKO y moaii. 

— y moah! Jl^, KOji Bac, rocno;io, kojh neMaxe Bnuie 
0.1. ;iBa;i,ecex u nex ro;i,UHa; ajin mchh je joOpnx nejtecex. 
y MojiiM ro;i,nHaMa qoeeK He mo/KC Bnnre roBopiixn o Jty- 
6aBii. Ja 3aM aaCopasHO KanaB je xaj rpex. 

— HeMOJxe te npexBapaxti, oqe JTydene; yMejin fiacxe 
Bn roBopnxii o xoMe u ca;i; 6o."i>e ho nKa;i;; nosHajewo mh Bac. 

— Jecx, jeex, roBopnxe naM o cjia.iocxpainhy, ;T,o;iavT,e 
BeBHj, CBe he rocnoi^e peKn ;ia o;iJiH^ruo snaxe CBoj npe^wex. 

OpaHuucKaHau OAroBopu Ha ob}' majiy JiyKaBHM na- 
MnrnBaHieM, y komc ce orje;iame noHOc u sa.TOBOJbcxBO 
Koje je ocehao mxo My ce upeQauyje nopoK MJia;ia qoBena. 

— He, xoMe nefcy ;ia npe;i,HKyjeM, jep name ;iBopcKe 
jienoxnue Hche Bnme xxexn jia mu ce ncnoBejiajy, ano ce no- 
Ka/KCM II cyBuuie cxpor y xom norjeji}-; a, npaBO ^a BaM 
KaiKeM, n Ka;i 6nx roBopuo, roBopno 6nx jik noKa»:eM KaKO 
«iOBeK HaBaann Ha ce6e Beqnxo npoi.MexcxBO... 3anixo ?... 
3a jejian npnjaxau xpenyxaK. 

— OH,T.a!... A! CBO Kaiiexana! ^efl., ^op»:e, jiaj naM 
KaicaB npe.iMex sa Oece;iy. Oxau Jlyden ji,ao je pe^i ;ia fee 
roBopnxn o npBOM npe;i,Mexy kojh My npejiJiO/KHMO. 

— TaKO je, peqe Kajiyl)ep, a.in noxnxajxe, ;i.o cxo h^a- 
BOJia! xpeOa.io On Beh ji<i caM na Hpe,T,HKaoHHun. 

— Bpara, oqe JyOenel bh ncyjexe Kao Kpa.T>! ysBHKHy 
KancxaH. 

— Kjia;iHM ce ;ia Hcfee ncosaxH y cBojoj iTpe^HUH, 
peue BeBHJi. 

— 3amxo ue, aKO mh ce npoxxe? o,T,roBopH ;i.pcKO 
oxau .iJydeH. 

— Kjia.TiHM ce y ;iecex nncxojia ;ia ce Hefeexe ycy;iHxn. 

— y AGcex HHCxoJia? ITpuMaM onK-iajiy. 

— BeBHJie, pe'ie Kaoexan, ja caM ysa xe sa nojiOBHHy 
OHKJiajie. 

— He, He. o;i,roBopii oBaj, xofey caM jin jio6ujeyi noBan 510 CrnCKH Kh.H3KKBHH rjIACHHK. 

MacHora oiia; a ano 6,v.ae ncoBao, nepe mh ! nehy HjajiHTH 
Aecex nncTO.ia: iipoiioBcuHHiKa ncoBKa Bpe;iH tojihko. 

— A ja BaM ynanpcA KajueM ;ia caM Boh ;i.o6no on- 
Kjia,\v, pe«ie OTaii JIy6cH ; iio»iehy CBOJy iTpo;i.nKy ea Tpn 
ucoBKC. Ax! rocnojio hjicmiiLh, bb MwcjiHTe jia, saro hito 
HOCHTe Man o Oe.i,pnMa n nepo 3a iiiemnpoM, bh jcahhh 
vMexe jT,a ncyjexe? BujieheMo! 

FoBopehn obo, oh iisnh^e ii3 caKpncTHJe. ii nocjie je^iHor 
TpeeyTKa 6110 je Ha npejiHKaoHuim. ITaMax aaBJiajia Meby 
npncjTHHMa ,iy6oKa THuiuna. 

IIpoHOBejHiiK norjie;i,a no cBeTiinn Koja ce THCKa.ia 
OKO H>eroBe roBopHuiu', Kao jia xpa/KH CBora KJia,T,uoua; n 
Ka;i ra je cnasno Hacaoibena na je;i,aH cxy6 dam npeaia 
H.eMy, OH Haupa oCpBC, no;T6o'iH re, o r.iacoM jtyxnxa »io- 
BCKa oxnoMe oBawo : 

„,'I,para 6palio, 

..UeeuHOCT My! CMpr My ! npe My !. /• 

ji\arop u3HeHaJ)en>a h rnyiiiaH^a upeKHTC npoiioBeji- 
HiiKa, iiJiH f)OJLe pehii ncnyHn ho'hibkv kojv je iiaMepno 
oexaBMo. 

„...fiiac.ia nac je u oc.ioOoAnjia naiua", HacxaBii 
(J)paHun(KaHau c Bp.io houo/Khum .luueM. 

Onioxii CMex npcKHJie ra n no jipyrn nyx. Bcbbji HSBajin 
Kecy 113 nojaca n sasBeui.a ilomc npeji nponoBe,T,HUKOM, 
npHsnaBajvLn Ha xaj nawnn ;i,a je usryOno oni;jia;iy. 

..H xai.o, ;ipara OpaLo, nacxaBn He3CyH.LnBn dpar 
.lyOen, bh cxo noxnyno 3a;ioBo.i.Hif, je .i-xc? CaocAa sac 
je u ocAoooAuAa uaKAU. 3ancxa, .lene pcni, Mncjinxe bh; 
ca.i xpeOa caiMO .la CKpcxn.MO pyne na ;ia yntne